Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/0299(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0009/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0009/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 13/03/2019 - 19.3

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0191

Hyväksytyt tekstit
PDF 169kWORD 44k
Keskiviikko 13. maaliskuuta 2019 - Strasbourg Väliaikainen painos
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1316/2013 muuttaminen siltä osin kuin on kyse Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta unionista ***I
P8_TA-PROV(2019)0191A8-0009/2019
Päätöslauselma
 Konsolidoitu teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 13. maaliskuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 1316/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta unionista (COM(2018)0568 – C8-0385/2018 – 2018/0299(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0568),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 172 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0385/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 17. lokakuuta 2018 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon alueiden komitean 10. lokakuuta 2018 antaman lausunnon(2),

–  ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan työjärjestyksen 69 f artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksymän alustavan sopimuksen sekä neuvoston edustajan 20. helmikuuta 2019 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön ja aluekehitysvaliokunnan lausunnon (A8-0009/2019),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) EUVL C 62, 15.2.2019, s. 301.
(2)EUVL C 461, 21.12.2018, s. 173.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 13. maaliskuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/… antamiseksi asetuksen (EU) N:o 1316/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta unionista
P8_TC1-COD(2018)0299

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 172 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(1),

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon(2),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä(3),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Yhdistynyt kuningaskunta toimitti 29 päivänä maaliskuuta 2017 ilmoituksen aikomuksestaan erota unionista Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan nojalla. Perussopimuksia lakataan soveltamasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan siitä päivästä, jona erosopimus tulee voimaan, ▌tai, jollei sopimusta ole, kahden vuoden kuluttua kyseisestä ilmoituksesta eli 30 päivästä maaliskuuta 2019, jollei Eurooppa-neuvosto yhteisymmärryksessä Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa päätä yksimielisesti pidentää kyseistä määräaikaa.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1316/2013(4) perustettiin Verkkojen Eurooppa -väline, joka on keskeinen unionin rahoitusväline. Verkkojen Eurooppa -välineen tarkoituksena on mahdollistaa Euroopan laajuisia verkkoja koskevan politiikan mukaisten rajatylittävien ja yhteistä etua koskevien hankkeiden valmistelu ja toteuttaminen liikenne-, televiestintä- ja energia-aloilla, jotta parannetaan sisämarkkinoiden toimintaa ja kilpailukykyä sekä edistetään taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta ja kestävän kehityksen tavoitteita.

(3)  Asetuksen (EU) N:o 1316/2013 liitteessä I olevassa I osassa vahvistetaan luettelo yhdeksästä ydinverkkokäytävästä. Kyseiset käytävät ovat väline, jolla helpotetaan ydinverkon koordinoitua toteuttamista. Niiden olisi edistettävä ydinverkon koheesiota alueellista yhteistyötä parantamalla, palveltava laajempia liikennepoliittisia tavoitteita ja helpotettava yhteentoimivuutta, liikennemuotojen integrointia ja multimodaalikuljetuksia.

(4)  Yhdistynyt kuningaskunta kuuluu Pohjanmeri–Välimeri-ydinverkkokäytävään, johon sisältyy Irlannin saarella Belfastin, Dublinin ja Corkin välisiä yhteyksiä ja Isossa-Britanniassa sen pohjoisosassa sijaitsevien Glasgow'n ja Edinburghin sekä eteläosassa sijaisevien Folkestonen ja Doverin välisiä yhteyksiä. Yhdistyneen kuningaskunnan osuudet ja solmukohdat sisältyvät asetuksen (EU) N:o 1316/2013 liitteessä I olevan I osan 2 kohdassa esitettyjä ydinverkkokäytäviä koskevaan taulukkoon ”Ennalta yksilöidyt osuudet, mukaan lukien hankkeet”.

(5)  Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen unionista aiheuttaa sen, että Pohjanmeri–Välimeri-ydinverkkokäytävän suuntauksen Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat osat sekä taulukkoon ”Ennalta yksilöidyt osuudet, mukaan lukien hankkeet” sisältyvät Yhdistyneen kuningaskunnan osuudet ja solmukohdat menettävät merkityksensä eikä niillä enää ole oikeusvaikutuksia sitä päivää seuraavasta päivästä, jona asetuksen (EU) N:o 1316/2013 soveltaminen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan lakkaa.

(6)  Irlannin kannalta meriyhteydet ovat keskeinen keino varmistaa sen suora yhteys manner-Eurooppaan, ottaen erityisesti huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan ”maasillan” kautta kulkevien kauppavirtojen epävarma kehittyminen.

(7)  Jotta voitaisiin välttää tilanne, jossa Pohjanmeri–Välimeri-ydinverkkokäytävä katkeaa kahteen erilliseen ja toisistaan irralliseen osaan sekä varmistaa Irlannin yhteydet manner-Eurooppaan, Pohjanmeri–Välimeri-ydinverkkokäytävän olisi sisällettävä Irlannin ▌satamien sekä Belgian, Ranskan ja Alankomaiden satamien, jotka ovat osa kyseistä käytävää, välisiä uusia meriyhteyksiä. Lisäksi Atlantin käytävällä sijaitsevan Le Havren kautta toteutettavan Pohjanmeri–Välimeri-käytävän ja Atlantin käytävän välisen yhteyden olisi varmistettava parempi yhteenliitettävyys ja sisämarkkinoiden yhdentyminen.

(8)  On tärkeää, että keskipitkän aikavälin vaikutukset, joita Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisella on yhteyksiin ja liikennevirtoihin, erityisesti liikennevirtojen mahdolliseen siirtymiseen, otetaan huomioon Verkkojen Eurooppa -välineen korvaavaa välinettä suunniteltaessa ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1315/2013(5)arvioinnissa. Komission olisi sen vuoksi suoritettava vuoteen 2021 mennessä asetuksen (EU) N:o 1315/2013 aikaistettu uudelleentarkastelu niiden tavaravirtojen muutosten huomioon ottamiseksi, joita saattaa ilmetä Yhdistyneen kuningaskunnan erottua unionista.

(9)  Irlannin ja muiden jäsenvaltioiden välisen yhteyden varmistaminen Pohjanmeri–Välimeri-ydinverkkokäytävässä ja rajoitetussa osassa Atlantin käytävää on ratkaisevan tärkeää parhaillaan tehtävien ja tulevien infrastruktuuri-investointien kannalta sekä oikeudellisen selkeyden ja oikeusvarmuuden antamiseksi infrastruktuurin suunnittelulle. On välttämätöntä kehittää asiaankuuluvaa infrastruktuuria Irlannin ja manner-Euroopan välisten nykyisten ja tulevien kauppavirtojen säilyttämiseksi ja tukemiseksi.

(10)  Turvallisuuden ja ulkorajatarkastusten edellyttämään laitteistoon ja infrastruktuuriin tehtävien investointien olisi oltava ensisijainen toimi Verkkojen Eurooppa -välineen nykyisen ohjelmakauden täytäntöönpanon viimeisessä vaiheessa.

(11)  Jotta kyseisiin tarpeisiin voidaan vastata, komission olisi laadittava ehdotus uudeksi vuotuiseksi työohjelmaksi.

(12)  Jotta monivuotinen työohjelma voidaan mukauttaa Yhdistyneen kuningaskunnan eroon unionista, sen uudelleentarkastelun aikana olisi otettava erityisesti huomioon turvallisuuden ja ulkorajatarkastusten edellyttämän liikenneinfrastruktuurin vahvistamiseen tähtäävät toimet.

(13)  Tämän asetuksen olisi tultava voimaan kiireellisesti sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ja sitä olisi sovellettava sitä päivää seuraavasta päivästä, jona asetuksen (EU) N:o 1316/2013 soveltaminen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan lakkaa,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EU) N:o 1316/2013 seuraavasti:

1)  Lisätään 7 artiklan 2 kohtaan alakohta seuraavasti:"

”m) toimet liikenneinfrastruktuurin mukauttamiseksi turvallisuutta ja ulkorajatarkastuksia varten.”

"

2)  Muutetaan 17 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 2 kohta seuraavasti:"

”2. Komissio tarkastelee monivuotisia työohjelmia uudelleen ainakin niiden toteutuksen puolivälissä. Liikennealan osalta se tarkastelee monivuotista työohjelmaa uudelleen sen mukauttamiseksi ottaen huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisen unionista. Komissio hyväksyy tarvittaessa täytäntöönpanosäädöksiä, joilla muutetaan monivuotista työohjelmaa. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 25 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.”;

"

b)  lisätään kohta seuraavasti:"

”5 a. Liikennealalla 7 artiklan 2 kohdan m alakohdassa mainitut toimet ovat … päivänä …kuuta … [tämän asetuksen voimaantulopäivä] tai sen jälkeen hyväksytyn vuotuisen työohjelman painopiste.”

"

3)  Muutetaan liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan ▌sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan sitä päivää seuraavasta päivästä, jona asetuksen (EU) N:o 1316/2013 soveltaminen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan lakkaa.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty …

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

LIITE

Asetuksen (EU) N:o 1316/2013 liitteen I muuttaminen

Lisätään liitteessä I olevan I osan 2 kohdan (”Ydinverkon käytävät”) jakson ”Pohjanmeri – Välimeri” alajaksoon ”Suuntaus”, rivin ”Belfast – Dublin – Cork” jälkeen rivi seuraavasti:

Shannon Foynes / Dublin / Cork – Le Havre / Calais / Dunkerque / Zeebrugge / Terneuzen / Gent / Antwerpen / Rotterdam / Amsterdam”.

(1)EUVL C 62, 15.2.2019, s. 301.
(2)EUVL C 461, 21.12.2018, s. 173.
(3)Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 13. maaliskuuta 2019.
(4)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1316/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, Verkkojen Eurooppa -välineen perustamisesta sekä asetuksen (EU) N:o 913/2010 muuttamisesta ja asetusten (EY) N:o 680/2007 ja (EY) N:o 67/2010 kumoamisesta (EUVL L 348, 20.12.2013, s. 129).
(5)1Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1315/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, unionin suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi ja päätöksen N:o 661/2010/EU kumoamisesta (EUVL L 348, 20.12.2013, s. 1).

Päivitetty viimeksi: 15. maaliskuuta 2019Oikeudellinen huomautus