Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Prijaté texty
PDF 154kWORD 47k
Streda, 13. marca 2019 - Štrasburg Prechodná verzia
Pravidlá týkajúce sa Európskeho námorného a rybárskeho fondu po vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie ***I
P8_TA-PROV(2019)0183
Uznesenie
 Zjednotený text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. marca 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 508/2014, pokiaľ ide o určité pravidlá týkajúce sa Európskeho námorného a rybárskeho fondu z dôvodu vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie (COM(2019)0048 – C8-0037/2019 – 2019/0009(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2019)0048),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 42 a článok 43 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0037/2019),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  po porade s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom,

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 20. februára 2019, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na články 59 a 154 rokovacieho poriadku,

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 13. marca 2019 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/..., ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 508/2014, pokiaľ ide o určité pravidlá týkajúce sa Európskeho námorného a rybárskeho fondu po vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie
P8_TC1-COD(2019)0009

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 42 a článok 43 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

po porade s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(1),

keďže:

(1)  Spojené kráľovstvo predložilo 29. marca 2017 oznámenie o svojom úmysle vystúpiť z Únie podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únii (ďalej lej „Zmluva o EÚ“). Zmluvy sa prestanú vzťahovať na Spojené kráľovstvo odo dňa nadobudnutia platnosti dohody o vystúpení alebo v prípade, ak sa tak nestane, dva roky po uvedenom oznámení, a to od 30. marca 2019, pokiaľ Európska rada po dohode so Spojeným kráľovstvom jednomyseľne nerozhodne o predĺžení tejto lehoty.

(2)  Dohoda o vystúpení uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie 19. februára 2019(2) obsahuje dojednania týkajúce sa uplatňovania ustanovení práva Únie na Spojené kráľovstvo po dátume, ku ktorému sa naň predmetné zmluvy prestanú vzťahovať. Ak uvedená dohoda nadobudne platnosť, v súlade s uvedenou dohodou sa počas prechodného obdobia bude na Spojené kráľovstvo uplatňovať spoločná rybárska politika (ďalej len „SRP”), ktorá sa naň prestane uplatňovať na konci daného obdobia.

(3)  Keď sa na Spojené kráľovstvo prestane uplatňovať SRP, vody Spojeného kráľovstva (pobrežné vody a priľahlá výhradná hospodárska zóna) už nebudú súčasťou vôd Únie. V dôsledku absencie dohody o vystúpení teda hrozí, že by plavidlá Únie mohli od 30. marca 2019 stratiť prístup do vôd Spojeného kráľovstva a k rybolovným možnostiam v nich. Takáto situácia by mala významný vplyv, pokiaľ ide o rybolovné činnosti flotily Únie a jej hospodárske výnosy.

(4)  Opatrenia, ktoré možno využiť na zmiernenie nepriaznivých hospodárskych vplyvov v dôsledku vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie v rámci celého výrobno-odbytového reťazca, sú k dispozícii už na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014(3).

(5)  V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 sa stanovujú pravidlá a mechanizmy poskytovania finančnej kompenzácie rybárom a vlastníkom rybárskych plavidiel v prípade dočasného pozastavenia rybolovných činností. Kritériá umožňujúce dočasné pozastavenie nedovoľujú kompenzáciu v dôsledku vystúpenia členského štátu z Únie a následnej straty prístupu k rybolovným možnostiam vo vodách daného štátu.

(6)  S ceľom zmierniť nepriaznivé hospodárske vplyvy v dôsledku vystúpenia členského štátu z Únie by mali mať rybári a prevádzkovatelia, ktorí sú vo významnej miere závislí od prístupu do vôd Spojeného kráľovstva, okrem opatrení, ktoré sú k dispozícii už na základe nariadenia (EÚ) č. 508/2014, k dispozícii aj verejnú podporu v prípade dočasného pozastavenia rybolovných činností.

(7)  Nariadenie (EÚ) č. 508/2014 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(8)  Zvyšné rozpočtové prostriedky možno vyčleniť na akékoľvek oprávnené opatrenie na zmiernenie dôsledkov vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie.

(9)  V záujme zjednodušenia sa príslušné členské štáty vyzývajú, aby pri zavádzaní zmien vo svojich operačných programoch prihliadali na článok 22 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013(4).

(10)  Vzhľadom na potrebu zabezpečiť pred dátumom vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie dostupnosť podpory z Európskeho námorného a rybárskeho fondu na dočasné zastavenie rybolovných činností rybárskymi plavidlami Únie s významnou závislosťou od prístupu do vôd Spojeného kráľovstva v prípade, že Spojené kráľovstvo nepovolí prístup do týchto vôd od dátumu vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie, ktorým by mohol byť 30. marec 2019, sa považovalo za vhodné stanoviť výnimku z osemtýždňovej lehoty uvedenej v článku 4 Protokolu č. 1 o úlohe národných parlamentov v Európskej únii, ktorý je pripojený k Zmluve o EÚ, Zmluve o fungovaní Európskej únie a Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.

(11)  Toto nariadenie by malo z dôvodu naliehavosti nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie a malo by sa uplatňovať odo dňa nasledujúceho po dni, ku ktorému sa prestanú na Spojené kráľovstvo vzťahovať zmluvy, s výnimkou prípadu, keď do uvedeného dátumu nadobudne platnosť dohoda o vystúpení uzavretá so Spojeným kráľovstvom,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EÚ) č. 508/2014 sa mení takto:

1.  V článku 13 sa dopĺňa tento odsek:"

„9. Členské štáty majú možnosť prekročiť sumu stanovenú v odseku 2 tohto článku a nedosiahnuť sumy stanovené v odsekoch 3 až 7 tohto článku na podporu opatrení stanovených v článku 33 tohto nariadenia, ak Spojené kráľovstvo neudelíprístupové práva do vôd Spojeného kráľovstva pre rybárske plavidlá Únie, ktoré sú v značnej miere závislé od prístupu do týchto vôd na účely svojich rybolovných činností v prípade, že sa na Spojené kráľovstvo prestanú vzťahovať zmluvy podľa článku 50 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“).“

"

2.  V článku 25 sa vkladá tento odsek:"

„3a. Pri určovaní, či došlo k prekročeniu prahových hodnôt stanovených v odseku 3 písm. a) a b) tohto článku, sa neprihliada na celkový finančný príspevok z ENRF na opatrenia uvedené v článku 33 ods. 1 písm. d).“

"

3.  Článok 33 sa mení takto:

a)  v odseku 1 sa dopĺňa toto písmeno:"

„d) v záujme riešenia dôsledkov situácie, v ktorej Spojené kráľovstvo neudelí prístupové práva do vôd Spojeného kráľovstva pre rybárske plavidlá Únie, ktoré sú v značnej miere závislé od prístupu k týmto vodám na účely svojich rybolovných činností v prípade, že sa na Spojené kráľovstvo prestanú vzťahovať zmluvy podľa článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ.“;

"

b)  odsek 2 sa nahrádza takto:"

„2. Podporu uvedenú v odseku 1 písm. a), b) a c) možno v rokoch 2014 až 2020 poskytnúť najviac na obdobie šiestich mesiacov na plavidlo a podporu uvedenú v odseku 1 písm. d) možno v rokoch 2014 až 2020 poskytnúť najviac na obdobie deviatich mesiacov na plavidlo. Výdavky súvisiace s odsekom 1 písm. d) sú oprávnené odo dňa uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/...*(5).

___________

* Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/... z ..., ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 508/2014, pokiaľ ide o určité pravidlá týkajúce sa Európskeho námorného a rybárskeho fondu v dôsledku vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie (Ú. v. EÚ L, …, s. ).“.

"

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa odo dňa nasledujúceho po dni, ku ktorému sa podľa článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ prestanú na Spojené kráľovstvo vzťahovať zmluvy.

Toto nariadenie sa však neuplatňuje, ak k dátumu nasledujúcemu po dátume, ku ktorému sa zmluvy prestanú vťahovať na Spojené kráľovstvo, nadobudne platnosť dohoda o vystúpení uzavretá so Spojeným kráľovstvom v súlade s článkom 50 ods. 2 Zmluvy o EÚ.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

(1)Pozícia Európskeho parlamentu z 13. marca 2019.
(2) Ú. v. EÚ C 66 I, 19.2.2019, s. 1.
(3)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 z 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 and (ES) č. 791/2007 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011 (Ú. v. EÚ L 149, 20.5.2014, s. 1).
(4)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320).
(5)+ Ú. v.: vložte, prosím, do textu číslo nariadenia nachádzajúceho sa v dokumente PE-CONS 35/19 (2019/0009(COD)) a do poznámky pod čiarou vložte číslo, dátum uvedeného nariadenia a odkaz na jeho uverejnenie v úradnom vestníku.

Posledná úprava: 15. marca 2019Právne oznámenie