Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/0298(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0004/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0004/2019

Rasprave :

Glasovanja :

PV 13/03/2019 - 19.2

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0190

Usvojeni tekstovi
PDF 168kWORD 46k
Srijeda, 13. ožujka 2019. - Strasbourg Privremeno izdanje
Izmjena Uredbe (EU) br. 391/2009 s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije ***I
P8_TA-PROV(2019)0190A8-0004/2019
Rezolucija
 Pročišćeni tekst

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 13. ožujka 2019. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 391/2009 s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije (COM(2018)0567 – C8-0384/2018 – 2018/0298(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0567),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 100. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0384/2018),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 17. listopada 2018.(1),

–  nakon savjetovanja s Odborom regija,

–  uzimajući u obzir privremeni sporazum koji je odobrio nadležni odbor u skladu s člankom 69.f stavkom 4. Poslovnika te činjenicu da se predstavnik Vijeća pismom od 25. siječnja 2019. obvezao prihvatiti stajalište Europskog parlamenta u skladu s člankom 294. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0004/2019),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

(1) SL C 62, 15.2.2019., str. 298.


Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 13. ožujka 2019. radi donošenja Uredbe (EU) 2019/… Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 391/2009 s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije
P8_TC1-COD(2018)0298

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 100. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora(1),

nakon savjetovanja s Odborom regija,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom(2),

budući da:

(1)  Ujedinjena Kraljevina dostavila je 29. ožujka 2017. obavijest o namjeri povlačenja iz Unije na temelju članka 50. Ugovora o Europskoj uniji. Ugovori će se prestati primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu od dana stupanja na snagu sporazuma o povlačenju ili, ako do toga ne dođe, dvije godine od te obavijesti odnosno od 30. ožujka 2019., osim ako Europsko vijeće, u dogovoru s Ujedinjenom Kraljevinom, jednoglasno odluči produljiti to razdoblje.

(2)  Uredba (EZ) br. 391/2009 Europskog parlamenta i Vijeća(3) i Direktiva br. 2009/15/EZ Europskog parlamenta i Vijeća(4) zajedno čine regulatorni okvir za aktivnosti priznatih organizacija za pregled, nadzor i certifikaciju brodova.

(3)  U skladu s člankom 8. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 391/2009 zahtijeva se da organizacije koje je Komisija priznala na razini Unije kao organizacije koje obavljaju pregled, ▌nadzor i certifikaciju brodova („priznate organizacije”) Komisija redovito, a najmanje svake dvije godine, ocjenjuje zajedno s državom članicom koja je podnijela odgovarajući zahtjev za priznavanje organizacije.

(4)  U svrhu jednakog postupanja, organizacije koje je prvotno priznala odgovarajuća država članica u skladu s Direktivom Vijeća 94/57/EZ(5) i trenutačno uživaju priznanje Unije u skladu s člankom 15. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 391/2009 Komisija treba ocjenjivati zajedno s državom članicom koja je prvotno priznala te organizacije.

(5)  U skladu s člancima 7. i 8. Uredbe (EZ) br. 391/2009 priznate organizacije moraju nastaviti ispunjavati zahtjeve i minimalna mjerila utvrđena u Prilogu I. toj uredbi kako bi nastavile uživati priznanje Unije. To se provjerava u okviru kontinuiranog ocjenjivanja koje provodi Komisija zajedno s odgovarajućom državom članicom, u skladu s člankom 8. stavkom 1. te uredbe. Stoga redovito ocjenjivanje ima važnu ulogu u nastavku priznavanja organizacija.

(6)  Nakon povlačenja iz Unije Ujedinjena Kraljevina više neće moći sudjelovati u ocjenjivanjima koja se provode na temelju članka 8. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 391/2009.

(7)  Priznate organizacije koje je prvotno priznala Ujedinjena Kraljevina trenutačno uživaju priznanje Unije te su im druge države članice povjerile obavljanje dužnosti povezanih s pregledom, nadzorom i certifikacijom brodova, u skladu s člankom 3. stavkom 2. Direktive 2009/15/EZ. Stoga bi trebalo izmijeniti članak 8. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 391/2009 kako bi se osiguralo da te organizacije nastave podlijegati ocjenjivanju u skladu sa zahtjevima te odredbe.

(8)  Također bi trebalo uzeti u obzir obveze praćenja i nadzora koje države članice trenutačno moraju ispuniti u skladu s člankom 9. Direktive 2009/15/EZ. U tom bi pogledu ocjenjivanje priznatih organizacija u skladu s Uredbom (EZ) br. 391/2009 Komisija trebala provoditi zajedno s državom članicom ili državama članicama koje su ovlastile odgovarajuću priznatu organizaciju u skladu s člankom 3. stavkom 2. Direktive 2009/15/EZ.

(9)  Kako bi se osigurala koordinacija nacionalnih aktivnosti i aktivnosti Unije s obzirom na praćenje priznatih organizacija, Komisija bi se trebala savjetovati sa stručnjacima te utvrditi i razmjenjivati dobru praksu kako bi se izbjeglo preklapanje poslova i najbolje iskoristili dostupni kapaciteti i resursi.

(10)  Ova Uredba trebala bi hitno stupiti na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije te bi se trebala primjenjivati od dana koji slijedi nakon dana prestanka primjene ▌Uredbe (EZ) br. 391/2009 na Ujedinjenu Kraljevinu,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

U članku 8. Uredbe (EZ) br. 391/2009 stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:"

„1. Komisija, zajedno s državom članicom koja ih je ovlastila ili državama članicama koje su ih ovlastile u skladu s člankom 3. stavkom 2. Direktive 2009/15/EZ, redovito, a najmanje svake dvije godine ocjenjuje sve priznate organizacije kako bi provjerila ispunjavaju li obveze iz ove Uredbe i minimalna mjerila utvrđena u Prilogu I. ovoj Uredbi. Ocjena je ograničena na one djelatnosti priznatih organizacija koje su obuhvaćene područjem primjene ove Uredbe.”.

"

Članak 2.

Komisija izvješćuje Europski parlament i Vijeće o učincima ove Uredbe najkasnije tri godine od datuma početka njezine primjene.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od dana koji slijedi nakon dana prestanka primjene Uredbe (EZ) br. 391/2009 na Ujedinjenu Kraljevinu.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u

Za Europski parlament Za Vijeće

Predsjednik Predsjednik

(1)SL C 62, 15.2.2019., str. 298.
(2)Stajalište Europskog parlamenta od 13. ožujka 2019.
(3)Uredba (EZ) br. 391/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o zajedničkim pravilima i normama za organizacije koje obavljaju pregled i nadzor brodova (SL L 131, 28.5.2009., str. 11.).
(4)Direktiva br. 2009/15/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o zajedničkim pravilima i normama za organizacije koje obavljaju pregled i nadzor brodova te za odgovarajuće aktivnosti pomorskih uprava (SL L 131, 28.5.2009., str. 47.).
(5)Direktiva Vijeća 94/57/EZ od 22. studenoga 1994. o zajedničkim pravilima i normama organizacije za pregled i nadzor brodova te odgovarajuće djelatnosti pomorskih uprava (SL L 319, 12.12.1994., str. 20.).

Posljednje ažuriranje: 15. ožujka 2019.Pravna napomena