Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0328(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0084/2019

Predkladané texty :

A8-0084/2019

Rozpravy :

PV 11/03/2019 - 19
CRE 11/03/2019 - 19

Hlasovanie :

PV 13/03/2019 - 19.1
CRE 13/03/2019 - 19.1
Vysvetlenie hlasovaní
PV 17/04/2019 - 16.12

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0189
P8_TA(2019)0419

Prijaté texty
PDF 337kWORD 120k
Streda, 13. marca 2019 - Štrasburg Prechodná verzia
Európske centrum odvetvových, technologických a výskumných kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti a sieť národných koordinačných centier ***I
P8_TA-PROV(2019)0189A8-0084/2019

Pozmeňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 13. marca 2019 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európske centrum odvetvových, technologických a výskumných kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti a sieť národných koordinačných centier (COM(2018)0630 – C8-0404/2018 – 2018/0328(COD))(1)

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1
(1)  Náš každodenný život a hospodárstvo čoraz viac závisia od digitálnych technológií a občania stále viac vystavení vážnym kybernetickým incidentom. Keďže civilná infraštruktúra i vojenské kapacity vyžadujú bezpečné digitálne systémy, bezpečnosť bude okrem iného závisieť od zlepšenia schopnosti technológií a príslušných odvetví chrániť Úniu pred kybernetickými hrozbami.
(1)  Viac ako 80 % obyvateľov Európskej únie je pripojených na internet a náš každodenný život a hospodárstvo čoraz viac závisia od digitálnych technológií, pričom občania stále viac vystavení vážnym kybernetickým incidentom. Keďže infraštruktúra i bezpečnostné kapacity vyžadujú bezpečné digitálne systémy, bezpečnosť bude okrem iného závisieť od toho, ako prispejú k celkovej odolnosti a zvýšia schopnosť technológií a príslušných odvetví chrániť Únie proti neustále sa vyvíjajúcim kybernetickým hrozbám. Takúto bezpečnosť možno dosiahnuť zvyšovaním informovanosti o hrozbách v oblasti kybernetickej bezpečnosti, rozvíjaním kompetencií, kapacít a spôsobilostí v celej Únii a náležitým zohľadnením interakcie medzi hardvérovou a softvérovou infraštruktúrou, sieťami, produktmi a procesmi, ako aj spoločenských a etických dôsledkov a znepokojenia.
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1a (nové)
(1a)   Počítačová kriminalita je stále väčšou hrozbou pre Úniu, jej občanov a hospodárstvo. 80 % európskych spoločností zaznamenalo v roku 2017 minimálne jeden kybernetický incident. Útok Wannacry v máji 2017 zasiahol viac než 150 krajín a 230 000 IT systémov a mal závažný vplyv na kritickú infraštruktúru, napríklad na nemocnice. Táto skutočnosť zdôrazňuje potrebu najprísnejších noriem a holistických riešení v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ktoré sa týkajú ľudí, produktov, procesov a technológie v Únii, ako aj vedúceho postavenia Únie v tejto oblasti a jej digitálnej autonómie.
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4
(4)  Hlavy štátov a predsedovia vlád na digitálnom samite v Tallinne v septembri 2017 vyzvali Úniu, aby sa „do roku 2025 stala globálnym lídrom v oblasti kybernetickej bezpečnosti, a tak zabezpečila dôveru, istotu a ochranu našich občanov, spotrebiteľov a podnikov v online prostredí a umožnila bezplatný internet upravený zákonom.“
(4)  Hlavy štátov a predsedovia vlád na digitálnom samite v Tallinne v septembri 2017 vyzvali Úniu, aby sa „do roku 2025 stala globálnym lídrom v oblasti kybernetickej bezpečnosti, a tak zabezpečila dôveru, istotu a ochranu našich občanov, spotrebiteľov a podnikov v online prostredí a umožnila bezplatný internet upravený zákonom“, a prihlásili sa k „širšiemu využívaniu otvorených riešení a/alebo otvorených noriem pri zmenách/budovaní systémov a riešení IKT (aby sa okrem iného predišlo obmedzeniam zo strany predajcov), vrátane riešení a noriem vyvinutých a/alebo podporených v rámci programov EÚ zameraných na interoperabilitu a normalizáciu, ako je napr. ISA2”.
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 a (nové)
(4a)  Európske centrum odvetvových, technologických a výskumných kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti (kompetenčné centrum) by malo pomáhať pri zvyšovaní odolnosti a spoľahlivosti infraštruktúry sietí a informačných systémov vrátane internetu a inej infraštruktúry kritickej pre fungovanie spoločnosti, ako sú dopravné, zdravotnícke a bankové systémy.
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 b (nové)
(4b)  Kompetenčné centrum a jeho činnosť by mali zohľadňovať vykonávanie nariadenia (EÚ) 2019/XXX [prepracované znenie nariadenia (ES) č. 428/2009 podľa návrhu COM(2016)0616]1a.
__________________
1a Nariadenie (EU) 2019/... Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/ ... z ..., ktorým sa stanovuje režim Únie na kontrolu vývozu, transferu, sprostredkovania, technickej pomoci a tranzitu položiek s dvojakým použitím (Ú. v. EÚ L ..., ..., s. ...).
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5
(5)  Výrazné narušenie sietí a informačných systémov môže ovplyvniť jednotlivé členské štáty i Úniu ako celok. Bezpečnosť sietí a informačných systémov je preto pre bezproblémové fungovanie vnútorného trhu nevyhnutná. Únia sa v súčasnosti musí spoliehať na poskytovateľov kybernetickej bezpečnosti mimo Európy. Je však v strategickom záujme Únie zabezpečiť, aby si zachovala a rozvíjala základné kyberneticko-bezpečnostné technologické kapacity na zabezpečenie svojho jednotného digitálneho trhu, a najmä na ochranu kritických sietí a informačných systémov a na poskytovanie kľúčových služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti.
(5)  Výrazné narušenie sietí a informačných systémov môže ovplyvniť jednotlivé členské štáty i Úniu ako celok. Maximálna bezpečnosť sietí a informačných systémov v celej Únii je pre spoločnosť, ako aj hospodárstvo nevyhnutná. Únia sa v súčasnosti musí spoliehať na poskytovateľov kybernetickej bezpečnosti mimo Európy. Je však v strategickom záujme Únie zabezpečiť, aby si zachovala a rozvíjala základné kyberneticko-bezpečnostné technologické kapacity a spôsobilosti na zabezpečenie ochrany údajov a kritických sietí a informačných systémov európskych občanov a spoločností vrátane infraštruktúry kritickej pre fungovanie spoločnosti, ako sú dopravné systémy, zdravotnícke systémy a bankovníctvo, a svojho jednotného digitálneho trhu a na poskytovanie kľúčových služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti.
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6
(6)  V oblasti kybernetickej bezpečnosti Únia disponuje rozsiahlymi odbornými znalosťami a skúsenosťami vo výskume, technológii a vývoji, no činnosť odvetvových a výskumných komunít je rozdrobená a chýba jej usmernenie a spoločná vízia, čo je brzdou konkurencieschopnosti v tejto sfére. Tieto snahy a odborné znalosti treba zlúčiť, prepojiť a efektívne využívať, aby sa súčasný výskum, technológia a kapacity v oblasti kybernetickej bezpečnosti na úrovni Únie i členských štátov posilnili a doplnili.
6.  V oblasti kybernetickej bezpečnosti Únia disponuje rozsiahlymi odbornými znalosťami a skúsenosťami vo výskume, technológii a vývoji, no činnosť odvetvových a výskumných komunít je rozdrobená a chýba jej usmernenie a spoločná vízia, čo je brzdou konkurencieschopnosti a účinnej ochrany kritických údajov, sietí a systémov v tejto sfére. Tieto snahy a odborné znalosti treba zlúčiť, prepojiť a efektívne využívať, aby sa súčasný výskum, technológia, kvalifikácie a kapacity v oblasti kybernetickej kapacity na úrovni Únie i členských štátov posilnili a doplnili. Keďže odvetvie informačných a komunikačných technológií (IKT) čelí závažným výzvam, ako je uspokojovanie dopytu po kvalifikovanej pracovnej sile, môže profitovať z toho, že zastupuje rozmanitosť spoločnosti ako takej, dosahuje rovnováhu v zastúpení mužov a žien a etnickej rozmanitosti, nediskriminuje osoby so zdravotným postihnutím a tiež podporuje prístup budúcich odborníkov v oblasti kybernetickej bezpečnosti k znalostiam a odbornej príprave vrátane ich neformálneho vzdelávania, napríklad účasťou v projektoch v oblasti slobodného softvéru s otvoreným zdrojovým kódom, projektoch v oblasti občianskych technológií, začínajúcich podnikoch a mikropodnikoch.
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 a (nové)
(6a)   V sektore kybernetickej bezpečnosti Únie zohrávajú malé a stredné podniky kľúčovú úlohu, pretože vďaka svojej dynamike vedia poskytovať prelomové riešenia. Malé a stredné podniky, ktoré sa na kybernetickú bezpečnosť nešpecializujú, však môžu byť v dôsledku požiadaviek na vysoké investície a poznatky na zavedenie účinných riešení v oblasti kybernetickej bezpečnosti voči kybernetickým incidentom zraniteľnejšie. Preto je nutné, aby kompetenčné centrum a kompetenčná sieť kybernetickej bezpečnosti (ďalej len „sieť“) poskytovali osobitnú podporu pre MSP uľahčením ich prístupu k poznatkom a odbornej príprave, aby sa tak mohli dostatočne zabezpečiť a aby umožnili podnikom aktívnym v oblasti kybernetickej bezpečnosti prispieť k vedúcemu postaveniu Únie v tejto oblasti.
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 b (nové)
(6b)  Odborné znalosti nie je možné ohraničiť jednotlivými odvetviami ani oblasťou výskumu. Nekomerčné projekty a projekty pred komerčným sprístupnením svojho objektu nazývané tiež projekty občianskych technológií využívajú otvorené normy, otvorené údaje a slobodný softvér s otvoreným zdrojovým kódom v záujme spoločnosti a verejnosti. Prispievajú k zvyšovaniu odolnosti, informovanosti a rozvoju kompetencií v otázkach kybernetickej bezpečnosti a zohrávajú dôležitú úlohu pri budovaní kapacít pre priemysel a výskum v tejto oblasti.
Pozmeňujúci návrh 10
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 c (nové)
(6c)  Pojem „zainteresovaná strana“ v súvislosti s týmto nariadením označuje okrem iného dané odvetvie, verejné a ďalšie subjekty, ktoré sa venujú prevádzkovým a technickým otázkam v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ako aj občiansku spoločnosť, okrem iného odborové zväzy, združenia spotrebiteľov a komunitu využívajúcu slobodný softvér s otvoreným zdrojovým kódom, akademickú obec a výskumníkov;
Pozmeňujúci návrh 11
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8
(8)  Kompetenčné centrum by malo byť hlavným nástrojom Únie na združovanie investícií do výskumu, technológií a vývoja v oblasti kybernetickej bezpečnosti a na realizáciu relevantných projektov a iniciatív spolu s kompetenčnou sieťou pre kybernetickú bezpečnosť. Malo by poskytovať finančnú podporu pre kybernetickú bezpečnosť z programov Európsky horizont a Digitálna Európa a v náležitých prípadoch by malo byť otvorené aj Európskemu fondu regionálneho rozvoja a ďalším programom. Tento prístup by mal prispieť k vytvoreniu synergie a koordinácii finančnej podpory v súvislosti s výskumom, inováciami, technológiou a rozvojom v oblasti kybernetickej bezpečnosti a k predchádzaniu duplicite.
(8)  Kompetenčné centrum by malo byť hlavným nástrojom Únie na združovanie investícií do výskumu, technológií a vývoja v oblasti kybernetickej bezpečnosti a na realizáciu relevantných projektov a iniciatív spolu so sieťou. Malo by poskytovať finančnú podporu pre kybernetickú bezpečnosť z programov Horizont Európa a Digitálna Európa, ako aj z Európskeho obranného fondu na opatrenia a administratívne náklady súvisiace s obranou, a v náležitých prípadoch by malo byť otvorené aj Európskemu fondu regionálneho rozvoja a ďalším programom. Tento prístup by mal prispieť k vytvoreniu synergie a koordinácii finančnej podpory v súvislosti s iniciatívami Únie pre výskum a vývoj, inovácie, technológiu a rozvoj v oblasti kybernetickej bezpečnosti a k predchádzaniu duplicite.
Pozmeňujúci návrh 12
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8 a (nové)
(8a)  „Bezpečnosť už v štádiu návrhu“, ktorá sa stanovuje v spoločnom oznámení Komisie z 13. septembra 2017 s názvom Odolnosť, odrádzanie a obrana: budovanie silnej kybernetickej bezpečnosti pre EÚ“, zahŕňa najmodernejšie metódy na zvýšenie bezpečnosti vo všetkých etapách životného cyklu výrobku alebo služby počnúc bezpečným návrhom a metódami vývoja, pričom sa znižuje plocha pre útoky a zavádzajú sa adekvátne testy a audity bezpečnosti. Výrobcovia alebo poskytovatelia musia počas prevádzky a údržby bezodkladne sprístupňovať aktualizácie s cieľom odstrániť nové zraniteľné miesta alebo hrozby, a to na čas predpokladanej životnosti produktu a po jeho uplynutí. To možno dosiahnuť aj tým, že sa umožní tretím stranám, aby dané aktualizácie vytvárali a poskytovali. Poskytovanie aktualizácií je osobitne potrebné v prípade bežne používanej infraštruktúry, výrobkov a postupov.
Pozmeňujúci návrh 13
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8 b (nové)
(8b)   Vzhľadom na rozsah problémov kybernetickej bezpečnosti a na investície do kapacít a spôsobilostí kybernetickej bezpečnosti v iných častiach sveta by Únia a jej členské štáty mali zintenzívniť svoju finančnú podporu vyčlenenú na výskum, vývoj a zavádzanie do praxe v tejto oblasti. V záujme využívania úspor z rozsahu a dosiahnutia porovnateľnej úrovne ochrany v celej Únii by členské štáty mali svoje snahy nasmerovať do európskeho rámca, a to podľa možnosti investovaním prostredníctvom mechanizmu kompetenčného centra.
Pozmeňujúci návrh 14
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8 c (nové)
(8c)  Kompetenčné centrum a komunita pre kompetencie v oblasti kybernetickej bezpečnosti by sa s cieľom posilniť konkurencieschopnosť Únie a zaistiť najprísnejšie normy v oblasti kybernetickej bezpečnosti na medzinárodnej úrovni mali snažiť vymieňať si produkty a postupy, štandardy a technické normy v oblasti kybernetickej bezpečnosti s medzinárodným spoločenstvom. K technickým normám patrí tvorba referenčných implementácií zverejňovaných na základe licencií k otvoreným normám. Bezpečný návrh, najmä pokiaľ ide o referenčné implementácie, je mimoriadne dôležitý pre celkovú spoľahlivosť a odolnosť bežne používanej infraštruktúry sietí a informačných systémov, ako je internet a kritická infraštruktúra.
Pozmeňujúci návrh 15
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9
(9)  Keďže ciele tejto iniciatívy možno najlepšie dosiahnuť, ak sa do nej zapoja všetky alebo čo najviac členských štátov, by právo hlasovať ako stimul účasti členských štátov mali mať iba tie, ktoré finančne prispievajú na krytie administratívnych a prevádzkových nákladov kompetenčného centra.
(9)  Keďže ciele tejto iniciatívy možno najlepšie dosiahnuť, ak do nej prispievajú všetky alebo čo najviac členských štátov, by právo hlasovať ako stimul účasti členských štátov mali mať iba tie, ktoré finančne prispievajú na krytie administratívnych a prevádzkových nákladov kompetenčného centra.
Pozmeňujúci návrh 16
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12
(12)  Národné koordinačné centrá by si mali vyberať členské štáty. Okrem potrebných administratívnych kapacít by tieto centrá mali buď samé disponovať kyberneticko-bezpečnostnou technologickou odbornosťou alebo mať k nej priamy prístup, a to najmä v oblastiach ako kryptografia, bezpečnostné služby IKT, detekcia narušení, systémová bezpečnosť, sieťová bezpečnosť, bezpečnosť softvéru a aplikácií či aspekty bezpečnosti a ochrany súkromia osôb a celej spoločnosti. Zároveň by mali byť schopné efektívne sa zapájať a koordinovať svoju činnosť s príslušným odvetvím, verejným sektorom vrátane orgánov, ktoré boli na túto činnosť určené podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/11482323, a výskumníkmi.
(12)  Národné koordinačné centrá by si mali vyberať členské štáty. Okrem potrebných administratívnych kapacít by tieto centrá mali buď samé disponovať kyberneticko-bezpečnostnou technologickou odbornosťou alebo mať k nej priamy prístup, a to najmä v oblastiach ako kryptografia, bezpečnostné služby IKT, detekcia narušení, systémová bezpečnosť, sieťová bezpečnosť, bezpečnosť softvéru a aplikácií či aspekty bezpečnosti a ochrany súkromia osôb, etiky, spoločnosti a životného prostredia. Zároveň by mali byť schopné efektívne sa zapájať a koordinovať svoju činnosť s príslušným odvetvím, verejným sektorom vrátane orgánov, ktoré boli na túto činnosť určené podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/11482323, a výskumníkmi s cieľom začať nepretržitý dialóg o kybernetickej bezpečnosti medzi verejnou a súkromnou sférou. Okrem toho by sa vhodnými komunikačnými prostriedkami mala zvyšovať informovanosť širokej verejnosti o kybernetickej bezpečnosti.
__________________
__________________
23 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1148 zo 6. júla 2016 o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a informačných systémov v Únii (Ú. v. EÚ L 194, 19.7.2016, s. 1).
23 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1148 zo 6. júla 2016 o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a informačných systémov v Únii (Ú. v. EÚ L 194, 19.7.2016, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 17
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14
(14)  Nové technológie, ako je napríklad umelá inteligencia, internet vecí, vysokovýkonná výpočtová technika HPC, kvantová výpočtová technika, technológia typu blockchain a koncepty, ako je zabezpečená digitálna identita popri riešeniach prinášajú aj nové kyberneticko-bezpečnostné výzvy. Hodnotenie a validácia spoľahlivosti súčasných či budúcich systémov IKT si vyžiada skúšanie odolnosti bezpečnostných riešení proti útokom prostredníctvom HPC a kvantových strojov. Kompetenčné centrum, sieť a komunita kyberneticko-bezpečnostných kompetencií by mali pomôcť pri vývoji a šírení najmodernejších kyberneticko-bezpečnostných riešení. Zároveň by kompetenčné centrum a sieť mali slúžiť vývojárom a prevádzkovateľom v kľúčových odvetviach ako doprava, energetika, zdravotníctvo, financie, verejná správa, telekomunikácie, výroba, obrana a vesmír, aby im pomohli riešiť otázky kybernetickej bezpečnosti.
(14)  Nové technológie, ako je napríklad umelá inteligencia, internet vecí, vysokovýkonná výpočtová technika HPC a kvantová výpočtová technika, ako aj koncepty ako zabezpečená digitálna identita popri produktoch a procesoch prinášajú aj nové kyberneticko-bezpečnostné výzvy. Hodnotenie a validácia spoľahlivosti súčasných či budúcich systémov IKT si vyžiada skúšanie odolnosti bezpečnostných produktov a procesov proti útokom prostredníctvom HPC a kvantových strojov. Kompetenčné centrum, sieť, európske centrá digitálnych inovácií a komunita pre kompetencie v oblasti kybernetickej bezpečnosti by mali pomôcť pri vývoji a šírení najmodernejších kyberneticko-bezpečnostných produktov a procesov vrátane produktov a procesov s dvojakým použitím, a to najmä takých, ktoré organizáciám pomáhajú pri neustálom budovaní kapacít, odolnosti a náležitého riadenia. Kompetenčné centrum a sieť by mali stimulovať celý inovačný cyklus a pomôcť prekonať „údolie smrti“ v inovácii technológií a služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Zároveň by kompetenčné centrum, sieť a komunita mali slúžiť vývojárom a prevádzkovateľom v kľúčových odvetviach ako doprava, energetika, zdravotníctvo, financie, verejná správa, telekomunikácie, výroba, obrana a vesmír, aby im pomohli riešiť otázky kybernetickej bezpečnosti, a skúmať motiváciu jednotlivých útokov proti celistvosti sietí a informačných systémov ako trestnú činnosť, priemyselnú špionáž, škandalizáciu a dezinformácie.
Pozmeňujúci návrh 18
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14 a (nové)
(14a)   Keďže povaha kybernetických hrozieb a kybernetickej bezpečnosti sa rýchlo mení, musí byť Únia schopná rýchlo a nepretržite sa prispôsobovať novým vývojovým trendom v tejto oblasti. Preto by mali byť kompetenčné centrum, sieť a komunita pre kompetencie v oblasti kybernetickej bezpečnosti dostatočne flexibilné, aby zaistili požadovanú reakčnú schopnosť. Mali by umožňovať riešenia, ktoré by subjektom umožnili neprestajne budovať spôsobilosť na zvýšenie svojej odolnosti a odolnosti Únie.
Pozmeňujúci návrh 19
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14 b (nové)
(14b)   K cieľom kompetenčného centra by malo patriť dosiahnuť vedúce postavenie Únie a získať odborné znalosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti, a tak poskytovať záruku najprísnejších noriem v Únii, zabezpečiť ochranu údajov, informačných systémov, sietí a kritickej infraštruktúry v Únii, vytvárať kvalitné nové pracovné miesta v tejto oblasti, predchádzať odchodu európskych odborníkov v oblasti kybernetickej bezpečnosti do tretích krajín a zvyšovať európsku hodnotu už zavedených vnútroštátnych opatrení v oblasti kybernetickej bezpečnosti.
Pozmeňujúci návrh 20
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15
(15)  Kompetenčné centrum by malo mať niekoľko kľúčových funkcií. Po prvé by kompetenčné centrum malo podporovať a pomáhať v koordinácii práce Európskej kompetenčnej siete kybernetickej bezpečnosti a venovať pozornosť komunite kyberneticko-bezpečnostných kompetencií. Centrum by malo mať program v oblasti technológie kybernetickej bezpečnosti a umožňovať prístup k odborným poznatkom siete a komunity. Po druhé by malo implementovať príslušné časti programov Digitálna Európa a Európsky horizont prideľovaním grantov – obvykle na základe verejnej výzvy na predkladanie súťažných návrhov. Po tretie by kompetenčné centrum malo podporovať spoločné investície Únie, členských štátov a/alebo odvetvia.
(15)  Kompetenčné centrum by malo mať niekoľko kľúčových funkcií. Po prvé by kompetenčné centrum malo podporovať a pomáhať v koordinácii práce siete a venovať pozornosť komunite kyberneticko-bezpečnostných kompetencií. Centrum by malo mať program v oblasti technológie kybernetickej bezpečnosti a združovať a zdieľať odborné poznatky siete, komunity a umožňovať prístup k nim k infraštruktúre kybernetickej bezpečnosti. Po druhé by malo implementovať príslušné časti programov Digitálna Európa a Európsky horizont prideľovaním grantov – obvykle na základe verejnej výzvy na predkladanie súťažných návrhov. Po tretie by kompetenčné centrum malo podporovať spoločné investície Únie, členských štátov a/alebo odvetvia, ako aj možnosti spoločného odborného vzdelávania a programov v súlade s programom Digitálna Európa pre občanov a podniky na prekonanie nedostatočnej kvalifikácie. Osobitná pozornosť by sa mala venovať možnostiam pre MSP v oblasti kybernetickej bezpečnosti.
Pozmeňujúci návrh 21
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16
(16)  Kompetenčné centrum by malo stimulovať a podporovať spoluprácu a koordináciu činností komunity kyberneticko-bezpečnostných kompetencií ako veľkej otvorenej a rôznorodej skupiny aktérov v oblasti kyberneticko-bezpečnostnej technológie. Do tejto komunity by mali patriť predovšetkým výskumné subjekty, dodávateľské odvetvia, odberateľské odvetvia a verejný sektor. Komunita kyberneticko-bezpečnostných technológií by mala stanoviť vstupy pre činnosť a plán práce kompetenčného centra, a zároveň by mala profitovať z činnosti kompetenčného centra a siete pri svojom budovaní, no inak by nemala byť pri výzvach na predkladanie návrhov alebo výzvach na predkladanie ponúk nijako zvýhodňovaná.
(16)  Kompetenčné centrum by malo stimulovať a podporovať dlhodobú strategickú spoluprácu a koordináciu činností komunity pre kompetencie v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ktorá je veľkou, otvorenou, interdisciplinárnou a rôznorodou skupinou európskych aktérov v oblasti kyberneticko-bezpečnostných technológií. Do tejto komunity by mali patriť predovšetkým výskumné subjekty, vrátane subjektov, ktoré vytvárajú etické pravidlá kybernetickej bezpečnosti, dodávateľské sektory, odberateľské sektory vrátane MSP a verejný sektor. Komunita kyberneticko-bezpečnostných technológií by mala stanoviť vstupy pre činnosť a plán práce kompetenčného centra, a zároveň by mala profitovať z činnosti kompetenčného centra a siete pri svojom budovaní, no inak by nemala byť pri výzvach na predkladanie návrhov alebo výzvach na predkladanie ponúk nijako zvýhodňovaná.
Pozmeňujúci návrh 22
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16 a (nové)
(16a)   Kompetenčné centrum by malo poskytovať primeranú podporu agentúre ENISA a jej úlohám, ako sú vymedzené v smernici (EÚ) 2016/1148 (smernica NIS) a nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/XXX1a (akt o kybernetickej bezpečnosti). Agentúra ENISA by preto mala poskytnúť kompetenčnému centru príslušné vstupy v rámci jeho úlohy vymedziť priority financovania.
__________________
1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/... o Agentúre Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA) a o certifikácii kybernetickej bezpečnosti informačných a komunikačných technológií, ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 526/2013 (akt o kybernetickej bezpečnosti) (Ú. v. EÚ L...) (2017/0225 (COD)) .
Pozmeňujúci návrh 23
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17
(17)  S cieľom reagovať na potreby dodávateľských i odberateľských sektorov by úloha kompetenčného centra poskytovať kyberneticko-bezpečnostné poznatky a technickú pomoc rôznym odvetviam mala zahŕňať tak produkty a služby IKT, ako aj všetky ďalšie odvetvové a technologické produkty a riešenia, do ktorých sa má aspekt kybernetickej bezpečnosti integrovať.
(17)  S cieľom reagovať na potreby verejného sektora a dodávateľských i odberateľských sektorov by úloha kompetenčného centra poskytovať kyberneticko-bezpečnostné poznatky a technickú pomoc verejnému sektoru a rôznym odvetviam mala zahŕňať tak produkty a služby IKT, ako aj všetky ďalšie odvetvové a technologické produkty a procesy, do ktorých sa má aspekt kybernetickej bezpečnosti integrovať. Kompetenčné centrum by malo najmä zjednodušiť využívanie dynamických riešení na úrovni podnikov zameraných na budovanie spôsobilostí celých organizácií vrátane osôb, procesov a technológie s cieľom účinne chrániť organizácie proti neustále sa meniacim kybernetickým hrozbám.
Pozmeňujúci návrh 24
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17 a (nové)
(17a)  Kompetenčné centrum by malo prispieť k rozsiahlemu zavádzaniu špičkových produktov a riešení v oblasti kybernetickej bezpečnosti, a to najmä produktov a riešení, ktoré sú medzinárodne uznávané.
Pozmeňujúci návrh 25
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18
(18)  Hoci kompetenčné centrum a sieť by sa mali usilovať o synergiu medzi kybernetickou bezpečnosťou v civilnej a obrannej sfére, projekty financované z programu Európsky horizont sa budú implementovať v súlade s nariadením XXX [nariadenie o Európskom horizonte], podľa ktorého sa výskumné a inovačné činnosti vykonávané v rámci Európskeho horizontu zameriavajú na civilné aplikácie.
(18)  Hoci kompetenčné centrum a sieť by sa mali usilovať o synergiu a koordináciu medzi kybernetickou bezpečnosťou v civilnej a obrannej sfére, projekty financované z programu Európsky horizont sa budú implementovať v súlade s nariadením XXX [nariadenie o Európskom horizonte], podľa ktorého sa výskumné a inovačné činnosti vykonávané v rámci Európskeho horizontu zameriavajú na civilné aplikácie.
Pozmeňujúci návrh 26
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19
(19)  V záujme štruktúrovanej a udržateľnej spolupráce by mal byť vzťah medzi kompetenčným centrom a národnými koordinačnými centrami upravený zmluvne.
(19)  V záujme štruktúrovanej a udržateľnej spolupráce by mal byť vzťah medzi kompetenčným centrom a národnými koordinačnými centrami upravený zmluvne a jednotne na úrovni Únie.
Pozmeňujúci návrh 27
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20
(20)  Vhodne by sa mala zaručiť zodpovednosť a transparentnosť kompetenčného centra.
(20)  Vhodne by sa mala zaručiť zodpovednosť a transparentnosť kompetenčného centra a tých podnikov, ktoré dostávajú finančné prostriedky.
Pozmeňujúci návrh 28
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20 a (nové)
(20a)   Realizácia projektov zavádzania, a to najmä tých, ktoré sa týkajú infraštruktúry a spôsobilostí zavádzaných na európskej úrovni alebo pri spoločnom obstarávaní, sa dá rozdeliť do rôznych etáp, ako je predkladanie osobitných ponúk na architektúru hardvéru a softvéru, ich výrobu, prevádzku a údržbu, keďže podniky sa môžu zúčastniť len na jednej z týchto etáp a od príjemcov sa v jednej alebo vo viacerých z nich požaduje, aby spĺňali určité podmienky, pokiaľ ide o európske vlastníctvo alebo kontrolu.
Odôvodnenie
Prekladanie ponúk na architektúru hardvéru a softvéru osobitne, ich výrobu, prevádzku a údržbu by výrazne zvýšilo transparentnosť a bezpečnosť.
Pozmeňujúci návrh 29
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20 b (nové)
(20b)  Kompetenčné centrum malo usilovať o čo najväčšiu súčinnosť s agentúrou ENISA, ktorá je špecializovanou agentúrou Únie pre kybernetickú bezpečnosť, a správna rada by sa mala s agentúrou ENISA radiť ako skúsenou v tejto oblasti o všetkých otázkach kybernetickej bezpečnosti, najmä pokiaľ ide o projekty súvisiace s výskumom.
Pozmeňujúci návrh 30
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20 c (nové)
(20c)  Pri menovaní zástupcu do správnej rady by Európsky parlament mal uviesť údaje o mandáte, ako aj povinnosť pravidelne informovať Európsky parlament alebo gestorský výbor.
Pozmeňujúci návrh 31
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21
(21)  Vzhľadom na svoje odborné poznatky v oblasti kybernetickej bezpečnosti by mali byť v komunite kyberneticko-bezpečnostných kompetencií, ako aj v odvetvovej a vedeckej poradnej rade aktívne zapojené Spoločné výskumné centrum Komisie a Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA).
(21)  Vzhľadom na svoje odborné poznatky v oblasti kybernetickej bezpečnosti a s cieľom zabezpečiť maximálnu možnú súčinnosť by mali byť v komunite kyberneticko-bezpečnostných kompetencií, ako aj v odvetvovej a vedeckej poradnej rade aktívne zapojené Spoločné výskumné centrum Komisie a Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA). Agentúra ENISA by mala naďalej plniť svoje strategické ciele, najmä v oblasti certifikácie kybernetickej bezpečnosti, ako sa vymedzuje v nariadení (EÚ) 2019/XXX [akt o kybernetickej bezpečnosti]1a, zatiaľ čo kompetenčné centrum by malo pôsobiť ako operačný orgán v oblasti kybernetickej bezpečnosti .
__________________
1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/... o Agentúre Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA) a o certifikácii kybernetickej bezpečnosti informačných a komunikačných technológií, ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 526/2013 (akt o kybernetickej bezpečnosti) (Ú. v. EÚ L...) (2017/0225 (COD)).
Pozmeňujúci návrh 32
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24
(24)  Správna rada kompetenčného centra zložená zo zástupcov členských štátov a Komisie by mala vymedziť všeobecné smerovanie činnosti kompetenčného centra a zabezpečiť, aby vykonávalo svoje úlohy v súlade s týmto nariadením. Správna rada by mala mať potrebné právomoci na zostavovanie rozpočtu, overovanie jeho plnenia, prijatie vhodných rozpočtových pravidiel, navrhnutie transparentných pracovných postupov rozhodovania kompetenčného centra, prijatie pracovného plánu a viacročného strategického plánu kompetenčného centra, v ktorých sa budú odrážať priority pri plnení cieľov a úloh kompetenčného centra, prijatie vlastného rokovacieho poriadku, menovanie výkonného riaditeľa a rozhodovanie o predlžovaní či ukončení jeho funkčného obdobia.
(24)  Správna rada kompetenčného centra zložená zo zástupcov členských štátov a Komisie by mala vymedziť všeobecné smerovanie činnosti kompetenčného centra a zabezpečiť, aby vykonávalo svoje úlohy v súlade s týmto nariadením. Správna rada by mala mať potrebné právomoci na zostavovanie rozpočtu, overovanie jeho plnenia, prijatie vhodných rozpočtových pravidiel, navrhnutie transparentných pracovných postupov rozhodovania kompetenčného centra, prijatie pracovného plánu a viacročného strategického plánu kompetenčného centra, v ktorých sa budú odrážať priority pri plnení cieľov a úloh kompetenčného centra, prijatie vlastného rokovacieho poriadku, menovanie výkonného riaditeľa a rozhodovanie o predlžovaní či ukončení jeho funkčného obdobia. S cieľom profitovať zo súčinnosti by agentúra ENISA mala byť stálym pozorovateľom v správnej rade a prispievať k práci kompetenčného centra, a to aj formou konzultácií o viacročnom strategickom pláne a pláne práce, ako aj zoznamu opatrení vybraných na financovanie.
Pozmeňujúci návrh 33
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24 a (nové)
(24a)  Správna rada by mala usilovať o propagáciu kompetenčného centra v celosvetovom meradle s cieľom zvýšiť jeho atraktívnosť a zabezpečiť mu postavenie centra excelentnosti svetovej triedy v oblasti kybernetickej bezpečnosti.
Pozmeňujúci návrh 34
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25
(25)  Aby kompetenčné centrum mohlo fungovať riadne a efektívne, Komisia a členské štáty by mali zabezpečiť, aby osoby, ktoré majú byť vymenované za členov správnej rady, mali zodpovedajúce odborné znalosti a skúsenosti v príslušných funkčných oblastiach. Komisia a členské štáty by sa tiež mali snažiť obmedziť fluktuáciu svojich zástupcov v správnej rade s cieľom zabezpečiť kontinuitu jej práce.
(25)  Aby kompetenčné centrum mohlo fungovať riadne a efektívne, Komisia a členské štáty by mali zabezpečiť, aby osoby, ktoré majú byť vymenované za členov správnej rady, mali zodpovedajúce odborné znalosti a skúsenosti v príslušných funkčných oblastiach. Komisia a členské štáty by sa tiež mali snažiť obmedziť fluktuáciu svojich zástupcov v správnej rade s cieľom zabezpečiť kontinuitu jej práce a usilovať o dosiahnutie vyváženého zastúpenia žien a mužov.
Pozmeňujúci návrh 35
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25 a (nové)
(25a)   Váha hlasu Komisie pri rozhodovaní správnej rady by mala zodpovedať príspevku EÚ do rozpočtu kompetenčného centra, a to na základe povinnosti Komisie zaistiť v záujme Únie riadne hospodárenie s jej rozpočtom, ako sa stanovuje v zmluvách.
Pozmeňujúci návrh 36
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26
(26)  Bezproblémové fungovanie kompetenčného centra si vyžaduje, aby bol jeho výkonný riaditeľ vymenovaný na základe zásluh a zdokumentovaných administratívnych a riadiacich schopností, ako aj na základe kompetencií a skúseností vo sfére kybernetickej bezpečnosti, a aby vykonával svoje povinnosti úplne nezávisle.
(26)  Bezproblémové fungovanie kompetenčného centra si vyžaduje, aby bol jeho výkonný riaditeľ vymenovaný transparentne na základe zásluh a zdokumentovaných administratívnych a riadiacich schopností, ako aj na základe kompetencií a skúseností vo sfére kybernetickej bezpečnosti, a aby vykonával svoje povinnosti úplne nezávisle.
Pozmeňujúci návrh 37
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27
(27)  Kompetenčné centrum by malo mať odvetvový a vedecký poradný výbor ako poradný orgán s cieľom zabezpečiť pravidelný dialóg so súkromným sektorom, organizáciami spotrebiteľov a inými príslušnými zainteresovanými stranami. Odvetvový a vedecký poradný výbor by sa mal zameriavať na otázky relevantné pre zainteresované strany a informovať o nich správnu radu kompetenčného centra. Zloženie odvetvového a vedeckého poradného výboru a jemu zverené úlohy, ako napríklad poskytovanie konzultácií k plánu práce, by mali zaručiť dostatočné zastúpenie zainteresovaných strán v práci kompetenčného centra.
(27)  Kompetenčné centrum by malo mať odvetvový a vedecký poradný výbor ako poradný orgán s cieľom zabezpečiť pravidelný a náležite transparentný dialóg so súkromným sektorom, organizáciami spotrebiteľov a inými príslušnými zainteresovanými stranami. Centrum by tiež malo poskytovať výkonnému riaditeľovi a správnej rade aj nezávislé poradenstvo o zavádzaní do praxe a obstarávaní. Odvetvový a vedecký poradný výbor by sa mal zameriavať na otázky relevantné pre zainteresované strany a informovať o nich správnu radu kompetenčného centra. Zloženie odvetvového a vedeckého poradného výboru a jemu zverené úlohy, ako napríklad poskytovanie konzultácií k plánu práce, by mali zaručiť dostatočné zastúpenie zainteresovaných strán v práci kompetenčného centra. Pre každú kategóriu zainteresovaných strán z príslušného odvetvia by sa mal vyčleniť minimálny počet miest s osobitným dôrazom na zastúpenie MSP.
Pozmeňujúci návrh 38
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28
(28)  Kompetenčné centrum by malo prostredníctvom odvetvového a vedeckého poradného výboru mať možnosť využívať konkrétne odborné znalosti, ako aj široké zastúpenie zainteresovaných strán vyplývajúce zo zmluvného verejno-súkromného partnerstva v oblasti kybernetickej bezpečnosti počas trvania programu Horizont 2020.
(28)  Kompetenčné centrum by vo svojej činnosti malo prostredníctvom odvetvového a vedeckého poradného výboru mať možnosť využívať konkrétne odborné znalosti, ako aj široké zastúpenie zainteresovaných strán vyplývajúce zo zmluvného verejno-súkromného partnerstva v oblasti kybernetickej bezpečnosti počas trvania programu Horizont 2020 a z pilotných projektov programu Horizont 2020 o kompetenčnej sieti kybernetickej bezpečnosti. Kompetenčné centrum a odvetvový a vedecký poradný výbor by mali prípadne zvážiť, že súčasné štruktúry zreprodukujú napríklad ako pracovné skupiny.
Pozmeňujúci návrh 39
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28 a (nové)
(28a)  Kompetenčné stredisko a jeho orgány by mali využívať skúsenosti a prínosy minulých aj súčasných iniciatív ako zmluvné verejno-súkromné partnerstvo v oblasti kybernetickej bezpečnosti, Európska organizácia pre kybernetickú bezpečnosť ECS a pilotný projekt a prípravná akcia k auditom slobodného softvéru s otvoreným zdrojovým kódom EU FOSSA.
Pozmeňujúci návrh 40
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29
(29)  Kompetenčné centrum by malo disponovať pravidlami na predchádzanie a riadenie konfliktu záujmov. Kompetenčné centrum by malo zároveň uplatňovať príslušné pravidlá Únie týkajúce sa prístupu verejnosti k dokumentom, ako sa stanovujú v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/200124. Spracovanie osobných údajov kompetenčným centrom podlieha nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) XXX/2018. Kompetenčné centrum by malo dodržiavať ustanovenia platné pre inštitúcie Únie, ako aj vnútroštátne právne predpisy o zaobchádzaní s informáciami, najmä s citlivými neutajovanými informáciami a utajovanými skutočnosťami EÚ.
(29)  Kompetenčné centrum by malo disponovať pravidlami na predchádzanie konfliktom záujmov, ich identifikáciu a riešenie, pokiaľ ide o jeho členov, orgány a zamestnancov, správnu radu, ako aj vedeckú a odvetvovú poradnú radu a komunitu. Členské štáty by mali zabezpečiť predchádzanie konfliktom záujmov, ich identifikáciu a riešenie, pokiaľ ide o národné koordinačné centrá. Kompetenčné centrum by malo zároveň uplatňovať príslušné pravidlá Únie týkajúce sa prístupu verejnosti k dokumentom, ako sa stanovujú v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/200124. Spracovanie osobných údajov kompetenčným centrom podlieha nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) XXX/2018. Kompetenčné centrum by malo dodržiavať ustanovenia platné pre inštitúcie Únie, ako aj vnútroštátne právne predpisy o zaobchádzaní s informáciami, najmä s citlivými neutajovanými informáciami a utajovanými skutočnosťami EÚ.
__________________
__________________
24 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43).
24 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43).
Pozmeňujúci návrh 41
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31
(31)  Kompetenčné centrum by malo fungovať otvorene a transparentne, malo by včas poskytovať všetky relevantné informácie a propagovať svoje činnosti, okrem iného cez informačné aktivity a šírením informácií v radoch širokej verejnosti. Rokovací poriadok orgánov kompetenčného centra by sa mal zverejniť.
(31)  Kompetenčné centrum by malo fungovať otvorene a transparentne, malo by komplexne a včas poskytovať informácie a propagovať svoje činnosti, okrem iného cez informačné aktivity a šírením informácií v radoch širokej verejnosti. Verejnosti a všetkým zainteresovaným stranám by malo poskytnúť zoznam členov komunity kyberneticko-bezpečnostných kompetencií a zverejniť vyhlásenia o ich záujmoch v súlade s článkom 42. Rokovací poriadok orgánov kompetenčného centra by sa mal zverejniť.
Pozmeňujúci návrh 42
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31 a (nové)
(31a)   Odporúča sa, aby kompetenčné centrum aj národné koordinačné centrá monitorovali medzinárodné normy a čo najviac podľa nich postupovali s cieľom stimulovať vývoj smerom k odporúčaným svetovým postupom.
Pozmeňujúci návrh 43
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 33 a (nové)
(33a)  Na Komisiu by sa mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o vymedzenie prvkov zmluvných dohôd medzi centrami kompetencií a národnými koordinačnými centrami a pokiaľ ide o určenie kritérií na posudzovanie a akreditáciu subjektov ako členov komunity pre kompetencie v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva1a. Predovšetkým v záujme zaistenia rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty poskytujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako expertom z členských štátov a experti Európskeho parlamentu a Rady majú stály prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa venujú príprave delegovaných aktov.
__________________
1a Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2013, s. 1.
Pozmeňujúci návrh 44
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 34
(34)  Keďže ciele tohto nariadenia – zachovanie a rozvoj technologických a priemyselných kapacít EÚ v oblasti kybernetickej bezpečnosti, zvyšovanie konkurencieschopnosti odvetvia kybernetickej bezpečnosti v Únii a premenu kybernetickej bezpečnosti na konkurenčnú výhodu iných odvetví Únie – nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, pretože existujúce obmedzené zdroje sú rozptýlené a sú potrebné rozsiahle investície, ale na zabránenie zbytočnej duplicite pri tomto úsilí, ako aj v záujme podpory získavania kritického objemu investícií a na zaistenie optimálneho využitia verejných prostriedkov ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie uvedeného cieľa,
(34)  Ciele tohto nariadenia – teda posilnenie konkurencieschopnosti Únie a jej kapacít v oblasti kybernetickej bezpečnosti prostredníctvom digitálnej závislosti a jej znížením tak, že sa zvýši presadzovanie produktov, procesov a služieb kybernetickej bezpečnosti vyvinutých v Únii, zachovanie a rozvoj technologických a priemyselných kapacít EÚ v oblasti kybernetickej bezpečnosti, zvyšovanie konkurencieschopnosti odvetvia kybernetickej bezpečnosti v Únii a premenu kybernetickej bezpečnosti na konkurenčnú výhodu iných odvetví Únie – nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, pretože existujúce obmedzené zdroje sú rozptýlené a sú potrebné rozsiahle investície, ale na zabránenie zbytočnej duplicite pri tomto úsilí, ako aj v záujme podpory získavania kritického objemu investícií a na zaistenie optimálneho využitia verejných prostriedkov ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie. Navyše len akcie na úrovni Únie môžu zabezpečiť najvyššiu úroveň kybernetickej bezpečnosti vo všetkých členských štátoch, a tým odstrániť nedostatky v oblasti bezpečnosti v niektorých členských štátoch, ktoré vedú ku kyberneticko-bezpečnostným nedostatkom v celej Únii. Únia preto môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie uvedeného cieľa,
Pozmeňujúci návrh 45
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1
1.  Týmto nariadením sa zriaďuje Európske centrum odvetvových, technologických a výskumných kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti (kompetenčné centrum), ako aj sieť národných koordinačných centier, a stanovujú sa v ňom pravidlá nominácie národných koordinačných centier a zriadenia komunity kyberneticko-bezpečnostných kompetencií.
1.  Týmto nariadením sa zriaďuje Európske centrum odvetvových, technologických a výskumných kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti (ďalej len „kompetenčné centrum), ako aj sieť národných koordinačných centier (ďalej len „sieť“), a stanovujú sa v ňom pravidlá nominácie národných koordinačných centier a zriadenia komunity kyberneticko-bezpečnostných kompetencií (ďalej len „komunita“). Kompetenčné centrum a sieť prispejú k celkovej odolnosti a zvyšovaniu povedomia v Únii o kyberneticko-bezpečnostných hrozbách, pričom dôkladne zohľadnia ich spoločenské dôsledky.
Pozmeňujúci návrh 46
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 3
3.  Kompetenčné centrum má sídlo v [Bruseli v Belgicku].
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 47
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 4
4.  Kompetenčné centrum je právnickou osobou. V každom členskom štáte má najširšiu právnu spôsobilosť priznávanú právnickým osobám podľa právnych predpisov daného členského štátu. Môže predovšetkým nadobúdať alebo scudzovať hnuteľný a nehnuteľný majetok a môže byť účastníkom súdnych konaní.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 48
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 1
(1)  „kybernetická bezpečnosť“ je ochrana sietí a informačných systémov, ich používateľov a iných osôb pred kybernetickými hrozbami;
(1)  „kybernetická bezpečnosť“ sú všetky činnosti potrebné na ochranu sietí a informačných systémov, ich používateľov a osôb zasiahnutých kybernetickými hrozbami;
Pozmeňujúci návrh 183
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 1 a (nový)
(1a)  „kybernetická obrana“ a „obranné rozmery kybernetickej bezpečnosti“ sú výlučne obranné a reaktívne technológie kybernetickej obrany, ktorých cieľom je ochrana kritickej infraštruktúry, vojenských sietí a informačných systémov, ich používateľov a dotknutých osôb pred kybernetickými hrozbami vrátane situačného povedomia, odhaľovania hrozieb a digitálnej forenznej analýzy;
Pozmeňujúci návrh 49
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 2
(2)  „kyberneticko-bezpečnostné produkty a riešenia“ sú produkty, služby alebo procesy IKT, ktorých osobitným cieľom je ochrana sietí a informačných systémov, ich používateľov a dotknutých osôb pred kybernetickými hrozbami;
(2)  „produkty a procesy“ sú produkty, služby alebo komerčné i nekomerčné procesy IKT, ktorých osobitným cieľom je ochrana údajov, sietí a informačných systémov, ich používateľov a ďalších osôb pred kybernetickými hrozbami;
Pozmeňujúci návrh 50
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 2a (nový)
(2a)  „kybernetická hrozba“ je akákoľvek potenciálna okolnosť, udalosť alebo akcia, ktorá môže poškodiť, narušiť alebo mať iný nepriaznivý vplyv na sieť a informačné systémy, ich používateľov a dotknuté osoby;
Pozmeňujúci návrh 51
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 3
(3)  „verejný orgán“ je akýkoľvek vládny alebo iný orgán verejnej správy vrátane verejných poradných orgánov na štátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, alebo akákoľvek fyzická alebo právnická osoba vykonávajúca funkcie verejnej správy podľa vnútroštátneho práva vrátane osobitných úloh;
(3)  „verejný orgán“ je akýkoľvek vládny alebo iný orgán verejnej správy vrátane verejných poradných orgánov na štátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, alebo akákoľvek fyzická alebo právnická osoba vykonávajúca funkcie verejnej správy podľa práva Únie a vnútroštátneho práva vrátane osobitných úloh;
Pozmeňujúci návrh 52
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 4
(4)  „zúčastnený členský štát“ je členský štát, ktorý dobrovoľne finančne prispieva na krytie administratívnych a prevádzkových nákladov kompetenčného centra.
(4)  „prispievajúci členský štát“ je členský štát, ktorý dobrovoľne finančne prispieva na krytie administratívnych a prevádzkových nákladov centra kompetencií.
Pozmeňujúci návrh 53
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 4 a (nový)
(4a)  „Európske centrum digitálnych inovácií“ je právnická osoba podľa vymedzenia v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/XXX1a.
__________________
1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/XXX, ktorým sa stanovuje program Digitálna Európa na obdobie 2021 – 2027 (Ú. v. EÚ L ...) (2018/0227(COD)).
Pozmeňujúci návrh 54
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno a
(a)  uchovávať a rozvíjať technologické a odvetvové kapacity kybernetickej bezpečnosti potrebné na zabezpečenie jej digitálneho jednotného trhu;
a)  rozvíjať technologické, odvetvové, spoločenské, akademické a výskumné kapacity a spôsobilosti potrebné na zabezpečenie svoje jednotného digitálneho trhu, ako aj na ochranu údajov európskych občanov, podnikov a verejnej správy Únie;
Pozmeňujúci návrh 55
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno a a (nové)
aa)  zvyšovať odolnosť a spoľahlivosť civilnej infraštruktúry sietí a informačných systémov vrátane kritickej infraštruktúry, internetu a hardvéru a softvéru bežne používaného v Únii;
Pozmeňujúci návrh 56
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno b
(b)  zvyšovať konkurencieschopnosť odvetvia kybernetickej bezpečnosti v Únii a premeniť kybernetickú bezpečnosť na konkurenčnú výhodu iných odvetví Únie.
b)  zvyšovať konkurencieschopnosť odvetvia kybernetickej bezpečnosti v Únii a premeniť kybernetickú bezpečnosť na konkurenčnú výhodu iných odvetví Únie.
Pozmeňujúci návrh 57
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno b a (nové)
ba)  zvyšovať povedomie o kyberneticko-bezpečnostných hrozbách a s nimi súvisiacich spoločenských a etických následkoch a záujmoch a zmierňovať nedostatok kvalifikácie v oblasti kybernetickej bezpečnosti v Únii;
Pozmeňujúci návrh 58
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno b b (nové)
bb)  rozvíjať vedúce postavenie Únie v oblasti kybernetickej bezpečnosti a zabezpečiť najprísnejšie kyberneticko-bezpečnostné normy v celej Únii;
Pozmeňujúci návrh 59
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno b c (nové)
bc)  posilňovať konkurencieschopnosť a kapacity Únie a zároveň znižovať jej závislosť v digitálnej oblasti zvyšovaním absorpcie produktov, procesov a služieb kybernetickej bezpečnosti vyvinutých v rámci Únie;
Pozmeňujúci návrh 60
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno b d (nové)
bd)  posilňovať dôveru občanov, spotrebiteľov a podnikov v digitálny svet, a tým prispievať k cieľom stratégie jednotného digitálneho trhu;
Pozmeňujúci návrh 61
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 1
1.  podporovať a pomáhať pri koordinácii činnosti siete národných koordinačných centier (ďalej len „sieť“) uvedenej v článku 6 a komunity kyberneticko-bezpečnostných kompetencií uvedenej v článku 8;
1.  vytvárať, riadiť a podporovať sieť uvedenú v článku 6 a komunitu uvedenú v článku 8;
Pozmeňujúci návrh 62
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 2
2.  prispievať k vykonávaniu kyberneticko-bezpečnostnej zložky programu Digitálna Európa zriadeného nariadením XXX26, a najmä akcií súvisiacich s článkom 6 nariadenia (EÚ) XXX [program Digitálna Európa], ako aj programu Európsky horizont zriadeného nariadením XXX27, a najmä piliera II oddielu 2.2.6 prílohy I k rozhodnutiu XXX, ktorým sa stanovuje špecifický program na vykonávanie programu Európsky horizont – rámcový program pre výskum a inovácie [ref. č. osobitného programu], ako aj ďalších programov Únie, ak sa tak stanoví v právnych aktoch Únie];
2.  koordinovať vykonávanie kyberneticko-bezpečnostnej zložky programu Digitálna Európa zriadeného nariadením XXX26, a najmä akcií súvisiacich s článkom 6 nariadenia (EÚ) XXX [program Digitálna Európa], ako aj programu Európsky horizont zriadeného nariadením XXX27, a najmä piliera II oddielu 2.2.6 prílohy I k rozhodnutiu XXX, ktorým sa stanovuje špecifický program na vykonávanie programu Európsky horizont – rámcový program pre výskum a inovácie [ref. č. osobitného programu], ako aj ďalších programov Únie, ak sa tak stanoví v právnych aktoch Únie] a prispievať k vykonávaniu opatrení financovaných z Európskeho obranného fondu zriadeného nariadením (EÚ) 2019/XXX;
__________________
__________________
26 [doplniť celý názov a odkaz na Ú. v.].
26 [doplniť celý názov a odkaz na Ú. v.].
27 [doplniť celý názov a odkaz na Ú. v.].
27 [doplniť celý názov a odkaz na Ú. v.].
Pozmeňujúci návrh 63
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 3 – úvodná časť
3.  posilňovať kyberneticko-bezpečnostné spôsobilosti, znalosti a infraštruktúru k dispozícii jednotlivým odvetviam, verejnému sektoru a výskumnej obci, a to plnením týchto úloh:
3.  posilňovať kyberneticko-bezpečnostnú odolnosť, kapacity, spôsobilosti, znalosti a infraštruktúru k dispozícii spoločnosti, jednotlivým odvetviam, verejnému sektoru a výskumnej obci, a to plnením týchto úloh z hľadiska najmodernejšej odvetvovej a výskumnej infraštruktúry kybernetickej bezpečnosti a súvisiacich služieb:
Pozmeňujúci návrh 64
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 3 – písmeno a
(a)  z hľadiska najmodernejšej odvetvovej a výskumnej infraštruktúry kybernetickej bezpečnosti a súvisiacich služieb, nadobúdanie, zdokonaľovanie, prevádzka a sprístupňovanie takejto infraštruktúry a súvisiacich služieb širokej škále používateľov v celej Únii z radov jednotlivých odvetví vrátane MSP, verejného sektora, výskumnej a vedeckej obce;
a)  nadobúdanie, zdokonaľovanie, prevádzka a sprístupňovanie zariadení kompetenčného centra a súvisiacich služieb širokej škále používateľov v celej Únii z radov jednotlivých odvetví, najmä MSP, verejného sektora, výskumnej a vedeckej obce spravodlivo, otvorene a transparentne;
Pozmeňujúci návrh 65
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 3 – písmeno b
(b)  z hľadiska najmodernejšej odvetvovej a výskumnej infraštruktúry kybernetickej bezpečnosti a súvisiacich služieb, podpora iných subjektov (aj finančná) pri nadobúdaní, zdokonaľovaní, prevádzke a sprístupňovaní takejto infraštruktúry a súvisiacich služieb širokej škále používateľov v celej Únii z radov jednotlivých odvetví vrátane MSP, verejného sektora, výskumnej a vedeckej obce;
b)  podpora iných subjektov (aj finančná) pri nadobúdaní, zdokonaľovaní, prevádzke a sprístupňovaní takýchto zariadení a súvisiacich služieb širokej škále používateľov v celej Únii z radov jednotlivých odvetví, najmä MSP, verejného sektora, výskumnej a vedeckej obce;
Pozmeňujúci návrh 66
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 3 – písmeno b a (nové)
ba)  finančná podpora a technická pomoc pre začínajúce podniky, MSP, mikropodniky, združenia a jednotlivých expertov pôsobiacich v oblasti kybernetickej bezpečnosti a pre projekty občianskych technológií;
Pozmeňujúci návrh 67
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 3 – písmeno b b (nové)
bb)  audity kódov na zaistenie bezpečnosti softvéru a súvisiacich vylepšení pre projekty slobodného softvéru s otvoreným zdrojovým kódom bežne používané v prípade infraštruktúry, produktov a procesov;
Pozmeňujúci návrh 68
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 3 – písmeno c
(c)  poskytovanie kyberneticko-bezpečnostných znalostí a technickej pomoci odvetviam a verejným orgánom, najmä podporou opatrení zameraných na uľahčenie prístupu k odborným znalostiam, ktoré má k dispozícii sieť a komunita kyberneticko-bezpečnostných kompetencií;
c)  podpora šírenia kyberneticko-bezpečnostných znalostí a technickej pomoci okrem iného pre občiansku spoločnosť, odvetvia, verejné orgány a akademickú a výskumnú obec, najmä podporou opatrení zameraných na uľahčenie prístupu k odborným znalostiam, ktoré má k dispozícii sieť a komunita kyberneticko-bezpečnostných kompetencií s cieľom zvýšiť kyberneticko-bezpečnostnú odolnosť v Únii;
Pozmeňujúci návrh 69
Návrh nariadenia
Článok 4– odsek 1 – bod 3 – písmeno c a (nové)
ca)  presadzovanie zásady „bezpečnosti už v štádiu návrhu“ počas vývoja, údržby, prevádzky a aktualizácie infraštruktúr, výrobkov a služieb najmä podporou špičkových metód bezpečného vývoja, primeraného testovania bezpečnosti, bezpečnostných auditov vrátane povinnosti výrobcu alebo poskytovateľa bezodkladne sprístupňovať aktualizácie na nápravu nových zraniteľných miest či hrozieb, a to aj po skončení predpokladanej životnosti výrobku, alebo umožniť tretím stranám vytvárať a poskytovať takéto aktualizácie;
Pozmeňujúci návrh 70
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 3 – písmeno c b (nové)
cb)  pomoc pri vývoji metód prispievania do zdrojového kódu najmä pre verejné orgány, ktoré využívajú projekty slobodného softvéru s otvoreným zdrojovým kódom;
Pozmeňujúci návrh 71
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 3 – písmeno c c (nové)
cc)  združovanie zainteresovaných strán z jednotlivých odvetví, odborových zväzov, akademickej obce, výskumných organizácií a verejných subjektov na účely zabezpečenia dlhodobej spolupráce pri vývoji a implementácii produktov a riešení v oblasti kybernetickej bezpečnosti vrátane prípadného združovania a šírenia zdrojov a informácií o takýchto produktoch a riešeniach;
Pozmeňujúci návrh 72
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 4 – úvodná časť
4.  prispievať k plošnému zavádzaniu najmodernejších kyberneticko-bezpečnostných produktov a riešení v celom hospodárstve, a to plnením týchto úloh:
4.  prispievať k plošnému zavádzaniu najmodernejších a udržateľných kyberneticko-bezpečnostných produktov a procesov v celej Únii, a to plnením týchto úloh:
Pozmeňujúci návrh 73
Návrh nariadenia
Článok 4– odsek 1 – bod 4 – písmeno a
(a)  stimulovať výskum v oblasti kybernetickej bezpečnosti, vývoj a zavádzanie produktov a riešení kybernetickej bezpečnosti v Únii prostredníctvom verejných orgánov a používateľských odvetví;
a)  stimulovať výskum v oblasti kybernetickej bezpečnosti, vývoj a zavádzanie produktov kybernetickej bezpečnosti v Únii a holistické procesy počas celého inovačného cyklu, okrem iného prostredníctvom verejných orgánov, priemyslu a trhu;
Pozmeňujúci návrh 74
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 4 – písmeno b
(b)  pomoc verejným orgánom, odberateľským odvetviam a iným používateľom pri osvojovaní a integrácii najnovších kyberneticko-bezpečnostných riešení;
b)  pomoc verejným orgánom, odberateľským odvetviam a iným používateľom pri zvyšovaní vlastnej odolnosti osvojovaním a integráciou najmodernejších kyberneticko-bezpečnostných produktov a procesov;
Pozmeňujúci návrh 75
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 4 – písmeno c
(c)  podpora najmä verejných orgánov pri organizácii verejných obstarávaní alebo samotné obstarávanie najmodernejších kyberneticko-bezpečnostných produktov a riešení v mene verejných orgánov;
c)  podpora najmä verejných orgánov pri organizácii verejných obstarávaní alebo samotné obstarávanie najmodernejších kyberneticko-bezpečnostných produktov a procesov v mene verejných orgánov, a to aj podporou udržateľného obstarávania na zvýšenie bezpečnosti verejných investícií a v ich prospech;
Pozmeňujúci návrh 76
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 4 – písmeno d
(d)  finančná podpora a technická pomoc pre začínajúce podniky a MSP pôsobiace v oblasti kybernetickej bezpečnosti, aby sa napojili na potenciálne trhy a prilákali investície;
d)  finančná podpora a technická pomoc pre začínajúce podniky, MSP, mikropodniky, jednotlivých expertov, projekty bežne používaného slobodného softvéru s otvoreným zdrojom a projekty občianskych technológií na zvýšenie odborných kyberno-bezpečnostných znalostí, aby sa napojili na potenciálne trhy, využívali príležitosti na zavádzanie a prilákali investície;
Pozmeňujúci návrh 77
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 5 – úvodná časť
5.  zlepšovať znalosti o kybernetickej bezpečnosti a prispievať k dopĺňaniu chýbajúcich zručností v Únii v oblasti kybernetickej bezpečnosti, a to plnením týchto úloh:
5.  zlepšovať znalosti o kybernetickej bezpečnosti a prispievať k dopĺňaniu chýbajúcich zručností a zvyšovaniu kvalifikačnej úrovne v Únii v oblasti kybernetickej bezpečnosti, a to plnením týchto úloh:
Pozmeňujúci návrh 78
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 5 – písmeno -a (nové)
-a)  v prípade potreby podporovať dosiahnutie konkrétneho cieľa č. 4 (pokročilé digitálne zručnosti) programu Digitálna Európa v spolupráci s európskymi centrami digitálnych inovácií;
Pozmeňujúci návrh 79
Návrh nariadenia
Článok 4– odsek 1 – bod 5 – písmeno a
(a)  podpora ďalšieho rozvoja kyberneticko-bezpečnostných zručností, podľa potreby spolu s príslušnými agentúrami a orgánmi EÚ vrátane agentúry ENISA;
a)  podpora ďalšieho rozvoja, združovanie a spoločné využívanie kvalifikácií a kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti na všetkých príslušných úrovniach vzdelávania, čím sa podporí cieľ dosiahnuť rodovú rovnováhu, uľahčí sa všeobecne vysoká úroveň kyberneticko-bezpečnostných znalostí a prispeje sa k odolnosti používateľov a infraštruktúry v celej Únii v spolupráci so sieťou a v prípade potreby sa zosúladí s príslušnými agentúrami a orgánmi EÚ vrátane agentúry ENISA;
Pozmeňujúci návrh 80
Návrh nariadenia
Článok 4– odsek 1 – bod 6 – písmeno a
(a)  finančnou podporou kyberneticko-bezpečnostného výskumu na základe spoločného priebežne hodnoteného a zdokonaľovaného viacročného programu zameraného na stratégiu, odvetvie, technológiu a výskum;
a)  finančnou podporou kyberneticko-bezpečnostného výskumu na základe spoločného priebežne hodnoteného a zdokonaľovaného viacročného plánu zameraného na stratégiu, odvetvie, technológiu a výskum uvedeného v článku 13;
Pozmeňujúci návrh 81
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 6 – písmeno b
(b)  podporou rozsiahlych výskumných a demonštračných projektov, ktoré sa zameriavajú na kyberneticko-bezpečnostné spôsobilosti ďalšej generácie, v spolupráci s odvetvím a so sieťou;
b)  podporou rozsiahlych výskumných a demonštračných projektov, ktoré sa zameriavajú na kyberneticko-bezpečnostné spôsobilosti ďalšej generácie, v spolupráci s odvetvím, akademickými a výskumnými inštitúciami, verejným sektorom a orgánmi vrátane siete a komunity;
Pozmeňujúci návrh 82
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 6 – písmeno b a (nové)
ba)  zabezpečiť dodržiavanie základných práv a etickej realizácie projektov kyberneticko-bezpečnostného výskumu s podporou kompetenčného centra;
Pozmeňujúci návrh 83
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 6 – písmeno b b (nové)
bb)  monitorovanie hlásení komunity o zraniteľných miestach a podpora pri zverejňovaní zraniteľných miest, vývoj záplat, opráv a riešení a ich šírenie;
Pozmeňujúci návrh 84
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 6 – písmeno b c (nové)
bc)  výsledky výskumu monitorovania algoritmov samoučenia využívaných na škodlivú kybernetickú činnosť v spolupráci s agentúrou ENISA a podpora vykonávania smernice (EÚ) 2016/1148;
Pozmeňujúci návrh 85
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 6 – písmeno b d (nové)
bd)  podpora výskumu v oblasti počítačovej kriminality;
Pozmeňujúci návrh 86
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 6 – písmeno b e (nové)
be)  podpora produktov a procesov výskumu a vývoja, ktoré sa dajú bezplatne skúmať, vymieňať a rozvíjať, a na nich stavať, a to najmä v oblasti overeného a overiteľného hardvéru a softvéru, v úzkej spolupráci s týmto odvetvím, sieťou a komunitou;
Pozmeňujúci návrh 87
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 6 – písmeno c
(c)  podporou výskumu a inovácie v oblasti kyberneticko-bezpečnostnej štandardizácie;
c)  podporou výskumu a inovácie v oblasti kyberneticko-bezpečnostnej formálnej a neformálnej normalizácie a certifikácie, súvisiacej so súčasnou prácou, prípadne v úzkej spolupráci s európskymi organizáciami pre normalizáciu, certifikačnými orgánmi a agentúrou ENISA;
Pozmeňujúci návrh 88
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 6 – písmeno c a (nové)
ca)  poskytovať osobitnú podporu SME uľahčením prístupu k znalostiam a odbornej príprave formou individualizovaného prístupu k výsledkom výskumu a vývoja, ktorý je posilnený kompetenčným centrom a sieťou, s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť;
Pozmeňujúci návrh 184
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 7 – úvodná časť
7.  posilniť spoluprácu medzi civilnou a obrannou sférou, pokiaľ ide o technológie a aplikácie dvojakého použitia v oblasti kybernetickej bezpečnosti, a to plnením týchto úloh:
7.  posilniť spoluprácu medzi civilnou a obrannou sférou, pokiaľ ide o technológie a aplikácie dvojakého použitia v oblasti kybernetickej bezpečnosti, a to plnením týchto úloh, ktoré musia byť reaktívnymi a obrannými technológiami, aplikáciami a službami kybernetickej obrany:
Pozmeňujúci návrh 185
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 8 – úvodná časť
8.  posilňovať synergie medzi civilným a obranným rozmerom kybernetickej bezpečnosti v súvislosti s Európskym obranným fondom, a to plnením týchto úloh:
8.  posilňovať synergie medzi civilným a obranným rozmerom kybernetickej bezpečnosti v súvislosti s Európskym obranným fondom, a to plnením týchto úloh, ktoré musia byť reaktívnymi a obrannými technológiami, aplikáciami a službami kybernetickej obrany:
Pozmeňujúci návrh 89
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 8 – písmeno b a (nové)
ba)  pomáhať a poskytovať poradenstvo Komisii, pokiaľ ide o vykonávanie nariadenia (EÚ) 2019/XXX [prepracované znenie nariadenia (ES) č. 428/2009, ako ho navrhuje Komisia v dokumente COM(2016)0616];
Pozmeňujúci návrh 90
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 8 a (nový)
8a.  prispievať k snaženiu Únie o posilnenie medzinárodnej spolupráce, pokiaľ ide o kybernetickú bezpečnosť, a to:
a)  umožnením účasti kompetenčného centra na medzinárodných konferenciách a vo vládnych organizáciách, ako aj formou príspevkov pre medzinárodné organizácie pre normalizáciu;
b)  spoluprácou s tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami v medziach príslušných rámcov medzinárodnej spolupráce.
Pozmeňujúci návrh 91
Návrh nariadenia
Článok 5 – názov
Investície do infraštruktúry, spôsobilostí, produktov alebo riešení
Investície do infraštruktúry, spôsobilostí, produktov alebo procesov
Pozmeňujúci návrh 92
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – úvodná časť
1.  Ak kompetenčné centrum poskytuje financovanie na infraštruktúru, spôsobilosti, produkty alebo riešenia podľa článku 4 ods. 3 a 4 formou grantu alebo ceny, v pláne práce kompetenčného centra sa môžu vymedziť najmä:
1.  Ak kompetenčné centrum poskytuje financovanie na infraštruktúru, spôsobilosti, produkty alebo procesy podľa článku 4 ods. 3 a 4 formou obstarávania, grantu alebo ceny, v pláne práce kompetenčného centra sa môžu vymedziť najmä:
Pozmeňujúci návrh 93
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno a
(a)  pravidlá prevádzky infraštruktúry alebo spôsobilosti, prípadne vrátane zverenia prevádzky hostiteľskému subjektu na základe kritérií, ktoré určí kompetenčné centrum;
a)  konkrétne pravidlá prevádzky infraštruktúry alebo spôsobilosti, prípadne aj zverenia prevádzky hostiteľskému subjektu na základe kritérií, ktoré určí kompetenčné centrum;
Pozmeňujúci návrh 94
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno b a (nové)
ba)  pravidlá pre jednotlivé fázy vykonávania;
Pozmeňujúci návrh 95
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno b b (nové)
bb)  zabezpečenie toho, aby na základe prispenia Únie bol prístup čo najviac otvorený a len nevyhnutne zatvorený, a aby bolo možné opakované použitie;
Pozmeňujúci návrh 96
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2
2.  Kompetenčné centrum môže niesť zodpovednosť za celkové vykonávanie relevantných spoločných obstarávacích akcií vrátane obstarávania vo fáze pred komerčným využitím v mene členov siete, členov komunity kyberneticko-bezpečnostných kompetencií alebo iných tretích strán, ktoré zastupujú používateľov kyberneticko-bezpečnostných produktov a riešení. Na tento účel môže kompetenčnému centru pomáhať jedno alebo viacero národných koordinačných centier alebo členovia komunity kyberneticko-bezpečnostných kompetencií.
2.  Kompetenčné centrum môže niesť zodpovednosť za celkové vykonávanie relevantných spoločných obstarávacích akcií vrátane obstarávania vo fáze pred komerčným využitím v mene členov siete. Na tento účel môže kompetenčnému centru pomáhať jedno alebo viacero národných koordinačných centier, členovia komunity kyberneticko-bezpečnostných kompetencií alebo relevantné európske digitálnych inovácií.
Pozmeňujúci návrh 97
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek -1 (nový)
-1.  V každom členskom štáte sa vytvorí jednotné národné koordinačné centrum.
Pozmeňujúci návrh 98
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 4
4.  Nominované národné koordinačné centrum musí byť schopné podporiť kompetenčné centrum a sieť pri plnení ich poslania podľa článku 3 tohto nariadenia. Musia buď samé disponovať kyberneticko-bezpečnostnou technologickou expertízou alebo k nej mať priamy prístup a musia byť schopné účinnej spolupráce a koordinácie s odvetvím, verejným sektorom a výskumnou obcou.
4.  Nominované národné koordinačné centrum musí byť schopné podporiť kompetenčné centrum a sieť pri plnení ich poslania podľa článku 3 tohto nariadenia. Musia buď samé disponovať kyberneticko-bezpečnostnou technologickou expertízou alebo k nej mať priamy prístup a musia byť schopné účinnej spolupráce a koordinácie s odvetvím, verejným sektorom, akademickou a výskumnou komunitou a občanmi. Komisia vydá usmernenia, v ktorých podrobnejšie opíše postup posudzovania a vysvetlí uplatňovanie kritérií.
Pozmeňujúci návrh 99
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 5
5.  Vzťah medzi kompetenčným centrom a národnými koordinačnými centrami sa zakladá na zmluvnej dohode uzatvorenej medzi kompetenčným centrom a každým z národných koordinačných centier. V danej dohode sa stanovia pravidlá upravujúce vzťah a rozdelenie úloh medzi kompetenčným centrom a každým z národných koordinačných centier.
5.  Vzťah medzi kompetenčným centrom a národnými koordinačnými centrami sa zakladá na štandardnej zmluvnej dohode uzatvorenej medzi kompetenčným centrom a každým z národných koordinačných centier. Dohodu tvorí rovnaký súbor všeobecných podmienok, ktoré stanovujú pravidlá vzťahu a rozdelenia úloh medzi kompetenčným centrom a každým národným koordinačným centrom a osobitné podmienky prispôsobené konkrétnemu národnému koordinačnému centru.
Pozmeňujúci návrh 100
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 5 a (nový)
5a.  Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 45a s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením harmonizovaných všeobecných podmienok zmluvných dohôd uvedených v odseku 5 tohto článku vrátane ich formátu.
Pozmeňujúci návrh 101
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno a
(a)  podpora kompetenčného centra pri dosahovaní jeho cieľov, a najmä pri koordinácii komunity kyberneticko-bezpečnostných kompetencií;
a)  podpora kompetenčného centra pri dosahovaní jeho cieľov, a najmä pri zriaďovaní a koordinácii komunity kyberneticko-bezpečnostných kompetencií;
Pozmeňujúci návrh 102
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno b
(b)  podpora účasti odvetvia a ďalších aktérov na úrovni členských štátov na cezhraničných projektoch;
b)  podpora, stimulácia a pomoc účasti občianskej spoločnosti, priemyslu, najmä začínajúcich podnikov a MSP, akademickej a vedeckej obce a ďalších aktérov na úrovni členských štátov na cezhraničných projektoch;
Pozmeňujúci návrh 103
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno b a (nové)
ba)  v spolupráci s ďalšími subjektmi, ktoré plnia podobné úlohy, prevádzka jednotného kontaktného miesta pre produkty a procesy v oblasti kybernetickej bezpečnosti financovaného prostredníctvom iných programov Únie ako InvestEU alebo program jednotného trhu, najmä určených pre MSP;
Pozmeňujúci návrh 104
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno c
(c)  v spolupráci s kompetenčným centrom prispievať k identifikácii a riešeniu špecifických kyberneticko-bezpečnostných výziev v jednotlivých odvetviach;
c)  v spolupráci s kompetenčným centrom prispievať k identifikácii a riešeniu špecifických kyberneticko-bezpečnostných výziev;
Pozmeňujúci návrh 105
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno c a (nové)
ca)  úzka spolupráca s vnútroštátnymi organizáciami pre normalizáciu s cieľom zaistiť preberanie súčasných noriem a zapojiť všetky príslušné zainteresované strany, najmä MSP, do zavádzania nových noriem;
Pozmeňujúci návrh 106
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno e
(e)  snaha o vytvorenie synergie s relevantnými činnosťami na štátnej a regionálnej úrovni;
e)  snaha o vytvorenie synergie s relevantnými činnosťami na štátnej, regionálnej a miestnej úrovni;
Pozmeňujúci návrh 107
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno f a (nové)
fa)  propagácia a šírenie spoločných minimálnych študijných osnov v oblasti kybernetickej bezpečnosti v spolupráci s príslušnými orgánmi v členských štátoch;
Pozmeňujúci návrh 108
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno g
(g)  propagácia a šírenie relevantných výsledkov činnosti siete, komunity kyberneticko-bezpečnostných kompetencií a kompetenčného centra na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni;
g)  propagácia a šírenie relevantných výsledkov činnosti siete, komunity pre kompetencie v oblasti kybernetickej bezpečnosti a kompetenčného centra na vnútroštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni;
Pozmeňujúci návrh 109
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno h
(h)  posudzovanie žiadostí subjektov so sídlom v členskom štáte koordinačného centra o začlenenie do komunity kyberneticko-bezpečnostných kompetencií.
(h)  posudzovanie žiadostí subjektov a jednotlivcov so sídlom v členskom štáte koordinačného centra o začlenenie do komunity kyberneticko-bezpečnostných kompetencií.
Pozmeňujúci návrh 110
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 4
4.  Národné koordinačné centrá v rámci siete podľa potreby spolupracujú na účely plnenia úloh uvedených v odseku 1 písm. a), b), c), e) a g).
4.  Národné koordinačné centrá v rámci siete podľa potreby spolupracujú prostredníctvom siete a s príslušnými európskymi centrami digitálnych inovácií na účely plnenia úloh uvedených v odseku 1.
Pozmeňujúci návrh 111
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1
1.  Komunita kyberneticko-bezpečnostných kompetencií musí prispievať k napĺňaniu poslania kompetenčného centra v zmysle článku 3 a v celej Únii podporovať a šíriť odborné znalosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti.
1.  Komunita kyberneticko-bezpečnostných kompetencií prispieva k napĺňaniu poslania kompetenčného centra v zmysle článku 3 a v celej Únii podporuje, združuje a šíri odborné znalosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti a poskytuje technické odborné znalosti.
Pozmeňujúci návrh 112
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2
2.  Komunita kyberneticko-bezpečnostných kompetencií pozostáva z odvetvových, akademických a neziskových výskumných organizácií a združení, ako aj z verejných orgánov a iných orgánov, ktoré sa venujú prevádzkovým a technickým záležitostiam. V Únii združuje hlavné strany zainteresované na technologických a odvetvových spôsobilostiach v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Zahŕňa národné koordinačné centrá, ako aj inštitúcie a orgány Únie s príslušnými odbornými znalosťami.
2.  Komunita kyberneticko-bezpečnostných kompetencií pozostáva z občianskej spoločnosti, odberateľsko-dodávateľských odvetví vrátane MSP, akademickej a výskumnej obce, združení používateľov, jednotlivých expertov, príslušných európskych normalizačných organizácií a ďalších združení, ako aj z verejných orgánov a iných orgánov, ktoré sa venujú prevádzkovým a technickým záležitostiam v oblasti kybernetickej bezpečnosti. V Únii združuje hlavných aktérov zainteresované na technologických a priemyslových, spoločenských, akademických a výskumných kapacitách a spôsobilostiach v oblasti kybernetickej bezpečnosti. a zahŕňa národné koordinačné centrá, európske centrá digitálnych inovácií, ako aj inštitúcie a orgány Únie s príslušnými odbornými znalosťami, ako sa uvádza v článku 10 tohto nariadenia.
Pozmeňujúci návrh 113
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3 – úvodná časť
3.  Za členov komunity kyberneticko-bezpečnostných kompetencií možno akreditovať iba subjekty so sídlom v Únii. Títo musia preukázať, že majú odborné znalosti aspoň v jednej z týchto domén kybernetickej bezpečnosti:
3.  Za členov komunity kyberneticko-bezpečnostných kompetencií možno akreditovať iba subjekty so sídlom a jednotlivcov s bydliskom v Únii, európskom hospodárskom priestore (EHP) alebo Európskom združení voľného obchodu (EZVO). Uchádzači musia preukázať, že vedia poskytovať odborné znalosti aspoň v jednej z týchto domén kybernetickej bezpečnosti:
Pozmeňujúci návrh 114
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3 – písmeno a
(a)  výskum;
a)  akademická sféra alebo výskum;
Pozmeňujúci návrh 115
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3 – písmeno c a (nové)
ca)  etika;
Pozmeňujúci návrh 116
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3 – písmeno c b (nové)
cb)  formálna a technická normalizácia a špecifikácie.
Pozmeňujúci návrh 117
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 4
4.  Kompetenčné centrum akredituje subjekty zriadené podľa vnútroštátneho práva za členov komunity kyberneticko-bezpečnostných kompetencií na základe posúdenia splnenia kritérií uvedených v odseku 3, ktoré vykoná národné koordinačné centrum členského štátu, kde má daný subjekt sídlo. Akreditácia nie je časovo obmedzená, no kompetenčné centrum ju môže kedykoľvek odňať, ak kompetenčné centrum alebo národné koordinačné centrum dospeje k záveru, že daný subjekt nespĺňa kritériá odseku 3 alebo spadá pod príslušné ustanovenia článku 136 nariadenia XXX [nové nariadenie o rozpočtových pravidlách].
4.  Kompetenčné centrum akredituje subjekty zriadené podľa vnútroštátneho práva alebo jednotlivcov za členov komunity kyberneticko-bezpečnostných kompetencií na základe harmonizovaného posúdenia kompetenčného centra, národného koordinačného centra členského štátu, v ktorom má daný subjekt sídlo alebo osoba bydlisko, či subjekt spĺňa kritériá uvedené v odseku 3. Akreditácia nie je časovo obmedzená, no kompetenčné centrum ju môže kedykoľvek odňať, ak kompetenčné centrum alebo národné koordinačné centrum dospeje k záveru, že daný subjekt alebo osoba nespĺňa kritériá odseku 3 alebo spadá pod príslušné ustanovenia článku 136 nariadenia XXX [nové nariadenie o rozpočtových pravidlách]. Národné koordinačné centrá členských štátov sa snažia dosiahnuť vyrovnané zastúpenie zainteresovaných strán v komunite aktívnou stimuláciou účasti nedostatočne zastúpených kategórií, najmä MSP, a skupín jednotlivcov.
Pozmeňujúci návrh 118
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 4 a (nový)
4a.  Komisia je v súlade s článkom 45a splnomocnená prijímať delegované akty s cieľom doplniť toto nariadenie bližším určením kritérií pre výber uchádzačov uvedených v odseku 3 tohto článku a postupy posudzovania a akreditácie subjektov, ktoré spĺňajú kritériá uvedené v odseku 4 tohto článku.
Pozmeňujúci návrh 119
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 – bod 5 a (nový)
(5a)  podporovať kompetenčné stredisko podávaním správ a zverejňovaním zraniteľných miest, pomocou pri ich zmierňovaní a poradenstvom o tom, ako tieto zraniteľné miesta redukovať, a to aj certifikáciou podľa systémov prijatých v súlade s nariadením (EÚ) 2019/XXX [akt o kybernetickej bezpečnosti].
Pozmeňujúci návrh 120
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1
1.  Kompetenčné centrum spolupracuje s relevantnými inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie vrátane Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť, tímu reakcie na núdzové počítačové situácie (CERT-EU), Európskej služby pre vonkajšiu činnosť, Spoločného výskumného centra Komisie, Výkonnej agentúry pre výskum, Výkonnej agentúry pre inovácie a siete, Európskeho centra boja proti počítačovej kriminalite pri Europole, ako aj Európskej obrannej agentúry.
1.  S cieľom zaistiť súdržnosť a doplnkovosť kompetenčné centrum spolupracuje s relevantnými inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie vrátane agentúry ENISA, tímu CERT-EU, Európskej služby pre vonkajšiu činnosť, Spoločného výskumného centra Komisie, Výkonnej agentúry pre výskum, Výkonnej agentúry pre inovácie a siete, príslušných európskych centier pre digitálne inovácie, Európskeho centra boja proti počítačovej kriminalite pri Europole, ako aj Európskej obrannej agentúry, pokiaľ ide o projekty, služby a kompetencie s dvojitým použitím.
Pozmeňujúci návrh 121
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2
2.  Takáto spolupráca sa vykonáva v rámci pracovných dohôd. Uvedené dohody sa vopred predložia Komisii na schválenie.
2.  Takáto spolupráca sa vykonáva v rámci pracovných dohôd. Tieto dohody prijíma správna rada po ich predchádzajúcom schválení zo strany Komisie.
Pozmeňujúci návrh 122
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1
1.  Správna rada je zložená z jedného zástupcu každého členského štátu a z piatich zástupcov Komisie v mene Únie.
1.  Správna rada je zložená z jedného zástupcu každého členského štátu, jedného zástupcu menovaného Európskym parlamentom za pozorovateľa a štyroch zástupcov Komisie v mene Únie, s cieľom dosiahnuť rodovú vyváženosť medzi členmi správnej rady a ich náhradníkmi.
Pozmeňujúci návrh 123
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 3
3.  Členovia správnej rady a ich náhradníci sa vymenúvajú na základe ich znalostí v technologickej oblasti, ako aj na základe relevantných riadiacich, administratívnych a rozpočtových zručností. Komisia a členské štáty sa vynasnažia obmedziť fluktuáciu svojich zástupcov v správnej rade s cieľom zabezpečiť kontinuitu jej práce. Komisia a členské štáty sa usilujú o vyvážené zastúpenie mužov a žien v správnej rade.
3.  Členovia správnej rady a ich náhradníci sa vymenúvajú na základe ich znalostí v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ako aj na základe relevantných riadiacich, administratívnych a rozpočtových zručností. Komisia a členské štáty sa vynasnažia obmedziť fluktuáciu svojich zástupcov v správnej rade s cieľom zabezpečiť kontinuitu jej práce. Komisia a členské štáty sa usilujú o vyvážené zastúpenie mužov a žien v správnej rade.
Pozmeňujúci návrh 124
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 6
6.  Komisia môže v prípade potreby pozvať na zasadnutia správnej rady pozorovateľov vrátane zástupcov relevantných orgánov, úradov a agentúr Únie.
6.  Správna rada môže v prípade potreby prizvať na zasadnutia správnej rady pozorovateľov vrátane zástupcov relevantných orgánov, úradov a agentúr Únie a členov komunity, aby sa prípadne zúčastnili zasadnutí správnej rady.
Pozmeňujúci návrh 125
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 7
7.  Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) je v správnej rade stálym pozorovateľom.
7.  Agentúra ENISA a odvetvová a vedecká poradná rada sú v správnej rade stálymi pozorovateľmi, pričom majú poradnú funkciu bez práva hlasovať. Správna rada v plnej miere zohľadňuje názory stálych pozorovateľov.
Pozmeňujúci návrh 126
Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 3 – písmeno a
(a)  prijíma viacročný strategický plán, ktorý zahŕňa súpis hlavných priorít a plánovaných iniciatív kompetenčného centra vrátane odhadu finančných potrieb a zdrojov;
a)  prijíma viacročný strategický plán, ktorý zahŕňa súpis hlavných priorít a plánovaných iniciatív kompetenčného centra vrátane odhadu finančných potrieb a zdrojov, pričom zohľadňuje rady agentúry ENISA;
Pozmeňujúci návrh 127
Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 3 – písmeno b
(b)  prijíma pracovný plán, ročnú účtovnú závierku, súvahu a výročnú správu o činnosti kompetenčného centra na základe návrhu výkonného riaditeľa;
b)  prijíma pracovný plán, ročnú účtovnú závierku, súvahu a výročnú správu o činnosti kompetenčného centra na základe návrhu výkonného riaditeľa, pričom zohľadňuje rady agentúry ENISA;
Pozmeňujúci návrh 128
Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 3 – písmeno e
(e)  prijíma kritériá a postupy posudzovania a akreditácie subjektov za členov komunity kyberneticko-bezpečnostných kompetencií;
e)  prijíma postupy posudzovania a akreditácie subjektov za členov komunity;
Pozmeňujúci návrh 129
Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 3 – písmeno e a (nové)
ea)  prijíma pracovné dohody podľa článku 10 ods. 2;
Pozmeňujúci návrh 130
Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 3 – písmeno g a (nové)
ga)  prijíma pravidlá transparentnosti pre kompetenčné centrum;
Pozmeňujúci návrh 131
Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 3 – písmeno i
(i)  spolu s členmi komunity kyberneticko-bezpečnostných kompetencií zriaďuje pracovné skupiny;
i)  spolu s členmi komunity zriaďuje pracovné skupiny, pričom zohľadňuje rady stálych pozorovateľov;
Pozmeňujúci návrh 132
Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 3 – písmeno l
(l)  globálne propaguje kompetenčné centrum s cieľom zvýšiť jeho atraktivitu a zabezpečiť mu postavenie svetového centra excelentnosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti;
(l)  propaguje spoluprácu kompetenčného centra so svetovými aktérmi;
Pozmeňujúci návrh 133
Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 3 – písmeno r
(r)  prijíma stratégiu boja proti podvodom, ktorá musí byť primeraná riziku podvodov so zreteľom na analýzu efektívnosti nákladov na opatrenia, ktoré sa majú vykonávať;
(r)  prijíma stratégiu boja proti podvodom a korupcii, ktorá musí byť primeraná riziku podvodov a korupcie so zreteľom na analýzu efektívnosti nákladov na opatrenia, ktoré sa majú vykonávať, a prijíma tiež komplexné opatrenia na ochranu osôb, ktoré informujú o porušeniach právnych predpisov Únie v súlade s príslušnými právnymi predpismi Únie;
Pozmeňujúci návrh 134
Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 3 – písmeno s
(s)  prijíma metodiku výpočtu finančného príspevku členských štátov;
(s)  prijíma rozsiahle vymedzenie finančných príspevkov členských štátov a metodiku výpočtu výšky dobrovoľných finančných príspevkov členských štátov, ktoré sa môžu zaúčtovať ako finančné príspevky v súlade s uvedeným vymedzením; takýto výpočet sa vykonáva na konci každého rozpočtového roka;
Pozmeňujúci návrh 135
Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1
1.  Správna rada si spomedzi členov s hlasovacím právom volí predsedu a podpredsedu na dva roky. Mandát predsedu a podpredsedu možno predĺžiť raz na základe rozhodnutia správnej rady. Ak však ich členstvo v správnej rade kedykoľvek počas ich funkčného obdobia zanikne, ich funkčné obdobie sa automaticky končí k danému dátumu. Ak predseda nie je schopný plniť si svoje povinnosti, podpredseda ho nahradí ex officio. Predseda sa zúčastňuje hlasovania.
1.  Správna rada si spomedzi členov s hlasovacím právom volí predsedu a podpredsedu na dva roky, s cieľom dosiahnuť rodovú vyváženosť. Mandát predsedu a podpredsedu možno predĺžiť raz na základe rozhodnutia správnej rady. Ak však ich členstvo v správnej rade kedykoľvek počas ich funkčného obdobia zanikne, ich funkčné obdobie sa automaticky končí k danému dátumu. Ak predseda nie je schopný plniť si svoje povinnosti, podpredseda ho nahradí ex officio. Predseda sa zúčastňuje hlasovania.
Pozmeňujúci návrh 136
Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 3
3.  Výkonný riaditeľ sa zúčastňuje na rokovaniach, pokiaľ správna rada nerozhodne inak, ale nemá hlasovacie právo. Správna rada môže na zasadnutia v jednotlivých prípadoch ako pozorovateľov prizvať ďalšie osoby.
3.  Výkonný riaditeľ sa zúčastňuje na rokovaniach, pokiaľ správna rada nerozhodne inak, ale nemá hlasovacie právo.
Pozmeňujúci návrh 137
Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 4
4.  Na zasadnutiach správnej rady sa môžu na pozvanie predsedu zúčastniť členovia odvetvovej a vedeckej poradnej rady, avšak bez hlasovacieho práva.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 138
Návrh nariadenia
Článok 15
Článok 15
vypúšťa sa
Pravidlá hlasovania správnej rady
1.  Únii prislúcha 50 % hlasovacích práv. Právo hlasovať za Úniu je nedeliteľné.
2.  Každý zúčastnený členský štát má jeden hlas.
3.  Správna rada prijíma rozhodnutia väčšinou najmenej 75 % všetkých hlasov vrátane hlasov neprítomných členov, ktoré zodpovedajú aspoň 75 % celkových finančných príspevkov do kompetenčného centra. Finančný príspevok sa vypočítava z predpokladaných výdavkov, ktoré navrhli členské štáty podľa článku 17 ods. 2 a na základe správy o výške príspevkov zúčastnených členských štátov uvedenej v článku 22 ods. 5.
4.  Právo hlasovať majú iba zástupcovia Komisie a zástupcovia zúčastnených členských štátov.
5.  Predseda sa zúčastňuje hlasovania.
Pozmeňujúci návrh 139
Návrh nariadenia
Článok 15 a (nový)
Článok 15a
Pravidlá hlasovania správnej rady
1.  Rozhodnutia, ktoré sú predmetom hlasovania, sa môžu týkať:
a)  riadenia a organizácie kompetenčného centra a siete;
b)  stanovenia rozpočtu kompetenčného centra a siete;
c)  spoločných opatrení viacerých členských štátov s prípadným doplnením z rozpočtu Únie v nadväznosti na rozhodnutie o stanovení rozpočtu v súlade s písmenom b).
2.  Správna rada prijíma rozhodnutia na základe najmenej 75 % hlasov všetkých členov. Právo hlasovať za Úniu pripadá Komisii a je nedeliteľné.
3.  V prípade rozhodnutí podľa odseku 1 písm. a) má zastúpenie každý členský štát, pričom každý členský štát rovnaké hlasovacie právo. Pokiaľ ide o zvyšné hlasy, ktoré sú k dispozícii až do výšky 100 %, Únia by mala mať aspoň 50 % hlasovacích práv zodpovedajúcich jej finančnému príspevku.
4.  V prípade rozhodnutí, na ktoré sa vzťahuje odsek 1 písm. b) alebo c), alebo akéhokoľvek iného rozhodnutia, ktoré nepatrí do žiadnej inej kategórie odseku 1, musí Únia mať aspoň 50 % hlasovacích práv zodpovedajúcich jej finančným príspevkom. Hlasovacie právo majú len prispievajúce členské štáty, a to vo výške zodpovedajúcej ich finančnému príspevku.
5.  Ak je predseda zvolený spomedzi zástupcov členských štátov, zúčastňuje sa na hlasovaní ako zástupca svojho členského štátu.
Pozmeňujúci návrh 140
Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 3
3.  Výkonného riaditeľa vymenúva správna rada zo zoznamu kandidátov navrhnutých Komisiou pri uplatnení otvoreného a transparentného výberového konania.
3.  Výkonného riaditeľa vymenúva správna rada zo zoznamu kandidátov na návrh Komisie, vrátane nominácií s cieľom dosiahnuť rodovú rovnosť u členských štátov po otvorenom, transparentnom a nediskriminačnom výberovom konaní.
Pozmeňujúci návrh 141
Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 5
5.  Funkčné obdobie výkonného riaditeľa je štyri roky. Na konci tohto obdobia Komisia vykoná posúdenie, v ktorom zohľadní hodnotenie výsledkov činnosti výkonného riaditeľa a budúce úlohy a výzvy kompetenčného centra.
5.  Funkčné obdobie výkonného riaditeľa je päť rokov. Na konci tohto obdobia Komisia vykoná posúdenie, v ktorom zohľadní hodnotenie výsledkov činnosti výkonného riaditeľa a budúce úlohy a výzvy kompetenčného centra.
Pozmeňujúci návrh 142
Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 6
6.  Správna rada konajúc na návrh Komisie, v ktorom sa zohľadní posúdenie uvedené v odseku 5, môže predĺžiť funkčné obdobie výkonného riaditeľa raz, najviac o štyri roky.
6.  Správna rada konajúc na návrh Komisie, v ktorom sa zohľadní posúdenie uvedené v odseku 5, môže predĺžiť funkčné obdobie výkonného riaditeľa raz, najviac o päť rokov.
Pozmeňujúci návrh 143
Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 8
8.  Výkonný riaditeľ môže byť odvolaný z funkcie len na základe rozhodnutia správnej rady, ktorá koná na návrh Komisie.
8.  Výkonný riaditeľ môže byť odvolaný z funkcie len na základe rozhodnutia správnej rady, ktorá koná na návrh svojich členov alebo na návrh Komisie.
Pozmeňujúci návrh 144
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 2 – písmeno c
(c)  po konzultácii so správnou radou a s Komisiou – vypracovanie a predkladanie návrhu viacročného strategického plánu a návrhu ročného pracovného plánu kompetenčného centra správnej rade na schválenie, vrátane rozsahu výziev na predkladanie návrhov, výziev na vyjadrenie záujmu alebo výziev na predkladanie ponúk, ktoré si vykonávanie pracovného plánu vyžaduje, ako aj súvisiacich odhadov výdavkov navrhnutých členskými štátmi a Komisiou;
c)  po konzultácii so správnou radou, odvetvovou a vedeckou poradnou radou, agentúrou ENISA a Komisiou – vypracovanie a predkladanie návrhu viacročného strategického plánu a návrhu ročného pracovného plánu kompetenčného centra správnej rade na schválenie, vrátane rozsahu výziev na predkladanie návrhov, výziev na vyjadrenie záujmu alebo výziev na predkladanie ponúk, ktoré si vykonávanie pracovného plánu vyžaduje, ako aj súvisiacich odhadov výdavkov navrhnutých členskými štátmi a Komisiou;
Pozmeňujúci návrh 145
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 2 – písmeno h
(h)  vypracovanie akčného plánu v nadväznosti na závery spätných hodnotení a predloženie správy o pokroku Komisii každé dva roky;
h)  vypracovanie akčného plánu v nadväznosti na závery spätných hodnotení a predloženie správy o pokroku Komisii a Európskemu parlamentu každé dva roky;
Pozmeňujúci návrh 146
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 2 – písmeno l
(l)  schvaľovanie zoznamu akcií vybraných na financovanie na základe poradia určeného panelom nezávislých expertov;
(l)  schvaľovanie zoznamu akcií vybraných na financovanie na základe poradia určeného panelom nezávislých expertov po konzultácii s odvetvovou a vedeckou poradnou radou a agentúrou ENISA;
Pozmeňujúci návrh 147
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 2 – písmeno s
(s)  vypracovanie akčného plánu v nadväznosti na závery správ z interného alebo externého auditu, ako aj z vyšetrovaní Európskeho úradu pre boj proti podvodom OLAF a predkladanie správ o pokroku, a to dvakrát ročne Komisii a pravidelne správnej rade;
(s)  vypracovanie akčného plánu v nadväznosti na závery správ z interného alebo externého auditu, ako aj z vyšetrovaní Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) a predkladanie správ o pokroku, a to dvakrát ročne Komisii a Európskemu parlamentu a pravidelne správnej rade;
Pozmeňujúci návrh 148
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 2 – písmeno v
(v)  zabezpečenie účinnej komunikácie s inštitúciami Únie;
(v)  zabezpečuje účinnú komunikáciu s inštitúciami Únie a podáva správy Európskemu parlamentu a Rade každý rok alebo na základe žiadosti;
Pozmeňujúci návrh 149
Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1
1.  Odvetvová a vedecká poradná rada má najviac 16 členov. Členov vymenúva správna rada spomedzi zástupcov subjektov komunity kyberneticko-bezpečnostných kompetencií.
1.  Odvetvová a vedecká poradná rada má najviac 25 členov. Členov vymenúva správna rada spomedzi zástupcov subjektov komunity alebo svojich individuálnych členov. Voliť možno iba zástupcov subjektov, ktoré nie sú pod kontrolou tretej krajiny alebo subjektu z tretej krajiny s výnimkou krajín EHP a EZVO. Menovanie sa uskutočňuje v súlade s otvoreným, transparentným a nediskriminačným postupom. Správna rada by sa svojím zložením mala snažiť dosiahnuť rodovú vyváženosť a vyvážené zastúpenie skupín zainteresovaných strán za priemysel, akademickú obec a občiansku spoločnosť.
Pozmeňujúci návrh 150
Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2
2.  Členovia odvetvovej a vedeckej poradnej rady musia mať odborné znalosti z oblasti kyberneticko-bezpečnostného výskumu, odvetvového vývoja, odborných služieb alebo ich zavádzania. Požiadavky na tieto odborné znalosti bližšie určí správna rada.
2.  Členovia odvetvovej a vedeckej poradnej rady musia mať odborné znalosti z oblasti kyberneticko-bezpečnostného výskumu, odvetvového vývoja, poskytovania, vykonávania alebo zavádzania odborných služieb alebo produktov. Požiadavky na tieto odborné znalosti bližšie určí správna rada.
Pozmeňujúci návrh 151
Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 5
5.  Na zasadnutiach odvetvovej a vedeckej poradnej rady sa môžu zúčastňovať zástupcovia Komisie a Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť, ktorí môžu prácu poradnej rady podporovať.
5.  Zástupcovia Komisie a agentúry ENISA sú prizývaní na účasť a podporou práce odvetvovej a vedeckej poradnej rady. Rada môže v jednotlivých konkrétnych prípadoch ako pozorovateľov alebo expertov prizvať ďalších zástupcov komunity.
Pozmeňujúci návrh 152
Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 1
1.  Odvetvová a vedecká poradná rada zasadá aspoň dvakrát ročne.
1.  Odvetvová a vedecká poradná rada zasadá aspoň trikrát ročne.
Pozmeňujúci návrh 153
Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 2
2.  Odvetvová a vedecká poradná rada môže radiť správnej rade v otázkach zriaďovania pracovných skupín pre konkrétne problémy relevantné pre prácu kompetenčného centra podľa potreby, pričom celková koordinácia spočíva na jednom alebo viacerých členoch odvetvovej a vedeckej poradnej rady.
2.  Odvetvová a vedecká poradná rada poskytuje správnej rade návrhy v otázkach zriaďovania pracovných skupín pre konkrétne problémy relevantné pre prácu kompetenčného centra vždy, keď sa uvedené otázky riešia ako úlohy a oblasti kompetencií uvedených v článku 20 a podľa potreby, pričom celková koordinácia spočíva na jednom alebo viacerých členoch odvetvovej a vedeckej poradnej rady.
Pozmeňujúci návrh 154
Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1 – úvodná časť
Odvetvová a vedecká poradná rada radí kompetenčnému centru pri výkone jeho činností a:
Odvetvová a vedecká poradná rada pravidelne radí kompetenčnému centru pri výkone jeho činností a:
Pozmeňujúci návrh 155
Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1 – bod 1
(1)  poskytuje výkonnému riaditeľovi a správnej rade strategické poradenstvo a vstupy pre vypracovanie pracovného plánu a viacročného strategického plánu v lehotách, ktoré stanoví správna rada;
(1)  poskytuje výkonnému riaditeľovi a správnej rade strategické poradenstvo a vstupy pre nasadenie, strategické zameranie a prevádzku kompetenčného centra, pokiaľ ide o priemysel a vedu, a pre vypracovanie pracovného plánu a viacročného strategického plánu v lehotách, ktoré stanoví správna rada;
Pozmeňujúci návrh 156
Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1 – bod 1 a (nový)
(1a)  poskytuje poradenstvo správnej rade, pokiaľ ide o zriaďovanie pracovných skupín pre konkrétne otázky súvisiace s prácou kompetenčného centra;
Pozmeňujúci návrh 157
Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1 – bod 3
(3)  podporuje a zhromažďuje spätnú väzbu k pracovnému plánu a viacročnému strategickému plánu kompetenčného centra.
(3)  podporuje a zhromažďuje spätnú väzbu k pracovnému plánu a viacročnému strategickému plánu kompetenčného centra a poskytuje poradenstvo správnemu orgánu o spôsobe zlepšenia strategického zamerania a prevádzky kompetenčného centra;
Pozmeňujúci návrh 158
Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 1 – písmeno a
(a)  1 981 668 000 EUR z programu Digitálna Európa, z toho najviac 23 746 000 EUR na administratívne náklady;
a)  1 780 954 875 EUR v cenách roku 2018 (1 998 696 000 EUR v bežných cenách) z programu Digitálna Európa vrátane až 21 385 465 EUR v cenách roku 2018 (23 746 000 EUR v bežných cenách) na administratívne náklady;
Pozmeňujúci návrh 159
Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 1 – písmeno b a (nové)
ba)  sumu z Európskeho obranného fondu na akcie kompetenčného centra súvisiace s obranou vrátane všetkých súvisiacich administratívnych nákladov, ako sú náklady, ktoré môžu kompetenčnému centru vzniknúť pri plnení funkcie projektového manažéra v prípade opatrení vykonávaných v rámci Európskeho obranného fondu.
Pozmeňujúci návrh 160
Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 2
2.  Maximálny príspevok Únie sa vyplatí z rozpočtových prostriedkov pridelených vo všeobecnom rozpočte Únie na [program Digitálna Európa] a na osobitný program na vykonávanie programu Európsky horizont stanovený rozhodnutím XXX.
2.  Maximálny príspevok Únie sa vyplatí z rozpočtových prostriedkov pridelených vo všeobecnom rozpočte Únie na [program Digitálna Európa], na osobitný program na vykonávanie programu Európsky horizont stanovený rozhodnutím XXX, na Európsky obranný fond a ďalším programom a projektom, ktoré spadajú do pôsobnosti kompetenčného centra alebo siete.
Pozmeňujúci návrh 161
Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 4
4.  Finančný príspevok Únie nezahŕňa úlohy uvedené v článku 4 ods. 8 písm. b).
4.  Finančný príspevok Únie z programov Digitálna Európa a Európsky horizont nezahŕňa úlohy uvedené v článku 4 ods. 8 písm. b). Na tieto sa môžu použiť finančné príspevky z Európskeho obranného fondu.
Pozmeňujúci návrh 162
Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 4
4.  Komisia môže ukončiť alebo pozastaviť poskytovanie finančného príspevku Únie na kompetenčné centrum alebo ho primerane znížiť, ak zúčastnené členské štáty neprispievajú, prispievajú iba čiastočne alebo sú v omeškaní s poskytovaním príspevkov uvedených v odseku 1.
4.  Komisia môže ukončiť alebo pozastaviť poskytovanie finančného príspevku Únie na kompetenčné centrum alebo ho primerane znížiť, ak zúčastnené členské štáty neprispievajú alebo poskytujú iba čiastočné príspevky podľa odseku 1. Ukončenie, zníženie alebo pozastavenie finančného príspevku Únie zo strany Komisie musí byť úmerné, pokiaľ ide o výšku a čas zníženia, ukončenia alebo pozastavenia príspevkov zo strany členských štátov.
Pozmeňujúci návrh 163
Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 4 – písmeno a
(a)  finančné príspevky zúčastnených členských štátov na administratívne náklady;
a)  finančné príspevky zúčastnených členských štátov a Únie na administratívne náklady;
Pozmeňujúci návrh 164
Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 4 – písmeno b
(b)  finančné príspevky zúčastnených členských štátov na prevádzkové náklady;
b)  finančné príspevky Únie a zúčastnených členských štátov na prevádzkové náklady;
Pozmeňujúci návrh 165
Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 8 a (nový)
8a.  Kompetenčné centrum úzko spolupracuje s ostatnými inštitúciami, agentúrami a orgánmi Únie s cieľom využívať synergiu, prípadne redukovať administratívne náklady.
Pozmeňujúci návrh 166
Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 1
1.  Kompetenčné centrum prijme príslušné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa pri vykonávaní akcií financovaných na základe tohto nariadenia chránili finančné záujmy Únie uplatňovaním preventívnych opatrení na zamedzenie podvodom, korupcii a iným protiprávnym činnostiam, účinnými kontrolami, vymáhaním neoprávnene vyplatených súm pri odhalení nezrovnalostí a v prípade potreby aj ukladaním účinných, primeraných a odrádzajúcich administratívnych sankcií.
1.  Kompetenčné centrum prijme príslušné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa pri vykonávaní akcií financovaných na základe tohto nariadenia chránili finančné záujmy Únie uplatňovaním preventívnych opatrení na zamedzenie podvodom, korupcii a iným protiprávnym činnostiam, pravidelnými a účinnými kontrolami, vymáhaním neoprávnene vyplatených súm pri odhalení nezrovnalostí a v prípade potreby aj ukladaním účinných, primeraných a odrádzajúcich administratívnych sankcií.
Pozmeňujúci návrh 167
Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 7
7.  Medzi zamestnancov kompetenčného centra patria dočasní zamestnanci a zmluvní zamestnanci.
7.  Kompetenčné stredisko sa snaží u svojich pracovníkov dosiahnuť rodovú vyváženosť. Pracovníkmi sú zamestnanci na dobu určitú a zmluvní zamestnanci.
Pozmeňujúci návrh 168
Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 2 – písmeno c a (nové)
ca)   Články 22 [Vlastníctvo výsledkov], 23 [Vlastníctvo výsledkov] a 30 [Uplatňovanie pravidiel o utajovaných skutočnostiach] nariadenia (EÚ) 2019/XXX [Európsky obranný fond] sa uplatňujú na účasť kompetenčného centra na všetkých opatreniach súvisiacich s obranou, ak sa tak stanovuje v pláne práce, môže sa udeľovanie nevýhradných licencií obmedziť na tretie strany, ktoré majú sídlo v členských štátoch alebo sa za také považujú, a/alebo na štátnych príslušníkov členských štátov.
Pozmeňujúci návrh 169
Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 1
1.  Kompetenčné centrum vykonáva svoje činnosti s vysokým stupňom transparentnosti.
1.  Kompetenčné centrum vykonáva svoje činnosti s najvyšším stupňom transparentnosti.
Pozmeňujúci návrh 170
Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 2
2.  Kompetenčné centrum zabezpečí, aby verejnosť a všetky zainteresované strany dostávali náležité, objektívne, spoľahlivé a ľahko dostupné informácie, najmä o výsledkoch jeho práce. Kompetenčné centrum takisto zverejňuje vyhlásenia o záujmoch predkladané podľa článku 41.
2.  Centrum kompetencií zabezpečuje, aby verejnosť a všetky zainteresované strany mali včas k dispozícii komplexné, vhodné, objektívne, spoľahlivé a ľahko dostupné informácie, najmä pokiaľ ide o výsledky práce kompetenčného centra, siete, priemyselnej a vedeckej poradnej rady a komunity. Kompetenčné centrum takisto zverejňuje vyhlásenia o záujmoch predkladané podľa článku 42.
Pozmeňujúci návrh 171
Návrh nariadenia
Článok 38 – odsek 3
3.  Hodnotenie uvedené v odseku 2 zahŕňa posúdenie výsledkov kompetenčného centra so zreteľom na jeho ciele, mandát a úlohy. Ak Komisia dospeje k záveru, že z hľadiska pridelených cieľov, mandátu a úloh kompetenčného centra je pokračovanie jeho činnosti odôvodnené, môže navrhnúť predĺženie mandátu kompetenčného centra stanoveného v článku 46.
3.  Hodnotenie uvedené v odseku 2 zahŕňa posúdenie výsledkov kompetenčného centra so zreteľom na jeho ciele, mandát a úlohy, efektívnosť a účinnosť. Ak Komisia dospeje k záveru, že z hľadiska pridelených cieľov, mandátu a úloh kompetenčného centra je pokračovanie jeho činnosti odôvodnené, môže navrhnúť predĺženie mandátu kompetenčného centra stanoveného v článku 46.
Pozmeňujúci návrh 172
Návrh nariadenia
Článok 38 a (nový)
Článok 38a
Právna subjektivita kompetenčného centra
1.  Kompetenčné centrum je právnickou osobou.
2.  V každom členskom štáte má kompetenčné centrum najširšiu právnu spôsobilosť priznávanú právnickým osobám podľa zákonných predpisov daného členského štátu. Môže najmä nadobúdať alebo scudzovať hnuteľný a nehnuteľný majetok a môže byť účastníkom súdnych konaní.
Pozmeňujúci návrh 173
Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 1
Správna rada kompetenčného centra prijme pravidlá predchádzania a riadenia konfliktu záujmov so zreteľom na jeho členov, orgány a zamestnancov. Tieto pravidlá musia obsahovať ustanovenia na zabránenie konfliktu záujmov zástupcov členov správnej rady, ako aj odvetvovej a vedeckej poradnej rady v súlade s nariadením XXX [nové nariadenie o rozpočtových pravidlách].
Správna rada kompetenčného centra prijíma pravidlá predchádzania, identifikácie a riešenia konfliktov záujmov, pokiaľ ide o jeho členov, orgány a zamestnancov vrátane výkonného riaditeľa, správnej rady, ako aj vedeckej a odvetvovej poradnej rady a komunity.
Pozmeňujúci návrh 174
Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 1 a (nový)
Členské štáty zabezpečia predchádzanie konfliktom záujmov, ich identifikáciu a riešenie, pokiaľ ide o národné koordinačné centrá.
Pozmeňujúci návrh 175
Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 1 b (nový)
Pravidlá podľa odseku 1 sú v súlade s nariadením (EÚ, Euratom) 2018/1046.
Pozmeňujúci návrh 176
Návrh nariadenia
Článok 44 – názov
Podpora zo strany hostiteľského členského štátu
Sídlo a podpora zo strany hostiteľského členského štátu
Pozmeňujúci návrh 177
Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek -1 (nový)
Sídlo kompetenčného centra sa určí postupom demokratickej zodpovednosti, pri uplatnení transparentných kritérií a v súlade s právnymi predpismi Únie.
Pozmeňujúci návrh 178
Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek -1 a (nový)
Hostiteľský členský štát poskytne čo najlepšie podmienky s cieľom zabezpečiť riadne fungovanie kompetenčného centra vrátane jedného miesta a ďalších podmienok, ako je dostupnosť adekvátnych vzdelávacích zariadení pre deti zamestnancov, vhodný prístup na trh práce, sociálne zabezpečenie a zdravotná starostlivosť pre deti aj partnerky (partnerov).
Pozmeňujúci návrh 179
Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 1
Medzi kompetenčným centrom a členským štátom [Belgickom] jeho sídla sa môže uzatvoriť administratívna dohoda o výsadách a imunitách a inej podpore, ktorú tento členský štát poskytne kompetenčnému centru.
Medzi kompetenčným centrom a členským štátom jeho sídla sa uzatvorí administratívna dohoda o výsadách a imunitách a inej podpore, ktorú tento členský štát poskytne kompetenčnému centru.
Pozmeňujúci návrh 180
Návrh nariadenia
Článok 45 a (nový)
Článok 45a
Vykonávanie delegovania právomoci
1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 6 ods. 5a a článku 8 ods. 4b sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].
3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 6 ods. 5a a v článku 8 ods. 4b môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.
4.  Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.
5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.
6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 6 ods. 5a a článku 8 ods. 4b nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

(1) Vec bola vrátená gestorskému výboru na medziinštitucionálne rokovania podľa článku 59 ods. 4 štvrtého pododseku (A8-0084/2019).

Posledná úprava: 15. marca 2019Právne oznámenie