Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/0298(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0004/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0004/2019

Viták :

Szavazatok :

PV 13/03/2019 - 19.2

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0190

Elfogadott szövegek
PDF 171kWORD 47k
2019. március 13., Szerda - Strasbourg Ideiglenes kiadás
A 391/2009/EK rendeletnek az Egyesült Királyság Unióból való kilépésére figyelemmel történő módosítása ***I
P8_TA-PROV(2019)0190A8-0004/2019
Állásfoglalás
 Egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Az Európai Parlament 2019. március 13-i jogalkotási állásfoglalása a 391/2009/EK rendeletnek az Egyesült Királyság Unióból való kilépésére figyelemmel történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0567 – C8-0384/2018 – 2018/0298(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0567),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 100. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0384/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. október 17-i véleményére(1),

–  a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

–  tekintettel az illetékes bizottság által az eljárási szabályzat 69f. cikkének (4) bekezdése alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra és a Tanács képviselőjének 2019. január 25-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére (A8-0004/2019),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 62., 2019.2.15., 298. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2019. március 13-án került elfogadásra a 391/2009/EK rendeletnek az Egyesült Királyság Unióból való kilépésére figyelemmel történő módosításáról szóló (EU) 2019/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P8_TC1-COD(2018)0298

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 100. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére(1),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében(2),

mivel:

(1)  2017. március 29-én az Egyesült Királyság az Európai Unióról szóló szerződés 50. cikkének megfelelően bejelentette az Unióból való kilépésre vonatkozó szándékát. A kilépésről rendelkező megállapodás hatálybalépésének időpontjától, illetve ennek hiányában a bejelentéstől számított két év elteltével, azaz 2019. március 30-tól az EUSZ és az EUMSZ (a továbbiakban együttesen: a Szerződések) az Egyesült Királyságra többé már nem alkalmazhatók, kivéve, ha az Európai Tanács az Egyesült Királysággal egyetértésben ennek a határidőnek a meghosszabbításáról egyhangúlag határoz.

(2)  A 391/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet(3) és a 2009/15/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv(4) együttesen alkotja az elismert hajófelügyeleti, hajóvizsgáló és tanúsító szervezetek tevékenységeinek szabályozási keretét.

(3)  A 391/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésével összhangban a Bizottság által uniós szinten elismert hajófelügyeleti, hajóvizsgáló és tanúsító szervezeteket (a továbbiakban: elismert szervezetek) a Bizottságnak rendszeresen és legalább kétévenként értékelnie kell, azzal a tagállammal közösen, amely beterjesztette az adott szervezet elismerésére vonatkozó kérelmet.

(4)  Az egyenlő bánásmód érdekében a Bizottság az érintett tagállam által a 94/57/EK tanácsi irányelvnek(5) megfelelően eredetileg elismert és jelenleg a 391/2009/EK rendelet 15. cikke (1) bekezdésének értelmében uniós elismerést élvező szervezeteket a szóban forgó szervezeteket eredetileg elismerő tagállammal együtt értékeli.

(5)  A 391/2009/EK rendelet 7. és 8. cikkével összhangban az elismert szervezeteknek, annak érdekében, hogy folytatólagosan élvezzék az uniós szintű elismerés előnyeit, továbbra is teljesíteniük kell az említett rendelet I. mellékletében meghatározott minimumkövetelményeket. Ezt a Bizottság – az érintett tagállammal együtt – az említett rendelet 8. cikkének (1) bekezdésével összhangban végzett folyamatos értékelés útján ellenőrzi. Ezért a rendszeres értékelések fontos szerepet játszanak a szervezetek folytatólagos elismertségében.

(6)  Az Unióból való kilépését követően az Egyesült Királyság többé már nem vehet részt a 391/2009/EK rendelet 8. cikkének (1) bekezdése szerint végzett értékelésekben.

(7)  Az eredetileg az Egyesült Királyság által elismert, jelenleg uniós elismerést élvező szervezeteket a 2009/15/EK irányelv 3. cikkének (2) bekezdésével összhangban más tagállamok hajófelügyeleti, hajóvizsgálati és hajótanúsítási feladatok ellátásával bízták meg. Ezért a 391/2009/EK rendelet 8. cikkének (1) bekezdését ezért módosítani kell annak biztosítása érdekében, hogy e szervezetek az említett rendelkezés követelményeinek megfelelően továbbra is értékelés tárgyát képezzék.

(8)  Figyelembe kell venni azokat az ellenőrzési és felügyeleti kötelezettségeket is, amelyeket a tagállamoknak a 2009/15/EK irányelv 9. cikke értelmében jelenleg teljesíteniük kell. E tekintetben az elismert szervezetek 391/2009/EK rendelet szerinti értékelését a Bizottságnak azon érintett tagállammal vagy tagállamokkal együtt kell lefolytatnia, amelyektől az elismert szervezet a 2009/15/EK irányelv 3. cikke (2) bekezdésének megfelelően felhatalmazást kapott.

(9)  Az elismert szervezetek ellenőrzésére vonatkozó nemzeti és uniós tevékenységek koordinálásának biztosítása érdekében a Bizottságnak szakértőkkel kell konzultálnia, és a munkateher megkettőződésének elkerülése és a meglévő kapacitások és erőforrások legjobb kihasználása érdekében azonosítania kell a bevált gyakorlatokat, és azokat meg kell osztania.

(10)  E rendeletnek sürgősen hatályba kell lépnie, az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon és ezt a rendeletet attól a naptól kell alkalmazni, amelytől kezdve a 391/2009/EK rendelet az Egyesült Királyságra többé már nem alkalmazható,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 391/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:"

„(1) A Bizottság minden elismert szervezetet rendszeresen és legalább kétévente értékel, azzal a tagállammal vagy azokkal a tagállamokkal közösen, amely(ek)től a szervezet a 2009/15/EK irányelv 3. cikke (2) bekezdésének megfelelően felhatalmazást kapott, azt vizsgálva, hogy eleget tettek-e az e rendelet értelmében meglévő kötelezettségeknek, és hogy teljesülnek-e az e rendelet I. mellékletében meghatározott minimumkövetelmények. Az értékelésnek az elismert szervezetek azon tevékenységeire kell korlátozódnia, amelyek e rendelet hatálya alá tartoznak.”

"

2. cikk

A Bizottság e rendelet alkalmazásának időpontjától számított három éven belül jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a rendelet hatásairól.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet attól a naptól kell alkalmazni, amelytől kezdve az 391/2009/EK rendelet az Egyesült Királyságra már nem alkalmazható.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt ..., -án/-én.

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről

az elnök az elnök

(1)HL C 62., 2019.2.15., 298. o.
(2) Az Európai Parlament 2019. március 13-i álláspontja.
(3)Az Európai Parlament és a Tanács 391/2009/EK rendelete (2009. április 23.) a hajófelügyeleti és hajóvizsgáló szervezetek közös szabályairól és szabványairól (HL L 131., 2009.5.28., 11. o.).
(4)Az Európai Parlament és a Tanács 2009/15/EK irányelve (2009. április 23.) a hajófelügyeleti és hajóvizsgáló szervezetek, valamint a tengerészeti hatóságok vonatkozó tevékenységeinek közös szabályairól és szabványairól (HL L 131., 2009.5.28., 47. o.).
(5)A Tanács 94/57/EK irányelve (1994. november 22.) a hajófelügyeleti és hajóvizsgáló szervezetek, valamint a tengerhajózási igazgatás vonatkozó tevékenységeinek közös szabályairól és szabványairól (HL L 319., 1994.12.12., 20. o.).

Utolsó frissítés: 2019. március 15.Jogi nyilatkozat