Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Texte adoptate
PDF 145kWORD 96k
Miercuri, 13 martie 2019 - Strasbourg Ediţie provizorie
Normele referitoare la Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime ca urmare a retragerii Regatului Unit din Uniune
P8_TA-PROV(2019)0183
Rezoluţie
 Text consolidat

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 13 martie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 în ceea ce privește anumite norme referitoare la Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime ca urmare a retragerii Regatului Unit din Uniune (COM(2019)0048 – C8-0037/2019 – 2019/0009(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2019)0048),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 42 și articolul 43 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0037/2019),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  după consultarea Comitetului Economic și Social European,

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 20 februarie 2019, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolele 59 și 154 din Regulamentul său de procedură,

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 13 martie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2019/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 în ceea ce privește anumite norme referitoare la Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime ca urmare a retragerii Regatului Unit din Uniune
P8_TC1-COD(2019)0009

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 42 și articolul 43 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

după consultarea Comitetului Economic și Social European,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară(1),

întrucât:

(1)  La 29 martie 2017, Regatul Unit a transmis notificarea intenției sale de a se retrage din Uniune în temeiul articolului 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE). Tratatele vor înceta să se aplice Regatului Unit de la data intrării în vigoare a unui acord de retragere sau, în lipsa încheierii unui astfel de acord, la doi ani după respectiva notificare, și anume începând cu data de 30 martie 2019, cu excepția cazului în care Consiliul European, în acord cu Regatul Unit, decide în unanimitate să extindă această perioadă.

(2)  Acordul de retragere publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la 19 februarie 2019(2) conține prevederi pentru ca dispozițiile dreptului Uniunii să se aplice Regatului Unit după data la care tratatele încetează să se aplice Regatului Unit. În cazul în care acordul respectiv intră în vigoare, politica comună în domeniul pescuitului (PCP) se va aplica Regatului Unit pe durata perioadei de tranziție în conformitate cu acordul respectiv, și va înceta să se aplice la sfârșitul perioadei respective.

(3)  Atunci când PCP încetează să se aplice Regatului Unit, apele Regatului Unit (marea teritorială și zona economică exclusivă adiacentă) nu vor mai face parte din apele Uniunii. În consecință, în lipsa unui acord de retragere, navele Uniunii riscă să piardă accesul la apele Regatului Unit și posibilitățile de pescuit aferente începând cu data de 30 martie 2019. Acest lucru ar avea un impact semnificativ în ceea ce privește activitățile de pescuit ale flotei Uniunii și rentabilitatea economică.

(4)  Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului(3) prevede deja măsuri care pot fi folosite pentru atenuarea efectelor economice negative generate de retragerea Regatului Unit din Uniune de-a lungul întregului lanț de producție și comercializare.

(5)  Regulamentul (UE) nr. 508/2014 prevede normele și măsurile pentru acordarea de compensații financiare pescarilor și proprietarilor de nave de pescuit în cazurile de încetare temporară a activităților de pescuit. Criteriile stabilite pentru a permite încetarea temporară a activităților nu permit acordarea de compensații ca urmare a retragerii unui stat membru din Uniune și a pierderii ulterioare a accesului la apele statului respectiv și a posibilităților de pescuit aferente.

(6)  În plus față de măsurile deja disponibile în temeiul Regulamentului (UE) nr. 508/2014, pentru a atenua efectele economice negative cauzate de retragerea unui stat membru din Uniune, ar trebui să se poată obține sprijin public pentru încetarea temporară a activităților de pescuit pescarilor și operatorilor care depind în mod semnificativ de accesul la apele Regatului Unit.

(7)  Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 508/2014 ar trebui modificat în consecință.

(8)  Creditele rămase pot fi folosite pentru orice măsură eligibilă de atenuare a consecințelor retragerii Regatului Unit din Uniune.

(9)  În scopul simplificării, statele membre în cauză sunt invitate să ia în considerare combinarea modificărilor aduse programului lor operațional în contextul articolului 22 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului(4).

(10)  Având în vedere necesitatea de a asigura, înainte de data retragerii Regatului Unit din Uniune, că navele de pescuit ale Uniunii care depind în mod semnificativ de accesul la apele Regatului Unit pot obține sprijin din Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime în cazul încetării temporare a activităților de pescuit, în cazul în care Regatul Unit nu acordă acces la apele respective începând cu data retragerii Regatului Unit din Uniune, care ar putea fi 30 martie 2019, s-a considerat adecvată acordarea unei derogări de la termenul de opt săptămâni menționat la articolul 4 din Protocolul nr. 1 privind rolul parlamentelor naționale în Uniunea Europeană, anexat la TUE, Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene și Tratatului de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice.

(11)  Prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare în regim de urgență în ziua care urmează datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și ar trebui să se aplice din ziua următoare datei la care tratatele încetează să se mai aplice Regatului Unit, cu excepția cazului în care un acord de retragere încheiat cu Regatul Unit a intrat in vigoare până la acea dată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (UE) nr. 508/2014 se modifică după cum urmează:

1.  La articolul 13 se adaugă următorul alineat:"

„(9) Statele membre au posibilitatea de a depăși cuantumul prevăzut la alineatul (2) de la prezentul articol și de a aloca sume inferioare cuantumului stabilit la alineatele (3) - (7) de la prezentul articol pentru a sprijini măsurile prevăzute la articolul 33 din prezentul regulament, dacă Regatul Unit nu acordă drepturi de acces la apele Regatului Unit pentru navele de pescuit ale Uniunii care depind în mod semnificativ de accesul la apele respective pentru activitățile lor de pescuit, în cazul în care tratatele încetează să se aplice Regatului Unit în temeiul articolului 50 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE).”

"

2.  La articolul 25 se introduce următorul alineat:"

„(3a) Atunci când se stabilește dacă pragurile prevăzute la alineatul (3) literele (a) și (b) de la prezentul articol au fost depășite, nu se ia în considerare contribuția financiară totală din FEPAM la măsurile menționate la articolul 33 alineatul (1) litera (d).”

"

3.  Articolul 33 se modifică după cum urmează:

(a)  la alineatul (1) se adaugă următoarea literă:"

„(d) pentru a face față consecințelor în cazul în care Regatul Unit nu acordă drepturi de acces la apele Regatului Unit pentru navele de pescuit ale Uniunii care depind în mod semnificativ de accesul la apele respective pentru activitățile lor de pescuit, în cazul în care tratatele încetează să se aplice Regatului Unit în temeiul articolului 50 alineatul (3) din TUE.”

"

(b)  alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:"

„(2) Sprijinul menționat la alineatul (1) literele (a), (b) și (c) poate fi acordat pentru o perioadă maximă de șase luni pentru fiecare navă în perioada 2014-2020, iar sprijinul menționat la litera (d) de la alineatul respectiv poate fi acordat pentru o perioadă maximă de nouă luni pentru fiecare navă în perioada 2014-2020. Cheltuielile legate de alineatul (1) litera (d) sunt eligibile de la data aplicării Regulamentului (UE) ... al Parlamentului European și al Consiliului*(5).

_________________

* Regulamentul (UE) 2019/…. al Parlamentului European și al Consiliului din ... de modificare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 în ceea ce privește anumite norme referitoare la Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime ca urmare a retragerii Regatului Unit din Uniune (JO L , …, p. ).”

"

Articolul 2

Intrarea în vigoare și aplicarea

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament se aplică din ziua următoare datei la care tratatele încetează să se aplice Regatului Unit în temeiul articolului 50 alineatul (3) din TUE.

Cu toate acestea, prezentul regulament nu se aplică dacă până în ziua următoare datei la care tratatele încetează să se mai aplice Regatului Unit intră în vigoare un acord de retragere încheiat cu Regatul Unit în conformitate cu articolul 50 alineatul (2) din TUE.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la ...,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Președintele Președintele

(1) Poziția Parlamentului European din 13 martie 2019.
(2) JO C 66 I, 19.2.2019, p. 1.
(3)Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 și (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 149, 20.5.2014, p. 1).
(4)Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 320).
(5)+ JO: a se introduce în text numărul regulamentului conținut în documentul PE-CONS 35/19 (2019/0009(COD)) și a se introduce numărul, data și referința JO a regulamentului respectiv în nota de subsol.

Ultima actualizare: 15 martie 2019Notă juridică