Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0299(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0009/2019

Indgivne tekster :

A8-0009/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 13/03/2019 - 19.3

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0191

Vedtagne tekster
PDF 172kWORD 55k
Onsdag den 13. marts 2019 - Strasbourg Foreløbig udgave
Ændring af forordning (EU) nr. 1316/2013 for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen ***I
P8_TA-PROV(2019)0191A8-0009/2019
Beslutning
 Konsolideret tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. marts 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1316/2013 for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen (COM(2018)0568 – C8-0385/2018 – 2018/0299(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0568),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 172 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på hvis grundlag Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0385/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 17. oktober 2018 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–  der henviser til udtalelse af 10. oktober 2018 fra Regionsudvalget(2),

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 69f, stk. 4, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 20. februar 2019 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget og udtalelse fra Regionaludviklingsudvalget (A8-0009/2019),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 62 af 15.2.2019, s. 30.
(2) EUT C 461 af 21.12.2018, s. 173.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 13. marts 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/… om ændring af forordning (EU) nr. 1316/2013, for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen
P8_TC1-COD(2018)0299

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 172,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget(2),

efter den almindelige lovgivningsprocedure(3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Den 29. marts 2017 meddelte Det Forenede Kongerige sin beslutning om at udtræde af Unionen i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union. Traktaterne ophører med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige på datoen for udtrædelsesaftalens ▌ikrafttræden, eller, hvis en sådan aftale ikke foreligger, to år efter nævnte meddelelse, dvs. fra den 30. marts 2019, medmindre Det Europæiske Råd efter aftale med Det Forenede Kongerige med enstemmighed beslutter at forlænge denne frist.

(2)  Connecting Europe-faciliteten, der er et centralt EU-finansieringsinstrument, blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1316/2013(4). Connecting Europe-faciliteten skal gøre det muligt at forberede og gennemføre projekter af fælles interesse på tværs af grænserne inden for rammerne af politikken for transeuropæiske net i transport-, telekommunikations- og energisektorerne med henblik på at forbedre den måde, hvorpå det indre marked fungerer, forbedre konkurrenceevnen og bidrage til økonomisk, social og territorial samhørighed samt til målene for bæredygtig udvikling.

(3)  Bilag I, del I, til forordning (EU) nr. 1316/2013 indeholder en liste over ni hovednetkorridorer. Disse korridorer er et instrument til fremme af en koordineret gennemførelse af hovednettet. De bidrager til samhørigheden i hovednettet gennem forbedret territorialt samarbejde og til at forfølge transportpolitikkens bredere målsætninger og fremme interoperabilitet, modal integration og multimodale aktiviteter.

(4)  Det Forenede Kongerige er en del af hovednetkorridoren Nordsøen – Middelhavet, der omfatter forbindelser mellem Belfast, Dublin og Cork på øen Irland og forbindelser i Storbritannien fra Glasgow og Edinburgh i nord til Folkestone og Dover i syd. Det Forenede Kongeriges strækninger og knudepunkter er medtaget i tabellen med titlen "forhåndsudpegede strækninger, herunder projekter" i hovednettets korridorer indeholdt i bilag I, del I, til forordning (EU) nr. 1316/2013.

(5)  I lyset af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen bliver de dele af ruteføringen i hovednetkorridoren Nordsøen – Middelhavet, der vedrører Det Forenede Kongerige, og Det Forenede Kongeriges strækninger og knudepunkter medtaget i tabellen "forhåndsudpegede strækninger, herunder projekter" forældet og har ikke længere retsvirkninger fra dagen efter den dag, hvor forordning (EU) nr. 1316/2013 ophører med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige.

(6)  For Irland udgør søtransportforbindelser et vigtigt middel til at sikre landets direkte forbindelser med det europæiske fastland, navnlig i lyset af usikkerheden vedrørende udviklingen i de handelsstrømme, der passerer over Det Forenede Kongeriges "landbro".

(7)  Hovednetkorridoren Nordsøen – Middelhavet bør omfatte nye maritime forbindelser mellem de ▌ irske havne og de havne i Belgien, Frankrig og Nederlandene, som er en del af denne korridor, for at undgå en situation, hvor hovednetkorridoren Nordsøen – Middelhavet skilles i to særskilte og usammenhængende dele og sikre Irlands konnektivitet med det europæiske fastland. Desuden bør en forbindelse mellem korridoren Nordsøen – Middelhavet og Atlanterhavskorridoren via Le Havre, som er en del af Atlanterhavskorridoren, sikre bedre konnektivitet og integration på det indre marked.

(8)  Det er vigtigt, at de mellemsigtede konsekvenser af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen for forbindelser og trafikstrømme, navnlig en eventuel omfordeling af trafikstrømme, tages i betragtning ved udformningen af det efterfølgende instrument til Connecting Europe-faciliteten og ved evalueringen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1315/2013(5). Derfor bør Kommissionen senest i 2021 foretage en tidlig gennemgang af forordning (EU) nr. 1315/2013 for at tage hensyn til eventuelle ændringer i varestrømmen, når Det Forenede Kongerige forlader Unionen.

(9)  Det er afgørende at sikre forbindelsen mellem Irland og de andre medlemsstater i hovednetkorridoren Nordsøen – Middelhavet og en begrænset del af Atlanterhavskorridoren for de igangværende og kommende infrastrukturinvesteringer og for at skabe juridisk klarhed og sikkerhed for infrastrukturplanlægningen. Det er af afgørende betydning at udvikle relevante infrastrukturer for at opretholde og støtte eksisterende og fremtidige handelsstrømme mellem Irland og det europæiske fastland.

(10)  Investeringer i udstyr og infrastruktur til sikkerhed og kontrol ved de ydre grænser bør være en prioriteret foranstaltning i den sidste fase af gennemførelsen af den nuværende programmeringsperiode for Connecting Europe-faciliteten.

(11)  For at afhjælpe disse behov bør Kommissionen foreslå et nyt årligt arbejdsprogram.

(12)  Under gennemgangen af det flerårige arbejdsprogram med henblik på dets tilpasning til Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen bør navnlig aktioner med sigte på at styrke transportinfrastrukturen for sikkerhed og kontrol ved de ydre grænser tages i betragtning.

(13)  Denne forordning bør på grund af sagens hastende karakter træde i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende og bør finde anvendelse fra dagen efter den dag, hvor forordning (EU) nr. 1316/2013 ophører med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EU) nr. 1316/2013 foretages følgende ændringer:

1)  I artikel 7, stk. 2, tilføjes følgende litra:"

"m) aktioner til tilpasning af transportinfrastrukturen med henblik på sikkerhed og kontrol ved de ydre grænser."

"

2)  Artikel 17 ændres således:

a)  stk. 2 affattes således:"

"2. Kommissionen tager de flerårige arbejdsprogrammer op til fornyet overvejelse som minimum midtvejs. I transportsektoren reviderer den det flerårige arbejdsprogram for at tilpasse det i lyset af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen. Hvis det er nødvendigt, vedtager Kommissionen gennemførelsesretsakter, der reviderer det flerårige arbejdsprogram. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren, jf. artikel 25, stk. 2."

"

b)  følgende stykke indsættes:"

"5a. I transportsektoren skal aktionerne i artikel 7, stk. 2, litra m), være en prioritet i et årligt arbejdsprogram vedtaget den … [datoen for denne forordnings ikrafttræden] eller derefter."

"

3)  Bilag I ændres som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft ▌ dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse fra dagen efter den dag, hvor forordning (EU) nr. 1316/2013 ophører med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i …

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

BILAG

Ændring af bilag I til forordning (EU) nr. 1316/2013

I bilag I, del I, punkt 2 ("Hovednetkorridorer"), afsnit "Nordsøen – Middelhavet", underafsnit "Retning", indsættes følgende linje efter linjen "Belfast – Baile Átha Cliath/Dublin – Corcaigh/Cork":

"Shannon Foynes/Baile Átha Cliath/Dublin/Corcaigh/Cork – Le Havre/Calais/Dunkerque/Zeebrugge/Terneuzen/Gent/Antwerpen/Rotterdam/Amsterdam".

(1)EUT C 62 af 15.2.2019, s. 301.
(2)EUT C 461 af 21.12.2018, s. 173.
(3)Europa-Parlamentets holdning af 13.3.2019.
(4)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1316/2013 af 11. december 2013 om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten, om ændring af forordning (EU) nr. 913/2010 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 680/2007 og (EF) nr. 67/2010 (EUT L 348 af 20.12.2013, s. 129).
(5)1Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1315/2013 af 11. december 2013 om Unionens retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske transportnet og om ophævelse af afgørelse nr. 661/2010/EU (EUT L 348 af 20.12.2013, s. 1).

Seneste opdatering: 15. marts 2019Juridisk meddelelse