Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/0299(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0009/2019

Esitatud tekstid :

A8-0009/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 13/03/2019 - 19.3

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0191

Vastuvõetud tekstid
PDF 166kWORD 55k
Kolmapäev, 13. märts 2019 - Strasbourg Ajutine väljaanne
Määruse (EL) nr 1316/2013 muutmine seoses Ühendkuningriigi väljaastumisega liidust ***I
P8_TA-PROV(2019)0191A8-0009/2019
Resolutsioon
 Terviktekst

Euroopa Parlamendi 13. märtsi 2019. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1316/2013 seoses Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega (COM(2018)0568 – C8‑0385/2018 – 2018/0299(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2018)0568),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 172, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0385/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 17. oktoobri 2018. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse Regioonide Komitee 10. oktoobri 2018. aasta arvamust(2),

–  võttes arvesse vastutava komisjoni poolt kodukorra artikli 69f lõike 4 alusel heaks kiidetud esialgset kokkulepet ja nõukogu esindaja poolt 20. veebruari 2019. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni raportit ning regionaalarengukomisjoni arvamust (A8-0009/2019),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab selle uue ettepanekuga, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT C 62, 15.2.2019, lk 301.
(2) ELT C 461, 21.12.2018, lk 173.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 13. märtsil 2019. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2019/…, millega muudetakse määrust (EL) nr 1316/2013 seoses Ühendkuningriigi väljaastumisega liidust
P8_TC1-COD(2018)0299

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 172,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust(1),

võttes arvesse Regioonide Komitee arvamust(2),

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt(3)

ning arvestades järgmist:

(1)  29. märtsil 2017 esitas Ühendkuningriik Euroopa Liidu lepingu artikli 50 kohase teate oma kavatsuse kohta liidust välja astuda. Aluslepingute kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes lõpeb väljaastumislepingu jõustumise kuupäeval ▌või väljaastumislepingu puudumise korral kahe aasta möödumisel kõnealuse teate esitamisest, st 30. märtsil 2019, kui Euroopa Ülemkogu kokkuleppel Ühendkuningriigiga ei otsusta ühehäälselt kõnealust tähtaega pikendada.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1316/2013(4) loodi liidu peamise rahastamisvahendina Euroopa ühendamise rahastu. Euroopa ühendamise rahastu eesmärk on võimaldada üleeuroopaliste võrkude poliitika raames ette valmistada ja rakendada transpordi-, telekommunikatsiooni- ja energiasektorite piiriülest ja ühist huvi pakkuvaid projekte, et parandada siseturu toimimist ja konkurentsivõimet ning aidata kaasa majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse suurendamisele ning kestliku arengu eesmärkide saavutamisele.

(3)  Määruse (EL) nr 1316/2013 I lisa I osas on loetletud üheksa põhivõrgukoridori. Need koridorid on põhivõrgu kooskõlastatud rakendamist lihtsustavad vahendid. Põhivõrgukoridorid peaksid parandama põhivõrgu sidusust parema territoriaalse koostöö kaudu, aitama saavutada laiemaid transpordipoliitika eesmärke ning hõlbustama eri transpordiliikide koostalitlusvõimet, omavahelist lõimimist ja ühendvedusid.

(4)  Ühendkuningriik on osa Põhjamere–Vahemere põhivõrgukoridorist, mis hõlmab Belfasti, Dublini ja Corki vahelisi ühendusi Iirimaa saarel ning ühendusi Suurbritannias Glasgowst ja Edinburgist riigi põhjaosas kuni Folkestone’i ja Doverini riigi lõunaosas. Ühendkuningriigis asuvad lõigud ja sõlmpunktid on esitatud määruse (EL) nr 1316/2013 I lisa I osa punktis 2 olevas põhivõrgukoridoride tabelis „Eelnevalt kindlaksmääratud lõigud, sealhulgas projektid“.

(5)  Võttes arvesse Ühendkuningriigi väljaastumist liidust, muutuvad Põhjamere–Vahemere põhivõrgukoridori trassiloendi Ühendkuningriigiga seotud osad ning Ühendkuningriigis asuvad lõigud ja sõlmpunktid, mis on loetletud tabelis „Eelnevalt kindlaksmääratud lõigud, sealhulgas projektid“, kehtetuks ning nendest ei tulene enam õiguslikke tagajärgi alates päevast, mil Ühendkuningriigi suhtes lõpetatakse määruse (EL) nr 1316/2013 kohaldamine.

(6)  Iirimaa jaoks on mereühendused peamine vahend Mandri-Euroopaga otseühenduse tagamiseks, eriti pidades silmas, et kaupade Ühendkuningriigi kaudu liikumise edasine areng on ebaselge.

(7)  Selleks, et vältida Põhjamere–Vahemere põhivõrgukoridori kaheks eraldi ja omavahel ühendamata osaks jaotamist ning tagada Iirimaa ja Mandri-Euroopa vaheline ühendus, peaks Põhjamere–Vahemere põhivõrgukoridor hõlmama uusi mereühendusi kõnealuse koridori osaks olevate Iirimaa ▌sadamate ning Belgia, Prantsusmaa ja Madalmaade ▌sadamate vahel. Lisaks peaks ühendus Põhjamere–Vahemere koridori ja Atlandi koridori vahel (Atlandi koridori osaks oleva Le Havre’i kaudu) tagama parema ühenduvuse ja siseturu lõimimise.

(8)  On oluline, et Ühendkuningriigi liidust väljaastumisest ühendustele ja liiklusvoogudele keskpikas perspektiivis tulenevat mõju, eelkõige liiklusvoogude võimalikku ümbersuunamist, võetaks arvesse Euroopa ühendamise rahastule järgneva vahendi väljatöötamisel ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1315/2013(5) hindamisel. Seetõttu peaks komisjon hiljemalt 2021. aastal vaatama ennetähtaegselt läbi määruse (EL) nr 1315/2013, et võtta arvesse võimalikke muutusi, mis võivad tekkida kaupade liikumises pärast Ühendkuningriigi liidust lahkumist.

(9)  Iirimaa ja teiste Põhjamere–Vahemere põhivõrgukoridoris ja Atlandi koridori piiratud osas asuvate liikmesriikide vahelise ühenduse tagamine on äärmiselt oluline praeguste ja tulevaste taristuinvesteeringute jaoks ning õigusselguse ja -kindluse tagamiseks taristu planeerimisel. On väga oluline asjaomast taristut arendada, et säilitada praegused ja tulevased kaubavood Iirimaa ja Mandri‑Euroopa vahel ja neid toetada.

(10)  Euroopa ühendamise rahastu praeguse programmitöö perioodi viimases rakendusetapis peaks olema esikohal meetmed, mis hõlmavad investeeringuid välispiiride turvalisuse ja välispiiridel tehtava kontrolli jaoks vajalikesse seadmetesse ja vajalikku taristusse.

(11)  Nendele vajadustele vastamiseks peaks komisjon esitama uue iga-aastase tööprogrammi.

(12)  Mitmeaastase tööprogrammi läbivaatamisel, et kohandada seda tulenevalt Ühendkuningriigi liidust väljaastumisest, tuleks eeskätt arvesse võtta meetmeid, mille eesmärk on täiustada transporditaristut välispiiride turvalisuse ja välispiiridel tehtava kontrolli tarvis.

(13)  Käesolev määrus peaks jõustuma võimalikult kiiresti – järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas ning seda tuleks kohaldada alates järgmisest päevast pärast seda, kui Ühendkuningriigi suhtes lõpetatakse määruse (EL) nr 1316/2013 kohaldamine,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EL) nr 1316/2013 muudetakse järgmiselt.

1)  Artikli 7 lõikesse 2 lisatakse järgmine punkt:"

„m) meetmed, millega kohandatakse transporditaristut välispiiride turvalisuse ja välispiiridel tehtava kontrolli tarvis.“

"

2)  Artiklit 17 muudetakse järgmiselt:

a)  lõige 2 asendatakse järgmisega:"

„2. Komisjon vaatab mitmeaastased tööprogrammid läbi vähemalt perioodi keskel. Komisjon vaatab transpordisektori mitmeaastase tööprogrammi läbi, et kohandada seda Ühendkuningriigi väljaastumisega liidust. Vajaduse korral võtab komisjon vastu rakendusaktid mitmeaastase tööprogrammi muutmiseks. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 25 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.“;

"

b)  lisatakse järgmine lõige:"

„5a. Transpordisektoris on … [käesoleva määruse jõustumise kuupäeval] või pärast seda vastu võetud iga-aastase tööprogrammi puhul prioriteetsed artikli 7 lõike 2 punktis m nimetatud meetmed.“

"

3)  I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub ▌järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates järgmisest päevast pärast seda, kui Ühendkuningriigi suhtes lõpetatakse määruse (EL) nr 1316/2013 kohaldamine.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

…,

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel

president eesistuja

LISA

Määruse (EL) nr 1316/2013 I lisa muutmine

I lisa I osa punkti 2 „Põhivõrgukoridorid“ jaotise „Põhjameri–Vahemeri“ alajaotisesse „Ühendamine“ lisatakse pärast rida „Belfast – Baile Átha Cliath/Dublin – Cork“ järgmine rida:

Shannon Foynes/ Baile Átha Cliath/Dublin/ Corcaigh/Cork – Le Havre/ Calais/ Dunkerque/ Zeebrugge/ Terneuzen/ Gent/ Antwerpen/ Rotterdam/ Amsterdam“.

(1)ELT C 62, 15.2.2019, lk 301.
(2)ELT C 461, 21.12.2018, lk 173.
(3)Euroopa Parlamendi 13. märtsi 2019. aasta seisukoht.
(4)Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1316/2013, millega luuakse Euroopa ühendamise rahastu, muudetakse määrust (EL) nr 913/2010 ja tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) nr 680/2007 ja (EÜ) nr 67/2010 (ELT L 348 20.12.2013, lk 129).
(5)1Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1315/2013 üleeuroopalise transpordivõrgu arendamist käsitlevate liidu suuniste kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 661/2010/EL (ELT L 348, 20.12.2013, lk 1).

Viimane päevakajastamine: 15. märts 2019Õigusalane teave