Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0298(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0004/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0004/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/03/2019 - 19.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0190

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 165kWORD 54k
Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο Προσωρινή έκδοση
Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009 όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση ***I
P8_TA-PROV(2019)0190A8-0004/2019
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009 όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση (COM(2018)0567 – C8-0384/2018 – 2018/0298(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0567),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 100 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0384/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 17ης Οκτωβρίου 2018(1),

–  αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 25ης Ιανουαρίου 2019, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0004/2019),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 62 της 15.2.2019, σ. 298.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 13 Μαρτίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009 όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση
P8_TC1-COD(2018)0298

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 100 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(1),

Αφού ζήτησαν τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Στις 29 Μαρτίου 2017, το Ηνωμένο Βασίλειο γνωστοποίησε την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την Ένωση, δυνάμει του άρθρου 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Συνθήκες θα παύσουν να ισχύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας αποχώρησης ή, ελλείψει συμφωνίας, δύο έτη μετά την εν λόγω γνωστοποίηση, ήτοι από τις 30 Μαρτίου 2019, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σε συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο, αποφασίσει ομόφωνα να παρατείνει την εν λόγω προθεσμία.

(2)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 391/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(3) και η οδηγία 2009/15/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(4) συνιστούν από κοινού το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις δραστηριότητες αναγνωρισμένων οργανισμών επιθεώρησης, ελέγχου και πιστοποίησης πλοίων.

(3)  Σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009, οι οργανισμοί επιθεώρησης, ▌ ελέγχου και πιστοποίησης πλοίων που αναγνωρίζονται σε ενωσιακό επίπεδο από την Επιτροπή («αναγνωρισμένοι οργανισμοί») πρέπει να αξιολογούνται από την Επιτροπή σε τακτική βάση και τουλάχιστον ανά διετία, μαζί με το κράτος μέλος που υπέβαλε τη σχετική αίτηση αναγνώρισης του οργανισμού.

(4)  Για λόγους ίσης μεταχείρισης, οργανισμοί οι οποίοι αναγνωρίστηκαν αρχικά από το σχετικό κράτος μέλος σύμφωνα με την οδηγία 94/57/ΕΚ του Συμβουλίου(5) και παραμένουν επί του παρόντος αναγνωρισμένοι σε επίπεδο Ένωσης δυνάμει του άρθρου 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009 πρέπει να αξιολογούνται από την Επιτροπή και από το κράτος μέλος που αρχικά αναγνώρισε τους εν λόγω οργανισμούς.

(5)  Σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009, οι αναγνωρισμένοι οργανισμοί, προκειμένου να συνεχίσουν να απολαύουν αναγνώρισης σε επίπεδο Ένωσης, πρέπει να συνεχίσουν να πληρούν τις απαιτήσεις και τα ελάχιστα κριτήρια που καθορίζονται στο παράρτημα Ι του εν λόγω κανονισμού. Τούτο επαληθεύεται με τη διαρκή αξιολόγηση που διενεργείται από την Επιτροπή, μαζί με το σχετικό κράτος μέλος, βάσει του άρθρου 8 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού. Επομένως, οι τακτικές αξιολογήσεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο για τη διαρκή αναγνώριση των οργανισμών.

(6)  Μετά την αποχώρησή του από την Ένωση, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα μπορεί πλέον να συμμετέχει στις αξιολογήσεις που διενεργούνται δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009.

(7)  Οι αναγνωρισμένοι οργανισμοί που αρχικά αναγνωρίστηκαν από το Ηνωμένο Βασίλειο απολαύουν επί του παρόντος αναγνώρισης σε επίπεδο Ένωσης και τους έχουν ανατεθεί καθήκοντα από άλλα κράτη μέλη σχετικά με την επιθεώρηση, τον έλεγχο και την πιστοποίηση πλοίων, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/15/ΕΚ. ▌ Το άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009 θα πρέπει συνεπώς να τροποποιηθεί ώστε να διασφαλίζεται ότι οι εν λόγω οργανισμοί θα συνεχίσουν να υπόκεινται σε αξιολόγηση σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εν λόγω διάταξης.

(8)  ▌Οι υποχρεώσεις παρακολούθησης και εποπτείας που πρέπει να εκπληρώσουν επί του παρόντος τα κράτη μέλη δυνάμει του άρθρου 9 της οδηγίας 2009/15/ΕΚ θα πρέπει επίσης να συνυπολογισθούν. Σε αυτό το πλαίσιο, η αξιολόγηση αναγνωρισμένων οργανισμών βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009 θα πρέπει να διενεργείται από την Επιτροπή μαζί με το κράτος μέλος ή τα κράτη μέλη που εξουσιοδότησαν τον σχετικό αναγνωρισμένο οργανισμό σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/15/ΕΚ.

(9)  Προκειμένου να διασφαλισθεί ο συντονισμός εθνικών και ενωσιακών δραστηριοτήτων όσον αφορά την παρακολούθηση των αναγνωρισμένων οργανισμών, η Επιτροπή θα πρέπει να συμβουλευθεί εμπειρογνώμονες και να προσδιορίσει και να ανταλλάξει ορθές πρακτικές για την αποφυγή επικαλύψεων των εργασιών και τη βέλτιστη χρήση των υφιστάμενων ικανοτήτων και πόρων.

(10)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει επειγόντως την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να εφαρμoστεί από την επομένη της ημερομηνίας κατά την οποία ▌ ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 391/2009 παύει να ισχύει στο Ηνωμένο Βασίλειο,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Όλοι οι αναγνωρισμένοι οργανισμοί αξιολογούνται από την Επιτροπή, μαζί με το κράτος μέλος ή τα κράτη μέλη που τους εξουσιοδότησαν σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/15/ΕΚ, σε τακτική βάση και τουλάχιστον ανά διετία, ώστε να επαληθεύεται ότι εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους με βάση τον παρόντα κανονισμό και ότι πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια που ορίζονται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού. Η αξιολόγηση περιορίζεται σε εκείνες τις δραστηριότητες των αναγνωρισμένων οργανισμών οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.».

"

Άρθρο 2

Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα του παρόντος κανονισμού το αργότερο εντός τριών ετών από την ημερομηνία εφαρμογής του.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την επομένη της ημερομηνίας κατά την οποία ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 391/2009 παύει να ισχύει στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1)ΕΕ C 62 της 15.2.2019, σ. 298.
(2)Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 2019.
(3)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 391/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και ελέγχου πλοίων (ΕΕ L 131 της 28.5.2009, σ. 11).
(4)Οδηγία 2009/15/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και ελέγχου πλοίων και για τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών (ΕΕ L 131 της 28.5.2009, σ. 47).
(5)Οδηγία 94/57/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Νοεμβρίου 1994, σχετικά με τους κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων και για τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών (ΕΕ L 319 της 12.12.1994, σ. 20).

Τελευταία ενημέρωση: 15 Μαρτίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου