Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Pieņemtie teksti
PDF 197kWORD 52k
Trešdiena, 2019. gada 13. marts - Strasbūra Pagaidu redakcija
Daži dzelzceļa drošības un savienojamības aspekti saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības ***I
P8_TA-PROV(2019)0185
Rezolūcija
 Konsolidētais teksts

Eiropas Parlamenta 2019. gada 13. marta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par dažiem dzelzceļa drošības un savienojamības aspektiem saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības (COM(2019)0088 – C8‑0046/2019 – 2019/0040(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2019)0088),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 91. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0046/2019),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  pēc apspriešanās ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju,

–  pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. un 154. pantu,

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2019. gada 13. martā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/... par dažiem dzelzceļa drošības un savienojamības aspektiem saistībā ar Apvienotās Karalistes ▌izstāšanos no Savienības
P8_TC1-COD(2019)0040

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 91. panta 1. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

pēc apspriešanās ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju,

pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru(1),

tā kā:

(1)  Apvienotā Karaliste 2017. gada 29. martā iesniedza paziņojumu par savu nodomu izstāties no Savienības saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 50. pantu. Līgumi Apvienotajai Karalistei vairs nebūs piemērojami no izstāšanās līguma spēkā stāšanās dienas vai, ja tas nestājas spēkā, no dienas, kad no paziņošanas par izstāšanos apritējuši divi gadi, proti, no 2019. gada 30. marta, ja vien Eiropadome, vienojusies ar Apvienoto Karalisti, vienprātīgi nenolems minēto laikposmu pagarināt.

(2)  Dzelzceļa pārvadājumu jomā operatori, ko izstāšanās skars, var novērst Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības ietekmi uz sertifikātiem un apstiprinājumiem, izmantojot dažādus pasākumus. Piemēram, operatori var uzsākt uzņēmējdarbību kādā no atlikušajām dalībvalstīm un tur iegūt atbilstošas licences un sertifikātus.

(3)  Būs vajadzīgi specifiski nolīgumi, kā paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2012/34/ES(2) 14. pantā, lai risinātu jautājumus, kas tiešā veidā skar pārrobežu dzelzceļa pakalpojumus un infrastruktūru, tādējādi nodrošinot šādu pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību un to, ka traucējumi ir minimāli. Saskaņā ar minēto direktīvu šādi līgumi arī nodrošinātu vienādu attieksmi pret Savienības uzņēmumiem un uzņēmumiem, kas veic uzņēmējdarbību Apvienotajā Karalistē un izmanto pārrobežu infrastruktūru.

(4)  Šādu nolīgumu noslēgšana starp attiecīgajām dalībvalstīm un Apvienoto Karalisti ir iespējama tikai pēc tam, kad Apvienotā Karaliste kļūst par trešo valsti. Jo īpaši Savienības drošības noteikumu piemērošana Lamanša tunelim šobrīd ir uzticēta starpvaldību komisijai, kas izveidota saskaņā ar 1986. gada 12. februārī parakstīto Kenterberijas līgumu un kuru drošības jautājumos konsultē Lamanša tuneļa drošības iestāde. Ar minēto līgumu izveidotā sistēma būtu jāpielāgo, lai ņemtu vērā Apvienotās Karalistes kā trešās valsts statusu. Jo īpaši, lai nodrošinātu Savienības tiesību aktu piemērošanu Lamanša tuneļa daļā, kas atrodas Francijas teritorijā, šai tuneļa daļai vajadzētu būt tikai un vienīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2016/798(3) 3. panta 7. punktā definētās kompetentās iestādes kontrolē. Tomēr minētā kompetentā iestāde, lai cik vien iespējams labi varētu veikt savus uzdevumus, ņemot vērā tuneļa kopīgās iezīmes abās robežas pusēs, un lai veicinātu, ka pieņemtie lēmumi ir saskanīgi, varētu ņemt vērā atzinumus, ko sniedz divu valstu struktūra, kas izveidota ar abu valstu starpā noslēgtu nolīgumu, piemēram, Lamanša tuneļa drošības iestāde, kas izveidota ar Kenterberijas līgumu un kas konsultē starpvaldību komisiju, vai arī izveidot citus instrumentus sadarbībai ar iestādēm, kuras atbild par tuneļa daļu, kura atrodas Apvienotās Karalistes teritorijā.

(5)  Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saistīti ar nosacījumu, ka uz infrastruktūru, ko izmanto, lai nodrošinātu dzelzceļa pārrobežu savienotību ar Apvienoto Karalisti, kā arī transporta operatoriem un vilcienu vadītājiem, kas vada vilcienus, izmantojot šo infrastruktūru, attiecas Savienības prasībām identiski drošības standarti un procedūras, kā arī prasības attiecībā uz atļauju darboties kā dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam un prasības attiecībā uz vilcienu vadīšanu.

(6)   Lai iesaistītajām personām dotu iespēju noslēgt vajadzīgos nolīgumus un veikt jebkādus citus pasākumus, kas vajadzīgi, lai izvairītos no traucējumiem, ņemot vērā Apvienotās Karalistes kā trešās valsts statusu, ir jāpagarina dažu sertifikātu, atļauju un licenču derīguma termiņš.

(7)  Šāda sertifikātu, atļauju un licenču derīguma termiņa pagarinājuma ilgums būtu jāierobežo un jāpiemēro tikai tik ilgu laiku, kas ir absolūti nepieciešams, lai attiecīgās dalībvalstis varētu veikt minētos vajadzīgos pasākumus saskaņā ar ▌ noteikumiem, kas izklāstīti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2004/49/EK(4), Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2007/59/EK(5) un Direktīvā 2012/34/ES.

(8)  Lai nepieļautu lielus traucējumus pārrobežu dzelzceļa pārvadājumos ar Apvienoto Karalisti, ir svarīgi arī, lai dzelzceļa operatori un valstu iestādes ātri veiktu pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka laikus pirms šīs regulas piemērošanas beigām tiek izsniegti sertifikāti, atļaujas un licences, kas ietilpst šīs regulas darbības jomā, un ka pirms Apvienotās Karalistes izstāšanās tiek izdoti arī citi sertifikāti, atļaujas un licences, kas ▌nepieciešamas darbībai Savienības teritorijā.

(9)  Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus šīs regulas īstenošanai, būtu jāpiešķir Komisijai īstenošanas pilnvaras attiecībā uz to priekšrocību atsaukšanu, kas piešķirtas sertifikātu, atļauju un licenču turētājiem, ja netiek nodrošināta Savienības prasību izpilde. Minētās pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/2011(6). Minēto pasākumu pieņemšanai būtu jāizmanto pārbaudes procedūra, ņemot vērā to iespējamo ietekmi uz dzelzceļa drošību. Komisijai būtu jāpieņem nekavējoties piemērojami īstenošanas akti, ja pienācīgi pamatotos gadījumos tas ir nepieciešams nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ.

(10)  Ņemot vērā steidzamību, kas saistīta ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības ▌, Līgumam par Eiropas Savienību, Līgumam par Eiropas Savienības darbību un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumam pievienotā Protokola Nr. 1 par valstu parlamentu lomu Savienībā 4. pantā minētajam astoņu nedēļu laikposmam būtu lietderīgi piemērot izņēmumu.

(11)  Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķi, proti, noteikt pagaidu pasākumus attiecībā uz atsevišķiem dzelzceļa drošības un savienotības aspektiem, Lielbritānijai izstājoties no Savienības bez izstāšanās līguma, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, bet tās mēroga un ietekmes dēļ to var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai.

(12)  Šīs regulas noteikumiem būtu jāstājas spēkā steidzamības kārtā, un tie būtu jāpiemēro no nākamās dienas pēc dienas, no kuras Līgumi Apvienotajai Karalistei vairs nav piemērojami ▌, ja vien līdz minētajam datumam nav stājies spēkā izstāšanās līgums, kas noslēgts ar Apvienoto Karalisti,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets un darbības joma

1.  Ar šo regulu paredz īpašus noteikumus, ņemot vērā Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes (“Apvienotā Karaliste”) izstāšanos no Eiropas Savienības, attiecībā uz atsevišķiem drošības sertifikātiem un drošības atļaujām, kas izdoti saskaņā ar Direktīvu 2004/49/EK, atsevišķām apliecībām, kas izsniegtas vilcienu vadītājiem saskaņā ar Direktīvu 2007/59/EK, un atsevišķām licencēm, kas izsniegtas dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem saskaņā ar Direktīvu 2012/34/ES.

2.  Šo regulu piemēro šādiem sertifikātiem, atļaujām un licencēm, kas derīgas dienā pirms dienas, no kuras piemēro šo regulu:

a)  ▌drošības atļaujām, kas saskaņā ar Direktīvas 2004/49/EK 11. pantu infrastruktūras pārvaldītājiem izsniegtas Savienību un Apvienoto Karalisti savienojošās pārrobežu infrastruktūras pārvaldības un ekspluatācijas vajadzībām;

b)  drošības sertifikātiem, kas saskaņā ar Direktīvas 2004/49/EK 10. pantu izdoti dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, kas veic uzņēmējdarbību Apvienotajā Karalistē;

c)  licencēm, kas saskaņā ar Direktīvas 2012/34/EK III nodaļu izsniegtas dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, kas veic uzņēmējdarbību Apvienotajā Karalistē;

d)  vilciena vadītāju apliecībām, kas izsniegtas saskaņā ar Direktīvas 2007/59/EK 14. pantu.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro Direktīvu 2004/49/EK, 2007/59/EK un 2012/34/ES un saskaņā ar minētajām direktīvām pieņemto īstenošanas aktu attiecīgās definīcijas. Šīs regulas vajadzībām Direktīvas (ES) 2016/798 un visu saskaņā ar minēto direktīvu pieņemto deleģēto aktu un īstenošanas aktu attiecīgās definīcijas piemēro no dienas, kad minētā direktīva kļūst piemērojama 1. panta 2. punkta a) un b) apakšpunktā minētajām atļaujām un sertifikātiem.

3. pants

Drošības atļauju, drošības sertifikātu, darbības licenču un vilciena vadītāju apliecību derīgums

1.  Drošības atļaujas, kas minētas 1. panta 2. punkta a) apakšpunktā, un drošības sertifikāti, kas minēti 1. panta 2. punkta b) apakšpunktā, paliek spēkā deviņus mēnešus no šīs regulas piemērošanas dienas. Drošības sertifikāti, kas minēti 1. panta 2. punkta b) apakšpunktā, ir derīgi vienīgi tam, lai sasniegtu šīs regulas pielikumā minētās robežstacijas un galastacijas, iebraucot no Apvienotās Karalistes, vai lai izbrauktu no minētajām stacijām un galastacijām, dodoties uz Apvienoto Karalisti.

2.  Licences, kas minētas 1. panta 2. punkta c) apakšpunktā, paliek spēkā deviņus mēnešus no šīs regulas piemērošanas dienas. Atkāpjoties no Direktīvas 2012/34/ES 23. panta 1. punkta, minētās licences ir derīgas tikai teritorijā, kas atrodas starp šīs regulas pielikumā minētajām robežstacijām un galastacijām, un Apvienoto Karalisti.

3.  Apliecības, kas minētas 1. panta 2. punkta d) apakšpunktā, ir derīgas deviņus mēnešus no šīs regulas piemērošanas dienas attiecībā uz vilcienu vadītājiem, viņiem strādājot teritorijā, kas atrodas starp šīs regulas pielikumā minētajiem robežstacijām un galastacijām un Apvienoto Karalisti.

4. pants

Noteikumi un pienākumi, kas attiecas uz drošības sertifikātiem, drošības atļaujām un licencēm

1.  Uz drošības sertifikātiem, drošības atļaujām un licencēm, ko reglamentē šīs regulas 3. pants, attiecas noteikumi, kuri tiem piemērojami saskaņā ar Direktīvu 2004/49/EK, Direktīvu (ES) 2016/798, no dienas, kad tā kļūst piemērojama minētajām atļaujām, Direktīvu 2012/34/ES un Direktīvu 207/59/EK un saskaņā ar īstenošanas aktiem un deleģētajiem aktiem, kas pieņemti saskaņā ar minētajām direktīvām.

2.  Šīs regulas 1. panta 2. punktā minēto drošības sertifikātu, drošības atļauju un licenču turētāji un attiecīgā gadījumā tos izdevusī iestāde, ja tā nav tās valsts drošības iestāde, kuras teritorijā Savienībā atrodas infrastruktūra, respektīvi, kuras kompetencē atrodas pielikumā uzskaitītās robežstacijas un galastacijas, sadarbojas ar minēto valsts drošības iestādi un iesniedz tai visu attiecīgo informāciju un dokumentus.

3.  Ja informācija vai dokumenti nav iesniegti termiņā, ko šā panta 2. punktā minētā valsts drošības iestāde noteikusi savos pieprasījumos, Komisija pēc valsts drošības iestādes paziņojuma var pieņemt īstenošanas aktus, ar kuriem atceļ atvieglojumu, kas turētājam piešķirts saskaņā ar 3. pantu. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 7. panta 2. punktā.

4.  Šīs regulas 1. panta 2. punkta a), b) un d) apakšpunktā minēto drošības sertifikātu, drošības atļauju un licenču turētāji Komisiju un Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūru nekavējoties informē par visām citu kompetento drošības iestāžu darbībām, kas var būt pretrunā to pienākumiem saskaņā ar šo regulu, Direktīvu 2004/49/EK, Direktīvu 2007/59/EK vai Direktīvu (ES) 2016/798.

Šīs regulas 1. panta 2. punkta c) apakšpunktā minēto licenču turētāji nekavējoties informē Komisiju par visām citu kompetento iestāžu darbībām, kas var būt pretrunā to pienākumiem saskaņā ar šo regulu vai Direktīvu (ES) 2012/34/ES.

5.  Pirms atcelt atvieglojumu, kas piešķirts saskaņā ar 3. pantu, Komisija par nodomu veikt šādu atcelšanu savlaicīgi informē šā panta 2. punktā minēto valsts drošības iestādi, iestādi, kas izdevusi 1. panta 2. punktā minētos drošības sertifikātus, drošības atļaujas un licences, un šādu drošības sertifikātu, drošības atļauju un licenču turētājus un sniedz tiem iespēju paust savu viedokli.

6.  Attiecībā uz licencēm, kas minētas 1. panta 2. punkta c) apakšpunktā, šā panta 1. līdz 5. punkta vajadzībām atsauces uz valsts drošības iestādi uzskatāmas par atsaucēm uz licencēšanas iestādi, kas definēta Direktīvas 2012/34/ES 3. panta 15. punktā.

5. pants

Savienības tiesību aktu ievērošanas uzraudzība

1.  Valsts drošības iestāde, kas minēta 4. panta 2. punktā, pārrauga dzelzceļa drošības standartu piemērošanu dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, kas veic uzņēmējdarbību Apvienotajā Karalistē, izmantojot 1. panta 2. punkta a) apakšpunktā minēto pārrobežu infrastruktūru, un to piemērošanu minētajai pārrobežu infrastruktūrai. Turklāt valsts drošības iestāde pārbauda, vai infrastruktūras pārvaldītāji ievēro Savienības tiesību aktos noteiktās drošības prasības un vai vilcienu vadītāji, kas darbojas tās jurisdikcijā esošajā teritorijā, atbilst attiecīgajos Savienības tiesību aktu noteikumos izklāstītajām prasībām. Valsts drošības iestāde regulāri sniedz Komisijai un Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūrai ziņojumus par šo jautājumu, kuriem attiecīgā gadījumā pievieno ieteikumu Komisijai rīkoties saskaņā ar šā panta 2. punktu.

Licencēšanas iestāde, kas minēta šīs regulas 4. panta 2. un 6. punktā, uzrauga, vai attiecībā uz dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, ko Apvienotā Karaliste ir licencējusi, kā minēts šīs regulas 1. panta 2. punkta c) apakšpunktā, joprojām tiek izpildītas Direktīvas 2012/34/ES 19. līdz 22. panta prasības.

2.  Ja Komisijai ir pamatotas bažas, ka drošības standarti, ko piemēro, sniedzot šīs regulas darbības jomā esošos pārrobežu dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumus vai ekspluatējot infrastruktūru vai tās pašas infrastruktūras daļu, kura atrodas Apvienotajā Karalistē, neatbilst attiecīgajiem Savienības tiesību aktu noteikumiem, tā bez liekas kavēšanās ▌pieņem īstenošanas aktus, ar kuriem atceļ atvieglojumu, kas turētājam piešķirts saskaņā ar 3. pantu. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 7. panta 2. punktā. Tas pats mutatis mutandis piemērojams gadījumos, kad Komisijai ir pamatotas bažas, ka netiek piemērotas prasības dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma licences vai vilciena vadītāja apliecības iegūšanu.

3.  Šā panta 1 punkta vajadzībām attiecīgi valsts drošības iestāde vai 4. panta 2. un 6. punktā minētā licencēšanas iestāde, nosakot samērīgu termiņu, var pieprasīt informāciju no attiecīgajām kompetentajām iestādēm. Ja minētās attiecīgās kompetentās iestādes nav sniegušas pieprasīto informāciju noteiktajā termiņā ▌vai ir sniegušas nepilnīgu informāciju, Komisija pēc valsts drošības iestādes vai licencēšanas iestādes, kas minēta attiecīgi 4. panta 2. un 6. punktā, paziņojuma pieņem īstenošanas aktus, ar kuriem atceļ atvieglojumu, kas turētājam piešķirts saskaņā ar 3. pantu. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 7. panta 2. punktā.

4.  Pirms atcelt atvieglojumu, kas piešķirts saskaņā ar 3. pantu, Komisija par nodomu veikt šādu atcelšanu savlaicīgi informē 4. panta 2. punktā minēto valsts drošības iestādi, iestādi, kas izdevusi 1. panta 2. punktā minētos drošības sertifikātus, drošības atļaujas un licences, šādu sertifikātu, atļauju un licenču turētājus, kā arī Apvienotās Karalistes valsts drošības iestādi un licencēšanas iestādi un sniedz tiem iespēju paust savu viedokli.

6. pants

Apspriešanās un sadarbība

1.  Dalībvalstu kompetentās iestādes vajadzības gadījumā apspriežas un sadarbojas ar Apvienotās Karalistes kompetentajām iestādēm, lai nodrošinātu šīs regulas īstenošanu.

2.  Dalībvalstis pēc pieprasījuma bez liekas kavēšanās sniedz Komisijai visu saskaņā ar 1. punktu iegūto informāciju vai jebkādu citu šīs regulas īstenošanai svarīgu informāciju.

7. pants

Komiteja

1.  Komisijai palīdz komiteja, kas minēta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2016/2016(7) 51. pantā, un komiteja, kas minēta Direktīvas 2012/34/ES 62. pantā. Minētās komitejas ir komitejas Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē.

2.  Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 8. pantu saistībā ar tās 5. pantu.

8. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

1.  Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2.  To piemēro no nākamās dienas pēc dienas, no kuras saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 50. panta 3. punktu Līgumi Apvienotajai Karalistei ▌vairs nav piemērojami.

3.  Šo regulu nepiemēro, ja līdz 2. punktā minētajai dienai ir stājies spēkā izstāšanās līgums, kas ar Apvienoto Karalisti noslēgts saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 50. panta 2. punktu.

4.  Šo regulu beidz piemērot deviņus mēnešus no dienas, kad tā kļuvusi piemērojama saskaņā ar 2. punktu.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

...,

Eiropas Parlamenta vārdā — Padomes vārdā —

priekšsēdētājs priekšsēdētājs

PIELIKUMS

Regulas 3. un 4. pantā minētās robežstacijas un galastacijas ir:

1.  ĪRIJĀ

a)  Dún Dealgan/Dundalk

2.  FRANCIJĀ

a)  Calais-Fréthun

(1)Eiropas Parlamenta 2019. gada 13. marta nostāja.
(2) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/34/ES (2012. gada 21. novembris), ar ko izveido vienotu Eiropas dzelzceļa telpu (OV L 343, 14.12.2012., 32. lpp.).
(3)Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/798 (2016. gada 11. maijs) par dzelzceļa drošību (pārstrādāta redakcija) (OV L 138, 26.5.2016., 102. lpp.).
(4)Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/49/EK (2004. gada 29. aprīlis) par drošību Kopienas dzelzceļos, un par Padomes Direktīvas 95/18/EK par dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu licencēšanu un Direktīvas 2001/14/EK par dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadali un maksas iekasēšanu par dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu un drošības sertifikāciju grozījumiem (OV L 164, 30.4.2004., 44. lpp.).
(5) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2007/59/EK (2007. gada 23. oktobris) par to vilcienu vadītāju sertifikāciju, kuri vada lokomotīves un vilcienus Kopienas dzelzceļu sistēmā (OV L 315, 3.12.2007., 51. lpp.).
(6)Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. februāris), ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).
(7) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/797 (2016. gada 11. maijs) par dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību Eiropas Savienībā (OV L 138, 26.5.2016., 44. lpp.).

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 14. martsJuridisks paziņojums