Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Elfogadott szövegek
PDF 174kWORD 48k
2019. március 13., Szerda - Strasbourg Ideiglenes kiadás
Az Egyesült Királyság Unióból való kilépését követően az Európai Tengerügyi és Halászati Alappal kapcsolatos bizonyos szabályok tekintetében történő módosítása ***I
P8_TA-PROV(2019)0183
Állásfoglalás
 Egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Az Európai Parlament 2019. március 19-i jogalkotási állásfoglalása az 508/2014/EU rendeletnek az Egyesült Királyság Unióból való kilépése következtében az Európai Tengerügyi és Halászati Alappal kapcsolatos bizonyos szabályok tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat (COM(2019)0048 – C8-0037/2019 – 2019/0009(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2019)0048),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 42. cikkére, valamint 43. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0037/2019),

—  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal folytatott konzultációt követően,

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2019. február 20-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. és 154. cikkére,

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2019. március 13-án került elfogadásra az 508/2014/EU rendeletnek az Egyesült Királyság Unióból való kilépését követően az Európai Tengerügyi és Halászati Alappal kapcsolatos bizonyos szabályok tekintetében történő módosításáról szóló (EU) 2019/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P8_TC1-COD(2019)0009

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, és különösen annak 42. cikkére és 43. cikkének (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében(1),

mivel:

(1)  2017. március 29-én az Egyesült Királyság az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 50. cikke alapján bejelentette az Unióból való kilépésre irányuló szándékát. A kilépésről rendelkező megállapodás hatálybalépésének időpontjától, illetve ennek hiányában a bejelentéstől számított két év elteltével, azaz 2019. március 30-ától a Szerződések az Egyesült Királyságra többé nem alkalmazhatók, kivéve, ha az Európai Tanács az Egyesült Királysággal egyetértésben ennek a határidőnek a meghosszabbításáról egyhangúlag határoz.

(2)  Az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2019. február 19-én közzétett, kilépésről rendelkező megállapodás(2) intézkedéseket tartalmaz az uniós jog rendelkezéseinek az Egyesült Királyságra azon dátumot követő alkalmazására vonatkozóan, amikortól a Szerződések többé nem alkalmazhatók az Egyesült Királyságra. Ha a megállapodás hatályba lép, a közös halászati politika a megállapodásnak megfelelően az átmeneti időszakban alkalmazható az Egyesült Királyságra, az átmeneti időszak után pedig már nem.

(3)  Amikor a közös halászati politika már nem alkalmazható az Egyesült Királyságra, az Egyesült Királyság vizei (a parti tenger és az azzal szomszédos kizárólagos gazdasági övezet) többé nem képezik az uniós vizek részét. Következésképpen, a kilépésről rendelkező megállapodás hiányában az uniós hajók annak a kockázatnak vannak kitéve, hogy 2019. március 30-tól megszűnik az Egyesült Királyság vizeihez való hozzáférésük és megszűnnek az azokon való halászati lehetőségeik. Ennek jelentős hatása lenne az uniós flotta halászati tevékenységei és a gazdasági jövedelmezőség szempontjából.

(4)  Az 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet(3) alapján már rendelkezésre állnak olyan intézkedések, amelyek alkalmazhatók az Egyesült Királyságnak az Unióból való kilépése miatti kedvezőtlen gazdasági hatások enyhítésére a teljes termelési és forgalmazási értéklánc mentén.

(5)  Az 508/2014/EU rendelet meghatározza a halászok és halászhajó-tulajdonosok számára a halászati tevékenységek ideiglenes szüneteltetése esetén nyújtandó pénzügyi kompenzációra vonatkozó szabályokat és rendelkezéseket. Az ideiglenes szüneteltetést lehetővé tévő kritériumok nem tesznek lehetővé kompenzációt amiatt, ha valamelyik tagállam kilép az Unióból, és ennek következtében nem lehet hozzáférni az adott tagállam vizeihez és azokon halászati tevékenységeket folytatni.

(6)  Az 508/2014/EU rendelet alapján már rendelkezésre álló intézkedéseken túlmenően, a valamelyik tagállamnak az Unióból történő kilépése által okozott kedvezőtlen gazdasági hatások enyhítése érdekében a halászati tevékenységek ideiglenes szüneteltetése esetén az Egyesült Királyság vizeitől jelentős mértékben függő halászok és piaci szereplők számára állami támogatást kell nyújtani.

(7)  Az 508/2014/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(8)  A fennmaradó előirányzatok bármilyen támogatható intézkedésre felhasználhatók, amely enyhíti az Egyesült Királyságnak az Unióból való kilépéséből származó következményeket.

(9)  Az egyszerűsítés kedvéért az érintett tagállamokat felkérik annak mérlegelésére, hogy az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet(4) 22. cikkének (4) bekezdésével összefüggésben egyesítsék operatív programjuk módosításait.

(10)  Tekintettel arra, hogy az Egyesült Királyság Unióból való kilépésének időpontja előtt biztosítani kell az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból a halászati tevékenységek ideiglenes szüneteltetése esetén az Egyesült Királyság vizeitől jelentős mértékben függő halászok és piaci szereplők számára nyújtandó támogatást abban az esetben, ha az Egyesült Királyság az esetleges 2019. március 30-i kilépése időpontjától kezdődően megtagadja a hozzáférést a vizeihez, helyénvalónak tűnt kivételt biztosítani a nemzeti parlamenteknek az Európai Unióban betöltött szerepéről szóló, az Európai Unióról szóló szerződéshez, az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződéshez csatolt 1. jegyzőkönyv 4. cikkében említett nyolchetes időszak alól.

(11)  E rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon sürgősen hatályba kell lépnie, és az azt követő naptól kell alkalmazni, amelyen a Szerződések az Egyesült Királyságban többé már nem alkalmazandók, kivéve, ha addig az időpontig hatályba lép az Egyesült Királysággal megkötött kilépésről rendelkező megállapodás,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 508/2014/EU rendelet a következőképpen módosul:

1.  A 13. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:"

„(9) A tagállamoknak lehetőségük van arra, hogy az e rendelet 33. cikkében meghatározott intézkedések támogatása céljából túllépjék az e cikk (2) bekezdésében megállapított összeget, illetve ne érjék el az e cikk (3)‒(6) bekezdéseiben megállapított összegeket, ha az Egyesült Királyság megtagadja a vizeihez való hozzáférés jogát a halászati tevékenységeik tekintetében jelentős mértékben a brit vizekhez való hozzáféréstől függő uniós halászhajókra, amennyiben az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 50. cikkének (3) bekezdése alapján a Szerződések az Egyesült Királyságra többé nem alkalmazandók.”

"

2.  A 25. cikkbe a következő bekezdés kerül beillesztésre:"

„(3a) Annak megállapításakor, hogy az e cikk (3) bekezdésének a), illetve b) pontjában meghatározott küszöbértékeket meghaladták-e, nem vehető figyelembe a 33. cikk (1) bekezdésének d) pontjában említett intézkedésekhez az ETHA-ból nyújtott pénzügyi hozzájárulás teljes összege, .”

"

3.  A 33. cikk a következőképpen módosul:

a)  az (1) bekezdés a következő ponttal egészül ki:"

„d) az abból a helyzetből adódó következmények kezelése esetén, ha az Egyesült Királyság megtagadja a vizeihez való hozzáférés jogát a halászati tevékenységeik tekintetében jelentős mértékben a brit vizekhez való hozzáféréstől függő uniós halászhajókra, amennyiben az EUSZ 50. cikkének (3) bekezdése alapján a Szerződések az Egyesült Királyságra többé nem alkalmazandók.”

"

b)  a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"

„(2) Az (1) bekezdés a), b) és c) pontjában említett támogatás a 2014 és 2020 közötti időszak folyamán hajónként legfeljebb hat hónapos időtartamig, az ugyanezen bekezdés d) pontjában említett támogatás pedig a 2014 és 2020 közötti időszak folyamán hajónként legfeljebb kilenc hónapos időtartamig nyújtható. Az (1) bekezdés d) pontjához kapcsolódó kiadások az (EU)… európai parlamenti és tanács rendelet(5) alkalmazásának napjától támogathatók.

___________________

* Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/…. rendelete az 508/2014/EU rendeletnek az Egyesült Királyság Unióból való kilépését követően az Európai Tengerügyi és Halászati Alappal kapcsolatos bizonyos szabályok tekintetében történő módosításáról (HL L , …, o. ).”

"

2. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet az azt követő naptól kell alkalmazni, amelyen az EUSZ 50. cikkének (3) bekezdése értelmében a Szerződések már nem alkalmazandók az Egyesült Királyságra.

E rendeletet nem kell alkalmazni akkor, ha a második bekezdésben említett napig hatályba lép az EUSZ 50. cikkének (2) bekezdésével összhangban az Egyesült Királysággal megkötött, kilépésről rendelkező megállapodás.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt …

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről

az elnök az elnök

(1) Az Európai Parlament 2019. március 13-i álláspontja.
(2)HL C 66., 2019.2.19., 1. o.
(3)Az Európai Parlament és a Tanács 508/2014/EU rendelete (2014. május 15.) az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról, valamint a 2328/2003/EK, a 861/2006/EK, az 1198/2006/EK és a 791/2007/EK tanácsi rendelet, valamint az 1255/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 149., 2014.5.20., 1. o.).
(4)Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 320. o.).
(5)+ HL : Kérném illesszék be a szövegbe a PE-CONS 35/19 (2019/0009 (COD)) dokumentumban szereplő rendelet számát, és a lábjegyzetbe illesszék be a rendelet számát, dátumát és HL hivatkozását.

Utolsó frissítés: 2019. március 19.Jogi nyilatkozat