Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 206kWORD 66k
Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο Προσωρινή έκδοση
Ορισμένες πτυχές ασφάλειας των σιδηροδρόμων και της συνδεσιμότητας όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση ***I
P8_TA-PROV(2019)0185
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες πτυχές ασφάλειας των σιδηροδρόμων και της συνδεσιμότητας όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση (COM(2019)0088 – C8-0046/2019 – 2019/0040(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2019)0088),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 91 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0046/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  αφού ζήτησε τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής,

–  αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 και το άρθρο 154 του Κανονισμού του,

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις,

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 13 Μαρτίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες πτυχές ασφάλειας των σιδηροδρόμων και της συνδεσιμότητας όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου ▌ από την Ένωση
P8_TC1-COD(2019)0040

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 91 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Αφού ζήτησαν τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής,

Αφού ζήτησαν τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Στις 29 Μαρτίου 2017 το Ηνωμένο Βασίλειο γνωστοποίησε την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την Ένωση, δυνάμει του άρθρου 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Συνθήκες θα παύσουν να ισχύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας αποχώρησης ή, ελλείψει συμφωνίας, δύο έτη μετά την εν λόγω γνωστοποίηση, δηλαδή από τις 30 Μαρτίου 2019, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σε συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο, αποφασίσει ομόφωνα να παρατείνει την εν λόγω προθεσμία.

(2)  Στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών, οι επιπτώσεις της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση σε πιστοποιητικά και εγκρίσεις μπορούν να αντιμετωπισθούν από τους ενδιαφερόμενους φορείς εκμετάλλευσης με διάφορα μέτρα. Τα εν λόγω μέτρα περιλαμβάνουν την εγκατάσταση των φορέων εκμετάλλευσης σε ένα από τα υπόλοιπα κράτη μέλη και την απόκτηση των κατάλληλων αδειών και πιστοποιητικών στα κράτη μέλη αυτά.

(3)  Συγκεκριμένες συμφωνίες, όπως προβλέπονται στο άρθρο 14 της οδηγίας 2012/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(2), θα ήταν απαραίτητες για την αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν άμεσα τις διασυνοριακές σιδηροδρομικές υπηρεσίες και υποδομές, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό τη συνέχεια των εν λόγω υπηρεσιών και την ελαχιστοποίηση των διαταραχών. Σύμφωνα με την εν λόγω οδηγία, οι εν λόγω συμφωνίες θα διασφάλιζαν επίσης την αμοιβαία μεταχείριση για τις επιχειρήσεις της Ένωσης και τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στο Ηνωμένο Βασίλειο με τη χρήση διασυνοριακής υποδομής.

(4)  Η σύναψη τέτοιων συμφωνιών μεταξύ των ενδιαφερόμενων κρατών μελών και του Ηνωμένου Βασιλείου είναι δυνατή μόνο αφού το Ηνωμένο Βασίλειο καταστεί τρίτη χώρα. Ειδικότερα, η εφαρμογή ▌ κανόνων ασφάλειας της Ένωσης στη σήραγγα της Μάγχης ανατίθεται επί του παρόντος σε Διακυβερνητική Επιτροπή, η οποία συστάθηκε με τη συνθήκη του Canterbury η οποία υπογράφτηκε στις 12 Φεβρουαρίου 1986, και η οποία στον τομέα της ασφάλειας επωφελείται από τις συμβουλές της Αρχής ασφαλείας της σήραγγας της Μάγχης. Το σύστημα που έχει αποφασισθεί με την εν λόγω συνθήκη θα χρειασθεί να αναπροσαρμοστεί λαμβανομένου υπόψη του καθεστώτος του Ηνωμένου Βασιλείου ως τρίτης χώρας. Ειδικότερα, η ευθύνη για το τμήμα της σήραγγας της Μάγχης που ανήκει στη γαλλική επικράτεια θα πρέπει να είναι υπό τον αποκλειστικό έλεγχο αρμόδιας αρχής όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 7 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/798 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(3), προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το δίκαιο της Ένωσης εφαρμόζεται ως τέτοιο στο τμήμα της σήραγγας. Η εν λόγω αρμόδια αρχή θα μπορούσε, ωστόσο, προκειμένου να εκπληρώσει τα καθήκοντά της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και λαμβάνοντας υπόψη τα κοινά χαρακτηριστικά της σήραγγας εκατέρωθεν των συνόρων και προκειμένου να διευκολυνθεί η συνοχή των αποφάσεων, να λαμβάνει υπόψη τις γνωμοδοτήσεις ενός διεθνικού οργάνου που έχει συσταθεί βάσει συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών, όπως η Αρχή ασφαλείας της σήραγγας της Μάγχης που συστάθηκε με τη Συνθήκη του Canterbury, η οποία συμβουλεύει τη Διακυβερνητική Επιτροπή, ή να αναπτύξει άλλα μέσα για να συνεργαστεί με τις αρχές που είναι υπεύθυνες για το τμήμα της σήραγγας που βρίσκεται στο έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου.

(5)  Τα μέτρα του παρόντος κανονισμού εξαρτώνται από πρότυπα και διαδικασίες ασφάλειας, απαιτήσεις για την πρόσβαση στην άσκηση δραστηριότητας σιδηροδρομικής επιχείρησης και απαιτήσεις για την οδήγηση αμαξοστοιχίας, οι οποίες είναι πανομοιότυπες με τις απαιτήσεις της Ένωσης που εφαρμόζονται στην υποδομή και χρησιμοποιούνται για τη διασφάλιση διασυνοριακής σιδηροδρομικής συνδεσιμότητας με το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται και σε οδηγούς που οδηγούν αμαξοστοιχίες στην εν λόγω υποδομή.

(6)  Για να καταστεί δυνατόν στα ενδιαφερόμενα μέρη να συνάψουν τις αναγκαίες συμφωνίες και να λάβουν κάθε άλλο μέτρο αναγκαίο για την αποφυγή διαταραχών, λαμβανομένου υπόψη του καθεστώτος του Ηνωμένου Βασιλείου ως τρίτης χώρας, είναι αναγκαίο να παραταθεί η ισχύς ορισμένων πιστοποιητικών, εγκρίσεων και αδειών.

(7)  Η διάρκεια της εν λόγω παράτασης της ισχύος των πιστοποιητικών, εγκρίσεων και αδειών θα πρέπει να περιορισθεί χρονικά στο απολύτως αναγκαίο διάστημα, ώστε να καταστεί δυνατόν στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη να λάβουν αυτά τα αναγκαία μέτρα, σύμφωνα με τις ▌διατάξεις που εκτίθενται στην οδηγία 2004/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(4), στην οδηγία 2007/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5) και στην οδηγία 2012/34/ΕΕ.

(8)  Για να αποφευχθεί, ωστόσο, σημαντική διατάραξη στις διασυνοριακές σιδηροδρομικές υπηρεσίες με το Ηνωμένο Βασίλειο, είναι επίσης ουσιώδες οι φορείς εκμετάλλευσης σιδηροδρόμων και οι εθνικές αρχές να λάβουν ταχέως τα απαιτούμενα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι τα πιστοποιητικά, οι εγκρίσεις και οι άδειες που εμπίπτουν στον παρόντα κανονισμό θα εκδοθούν εγκαίρως πριν παύσει να ισχύει ο παρών κανονισμός και ότι άλλα πιστοποιητικά, εγκρίσεις και άδειες που απαιτούνται για να λειτουργούν στο έδαφος της Ένωσης θα εκδοθούν πριν από την ημερομηνία της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου.

(9)  Προκειμένου να εξασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες όσον αφορά την αφαίρεση του ευεργετήματος που παρέχεται στους κατόχους των πιστοποιητικών, των εγκρίσεων και των αδειών, όταν υπάρχουν βάσιμες αμφιβολίες σχετικά με την εφαρμογή προτύπων ασφάλειας πανομοιότυπων με τις απαιτήσεις της Ένωσης σε κάθε σχετική υποδομή. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6). Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί διαδικασία εξέτασης για τη λήψη των μέτρων αυτών, δεδομένων των πιθανών επιπτώσεών τους στην ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Η Επιτροπή θα πρέπει να εκδίδει άμεσα εφαρμοστέες εκτελεστικές πράξεις, όταν το απαιτούν επιτακτικοί λόγοι επείγοντος σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις.

(10)  Λαμβάνοντας υπόψη τον επείγοντα χαρακτήρα που δημιουργείται λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί εξαίρεση από την προθεσμία των οκτώ εβδομάδων που αναφέρεται στο άρθρο 4 του πρωτοκόλλου αριθ. 1 σχετικά με τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ένωση, το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας.

(11)  Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η θέσπιση προσωρινών μέτρων για ορισμένες πτυχές της ασφάλειας και της συνδεσιμότητας των σιδηροδρόμων σε σχέση με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση, σε περίπτωση μη σύναψης συμφωνίας αποχώρησης, δεν μπορεί να επιτευχθεί ικανοποιητικά από τα κράτη μέλη, μπορεί όμως, λόγω της κλίμακας και των επιπτώσεών του, να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση δύναται να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού.

(12)  Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να αρχίσουν να ισχύουν επειγόντως και θα πρέπει να εφαρμόζονται από την επομένη της ημερομηνίας κατά την οποία οι Συνθήκες θα παύσουν να ισχύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, εκτός εάν μέχρι εκείνη την ημερομηνία έχει αρχίσει να ισχύει συναφθείσα με το Ηνωμένο Βασίλειο συμφωνία αποχώρησης,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1.  Ο παρών κανονισμός καθορίζει ειδικές διατάξεις, ενόψει της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας («Ηνωμένο Βασίλειο») από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για ορισμένα πιστοποιητικά ασφάλειας και εγκρίσεις ασφάλειας που έχουν εκδοθεί δυνάμει της οδηγίας 2004/49/ΕΚ, για ορισμένες άδειες μηχανοδηγών που έχουν εκδοθεί δυνάμει της οδηγίας 2007/59/ΕΚ και για ορισμένες άδειες σιδηροδρομικών επιχειρήσεων που έχουν εκδοθεί δυνάμει της οδηγίας 2012/34/ΕΕ.

2.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται για τα ακόλουθα πιστοποιητικά, εγκρίσεις και άδειες που είναι σε ισχύ την προηγουμένη της ημερομηνίας εφαρμογής του παρόντος κανονισμού:

α)  τις εγκρίσεις ασφάλειας που έχουν εκδοθεί δυνάμει του άρθρου 11 της οδηγίας 2004/49/ΕΚ στους διαχειριστές υποδομής για τη διαχείριση και την εκμετάλλευση της διασυνοριακής υποδομής που συνδέει την Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο ▌,

β)  τα πιστοποιητικά ασφάλειας που έχουν εκδοθεί δυνάμει του άρθρου 10 της οδηγίας 2004/49/ΕΚ σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στο Ηνωμένο Βασίλειο,

γ)  τις άδειες ασφάλειας που έχουν εκδοθεί δυνάμει του κεφαλαίου ΙΙΙ της οδηγίας 2012/34/ΕΚ σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στο Ηνωμένο Βασίλειο,

δ)  άδειες μηχανοδηγών που έχουν εκδοθεί βάσει της διαδικασίας που αναφέρεται στο άρθρο 14 της οδηγίας 2007/59/ΕΚ.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι σχετικοί ορισμοί των οδηγιών 2004/49/ΕΚ, 2007/59/ΕΚ και 2012/34/ΕΕ και των εκτελεστικών πράξεων που έχουν εκδοθεί δυνάμει των εν λόγω οδηγιών. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, οι σχετικοί ορισμοί της οδηγίας (ΕΕ) 2016/798 και κάθε κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικής πράξης που έχει εκδοθεί βάσει της εν λόγω οδηγίας εφαρμόζονται από την ημερομηνία κατά την οποία η εν λόγω οδηγία καθίσταται εφαρμοστέα για τις εγκρίσεις και τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β).

Άρθρο 3

Ισχύς των εγκρίσεων ασφάλειας, των πιστοποιητικών ασφάλειας, των αδειών εκμετάλλευσης και των αδειών μηχανοδηγών

1.  Οι εγκρίσεις ασφάλειας που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) και τα πιστοποιητικά ασφάλειας που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) παραμένουν σε ισχύ επί εννέα μήνες από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Τα πιστοποιητικά ασφάλειας που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) ισχύουν μόνο για την προσέγγιση των συνοριακών σταθμών διέλευσης και των τερματικών σταθμών που αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού από το Ηνωμένο Βασίλειο ή για την αναχώρηση από τους εν λόγω σταθμούς και τερματικούς σταθμούς προς το Ηνωμένο Βασίλειο.

2.  Οι άδειες που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ) παραμένουν σε ισχύ επί εννέα μήνες από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 23 παράγραφος 1 της οδηγίας 2012/34/ΕΕ, οι εν λόγω άδειες ισχύουν μόνο στο έδαφος που βρίσκεται μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και των σταθμών διέλευσης των συνόρων και των τερματικών σταθμών που αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

3.  Οι άδειες που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο δ) εξακολουθούν να ισχύουν για εννέα μήνες από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού για τους μηχανοδηγούς ενόσω εργάζονται στο έδαφος που βρίσκεται μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και των σταθμών διέλευσης των συνόρων και των τερματικών σταθμών που αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 4

Κανόνες και υποχρεώσεις σχετικά με τα πιστοποιητικά ασφάλειας, τις εγκρίσεις ασφάλειας και τις άδειες

1.  Τα πιστοποιητικά ασφάλειας, οι εγκρίσεις ασφάλειας και οι άδειες που διέπονται από το άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού υπόκεινται στους σχετικούς εφαρμοστέους κανόνες σύμφωνα με την οδηγία 2004/49/ΕΚ, την οδηγία (ΕΕ) 2016/798 από την ημερομηνία που αυτή καθίσταται εφαρμοστέα για τις εν λόγω εγκρίσεις, την οδηγία 2012/34/ΕΕ και την οδηγία 2007/759/ΕΚ και σύμφωνα με τις εκτελεστικές και τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που έχουν εκδοθεί δυνάμει των εν λόγω οδηγιών.

2.  Οι κάτοχοι των πιστοποιητικών ασφάλειας, των εγκρίσεων ασφάλειας και των αδειών που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 και, κατά περίπτωση, η αρχή έκδοσής τους, όταν αυτή είναι διαφορετική από την εθνική αρχή ασφάλειας, στο έδαφος της οποίας βρίσκεται η υποδομή εντός της Ένωσης αντιστοίχως, υπό την αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτουν οι σταθμοί διέλευσης των συνόρων και οι τερματικοί σταθμοί που εκτίθενται στο παράρτημα, συνεργάζονται με την ▌εν λόγω εθνική αρχή ασφάλειας και της παρέχουν όλες τις σχετικές πληροφορίες και έγγραφα.

3.  Εφόσον δεν παραδοθούν οι πληροφορίες ή τα έγγραφα εντός των προθεσμιών που έχει καθορίσει στα αιτήματά της η αρμόδια εθνική αρχή ασφάλειας που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή μπορεί, κατόπιν κοινοποίησης από την εθνική αρχή ασφάλειας, να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για να αποσύρει τα ευεργετήματα που προσπορίζεται ο κάτοχος σύμφωνα με το άρθρο 3. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2.

4.  Οι κάτοχοι των πιστοποιητικών ασφάλειας, των εγκρίσεων ασφάλειας και των αδειών που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχεία α), β) και δ) του παρόντος κανονισμού ενημερώνουν αμελλητί την Επιτροπή και τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τυχόν ενέργειες άλλων αρμόδιων αρχών ασφάλειας, οι οποίες ενδέχεται να αντίκεινται στις υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει του παρόντος κανονισμού, της οδηγίας 2004/49/ΕΚ, της οδηγίας 2007/59/ΕΚ ή της οδηγίας (ΕΕ) 2016/798.

Οι κάτοχοι των αδειών που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του παρόντος κανονισμού ενημερώνουν αμελλητί την Επιτροπή για τυχόν ενέργειες άλλων αρμόδιων αρχών, οι οποίες ενδέχεται να αντίκεινται στις υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει του παρόντος κανονισμού ή της οδηγίας 2012/34/ΕΕ.

5.  Πριν από την απόσυρση των ευεργετημάτων που αναγνωρίζονται σύμφωνα με το άρθρο 3, η Επιτροπή ενημερώνει σε εύθετο χρόνο την εθνική αρχή ασφάλειας που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, την αρχή έκδοσης των πιστοποιητικών ασφάλειας, των εγκρίσεων ασφάλειας και των αδειών που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 και τους κατόχους τέτοιων πιστοποιητικών, εγκρίσεων και αδειών για την πρόθεσή της να προβεί στην εν λόγω απόσυρση και τους παρέχει τη δυνατότητα να γνωστοποιήσουν τις απόψεις τους.

6.  Όσον αφορά τις άδειες που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ), για τους σκοπούς των παραγράφων 1 έως 5 του παρόντος άρθρου, οι αναφορές σε εθνική αρχή ασφάλειας νοούνται ως αναφορές σε αρχή αδειοδότησης που ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο 15) της οδηγίας 2012/34/ΕΕ.

Άρθρο 5

Παρακολούθηση της συμμόρφωσης με το δίκαιο της Ένωσης

1.  Η εθνική αρχή ασφάλειας που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 παρακολουθεί τα πρότυπα ασφάλειας των σιδηροδρόμων τα οποία εφαρμόζονται στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στο Ηνωμένο Βασίλειο και χρησιμοποιούν τη διασυνοριακή υποδομή που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) και τα οποία εφαρμόζονται στην εν λόγω διασυνοριακή υποδομή. Επιπλέον, η εθνική αρχή ασφάλειας ελέγχει εάν οι διαχειριστές υποδομής συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις ασφάλειας που ορίζονται στο ενωσιακό δίκαιο και εάν οι μηχανοδηγοί που δραστηριοποιούνται στο έδαφος που υπάγεται στη δικαιοδοσία της πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στις σχετικές διατάξεις του ενωσιακού δικαίου. Η εθνική αρχή ασφάλειας παρέχει στην Επιτροπή και στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ▌εκθέσεις με αντικείμενο το θέμα αυτό, οι οποίες συνοδεύονται, κατά περίπτωση, από σύσταση προς την Επιτροπή να ενεργήσει σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

Η αρχή αδειοδότησης που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφοι 2 και 6 του παρόντος κανονισμού παρακολουθεί κατά πόσον εξακολουθούν να πληρούνται οι απαιτήσεις των άρθρων 19 έως 22 της οδηγίας 2012/34/ΕΕ σε σχέση με σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που έχουν αδειοδοτηθεί από το Ηνωμένο Βασίλειο και οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του παρόντος κανονισμού.

2.  Εφόσον η Επιτροπή έχει βάσιμες αμφιβολίες ότι τα πρότυπα ασφάλειας που εφαρμόζονται στην εκμετάλλευση διασυνοριακών σιδηροδρομικών υπηρεσιών ή υποδομής που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού ή στο τμήμα της ίδιας υποδομής που βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του δικαίου της Ένωσης, εκδίδει, αμελλητί, εκτελεστικές πράξεις για να αποσύρει το ευεργέτημα που προσπορίζεται ο κάτοχος σύμφωνα με το άρθρο 3. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2. Το ίδιο ισχύει τηρουμένων των αναλογιών όταν η Επιτροπή έχει βάσιμες αμφιβολίες όσον αφορά την εφαρμογή των απαιτήσεων για την απόκτηση άδειας ως σιδηροδρομικής επιχείρησης ή για την οδήγηση αμαξοστοιχίας.

3.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η εθνική αρχή ασφάλειας ή η αρχή αδειοδότησης που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφοι 2 και 6, αντιστοίχως, μπορεί να ζητήσει πληροφορίες από τις σχετικές αρμόδιες αρχές, καθορίζοντας εύλογη προθεσμία. Εφόσον δεν διαβιβασθούν στις εν λόγω σχετικές αρμόδιες αρχές οι πληροφορίες που ζητούνται εντός της καθορισμένης προθεσμίας ή εάν διαβιβασθούν ατελείς πληροφορίες, η Επιτροπή μπορεί, κατόπιν κοινοποίησης στην εθνική αρχή ασφάλειας ή στην αρχή αδειοδότησης που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφοι 2 και 6, κατά περίπτωση, να εκδώσει εκτελεστικές πράξεις με τις οποίες αποσύρει το ευεργέτημα που προσπορίζεται ο κάτοχος σύμφωνα με το άρθρο 3. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2.

4.  Πριν από την απόσυρση των ευεργετημάτων που αναγνωρίζονται σύμφωνα με το άρθρο 3, η Επιτροπή ενημερώνει σε εύθετο χρόνο την εθνική αρχή ασφάλειας που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2, την αρχή έκδοσης των πιστοποιητικών ασφάλειας, των εγκρίσεων ασφάλειας και των αδειών που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, τους κατόχους τέτοιων πιστοποιητικών, εγκρίσεων και αδειών, καθώς και την εθνική αρχή ασφάλειας και την αρχή αδειοδότησης του Ηνωμένου Βασιλείου για την πρόθεσή της να προβεί στην εν λόγω απόσυρση και τους παρέχει τη δυνατότητα να γνωστοποιήσουν τις απόψεις τους.

Άρθρο 6

Διαβούλευση και συνεργασία

1.  Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών διαβουλεύονται και συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου εφόσον είναι αναγκαίο, ώστε να διασφαλισθεί η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

2.  Τα κράτη μέλη, κατόπιν αιτήματος, παρέχουν στην Επιτροπή, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, κάθε πληροφορία που λαμβάνουν σύμφωνα με την παράγραφο 1 ή κάθε άλλη πληροφορία σχετική με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 7

Επιτροπή

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 51 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/797 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7) και την επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 62 της οδηγίας 2012/34/ΕΕ. Πρόκειται για επιτροπές κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.  Οσάκις γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011, σε συνδυασμό με το άρθρο 5 αυτού.

Άρθρο 8

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

1.  Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.  Εφαρμόζεται από την επομένη της ημερομηνίας κατά την οποία οι Συνθήκες παύουν να ισχύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

3.  Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται εάν, μέχρι την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 2, έχει αρχίσει να ισχύει συμφωνία αποχώρησης συναφθείσα με το Ηνωμένο Βασίλειο σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

4.  Ο παρών κανονισμός παύει να ισχύει εννέα μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία έχει τεθεί σε εφαρμογή σύμφωνα με την παράγραφο 2.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Οι σταθμοί διέλευσης των συνόρων και οι τερματικοί σταθμοί που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4 είναι οι εξής:

1.  ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Dún Dealgan/Dundalk

2.  ΓΑΛΛΙΑ

Calais-Fréthun

(1) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 2019.
(2) Οδηγία 2012/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, για τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου (ΕΕ L 343 της 14.12.2012, σ. 32).
(3) Οδηγία (EE) 2016/798 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων (αναδιατύπωση) (ΕΕ L 138 της 26.5.2016, σ. 102).
(4)Οδηγία 2004/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την ασφάλεια των κοινοτικών σιδηροδρόμων, η οποία τροποποιεί την οδηγία 95/18/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις άδειες σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και την οδηγία 2001/14/ΕΚ σχετικά με την κατανομή της χωρητικότητας των σιδηροδρομικών υποδομών και τις χρεώσεις για τη χρήση σιδηροδρομικής υποδομής καθώς και με την πιστοποίηση ασφάλειας (ΕΕ L 164 της 30.4.2004, σ. 44).
(5) Οδηγία 2007/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, σχετικά με την πιστοποίηση του προσωπικού οδήγησης μηχανών έλξης και συρμών στο σιδηροδρομικό σύστημα της Κοινότητας (ΕΕ L 315 της 3.12.2007, σ. 51).
(6) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
(7) Οδηγία (ΕΕ) 2016/797 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του σιδηροδρομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 138 της 26.5.2016, σ. 44).

Τελευταία ενημέρωση: 14 Μαρτίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου