Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2018/0298(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0004/2019

Predložena besedila :

A8-0004/2019

Razprave :

Glasovanja :

PV 13/03/2019 - 19.2

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0190

Sprejeta besedila
PDF 160kWORD 52k
Sreda, 13. marec 2019 - Strasbourg Začasna izdaja
Uredba o spremembi Uredbe (ES) št. 391/2009 v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije ***I
P8_TA-PROV(2019)0190A8-0004/2019
Resolucija
 Prečiščeno besedilo

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. marca 2019 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 391/2009 v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije (COM(2018)0567 – C8-0384/2018 – 2018/0298(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2018)0567),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 100(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0384/2018),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 17. oktobra 2018(1),

–  po posvetovanju z Odborom regij,

–  ob upoštevanju začasnega dogovora, ki ga je odobril pristojni odbor v skladu s členom 69f(4) Poslovnika, in zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 25. januarja 2019, da bo odobril stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem (A8-0004/2019),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

(1) UL C 62, 15.2.2019, str. 298.


Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 13. marca 2019 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2019/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 391/2009 v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije
P8_TC1-COD(2018)0298

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 100(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora(1),

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom(2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Združeno kraljestvo je 29. marca 2017 na podlagi člena 50 Pogodbe o Evropski uniji predložilo uradno obvestilo o nameri o izstopu iz Unije. Pogodbi se bosta za Združeno kraljestvo prenehali uporabljati z dnem začetka veljavnosti sporazuma o izstopu, sicer pa dve leti po tem uradnem obvestilu, in sicer 30. marca 2019, razen če Evropski svet po dogovoru z Združenim kraljestvom soglasno ne sklene, da se to obdobje podaljša.

(2)  Uredba (ES) št. 391/2009 Evropskega parlamenta in Sveta(3) in Direktiva 2009/15/ES Evropskega parlamenta in Sveta(4) skupaj tvorita regulativni okvir za dejavnosti priznanih organizacij za tehnični nadzor in pregled ladij ter izdajanje spričeval.

(3)  V skladu s členom 8(1) Uredbe (ES) št. 391/2009 Komisija skupaj z državo članico, ki je vložila ustrezno zahtevo za priznanje organizacije, redno in vsaj vsaki dve leti oceni organizacije za tehnični nadzor in pregled ladij ter izdajanje spričeval, ki jih priznava na ravni Unije (v nadaljnjem besedilu: priznane organizacije).

(4)  Zaradi enake obravnave bi morala Komisija organizacije, ki jih je ustrezna država članica prvotno priznala v skladu z Direktivo Sveta 94/57/ES(5) in jih Unija zdaj priznava na podlagi člena 15(1) Uredbe (ES) št. 391/2009, oceniti skupaj z državo članico, ki je prvotno priznala te organizacije.

(5)  V skladu s členoma 7 in 8 Uredbe (ES) št. 391/2009 morajo priznane organizacije, zato da jih Unija še naprej priznava, še naprej izpolnjevati zahteve in minimalna merila iz Priloge I k navedeni uredbi. To se preverja s stalnim ponovnim ocenjevanjem, ki ga v skladu s členom 8(1) navedene uredbe izvaja Komisija skupaj z ustrezno državo članico. Zato ima redno ocenjevanje pomembno vlogo pri nadaljnjem priznavanju organizacij.

(6)  Združeno kraljestvo po izstopu iz Unije ne bo več moglo sodelovati pri ocenjevanju, ki se izvaja v skladu s členom 8(1) Uredbe (ES) št. 391/2009.

(7)  Priznane organizacije, ki jih je prvotno priznalo Združeno kraljestvo, zdaj priznava Unija in so jim druge države članice zaupale dolžnosti v zvezi s tehničnim nadzorom in pregledom ladij ter izdajanjem spričeval v skladu s členom 3(2) Direktive 2009/15/ES. Člen 8(1) Uredbe (ES) št. 391/2009 je zato treba spremeniti, da bo mogoče navedene organizacije še naprej ocenjevati v skladu z zahtevami iz navedene določbe.

(8)  Upoštevati bi bilo treba tudi obveznosti spremljanja in nadzora, ki jih morajo države članice izpolnjevati v skladu s členom 9 Direktive 2009/15/ES. Glede na to bi morala Komisija ocenjevanje priznanih organizacij v skladu z Uredbo (ES) št. 391/2009 izvajati skupaj z državo članico ali državami članicami, ki so zadevno priznano organizacijo pooblastile v skladu s členom 3(2) Direktive 2009/15/ES.

(9)  Za zagotovitev usklajevanja nacionalnih dejavnosti in dejavnosti Unije v zvezi s spremljanjem priznanih organizacij bi se Komisija morala posvetovati s strokovnjaki ter opredeliti in izmenjati dobre prakse, da bi se izognili podvajanju dela in bi čim bolje izkoristili obstoječe zmogljivosti in sredstva.

(10)  Ta uredba bi morala nujno začeti veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije in bi se morala uporabljati od dne, ki sledi dnevu, na katerega se Uredba (ES) št. 391/2009 preneha uporabljati za Združeno kraljestvo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V členu 8 Uredbe (ES) št. 391/2009 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:"

„1. Komisija skupaj z državo članico ali državami članicami, ki so jih pooblastile v skladu s členom 3(2) Direktive 2009/15/ES, redno in vsaj vsaki dve leti oceni vse priznane organizacije, da preveri, ali organizacije izpolnjujejo obveznosti iz te uredbe in minimalna merila iz Priloge I k tej uredbi. Ocena se omeji na tiste dejavnosti priznane organizacije, ki spadajo na področje uporabe te uredbe.“

"

Člen 2

Komisija najpozneje tri leta po datumu začetka uporabe te uredbe poroča Evropskemu parlamentu in Svetu o njenih učinkih.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od dne, ki sledi dnevu, na katerega se Uredba (ES) št. 391/2009 preneha uporabljati za Združeno kraljestvo.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V ...,

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik

(1)UL C 62, 15.2.2019, str. 298.
(2) Stališče Evropskega parlamenta z dne 13. marca 2019.
(3)Uredba (ES) št. 391/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o skupnih pravilih in standardih za organizacije za tehnični nadzor in pregled ladij (UL L 131, 28.5.2009, str. 11).
(4)Direktiva 2009/15/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o skupnih pravilih in standardih za organizacije, pooblaščene za tehnični nadzor in pregled ladij, ter za ustrezne ukrepe pomorskih uprav (UL L 131, 28.5.2009, str. 47).
(5)Direktiva Sveta 94/57/ES z dne 22. novembra 1994 o skupnih predpisih in standardih za organizacije, pooblaščene za inšpekcijski pregled in nadzor ladij ter za ustrezne ukrepe pomorskih uprav (UL L 319, 12.12.1994, str. 20).

Zadnja posodobitev: 15. marec 2019Pravno obvestilo