Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/0298(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0004/2019

Pateikti tekstai :

A8-0004/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 13/03/2019 - 19.2

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0190

Priimti tekstai
PDF 173kWORD 47k
Trečiadienis, 2019 m. kovo 13 d. - Strasbūras Negalutinė teksto versija
Reglamentas, kuriuo dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 391/2009 ***I
P8_TA-PROV(2019)0190A8-0004/2019
Rezoliucija
 Jungtinis tekstas

2019 m. kovo 13 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 391/2009 (COM(2018)0567 – C8-0384/2018 – 2018/0298(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0567),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir į 100 straipsnio 2 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0384/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. spalio 17 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  pasikonsultavęs su Regionų komitetu,

–  atsižvelgdamas į preliminarų susitarimą, kurį atsakingas komitetas patvirtino pagal Darbo tvarkos taisyklių 69f straipsnio 4 dalį, ir į 2019 m. sausio 25 d. laišku Tarybos atstovo prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą (A8-0004/2019),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 62, 2019 2 15, p. 298.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2019 m. kovo 13 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/…, kuriuo dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 391/2009
P8_TC1-COD(2018)0298

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 100 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros(2),

kadangi:

(1)  2017 m. kovo 29 d. Jungtinė Karalystė pranešė apie savo ketinimą išstoti iš Sąjungos pagal Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnį. Sutartys Jungtinei Karalystei nebebus taikomos nuo susitarimo dėl išstojimo įsigaliojimo dienos arba, jei tokio susitarimo nebus, praėjus dvejiems metams po to pranešimo gavimo, t. y. nuo 2019 m. kovo 30 d., nebent ▌Europos Vadovų Taryba, susitarusi su Jungtine Karalyste, vieningai nuspręstų pratęsti tą terminą;

(2)  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 391/2009(3) ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/15/EB(4) kartu sudaro pripažintų organizacijų, atliekančių laivų patikrinimą, apžiūrą ir sertifikavimą, veiklos reguliavimo sistemą;

(3)  pagal Reglamento (EB) Nr. 391/2009 8 straipsnio 1 dalį Komisija kartu su valstybe nare, pateikusia atitinkamą prašymą suteikti organizacijai pripažinimą, reguliariai, bet ne rečiau kaip kartą per dvejus metus atlieka Komisijos Sąjungos lygmeniu pripažintų laivų patikrinimo, apžiūros ir sertifikavimo organizacijų (toliau – Pripažintos organizacijos) vertinimą;

(4)  siekiant sudaryti vienodas sąlygas, organizacijas, kurioms pirminį pripažinimą pagal Tarybos direktyvą 94/57/EB(5) suteikė atitinkama valstybė narė ir kurios šiuo metu Sąjungoje pripažįstamos pagal Reglamento (EB) Nr. 391/2009 15 straipsnio 1 dalį, turi vertinti Komisija kartu su toms organizacijoms pirminį pripažinimą suteikusia valstybe nare;

(5)  pagal Reglamento (EB) Nr. 391/2009 7 ir 8 straipsnius pripažintos organizacijos, norėdamos išsaugoti Sąjungos pripažinimą, privalo toliau atitikti to reglamento I priede nustatytus reikalavimus ir būtiniausius kriterijus. Šią atitiktį, atlikdama nuolatinį vertinimą, pagal to reglamento 8 straipsnio 1 dalį tikrina Komisija kartu su atitinkama valstybe nare. Todėl reguliarus vertinimas yra svarbus nuolatiniam organizacijų pripažinimui užtikrinti;

(6)  nuo išstojimo iš Sąjungos dienos Jungtinė Karalystė nebegalės dalyvauti pagal Reglamento (EB) Nr. 391/2009 8 straipsnio 1 dalį atliekamame vertinime;

(7)  pripažintos organizacijos, kurioms pirminį pripažinimą suteikė Jungtinė Karalystė, šiuo metu yra pripažįstamos Sąjungoje ir joms kitos valstybės narės pagal Direktyvos 2009/15/EB 3 straipsnio 2 dalį yra patikėjusios atlikti su laivų patikrinimu, apžiūra ir sertifikavimu susijusias užduotis. Todėl, siekiant užtikrinti, kad tos organizacijos būtų toliau vertinamos pagal Reglamento (EB) Nr. 391/2009 8 straipsnio 1 dalies reikalavimus, ta nuostata turėtų būti iš dalies pakeista;

(8)  taip pat reikėtų atsižvelgti į su stebėsena ir priežiūra susijusias pareigas, kurias pagal Direktyvos 2009/15/EB 9 straipsnį šiuo metu turi vykdyti valstybės narės. Todėl pripažintų organizacijų vertinimą pagal Reglamentą (EB) Nr. 391/2009 turėtų atlikti Komisija kartu su valstybe (-ėmis) nare (-ėmis), kuri (-ios) atitinkamai pripažintai organizacijai suteikė įgaliojimus pagal Direktyvos 2009/15/EB 3 straipsnio 2 dalį;

(9)  siekiant užtikrinti su pripažintų organizacijų stebėsena susijusios nacionalinės ir Sąjungos veiklos koordinavimą, Komisija turėtų konsultuotis su ekspertais bei nustatyti gerą praktiką ir ja keistis, kad būtų išvengta darbo dubliavimosi ir būtų kuo geriau išnaudojami esami pajėgumai ir ištekliai;

(10)  šis reglamentas turėtų įsigalioti skubos tvarka kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir turėtų būti taikomas nuo dienos, einančios po dienos, kurią Jungtinei Karalystei nustoja būti taikomas Reglamentas (EB) Nr. 391/2009,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 391/2009 8 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:"

„1. Komisija kartu su valstybe (-ėmis) nare (-ėmis), suteikusia (-iomis) pripažintoms organizacijoms įgaliojimus pagal Direktyvos 2009/15/EB 3 straipsnio 2 dalį, reguliariai, bet ne rečiau kaip kartą per dvejus metus atlieka visų tų pripažintų organizacijų vertinimą, siekdama nustatyti, ar jos laikosi šiame reglamente nurodytų įpareigojimų ir atitinka šio reglamento I priede nustatytus būtiniausius kriterijus. Vertinama tik ta pripažintų organizacijų veikla, kuriai taikomas šis reglamentas.“.

"

2 straipsnis

Ne vėliau kaip per trejus metus nuo šio reglamento taikymo pradžios dienos Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai šio reglamento poveikio ataskaitą.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo dienos, einančios po dienos, kurią Jungtinei Karalystei nustoja būti taikomas Reglamentas (EB) Nr. 391/2009.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta ...

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

(1)OL C 62, 2019 2 15, p. 298.
(2)2019 m. kovo 13 d. Europos Parlamento pozicija.
(3)2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 391/2009 dėl laivų patikrinimo ir apžiūros organizacijų bendrųjų taisyklių ir standartų (OL L 131, 2009 5 28, p. 11).
(4)2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/15/EB dėl laivų patikrinimo ir apžiūros organizacijų ir atitinkamos jūrų administracijų veiklos bendrųjų taisyklių ir standartų (OL L 131, 2009 5 28, p. 47).
(5)1994 m. lapkričio 22 d. Tarybos direktyva 94/57/EB dėl laivų apžiūros ir tikrinimo organizacijų ir atitinkamos jūrų administracijų veiklos bendrųjų taisyklių ir standartų (OL L 319, 1994 12 12, p. 20).

Atnaujinta: 2019 m. kovo 15 d.Teisinis pranešimas