Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Usvojeni tekstovi
PDF 160kWORD 54k
Srijeda, 13. ožujka 2019. - Strasbourg Privremeno izdanje
Pravila koja se odnose na Europski fond za pomorstvo i ribarstvo nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije
P8_TA-PROV(2019)0183
Rezolucija
 Pročišćeni tekst

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 13. ožujka 2019 o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 508/2014 u pogledu određenih pravila koja se odnose na Europski fond za pomorstvo i ribarstvo nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije (COM(2019)0048 – C8-0037/2019 – 2019/0009(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2019)0048),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2., članak 42. i članak 43. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-003700/2019),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  nakon savjetovanja s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom,

–  uzimajući u obzir da se predstavnik Vijeća pismom od 20. veljače 2019. obvezao prihvatiti stajalište Europskog parlamenta u skladu s člankom 294. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članke 59. i 154. Poslovnika,

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  nalaže svojem predsjedniku/svojoj predsjednici da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima


Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 13. ožujka 2019. radi donošenja Uredbe (EU) 2019/... Europskog parlamenta i Vijeća o oizmjeni Uredbe (EU) br. 508/2014 u pogledu određenih pravila koja se odnose na Europski fond za pomorstvo i ribarstvo nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije
P8_TC1-COD(2019)0009

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 42. i članak 43. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

nakon savjetovanja s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom(1),

budući da:

(1)  Ujedinjena Kraljevina dostavila je 29. ožujka 2017. obavijest o namjeri povlačenja iz Unije na temelju članka 50. Ugovora o Europskoj uniji (UEU). Ugovori će se prestati primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu od dana stupanja na snagu sporazuma o povlačenju ili, ako do toga ne dođe, dvije godine od te obavijesti odnosno od 30. ožujka 2019., osim ako Europsko vijeće, u dogovoru s Ujedinjenom Kraljevinom, jednoglasno odluči produljiti to razdoblje.

(2)  Sporazum o povlačenju objavljen u Službenom listu Europske unije 19. veljače 2019.(2) sadržava aranžmane za primjenu odredaba prava Unije na Ujedinjenu Kraljevinu nakon datuma prestanka primjene Ugovorâ na Ujedinjenu Kraljevinu. Ako taj sporazum stupi na snagu, zajednička ribarstvena politika (ZRP) primjenjivat će se u skladu s tim sporazumom na Ujedinjenu Kraljevinu tijekom prijelaznog razdoblja, a prestat će se primjenjivati na kraju tog razdoblja.

(3)  Kada se ZRP prestane primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu, vode Ujedinjene Kraljevine (teritorijalno more i isključivi gospodarski pojas koji s njime graniči) više neće biti dio voda Unije. Slijedom toga, u slučaju nepostojanja sporazuma o povlačenju, postoji rizik da plovila Unije od 30. ožujka 2019. izgube pristup vodama Ujedinjene Kraljevine i ribolovnim mogućnostima u njima. To bi imalo znatan učinak na ribolovne aktivnosti flote Unije i gospodarsku dobit.

(4)  U okviru Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća(3) već su dostupne mjere koje se mogu upotrijebiti za ublažavanje nepovoljnih gospodarskih učinaka koji su posljedica povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije u cijelom lancu proizvodnje i stavljanja na tržište.

(5)  U Uredbi (EU) br. 508/2014 utvrđuju se pravila i dogovori za dodjelu financijske kompenzacije ribarima i vlasnicima ribarskih plovila u slučaju privremenog prestanka ribolovnih aktivnosti. Kriterijima za odobravanje privremenog prestanka ne dopušta se kompenzacija zbog povlačenja države članice iz Unije i posljedičnog gubitka pristupa vodama te države i ribolovnim mogućnostima u njima.

(6)  Uz mjere koje su već dostupne u okviru Uredbe (EU) br. 508/2014, a radi ublažavanja nepovoljnih gospodarskih učinaka koji su posljedica povlačenja države članice iz Unije, ribarima i gospodarskim subjektima koji su u velikoj mjeri ovisni o pristupu vodama Ujedinjene Kraljevine trebala bi biti dostupna javna potpora za privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti.

(7)  Uredbu (EU) br. 508/2014 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(8)  Preostala sredstva dostupna su za svaku prihvatljivu mjeru kojom se ublažavaju posljedica povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije.

(9)  Radi pojednostavnjenja, dotične države članice pozivaju se da razmotre kombiniranje izmjena svojeg operativnog programa u kontekstu članka 22. stavka 4. Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća(4).

(10)  Uzimajući u obzir potrebu osiguranja, prije datuma povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije, dostupnosti potpore u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo za privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti ribarskih plovila Unije koja su u velikoj mjeri ovisna o pristupu vodama Ujedinjene Kraljevine u slučaju da Ujedinjena Kraljevina, od datuma povlačenja iz Unije, koji bi mogao biti 30. ožujka 2019., ne odobri pristup tim vodama, smatralo se primjerenim predvidjeti iznimku od roka od osam tjedana iz članka 4. Protokola br. 1 o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, priloženog UEU-u, Ugovoru o funkcioniranju Europske unije i Ugovoru o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju.

(11)  Ova Uredba trebala bi hitno stupiti na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije i trebala bi se primjenjivati od dana koji slijedi nakon dana prestanka primjene Ugovorâ na Ujedinjenu Kraljevinu, osim ako do tog datuma stupi na snagu sporazum o povlačenju sklopljen s Ujedinjenom Kraljevinom,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EU) br. 508/2014 mijenja se kako slijedi:

1.  u članku 13. dodaje se sljedeći stavak:"

„9. Države članice imaju mogućnost premašiti iznos utvrđen u stavku 2. ovog članka i ići ispod iznosa utvrđenih u stavcima od 3. do 7. ovog članka za potporu mjerama utvrđenima u članku 33. ove Uredbe ako Ujedinjena Kraljevina ne dodijeli prava pristupa vodama Ujedinjene Kraljevine za ribarska plovila Unije koja za provedbu svojih ribolovnih aktivnosti u velikoj mjeri ovise o pristupu tim vodama u slučaju da se Ugovori prestanu primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu na temelju članka 50. stavka 3. Ugovora o Europskoj uniji (UEU).”;

"

2.  u članku 25. umeće se sljedeći stavak:"

„3.a Ukupni financijski doprinos iz EFPR-a za mjere iz članka 33. stavka 1. točke (d), ne uzima se u obzir pri utvrđivanju jesu li premašeni pragovi utvrđeni u stavku 3. točkama (a) i (b) ovog članka.”;

"

3.  članak 33. mijenja se kako slijedi:

(a)  u stavku 1. dodaje se sljedeća točka:"

„(d) radi rješavanja posljedica situacije u kojoj Ujedinjena Kraljevina ne dodijeli prava pristupa vodama Ujedinjene Kraljevine za ribarska plovila Unije koja za provedbu svojih ribolovnih aktivnosti u velikoj mjeri ovise o pristupu tim vodama u slučaju da se Ugovori prestanu primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu na temelju članka 50. stavka 3. UEU-a.”;

"

(b)  stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:"

„2. Pomoć iz stavka 1. točaka (a), (b) i (c) može se dodijeliti na najviše šest mjeseci po plovilu u razdoblju od 2014. do 2020., a pomoć iz točke (d) tog stavka može se dodijeliti na najviše devet mjeseci po plovilu u razdoblju od 2014. do 2020. Rashodi koji se odnose na stavak 1. točku (d) prihvatljivi su od datuma početka primjene Uredbe (EU) ... Europskog parlamenta i Vijeća*(5).

_________________

* Uredba (EU) 2019/… Europskog parlamenta i Vijeća od … o izmjeni Uredbe (EU) br. 508/2014 u pogledu određenih pravila koja se odnose na Europski fond za pomorstvo i ribarstvo nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije (SL L , …, str. ).”.

"

Članak 2.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od dana koji slijedi nakon dana prestanka primjene Ugovorâ na Ujedinjenu Kraljevinu na temelju članka 50. stavka 3. UEU-a.

Međutim, ova se Uredba ne primjenjuje ako sporazum o povlačenju sklopljen s Ujedinjenom Kraljevinom u skladu s člankom 50. stavkom 2. UEU-a stupi na snagu do dana koji slijedi nakon dana prestanka primjene Ugovorâ na Ujedinjenu Kraljevinu.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u ...

Za Europski parlament Za Vijeće

Predsjednik Predsjednik

(1) Stajalište Europskog parlamenta od 13. ožujka 2019.
(2)SL C 66 I, 19.2.2019., str. 1.
(3)Uredba (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 2328/2003, (EZ) br. 861/2006, (EZ) br. 1198/2006 i (EZ) br. 791/2007 te Uredbe (EU) br. 1255/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 149, 20.5.2014., str. 1.).
(4)Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (SL L 347, 20.12.2013., str. 320.).
(5)+SL: molimo u tekst umetnuti broj uredbe iz dokumenta PE-CONS 36/19 - (2019/0009(COD)), a u bilješku umetnuti broj, datum i upućivanje na SL za tu uredbu.

Posljednje ažuriranje: 15. ožujka 2019.Pravna napomena