Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Priimti tekstai
PDF 176kWORD 54k
Trečiadienis, 2019 m. kovo 13 d. - Strasbūras Negalutinė teksto versija
Jungtinės Karalystės vandenyse žvejojantiems Sąjungos žvejybos laivams skirti žvejybos leidimai ir Jungtinės Karalystės žvejybos laivų Sąjungos vandenyse vykdomos žvejybos operacijos ***I
P8_TA-PROV(2019)0184
Rezoliucija
 Jungtinis tekstas

2019 m. kovo 13 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl Jungtinės Karalystės vandenyse žvejojantiems Sąjungos žvejybos laivams skirtų žvejybos leidimų ir Jungtinės Karalystės žvejybos laivų Sąjungos vandenyse vykdomų žvejybos operacijų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/2403 (COM(2019)0049 – C8-0036/2019 – 2019/0010(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2019)0049),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 43 straipsnio 2 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0036/2019),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  pasikonsultavęs su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu,

–  atsižvelgdamas į 2019 m. vasario 20 d. laišku Tarybos atstovo prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 ir 154 straipsnius,

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2019 m. kovo 13 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/…, kuriuo dėl Jungtinės Karalystės vandenyse žvejojantiems Sąjungos žvejybos laivams skirtų žvejybos leidimų ir Jungtinės Karalystės žvejybos laivų Sąjungos vandenyse vykdomų žvejybos operacijų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/2403
P8_TC1-COD(2019)0010

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 43 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

pasikonsultavę su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros(1),

kadangi:

(1)  2017 m. kovo 29 d. Jungtinė Karalystė pranešė apie savo ketinimą išstoti iš Sąjungos pagal Europos Sąjungos sutarties (toliau – ES sutartis) 50 straipsnį. Sutartys Jungtinei Karalystei nebebus taikomos nuo susitarimo dėl išstojimo įsigaliojimo dienos arba, jei tokio susitarimo nebus, praėjus dvejiems metams nuo to pranešimo gavimo, t. y. nuo 2019 m. kovo 30 d., nebent Europos Vadovų Taryba, susitarusi su Jungtine Karalyste, vieningai nuspręstų pratęsti tą terminą;

(2)  2019 m. vasario 19 d.(2) Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbtame susitarime dėl išstojimo nustatoma tvarka, pagal kurią Sąjungos teisės nuostatas Jungtinei Karalystei bus galima taikyti ir po dienos, kurią Jungtinei Karalystei nustoja būti taikomos Sutartys. Jei tas susitarimas įsigalios, remiantis tuo susitarimu Jungtinei Karalystei pereinamuoju laikotarpiu bus taikoma bendra žuvininkystės politika (BŽP), kuri nustos būti taikoma tam laikotarpiui pasibaigus;

(3)  kai BŽP nustos būti taikoma Jungtinei Karalystei, Jungtinės Karalystės vandenys (teritorinė jūra ir greta jos esanti išskirtinė ekonominė zona) nebepriklausys Sąjungos vandenims. Todėl, nesant susitarimo dėl išstojimo kyla pavojus, kad Sąjungos ir Jungtinės Karalystės žvejybos laivai neturės galimybės visiškai išnaudoti 2019 m. nustatytomis žvejybos galimybėmis;

(4)  siekiant užtikrinti žuvininkystės tausumą ir atsižvelgiant į žvejybos svarbą daugelio bendruomenių Sąjungoje ir Jungtinėje Karalystėje ekonominiam pragyvenimui, ribotą laikotarpį po to, kai Jungtinei Karalystei, kaip valstybei narei, BŽP nustos būti taikoma, Sąjungos ir Jungtinės Karalystės žvejybos laivams turėtų būti užtikrinta galimybė toliau taikyti visapusiškos abipusės prieigos prie viena kitos žvejybos vandenų tvarką. Šiuo reglamentu siekiama suformuoti tinkamą teisinį pagrindą tokiai abipusei prieigai;

(5)  šio reglamento teritorinė taikymo sritis ir visos jame daromos nuorodos į Jungtinę Karalystė neapima Gibraltaro;

(6)  susitarimas dėl 2019 m. žvejybos galimybių pasiektas pagal Tarybos reglamentus (ES) 2019/124(3) ir (ES) 2018/2025(4) Jungtinės Karalystės narystės Sąjungoje metu ir, be kita ko, jai pritariant. Tos žvejybos galimybės buvo nustatytos visapusiškai laikantis Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencijos 61 ir 62 straipsniuose išdėstytų reikalavimų. Siekiant Sąjungos vandenyse ir Jungtinės Karalystės vandenyse užtikrinti tausų jūrų gyvųjų išteklių naudojimą ir stabilumą, valstybės narės ir Jungtinė Karalystė turėtų turėti galimybę toliau pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1380/2013(5) 2 ir 3 straipsnius naudotis paskirstytomis kvotomis ir jų dalimis, dėl kurių susitarta;

(7)  atsižvelgdama į ilgalaikius Jungtinės Karalystės žvejybos laivų Sąjungos vandenyse ir Sąjungos žvejybos laivų Jungtinės Karalystės vandenyse žvejybos modelius, Sąjunga turėtų nustatyti mechanizmą, pagal kurį Jungtinės Karalystės žvejybos laivai, turėdami leidimus, galėtų ribotą laikotarpį turėti prieigą prie Sąjungos vandenų ir pagal tas pačias sąlygas, kurios taikomos Sąjungos žvejybos laivams, naudotis jiems pagal reglamentus (ES) 2019/124 ir (ES) 2018/2025 paskirstytomis kvotų dalimis. Tokie žvejybos leidimai turėtų būti suteikiami tik tuo atveju, jei Jungtinė Karalystė toliau suteiks leidimus Sąjungos žvejybos laivams naudotis jiems pagal atitinkamus žvejybos galimybių reglamentus paskirtomis žvejybos galimybėmis, ir tik tokiu mastu, kokiu juos toliau suteiks Jungtinė Karalystė;

(8)  Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2017/2403(6) nustatytos žvejybos leidimų laivams, žvejojantiems vandenyse, į kuriuos trečiosios valstybės turi suverenias teises arba kurie priklauso trečiųjų valstybių jurisdikcijai, ir trečiųjų valstybių žvejybos laivams, vykdantiems žvejybos operacijas Sąjungos vandenyse, išdavimo ir administravimo taisyklės;

(9)  Reglamentu (ES) 2017/2403 nustatytos Sąjungos žvejybos laivų žvejybos operacijų, vykdomų trečiosios valstybės vandenyse ne pagal žvejybos susitarimą, taisyklės ir numatyta, kad vėliavos valstybė narė gali suteikti tiesioginius leidimus, bei nustatytos tokių leidimų suteikimo sąlygos ir procedūros. Atsižvelgiant į Jungtinės Karalystės vandenyse žvejybos veiklą vykdančių Sąjungos žvejybos laivų skaičių, tos sąlygos ir procedūros, taikomos be susitarimo dėl išstojimo arba žvejybos susitarimo, sukeltų didelių vėlavimų ir sudarytų didesnę administracinę naštą. Todėl, kad Jungtinei Karalystei būtų sudarytos palankesnės sąlygos Sąjungos žvejybos laivams išduoti žvejybos veiklos vykdymo Jungtinės Karalystės vandenyse leidimus, būtina numatyti konkrečias sąlygas ir procedūras;

(10)  būtina nukrypti nuo trečiųjų valstybių žvejybos laivams taikomų taisyklių ir nustatyti konkrečias sąlygas bei procedūras, pagal kurias Sąjunga galėtų Jungtinės Karalystės žvejybos laivams išduoti žvejybos veiklos vykdymo Sąjungos vandenyse leidimus;

(11)  Reglamentu (ES) Nr. 1380/2013 valstybėms narėms suteikiama teisė apsikeisti visomis arba dalimi joms paskirtų žvejybos galimybių. Kasmet tarp valstybių narių ir Jungtinės Karalystės įvyksta apie maždaug 1 000 kvotų mainų. Nepažeidžiant Sąjungos išskirtinės kompetencijos, reikia numatyti lanksčią sistemą, kuri būtų taikoma po to, kai Jungtinei Karalystei nustos galioti Sutartys, ir kuria Sąjungai būtų sudarytos sąlygos keistis kvotoms su Jungtine Karalyste. Todėl valstybėms narėms turėtų būti sudarytos sąlygos vesti diskusijas su Jungtine Karalyste ir tinkamu būdu nustatyti galimą numatomo kvotų perleidimo ar mainų planą. Už tokį kvotų perleidimą arba mainus toliau turėtų būti atsakinga Komisija. Iš Jungtinės Karalystės gautos arba jai perleistos žvejybos galimybės, perleidžiant kvotas arba vykdant jų mainus, turėtų būti laikomos atitinkamai valstybei narei paskirtomis arba iš jai paskirtų kvotų išskaičiuotomis kvotomis;

(12)  todėl Reglamentas (ES) 2017/2403 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(13)  atsižvelgiant į būtinybę prieš Jungtinės Karalystės išstojimą iš Sąjungos numatyti teisinę sistemą siekiant išvengti Jungtinės Karalystės žvejybos laivų žvejybos veiklos Sąjungos vandenyse ir Sąjungos žvejybos laivų žvejybos veiklos Jungtinės Karalystės vandenyse nutraukimo Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos dieną, kuri galėtų būti 2019 m. kovo 30 d., buvo nuspręsta, kad tikslinga numatyti išimtį prie ES sutarties, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties pridėto Protokolo Nr. 1 dėl nacionalinių parlamentų vaidmens Europos Sąjungoje 4 straipsnyje nurodytam aštuonių savaičių laikotarpiui;

(14)  šis reglamentas turėtų įsigalioti skubos tvarka kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, ir turėtų būti taikomas nuo dienos, einančios po dienos, kurią Jungtinei Karalystei nustoja būti taikomos Sutartys, nebent iki tos dienos įsigaliotų su Jungtine Karalyste sudarytas susitarimas dėl išstojimo. Jis turėtų būti taikomas iki 2019 m. gruodžio 31 d.;

(15)  siekiant sudaryti sąlygas Sąjungos ir Jungtinės Karalystės veiklos vykdytojams toliau žvejoti laikantis atitinkamų jiems paskirtų žvejybos galimybių, žvejybos veiklos vykdymo Sąjungos vandenyse žvejybos leidimai Jungtinės Karalystės žvejybos laivams turėtų būti suteikiami tik jei ir tik tiek, kiek Komisija įsitikina, kad Jungtinė Karalystė, vadovaudamasi abipusiškumo principu, pratęsia Sąjungos žvejybos laivams suteiktų teisių vykdyti žvejybos operacijas Jungtinės Karalystės vandenyse galiojimą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) 2017/2403 daliniai pakeitimai

Reglamentas (ES) 2017/2403 iš dalies keičiamas taip:

1)  II antraštinės dalies II skyrius papildomas šiuo skirsniu:"

„4 skirsnis

Sąjungos žvejybos laivų žvejybos operacijos Jungtinės Karalystės vandenyse

18a straipsnis

Taikymo sritis

Nukrypstant nuo 3 skirsnio, šis skirsnis iki 2019 m. gruodžio 31 d. taikomas Sąjungos žvejybos laivų žvejybos operacijoms Jungtinės Karalystės vandenyse.

18b straipsnis

Apibrėžtis

Šiame skirsnyje terminas „Jungtinės Karalystės vandenys“ reiškia pagal tarptautinę teisę nustatytus vandenis, į kuriuos Jungtinė Karalystė turi suverenias teises arba kurie priklauso Jungtinės Karalystės jurisdikcijai.

18c straipsnis

Jungtinės Karalystės žvejybos leidimų gavimo procedūra

1.  Vėliavos valstybė narė, patikrinusi, kad laikomasi 5 straipsnyje nustatytų sąlygų, Komisijai siunčia atitinkamą Jungtinės Karalystės leidimo paraišką arba tokių paraiškų sąrašą.

2.  Kiekvienoje paraiškoje arba paraiškų sąraše reikiamu – Komisijai Jungtinės Karalystės nurodytu – formatu pateikiama informacija, kurios tam, kad išduotų leidimą, prašo Jungtinė Karalystė.

3.  Komisija praneša valstybėms narėms apie 2 dalyje nurodytą informaciją ir formatą. Komisija vėliavos valstybei narei gali išsiųsti prašymą pateikti bet kokios papildomos informacijos, būtinos siekiant patikrinti, ar tenkinamos sąlygos, nurodytos 1 ir 2 dalyse.

4.  Gavusi paraišką arba bet kokios papildomos informacijos, prašomos pagal 3 dalį, , Komisija paraišką nedelsdama persiunčia Jungtinei Karalystei.

5.  Gavusi Jungtinės Karalystės pranešimą apie tai, kad ji nusprendė Sąjungos žvejybos laivui išduoti leidimą arba atsisakyti jį išduoti, Komisija nedelsdama apie tai informuoja vėliavos valstybę narę.

6.  Išduoti leidimą vykdyti žvejybos operacijas Jungtinės Karalystės vandenyse valstybė narė gali tik po to, kai jai pranešama apie Jungtinės Karalystės sprendimą išduoti leidimą atitinkamam Sąjungos žvejybos laivui.

7.  Žvejybos operacijos nepradedamos tol, kol žvejybos leidimo neišdavė tiek vėliavos valstybė narė, tiek Jungtinė Karalystė.

8.  Jei Jungtinė Karalystė praneša Komisijai, kad ji nusprendė sustabdyti Sąjungos žvejybos laivo žvejybos leidimo galiojimą arba leidimą panaikinti, Komisija nedelsdama apie tai informuoja vėliavos valstybę narę. Valstybė narė atitinkamai sustabdo savo leidimo vykdyti žvejybos operacijas Jungtinės Karalystės vandenyse galiojimą arba leidimą panaikina.

9.  Jei Jungtinė Karalystė tiesiogiai praneša vėliavos valstybei narei, kad ji nusprendė Sąjungos žvejybos laivui išduoti žvejybos leidimą, atsisakyti jį išduoti, sustabdyti jo galiojimą arba leidimą panaikinti, vėliavos valstybė narė apie tai nedelsdama informuoja Komisiją. Valstybė narė atitinkamai sustabdo savo leidimo vykdyti žvejybos operacijas Jungtinės Karalystės vandenyse galiojimą arba leidimą panaikina.

18d straipsnis

Stebėsena

Komisija stebi Jungtinės Karalystės žvejybos leidimų vykdyti žvejybos operacijas Jungtinės Karalystės vandenyse išdavimą Sąjungos žvejybos laivams.“;

"

2)  įterpiama ši antraštinė dalis:"

„IIIa ANTRAŠTINĖ DALIS

JUNGTINĖS KARALYSTĖS ŽVEJYBOS LAIVŲ ŽVEJYBOS OPERACIJOS SĄJUNGOS VANDENYSE

38a straipsnis

Taikymo sritis

Nukrypstant nuo III antraštinės dalies, ši antraštinė dalis iki 2019 m. gruodžio 31 d. taikoma Jungtinės Karalystės žvejybos laivų žvejybos operacijoms Sąjungos vandenyse.

38b straipsnis

Jungtinės Karalystės žvejybos laivų žvejybos operacijos

Jungtinės Karalystės žvejybos laivai žvejybos operacijas Sąjungos vandenyse gali vykdyti laikydamiesi Tarybos reglamentuose (ES) 2019/124* ir (ES) 2018/2025**, kuriais nustatomos žvejybos galimybės, nustatytų sąlygų.

___________________________

* 2019 m. sausio 30 d. Tarybos reglamentas (ES) 2019/124, kuriuo 2019 metams nustatomos tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybės, taikomos Sąjungos vandenyse žvejojantiems laivams ir kai kuriuose Sąjungai nepriklausančiuose vandenyse žvejojantiems Sąjungos žvejybos laivams (OL L 29, 2019 1 31, p. 1).

** 2018 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentas (ES) 2018/2025, kuriuo 2019 ir 2020 m. Sąjungos žvejybos laivams nustatomos tam tikrų giliavandenių žuvų išteklių žvejybos galimybės (OL L 325, 2018 12 20, p. 7).

38c straipsnis

Bendrieji principai

1.  Jungtinės Karalystės žvejybos laivas nevykdo žvejybos operacijų Sąjungos vandenyse, jei neturi Komisijos išduoto žvejybos leidimo. Leidimas jam išduodamas tik jei tenkinami 2 dalyje nustatyti tinkamumo kriterijai.

2.  Komisija žvejybos leidimus Jungtinės Karalystės žvejybos laivams gali išduoti, jei:

   a) žvejybos laivas turi galiojančią Jungtinės Karalystės institucijos išduotą žvejybos licenciją;
   b) Jungtinė Karalystė žvejybos laivą yra įtraukusi į Komisijai prieinamą laivyno registrą;
   c) žvejybos laivas ir visi su juo veiklą vykdantys pagalbiniai laivai taiko atitinkamą IMO laivų identifikavimo numerių sistemą, jeigu to reikalaujama pagal Sąjungos teisę;
   d) žvejybos laivas nėra įtrauktas į NNN žvejybą vykdžiusių laivų sąrašą, priimtą RŽVO ir (arba) Sąjungos pagal NNN reglamentą;
   e) Jungtinė Karalystė nėra pagal NNN reglamentą įtraukta į nebendradarbiaujančių valstybių sąrašą arba nėra pagal Reglamentą (ES) Nr. 1026/2012 įtraukta į valstybių, leidžiančių naudotis netausios žvejybos galimybėmis, sąrašą;
   f) Jungtinė Karalystė gali naudotis žvejybos galimybėmis.

3.  Leidimą žvejoti Sąjungos vandenyse turintis Jungtinės Karalystės žvejybos laivas laikosi taisyklių, kurios tame pačiame žvejybos rajone, kuriame jis vykdo veiklą, taikomos Sąjungos žvejybos laivų žvejybos operacijoms.

38d straipsnis

Žvejybos leidimų gavimo procedūra

1.  Jungtinė Karalystė siunčia Komisijai paraišką jos žvejybos laivams suteikti leidimus arba tokių paraiškų sąrašą.

2.  Komisija Jungtinės Karalystės gali prašyti papildomos informacijos, būtinos siekiant patikrinti, ar tenkinamos 38c straipsnio 2 dalyje numatytos sąlygos.

3.  Nustačiusi, kad 38c straipsnio 2 dalyje numatytos sąlygos tenkinamos, Komisija gali išduoti žvejybos leidimą ir apie tai nedelsdama informuoti Jungtinę Karalystę ir atitinkamas valstybes nares.

38e straipsnis

Žvejybos leidimų administravimas

1.  Jei bet kuri iš 38c straipsnio 2 dalyje nustatytų sąlygų nebetenkinama, Komisija imasi tinkamų veiksmų: be kita ko, pakoreguoja arba panaikina leidimą ir apie tai informuoja Jungtinę Karalystę ir atitinkamas valstybes nares.

2.  Komisija gali atsisakyti išduoti leidimą Jungtinės Karalystės žvejybos laivui arba sustabdyti Jungtinės Karalystės žvejybos laivui išduoto leidimo galiojimą arba jį panaikinti bet kuriuo iš šių atvejų:

   a) iš esmės pasikeitė aplinkybės;
   b) kyla didelė grėsmė tausiam jūrų biologinių išteklių naudojimui, valdymui ir išsaugojimui;
   c) tai yra itin svarbu siekiant vykdyti NNN žvejybos prevenciją arba tokią žvejybą sustabdyti;
   d) jei Komisija, remdamasi pagal 18d straipsnį vykdomos stebėsenos duomenimis, mano, kad tai yra tikslinga;
   e) jei Jungtinė Karalystė Sąjungos žvejybos laivams nepagrįstai atsisako išduoti leidimą naudotis Jungtinės Karalystės vandenimis, sustabdo jo galiojimą arba leidimą panaikina.

3.  Jei Komisija pagal 2 dalį atsisako išduoti leidimą, sustabdo jo galiojimą arba leidimą panaikina, ji nedelsdama apie tai informuoja Jungtinę Karalystę.

38f straipsnis

Žvejybos operacijų uždraudimas

1.  Kai Jungtinei Karalystei suteiktos žvejybos galimybės laikomos išnaudotomis, Komisija nedelsdama apie tai praneša Jungtinei Karalystei ir valstybių narių kompetentingoms tikrinimo institucijoms. Siekdama užtikrinti tolesnį žvejybos operacijų, susijusių su neišnaudotomis žvejybos galimybėmis, vykdymą, kuris taip pat gali turėti poveikį išnaudotoms žvejybos galimybėms, Komisija paprašo Jungtinės Karalystės pranešti jai apie technines priemones, kuriomis būtų išvengta neigiamo poveikio išnaudotoms žvejybos galimybėms.

2.  Nuo 1 dalyje nurodyto pranešimo dienos laikoma, kad su Jungtinės Karalystės vėliava plaukiojantiems laivams išduotų žvejybos leidimų galiojimas atitinkamoms žvejybos operacijoms yra sustabdytas ir tiems laivams vykdyti tų žvejybos operacijų nebeleidžiama.

3.  Jei žvejybos leidimų galiojimas pagal 2 dalį sustabdomas visoms žvejybos operacijoms, kurioms jie buvo suteikti, žvejybos leidimai laikomi panaikintais.

38g straipsnis

Kvotų viršijimas Sąjungos vandenyse

Nustačiusi, kad Jungtinė Karalystė viršijo jai paskirtas išteklių arba išteklių grupės kvotas, Komisija atitinkamus kiekius išskaito iš kitų kvotų, paskirtų Jungtinei Karalystei. Komisija siekia užtikrinti, kad kiekio išskaitymas atitiktų valstybėms narėms panašiomis aplinkybėmis taikomus išskaitymus.

38h straipsnis

Kontrolė ir vykdymo užtikrinimas

1.  Leidimą žvejoti Sąjungos vandenyse turintis Jungtinės Karalystės žvejybos laivas laikosi kontrolės taisyklių, kurios tame pačiame žvejybos rajone, kuriame jis vykdo veiklą, taikomos Sąjungos žvejybos laivų žvejybos operacijoms.

2.  Leidimą žvejoti Sąjungos vandenyse turintis Jungtinės Karalystės žvejybos laivas Komisijai ar jos paskirtai įstaigai ir atitinkamais atvejais pakrantės valstybei narei pateikia duomenis, kuriuos Sąjungos žvejybos laivai turi siųsti vėliavos valstybei narei pagal Kontrolės reglamentą.

3.  Komisija arba jos paskirta įstaiga pagal 2 dalį gautus duomenis siunčia pakrantės valstybei narei.

4.  Leidimą žvejoti Sąjungos vandenyse turintis Jungtinės Karalystės žvejybos laivas Komisijai arba jos paskirtai įstaigai paprašius pateikia pagal taikomas stebėtojų programas parengtas stebėtojų ataskaitas.

5.  Pakrantės valstybė narė visus Jungtinės Karalystės žvejybos laivų padarytus pažeidimus, įskaitant susijusias sankcijas, registruoja Kontrolės reglamento 93 straipsnyje numatytame nacionaliniame registre.

38i straipsnis

Kvotų perleidimas ir mainai

1.  Valstybė narė gali vesti neoficialias diskusijas su Jungtine Karalyste ir tinkamu būdu nustatyti galimą numatomo kvotų perleidimo ar mainų planą.

2.  Gavusi atitinkamos valstybės narės pranešimą, Komisija gali įvykdyti atitinkamą kvotų perleidimą arba mainus.

3.  Apie sutartą kvotų perleidimą arba mainus Komisija praneša valstybėms narėms.

4.  Perleidžiant kvotas arba vykdant jų mainus, iš Jungtinės Karalystės gautos arba jai perleistos žvejybos galimybės nuo kvotų perleidimo arba mainų įsigaliojimo momento yra laikomos atitinkamai valstybei narei paskirtomis arba iš jos kvotų išskaičiuotomis kvotomis. Dėl tokio paskyrimo arba išskaičiavimo nesikeičia galiojantis paskirstymo būdas, taikomas paskiriant žvejybos galimybes valstybėms narėms laikantis santykinio žvejybos veiklos stabilumo principo.“.

"

2 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo dienos, einančios po dienos, kurią pagal ES sutarties 50 straipsnio 3 dalį Jungtinei Karalystei nustoja būti taikomos Sutartys, iki 2019 m. gruodžio 31 d.

Tačiau šis reglamentas netaikomas, jei ne vėliau kaip dieną, einančią po dienos, kurią Jungtinei Karalystei nustoja būti taikomos Sutartys, įsigalioja pagal ES sutarties 50 straipsnio 2 dalį su Jungtine Karalyste sudarytas susitarimas dėl išstojimo.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta ...

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

(1)2019 m. kovo 13 d. Europos Parlamento pozicija.
(2)OL C 66 I, 2019 2 19, p. 1.
(3)2019 m. sausio 30 d. Tarybos reglamentas (ES) 2019/124, kuriuo 2019 metams nustatomos tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybės, taikomos Sąjungos vandenyse žvejojantiems laivams ir kai kuriuose Sąjungai nepriklausančiuose vandenyse žvejojantiems Sąjungos žvejybos laivams (OL L 29, 2019 1 31, p. 1).
(4)2018 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentas (ES) 2018/2025, kuriuo 2019 ir 2020 m. Sąjungos žvejybos laivams nustatomos tam tikrų giliavandenių žuvų išteklių žvejybos galimybės (OL L 325, 2018 12 20, p. 7).
(5)2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB (OL L 354, 2013 12 28, p. 22).
(6)2017 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2403 dėl tvaraus išorės žvejybos laivynų valdymo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1006/2008 (OL L 347, 2017 12 28, p. 81).

Atnaujinta: 2019 m. kovo 15 d.Teisinis pranešimas