Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0298(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0004/2019

Texte depuse :

A8-0004/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 13/03/2019 - 19.2

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0190

Texte adoptate
PDF 161kWORD 53k
Miercuri, 13 martie 2019 - Strasbourg Ediţie provizorie
Modificarea Regulamentului (CE) nr. 391/2009 în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune ***I
P8_TA-PROV(2019)0190A8-0004/2019
Rezoluţie
 Text consolidat

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 13 martie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 391/2009 în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune (COM(2018)0567 – C8-0384/2018 – 2018/0298(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0567),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 100 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0384/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 17 octombrie 2018(1),

–  după consultarea Comitetului Regiunilor,

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 25 ianuarie 2019, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru transport și turism (A8-0004/2019),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură, prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 62, 15.2.2019, p. 298.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 13 martie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2019/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 391/2009 în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune
P8_TC1-COD(2018)0298

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 100 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară(2),

întrucât:

(1)  La 29 martie 2017, Regatul Unit a transmis notificarea intenției sale de a se retrage din Uniune în temeiul articolului 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Tratatele nu se vor mai aplica Regatului Unit de la data intrării în vigoare a unui acord de retragere sau, în absența unui astfel de acord, la doi ani după respectiva notificare, și anume de la 30 martie 2019, cu excepția cazului în care Consiliul European, în acord cu Regatul Unit, hotărăște în unanimitate să proroge acest termen.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 391/2009 al Parlamentului European și al Consiliului(3) și Directiva 2009/15/CE a Parlamentului European și a Consiliului(4) constituie împreună cadrul de reglementare pentru activitățile organizațiilor recunoscute cu rol de inspecție, control și certificare a navelor.

(3)  În conformitate cu articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 391/2009, organizațiile cu rol de inspecție, control și certificare a navelor, recunoscute la nivelul Uniunii de către Comisie (denumite în continuare „organizații recunoscute”) sunt evaluate, în mod regulat și cel puțin o dată la doi ani, de către Comisie împreună cu statul membru care a înaintat cererea relevantă de recunoaștere a organizației.

(4)  Pentru a se respecta egalitatea de tratament, organizațiile care fuseseră recunoscute inițial de statul membru în cauză în conformitate cu Directiva 94/57/CE a Consiliului(5) și care beneficiază în prezent de recunoaștere la nivelul Uniunii în temeiul articolului 15 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 391/2009 sunt evaluate de Comisie împreună cu statul membru care a recunoscut inițial respectivele organizații.

(5)  În conformitate cu articolele 7 și 8 din Regulamentul (CE) nr. 391/2009, pentru a continua să beneficieze de recunoaștere la nivelul Uniunii, organizațiile recunoscute trebuie să continue să îndeplinească cerințele și criteriile minime stabilite în anexa I la regulamentul menționat. Respectarea acestei obligații este verificată prin evaluarea continuă realizată de Comisie împreună cu statul membru în cauză, în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) din regulamentul respectiv. Prin urmare, evaluările periodice joacă un rol important pentru menținerea recunoașterii organizațiilor.

(6)  Ca urmare a retragerii sale din Uniune, Regatul Unit nu va mai fi în măsură să participe la evaluările realizate în temeiul articolului 8 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 391/2009.

(7)  Organizațiile recunoscute care au fost recunoscute inițial de Regatul Unit beneficiază în prezent de recunoaștere la nivelul Uniunii și le-au fost încredințate de către alte state membre atribuții de inspecție, control și certificare a navelor, în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Directiva 2009/15/CE. Prin urmare, articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 391/2009 ar trebui să fie modificat pentru a se asigura că aceste organizații vor continua să facă obiectul unor evaluări în conformitate cerințele impuse de respectiva dispoziție.

(8)  De asemenea, obligațiile de monitorizare și de supraveghere pe care statele membre trebuie să le îndeplinească în prezent în temeiul articolului 9 din Directiva 2009/15/CE ar trebui să fie luate în considerare. În această privință, evaluarea organizațiilor recunoscute în temeiul Regulamentului (CE) nr. 391/2009 ar trebui să fie efectuată de Comisie împreună cu statul membru sau cu statele membre care au autorizat organizația recunoscută în cauză în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Directiva 2009/15/CE.

(9)  În scopul asigurării coordonării activităților naționale și de la nivelul Uniunii în ceea ce privește monitorizarea organizațiilor recunoscute, Comisia ar trebui să efectueze consultări cu experți și să identifice și să facă schimb de bune practici, pentru a evita duplicarea eforturilor și pentru o utilizare cât mai eficientă a capacităților și resurselor existente.

(10)  Prezentul regulament ar trebui să între în vigoare în regim de urgență, în ziua următoare datei publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și să se aplice începând cu ziua următoare datei la care ▌Regulamentul (CE) nr. 391/2009 încetează să se aplice Regatului Unit,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

La articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 391/2009, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:"

„(1) Toate organizațiile recunoscute sunt evaluate, în mod regulat și cel puțin o dată la doi ani, de către Comisie împreună cu statul membru sau statele membre care le-au autorizat în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Directiva 2009/15/CE, pentru a verifica dacă își îndeplinesc obligațiile în conformitate cu prezentul regulament și dacă îndeplinesc criteriile minime stabilite în anexa I la prezentul regulament. Evaluarea se limitează la acele activități ale organizațiilor recunoscute care intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament.”

"

Articolul 2

Comisia raportează Parlamentului European și Consiliului cu privire la efectele prezentului regulament în termen de cel mult trei ani de la data aplicării sale.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică începând cu ziua următoare datei la care Regulamentul (CE) nr. 391/2009 încetează să se aplice Regatului Unit.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la ...,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Președintele Președintele

(1)JO C 62, 15.2.2019, p. 298.
(2) Poziția Parlamentului European din 13 martie 2019.
(3)Regulamentul (CE) nr. 391/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2009 privind normele și standardele comune pentru organizațiile cu rol de inspecție și control al navelor (JO L 131, 28.5.2009, p. 11).
(4)Directiva 2009/15/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind normele și standardele comune pentru organizațiile cu rol de inspecție și control al navelor, precum și pentru activitățile în domeniu ale administrațiilor maritime (JO L 131, 28.5.2009, p. 47).
(5)Directiva 94/57/CE a Consiliului din 22 noiembrie 1994 privind normele și standardele comune pentru organismele cu rol de inspecție și control al navelor, precum și pentru activitățile în domeniu ale administrațiilor maritime (JO L 319, 12.12.1994, p. 20).

Ultima actualizare: 15 martie 2019Notă juridică