Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Приети текстове
PDF 178kWORD 54k
Сряда, 13 март 2019 г. - Страсбург Неокончателна версия
Разрешения за риболов за риболовните кораби на Съюза във водите на Обединеното кралство и риболовните операции на риболовните кораби на Обединеното кралство във водите на Съюза ***I
P8_TA-PROV(2019)0184
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 март 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2017/2403 по отношение на разрешенията за риболов за риболовни кораби на Съюза във водите на Обединеното кралство и на риболовните операции на риболовни кораби на Обединеното кралство във водите на Съюза (COM(2019)0049 – C8-0036/2019 – 2019/0010(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2019)0049),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0036/2019),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  след консултация с Европейския икономически и социален комитет,

—  като взе предвид ангажимента, поет от представителя на Съвета с писмо от 20 февруари 2019 г., за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид членове 59 и 154 от своя Правилник за дейността,

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 13 март 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2017/2403 по отношение на разрешенията за риболов за риболовни кораби на Съюза във водите на Обединеното кралство и на риболовните операции на риболовни кораби на Обединеното кралство във водите на Съюза
P8_TC1-COD(2019)0010

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

след консултация с Европейския икономически и социален комитет, в съответствие с обикновената законодателна процедура(1),

като имат предвид, че:

(1)  На 29 март 2017 г. Обединеното кралство представи нотификация за намерението си да се оттегли от Съюза в съответствие с член 50 от Договора за Европейския съюз (ДЕС). Учредителните договори на Европейския съюз ще престанат да се прилагат спрямо Обединеното кралство от датата на влизане в сила на споразумението за оттегляне или при липсата на такова споразумение — две години след посочената нотификация, а именно от 30 март 2019 г., освен ако Европейският съвет, в съгласие с Обединеното кралство, реши с единодушие да продължи този срок.

(2)  Споразумението за оттегляне, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз на 19 февруари 2019 г.(2), съдържа клаузи за прилагането на разпоредбите на правото на Съюза спрямо Обединеното кралство след датата, на която Договорите престанат да се прилагат спрямо Обединеното кралство. Ако посоченото споразумение влезе в сила, общата политика в областта на рибарството (ОПОР) ще се прилага спрямо Обединеното кралство през преходния период в съответствие със споразумението и ще престане да се прилага в края на посочения период.

(3)  Когато ОПОР престане да се прилага спрямо Обединеното кралство, водите на Обединеното кралство (териториалното море и прилежащата изключителна икономическа зона) вече няма да са част от водите на Съюза. Вследствие на това при липсата на споразумение за оттегляне има опасност риболовните кораби на Съюза и на Обединеното кралство да не могат да използват в пълна степен определените за 2019 г. възможности за риболов.

(4)  С цел да се гарантира устойчивостта на рибарството, както и с оглед на голямото значение на този сектор за поминъка на много общности в Съюза и в Обединеното кралство, е необходимо за ограничен период от време, след като ОПОР престане да се прилага спрямо Обединеното кралство в качеството му на държава членка, да се запази възможността за договорености, осигуряващи на риболовните кораби на Съюза и на Обединеното кралство непрекъснат пълен реципрочен достъп до риболов във водите на другата страна. Целта на настоящия регламент е да се създаде подходяща правна рамка за такъв реципрочен достъп.

(5)  Териториалният обхват на настоящия регламент и упоменаванията в него на Обединеното кралство не включват Гибралтар.

(6)  Възможностите за риболов за 2019 г. бяха договорени, съгласно регламенти (ЕС) 2019/124(3) и (ЕС) 2018/2025(4) на Съвета, включително от Обединеното кралство, по времето на неговото членство в Съюза. Тези възможности за рибилов бяха определени изцяло в съответствие с изискванията, посочени в членове 61 и 62 от Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право. За да се осигурят устойчивата експлоатация на живите морски ресурси и стабилността във водите на Съюза и на Обединеното кралство, договорените квоти и дялове за държавите членки и Обединеното кралство следва да останат на разположение в съответствие с членове 2 и 3 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета(5).

(7)  Като се имат предвид отдавна установените модели на риболов на риболовните кораби на Обединеното кралство във водите на Съюза и обратно, Съюзът следва да предвиди механизъм, по силата на който за ограничен период от време риболовните кораби на Обединеното кралство да имат достъп до водите на Съюза на базата на разрешения, за да могат да извършват риболов в рамките на разпределените им квоти съгласно регламенти (ЕС) 2019/124 и (ЕС) 2018/2025 при същите условия, които се прилагат за риболовните кораби на Съюза. Тези разрешения за риболов следва да се предоставят само ако и доколкото Обединеното кралство продължава да предоставя разрешения на риболовните кораби на Съюза, за да продължат да използват разпределените им възможностите за риболов съгласно съответните регламенти относно възможностите за риболов.

(8)  В Регламент (ЕС) 2017/2403 на Европейския парламент и на Съвета(6) се определят правилата за издаване и управление на разрешения за риболов за кораби във водите под суверенитета или юрисдикцията на трети държави и за риболовни кораби на трети държави, извършващи риболовни операции във водите на Съюза.

(9)  В Регламент (ЕС) 2017/2403 се определят правилата за риболовните операции, извършвани от риболовните кораби на Съюза във водите на трети държави, извън рамките на споразумение в областта на рибарството, предвижда се, че държавата членка на знамето може да издава преки разрешения, и се установяват условията и процедурите за издаването на такива разрешения. Като се има предвид броят на риболовните кораби на Съюза, които извършват риболов във водите на Обединеното кралство, при липсата на споразумение за оттегляне или на споразумение в областта на рибарството тези условия и процедури биха довели до значителни забавяния и по-голяма административна тежест. Ето защо е необходимо да се предвидят специални условия и процедури, които улесняват издаването от страна на Обединеното кралство на разрешения за риболовни корабите на Съюза, за да могат те да извършват риболовни дейности във водите на Обединеното кралство.

(10)  Необходимо е да се предвиди дерогация от правилата, които се прилагат за риболовните кораби на трети държави, и да се определят специални условия и процедури, които да дават възможност на Съюза да издава разрешения за риболовните кораби на Обединеното кралство, за да могат те да извършват риболовни дейности във водите на Съюза.

(11)  Съгласно Регламент (ЕС) № 1380/2013 държавите членки могат да разменят изцяло или частично разпределените им възможности за риболов. Между държавите членки и Обединеното кралство ежегодно се извършват около 1000 размени на квоти. Без да се засяга изключителната компетентност на Съюза, необходимо е да се въведе гъвкава система, която дава възможност на Съюза да разменя квоти с Обединеното кралство, след като Договорите престанат да се прилагат спрямо Обединеното кралство. Поради това държавите членки следва да могат да провеждат обсъждания с Обединеното кралство и по целесъобразност да определят евентуалните рамки на предвиденото прехвърляне или размяна на квоти. Комисията следва да продължава да отговаря за извършването на прехвърлянето или размяната на квоти. Възможностите за риболов, получени от Обединеното кралство или прехвърлени на него съгласно прехвърлянето или размяната на квоти, следва да се считат за квоти, разпределени на съответната държава членка или приспаднати от разпределените ѝ квоти.

(12)  Поради това Регламент (ЕС) 2017/2403 следва да бъде съответно изменен.

(13)  Предвид необходимостта да се гарантира, преди датата на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, наличието на правна рамка, чиято цел е да се избегне прекъсването на риболовните дейности от риболовни кораби на Обединеното кралство във водите на Съюза и от риболовни кораби на Съюза във водите на Обединеното кралствона датата на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, която може да е 30 март 2019 г., беше счетено за целесъобразно да се предвиди изключение от осемседмичния период, посочен в член 4 от Протокол № 1 за ролята на националните парламенти в Европейския съюз, приложен към ДЕС, към Договора за функционирането на Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия.

(14)  Настоящият регламент следва да влезе в сила по спешност в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз и да се прилага от деня, следващ деня, в който Договорите престанат да се прилагат спрямо Обединеното кралство, освен ако до тази дата влезе в сила споразумение за оттегляне, сключено с Обединеното кралство. Той следва да се прилага до 31 декември 2019 г.

(15)  За да се даде възможност на операторите от Съюза и от Обединеното кралство да продължат да извършват риболов в съответствие с разпределените им възможности за риболов, разрешенията за риболовни дейности във водите на Съюза следва да се предоставят на риболовните кораби на Обединеното кралство само ако Комисията се увери в достатъчна степен, че Обединеното кралство предоставя на реципрочна основа права на достъп на риболовните кораби на Съюза, за да могат да извършват риболовни операции във водите на Обединеното кралство,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменения на Регламент (ЕС) 2017/2403

Регламент (ЕС) 2017/2403 се изменя, както следва:

1)  В дял II, глава II се добавя следният раздел 4:"

„Раздел 4

Риболовни операции от риболовни кораби на Съюза във водите на Обединеното кралство

Член 18a

Обхват

Чрез дерогация от раздел 3 настоящият раздел се прилага до 31 декември 2019 г. за риболовните операции, извършвани от риболовните кораби на Съюза във водите на Обединеното кралство.

Член 18б

Определение

За целите на настоящия раздел „водите на Обединеното кралство“ означава водите, които се намират под суверенитета или юрисдикцията на Обединеното кралство, установени в съответствие с международното право.

Член 18в

Процедура за получаване на разрешения за риболов от Обединеното кралство

1.  Държавата членка на знамето, която е проверила, че определените в член 5 условия са спазени, изпраща на Комисията съответното заявление или съответния списък със заявления за издаване на разрешение от Обединеното кралство.

2.  Всяко заявление или всеки списък със заявления трябва да съдържа информацията, поискана от Обединеното кралство за издаване на разрешението, в изисквания формат, съобщен от Обединеното кралство на Комисията.

3.  Комисията уведомява държавите членки за информацията и формата, посочени в параграф 2. Комисията може да изпрати до държавата членка на знамето искане за допълнителна информация, необходима за проверка на спазването на условията по параграфи 1 и 2.

4.  След получаване на заявлението или на допълнителната информация, поискана съгласно параграф 3, Комисията без забавяне препраща заявлението на Обединеното кралство.

5.  Веднага щом Обединеното кралство уведоми Комисията, че е решило да издаде или да откаже да издаде разрешение на риболовен кораб на Съюза, Комисията незабавно уведомява държавата членка на знамето за това.

6.  Държава членка на знамето може да издаде разрешение за риболов за риболовни операции във водите на Обединеното кралство само след като е уведомена, че Обединеното кралство е решило да издаде разрешение на съответния риболовен кораб на Съюза.

7.  Риболовните операции не може да започнат преди държавата членка на знамето и Обединеното кралство да са издали разрешение за риболов.

8.  Когато Обединеното кралство уведоми Комисията, че е решило да прекрати временно или да отнеме разрешение за риболов за риболовен кораб на Съюза, Комисията незабавно уведомява държавата членка на знамето за това. Държавата членка съответно прекратява временно или отнема своето разрешение за риболов за риболовни операции във водите на Обединеното кралство.

9.  Когато Обединеното кралство уведоми пряко държавата членка на знамето, че е решило да издаде, да откаже, да прекрати временно или да отнеме разрешение за риболов за риболовен кораб на Съюза, държавата членка на знамето незабавно уведомява Комисията за това. Държавата членка съответно прекратява временно или отнема своето разрешение за риболов за риболовни операции във водите на Обединеното кралство.

Член 18г

Наблюдение

Комисията наблюдава издаването на разрешения за риболов от страна на Обединеното кралство за риболовни операции, извършвани от риболовни кораби на Съюза във водите на Обединеното кралство.“

"

2)  Вмъква се следният дял:"

„ДЯЛ IIIа

РИБОЛОВНИ ОПЕРАЦИИ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ РИБОЛОВНИ КОРАБИ НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЪВ ВОДИТЕ НА СЪЮЗА

Член 38a

Обхват

Чрез дерогация от дял III настоящият дял се прилага до 31 декември 2019 г. за риболовните операции, извършвани от риболовните кораби на Обединеното кралство във водите на Съюза.

Член 38б

Риболовни операции, извършвани от риболовни кораби на Обединеното кралство

Риболовните кораби на Обединеното кралство може да извършват риболовни операции във водите на Съюза в съответствие с условията, посочени в регламенти (ЕС) 2019/124* и (EС) 2018/2025** на Съвета, с които се определят възможностите за риболов.

_______________

* Регламент (EС) 2019/124 от 30 януари 2019 г. на Съвета за определяне за 2019 година на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси, приложими във водите на Съюза, както и за риболовните кораби на Съюза в някои води извън Съюза (OВ L 29, 31.1.2019 г., стр. 1).

** Регламент (ЕС) 2018/2025 на Съвета от 17 декември 2018 г. за определяне на възможностите за риболов за 2019 и 2020 г. по отношение на някои дълбоководни рибни запаси за риболовните кораби на Съюза (ОВ L 325, 20.12.2018 г., стр. 7).

Член 38в

Общи принципи

1.  Риболовните кораби на Обединеното кралство могат да извършват риболовни операции във водите на Съюза само ако са получили разрешение за риболов, издадено от Комисията. Те получават такова разрешение единствено ако отговарят на критериите за допустимост, посочени в параграф 2.

2.  Комисията може да издаде разрешение за риболов на риболовен кораб на Обединеното кралство, ако:

   а) риболовният кораб притежава валиден лиценз за риболов, издаден от орган на Обединеното кралство;
   б) риболовният кораб е вписан от Обединеното кралство в регистър на флота, до който Комисията има достъп;
   в) риболовният кораб и всички свързани с него помощни кораби прилагат съответната схема за идентификационен номер на кораба на ММО, доколкото това се изисква съгласно правото на Съюза;
   г) риболовният кораб не е включен в списък на кораби, извършващи ННН риболов, приет от РОУР и/или от Съюза в съответствие с Регламент ННН;
   д) Обединеното кралство не е включено в списъка на несътрудничещите държави съгласно Регламент ННН и не е определено като държава, позволяваща неустойчив риболов съгласно Регламент (ЕС) № 1026/2012;
   е) Обединеното кралство разполага с възможности за риболов.

3.  Риболовните кораби на Обединеното кралство с разрешение за риболов във водите на Съюза трябва да спазват правилата, които се прилагат спрямо риболовните операции на риболовните кораби на Съюза в риболовната зона, в която извършват дейност.

Член 38г

Процедура за получаване на разрешения за риболов

1.  Обединеното кралство изпраща на Комисията заявлението или списъка със заявления за издаване на разрешение за своите риболовни кораби.

2.  Комисията може да поиска от Обединеното кралство допълнителна информация, необходима за проверка на спазването на условията по член 38в, параграф 2.

3.  Когато бъде установено, че условията по член 38в, параграф 2 са изпълнени, Комисията може да издаде разрешение за риболов и без забавяне уведомява за това Обединеното кралство и съответните държави членки.

Член 38д

Управление на разрешенията за риболов

1.  Ако някое от условията по член 38в, параграф 2 вече не се изпълнява, Комисията предприема подходящи действия, включително изменя или отменя разрешението, и уведомява за това Обединеното кралство и съответните държави членки.

2.  Комисията може да откаже да издаде, да прекрати временно или да отнеме разрешение, издадено на риболовен кораб на Обединеното кралство, във всеки от следните случаи:

   а) ако е настъпила съществена промяна в обстоятелствата;
   б) в случай на сериозна заплаха за устойчивата експлоатация, управление и опазване на морските биологични ресурси;
   в) когато това е изключително важно за предотвратяването или премахването на ННН риболов;
   г) когато Комисията счете това за необходимо въз основа на констатациите от дейностите си по наблюдение съгласно член 18г;
   д) когато Обединеното кралство неправомерно откаже да издаде, временно прекрати или отнеме разрешение за риболовни кораби на Съюза в своите води.

3.  Комисията незабавно уведомява Обединеното кралство, ако в съответствие с параграф 2 откаже да издаде, временно прекрати или отнеме разрешение.

Член 38е

Забрана на риболовни операции

1.  Когато се счете, че възможностите за риболов, предоставени на Обединеното кралство, са изчерпани, Комисията незабавно уведомява за това Обединеното кралство и компетентните органи за инспекция на държавите членки. За да се осигури продължаването на риболовните операции от неизчерпани възможности за риболов, които може също така да засегнат изчерпаните възможности, Комисията изисква от Обединеното кралство да ѝ представи технически мерки, с които се предотвратява отрицателното въздействие върху изчерпаните възможности за риболов.

2.  От датата на уведомлението, посочено в параграф 1, действието на разрешенията за риболов, издадени за кораби, плаващи под знамето на Обединеното кралство, се счита за временно прекратено за съответните риболовни операции и на корабите повече не се разрешава да извършват тези риболовни операции.

3.  Разрешенията за риболов се считат за отменени, когато временното прекратяване на разрешенията за риболов в съответствие с параграф 2 се отнася до всички операции, за които те са били издадени.

Член 38ж

Превишаване на квоти във водите на Съюза

Когато установи, че Обединеното кралство е превишило квотите, които са му били разпределени за конкретен запас или група запаси, Комисията извършва приспадане от други квоти, разпределени на Обединеното кралство. Комисията полага усилия да гарантира, че размерът на приспадането е в съответствие с приспаданията, наложени на държави членки при сходни обстоятелства.

Член 38з

Контрол и правоприлагане

1.  Риболовните кораби на Обединеното кралство с разрешение за риболов във водите на Съюза трябва да спазват правилата за контрол, които се прилагат за риболовните операции на риболовните кораби на Съюза в риболовната зона, в която извършват дейност.

2.  Риболовните кораби на Обединеното кралство с разрешение за риболов във водите на Съюза предоставят на Комисията или на посочен от нея орган, и ако е уместно, на крайбрежната държава членка, данните, които риболовните кораби на Съюза са длъжни да изпращат на държавата членка на знамето в съответствие с регламента за контрол.

3.  Комисията или посоченият от нея орган изпраща данните, получени в съответствие с параграф 2, на крайбрежната държава членка.

4.  Риболовните кораби на Обединеното кралство с разрешение за риболов във водите на Съюза при поискване предоставят на Комисията или на посочения от нея орган докладите на наблюдателите, изготвени в рамките на действащите програми за наблюдение.

5.  Крайбрежните държави членки записват всички нарушения, извършени от риболовни кораби на Обединеното кралство, както и свързаните с тях санкции, в националния регистър, предвиден в член 93 от регламента за контрол.

Член 38и

Прехвърляне и размяна на квоти

1.  Дадена държава членка може да проведе неофициални обсъждания с Обединеното кралство и по целесъобразност да определи евентуалните рамки на предвиденото прехвърляне или размяна на квоти.

2.  След получаване на уведомление от съответната държава членка Комисията може да извърши съответното прехвърляне или размяна на квоти.

3.  Комисията уведомява държавите членки за договореното прехвърляне или размяна на квоти.

4.  Възможностите за риболов, получени от Обединеното кралство или прехвърлените на него съгласно прехвърлянето или размяната на квоти, се считат за квоти, разпределени на съответната държава членка или приспаднати от разпределените ѝ квоти, считано от момента, в който прехвърлянето или размяната на квоти породи действие. Това разпределение или приспадане не променя съществуващия механизъм за разпределяне на квотите за целите на разпределянето на възможностите за риболов между държавите членки в съответствие с принципа на относителна стабилност на риболовните дейности.“

"

Член 2

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от деня, следващ деня, в който съгласно член 50, параграф 3 от ДЕС Договорите престанат да се прилагат спрямо Обединеното кралство, до 31 декември 2019 г.

Настоящият регламент обаче не се прилага, ако до датата, на която Договорите престанат да се прилагат спрямо Обединеното кралство, влезе в сила споразумение за оттегляне, сключено с Обединеното кралство съгласно член 50, параграф 2 от ДЕС.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в ...,

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

(1) Позиция на Европейския парламент от 13 март 2019 г.
(2) OВ C 66 I, 19.2.2019, стр. 1.
(3)Регламент (EС) 2019/124 на Съвета от 30 януари 2019 г. за определяне за 2019 година на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси, приложими във водите на Съюза, както и за риболовните кораби на Съюза в някои води извън Съюза (OВ L 29, 31.1.2019 г., стр. 1).
(4)Регламент (ЕС) 2018/2025 на Съвета от 17 декември 2018 г. за определяне на възможностите за риболов за 2019 и 2020 г. по отношение на някои дълбоководни рибни запаси за риболовните кораби на Съюза (ОВ L 325, 20.12.2018 г., стр. 7).
(5)Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22).
(6)Регламент (ЕС) 2017/2403 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. относно устойчивото управление на външните риболовни флотове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1006/2008 на Съвета (ОВ L 347, 28.12.2017 г., стр. 81).

Последно осъвременяване: 20 март 2019 г.Правна информация