Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0298(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0004/2019

Indgivne tekster :

A8-0004/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 13/03/2019 - 19.2

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0190

Vedtagne tekster
PDF 167kWORD 46k
Onsdag den 13. marts 2019 - Strasbourg Foreløbig udgave
Ændring af forordning (EF) nr. 391/2009 for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen ***I
P8_TA-PROV(2019)0190A8-0004/2019
Beslutning
 Konsolideret tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. marts 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 391/2009 for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen (COM(2018)0567 – C8–0384/2018 – 2018/0298(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0567),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 100, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0384/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 17. oktober 2018 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–  efter høring af Regionsudvalget,

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 69f, stk. 4, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 25. januar 2019 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget (A8-0004/2019),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 62 af 15.2.2019, s. 298.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 13. marts 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/... om ændring af forordning (EF) nr. 391/2009 for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen
P8_TC1-COD(2018)0298

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 100, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter den almindelige lovgivningsprocedure(2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Den 29. marts 2017 indgav Det Forenede Kongerige meddelelsen om dets hensigt om at udtræde af Unionen i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union. Traktaterne ophører med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige fra datoen for en udtrædelsesaftales ikrafttræden, eller hvis en sådan aftale ikke foreligger, to år efter denne meddelelse, dvs. fra den 30. marts 2019, medmindre Det Europæiske Råd efter aftale med Det Forenede Kongerige med enstemmighed beslutter at forlænge denne frist.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 391/2009(3) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/15/EF(4) udgør sammen regelsættet for de aktiviteter, der udføres af anerkendte organisationer, der udfører inspektion, syn og certificering af skibe.

(3)  I henhold til artikel 8, stk. 1, i forordning (EF) nr. 391/2009 vurderes de af Kommissionen på EU-niveau anerkendte organisationer, der udfører inspektion, ▌syn og certificering af skibe ("anerkendte organisationer") mindst hvert andet år af Kommissionen sammen med den medlemsstat, der indgav den oprindelige anmodning om anerkendelse af organisationen.

(4)  Organisationer, der oprindeligt blev anerkendt af den pågældende medlemsstat i henhold til Rådets direktiv 94/57/EF(5), og som for nuværende nyder Unionens anerkendelse i henhold til artikel 15, stk. 1, i forordning (EF) nr. 391/2009, skal af hensyn til ligebehandlingen vurderes af Kommissionen sammen med den medlemsstat, der oprindeligt har anerkendt disse organisationer.

(5)  Anerkendte organisationer skal i henhold til artikel 7 og 8 i forordning (EF) nr. 391/2009 fortsat opfylde de forskellige krav, herunder minimumskravene i bilag I til forordningen, for fortsat at nyde Unionens anerkendelse. Dette kontrolleres ved hjælp af løbende vurderinger foretaget af Kommissionen sammen med den pågældende medlemsstat i henhold til artikel 8, stk. 1, i nævnte forordning. Regelmæssige vurderinger spiller derfor en vigtig rolle for den fortsatte anerkendelse af organisationer.

(6)  Det Forenede Kongerige vil som følge af sin udtræden af Unionen ikke længere kunne deltage i de vurderinger, der foretages i henhold til artikel 8, stk. 1, i forordning (EF) nr. 391/2009.

(7)  De anerkendte organisationer, der oprindelig er blevet anerkendt af Det Forenede Kongerige, nyder for nuværende Unionens anerkendelse og er betroet af andre medlemsstater med opgaver i forbindelse med inspektion, syn og certificering af skibe i henhold til artikel 3, stk. 2, i direktiv 2009/15/EF. Artikel 8, stk. 1, i forordning (EF) nr. 391/2009 bør derfor ændres med henblik på at sikre, at disse organisationer fortsat vil være underlagt vurderinger i overensstemmelse med kravene i nævnte bestemmelse.

(8)  ▌Kontrol og de tilsynsforpligtelser, som medlemsstaterne for nuværende skal opfylde i henhold til artikel 9 i direktiv 2009/15/EF bør også tages i betragtning. I den forbindelse bør vurderingen af anerkendte organisationer i henhold til forordning (EF) nr. 391/2009 gennemføres af Kommissionen sammen med den eller de medlemsstater, der har bemyndiget den pågældende anerkendte organisation i henhold til artikel 3, stk. 2, i direktiv 2009/15/EF.

(9)  For at sikre koordineringen af de nationale aktiviteter og Unionens aktiviteter med hensyn til overvågning af anerkendte organisationer bør Kommissionen rådføre sig med eksperter og udpege og udveksle god praksis for at undgå dobbeltarbejde og for at gøre bedst mulig brug af eksisterende kapaciteter og ressourcer.

(10)  Nærværende forordning bør træde i kraft hurtigst muligt muligt dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende og finde anvendelse fra dagen efter den dag, hvor ▌ forordning (EF) nr. 391/2009 ophører med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 8, stk. 1, i forordning (EF) nr. 391/2009 affattes således:"

"1. Alle anerkendte organisationer tages regelmæssigt og mindst hvert andet år op til vurdering af Kommissionen sammen med den medlemsstat eller de medlemsstater, der bemyndigede dem i henhold til artikel 3, stk. 2, i direktiv 2009/15/EF, til kontrol af, at de opfylder deres forpligtelser i henhold til denne forordning og minimumskravene i bilag I til denne forordning. Vurderingen skal være begrænset til de af de anerkendte organisationers aktiviteter, der henhører under denne forordnings anvendelsesområde."

"

Artikel 2

Kommissionen aflægger rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om virkningerne af denne forordning senest tre år efter dens anvendelsesdato.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse fra dagen efter den dag, hvor forordning (EF) nr. 391/2009 ophører med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i ..., den .

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

(1)EUT C 62 af 15.2.2019, s. 298.
(2) Europa-Parlamentets holdning af 13.3.2019.
(3)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 391/2009 af 23. april 2009 om fælles regler og standarder for organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe (EUT L 131 af 28.5.2009, s. 11).
(4)Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/15/EF af 23. april 2009 om fælles regler og standarder for organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe, og for søfartsmyndighedernes aktiviteter i forbindelse dermed (EUT L 131 af 2009, s. 47).
(5)Rådets direktiv 94/57/EF af 22. november 1994 om fælles regler og standarder for organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe, og for søfartsmyndighedernes aktiviteter i forbindelse dermed (EFT L 319 af 12.12.1994, s. 20).

Seneste opdatering: 15. marts 2019Juridisk meddelelse