Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Sprejeta besedila
PDF 155kWORD 53k
Sreda, 13. marec 2019 - Strasbourg Začasna izdaja
Pravila o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo po izstopu Združenega kraljestva iz Unije ***I
P8_TA-PROV(2019)0183
Resolucija
 Prečiščeno besedilo

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. marca 2019 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 508/2014 glede nekaterih pravil o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Unije (COM(2019)0048 – C8-0037/2019 – 2019/0009(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2019)0048),

–  ob upoštevanju člena 294(2) ter členov 42 in 43(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0037/2019),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  po posvetovanju z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom,

–  ob upoštevanju zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 20. februarja 2019, da bo odobril stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju členov 59 in 154 Poslovnika,

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.


Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 13. marca 2019 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2019/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 508/2014 glede nekaterih pravil o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo po izstopu Združenega kraljestva iz Unije
P8_TC1-COD(2019)0009

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti členov 42 in 43(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

po posvetovanju z Ekonomsko-socialnim odborom,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom(1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Združeno kraljestvo je 29. marca 2017 na podlagi člena 50 Pogodbe o Evropski uniji (PEU) predložilo uradno obvestilo o nameri o izstopu iz Unije. Pogodbi se bosta za Združeno kraljestvo prenehali uporabljati z dnem začetka veljavnosti sporazuma o izstopu, sicer pa dve leti po tem uradnem obvestilu, in sicer 30. marca 2019, razen če Evropski svet po dogovoru z Združenim kraljestvom soglasno ne sklene, da se to obdobje podaljša.

(2)  Sporazum o izstopu, ki je bil 19. februarja 2019 objavljen v Uradnem listu Evropske unije(2), vsebuje ureditve za uporabo določb prava Unije za Združeno kraljestvo po dnevu, na katerega se Pogodbi prenehata uporabljati za Združeno kraljestvo. Če ta sporazum začne veljati, se bo skupna ribiška politika (SRP) uporabljala za Združeno kraljestvo med prehodnim obdobjem v skladu s tem sporazumom in se bo prenehala uporabljati ob koncu tega obdobja.

(3)  Ko se bo SRP prenehal uporabljati za Združeno kraljestvo, vode Združenega kraljestva (teritorialno morje in izključna ekonomska cona ob njem) ne bodo več del voda Unije. Zato v primeru izstopa brez sporazuma obstaja tveganje, da bodo plovila Unije s 30. marcem 2019 izgubila dostop do voda Združenega kraljestva in ribolovnih možnosti v njih. To bi imelo velike posledice na ribolovne dejavnosti flote Unije in gospodarske donose.

(4)  V Uredbi (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta(3) so že na voljo ukrepi za ublažitev negativnih gospodarskih učinkov, ki so posledica izstopa Združenega kraljestva iz Unije v celotni verigi proizvodnje in trženja.

(5)  Uredba (EU) št. 508/2014 določa pravila in ureditve za dodeljevanje finančnih nadomestil ribičem in lastnikom ribiških plovil pri začasnem prenehanju ribolovnih dejavnosti. Merila za začasno prenehanje pa ne omogočajo nadomestila zaradi izstopa države članice iz Unije in posledične izgube dostopa do njenih voda in ribolovnih možnosti v teh vodah.

(6)  Poleg ukrepov, ki so že na voljo v skladu z Uredbo (EU) št. 508/2014, bi morala biti za ublažitev negativnih gospodarskih učinkov zaradi izstopa države članice iz Unije na voljo javna podpora za začasno prekinitev ribolovnih dejavnosti za ribiče in gospodarske subjekte, ki so zelo odvisni od dostopa do voda Združenega kraljestva.

(7)  Uredbo (EU) št. 508/2014 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(8)  Preostale odobritve so na voljo za vsak upravičen ukrep za ublažitev posledic izstopa Združenega kraljestva iz Unije.

(9)  Zaradi poenostavitve so zadevne države članice pozvane, naj preučijo možnost združitve sprememb svojih operativnih programov v okviru člena 22(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta(4).

(10)  Ker je treba pred datumom izstopa Združenega kraljestva iz Unije zagotoviti razpoložljivost podpore v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo pri začasnem prenehanju ribolovnih dejavnosti ribiških plovil Unije, ki so zelo odvisna od dostopa do voda Združenega kraljestva, če Združeno kraljestvo ne odobri dostopa do teh voda od datuma izstopa Združenega kraljestva iz Unije, ki bi lahko bil 30. marec 2019, je bilo primerno določiti izjemo od roka osmih tednov iz člena 4 Protokola št. 1 o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji, priloženega PEU, Pogodbi o delovanju Evropske unije in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo.

(11)  Ta uredba bi morala nujno začeti veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije in bi se morala uporabljati od dne, ki sledi dnevu, na katerega se Pogodbi prenehata uporabljati za Združeno kraljestvo, razen če do tega dne ne začne veljati sporazum o izstopu, sklenjen z Združenim kraljestvom –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EU) št. 508/2014 se spremeni:

(1)  v členu 13 se doda naslednji odstavek:"

„9. Če se Pogodbi v skladu s členom 50(3) PEU prenehata uporabljati za Združeno kraljestvo, imajo države članice možnost preseči znesek iz odstavka 2 tega člena in doseči manjše zneske od tistih iz odstavkov 3 do 7 tega člena za podporo ukrepom iz člena 33 te uredbe, če Združeno kraljestvo ne odobri pravic dostopa do voda Združenega kraljestva na ribiška plovila Unije, katerih ribolovne dejavnosti so zelo odvisne od dostopa do teh voda.“;

"

(2)  v členu 25 se vstavi naslednji odstavek:"

„3a. Skupni finančni prispevek iz ESPR za ukrepe iz točke (d) člena 33(1) se ne upošteva pri določanju, ali so pragovi iz točk (a) in (b) odstavka 3 tega člena preseženi.“;

"

(3)  člen 33 se spremeni:

(a)  v odstavku 1 se doda naslednja točka:"

„(d) za odpravljanje posledic stanja, v katerem Združeno kraljestvo ni odobrilo pravic dostopa do voda Združenega kraljestva za ribiška plovila Unije, katerih ribolovne dejavnosti so zelo odvisne od dostopa do teh voda, če se Pogodbi v skladu s členom 50(3) PEU prenehata uporabljati za Združeno kraljestvo.“;

"

(b)  odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:"

„2. Podpora iz točk (a), (b) in (c) odstavka 1 se lahko dodeli za največ šest mesecev na plovilo v obdobju od leta 2014 do leta 2020, podpora iz točke (d) navedenega odstavka pa se lahko dodeli za največ devet mesecev na plovilo v obdobju od leta 2014 do leta 2020. Odhodki, povezani s točko (d) odstavka 1, so upravičeni od datuma začetka uporabe Uredbe (EU) ... Evropskega parlamenta in Sveta*(5).

* Uredba (EU) 2019/... Evropskega parlamenta in Sveta z dne ... o spremembi Uredbe (EU) št. 508/2014 glede nekaterih pravil o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo po izstopu Združenega kraljestva iz Unije (UL L , …, str. ).“

"

Člen 2

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od dne, ki sledi dnevu, na katerega se Pogodbi prenehata uporabljati za Združeno kraljestvo na podlagi člena 50(3) PEU.

Vendar se ta uredba ne uporablja, če sporazum o izstopu, sklenjen z Združenim kraljestvom v skladu s členom 50(2) PEU, začne veljati do dne, ki sledi dnevu, na katerega se Pogodbi prenehata uporabljati za Združeno kraljestvo.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V ...,

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik

(1) Stališče Evropskega parlamenta z dne 13. marca 2019.
(2)UL C 66 I, 19.2.2019, str. 1.
(3)Uredba (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 149, 20.5.2014, str. 1).
(4)Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L 347, 20.12.2013, str. 320).
(5)+ UL: prosimo, vstavite v besedilo številko uredbe iz dokumenta PE-CONS 35/19 (2019/0009(COD)), v opombo pa številko, datum in sklicevanje na UL navedene uredbe.

Zadnja posodobitev: 15. marec 2019Pravno obvestilo