Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/0298(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0004/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0004/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 13/03/2019 - 19.2

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0190

Hyväksytyt tekstit
PDF 157kWORD 42k
Keskiviikko 13. maaliskuuta 2019 - Strasbourg Väliaikainen painos
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 391/2009 muuttaminen siltä osin kuin on kyse Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta unionista ***I
P8_TA-PROV(2019)0190A8-0004/2019
Päätöslauselma
 Konsolidoitu teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 13. maaliskuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 391/2009 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta unionista (COM(2018)0567 – C8-0384/2018 – 2018/0298(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0567),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 100 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8‑0384/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 17. lokakuuta 2018 antaman lausunnon(1),

–  on kuullut alueiden komiteaa,

–  ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan työjärjestyksen 69 f artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksymän alustavan sopimuksen sekä neuvoston edustajan 25. tammikuuta 2019 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön (A8-0004/2019),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) EUVL C 62, 15.2.2019, s. 298.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 13. maaliskuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/… antamiseksi asetuksen (EY) N:o 391/2009 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta unionista
P8_TC1-COD(2018)0298

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 100 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(1),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä(2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti 29 päivänä maaliskuuta 2017 aikomuksestaan erota unionista Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan nojalla. Perussopimuksia lakataan soveltamasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sinä päivänä, jona erosopimus tulee voimaan, tai, jollei sopimusta ole, kahden vuoden kuluttua ilmoituksesta eli 30 päivänä maaliskuuta 2019, jollei Eurooppa-neuvosto yhteisymmärryksessä Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa päätä yksimielisesti pidentää tätä määräaikaa.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 391/2009(3) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/15/EY(4) muodostavat yhdessä sääntelykehyksen alusten tarkastusta, katsastusta ja niiden todistuskirjojen antamista varten hyväksyttyjen laitosten toiminnalle.

(3)  Asetuksen (EY) N:o 391/2009 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti komissio arvioi alusten tarkastusta, katsastusta ja niiden todistuskirjojen antamista varten unionin tasolla hyväksytyt laitokset, jäljempänä ’hyväksytyt laitokset’, yhdessä sen jäsenvaltion kanssa, joka on esittänyt laitosta koskevan hyväksymispyynnön, säännöllisesti ja vähintään joka toinen vuosi.

(4)  Yhdenvertaiseen kohteluun liittyvistä syistä komissio arvioi laitokset, jotka asianomainen jäsenvaltio on alun perin hyväksynyt neuvoston direktiivin 94/57/EY(5) mukaisesti ja joilla on nyt unionin hyväksyntä asetuksen (EY) N:o 391/2009 15 artiklan 1 kohdan nojalla, yhdessä sen jäsenvaltion kanssa, joka on alun perin hyväksynyt mainitut laitokset.

(5)  Asetuksen (EY) N:o 391/2009 7 ja 8 artiklan mukaisesti hyväksyttyjen laitosten on unionin tason hyväksynnän pitämiseksi edelleen voimassa täytettävä kyseisen asetuksen liitteessä I vahvistetut edellytykset ja vähimmäisvaatimukset. Tämä tarkistetaan komission ja asiaankuuluvan jäsenvaltion kyseisen asetuksen 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti toteuttaman jatkuvan arvioinnin avulla. Sen vuoksi säännölliset arvioinnit ovat tärkeässä asemassa laitosten hyväksynnän voimassaolon jatkumisen kannalta.

(6)  Unionista eroamisensa jälkeen Yhdistynyt kuningaskunta ei enää voi osallistua asetuksen (EY) N:o 391/2009 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti suoritettaviin arviointeihin.

(7)  Yhdistyneen kuningaskunnan alun perin hyväksymillä laitoksilla on tällä hetkellä unionin hyväksyntä, ja muut jäsenvaltiot ovat antaneet niille alusten tarkastusta ja katsastusta sekä niiden todistuskirjojen antamista koskevia tehtäviä direktiivin 2009/15/EY 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 391/2009 8 artiklan 1 kohtaa olisi muutettava sen varmistamiseksi, että kyseisiä laitoksia arvioidaan edelleen mainitun säännöksen vaatimusten mukaisesti.

(8)  Olisi myös tarpeen ottaa huomioon valvontavelvoitteet, jotka jäsenvaltioiden on nykyisellään täytettävä direktiivin 2009/15/EY 9 artiklan nojalla. Tätä varten komission olisi suoritettava asetuksen (EY) N:o 391/2009 mukainen hyväksyttyjen laitosten arviointi yhdessä sen jäsenvaltion kanssa, joka on valtuuttanut – tai niiden jäsenvaltioiden kanssa, jotka ovat valtuuttaneet – asianomaisen hyväksytyn laitoksen direktiivin 2009/15/EY 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

(9)  Jotta varmistetaan hyväksyttyjen laitosten valvontaa koskevien kansallisten toimien ja unionin toimien koordinointi, komission olisi kuultava asiantuntijoita sekä yksilöitävä ja vaihdettava hyviä käytäntöjä päällekkäisyyksien välttämiseksi ja olemassa olevien valmiuksien ja voimavarojen hyödyntämiseksi parhaalla mahdollisella tavalla.

(10)  Tämän asetuksen olisi tultava voimaan kiireellisesti sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja sitä olisi sovelletttava sitä päivää seuraavasta päivästä, jona ▌asetuksen (EY) N:o 391/2009 soveltaminen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan lakkaa,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 391/2009 8 artiklan 1 kohta seuraavasti:"

”1. Komissio arvioi kaikki hyväksytyt laitokset yhdessä sen jäsenvaltion tai niiden jäsenvaltioiden kanssa, joka on valtuuttanut tai jotka ovat valtuuttaneet ne direktiivin 2009/15/EY 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti, säännöllisesti ja vähintään joka toinen vuosi tarkistaakseen, että ne täyttävät tähän asetukseen perustuvat velvoitteet ja tämän asetuksen liitteessä I säädetyt vähimmäisvaatimukset. Arvioinnin on rajoituttava hyväksyttyjen laitosten niihin toimiin, jotka kuuluvat tämän asetuksen soveltamisalaan.”

"

2 artikla

Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen vaikutuksista viimeistään kolmen vuoden kuluttua sen soveltamisen alkamispäivästä.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan sitä päivää seuraavasta päivästä, jona asetuksen (EY) N:o 391/2009 soveltaminen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan lakkaa.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty...

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

(1)EUVL C 62, 15.2.2019, s. 298.
(2)Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 13. maaliskuuta 2019.
(3)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 391/2009, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, alusten tarkastamis- ja katsastamislaitoksia koskevista yhteisistä säännöistä ja standardeista (EUVL L 131, 28.5.2009, s. 11).
(4)Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/15/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, alusten tarkastamiseen ja katsastamiseen valtuutettuja laitoksia sekä merenkulun viranomaisten asiaan liittyviä toimia koskevista yhteisistä säännöistä ja standardeista (EUVL L 131, 28.5.2009, s. 47).
(5)Neuvoston direktiivi 94/57/EY, annettu 22 päivänä marraskuuta 1994, alusten tarkastamiseen ja katsastamiseen valtuutettuja laitoksia sekä merenkulun viranomaisten asiaan liittyviä toimia koskevista yhteisistä säännöistä ja standardeista (EYVL L 319, 12.12.1994, s. 20).

Päivitetty viimeksi: 15. maaliskuuta 2019Oikeudellinen huomautus