Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0299(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0009/2019

Внесени текстове :

A8-0009/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/03/2019 - 19.3

Приети текстове :

P8_TA(2019)0191

Приети текстове
PDF 182kWORD 55k
Сряда, 13 март 2019 г. - Страсбург Неокончателна версия
Изменение на Регламент (ЕС) № 1316/2013 с оглед на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза ***I
P8_TA-PROV(2019)0191A8-0009/2019
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 март 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1316/2013 с оглед на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза (COM(2018)0568 – C8-0385/2018 – 2018/0299(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0568),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 172 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0385/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 17 октомври 2018 г.(1),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 10 октомври 2018 г.(2),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността, и поетия с писмо от 20 февруари 2019 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм и становището на комисията по регионално развитие (A8-0009/2019),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 62, 15.2.2019 г., стр. 301.
(2) OВ C 461, 21.12.2018 г., стр. 173.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 13 март 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1316/2013 с оглед на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза
P8_TC1-COD(2018)0299

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 172 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(1),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите(2),

в съответствие с обикновената законодателна процедура(3),

като имат предвид, че:

(1)  На 29 март 2017 г. Обединеното кралство внесе нотификацията за намерението си да се оттегли от Съюза по силата на член 50 от Договора за Европейския съюз. Договорите ще престанат да се прилагат спрямо Обединеното кралство от датата на влизане в сила на споразумение за оттегляне ▌или, при липсата на такова — две години след тази нотификация, а именно от 30 март 2019 г., освен ако Европейският съвет в съгласие с Обединеното кралство не вземе единодушно решение за удължаване на този срок.

(2)  Механизмът за свързване на Европа, който е ключов инструмент на Съюза за финансиране, е създаден с Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския парламент и на Съвета(4). Целта на Механизма за свързване на Европа е да направи възможно осъществяването на проекти от трансграничен и общ интерес, които да бъдат подготвяни и изпълнявани в рамката на политиката за трансевропейски мрежи в секторите на транспорта, телекомуникациите и енергетиката с цел да се подобрят функционирането на вътрешния пазар и конкурентоспособността, както и да се допринесе за икономическото, социалното и териториалното сближаване и за постигане на целите за устойчиво развитие.

(3)  В част I от приложение I към Регламент (ЕС) № 1316/2013 се съдържа списък на деветте коридора на основната мрежа. Тези коридори представляват инструмент, който улеснява координираното реализиране на основната мрежа. Те следва да допринасят за цялостността на основната мрежа чрез по-добро териториално сътрудничество, да отговарят на по-широки цели на транспортната политика и да улесняват оперативната съвместимост, интегрирането на различните видове транспорт и мултимодалните операции.

(4)  Обединеното кралство е част от Северноморско-Средиземноморския коридор на основната мрежа, който включва връзки между Белфаст, Дъблин и Корк на остров Ирландия и връзки във Великобритания от Глазгоу и Единбург в северната част до Фолкстон и Дувър в южната част. Участъците и възлите в Обединеното кралство са включени в таблицата, озаглавена „Предварително набелязани участъци, включително проекти“, за коридорите на основната мрежа, включени в част I, точка 2 от приложение I към Регламент (ЕС) № 1316/2013.

(5)  С оглед на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза частите от Северноморско-Средиземноморския коридор на основната мрежа, свързани с Обединеното кралство, и участъците и възлите в Обединеното кралство, включени в таблицата с „Предварително набелязани участъци, включително проекти“, ще се окажат неизползваеми и вече няма да пораждат правни последици от деня след този, в който Регламент (ЕС) № 1316/2013 престане да се прилага спрямо Обединеното кралство.

(6)  За Ирландия морските връзки са ключово средство за гарантиране на пряката ѝ свързаност с континентална Европа, особено с оглед на несигурното развитие на търговските потоци, преминаващи през „сухоземния мост“ на Обединеното кралство.

(7)  С цел да се избегне положение, при което Северноморско-Средиземноморския коридор на основната мрежа се разделя на две отделни и несвързани части, и да се осигури свързаност на Ирландия с континентална Европа, Северноморско-Средиземноморският коридор на основната мрежа следва да включва нови морски връзки между ирландските ▌пристанища и пристанищата на Белгия, Франция и Нидерландия, които са част от този коридор.

Освен това една връзка между Северноморско-Средиземноморския коридор и Атлантическия коридор през Хавър, намиращ се на трасето на Атлантическия коридор, следва да осигурява по-добра свързаност и интеграция на вътрешния пазар.

(8)  Важно е средносрочните последици от оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза върху връзките и транспортните потоци, по-специално евентуалното преразпределяне на транспортните потоци, да са взети под внимание при разработването на инструмента, който ще замени Механизма за свързване на Европа и с оглед на оценката на Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета(5).

Поради това до 2021 г. Комисията следва да извърши ранен преглед на Регламент (ЕС) № 1315/2013, за да се вземат предвид евентуалните промени в потоците на стоките, след като Обединеното кралство напусне Съюза.

(9)  Осигуряването на връзка между Ирландия и другите държави членки от Северноморско-Средиземноморския коридор на основната мрежа и ограничена част от Атлантическия коридор е от решаващо значение за текущите и бъдещите инфраструктурни инвестиции и за осигуряването на правна яснота и сигурност при планирането на инфраструктура. От съществено значение е да се развие подходящата инфраструктура, за да се запазят и подкрепят съществуващите и бъдещите търговски потоци между Ирландия и континентална Европа.

(10)  Инвестициите в оборудване и инфраструктура за сигурност и проверки на външните граници следва да бъдат приоритетно действие в последния етап от изпълнението на настоящия програмен период на Механизма за свързване на Европа.

(11)  За да се отговори на тези потребности, Комисията следва да предложи нова годишна работна програма.

(12)  При прегледа на многогодишната работна програма с цел адаптирането ѝ предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза следва по-специално да бъдат взети под внимание действията, насочени към укрепване на транспортната инфраструктура за сигурност и проверки на външните граници.

(13)  Настоящият регламент следва по спешност да влезе в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз и следва да се прилага от деня след деня, в който Регламент (ЕС) № 1316/2013 престане да се прилага спрямо Обединеното кралство,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС) № 1316/2013 се изменя, както следва:

1)  В член 7, параграф 2 се добавя следната буква:"

„м) действия за адаптиране на транспортната инфраструктура за целите на сигурността и проверките на външните граници.“

"

2)  Член 17 се изменя, както следва:

а)  параграф 2 се заменя със следното:"

„2. Комисията прави преглед на многогодишните работни програми най-малко веднъж — в средата на периода. В транспортния сектор тя прави преглед на многогодишната работна програма, за да я адаптира предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза. При необходимост Комисията приема актове за изпълнение, които преразглеждат многогодишната работна програма . Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 25, параграф 2.“;

"

б)  добавя се следният параграф:"

„5а. В транспортния сектор действията, описани в член 7, параграф 2, буква м), са приоритет на годишна работна програма, приета на или след [датата на влизане в сила на настоящия регламент].“

"

3)  Приложение I се изменя, както е определено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от деня след деня, в който Регламент (ЕС) № 1316/2013 престане да се прилага спрямо Обединеното кралство.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в …

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

ПРИЛОЖЕНИЕ

Изменение на приложение I към Регламент (ЕС) № 1316/2013

В приложение I, част I, точка 2 („Коридори на основната мрежа“), раздел „Северноморски-Средиземноморски“, подраздел „Направления“ се добавя следният ред след реда „Белфаст — Дъблин — Корк“:

Шанън Фойнс/ Дъблин/ Корк — Хавър/ Кале/ Дюнкерк/ Зеебрюге/ Терньозен/ Гент/ Антверпен/ Ротердам/ Амстердам“.

(1)ОВ C 62, 15.2.2019 г., стр. 301.
(2)ОВ C 461, 21.12.2018 г., стр. 173.
(3)Позиция на Европейския парламент от 13 март 2019 г.
(4)Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на Механизъм за свързване на Европа, за изменение на Регламент (ЕС) № 913/2010 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 680/2007 и (ЕО) № 67/2010 (OВ L 348, 20.12.2013 г., стр. 129).
(5)1Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно насоките на Съюза за развитието на трансевропейската транспортна мрежа и за отмяна на Решение № 661/2010/ЕО (ОВ L 348, 20.12.2013 г., стр. 1).

Последно осъвременяване: 15 март 2019 г.Правна информация