Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Přijaté texty
PDF 205kWORD 55k
Středa, 13. března 2019 - Štrasburk Předběžné znění
Určité aspekty železniční bezpečnosti a propojenosti s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie ***I
P8_TA-PROV(2019)0185
Usnesení
 Úplné znění

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. března 2019 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o určitých aspektech železniční bezpečnosti a propojenosti s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie and Severního Irska z Unie (COM(2019)0088 – C8‑0046/2019 – 2019/0040(COD))

(Řádný legislativní postup – první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2019)0088),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 91 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0046/2019),

—  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  po konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem,

–  po konzultaci s Výborem regionů,

–  s ohledem na články 59 a 154 jednacího řádu,

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předala postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.


Postoj Evropského parlamentu přijetý v prvním čtení dne 13. března 2019 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/... o některých aspektech železniční bezpečnosti a propojenosti s ohledem na vystoupení Spojeného království ▌z Unie
P8_TC1-COD(2019)0040

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 91 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

po konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem,

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s řádným legislativním postupem(1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Spojené království dne 29. března 2017 oznámilo svůj záměr vystoupit z Unie na základě článku 50 Smlouvy o Evropské unii. Dnem vstupu dohody o vystoupení v platnost, nebo v případě, že nebude uzavřena, dva roky po uvedeném oznámení, totiž dnem 30. března 2019, přestávají být Smlouvy použitelné na Spojené království, nerozhodne-li Evropská rada jednomyslně po dohodě se Spojeným královstvím o prodloužení této lhůty.

(2)  V oblasti železniční dopravy mohou dopad vystoupení Spojeného království z Unie na osvědčení a schválení napravit dotčené hospodářské subjekty různými opatřeními. Mezi tato opatření patří to, že se hospodářské subjekty usadí v některém ze zbývajících členských států a získají příslušné licence a osvědčení v něm

(3)  K vyřešení otázek, které se přímo týkají přeshraničních železničních služeb a infrastruktury, by byly nutné konkrétní dohody podle článku 14 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU(2), aby byla zajištěna kontinuita těchto služeb a aby byla minimalizována narušení. V souladu s uvedenou směrnicí by takové dohody rovněž zajistily reciproční zacházení s podniky Unie a podniky usazenými ve Spojeném království za použití přeshraniční infrastruktury.

(4)  Uzavření těchto dohod mezi dotčenými členskými státy a Spojeným královstvím je možné až poté, co se Spojené království stane třetí zemí. Zejména uplatňování bezpečnostních pravidel Unie na tunel pod kanálem La Manche je v současné době svěřeno mezivládní komisi zřízené podle smlouvy z Canterbury podepsané dne 12. února 1986, která v oblasti bezpečnosti využívá poradenství bezpečnostního orgánu pro tunel pod kanálem La Manche. Systém zavedený uvedenou smlouvou by musel být upraven s ohledem na status Spojeného království jako třetí země. Zejména odpovědnost za část tunelu pod kanálem La Manche na francouzském území by měla být pod výlučnou kontrolou příslušného orgánu, jak je definován v čl. 3 bodě 7 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798(3), aby se zajistilo, že na tuto část tunelu je uplatňováno právo Unie. Tento příslušný orgán by však mohl s ohledem na nejlepší možný způsob plnění svých úkolů a s ohledem na společné rysy tunelu na obou stranách hranice a s cílem usnadnit soudržnost rozhodnutí vzít v úvahu stanoviska dvoustranného orgánu zřízeného na základě dohody mezi těmito dvěma zeměmi, jako je bezpečnostní orgán pro tunel pod kanálem La Manche zřízený smlouvou z Canterbury, který radí mezivládní komisi, nebo vytvořit jiné způsoby spolupráce s orgány odpovědnými za část tunelu na území Spojeného království.

(5)  Opatření v tomto nařízení jsou podmíněna bezpečnostními normami a postupy, požadavky na přístup k provozování železničního podniku a požadavky na řízení vlaku, které jsou totožné s požadavky Unie uplatňovanými na infrastrukturu, která se používá pro účely zajištění přeshraničního železničního propojení se Spojeným královstvím, jakož i na provozovatele provozující dopravu a řidiče vlaků na této infrastruktuře.

(6)   Aby bylo dotčeným stranám umožněno uzavřít nezbytné dohody a přijmout veškerá další opatření nutná k tomu, aby se zabránilo rušivým dopadům, s ohledem na postavení Spojeného království jako třetí země, je zapotřebí prodloužit platnost některých osvědčení, schválení a licencí.

(7)  Doba trvání takového prodloužení platnosti osvědčení, schválení a licencí by měla být omezena na to, co je nezbytně nutné, aby dotčené členské státy mohly přijmout nezbytná opatření, v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES(4), směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES(5) a směrnicí 2012/34/EU.

(8)  Aby se zabránilo závažnému rušivému dopadu na přeshraniční železniční služby mezi Unií a Spojeným královstvím, je rovněž nutné, aby provozovatelé železnic a vnitrostátní orgány urychleně přijali nezbytná opatření k zajištění toho, aby osvědčení, schválení a licence spadající do působnosti tohoto nařízení byly vydány v dostatečném předstihu před skončením použitelnosti tohoto nařízení a aby jiná osvědčení, schválení a licence potřebné k provozu na území Unie byly vydána přede dnem vystoupení Spojeného království.

(9)  Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o odnětí výhody udělené držitelům osvědčení, schválení a licencí, pokud není zajištěn soulad s požadavky Unie. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011(6). Pro přijetí těchto opatření by měl být použit přezkumný postup, vzhledem k jejich možnému dopadu na bezpečnost železnic. Je-li to nezbytné v závažných, naléhavých a řádně odůvodněných případech, měla by Komise přijmout okamžitě použitelné prováděcí akty.

(10)  Vzhledem k naléhavosti způsobené vystoupením Spojeného království z Unie je vhodné stanovit výjimku ze lhůty osmi týdnů uvedené v článku 4 Protokolu č. 1 o úloze vnitrostátních parlamentů v Unii, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii, Smlouvě o fungování Evropské unie a Smlouvě o založení Evropského společenství pro atomovou energii.

(11)  Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž stanovení prozatímních opatření týkajících se určitých aspektů železniční bezpečnosti a propojenosti s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie v případě neexistence dohody o vystoupení, nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale spíše jej z důvodu rozsahu a účinků tohoto nařízení může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné k dosažení tohoto cíle.

(12)  Toto nařízení by mělo vstoupit v platnost co nejdříve a mělo by se použít ode dne následujícího po dni, kdy Smlouvy přestanou být použitelné pro Spojené království ▌, nevstoupí-li do uvedeného dne v platnost dohoda o vystoupení uzavřená se Spojeným královstvím,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.  Toto nařízení stanoví zvláštní ustanovení s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „Spojené království“) z Evropské unie pro některá osvědčení o bezpečnosti a schválení z hlediska bezpečnosti vydaná podle směrnice 2004/49/ES, některé licence strojvedoucích vydané podle směrnice 2007/59/ES a některé licence železničních podniků vydané podle směrnice 2012/34/EU.

2.  Toto nařízení se týká následujících osvědčení, schválení a licencí, jež jsou platné v den předcházející dni použitelnosti tohoto nařízení:

a)  schválení z hlediska bezpečnosti vydaných podle článku 11 směrnice 2004/49/ES provozovatelům infrastruktury pro řízení a provoz přeshraniční infrastruktury spojující Unii a Spojené království ▌;

b)   osvědčení o bezpečnosti vydaná podle článku 10 směrnice 2004/49/ES železničním podnikům usazeným ve Spojeném království;

c)  licencí vydaných podle kapitoly III směrnice 2012/34/EU železničním podnikům usazeným ve Spojeném království;

d)  licencí vydaných strojvedoucím postupem uvedeným v článku 14 směrnice 2007/59/ES.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí příslušné definice ze směrnic 2004/49/ES, 2007/59/ES a 2012/34/EU a z prováděcích aktů přijatých na základě uvedených směrnic. Příslušné definice ze směrnice (EU) 2016/798 a veškerých aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů přijatých na základě uvedené směrnice se pro účely tohoto nařízení použijí ode dne, kdy se uvedená směrnice stane použitelnou na schválení a osvědčení uvedená v čl. 1 odst. 2 písm. a) a b).

Článek 3

Platnost schválení z hlediska bezpečnosti, osvědčení o bezpečnosti, licencí pro železniční podniky a licencí strojvedoucích

1.  Schválení z hlediska bezpečnosti uvedená v čl. 1 odst. 2 písm. a) a osvědčení o bezpečnosti uvedená v čl. 1 odst. 2 písm. b) zůstávají v platnosti po dobu devíti měsíců ode dne použitelnosti tohoto nařízení. Osvědčení o bezpečnosti uvedená v čl. 1 odst. 2 písm. b) jsou platná pouze pro účely překročení hraničních přechodů a terminálů uvedených v příloze tohoto nařízení ze Spojeného království nebo odjíždějících z těchto stanic a terminálů do Spojeného království.

2.  Licence uvedené v čl. 1 odst. 2 písm. c) zůstávají v platnosti po dobu devíti měsíců ode dne použitelnosti tohoto nařízení. Odchylně od čl. 23 odst. 1 směrnice 2012/34/EU jsou tyto licence platné pouze na území, které se nachází mezi hraničními přechody a terminály uvedenými v příloze tohoto nařízení a Spojeným královstvím.

3.  Licence uvedené v čl. 1 odst. 2 písm. d) zůstávají v platnosti po dobu devíti měsíců ode dne použitelnosti tohoto nařízení pro strojvedoucí, kteří působí na území, jež se nachází mezi hraničními přechody a terminály uvedenými v příloze tohoto nařízení a Spojeným královstvím.

Článek 4

Pravidla a povinnosti týkající se osvědčení o bezpečnosti, schválení z hlediska bezpečnosti a licencí

1.  Osvědčení o bezpečnosti, schválení z hlediska bezpečnosti a licence, na které se vztahuje článek 3 tohoto nařízení, podléhají pravidlům, která se na ně použijí podle směrnice 2004/49/ES, směrnice 2016/798/EU ode dne, kdy se stane použitelnou na tato schválení, směrnice 2012/34/EU a směrnice 2007/59/ES a v souladu s prováděcími akty a akty v přenesené pravomoci přijatými na základě uvedených směrnic.

2.  Držitelé osvědčení o bezpečnosti, schválení z hlediska bezpečnosti a licencí uvedených v čl. 1 odst. 2 a případně orgán v Unii, který je vydal, pokud nejde o vnitrostátní bezpečnostní orgán, na jehož území se infrastruktura nachází nebo do jehož pravomoci spadají hranice a terminály uvedené v příloze, s tímto vnitrostátním bezpečnostním orgánem spolupracují a poskytují mu veškeré příslušné informace a dokumenty.

3.  Pokud nebyly informace nebo dokumenty poskytnuty ve lhůtách stanovených v žádostech vnitrostátního bezpečnostního orgánu uvedeného v odstavci 2 tohoto článku, může Komise po oznámení vnitrostátního bezpečnostního orgánu přijmout prováděcí akty, jimiž odejme výhodu udělenou držiteli podle článku 3. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 7 odst. 2.

4.  Držitelé osvědčení o bezpečnosti, schválení z hlediska bezpečnosti a licencí uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. a), b) a d) tohoto nařízení neprodleně informují Komisi a Agenturu Evropské unie pro železnice o všech opatřeních jiných příslušných bezpečnostních orgánů, která mohou být v rozporu s jejich povinnostmi vyplývajícími z tohoto nařízení, ze směrnice 2004/49/ES, ze směrnice 2007/59/ES nebo ze směrnice (EU) 2016/798.

Držitelé licencí uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. c) tohoto nařízení neprodleně informují Komisi o všech opatřeních jiných příslušných orgánů, která mohou být v rozporu s jejich povinnostmi vyplývajícími z tohoto nařízení nebo ze směrnice 2012/34/EU.

5.  Před odnětím výhod udělených podle článku 3 informuje Komise v dostatečném předstihu vnitrostátní bezpečnostní orgán uvedený v odstavci 2 tohoto článku, orgán, který vydal osvědčení o bezpečnosti, schválení z hlediska bezpečnosti a licence uvedené v čl. 1 odst. 2, a držitele těchto osvědčení, schválení a licencí ▌o svém úmyslu přistoupit k tomuto odnětí a poskytne jim příležitost vyjádřit svá stanoviska.

6.   Pokud jde o licence uvedené v čl. 1 odst. 2 písm. c), pro účely odstavců 1 až 5 tohoto článku se odkazy na vnitrostátní bezpečnostní orgán považují za odkazy na orgán vydávající licence vymezený v čl. 3 bodě 15 směrnice 2012/34/EU.

Článek 5

Monitorování souladu s právem Unie

1.  Vnitrostátní bezpečnostní orgán uvedený v čl. 4 odst. 2 monitoruje bezpečnostní normy pro železnice uplatňované na železniční podniky usazené ve Spojeném království, jež využívají přeshraniční infrastrukturu uvedenou v čl. 1 odst. 2 písm. a) a uplatňované na uvedenou přeshraniční infrastrukturu. Vnitrostátní bezpečnostní orgán navíc kontroluje, zda provozovatelé infrastruktury splňují bezpečnostní požadavky stanovené v právu Unie a zda strojvedoucí vlaku, kteří působí na území, jež spadá do jeho pravomoci, splňují požadavky stanovené v příslušných právních předpisech Unie. Vnitrostátní bezpečnostní orgán o tom ▌ Komisi a Agentuře Evropské unie pro železnice podává zprávy spolu s případným doporučením, aby Komise jednala v souladu s odstavcem 2 tohoto článku.

Orgán vydávající licence uvedený v čl. 4 odst. 2 a 6 tohoto nařízení sleduje, zda jsou požadavky článků 19 až 22 směrnice 2012/34/EU nadále plněny ve vztahu k železničním podnikům, kterým Spojené království vydalo licenci podle čl. 1 odst. 2 písm. c) tohoto nařízení.

2.  Pokud má Komise oprávněné obavy, že bezpečnostní normy uplatňované na provoz přeshraničních železničních služeb nebo infrastruktury spadající do oblasti působnosti tohoto nařízení nebo části téže infrastruktury, která se nachází ve Spojeném království, nejsou v souladu s příslušnými právními předpisy Unie, přijme bez zbytečného odkladu prováděcí akty, jimiž odejme výhodu udělenou držiteli podle článku 3. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 7 odst. 2. Totéž platí, pokud má Komise oprávněné obavy, pokud jde o uplatňování požadavků na získání licence železničního podniku nebo licence strojvedoucího.

3.  Pro účely odstavce 1 si může vnitrostátní bezpečnostní orgán nebo orgán vydávající licence uvedený v čl. 4 odst. 2 a 6 vyžádat informace od příslušných orgánů a stanovit přiměřenou lhůtu. Pokud tyto příslušné orgány neposkytnou požadované informace ve stanovené lhůtě ▌nebo poskytnou informace neúplné, může Komise po oznámení vnitrostátního bezpečnostního orgánu nebo orgánu vydávajícího licence uvedeného v čl. 4 odst. 2 a 6 přijmout prováděcí akty, jimiž odejme výhodu udělenou držiteli podle článku 3. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 7 odst. 2.

4.  Před odnětím výhod udělených podle článku 3 informuje Komise v dostatečném předstihu vnitrostátní bezpečnostní orgán uvedený v čl. 4 odst. 2, orgán, který vydal osvědčení o bezpečnosti, schválení z hlediska bezpečnosti a licence uvedené v čl. 1 odst. 2, držitele těchto osvědčení, schválení a licencí, jakož i vnitrostátní bezpečnostní orgán a orgán vydávající licence Spojeného království o svém úmyslu přistoupit k tomuto odnětí a poskytne jim příležitost se vyjádřit.

Článek 6

Konzultace a spolupráce

1.  Příslušné orgány členských států vedou konzultace a spolupracují s příslušnými orgány Spojeného království tak, aby bylo zajištěno provádění tohoto nařízení.

2.  Členské státy na požádání neprodleně poskytnou Komisi veškeré informace získané podle odstavce 1 nebo jakékoli jiné informace důležité pro provádění tohoto nařízení.

Článek 7

Výbor

1.  Komisi jsou nápomocny výbor uvedený v článku 51 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797(7) a výbor uvedený v článku 62 směrnice 2012/34/EU. Tyto výbory jsou výbory ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 8 nařízení (EU) č. 182/2011 ve spojení s článkem 5 uvedeného nařízení.

Článek 8

Vstup v platnost a použitelnost

1.  Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

2.  Toto nařízení se použije ode dne následujícího po dni, kdy Smlouvy přestanou na základě čl. 50 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii být použitelné pro Spojené království ▌.

3.  Toto nařízení se nepoužije, jestliže do dne uvedeného v odstavci 2 vstoupí v platnost dohoda o vystoupení uzavřená se Spojeným královstvím v souladu s čl. 50 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii.

4.  Použitelnost tohoto nařízení končí po uplynutí devíti měsíců ode dne, kdy se stalo použitelným v souladu s odstavcem 2.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V ... dne

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda nebo předsedkyně

PŘÍLOHA

Hraniční přechody a terminály podle článků 3 a 4 jsou tyto:

1.  IRSKO

Dún Dealgan/ Dundalk

2.  FRANCIE

Calais-Fréthun

(1)Postoj Evropského parlamentu ze dne 13. března 2019.
(2) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru (Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 32).
(3) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 ze dne 11. května 2016 o bezpečnosti železnic (Úř. věst. L 138, 26.5.2016, s. 102).
(4) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES ze dne 29. dubna 2004 o bezpečnosti železnic Společenství a o změně směrnice Rady 95/18/ES o vydávání licencí železničním podnikům a směrnice 2001/14/ES o přidělování kapacity železniční infrastruktury, zpoplatnění železniční infrastruktury a o vydávání osvědčení o bezpečnosti (Úř. věst. L 164, 30.4.2004, s. 44).
(5) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES ze dne 23. října 2007 o vydávání osvědčení strojvedoucím obsluhujícím hnací vozidla a vlaky v železničním systému Společenství (Úř. věst. L 315, 3.12.2007, s. 51).
(6) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).
(7) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 ze dne 11. května 2016 o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii (Úř. věst. L 138, 26.5.2016, s. 44).

Poslední aktualizace: 14. března 2019Právní upozornění