Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/0298(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0004/2019

Předložené texty :

A8-0004/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 13/03/2019 - 19.2

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0190

Přijaté texty
PDF 175kWORD 47k
Středa, 13. března 2019 - Štrasburk Předběžné znění
Změna nařízení (ES) č. 391/2009 s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie ***I
P8_TA-PROV(2019)0190A8-0004/2019
Usnesení
 Úplné znění

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. března 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 391/2009 s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie (COM(2018)0567 – C8-0384/2018 – 2018/0298(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0567),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 100 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0384/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 17. října 2018(1),

–  po konzultaci s Výborem regionů,

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 69f odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 25. ledna 2019 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0004/2019),

1.  přijímá svůj níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 62, 15.2.2019, s. 298.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 13. března 2019 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/..., kterým se mění nařízení (ES) č. 391/2009 s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie
P8_TC1-COD(2018)0298

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 100 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(1),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s řádným legislativním postupem(2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Spojené království dne 29. března 2017 oznámilo Evropské radě svůj záměr vystoupit z Unie podle článku 50 Smlouvy o Evropské unii. Dnem vstupu dohody o vystoupení v platnost, nebo v případě, že nebude uzavřena, dva roky od uvedeného oznámení, totiž dnem 30. března 2019, přestávají být Smlouvy použitelné pro Spojené království, nerozhodne-li Evropská rada jednomyslně po dohodě se Spojeným královstvím o prodloužení této lhůty.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 391/2009(3) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/15/ES(4) tvoří společně regulační rámec pro činnosti uznaných subjektů pověřených inspekcemi lodí, jejich prohlídkami a vydáváním lodních osvědčení.

(3)  V souladu s čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 391/2009 mají být subjekty pověřené inspekcemi lodí a prohlídkami lodí uznané na unijní úrovni Komisí (dále jen „uznané subjekty“) pravidelně hodnoceny, a to alespoň každé dva roky, Komisí spolu s členským státem, který podal příslušnou žádost o uznání daného subjektu.

(4)  Z důvodu rovného zacházení má subjekty, které byly původně uznány příslušným členským státem v souladu se směrnicí Rady 94/57/ES(5) a v současné době jsou uznány v Unii podle čl. 15 odst. 1 nařízení (ES) č. 391/2009, hodnotit Komise spolu s členským státem, který tyto subjekty původně uznal.

(5)  V souladu s články 7 a 8 nařízení (ES) č. 391/2009 musí uznané subjekty i nadále splňovat požadavky a minimální kritéria stanovená v příloze I uvedeného nařízení, aby i nadále mohly využívat uznání v Unii. To se ověřuje soustavným hodnocením, které v souladu s čl. 8 odst. 1 uvedeného nařízení provádí Komise spolu s příslušným členským státem. Proto pravidelná hodnocení hrají důležitou úlohu, pokud jde o zachování uznání subjektů.

(6)  Spojené království po svém vystoupení z Unie již nebude mít možnost účastnit se hodnocení prováděných podle čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 391/2009.

(7)  Uznané subjekty, které byly původně uznány Spojeným královstvím, jsou v současné době uznány v Unii a byly pověřeny jinými členskými státy úkoly týkajícími se inspekcí lodí, jejich prohlídek a vydávání lodních osvědčení v souladu s čl. 3 odst. 2 směrnice 2009/15/ES. Je tedy třeba pozměnit čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 391/2009 tak, aby se zajistilo, že tyto subjekty budou i nadále podléhat hodnocení v souladu s požadavky uvedeného ustanovení.

(8)  Je také nutné zohlednit povinnosti v oblasti kontroly a dohledu, které musí členské státy plnit podle článku 9 směrnice 2009/15/ES. V tomto ohledu by hodnocení uznaných subjektů podle nařízení (ES) č. 391/2009 měla provádět Komise spolu s členským státem nebo členskými státy, které udělily oprávnění příslušnému uznanému subjektu v souladu s čl. 3 odst. 2 směrnice 2009/15/ES.

(9)  Za účelem zajištění koordinace vnitrostátních a unijních činností, pokud jde o sledování uznaných subjektů, by Komise měla konzultovat odborníky a identifikovat a vyměňovat si osvědčené postupy, aby se tak zamezilo zdvojení činnosti a byly co nejlépe využity stávající kapacity a zdroje.

(10)  Z důvodu naléhavosti by mělo toto nařízení vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie a mělo by být použitelné ode dne následujícího po dni, ke kterému se na Spojené království přestane uplatňovat nařízení (ES) č. 391/2009,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V článku 8 nařízení (ES) č. 391/2009 se odstavec 1 nahrazuje tímto:"

„1. Všechny uznané subjekty jsou pravidelně, a to alespoň každé dva roky, hodnoceny Komisí spolu s členským státem nebo členskými státy, které jim udělily oprávnění v souladu s čl. 3 odst. 2 směrnice 2009/15/ES, s cílem ověřit, zda plní své povinnosti vyplývající z tohoto nařízení a splňují minimální kritéria uvedená v příloze I tohoto nařízení. Toto hodnocení se omezuje pouze na ty činnosti uznaných subjektů, jež spadají do oblasti působnosti tohoto nařízení.“.

"

Článek 2

Komise podá zprávu Evropskému parlamentu a Radě o účincích tohoto nařízení nejpozději tři roky ode dne jeho použitelnosti.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne následujícího po dni, ke kterému se na Spojené království přestane uplatňovat nařízení (ES) č. 391/2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V ... dne

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda nebo předsedkyně

(1)Úř. věst. C 62, 15.2.2019, s. 298.
(2)Postoj Evropského parlamentu ze dne 13. března 2019.
(3)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 391/2009 ze dne 23. dubna 2009, kterým se stanoví společná pravidla a normy pro subjekty pověřené inspekcemi a prohlídkami lodí (Úř. věst. L 131, 28.5.2009, s. 11).
(4)Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/15/ES ze dne 23. dubna 2009, kterou se stanoví společná pravidla a normy pro subjekty pověřené inspekcemi a prohlídkami lodí a pro související činnosti námořní správy (Úř. věst. L 131, 28.5.2009, s. 47).
(5) Směrnice Rady 94/57/ES ze dne 22. listopadu 1994, kterou se stanoví společná pravidla a normy pro subjekty pověřené inspekcemi lodí a prohlídkami lodí a pro související činnosti námořní správy (Úř. věst. L 319, 12.12.1994, s. 20).

Poslední aktualizace: 15. března 2019Právní upozornění