Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0298(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0004/2019

Predkladané texty :

A8-0004/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/03/2019 - 19.2

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0190

Prijaté texty
PDF 175kWORD 46k
Streda, 13. marca 2019 - Štrasburg Prechodná verzia
Zmena nariadenia (ES) č. 391/2009 vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie ***I
P8_TA-PROV(2019)0190A8-0004/2019
Uznesenie
 Zjednotený text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. marca 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 391/2009 vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie (COM(2018)0567 – C8-0384/2018 – 2018/0298(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0567),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 100 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8‑0384/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 17. októbra 2018(1),

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 25. januára 2019, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0004/2019),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 62, 15.2.2019, s. 298.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 13. marca 2019 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/..., ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 391/2009 vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie
P8_TC1-COD(2018)0298

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 100 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(2),

keďže:

(1)  Spojené kráľovstvo 29. marca 2017 predložilo oznámenie o svojom zámere vystúpiť z Únie podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únii. Zmluvy sa prestanú uplatňovať na Spojené kráľovstvo odo dňa nadobudnutia platnosti dohody o vystúpení alebo v prípade, ak sa tak nestane, dva roky po uvedenom oznámení, a to od 30. marca 2019, pokiaľ Európska rada po dohode so Spojeným kráľovstvom jednomyseľne nerozhodne o predĺžení tejto lehoty.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 391/2009(3) a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/15/ES(4) spolu vytvárajú regulačný rámec pre činnosti uznaných organizácií, ktoré vykonávajú inšpekcie a prehliadky lodí a vydávajú pre ne osvedčenia.

(3)  V súlade s článkom 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 391/2009 Komisia pravidelne a aspoň každé dva roky posudzuje organizácie, ktoré vykonávajú inšpekcie a prehliadky lodí a vydávajú pre ne osvedčenia, uznané Komisiou na úrovni Únie (ďalej len „uznané organizácie“) spolu s členským štátom, ktorý predložil príslušnú žiadosť o uznanie organizácie.

(4)  Z dôvodov rovnakého zaobchádzania sa organizácie, ktoré boli pôvodne uznané príslušným členským štátom v súlade so smernicou Rady 94/57/ES(5) a ktoré sú v súčasnosti uznané Úniou podľa článku 15 ods. 1 nariadenia (ES) č. 391/2009, majú posudzovať Komisiou spolu s členským štátom, ktorý tieto organizácie pôvodne uznal.

(5)  V súlade s článkami 7 a 8 nariadenia (ES) č. 391/2009 uznané organizácie musia aj naďalej spĺňať požiadavky a minimálne kritériá stanovené v prílohe I k uvedenému nariadeniu na to, aby si zachovali uznanie Únie. Toto sa overuje na základe nepretržitého posudzovania, ktoré vykonáva Komisia spolu s príslušným členským štátom v súlade s článkom 8 ods. 1 uvedeného nariadenia. Pravidelné posudzovanie má preto zásadný význam z hľadiska zachovania uznania organizácií.

(6)  Po vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie sa už Spojené kráľovstvo nebude môcť zúčastňovať na posúdeniach vykonávaných podľa článku 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 391/2009.

(7)  Uznané organizácie, ktoré boli pôvodne uznané Spojeným kráľovstvom, sú v súčasnosti uznané Úniou a iné členské štáty ich poverili úlohami týkajúcimi sa inšpekcií a prehliadok lodí a vydávania osvedčení lodiam v súlade s článkom 3 ods. 2 smernice 2009/15/ES. Článok 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 391/2009 by sa mal preto zmeniť, aby sa zabezpečilo, že uvedené organizácie budú aj naďalej podliehať posudzovaniu v súlade s požiadavkami uvedeného ustanovenia.

(8)  Zároveň by sa mali zohľadniť povinnosti v oblasti monitorovania a dohľadu, ktoré musia členské štáty v súčasnosti plniť podľa článku 9 smernice 2009/15/ES. V tejto súvislosti by posudzovanie uznaných organizácií podľa nariadenia (ES) č. 391/2009 mala vykonávať Komisia spolu s členským štátom, resp. členskými štátmi, ktoré udelili príslušnej uznanej organizácii oprávnenie v súlade s článkom 3 ods. 2 smernice 2009/15/ES.

(9)  S cieľom zabezpečiť koordináciu vnútroštátnych činností a činností Únie, pokiaľ ide o monitorovanie uznaných organizácií, by sa Komisia mala radiť s odborníkmi a identifikovať a vymieňať si osvedčené postupy, aby sa predchádzalo duplicitnej práci a aby sa čo najlepšie využili existujúce kapacity a zdroje.

(10)  Toto nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť čo najskôr dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie a malo by sa uplatňovať odo dňa nasledujúceho po dni, ktorým sa nariadenie (ES) č. 391/2009 prestane uplatňovať na Spojené kráľovstvo,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V článku 8 nariadenia (ES) č. 391/2009 sa odsek 1 nahrádza takto:"

„1. Všetky uznané organizácie pravidelne a aspoň každé dva roky posudzuje Komisia spolu s členským štátom alebo členskými štátmi, ktoré im udelili oprávnenie v súlade s článkom 3 ods. 2 smernice 2009/15/ES, s cieľom overiť, či si tieto organizácie plnia povinnosti vyplývajúce z tohto nariadenia a spĺňajú minimálne kritériá stanovené v prílohe I k tomuto nariadeniu. Toto posúdenie sa týka len tých činností uznaných organizácií, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.“

"

Článok 2

Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o účinkoch tohto nariadenia najneskôr do troch rokov odo dňa začatia jeho uplatňovania.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa odo dňa nasledujúceho po dni, ktorým sa nariadenie (ES) č. 391/2009 prestane uplatňovať na Spojené kráľovstvo.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V ...

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

(1)Ú. v. EÚ C 62, 15.2.2019, s. 298.
(2)Pozícia Európskeho parlamentu z 13. marca 2019.
(3)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 391/2009 z 23. apríla 2009 o spoločných pravidlách a normách pre organizácie vykonávajúce inšpekcie a prehliadky lodí (Ú. v. EÚ L 131, 28.5.2009, s. 11).
(4)Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/15/ES z 23. apríla 2009 o spoločných pravidlách a normách pre organizácie vykonávajúce inšpekcie a prehliadky lodí a pre príslušné činnosti námorných úradov (Ú. v. EÚ L 131, 28.5.2009, s. 47).
(5)Smernica Rady 94/57/ES z 22. novembra 1994 o spoločných pravidlách a normách pre organizácie vykonávajúce inšpekcie a prehliadky a pre príslušné činnosti námorných úradov (Ú. v. ES L 319, 12.12.1994, s. 20).

Posledná úprava: 15. marca 2019Právne oznámenie