Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Teksty przyjęte
PDF 169kWORD 47k
Środa, 13 marca 2019 r. - Strasburg Wersja tymczasowa
Przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej ***I
P8_TA-PROV(2019)0183
Rezolucja
 Tekst skonsolidowany

Rezolucja Ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 508/2014 w odniesieniu do niektórych przepisów dotyczących Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego z powodu wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii (COM(2019)0048 – C8-0037/2019 – 2019/0009(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2019)0048),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2, art. 42 i art. 43 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0037/2019),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  po konsultacji z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym,

–  uwzględniając przekazane pismem z dnia 20 lutego 2019 r. zobowiązanie przedstawiciela Rady do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 i 154 Regulaminu,

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 13 marca 2019 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/... zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 508/2014 w odniesieniu do niektórych przepisów dotyczących Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii
P8_TC1-COD(2019)0009

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 42 i art. 43 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

po konsultacji z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznymstanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą(1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)  W dniu 29 marca 2017 r. Zjednoczone Królestwo notyfikowało swój zamiar wystąpienia z Unii zgodnie z art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE). Traktaty przestaną mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa z dniem wejścia w życie umowy o wystąpieniu lub, w przypadku jej braku, dwa lata po tej notyfikacji, to znaczy z dniem dnia 30 marca 2019 r., chyba że Rada Europejska, w porozumieniu ze Zjednoczonym Królestwem, podejmie jednomyślnie decyzję o przedłużeniu tego okresu.

(2)  Umowa o wystąpieniu opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 19 lutego 2019 r.(2) zawiera postanowienia dotyczące stosowania przepisów prawa Unii do Zjednoczonego Królestwa po dniu, w którym Traktaty przestaną mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa. Jeżeli umowa ta wejdzie w życie, wspólna polityka rybołówstwa (zwana dalej „WPRyb”) będzie miała zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa w okresie przejściowym zgodnie z tą umową i przestanie mieć zastosowanie z końcem tego okresu.

(3)  Kiedy WPRyb przestanie mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa, wody Zjednoczonego Królestwa (morze terytorialne i przyległa wyłączna strefa ekonomiczna) nie będą już stanowić części wód Unii. W związku z tym, w przypadku braku umowy o wystąpieniu, istnieje ryzyko utraty przez statki unijne dostępu do wód Zjednoczonego Królestwa oraz utraty uprawnień do połowów na tych wodach od dnia 30 marca 2019 r. Miałoby to znaczące skutki, jeśli chodzi o działalność połowową unijnej floty oraz korzyści ekonomiczne.

(4)  Już w ramach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014(3) udostępnione zostały środki, które mogą być wykorzystywane w celu złagodzenia niekorzystnych skutków gospodarczych wynikających z wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii w całym łańcuchu produkcji i wprowadzania do obrotu.

(5)  W rozporządzeniu (UE) nr 508/2014 ustanowiono przepisy i ustalenia dotyczące przyznawania rekompensat finansowych rybakom i właścicielom statków rybackich w przypadku tymczasowego zaprzestania działalności połowowej. Kryteria umożliwiające tymczasowe zaprzestanie działalności nie pozwalają przyznawać rekompensat z powodu wystąpienia państwa członkowskiego z Unii i wynikającej z niego utraty dostępu do wód tego państwa oraz utraty uprawnień do połowów na tym obszarze.

(6)  W uzupełnieniu środków dostępnych już na podstawie rozporządzenia (UE) nr 508/2014, w celu złagodzenia niekorzystnych skutków gospodarczych spowodowanych wystąpieniem państwa członkowskiego z Unii należy udzielić wsparcia publicznego z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej rybakom i podmiotom, które są w znacznym stopniu uzależnione od dostępu do wód Zjednoczonego Królestwa.

(7)  Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 508/2014.

(8)  Pozostałe środki można przeznaczyć na wszelkie kwalifikowalne środki łagodzące skutki wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii.

(9)  W celu uproszczenia zainteresowane państwa członkowskie zachęca się do rozważenia połączenia zmian w swoim programie operacyjnym w kontekście art. 22 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013(4).

(10)  Z myślą o potrzebie zapewnienia, przed dniem wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii, dostępności wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej przez unijne statki rybackie, które są w znaczącym stopniu uzależnione od dostępu do wód Zjednoczonego Królestwa, w przypadku odmowy dostępu do tych wód przez Zjednoczone Królestwo od dnia jego wystąpienia z Unii, co mogłoby nastąpić w dniu 30 marca 2019 r., uznano za właściwe wprowadzenie wyjątku od ośmiotygodniowego okresu, o którym mowa w art. 4 Protokołu nr 1 w sprawie roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej, załączonego do TUE, do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej.

(11)  Niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie w trybie pilnym następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i powinno być stosowane od dnia następującego po dniu, w którym Traktaty przestaną mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa , chyba że do tego dnia wejdzie w życie umowa o wystąpieniu zawarta ze Zjednoczonym Królestwem,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (UE) nr 508/2014 wprowadza się następujące zmiany:

1)  w art. 13 dodaje się ustęp w brzmieniu:"

„9. Państwa członkowskie mają możliwość przekroczenia kwoty, o której mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, oraz niepełnego wykorzystania kwot, o których mowa w ust. 3–7 niniejszego artykułu, w celu wsparcia środków określonych w art. 33 niniejszego rozporządzenia, jeżeli Zjednoczone Królestwo nie udzieli praw dostępu do wód Zjednoczonego Królestwa dla unijnych statków rybackich, które są w znaczącym stopniu uzależnione od dostępu do tych wód na potrzeby swojej działalności połowowej, w przypadku gdy Traktaty przestaną mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa zgodnie z art. 50 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE).”;

"

2)  w art. 25 dodaje się ustęp w brzmieniu:"

„3a. Przy ustalaniu, czy przekroczono progi określone w ust. 3 lit. a) i b) niniejszego artykułu, nie uwzględnia się łącznego wkładu finansowego z EFMR na rzecz środków, o których mowa w art. 33 ust. 1 lit. d).”;

"

3)  w art. 33 wprowadza się następujące zmiany:

a)  w ust. 1 dodaje się literę w brzmieniu:"

„d) w celu złagodzenia skutków sytuacji, w której Zjednoczone Królestwo nie udziela praw dostępu do wód Zjednoczonego Królestwa dla unijnych statków rybackich, które są w znaczącym stopniu uzależnione od dostępu do tych wód na potrzeby swojej działalności połowowej, w przypadku gdy Traktaty przestaną mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa zgodnie z art. 50 ust. 3 TUE.”;

"

b)  ust. 2 otrzymuje brzmienie:"

„2. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1 lit. a), b) i c), może być udzielane na okres maksymalnie sześciu miesięcy na statek w latach 2014–2020, a wsparcie, o którym mowa w lit. d) tego ustępu, może być udzielane na okres maksymalnie dziewięciu miesięcy na statek w latach 2014–2020. Wydatki związane z ust. 1 lit. d) są kwalifikowalne od dnia rozpoczęcia stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/...*(5).

_________________

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/... z dnia ... zmieniające rozporządzenie (UE) nr 508/2014 w odniesieniu do niektórych przepisów dotyczących Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii (Dz.U. L ...).”.

"

Artykuł 2

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia następującego po dniu, w którym Traktaty przestają mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa zgodnie z art. 50 ust. 3 TUE.

Niniejszego rozporządzenia nie stosuje sie jednak, jeżeli umowa o wystąpieniu zawarta ze Zjednoczonym Królestwem zgodnie z art. 50 ust. 2 TUE wejdzie w życie do dnia następującego po dniu, w którym Traktaty przestają mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w ...

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady

Przewodniczący Przewodniczący

(1)Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 13 marca 2019 r.
(2)Dz.U. C 66 I z 19.2.2019, s. 1.
(3)Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz.U. L 149 z 20.5.2014, s. 1).
(4)Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320).
(5)+ Dz.U.: proszę wstawić w tekście numer rozporządzenia zawartego w dokumencie PE-CONS 35/19 (2019/0009(COD)) oraz wstawić numer, datę oraz odniesienie do publikacji tego rozporządzenia w przypisie.

Ostatnia aktualizacja: 15 marca 2019Informacja prawna