Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Vastuvõetud tekstid
PDF 151kWORD 53k
Kolmapäev, 13. märts 2019 - Strasbourg Ajutine väljaanne
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondiga seotud reeglid pärast Ühendkuningriigi väljaastumist liidust ***I
P8_TA-PROV(2019)0183
Resolutsioon
 Terviktekst

Euroopa Parlamendi 13. märtsi 2019. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 508/2014 seoses teatavate Euroopa Merendus- ja Kalandusfondiga seotud eeskirjadega Ühendkuningriigi liidust väljaastumise tõttu (COM(2019)0048 – C8‑0037/2019 – 2019/0009(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2019)0048),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2, artiklit 42 ja artikli 43 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8‑0037/2019),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  pärast konsulteerimist Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega,

–  võttes arvesse nõukogu esindaja poolt 20. veebruari 2019. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

–  võttes arvesse kodukorra artikleid 59 ja 154,

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab selle uue ettepanekuga, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 13. märtsil 2019. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2019/…, millega muudetakse määrust (EL) nr 508/2014 seoses teatavate Euroopa Merendus- ja Kalandusfondiga seotud normidega pärast Ühendkuningriigi väljaastumist liidust
P8_TC1-COD(2019)0009

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 42 ning artikli 43 lõiget 2,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

pärast konsulteerimist Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega,

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt(1)

ning arvestades järgmist:

(1)  29. märtsil 2017 esitas Ühendkuningriik Euroopa Liidu lepingu (ELi leping) artikli 50 kohase teate oma kavatsuse kohta liidust välja astuda. Aluslepingute kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes lõpeb väljaastumislepingu jõustumise kuupäeval või lepingu puudumise korral kahe aasta möödumisel teate esitamisest, nimelt 30. märtsil 2019, kui Euroopa Ülemkogu ei otsusta kokkuleppel Ühendkuningriigiga ühehäälselt seda perioodi pikendada.

(2)  Euroopa Liidu Teatajas 19. veebruaril 2019 avaldatud(2) väljaastumislepinguga nähakse ette kord liidu õiguse sätete kohaldamiseks Ühendkuningriigi suhtes pärast kuupäeva, mil lõpeb aluslepingute kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes. Kui see leping jõustub, kohaldatakse ühist kalanduspoliitikat (ÜKP) Ühendkuningriigi suhtes üleminekuperioodi jooksul vastavalt nimetatud lepingule ning üleminekuperioodi lõppedes selle kohaldamine lõpetatakse.

(3)  Kui ÜKPd enam Ühendkuningriigi suhtes ei kohaldata, ei ole Ühendkuningriigi veed (territoriaalmeri ja sellega külgnev majandusvöönd) enam liidu vete osa. Seega võivad liidu laevad kokkuleppeta väljaastumise korral kaotada alates 30. märtsist 2019 juurdepääsu Ühendkuningriigi vetele ja kalapüügivõimalustele. Sellel oleks märkimisväärne mõju liidu kalalaevastiku püügitegevusele ja majanduslikule tasuvusele.

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 508/2014(3) on juba ette nähtud meetmed, millega leevendada kogu tootmis- ja turustusahela ulatuses Ühendkuningriigi liidust väljaastumisest tulenevat kahjulikku mõju.

(5)  Määruses (EL) nr 508/2014 sätestatakse õigusnormid ja kord, mis käsitlevad kaluritele ja kalalaevade omanikele rahalise hüvitise maksmist püügitegevuse ajutise peatamise korral. Püügitegevuse ajutise peatamise kriteeriumid ei võimalda hüvitada liikmesriigi liidust väljaastumisest ning sellele järgnevast asjaomase riigi vetele juurdepääsu ja kalapüügivõimaluste kaotamisest tekkivat kahju.

(6)  Lisaks määruse (EL) nr 508/2014 raames juba olemasolevatele meetmetele ning selleks, et leevendada liikmesriigi liidust väljaastumisest põhjustatud negatiivset majanduslikku mõju, peaks Ühendkuningriigi vetele juurdepääsust oluliselt sõltuvatel kaluritel ja ettevõtjatel olema võimalik kasutada püügitegevuse ajutise katkestamise tõttu riiklikku toetust.

(7)  Seepärast tuleks määrust (EL) nr 508/2014 vastavalt muuta.

(8)  Järelejäänud assigneeringuid on võimalik suunata kõlblikele meetmetele, mis leevendavad Ühendkuningriigi liidust väljaastumise tagajärgi.

(9)  Lihtsustamise huvides kutsutakse asjaomaseid liikmesriike üles kaaluma muudatuste liitmist oma rakenduskavadega Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013(4) artikli 22 lõike 4 kohaselt.

(10)  Võttes arvesse vajadust tagada enne Ühendkuningriigi liidust väljaastumise kuupäeva toetuse saamise võimalus Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist Ühendkuningriigi vetele juurdepääsust oluliselt sõltuvate kalalaevade kalapüügi ajutise katkemise korral, kui Ühendkuningriik ei taga juurdepääsu nimetatud vetele alates Ühendkuningriigi liidust väljaastumise kuupäevast, mis võib olla 30. märts 2019, peeti asjakohaseks näha ette erand kaheksa nädala pikkusest tähtajast, millele on osutatud ELi lepingule, Euroopa Liidu toimimise lepingule ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingule lisatud protokolli nr 1 (riikide parlamentide rolli kohta Euroopa Liidus) artiklis 4.

(11)  Käesolev määrus peaks jõustuma võimalikult kiiresti, järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas ja seda tuleks kohaldada alates järgmisest päevast pärast seda, kui lõpeb aluslepingute kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes, välja arvatud juhul, kui Ühendkuningriigiga sõlmitud väljaastumisleping on jõustunud hiljemalt sellel kuupäeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EL) nr 508/2014 muudetakse järgmiselt.

1)  Artiklisse 13 lisatakse järgmine lõige:"

„9. Liikmesriikidel on võimalus ületada käesoleva artikli lõikes 2 sätestatud summat ja jääda käesoleva artikli lõigetes 3–7 sätestatud summadest allapoole, et toetada käesoleva määruse artiklis 33 sätestatud meetmeid, kui Ühendkuningriik ei anna Ühendkuningriigi vetele juurdepääsuõigusi nendele liidu kalalaevadele, kes oma püügitegevuse tõttu sõltuvad olulisel määral juurdepääsust kõnealustele vetele, juhul kui lõpetatakse aluslepingute kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes vastavalt Euroopa Liidu lepingu (ELi leping) artikli 50 lõikele 3.“

"

2)  Artiklisse 25 lisatakse järgmine lõige:"

„3a. EMKFi kogu rahalist toetust käesoleva määruse artikli 33 lõike 1 punktis d osutatud meetmetele ei võeta arvesse, kui määratakse kindlaks, kas käesoleva artikli lõike 3 punktides a ja b sätestatud ülemmäärad on ületatud.“

"

3)  Artiklit 33 muudetakse järgmiselt:

a)  lõikesse 1 lisatakse järgmine punkt:"

„d) selleks et tulla toime tagajärgedega olukorras, kui Ühendkuningriik ei anna Ühendkuningriigi vetele juurdepääsuõigusi nendele liidu kalalaevadele, kes oma püügitegevuse tõttu sõltuvad olulisel määral juurdepääsust kõnealustele vetele, juhul kui aluslepingute kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes lõpetatakse vastavalt ELi lepingu artikli 50 lõikele 3.“;

"

b)  lõige 2 asendatakse järgmisega:"

„2. Lõike 1 punktides a, b ja c osutatud toetust võib anda kõige rohkem kuus kuud laeva kohta ajavahemikul 2014–2020 ning kõnealuse lõike punktis d osutatud toetust võib anda kõige rohkem üheksa kuud laeva kohta ajavahemikul 2014–2020. Lõike 1 punktiga d seotud kulud on abikõlblikud alates Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) …*(5) kohaldamise alguskuupäevast.

_________________

* Euroopa Parlamendi ja nõukogu … määrus (EL) 2019/…, millega muudetakse määrust (EL) nr 508/2014 seoses teatavate Euroopa Merendus- ja Kalandusfondiga seotud normidega Ühendkuningriigi liidust väljaastumise tõttu (ELT L , …, lk ).“

"

Artikkel 2

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates järgmisest päevast pärast seda, kui vastavalt ELi lepingu artikli 50 lõikele 3 lõpetatakse aluslepingute kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes.

Käesolevat määrust ei kohaldata, kui vastavalt ELi lepingu artikli 50 lõikele 2 on Ühendkuningriigiga sõlmitud väljaastumisleping jõustunud hiljemalt järgmisel päeval pärast seda, kui lõpeb aluslepingute kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

…,

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel

president eesistuja

(1) Euroopa Parlamendi 13. märtsi 2019. aasta seisukoht.
(2)ELT L 66 I, 19.2.2019, lk 1.
(3)Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määrus (EL) nr 508/2014 Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2328/2003, (EÜ) nr 861/2006, (EÜ) nr 1198/2006 ja (EÜ) nr 791/2007 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1255/2011 (ELT L 149, 20.5.2014, lk 1).
(4)Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320).
(5)+ ELT: palun lisada teksti dokumendis PE-CONS 35/19 (2019/0009(COD)) sisalduva määruse number ning joonealusesse märkusesse nimetatud määruse number, kuupäev ja ELT avaldamisviide.

Viimane päevakajastamine: 15. märts 2019Õigusalane teave