Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0298(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0004/2019

Ingivna texter :

A8-0004/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/03/2019 - 19.2

Antagna texter :

P8_TA(2019)0190

Antagna texter
PDF 161kWORD 46k
Onsdagen den 13 mars 2019 - Strasbourg Preliminär utgåva
Förordning om ändring av förordning (EG) nr 391/2009 med anledning av Förenade kungarikets utträde ur unionen ***I
P8_TA-PROV(2019)0190A8-0004/2019
Resolution
 Konsoliderad text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 mars 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 391/2009 med anledning av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen (COM(2018)0567 – C8-0384/2018 – 2018/0298(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0567),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 100.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8‑0384/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 17 Oktober 2018(1),

–  efter att ha hört Regionkommittén,

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 69f.4 i arbetsordningen och det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 25 januari 2019 att godkänna parlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism (A8-0004/2019).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 62, 15.2.2019, s. 298.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 13 mars 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/… om ändring av förordning (EG) nr 391/2009 med anledning av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen
P8_TC1-COD(2018)0298

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 100.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(1),

efter att ha hört Regionkommittén▌,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet(2), och

av följande skäl:

(1)  Den 29 mars 2017 anmälde Förenade kungariket sin avsikt att utträda ur unionen, enligt artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen. Fördragen kommer att upphöra att vara tillämpliga på Förenade kungariket från och med den dag då avtalet om utträde träder i kraft eller, om det inte finns något sådant avtal, två år efter anmälan, närmare bestämt från och med den 30 mars 2019, om inte Europeiska rådet i samförstånd med Förenade kungariket med enhällighet beslutar att förlänga denna tidsfrist.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 391/2009(3) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/15/EG(4) utgör tillsammans den rättsliga ramen för den verksamhet som utövas av erkända organisationer för inspektion, tillsyn och certifiering av fartyg.

(3)  Enligt artikel 8.1 i förordning (EG) nr 391/2009 måste organisationer för fartygsinspektion ▌fartygstillsyn och certifiering som är erkända på unionsnivå av kommissionen (nedan kallade erkända organisationer) regelbundet och minst vartannat år bedömas av kommissionen i samverkan med den medlemsstat som lämnat in den ursprungliga begäran om erkännande av organisationen.

(4)  Av likabehandlingsskäl bör organisationer som ursprungligen erkänts av den berörda medlemsstaten i enlighet med rådets direktiv 94/57/EG(5) och som för närvarande omfattas av unionserkännande enligt artikel 15.1 i förordning (EG) nr 391/2009 bedömas av kommissionen i samverkan med den medlemsstat som ursprungligen erkände dessa organisationer.

(5)  Enligt artiklarna 7 och 8 i förordning (EG) nr 391/2009 måste erkända organisationer, för att kunna fortsätta att omfattas av unionserkännande, fortsätta att uppfylla de krav och minimikriterier som anges i bilaga I till den förordningen. Detta kontrolleras genom den kontinuerliga bedömning som utförs av kommissionen, i samverkan med den berörda medlemsstaten, i enlighet med artikel 8.1 i den förordningen. Därför spelar regelbunden bedömning en viktig roll när det gäller organisationernas fortsatta erkännande.

(6)  Till följd av sitt utträde ur unionen kommer Förenade kungariket inte längre att kunna delta i de bedömningar som utförs enligt artikel 8.1 i förordning (EG) nr 391/2009.

(7)  De erkända organisationer som ursprungligen erkänts av Förenade kungariket omfattas för närvarande av unionserkännande och har av andra medlemsstater anförtrotts uppgifter med avseende på inspektion, tillsyn och certifiering av fartyg, i enlighet med artikel 3.2 i direktiv 2009/15/EG. ▌Artikel 8.1 i förordning (EG) nr 391/2009 bör därför ändras i syfte att säkerställa att dessa organisationer kommer att fortsätta att bli föremål för bedömning i enlighet med kraven i den bestämmelsen.

(8)  ▌De kontroll- och tillsynsskyldigheter som medlemsstaterna för närvarande måste uppfylla enligt artikel 9 i direktiv 2009/15/EG bör också beaktas. I detta avseende bör bedömningen av erkända organisationer enligt förordning (EG) nr 391/2009 utföras av kommissionen i samverkan med den medlemsstat eller de medlemsstater som bemyndigat den berörda erkända organisationen i enlighet med artikel 3.2 i direktiv 2009/15/EG.

(9)  För att säkerställa samordningen av nationella verksamheter och unionsverksamheter med hänsyn till kontroll av erkända organisationer, bör kommissionen samråda med experter och identifiera och utbyta god praxis för att undvika dubbelarbete och på bästa sätt använda existerande kapacitet och resurser.

(10)  Denna förordning bör av brådskande skäl träda i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens offentliga tidning och bör tillämpas från och med den dag som följer på den dag då ▌ förordning (EG) nr 391/2009, upphör att tillämpas på Förenade kungariket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 8.1 i förordning (EG) nr 391/2009 ska ersättas med följande:"

”1. Alla erkända organisationer ska regelbundet och minst vartannat år bedömas av kommissionen i samverkan med den medlemsstat eller de medlemsstater som bemyndigat dem i enlighet med artikel 3.2 i direktiv 2009/15/EG, i syfte att kontrollera att organisationerna fullgör förpliktelserna enligt denna förordning och uppfyller minimikriterierna i bilaga I till denna förordning. Bedömningen ska begränsas till den del av de erkända organisationernas verksamhet som omfattas av denna förordnings tillämpningsområde.”

"

Artikel 2

Kommissionen ska rapportera till Europaparlamentet och rådet om effekterna av denna förordning senast tre år efter den dag då den börjar tillämpas.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den dag som följer på den dag då förordning (EG) nr 391/2009 upphör att tillämpas på Förenade kungariket.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i …

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

(1)EUT C 62, 15.2.2019, s. 298.
(2)Europaparlamentets ståndpunkt av den 13 mars 2019.
(3)Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 391/2009 av den 23 april 2009 om gemensamma regler och standarder för organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg (EUT L 131, 28.5.2009, s. 11).
(4)Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/15/EG av den 23 april 2009 om gemensamma regler och standarder för organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg och för sjöfartsadministrationernas verksamhet i förbindelse därmed (EUT L 131, 28.5.2009, s. 47).
(5)Rådets direktiv 94/57/EG av den 22 november 1994 om gemensamma regler och standarder för organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg och för sjöfartsadministrationernas verksamhet i förbindelse därmed (EGT L 319, 12.12.1994, s. 20).

Senaste uppdatering: 15 mars 2019Rättsligt meddelande