Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Prijaté texty
PDF 174kWORD 53k
Streda, 13. marca 2019 - Štrasburg Prechodná verzia
Oprávnenia na rybolov pre rybárske plavidlá Únie vo vodách Spojeného kráľovstva a rybolovné operácie rybárskych plavidiel Spojeného kráľovstva vo vodách Únie ***I
P8_TA-PROV(2019)0184
Uznesenie
 Zjednotený text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. marca 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/2403, pokiaľ ide o oprávnenia na rybolov pre rybárske plavidlá Únie vo vodách Spojeného kráľovstva a rybolovné operácie rybárskych plavidiel Spojeného kráľovstva vo vodách Únie (COM(2019)0049 – C8-0036/2019 – 2019/0010(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2019)0049),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 43 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0036/2019),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  po porade s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom,

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 20. februára 2019, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na články 59 a 154 rokovacieho poriadku,

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 13. marca 2019 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/..., ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/2403, pokiaľ ide o oprávnenia na rybolov pre rybárske plavidlá Únie vo vodách Spojeného kráľovstva a rybolovné operácie rybárskych plavidiel Spojeného kráľovstva vo vodách Únie
P8_TC1-COD(2019)0010

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

po porade s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(1),

keďže:

(1)  Spojené kráľovstvo predložilo 29. marca 2017 oznámenie o svojom úmysle vystúpiť z Únie podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ”). Zmluvy sa prestanú vzťahovať na Spojené kráľovstvo odo dňa nadobudnutia platnosti dohody o vystúpení alebo v prípade, ak sa tak nestane, dva roky po uvedenom oznámení, a to od 30. marca 2019, pokiaľ Európska rada po dohode so Spojeným kráľovstvom jednomyseľne nerozhodne o predĺžení tejto lehoty.

(2)  Dohoda o vystúpení uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie 19. februára 2019(2) obsahuje dojednania týkajúce sa uplatňovania ustanovení práva Únie na Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve po dátume, ku ktorému sa naň zmluvy prestanú vzťahovať. Ak uvedená dohoda nadobudne platnosť, v súlade s uvedenou dohodou sa počas prechodného obdobia bude na Spojené kráľovstvo uplatňovať spoločná rybárska politika (ďalej len „SRP”), ktorá sa naň prestane uplatňovať na konci daného obdobia.

(3)  Keď sa SRP na Spojené kráľovstvo prestane uplatňovať, vody Spojeného kráľovstva (pobrežné vody a priľahlá výhradná hospodárska zóna) už nebudú súčasťou vôd Únie. V dôsledku absencie dohody o vystúpení teda hrozí, že rybárske plavidlá Únie a Spojeného kráľovstva nebudú mať možnosť v plnej miere využívať rybolovné možnosti stanovené na rok 2019.

(4)  S cieľom zabezpečiť udržateľnosť rybolovu a vzhľadom na význam rybárstva pre hospodársku prosperitu mnohých komunít v Únii a Spojenom kráľovstve by sa na obmedzené časové obdobie mala ponechať možnosť uplatňovania dojednaní týkajúcich sa nepretržitého plného recipročného rybolovného prístupu rybárskych plavidiel Únie a Spojeného kráľovstva do vzájomných vôd po tom, ako sa na Spojené kráľovstvo ako členský štát prestane uplatňovať SRP. Účelom tohto nariadenia je vytvoriť vhodný právny rámec pre takýto recipročný prístup.

(5)  Územná pôsobnosť tohto nariadenia a žiadny v ňom uvedený odkaz na Spojené kráľovstvo sa nevzťahuje na Gibraltár.

(6)  Rybolovné možnosti na rok 2019 sa odsúhlasili podľa nariadení Rady (EÚ) 2019/124(3) a (EÚ) 2018/2025(4), vrátane Spojeného kráľovstva, ešte počas členstva Spojeného kráľovstva v Únii. Uvedené rybolovné možnosti sa stanovili v úplnom súlade s požiadavkami stanovenými v článkoch 61 a 62 Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve. V záujme udržateľného využívania živých morských zdrojov a stability vo vodách Únie a vodách Spojeného kráľovstva by schválené pridelené kvóty a podiely pre členské štáty a Spojené kráľovstvo mali zostať dostupné v súlade s článkami 2 a 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013(5).

(7)  Vzhľadom na dlhodobé profily rybolovu rybárskych plavidiel Spojeného kráľovstva vo vodách Únie a naopak by mala Únia stanoviť mechanizmus, ktorý rybárskym plavidlám Spojeného kráľovstva na obmedzené časové obdobie umožní prístup do vôd Únie prostredníctvom oprávnení, na základe ktorých môžu vykonávať rybolovné činnosti s prihliadnutím na im pridelené podiely kvót stanovené podľa nariadení (EÚ) 2019/124 a (EÚ) 2018/2025 za tých istých podmienok ako sú podmienky, ktoré sa vzťahujú na rybárske plavidlá Únie. Takéto oprávnenia na rybolov by sa mali udeliť len vtedy a do tej miery, ak bude Spojené kráľovstvo rybárskym plavidlám Únie naďalej udeľovať oprávnenia, na základe ktorých budú môcť ďalej využívať rybolovné možnosti, ktoré im boli pridelené v súlade s príslušnými nariadeniami o rybolovných možnostiach.

(8)  V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2403(6) sa stanovujú pravidlá vydávania a riadenia oprávnení na rybolov pre plavidlá vo vodách, ktoré patria pod zvrchovanosť alebo právomoc tretej krajiny, a rybárske plavidlá tretích krajín vykonávajúce rybolovné operácie vo vodách Únie.

(9)  V nariadení (EÚ) 2017/240 sa stanovujú pravidlá týkajúce sa rybolovných operácií, ktoré vykonávajú rybárske plavidlá Únie vo vodách tretej krajiny mimo rámca dohody o rybolove, zároveň sa v ňom stanovuje, že vlajkový členský štát môže udeľovať priame oprávnenia, a ďalej stanovuje podmienky a postupy udeľovania takýchto oprávnení. Vzhľadom na počet rybárskych plavidiel Únie, ktoré vykonávajú rybolovné činnosti vo vodách Spojeného kráľovstva, by uvedené podmienky a postupy viedli k značným oneskoreniam a zvýšenej administratívnej záťaži v prípade absencie dohody o vystúpení alebo dohody o rybolove. Preto je potrebné stanoviť osobitné podmienky a postupy, ktorými by sa uľahčilo vydávanie oprávnení rybárskym plavidlám Únie zo strany Spojeného kráľovstva na výkon rybolovných činností vo vodách Spojeného kráľovstva.

(10)  Je nevyhnutné odchýliť sa od pravidiel, ktoré sa vzťahujú na rybárske plavidlá tretích krajín, a stanoviť osobitné podmienky a postupy, ktoré umožnia Únii vydávať oprávnenia rybárskym plavidlám Spojeného kráľovstva na výkon rybolovných činností vo vodách Únie.

(11)  Nariadením (EÚ) č. 1380/2013 sa členské štáty splnomocňujú, aby si vymieňali všetky im pridelené rybolovné možnosti alebo ich časť. Medzi členskými štátmi a Spojeným kráľovstvom sa ročne uskutoční približne 1000 výmen kvót. Bez toho, aby bola dotknutá výlučná právomoc Únie, je potrebné, aby sa po tom, ako sa na Spojené kráľovstvo prestanú vzťahovať Zmluvy, zaviedol pružný systém umožňujúci výmenu kvót medzi Úniou a Spojeným kráľovstvom. Členské štáty by preto mali mať možnosť diskutovať o danej záležitosti so Spojeným kráľovstvom a podľa potreby stanoviť možný návrh plánovaného prevodu kvót alebo ich výmeny. Komisia by mala byť aj naďalej zodpovedná za uskutočnenie takéhoto prevodu alebo výmeny kvót. Rybolovné možnosti získané od Spojeného kráľovstva alebo prevedené do Spojeného kráľovstva v rámci prevodu alebo výmeny kvót by sa mali považovať za kvóty pridelené príslušnému členskému štátu alebo odpočítané z jemu pridelených kvót.

(12)  Nariadenie (EÚ) 2017/2403 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(13)  Vzhľadom na potrebu zabezpečiť pred dátumom vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie právny rámec zameraný na zabránenie prerušeniu rybolovných činností rybárskych plavidiel Spojeného kráľovstva vo vodách Únie a rybárskymi plavidlami Únie vo vodách Spojeného kráľovstva v deň vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie, ktorým by mohol byť 30. marec 2019, sa považovalo za vhodné stanoviť výnimku z osemtýždňovej lehoty uvedenej v článku 4 Protokolu č. 1 o úlohe národných parlamentov v Európskej únii, ktorý je pripojený k Zmluve o EÚ, Zmluve o fungovaní Európskej únie a Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.

(14)  Toto nariadenie by malo z dôvodu naliehavosti nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie a malo by sa uplatňovať odo dňa nasledujúceho po dni, ku ktorému sa prestanú na Spojené kráľovstvo vzťahovať zmluvy, s výnimkou prípadu, keď do uvedeného dátumu nadobudne platnosť dohoda o vystúpení uzavretá so Spojeným kráľovstvom. Malo by sa uplatňovať do 31. decembra 2019.

(15)  S cieľom umožniť prevádzkovateľom v Únii a Spojenom kráľovstve pokračovať v rybolove v súlade s príslušnými rybolovnými možnosťami, ktoré im boli pridelené, by sa mali rybárskym plavidlám Spojeného kráľovstva udeliť oprávnenia na rybolov v súvislosti s rybolovnými činnosťami vo vodách Únie len vtedy a do tej miery, ak sa Komisia uistí o tom, že Spojené kráľovstvo udelí prístupové práva rybárskym plavidlám Únie na vykonávanie rybolovných operácií vo vodách Spojeného kráľovstva na základe reciprocity,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmeny nariadenia (EÚ) 2017/2403

Nariadenie (EÚ) 2017/2403 sa mení takto:

1.  V hlave II kapitole II sa dopĺňa tento oddiel:"

„Oddiel 4

Rybolovné operácie rybárskych plavidiel Únie vo vodách Spojeného kráľovstva

Článok 18a

Rozsah pôsobnosti

Tento oddiel sa uplatňuje do 31. decembra 2019 odchylne od oddielu 3, a to na rybolovné operácie vykonávané rybárskymi plavidlami Únie vo vodách Spojeného kráľovstva.

Článok 18b

Vymedzenie pojmu

Na účely tohto oddielu „vody Spojeného kráľovstva“ sú vody patriace pod zvrchovanosť alebo právomoc Spojeného kráľovstva v súlade s medzinárodným právom.

Článok 18c

Postup získania oprávnení na rybolov od Spojeného kráľovstva

1.  Vlajkový členský štát, ktorý overil, že podmienky stanovené v článku 5 sú splnené, zašle Komisii príslušnú žiadosť alebo zoznam žiadostí o udelenie oprávnenia zo strany Spojeného kráľovstva.

2.  Každá žiadosť alebo zoznam žiadostí musí obsahovať informácie vyžadované Spojeným kráľovstvom na účely vydania oprávnenia, ktoré sa musia predložiť v požadovanom formáte, a to podľa požiadaviek, ktoré Spojené kráľovstvo oznámi Komisii.

3.  Komisia informuje členské štáty o informáciách a formáte uvedených v odseku 2. Komisia môže vlajkovému členskému štátu zaslať žiadosť o akékoľvek dodatočné informácie potrebné na overenie splnenia podmienok uvedených v odsekoch 1 a 2.

4.  Po prijatí žiadosti alebo akýchkoľvek dodatočných informácií požadovaných podľa odseku 3 Komisia bezodkladne postúpi žiadosť Spojenému kráľovstvu.

5.  Len čo Spojené kráľovstvo oznámi Komisii, že sa rozhodlo vydať rybárskemu plavidlu Únie oprávnenie alebo ho zamietnuť, Komisia o tom bezodkladne informuje vlajkový členský štát.

6.  Vlajkový členský štát môže vydať oprávnenie na rybolov v súvislosti s rybolovnými operáciami vo vodách Spojeného kráľovstva len po tom, ako dostal informáciu, že Spojené kráľovstvo rozhodlo vydať oprávnenie príslušnému rybárskemu plavidlu Únie.

7.  Rybolovné operácie sa nesmú začať dovtedy, kým vlajkový členský štát, ako aj Spojené kráľovstvo nevydajú oprávnenie na rybolov.

8.  Ak Spojené kráľovstvo informuje Komisiu o tom, že sa rozhodlo pozastaviť alebo odňať oprávnenie na rybolov rybárskemu plavidlu Únie, Komisia o tom ihneď informuje vlajkový členský štát. Členský štát náležite pozastaví alebo odníme ním vydané oprávnenie na rybolov pre rybolovné operácie vo vodách Spojeného kráľovstva.

9.  Ak Spojené kráľovstvo priamo informuje vlajkový členský štát, že sa rozhodlo vydať, zamietnuť, pozastaviť alebo odňať oprávnenie na rybolov rybárskemu plavidlu Únie, vlajkový členský štát o tom ihneď informuje Komisiu. Členský štát náležite pozastaví alebo odníme ním vydané oprávnenie na rybolov pre rybolovné operácie vo vodách Spojeného kráľovstva.

Článok 18d

Monitorovanie

Komisia monitoruje vydávanie oprávnení na rybolov Spojeným kráľovstvom pre rybolovné operácie, ktoré vo vodách Spojeného kráľovstva vykonávajú rybárske plavidlá Únie.“

"

2.  Vkladá sa táto hlava:"

„HLAVA IIIa

RYBOLOVNÉ OPERÁCIE RYBÁRSKYCH PLAVIDIEL SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA VO VODÁCH ÚNIE

Článok 38a

Rozsah pôsobnosti

Táto hlava sa uplatňuje do 31. decembra 2019 odchylne od hlavy III, a to na rybolovné operácie vykonávané rybárskymi plavidlami Spojeného kráľovstva vo vodách Únie.

Článok 38b

Rybolovné operácie rybárskych plavidiel Spojeného kráľovstva

Rybárske plavidlá Spojeného kráľovstva môžu vykonávať rybolovné operácie vo vodách Únie v súlade s podmienkami stanovenými v nariadeniach Rady (EÚ) 2019/124* a (EÚ) 2018/2025**, ktorými sa stanovujú rybolovné možnosti.

_______________

* Nariadenie Rady (EÚ) 2019/124 z 30. januára 2019, ktorým sa na rok 2019 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Únie a v prípade rybárskych plavidiel Únie aj v určitých vodách nepatriacich Únii (Ú. v. EÚ L 29, 31.1.2019, s. 1).

** Nariadenie Rady (EÚ) 2018/2025 zo 17. decembra 2018, ktorým sa na roky 2019 a 2020 stanovujú rybolovné možnosti pre rybárske plavidlá Únie, pokiaľ ide o určité hlbokomorské populácie rýb (Ú. v. EÚ L 325, 20.12.2018, s. 7).

Článok 38c

Všeobecné zásady

1.  Rybárske plavidlo Spojeného kráľovstva sa môže zapájať do rybolovných operácií vo vodách Únie len vtedy, ak má oprávnenie na rybolov vydané Komisiou. Takéto oprávnenie sa mu vydá len vtedy, ak splní kritériá oprávnenosti stanovené v odseku 2.

2.  Komisia môže vydať oprávnenie na rybolov rybárskym plavidlám Spojeného kráľovstva, ak:

   a) rybárske plavidlo má platnú licenciu na rybolov vydanú orgánom Spojeného kráľovstva;
   b) rybárske plavidlo je Spojeným kráľovstvom zaradené v registri flotily, ku ktorému má Komisia prístup;
   c) rybárske plavidlo a každé pridružené podporné plavidlo uplatňuje príslušný systém IMO na číselnú identifikáciu lodí, pokiaľ sa to požaduje podľa práva Únie;
   d) rybárske plavidlo nie je uvedené v zozname plavidiel vykonávajúcich NNN rybolov, ktorý prijala RFMO a/alebo Únia v zmysle nariadenia o NNN rybolove;
   e) Spojené kráľovstvo nie je uvedené v zozname nespolupracujúcich krajín v zmysle nariadenia o NNN rybolove ani ako krajina umožňujúca neudržateľný rybolov v zmysle nariadenia (EÚ) č. 1026/2012;
   f) Spojené kráľovstvo disponuje dostupnými rybolovnými možnosťami.

3.  Rybárske plavidlo Spojeného kráľovstva s oprávnením na rybolov vo vodách Únie musí dodržiavať pravidlá, ktorými sa riadia rybolovné operácie rybárskych plavidiel Únie v rybolovnej oblasti, v ktorej pôsobí.

Článok 38d

Postup získania oprávnení na rybolov

1.  Spojené kráľovstvo zašle Komisii žiadosť alebo zoznam žiadostí o oprávnenia pre svoje rybárske plavidlá.

2.  Komisia môže požiadať Spojené kráľovstvo o dodatočné informácie potrebné na overenie splnenia podmienok stanovených v článku 38c ods. 2.

3.  Ak sa preukáže splnenie podmienok uvedených v odseku 38c ods. 2, Komisia môže vydať oprávnenie na rybolov a bezodkladne o tom informovať Spojené kráľovstvo a dotknuté členské štáty.

Článok 38e

Spravovanie oprávnení na rybolov

1.  Ak ktorákoľvek z podmienok stanovených v článku 38c ods. 2 už nie je splnená, Komisia podnikne vhodné kroky vrátane zmeny alebo odňatia oprávnenia, o čom náležite informuje Spojené kráľovstvo a dotknuté členské štáty.

2.  Komisia môže odmietnuť vydať oprávnenie alebo pozastaviť či odňať oprávnenie vydané rybárskemu plavidlu Spojeného kráľovstva v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

   a) ak došlo k zásadnej zmene okolností;
   b) v prípade vážneho ohrozenia udržateľného využívania a ochrany morských biologických zdrojov a hospodárenia s nimi;
   c) ak je to nevyhnutné v záujme zabránenia alebo potlačenia NNN rybolovu;
   d) ak to Komisia považuje za vhodné na základe svojich zistení vyplývajúcich z jej monitorovacích činností podľa článku 18d;
   e) ak Spojené kráľovstvo neoprávnene zamietne, pozastaví alebo odníme oprávnenie rybárskym plavidlám Únie na prístup do vôd Spojeného kráľovstva.

3.  Komisia ihneď informuje Spojené kráľovstvo, ak zamietne, pozastaví alebo odníme oprávnenie v súlade s odsekom 2.

Článok 38f

Zastavenie rybolovných operácií

1.  Ak sa rybolovné možnosti pridelené Spojenému kráľovstvu považujú za vyčerpané, Komisia o tom okamžite informuje Spojené kráľovstvo a príslušné inšpekčné orgány členských štátov. S cieľom zabezpečiť kontinuitu rybolovných operácií v rámci nevyčerpaných rybolovných možností, čo môže mať vplyv aj na vyčerpané možnosti, Komisia požiada Spojené kráľovstvo, aby jej oznámilo technické opatrenia na zabránenie akémukoľvek negatívnemu vplyvu na vyčerpané rybolovné možnosti.

2.  Odo dňa oznámenia uvedeného v odseku 1 sa oprávnenia na rybolov vydané plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Spojeného kráľovstva považujú za pozastavené pre dotknuté rybolovné operácie a tieto plavidlá už nemajú oprávnenie zapájať sa do uvedených rybolovných operácií.

3.  Oprávnenia na rybolov sa považujú za odňaté, ak sa pozastavenie oprávnení na rybolov podľa odseku 2 týka všetkých operácií, na ktoré boli udelené.

Článok 38g

Prekročenie kvót vo vodách Únie

Ak Komisia zistí, že Spojené kráľovstvo prekročilo kvóty, ktoré mu boli pridelené na populáciu alebo skupinu populácií, vykoná odpočty z iných kvót pridelených Spojenému kráľovstvu. Komisia sa usiluje zabezpečiť, aby bola výška odpočtu konzistentná s odpočtami, ktoré sa za podobných okolností ukladajú členským štátom.

Článok 38h

Kontrola a presadzovanie

1.  Rybárske plavidlo Spojeného kráľovstva s oprávnením na rybolov vo vodách Únie musí dodržiavať pravidlá týkajúce sa kontrol, ktorými sa riadia rybolovné operácie rybárskych plavidiel Únie v rybolovnej oblasti, v ktorej pôsobí.

2.  Rybárske plavidlo Spojeného kráľovstva s oprávnením na rybolov vo vodách Únie poskytne Komisii alebo ňou určenému orgánu a v relevantných prípadoch aj pobrežnému členskému štátu údaje, ktoré musia rybárske plavidlá Únie zasielať vlajkovému členskému štátu podľa nariadenia o kontrole.

3.  Komisia alebo ňou určený orgán zašle údaje doručené v súlade s odsekom 2 pobrežnému členskému štátu.

4.  Rybárske plavidlo Spojeného kráľovstva s oprávnením na rybolov vo vodách Únie na požiadanie poskytne Komisii alebo ňou určenému orgánu správy pozorovateľov vypracované v rámci príslušných programov pozorovateľov.

5.  Pobrežný členský štát zaznamenáva do národného registra stanoveného v článku 93 nariadenia o kontrole akékoľvek porušenia pravidiel, ktorých sa dopustili rybárske plavidlá Spojeného kráľovstva, a to vrátane súvisiacich sankcií.

Článok 38i

Prevody a výmeny kvót

1.  Členský štát sa môže zapojiť do neformálnej diskusie so Spojeným kráľovstvom a podľa potreby stanoviť možný návrh plánovaného prevodu kvót alebo ich výmeny.

2.  Po tom, ako o tom príslušný členský štát informuje Komisiu, môže Komisia uskutočniť zodpovedajúci prevod kvót alebo ich výmenu.

3.  Komisia informuje členské štáty o dohodnutom prevode alebo výmene kvót.

4.  Rybolovné možnosti získané od Spojeného kráľovstva alebo prevedené do Spojeného kráľovstva v rámci prevodu alebo výmeny kvót sa považujú za kvóty pridelené príslušnému členskému štátu alebo odpočítané z daných kvót, a to od okamihu nadobudnutia účinnosti prevodu alebo výmeny kvót. Takýmto pridelením alebo odpočtom kvót sa však nemení existujúci distribučný kľúč na prideľovanie rybolovných možností členským štátom v súlade so zásadou relatívnej stability rybolovných činností.“.

"

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa odo dňa nasledujúceho po dni, ku ktorému sa podľa článku 50 ods. 3 Zmluvy o EÚ prestanú na Spojené kráľovstvo vzťahovať zmluvy, do 31. decembra 2019.

Toto nariadenie sa však neuplatňuje, ak k dátumu nasledujúcemu po dátume, ku ktorému sa zmluvy prestanú vzťahovať na Spojené kráľovstvo, nadobudne platnosť dohoda o vystúpení uzavretá so Spojeným kráľovstvom v súlade s článkom 50 ods. 2 Zmluvy o EÚ.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V ...

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

(1) Pozícia Európskeho parlamentu z 13. marca 2019.
(2) Ú. v. EÚ C 66 I, 19.2.2019, s. 1.
(3) Nariadenie Rady (EÚ) 2019/124 z 30. januára 2019, ktorým sa na rok 2019 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Únie a v prípade rybárskych plavidiel Únie aj v určitých vodách nepatriacich Únii (Ú. v. EÚ L 29, 31.1.2019, s. 1).
(4) Nariadenie Rady (EÚ) 2018/2025 zo 17. decembra 2018, ktorým sa na roky 2019 a 2020 stanovujú rybolovné možnosti pre rybárske plavidlá Únie, pokiaľ ide o určité hlbokomorské populácie rýb (Ú. v. EÚ L 325, 20.12.2018, s. 7).
(5)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22).
(6)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2403 z 12. decembra 2017 o udržateľnom riadení vonkajších rybárskych flotíl, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1006/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 28.12.2017, s. 81).

Posledná úprava: 15. marca 2019Právne oznámenie