Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/0298(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0004/2019

Esitatud tekstid :

A8-0004/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 13/03/2019 - 19.2

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0190

Vastuvõetud tekstid
PDF 156kWORD 52k
Kolmapäev, 13. märts 2019 - Strasbourg Ajutine väljaanne
Määruse (EÜ) nr 391/2009 muutmine seoses Ühendkuningriigi väljaastumisega liidust ***I
P8_TA-PROV(2019)0190A8-0004/2019
Resolutsioon
 Terviktekst

Euroopa Parlamendi 13. märtsi 2019. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 391/2009 seoses Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega (COM(2018)0567 – C8‑0384/2018 – 2018/0298(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2018)0567),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 100 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8‑0384/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 17. oktoobri 2018. aasta arvamust(1),

–  pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

–  võttes arvesse vastutava komisjoni poolt kodukorra artikli 69f lõike 4 alusel heaks kiidetud esialgset kokkulepet ja nõukogu esindaja poolt 25. jaanuari 2019. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni raportit (A8‑0004/2019),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab selle uue ettepanekuga, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT C 62, 15.2.2019, lk 298.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 13. märtsil 2019. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2019/…, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 391/2009 seoses Ühendkuningriigi väljaastumisega liidust
P8_TC1-COD(2018)0298

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 100 lõiget 2,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust(1),

pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt(2)

ning arvestades järgmist:

(1)  29. märtsil 2017 esitas Ühendkuningriik Euroopa Liidu lepingu artikli 50 kohase teate oma kavatsuse kohta liidust välja astuda. Aluslepingute kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes lõpeb alates väljaastumislepingu jõustumise kuupäevast või väljaastumislepingu puudumise korral kahe aasta möödumisel kõnealusest teatest, st alates 30. märtsist 2019, kui Euroopa Ülemkogu kokkuleppel Ühendkuningriigiga ei otsusta ühehäälselt kõnealust tähtaega pikendada.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 391/2009(3) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/15/EÜ(4) moodustavad laevade tunnustatud kontrolli-, vaatlus- ja sertifitseerimisorganisatsioonide tegevust reguleeriva raamistiku.

(3)  Määruse (EÜ) nr 391/2009 artikli 8 lõike 1 kohaselt hindab komisjon koos liikmesriigiga, kes asjaomase tunnustamistaotluse esitas, korrapäraselt ning vähemalt kord kahe aasta jooksul kõiki komisjoni poolt liidu tasandil tunnustatud laevu kontrollivaid, ülevaatavaid ja sertifitseerivaid organisatsioone („tunnustatud organisatsioonid“).

(4)  Võrdse kohtlemise huvides tuleb komisjonil hinnata organisatsioone, mida asjaomane liikmesriik oli algselt tunnustanud kooskõlas nõukogu direktiiviga 94/57/EÜ(5) ning mida liit praegu tunnustab vastavalt määruse (EÜ) nr 391/2009 artikli 15 lõikele 1, koos algselt neid organisatsioone tunnustanud liikmesriigiga.

(5)  Kooskõlas määruse (EÜ) nr 391/2009 artiklitega 7 ja 8 peavad tunnustatud organisatsioonid selleks, et liit neid endiselt tunnustaks, jätkuvalt vastama kõnealuse määruse I lisas sätestatud tingimustele ja miinimumnõuetele. Seda tõendatakse pideva hindamisega, mida viib läbi komisjon koos asjaomase liikmesriigiga vastavalt kõnealuse määruse artikli 8 lõikele 1. Korrapärastel hindamistel on seega organisatsioonide jätkuva tunnustamise puhul oluline roll.

(6)  Pärast liidust väljaastumist ei saa Ühendkuningriik enam osaleda määruse (EÜ) nr 391/2009 artikli 8 lõike 1 kohastes hindamistes.

(7)  Tunnustatud organisatsioonidel, keda algselt tunnustas Ühendkuningriik, on liidu tunnustus ning teised liikmesriigid on andnud neile vastavalt direktiivi 2009/15/EÜ artikli 3 lõikele 2 ülesanded seoses laevade kontrollimise, ülevaatuse ja sertifitseerimisega. Seepärast tuleks määruse (EÜ) nr 391/2009 artikli 8 lõiget 1 muuta, et tagada nende organisatsioonide jätkuv hindamine vastavalt kõnealuse sätte nõuetele.

(8)  Samuti tuleks arvesse võtta järelevalvekohustusi, mida liikmesriigid peavad praegu täitma direktiivi 2009/15/EÜ artikli 9 kohaselt. Sellega seoses peaks komisjon määruse (EÜ) nr 391/2009 kohaselt hindama tunnustatud organisatsioone koos liikmesriigi või liikmesriikidega, kes andsid vastavale tunnustatud organisatsioonile volituse vastavalt direktiivi 2009/15/EÜ artikli 3 lõikele 2.

(9)  Selleks et tagada liikmesriikide ja liidu tegevuse koordineeritus tunnustatud organisatsioonide kontrollimisel, peaks komisjon konsulteerima ekspertidega ning tegema kindlaks head tavad ning neid vahetama, et vältida topelttööd ning kasutada võimalikult hästi ära olemasolevat suutlikkust ja ressurssi.

(10)  Käesolev määrus peaks jõustuma võimalikult kiiresti – järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas ning seda tuleks kohaldada alates järgmisest päevast pärast seda, kui Ühendkuningriigi suhtes lõpetatakse ▌ määruse (EÜ) nr 391/2009 kohaldamine,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 391/2009 artikli 8 lõige 1 asendatakse järgmisega:"

„1. Komisjon hindab kõiki tunnustatud organisatsioone koos liikmesriigi või liikmesriikidega, kes neid vastavalt direktiivi 2009/15/EÜ artikli 3 lõikele 2 volitasid, korrapäraselt ning vähemalt kord kahe aasta jooksul, et kontrollida, kas nad täidavad käesolevast määrusest tulenevaid kohustusi ja kas nad vastavad käesoleva määruse I lisas esitatud miinimumnõuetele. Hinnang käsitleb vaid tunnustatud organisatsioonide sellist tegevust, mis kuulub käesoleva määruse kohaldamisalasse.“

"

Artikkel 2

Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande käesoleva määruse mõju kohta hiljemalt kolm aastat pärast selle kohaldamise alguskuupäeva.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates järgmisest päevast pärast seda, kui Ühendkuningriigi suhtes lõpetatakse määruse (EÜ) nr 391/2009 kohaldamine.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

…,

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel

president eesistuja

(1)ELT C 62, 15.2.2019, lk 298.
(2) Euroopa Parlamendi 13. märtsi 2019. aasta seisukoht.
(3)Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta määrus (EÜ) nr 391/2009 laevade kontrollimise ja ülevaatusega tegelevate organisatsioonide ühiste eeskirjade ja standardite kohta (ELT L 131, 28.5.2009, lk 11).
(4)Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta direktiiv 2009/15/EÜ laevade kontrollimise ja ülevaatusega tegelevate organisatsioonide ja veeteede ametite vastavat tegevust käsitlevate ühiste eeskirjade ja standardite kohta (ELT L 131, 28.5.2009, lk 47).
(5)Nõukogu 22. novembri 1994. aasta direktiiv 94/57/EÜ laevade kontrolli ja ülevaatusega tegelevate organisatsioonide ja veeteede ametite vastavat tegevust käsitlevate ühiste eeskirjade ja standardite kohta (EÜT L 319, 12.12.1994, lk 20).

Viimane päevakajastamine: 15. märts 2019Õigusalane teave