Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Priimti tekstai
PDF 159kWORD 53k
Trečiadienis, 2019 m. kovo 13 d. - Strasbūras Negalutinė teksto versija
Taisyklės, susijusios su Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondu, Jungtinei Karalystei išstojus iš Sąjungos ***I
P8_TA-PROV(2019)0183
Rezoliucija
 Jungtinis tekstas

2019 m. kovo 13 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos iš dalies keičiamos tam tikros Reglamente (ES) Nr. 508/2014 nustatytos taisyklės, susijusios su Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondu (COM(2019)0048 – C8-0037/2019 – 2019/0009(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2019)0048),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 42 straipsnį ir į 43 straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0037/2019),

—  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  pasikonsultavęs su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu,

–   atsižvelgdamas į 2019 m. vasario 20 d. laišku Tarybos atstovo prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59  ir 154 straipsnius,

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2019 m. kovo 13 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/…, kuriuo iš dalies keičiamos tam tikros Reglamente (ES) Nr. 508/2014 nustatytos taisyklės, susijusios su Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondu, Jungtinei Karalystei išstojus iš Sąjungos
P8_TC1-COD(2019)0009

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 42 straipsnį ir 43 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

pasikonsultavę su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros(1),

kadangi:

(1)  2017 m. kovo 29 d. Jungtinė Karalystė pranešė apie savo ketinimą išstoti iš Sąjungos pagal Europos Sąjungos sutarties (toliau – ES sutartis) 50 straipsnį. Sutartys Jungtinei Karalystei nebebus taikomos nuo susitarimo dėl išstojimo įsigaliojimo dienos arba, jei tokio susitarimo nebus, praėjus dvejiems metams po to pranešimo gavimo, t. y. nuo 2019 m. kovo 30 d., nebent Europos Vadovų Taryba, susitarusi su Jungtine Karalyste, vieningai nuspręstų pratęsti tą terminą;

(2)  2019 m. vasario 19 d.(2) Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbtame susitarime dėl išstojimo nustatoma tvarka, pagal kurią Sąjungos teisės nuostatas Jungtinei Karalystei bus galima taikyti ir po dienos, kurią Jungtinei Karalystei nustoja būti taikomos Sutartys. Jei tas susitarimas įsigalios, remiantis tuo susitarimu Jungtinei Karalystei pereinamuoju laikotarpiu bus taikoma bendra žuvininkystės politika (BŽP), kuri nustos būti taikoma tam laikotarpiui pasibaigus;

(3)  kai BŽP nustos būti taikoma Jungtinei Karalystei, Jungtinės Karalystės vandenys (teritorinė jūra ir greta jos esanti išskirtinė ekonominė zona) nebepriklausys Sąjungos vandenims. Todėl, nesant susitarimo dėl išstojimo, Sąjungos laivams kyla pavojus nuo 2019 m. kovo 30 d. netekti prieigos prie Jungtinės Karalystės vandenų ir žvejybos galimybių juose. Tai turėtų ženklų poveikį Sąjungos laivyno žvejybos veiklai ir ekonominei grąžai;

(4)  Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 508/2014(3) jau numatytos priemonės, kuriomis galima naudotis siekiant mažinti neigiamą ekonominį poveikį visoje gamybos ir prekybos grandinėje dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos;

(5)  Reglamente (ES) Nr. 508/2014 nustatytos taisyklės ir tvarka, pagal kurias žvejams ir žvejybos laivų savininkams teikiamos finansinės kompensacijos laikino žvejybos veiklos nutraukimo atvejais. Kriterijais nėra numatyta galimybė teikti kompensaciją dėl laikino veiklos nutraukimo tuo atveju, kai dėl valstybės narės išstojimo iš Sąjungos netenkama prieigos prie tos valstybės vandenų ir žvejybos galimybių juose;

(6)  be Reglamente (ES) Nr. 508/2014 jau numatytų priemonių, siekiant mažinti neigiamą ekonominį poveikį dėl valstybės narės išstojimo iš Sąjungos, žvejams ir veiklos vykdytojams, kurie yra labai priklausomi nuo prieigos prie Jungtinės Karalystės vandenų, turėtų būti teikiama su laikinu žvejybos veiklos nutraukimu susijusi viešoji parama;

(7)  todėl Reglamentas (ES) Nr. 508/2014 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(8)  likę asignavimai gali būti perskirti bet kokiai tinkamai finansuoti priemonei, kuria švelninami Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos padariniai;

(9)  siekiant supaprastinimo atitinkamos valstybės narės raginamos apsvarstyti galimybę atlikti suderintus dalinius pakeitimus savo veiksmų programose pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013(4) 22 straipsnio 4 dalį;

(10)  atsižvelgiant į būtinybę prieš Jungtinės Karalystės išstojimą iš Sąjungos užtikrinti galimybę teikti paramą iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo dėl laikino Sąjungos žvejybos laivų žvejybos veiklos, kuri ženkliai priklausoma nuo prieigos prie Jungtinės Karalystės vandenų, nutraukimo, jeigu Jungtinė Karalystė nesuteiktų prieigos prie tų vandenų nuo Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos dienos, kuri galėtų būti 2019 m. kovo 30 d., buvo nuspręsta, kad yra tikslinga numatyti išimtį prie ES sutarties, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties pridėto Protokolo (Nr. 1) dėl nacionalinių parlamentų vaidmens Europos Sąjungoje 4 straipsnyje nurodytam aštuonių savaičių laikotarpiui;

(11)  šis reglamentas turėtų įsigalioti skubos tvarka kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, ir turėtų būti taikomas nuo dienos, einančios po dienos, kurią Jungtinei Karalystei nustoja būti taikomos Sutartys, nebent iki tos dienos įsigaliotų su Jungtine Karalyste sudarytas susitarimas dėl išstojimo,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (ES) Nr. 508/2014 iš dalies keičiamas taip:

1)  13 straipsnis papildomas šia dalimi:"

„9. Valstybės narės turi galimybę viršyti šio straipsnio 2 dalyje nustatytą sumą ir nesiekti šio straipsnio 3–7 dalyse nustatytų sumų, kad galėtų remti šio reglamento 33 straipsnyje nurodytas priemones, tuo atveju, jei Jungtinė Karalystė Sąjungos žvejybos laivams, kurių žvejybos veikla ženkliai priklauso nuo prieigos prie Jungtinės Karalystės vandenų, nesuteikia prieigos teisių prie savo vandenų tuo atveju, jei pagal Europos Sąjungos sutarties (ES sutartis) 50 straipsnio 3 dalį Jungtinei Karalystei nustoja galioti Sutartys.“;

"

2)  25 straipsnyje įterpiama ši dalis:"

„3a. Nustatant, ar nėra viršijamos šio straipsnio 3 dalies a ir b punktuose nustatytos ribinės vertės, neatsižvelgiama į EJRŽF bendrą finansinį įnašą, skirtą 33 straipsnio 1 dalies d punkte nurodytoms priemonėms.“;

"

3)  33 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 dalis papildoma šiuo punktu:"

„d) kai siekiama imtis veiksmų dėl padarinių, kai Jungtinė Karalystė Sąjungos žvejybos laivams, kurių žvejybos veikla ženkliai priklauso nuo prieigos prie Jungtinės Karalystės vandenų, nesuteikia prieigos teisių prie savo vandenų tuo atveju, jei pagal ES sutarties 50 straipsnio 3 dalį Jungtinei Karalystei nustoja galioti Sutartys.“;

"

b)  2 dalis pakeičiama taip:"

„2. 1 dalies a, b ir c punktuose nurodyta parama vienam laivui gali būti teikiama ne ilgiau kaip šešis mėnesius 2014–2020 m. laikotarpiu, o tos dalies d punkte nurodyta parama vienam laivui gali būti teikiama ne ilgiau kaip devynis mėnesius 2014–2020 m. laikotarpiu. Su 1 dalies d punktu susijusios išlaidos tinkamomis finansuoti laikomos nuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) …* taikymo pradžios dienos.

___________________________

* ... m. ... ... d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/…(5), kuriuo dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos iš dalies keičiamos tam tikros Reglamente (ES) Nr. 508/2014 nustatytos taisyklės, susijusios su Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondu (OL L , …, p. ).“.

"

2 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo dienos, einančios po dienos, kurią pagal ES sutarties 50 straipsnio 3 dalį Jungtinei Karalystei nustoja būti taikomos Sutartys.

Tačiau šis reglamentas netaikomas, jei ne vėliau kaip dieną, einančią po dienos, kurią Jungtinei Karalystei nustoja būti taikomos Sutartys, įsigalioja pagal ES sutarties 50 straipsnio 2 dalį su Jungtine Karalyste sudarytas susitarimas dėl išstojimo.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta ...

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

(1)2019 m. kovo 13 d. Europos Parlamento pozicija.
(2)OL C 66 I, 2019 2 19, p. 1.
(3)2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2328/2003, (EB) Nr. 861/2006, (EB) Nr. 1198/2006 bei (EB) Nr. 791/2007 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 1255/2011 (OL L 149, 2014 5 20, p. 1).
(4)2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL L 347, 2013 12 20, p. 320).
(5)+ OL: prašom tekste įrašyti reglamento, pateikiamo dokumente PE-CONS 35/19 (2019/0009(COD)), numerį, o išnašoje – to reglamento numerį, datą ir OL nuorodą.

Atnaujinta: 2019 m. kovo 15 d.Teisinis pranešimas