Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0299(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0009/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0009/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/03/2019 - 19.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0191

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 196kWORD 53k
Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019 - Στρασβούργο Προσωρινή έκδοση
Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση ***I
P8_TA-PROV(2019)0191A8-0009/2019
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση (COM(2018)0568 – C8-0385/2018 – 2018/0299(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0568),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 172 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0385/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 17ης Οκτωβρίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 10ης Οκτωβρίου 2018(2),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 20ής Φεβρουαρίου 2019, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A8-0009/2019),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 62 της 15.2.2019, σ. 301.
(2) ΕΕ C 461 της 21.12.2018, σ. 173.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 13 Μαρτίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕE) αριθ. 1316/2013 όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση
P8_TC1-COD(2018)0299

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 172,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(1),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών(2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Στις 29 Μαρτίου 2017 το Ηνωμένο Βασίλειο γνωστοποίησε την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την Ένωση, δυνάμει του άρθρου 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή  Ένωση. Οι Συνθήκες θα παύσουν να ισχύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας αποχώρησης ▌ή, ελλείψει συμφωνίας, δύο έτη μετά την εν λόγω γνωστοποίηση, δηλαδή από τις 30 Μαρτίου 2019, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σε συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο, αποφασίσει ομόφωνα να παρατείνει την εν λόγω προθεσμία.

(2)  Η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη», η οποία είναι ένα θεμελιώδες χρηματοδοτικό μέσο της Ένωσης, συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(4). Σκοπός της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» είναι να καταστεί δυνατή η εκπόνηση και η υλοποίηση έργων διασυνοριακού χαρακτήρα και κοινού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της πολιτικής για τα διευρωπαϊκά δίκτυα στους τομείς των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας, προκειμένου να βελτιωθεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και η ανταγωνιστικότητα, καθώς και για να συμβάλει η διευκόλυνση στην οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή και στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης.

(3)  Στο μέρος I του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 παρατίθεται κατάλογος εννέα διαδρόμων του κεντρικού δικτύου. Οι διάδρομοι αυτοί αποτελούν μέσο για να διευκολυνθεί η συντονισμένη υλοποίηση του κεντρικού δικτύου. Αναμένεται ότι θα συμβάλουν στη συνοχή του κεντρικού δικτύου μέσω βελτιωμένης εδαφικής συνεργασίας, θα εκπληρώσουν ευρύτερους στόχους της πολιτικής μεταφορών και θα διευκολύνουν τη  διαλειτουργικότητα, την ενοποίηση των τρόπων μεταφοράς και τις συνδυασμένες μεταφορές.

(4)  Το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί μέρος του διαδρόμου του κεντρικού δικτύου Βόρεια  Θάλασσα – Μεσόγειος, ο οποίος περιλαμβάνει συνδέσεις μεταξύ του Μπέλφαστ, του  Δουβλίνου και του Κορκ στη νήσο της Ιρλανδίας και συνδέσεις στη Μεγάλη Βρετανία από τη Γλασκόβη και το Εδιμβούργο στον Βορρά έως το Folkestone και το Ντόβερ στον  Νότο. Τα τμήματα και οι κόμβοι του Ηνωμένου Βασιλείου περιλαμβάνονται στον πίνακα που τιτλοφορείται «Προκαθορισμένα, τμήματα συμπεριλαμβανομένων έργων» των διαδρόμων του κεντρικού δικτύου που περιλαμβάνονται στο μέρος I σημείο 2 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1316/2013.

(5)  Ενόψει της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση, τα τμήματα της χάραξης του διαδρόμου του κεντρικού δικτύου Βόρεια Θάλασσα – Μεσόγειος που σχετίζονται με το Ηνωμένο Βασίλειο και τα τμήματα και οι κόμβοι του Ηνωμένου  Βασιλείου που περιλαμβάνονται στον πίνακα «προκαθορισμένα τμήματα, συμπεριλαμβανομένων έργων» θα καταστούν άνευ αντικειμένου και θα παύσουν να παράγουν έννομα αποτελέσματα από την επομένη της ημέρας κατά την οποία ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 παύσει να ισχύει στο Ηνωμένο Βασίλειο.

(6)  Για την Ιρλανδία, οι θαλάσσιες συνδέσεις αντιπροσωπεύουν ένα βασικό μέσο εξασφάλισης της άμεσης συνδεσιμότητάς της με την ηπειρωτική Ευρώπη, δεδομένης, ιδίως, της αβέβαιης εξέλιξης των εμπορικών ροών διά μέσου της «χερσαίας γέφυρας» του Ηνωμένου Βασιλείου.

(7)  Για να αποτραπεί μία κατάσταση όπου ο διάδρομος του κεντρικού δικτύου Βόρεια Θάλασσα – Μεσόγειος διασπάται σε δύο χωριστά και ασύνδετα μεταξύ τους τμήματα και για να διασφαλιστεί η συνδεσιμότητα της Ιρλανδίας με την ηπειρωτική Ευρώπη, ο διάδρομος του κεντρικού δικτύου Βόρεια Θάλασσα – Μεσόγειος θα πρέπει να περιλαμβάνει νέες θαλάσσιες συνδέσεις μεταξύ των ιρλανδικών ▌λιμένων και των λιμένων του Βελγίου, της Γαλλίας και των Κάτω Χωρών, οι οποίοι αποτελούν μέρος αυτού του διαδρόμου. Επιπλέον, η σύνδεση μεταξύ του διαδρόμου Βόρεια Θάλασσα-Μεσόγειος και του διαδρόμου Ατλαντικός μέσω της Χάβρης, που βρίσκεται στον διάδρομο Ατλαντικός, θα πρέπει να διασφαλίσει καλύτερη συνδεσιμότητα και ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς.

(8)  Είναι σημαντικό οι μεσοπρόθεσμες συνέπειες της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση όσον αφορά τις συνδέσεις και τις ροές κυκλοφορίας, ιδίως η πιθανή αναδιάταξη των ροών κυκλοφορίας, να ληφθούν υπόψη κατά τον σχεδιασμό του μέσου που θα διαδεχθεί τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» και για την αξιολόγηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.  1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5).

Κατά συνέπεια, η Επιτροπή θα πρέπει έως το 2021 να διενεργήσει έγκαιρη επανεξέταση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013, για να λάβει υπόψη πιθανές αλλαγές στη ροή αγαθών μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση.

(9)  Η διασφάλιση της σύνδεσης μεταξύ της Ιρλανδίας και των λοιπών κρατών μελών κατά μήκος του διαδρόμου του κεντρικού δικτύου Βόρεια Θάλασσα – Μεσόγειος, καθώς και περιορισμένου τμήματος του διαδρόμου Ατλαντικός, είναι ζωτικής σημασίας για τις εν εξελίξει και τις μελλοντικές επενδύσεις σε υποδομές και για την παροχή νομικής σαφήνειας και ασφάλειας δικαίου στον σχεδιασμό υποδομών. Είναι σημαντικό να αναπτυχθούν οι σχετικές υποδομές για τη διατήρηση και την υποστήριξη των υφιστάμενων και των μελλοντικών εμπορικών ροών μεταξύ της Ιρλανδίας και της ηπειρωτικής Ευρώπης.

(10)  Η πραγματοποίηση επενδύσεων για τον εξοπλισμό και τις υποδομές για την ασφάλεια και τους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα θα πρέπει να αποτελέσει δράση προτεραιότητας κατά την τελευταία φάση της εφαρμογής της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη».

(11)  Για την αντιμετώπιση των αναγκών αυτών, η Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει ένα νέο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας.

(12)  Κατά τη διάρκεια της επανεξέτασης του πολυετούς προγράμματος εργασίας ώστε αυτό να προσαρμοστεί στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση, θα πρέπει να ληφθούν ιδιαιτέρως υπόψη δράσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση των υποδομών μεταφορών για την ασφάλεια και τον έλεγχο στα εξωτερικά σύνορα.

(13)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να τεθεί επειγόντως σε ισχύ την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να εφαρμόζεται από την επομένη της ημέρας κατά την οποία ο κανονισμός (ΕΕ)  αριθ.  1316/2013 παύσει να ισχύει ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 τροποποιείται ως εξής:

1)  στο άρθρο 7 παράγραφος 2, προστίθεται το ακόλουθο σημείο:"

«ιγ) δράσεις προσαρμογής των υποδομών μεταφορών για τους σκοπούς της  ασφάλειας και των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα».

"

2)  Το άρθρο 17 τροποποιείται ως εξής:

α)  η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Η Επιτροπή επανεξετάζει τα πολυετή προγράμματα εργασίας τουλάχιστον στα μέσα της περιόδου εφαρμογής τους. Στον τομέα των μεταφορών, επανεξετάζει το πολυετές πρόγραμμα εργασίας προκειμένου να το προσαρμόσει υπό το φως της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση. Εφόσον είναι αναγκαίο, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που αναθεωρούν το πολυετές πρόγραμμα εργασιών. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου  25 παράγραφος 2.»·

"

β)  παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«5a. Στον τομέα των μεταφορών, οι δράσεις που παρουσιάζονται αναλυτικά στο άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο ιγ) αποτελούν προτεραιότητα του ετήσιου προγράμματος εργασίας που εγκρίθηκε την ή μετά την… [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].».

"

3)  Το παράρτημα I τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ▌επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη  Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την επομένη της ημέρας κατά την οποία ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 παύει να ισχύει στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος  μέλος.

…,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τροποποίηση του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1316/2013

Στο παράρτημα I μέρος Ι σημείο 2 («Διάδρομοι κεντρικού δικτύου»), τμήμα «Βόρεια  Θάλασσα  – Μεσόγειος», υποενότητα «Σειρά», παρεμβάλλεται η ακόλουθη γραμμή μετά τη γραμμή «Belfast – Baile Átha Cliath/Dublin – Corcaigh/Cork»:

«Shannon Foynes/ Baile Átha Cliath/Dublin/ Corcaigh/Cork – Le Havre/ Calais/ Dunkerque/ Zeebrugge/ Terneuzen/ Gent/ Antwerpen/ Rotterdam/ Amsterdam.».

(1)ΕΕ C 62 της 15.2.2019, σ. 301.
(2)ΕΕ C 461 της 21.12.2018, σ. 173.
(3)Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 2019.
(4)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη σύσταση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 913/2010 και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 680/2007 και (ΕΚ) αριθ. 67/2010 (ΕΕ L 348 της 20.12.2013, σ. 129).
(5)1Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, περί των προσανατολισμών της Ένωσης για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και για την κατάργηση της απόφασης αριθ.  661/2010/EE (ΕΕ L 348 της 20.12.2013, σ. 1).

Τελευταία ενημέρωση: 15 Μαρτίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου