Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Hyväksytyt tekstit
PDF 146kWORD 44k
Keskiviikko 13. maaliskuuta 2019 - Strasbourg Väliaikainen painos
Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevat säännöt Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen seurauksena ***I
P8_TA-PROV(2019)0183
Päätöslauselma
 Konsolidoitu teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 13. maaliskuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 508/2014 muuttamisesta Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevien tiettyjen sääntöjen osalta Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen vuoksi (COM(2019)0048 – C8-0037/2019 – (2019/0009(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2019)0048),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 42 sekä 43 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8‑0037/2019),

—  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  on kuullut Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa,

–  ottaa huomioon neuvoston edustajan 20. helmikuuta 2019 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 ja 154 artiklan,

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 13. maaliskuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/… antamiseksi asetuksen (EU) N:o 508/2014 muuttamisesta Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevien tiettyjen sääntöjen osalta Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen seurauksena
P8_TC1-COD(2019)0009

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 42 artiklan ja 43 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen, kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ovat kuulleet Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä(1),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti 29 päivänä maaliskuuta 2017 aikomuksestaan erota unionista Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan nojalla. Perussopimuksia lakataan soveltamasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan siitä päivästä, jona erosopimus tulee voimaan, tai, jollei sopimusta ole, kahden vuoden kuluttua mainitusta ilmoituksesta eli 30 päivänä maaliskuuta 2019, jollei Eurooppa-neuvosto yhteisymmärryksessä Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa päätä yksimielisesti pidentää tätä määräaikaa.

(2)  Euroopan unionin virallisessa lehdessä 19 päivänä helmikuuta 2019 julkaistu erosopimus(2) sisältää järjestelyjä, joiden mukaisesti unionin oikeuden määräyksiä ja säännöksiä sovelletaan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sen päivän jälkeen, jona perussopimuksia lakataan soveltamasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Jos kyseinen sopimus tulee voimaan, yhteistä kalastuspolitiikkaa sovelletaan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan siirtymäkauden aikana kyseisen sopimuksen mukaisesti ja sitä lakataan soveltamasta siirtymäkauden päättyessä.

(3)  Kun yhteistä kalastuspolitiikkaa lakataan soveltamasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, Yhdistyneen kuningaskunnan vedet (aluemeri ja ja siihen rajoittuva yksinomainen talousvyöhyke) eivät enää kuulu unionin vesiin. Tämän seurauksena, jos erosopimusta ei ole, unionin alukset ovat vaarassa menettää pääsyn Yhdistyneen kuningaskunnan vesille ja kalastusmahdollisuuksiin niillä 30 päivästä maaliskuuta 2019 alkaen. Tällä olisi merkittävä vaikutus unionin laivaston kalastustoimintaan ja taloudelliseen tuottoon.

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 508/2014(3) nojalla on jo otettu käyttöön toimenpiteitä, joita voidaan hyödyntää Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisesta johtuvien kielteisten taloudellisten vaikutusten lieventämiseksi koko tuotanto- ja kaupanpitoketjussa.

(5)  Asetuksessa (EU) N:o 508/2014 säädetään yksityiskohtaisista säännöistä ja järjestelyistä, jotka koskevat taloudellisen korvauksen myöntämistä kalastajille ja kalastusalusten omistajille kalastustoiminnan väliaikaisen lopettamisen yhteydessä. Toiminnan väliaikaisen lopettamisen mahdollistamiselle asetetut perusteet eivät salli korvauksen maksamista sillä perusteella, että jokin jäsenvaltio eroaa unionista ja tämän vuoksi pääsy kyseisen valtion vesille estyy ja näillä vesillä olevat kalastusmahdollisuudet menetetään.

(6)  Asetuksen (EU) N:o 508/2014 nojalla jo käytettävissä olevien toimenpiteiden lisäksi jäsenvaltion unionista eroamisesta johtuvien kielteisten taloudellisten vaikutusten lieventämiseksi, kalastajien ja toimijoiden, jotka ovat hyvin riippuvaisia pääsystä Yhdistyneen kuningaskunnan vesille, saatavilla olisi oltava julkista tukea kalastustoiminnan väliaikaiseen lopettamiseen.

(7)  Asetus (EU) N:o 508/2014 olisi sen vuoksi muutettava.

(8)  Jäljellä olevat määrärahat voidaan osoittaa mihin tahansa tukikelpoisiin toimenpiteisiin, joilla lievennetään Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisesta johtuvia seurauksia.

(9)  Yksinkertaistamisen vuoksi asianomaisia jäsenvaltioita pyydetään harkitsemaan muutosten yhdistämistä toimintaohjelmiinsa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013(4) 22 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

(10)  Koska on tarve varmistaa, että Euroopan meri- ja kalastusrahaston tuki väliaikaiselle kalastustoiminnan lopettamiselle on sellaisten unionin kalastusalusten, jotka ovat hyvin riippuvaisia pääsystä Yhdistyneen kuningaskunnan vesille, saatavilla siinä tapauksessa, että Yhdistynyt kuningaskunta ei myönnä pääsyä kyseisille vesille päivästä, jona Yhdistynyt kuningaskunta eroaa unionista, mikä voisi olla 30 päivä maaliskuuta 2019, katsottiin asianmukaiseksi poiketa Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen, Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimukseen liitetyssä, kansallisten parlamenttien asemasta Euroopan unionissa tehdyssä pöytäkirjassa N:o 1 olevassa 4 artiklassa tarkoitetusta kahdeksan viikon määräajasta.

(11)  Tämän asetuksen olisi tultava voimaan kiireellisesti sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaa Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ja sitä olisi sovellettava sitä päivää seuraavasta päivästä, jona perussopimuksia lakataan soveltamasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, paitsi jos Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa tehty erosopimus on tullut voimaan kyseiseen päivään mennessä,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EU) N:o 508/2014 seuraavasti:

1)  Lisätään 13 artiklaan kohta seuraavasti:"

”9. Jäsenvaltioilla on mahdollisuus ylittää tämän artiklan 2 kohdassa vahvistettu määrä ja alittaa tämän artiklan 3–7 kohdassa vahvistetut määrät tämän asetuksen 33 artiklassa säädettyjen toimenpiteiden tukemiseksi, jos Yhdistynyt kuningaskunta ei myönnä pääsyä vesilleen unionin kalastusaluksille, jotka ovat kalastustoiminnassaan hyvin riippuvaisia kyseisille vesille pääsystä, ja jos perussopimuksia lakataan soveltamasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan 3 kohdan nojalla.”

"

2)  Lisätään 25 artiklaan kohta seuraavasti:"

”3 a. Määritettäessä, ylittyvätkö tämän artiklan 3 kohdan a ja b alakohdassa vahvistetut kynnysarvot, ei oteta huomioon EMKR:n kokonaisrahoitustukea 33 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin.”

"

3)  Muutetaan 33 artikla seuraavasti:

a)  lisätään 1 kohtaan alakohta seuraavasti:"

”d) jotta voidaan käsitellä vaikutuksia, joita aiheutuu, jos Yhdistynyt kuningaskunta ei myönnä pääsyä vesilleen unionin kalastusaluksille, jotka ovat kalastustoiminnassaan hyvin riippuvaisia kyseisille vesille pääsystä, ja jos perussopimuksia lakataan soveltamasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan 3 kohdan nojalla.”;

"

b)  korvataan 2 kohta seuraavasti:"

”2. Edellä 1 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitettua tukea voidaan myöntää alusta kohti enintään kuuden kuukauden ajan vuosina 2014–2020, ja mainitun kohdan d alakohdassa tarkoitettua tukea voidaan myöntää alusta kohti enintään yhdeksän kuukautta vuosina 2014–2020. Edellä 1 kohdan d alakohtaan liittyvät menot ovat tukikelpoisia Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) ...*(5) soveltamispäivästä.

_________________

* Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/…., annettu …päivänä …kuuta …, asetuksen (EU) N:o 508/2014 muuttamisesta Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevien tiettyjen sääntöjen osalta Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen vuoksi (EUVL L , …, s. ).”

"

2 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan sitä päivää seuraavasta päivästä, jona Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan 3 kohdan nojalla perussopimuksia lakataan soveltamasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.

Tätä asetusta ei kuitenkaan sovelleta, jos Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan 2 kohdan mukaisesti tehty erosopimus on tullut voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona perussopimuksia lakataan soveltamasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty ...

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

(1)Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 13. maaliskuuta 2019.
(2)EUVL C 66 I, 19.2.2019, s. 1.
(3)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 508/2014, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta ja neuvoston asetusten (EY) N:o 2328/2003, (EY) N:o 861/2006, (EY) N:o 1198/2006 ja (EY) N:o 791/2007 sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1255/2011 kumoamisesta (EUVL L 149, 20.5.2014, s. 1).
(4)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320).
(5)+EUVL: lisätään tekstiin asiakirjassa PE-CONS 35/19 (2019/0009)(COD)) olevan asetuksen numero ja alaviitteeseen kyseisen asetuksen numero, päivämäärä ja julkaisuviite.

Päivitetty viimeksi: 15. maaliskuuta 2019Oikeudellinen huomautus