Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Antagna texter
PDF 150kWORD 47k
Onsdagen den 13 mars 2019 - Strasbourg Preliminär utgåva
Regler som rör Europeiska havs- och fiskerifonden med anledning av Förenade kungarikets utträde ur unionen ***I
P8_TA-PROV(2019)0183
Resolution
 Konsoliderad text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 mars 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 508/2014 vad gäller vissa regler som rör Europeiska havs- och fiskerifonden efter Förenade kungarikets utträde ur unionen (COM(2019)0048 – C8-0037/2019 – 2019/0009(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet,

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2019)0048),

–  med beaktande av artiklarna 294.2, 42 och 43.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0037/2019),

—  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  efter att ha hört Europeiska ekonomiska och sociala kommittén,

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 20 februari 2019 att godkänna parlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artiklarna 59 och 154 i arbetsordningen,

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 13 mars 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/… om ändring av förordning (EU) nr 508/2014 vad gäller vissa regler som rör Europeiska havs- och fiskerifonden efter Förenade kungarikets utträde ur unionen
P8_TC1-COD(2019)0009

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 42 och 43.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

efter att ha hört Europeiska ekonomiska och sociala kommittén,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet(1), och

av följande skäl:

(1)  Den 29 mars 2017 anmälde Förenade kungariket sin avsikt att utträda ur unionen i enlighet med artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget). Fördragen kommer att upphöra att vara tillämpliga på Förenade kungariket från och med den dag då ett avtal om utträde träder i kraft eller, om det inte finns något sådant avtal, två år efter anmälan, närmare bestämt från och med den 30 mars 2019 om inte Europeiska rådet i samförstånd med Förenade kungariket med enhällighet beslutar att förlänga denna tidsfrist.

(2)  Avtalet om utträde, vilket offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning den 19 februari 2019(2), innehåller villkoren för tillämpningen av bestämmelserna i unionsrätten på Förenade kungariket efter den dag då fördragen upphör att vara tillämpliga på Förenade kungariket. Om avtalet träder i kraft kommer den gemensamma fiskeripolitiken att vara tillämplig på örenade kungariket under övergångsperioden i enlighet med det avtalet och kommer att upphöra att vara tillämplig vid utgången av den perioden.

(3)  När den gemensamma fiskeripolitiken upphör att tillämpas på Förenade kungariket kommer Förenade kungarikets vatten (territorialhav och angränsande exklusiva ekonomiska zon) inte längre vara en del av unionens vatten. I frånvaro av ett avtal om utträde finns det följaktligen en risk för att unionsfartygen förlorar tillträdet till Förenade kungariketsvatten och fiskemöjligheter i dessa från och med den 30 mars 2019. Detta skulle få en betydande effekt på unionsflottans fiskeverksamhet och ekonomiska avkastning.

(4)  Det finns redan åtgärder inom ramen för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014(3) som kan användas för att mildra negativa ekonomiska effekter till följd av Förenade kungarikets utträde ur unionen under hela produktions- och saluföringskedjan.

(5)  I förordning (EU) nr 508/2014 anges regler och arrangemang för beviljande av ekonomisk kompensation till fiskare och ägare av fiskefartyg vid tillfälligt upphörande med fiskeverksamheten. De kriterier som fastställts för att möjliggöra tillfälligt upphörande medger inte kompensation till följd av en medlemsstats utträde ur unionen och den därmed efterföljande förlusten av tillträde till och fiskemöjligheter i den statens vatten.

(6)  Utöver de åtgärder som redan finns enligt förordning (EU) nr 508/2014 bör det, för att mildra de negativa ekonomiska effekter som orsakas av en medlemsstats utträde ur unionen, finnas offentligt stöd för tillfälligt upphörande av fiskeverksamhet för fiskare och aktörer som har ett avsevärt beroende av tillträdet till Förenade kungarikets vatten.

(7)  Förordning (EU) nr 508/2014 bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)  De återstående anslagen finns tillgängliga för att avsättas för stödberättigande åtgärder som mildrar följderna av Förenade kungarikets utträde ur unionen.

(9)  För enkelhetens skull uppmanas de berörda medlemsstaterna att överväga att kombinera ändringar i sina operativa program inom ramen för artikel 22.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013(4).

(10)  Mot bakgrund av behovet att säkerställa, före dagen för Förenade kungarikets utträde ur unionen, tillgången till stöd från Europeiska havs- och fiskerifonden för tillfälligt upphörande med fiskeverksamheten för unionsfiskefartyg som har ett avsevärt beroende av tillträdet till Förenade kungarikets vatten, för det fall Förenade kungariket inte beviljar tillträde till sina vatten från och med dagen för Förenade kungarikets utträde ur Unionen, som kan vara den 30 mars 2019, ansågs det lämpligt att föreskriva ett undantag från den åttaveckorsperiod som avses i artikel 4 i protokoll nr 1 om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen, som är fogat till EU-fördraget, till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och till fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen.

(11)  Denna förordning bör av brådskande skäl träda ikraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning och bör tillämpas från och med dagen efter den dag då fördragen upphör att vara tillämpliga på Förenade kungariket, såvida inte ett avtal om utträde med Förenade kungariket har trätt i kraft den dagen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EU) nr 508/2014 ska ändras på följande sätt:

1.  I artikel 13 ska följande punkt läggas till:"

”9. Medlemsstaterna ska ha möjlighet att överskrida det belopp som anges i punkt 2 i denna artikel och att underskrida de belopp som anges i punkterna 3–7 i denna artikel för att stödja åtgärderna i artikel 33 i denna förordning om Förenade kungariket inte beviljar tillträdesrätt till Förenade kungarikets vatten för unionsfiskefartyg som har ett avsevärt beroende av tillträdet till de vattnen för sin fiskeverksamhet, i det fall fördragen upphör att vara tillämpliga på Förenade kungariket i enlighet med artikel 50.3 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget).”

"

2.  I artikel 25 ska följande punkt införas:"

”3a. EHFF:s samlade finansiella bidrag till de åtgärder som avses i artikel 33 d ska inte beaktas vid fastställandet av huruvida de tröskelvärden som anges i punkt 3 a och b i den här artikeln överskrids.”

"

3.  Artikel 33 ska ändras på följande sätt:

a)  I punkt 1 ska följande led läggas till:"

”d) Hantering av följderna av en situation i vilken Förenade kungariket inte beviljar tillträdesrätt till Förenade kungarikets vatten för unionsfiskefartyg som har ett avsevärt beroende av tillträdet till dessa vatten för att bedriva fiskeverksamhet, om fördragen upphör att vara tillämpliga på Förenade kungariket i enlighet med artikel 50.3 i EU-fördraget.”

"

b)  Punkt 2 ska ersättas med följande:"

”2. Det stöd som avses i punkt 1 a, b och c får beviljas under högst sex månader per fartyg under perioden 2014–2020 och det stöd som avses i punkt 1 d får beviljas under högst nio månader per fartyg under perioden 2014–2020. Utgifter avseende punkt 1 d ska vara stödberättigande från och med den dag då Europaparlamentets och rådets förordning (EU) ... börjar tillämpas*(5).

__________________

* Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/... av den ... om ändring av förordning (EU) nr 508/2014 vad gäller vissa regler som rör Europeiska havs- och fiskerifonden efters Förenade kungarikets utträde ur unionen (EUT L , …, s. ).”.

"

Artikel 2

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med dagen efter den dag då fördragen upphör att vara tillämpliga på Förenade kungariket i enlighet med artikel 50.3 i EU-fördraget.

Denna förordning ska dock inte tillämpas om ett avtal om utträde som ingåtts med Förenade kungariket i enlighet med artikel 50.2 i EU-fördraget har trätt i kraft det datum som infaller dagen efter den dag då fördragen upphör att vara tillämpliga på Förenade kungariket.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i ...

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

(1) Europaparlamentets och rådets ståndpunkt av den 13 mars 2019.
(2) EUT C 66 I, 19.2.2019, s. 1.
(3)Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 av den 15 maj 2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2328/2003, (EG) nr 861/2006, (EG) nr 1198/2006 och (EG) nr 791/2007 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1255/2011 (EUT L 149, 20.5.2014, s. 1).
(4)Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320).
(5)+ EUT: vänligen för in nummer på den förordning som finns i dokument PE-CONS 35/19 (2019/0009(COD)) och för in den förordningens nummer, datum och EUT-hänvisning i fotnoten.

Senaste uppdatering: 15 mars 2019Rättsligt meddelande