Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2018/0298(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0004/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0004/2019

Debates :

Balsojumi :

PV 13/03/2019 - 19.2

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0190

Pieņemtie teksti
PDF 171kWORD 46k
Trešdiena, 2019. gada 13. marts - Strasbūra Pagaidu redakcija
Grozījumu izdarīšana Regulā (EK) Nr. 391/2009 attiecībā uz Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības ***I
P8_TA-PROV(2019)0190A8-0004/2019
Rezolūcija
 Konsolidētais teksts

Eiropas Parlamenta 2019. gada 13. marta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (EK) Nr. 391/2009 groza attiecībā uz Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības (COM(2018)0567 – C8-0384/2018 – 2018/0298(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(20018)0567),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 100. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0384/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2018. gada 17. oktobra atzinumu(1),

–  pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

–  ņemot vērā provizorisko vienošanos, kuru atbildīgā komiteja apstiprinājusi saskaņā ar Reglamenta 69.f panta 4. punktu, un Padomes pārstāvja 2019. gada 25. janvāra vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Eiropas Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ziņojumu (A8-0004/2019),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 62, 15.2.2019., 298. lpp.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2019. gada 13. martā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/..., ar ko Regulu (EK) Nr. 391/2009 groza attiecībā uz Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības
P8_TC1-COD(2018)0298

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 100. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu(1),

pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru(2),

tā kā:

(1)  Apvienotā Karaliste 2017. gada 29. martā, ievērojot Līguma par Eiropas Savienību 50. pantu, iesniedza paziņojumu par nodomu no Savienības izstāties. Līgumu piemērošana Apvienotajai Karalistei tiks pārtraukta no dienas, kad stāsies spēkā izstāšanās līgums, vai, ja tāds netiks noslēgts, divus gadus pēc minētā paziņojuma, proti, no 2019. gada 30. marta, ja vien Eiropadome, vienojoties ar Apvienoto Karalisti, vienprātīgi nenolems šo laikposmu pagarināt.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 391/2009(3) un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/15/EK(4) kopā veido atzīto kuģu inspekcijas, apskates un sertifikācijas organizāciju darbības tiesisko regulējumu.

(3)  Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 391/2009 8. panta 1. punktu Komisija kopā ar dalībvalsti, kas iesniegusi attiecīgo organizācijas atzīšanas pieprasījumu, regulāri un ne retāk kā reizi divos gados novērtē organizācijas, kuras veic kuģu inspekcijas, ▌apskates un sertifikāciju un kuras Komisija atzinusi Savienības līmenī (“atzītās organizācijas”).

(4)  Lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi, organizācijas, kuras sākotnēji atzinusi attiecīgā dalībvalsts saskaņā ar Padomes Direktīvu 94/57/EK(5) un kurām pašlaik piešķirta Savienības atzīšana saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 391/2009 15. panta 1. punktu, Komisijai jānovērtē kopā ar dalībvalsti, kura sākotnēji atzinusi minētās organizācijas.

(5)  Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 391/2009 7. un 8. pantu, lai saglabātu Savienības atzīšanu, atzītajām organizācijām jāturpina nodrošināt minētās regulas I pielikumā noteikto prasību un minimālo kritēriju izpildi. To pārbauda Komisija, kopā ar attiecīgo dalībvalsti veicot pastāvīgu novērtēšanu saskaņā ar minētās regulas 8. panta 1. punktu. Tāpēc regulāra novērtēšana ir svarīga nolūkā saglabāt organizāciju atzīšanu.

(6)  Apvienotajai Karalistei pēc izstāšanās no Savienības vairs nebūs iespējas piedalīties novērtēšanā, ko veic saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 391/2009 8. panta 1. punktu.

(7)  Atzītajām organizācijām, kuras sākotnēji atzinusi Apvienotā Karaliste, pašlaik piešķirta Savienības atzīšana, un citas dalībvalstis saskaņā ar Direktīvas 2009/15/EK 3. panta 2. punktu tām uzticējušas pienākumus, kas saistīti ar kuģu inspekciju, apskati un sertifikāciju. Tāpēc Regulas (EK) Nr. 391/2009 8. panta 1. punkts būtu jāgroza, lai nodrošinātu, ka minētās organizācijas arī turpmāk tiktu novērtētas saskaņā ar minētā noteikuma prasībām.

(8)  ▌Tāpat būtu jāņem vērā uzraudzības un pārraudzības pienākumi, kas dalībvalstīm pašlaik jāpilda saskaņā ar Direktīvas 2009/15/EK 9. pantu. Šajā ziņā atzīto organizāciju novērtēšana saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 391/2009 būtu jāveic Komisijai kopā ar dalībvalsti vai dalībvalstīm, kas attiecīgo atzīto organizāciju pilnvarojušas saskaņā ar Direktīvas 2009/15/EK 3. panta 2. punktu.

(9)  Lai nodrošinātu valsts un Savienības darbību koordinēšanu attiecībā uz atzīto organizāciju uzraudzību, Komisijai būtu jāapspriežas ar ekspertiem un jāapzina un jāapmainās ar labu praksi, lai izvairītos no darba dublēšanās un lai pēc iespējas labāk izmantotu esošās spējas un resursus.

(10)  Šai regulai būtu jāstājas spēkā steidzamības kārtā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un šī regula būtu jāpiemēro no nākamās dienas pēc dienas, kurā tiek pārtraukta ▌Regulas (EK) Nr. 391/2009 piemērošana Apvienotajai Karalistei,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 391/2009 8. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:"

“1. Komisija kopā ar dalībvalsti vai dalībvalstīm, kas atzītās organizācijas pilnvarojušas saskaņā ar Direktīvas 2009/15/EK 3. panta 2. punktu, regulāri un ne retāk kā reizi divos gados novērtē visas atzītās organizācijas, lai pārliecinātos, ka tās pilda pienākumus saskaņā ar šo regulu un atbilst šīs regulas I pielikumā izklāstītajiem minimālajiem kritērijiem. Novērtē tikai tās atzīto organizāciju darbības, uz kurām attiecas šīs regulas darbības joma.”.

"

2. pants

Komisija ne vēlāk kā trīs gadus pēc šīs regulas piemērošanas sākuma ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei par šīs regulas ietekmi.

3. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no nākamās dienas pēc dienas, kurā tiek pārtraukta Regulas (EK) Nr. 391/2009 piemērošana Apvienotajai Karalistei.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

...,

Eiropas Parlamenta vārdā — Padomes vārdā —

priekšsēdētājs priekšsēdētājs

(1)OV C 62, 15.2.2019., 298. lpp.
(2) Eiropas Parlamenta 2019. gada 13. marta nostāja.
(3) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 391/2009 (2009. gada 23. aprīlis) par kopīgiem noteikumiem un standartiem attiecībā uz organizācijām, kas pilnvarotas veikt kuģu inspekcijas un apskates (OV L 131, 28.5.2009., 11. lpp.).
(4)Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/15/EK (2009. gada 23. aprīlis) par kopīgiem noteikumiem un standartiem attiecībā uz organizācijām, kas pilnvarotas veikt kuģu inspekcijas un apskates, un attiecīgajām darbībām, kuras veic valsts administrācijas jūras lietu jomā (OV L 131, 28.5.2009., 47. lpp.).
(5)Padomes Direktīva 94/57/EK (1994. gada 22. novembris) par kopīgiem noteikumiem un standartiem attiecībā uz organizācijām, kas pilnvarotas veikt kuģu pārbaudes un apsekojumus, un attiecīgajām darbībām, kuras veic valsts administrācijas jūras lietu jomā (OV L 319, 12.12.1994., 20. lpp.).

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 15. martsJuridisks paziņojums