Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/0298(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0004/2019

Teksty złożone :

A8-0004/2019

Debaty :

Głosowanie :

PV 13/03/2019 - 19.2

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0190

Teksty przyjęte
PDF 176kWORD 47k
Środa, 13 marca 2019 r. - Strasburg Wersja tymczasowa
Zmiana rozporządzenia (WE) nr 391/2009 w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej ***I
P8_TA-PROV(2019)0190A8-0004/2019
Rezolucja
 Tekst skonsolidowany

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 391/2009 w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii (COM(2018)0567 – C8-0384/2018 – 2018/0298(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0567),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 100 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0384/2018),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 17 października 2018 r.(1),

–  po konsultacji z Komitetem Regionów,

–  uwzględniając wstępne porozumienie zatwierdzone przez komisję przedmiotowo właściwą na podstawie art. 69f ust. 4 Regulaminu oraz przekazane pismem z dnia 25 stycznia 2019 r. zobowiązanie przedstawiciela Rady do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Transportu i Turystyki (A8-0004/2019),

1.  zatwierdza swoje stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 62 z 15.2.2019, s. 298.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 13 marca 2019 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/... zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 391/2009 w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii
P8_TC1-COD(2018)0298

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 100 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego(1),

po konsultacji z Komitetem Regionów,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą(2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)  W dniu 29 marca 2017 r. Zjednoczone Królestwo notyfikowało swój zamiar wystąpienia z Unii zgodnie z art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej. W związku z tym Traktaty przestaną mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa od dnia wejścia w życie umowy o wystąpieniu, lub, w przypadku jej braku, dwa lata po tej notyfikacji, a mianowicie od dnia 30 marca 2019 r., chyba że Rada Europejska w porozumieniu ze Zjednoczonym Królestwem podejmie jednomyślnie decyzję o przedłużeniu tego okresu.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 391/2009(3) i dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/15/WE(4) tworzą razem ramy prawne działalności uznanych organizacji dokonujących inspekcji, przeglądów i certyfikacji statków.

(3)  Zgodnie z art. 8 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 391/2009 organizacje dokonujące inspekcji,  przeglądów i certyfikacji statków, które zostały uznane przez Komisję na poziomie Unii („uznane organizacje”), mają być co najmniej co dwa lata oceniane przez Komisję wspólnie z państwem członkowskim, które przedstawiło stosowny wniosek o uznanie danej organizacji.

(4)  Przez wzgląd na zasadę równego traktowania, organizacje, które zostały pierwotnie uznane przez odpowiednie państwo członkowskie zgodnie z dyrektywą Rady 94/57/WE(5) i obecnie korzystają z uznania unijnego na podstawie art. 15 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 391/2009, są ponownie poddawane ocenie przeprowadzanej przez Komisję wspólnie z państwem członkowskim, które pierwotnie uznało te organizacje.

(5)  Zgodnie z art. 7 i 8 rozporządzenia (WE) nr 391/2009 w celu dalszego korzystania z uznania unijnego uznane organizacje muszą nadal spełniać wymogi i minimalne kryteria określone w załączniku I do tego rozporządzenia. Podlega to weryfikacji w ramach ciągłej oceny przeprowadzanej przez Komisję wspólnie z odpowiednim państwem członkowskim, zgodnie z art. 8 ust. 1 tego rozporządzenia. Regularne oceny odgrywają zatem ważną rolę w utrzymywaniu ciągłości uznania organizacji.

(6)  Po wystąpieniu z Unii Zjednoczone Królestwo nie będzie już mogło uczestniczyć w ocenach przeprowadzanych na podstawie art. 8 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 391/2009.

(7)  Uznane organizacje, które zostały pierwotnie uznane przez Zjednoczone Królestwo, korzystają obecnie z uznania unijnego, a inne państwa członkowskie powierzyły im obowiązki w zakresie inspekcji, przeglądów i certyfikacji statków, zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2009/15/WE. Należy zatem zmienić art. 8 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 391/2009 w celu zapewnienia, aby te organizacje nadal podlegały ocenie zgodnie z wymogami tego przepisu.

(8)  Powinny być również uwzględniane obowiązki w zakresie monitorowania i nadzoru, z których państwa członkowskie muszą się obecnie wywiązywać na podstawie art. 9 dyrektywy 2009/15/WE. W tym względzie ocena uznanych organizacji na podstawie rozporządzenia (WE) nr 391/2009 powinna być przeprowadzana przez Komisję wspólnie z państwem członkowskim lub państwami członkowskimi, które udzieliły danej uznanej organizacji upoważnienia zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2009/15/WE.

(9)  W celu zapewnienia koordynacji krajowych i unijnych działań w odniesieniu do monitorowania uznanych organizacji Komisja powinna konsultować się z ekspertami oraz wskazywać dobre praktyki i dzielić się nimi, aby unikać powielania pracy i jak najlepiej korzystać ze zdolności i środków.

(10)  Niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie w trybie pilnym następnego dnia po jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i powinno być stosowane od dnia następującego po dniu, w którym rozporządzenie (WE) nr 391/2009 przestało mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Art. 8 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 391/2009 otrzymuje brzmienie:"

„1. Wszystkie uznane organizacje oceniane są przez Komisję wspólnie z państwem członkowskim lub państwami członkowskimi, które upoważniły je zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2009/15/WE; ocena przeprowadzana jest w sposób regularny i co najmniej co dwa lata, w celu potwierdzenia, że uznane organizacje spełniają obowiązki wynikające z niniejszego rozporządzenia oraz minimalne kryteria określone w załączniku I do niniejszego rozporządzenia. Ocena jest ograniczona do tych rodzajów działalności uznanych organizacji, które są objęte zakresem niniejszego rozporządzenia.”.

"

Artykuł 2

Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie dotyczące skutków niniejszego rozporządzenia nie później niż trzy lata od daty rozpoczęcia jego stosowania.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia następującego po dniu, w którym rozporządzenie (WE) nr 391/2009 przestało mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady

Przewodniczący Przewodniczący

(1)Dz.U. C 62 z 15.2.2019, s. 298.
(2) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 13 marca 2019 r.
(3)Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 391/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wspólnych reguł i norm dotyczących organizacji dokonujących inspekcji i przeglądów na statkach (Dz.U. L 131 z 28.5.2009, s. 11).
(4)Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/15/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wspólnych reguł i norm dotyczących organizacji dokonujących inspekcji i przeglądów na statkach oraz odpowiednich działań administracji morskich (Dz.U. L 131 z 2009, s. 47).
(5)Dyrektywa Rady 94/57/WE z dnia 22 listopada 1994 r. w sprawie wspólnych reguł i norm dotyczących organizacji dokonujących inspekcji i przeglądów na statkach oraz odpowiednich działań administracji morskich (Dz.U. L 319 z 12.12.1994, s. 20).

Ostatnia aktualizacja: 15 marca 2019Informacja prawna