Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/0299(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0009/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0009/2019

Rasprave :

Glasovanja :

PV 13/03/2019 - 19.3

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0191

Usvojeni tekstovi
PDF 176kWORD 45k
Srijeda, 13. ožujka 2019. - Strasbourg Privremeno izdanje
Izmjena Uredbe (EU) br. 1316/2013 s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije ***I
P8_TA-PROV(2019)0191A8-0009/2019
Rezolucija
 Pročišćeni tekst

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 13. ožujka 2019. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1316/2013 s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije (COM(2018)0568 – C8-0385/2018 – 2018/0299(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0568),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 172. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0385/2018),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 17. listopada 2018.(1),

–  uzimajući u obzir mišljenjeOdbora regija od 10. listopada 2018.(2),

–  uzimajući u obzir privremeni sporazum koji je odobrio nadležni odbor nadležni odbori u skladu s člankom 69.f stavkom 4. Poslovnika te činjenicu da se predstavnik Vijeća pismom od 22. veljače 2019. obvezao prihvatiti stajalište Europskog parlamenta u skladu s člankom 294. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za promet i turizam i mišljenje Odbora za regionalni razvoj (A8-0009/2019),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku/svojoj predsjednici da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

(1) SL C 62, 15.2.2019., str. 301.
(2) SL C 461, 21.12.2018., str. 173.


Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 13. ožujka 2019. radi donošenja Uredbe (EU) 2019/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1316/2013 s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije
P8_TC1-COD(2018)0299

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 172.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora(1),

uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija(2),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom(3),

budući da:

(1)  Ujedinjena Kraljevina dostavila je 29. ožujka 2017. obavijest o namjeri povlačenja iz Unije na temelju članka 50. Ugovora o Europskoj uniji. Ugovori se prestaju primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu od dana stupanja na snagu sporazuma o povlačenju ▌ili, ako do toga ne dođe, dvije godine od te obavijesti, odnosno od 30. ožujka 2019., osim ako Europsko vijeće, u dogovoru s Ujedinjenom Kraljevinom, jednoglasno odluči produljiti to razdoblje.

(2)  Instrument za povezivanje Europe ključan je instrument Unije za financiranje uspostavljen Uredbom (EU) br. 1316/2013 Europskog parlamenta i Vijeća(4). Njime se želi omogućiti da projekti od prekograničnog i zajedničkog interesa budu pripremljeni i provedeni u okviru politike transeuropskih mreža u sektorima prometa, telekomunikacija i energetike, kako bi se poboljšalo funkcioniranje unutarnjeg tržišta i konkurentnost te kako bi se doprinijelo gospodarskoj, socijalnoj i teritorijalnoj koheziji i postizanju ciljeva održivog razvoja.

(3)  U dijelu I. Priloga I. Uredbi (EU) br. 1316/2013 naveden je popis devet koridora osnovne mreže. Ti su koridori instrument za olakšavanje koordinirane provedbe osnovne mreže. Oni bi trebali doprinijeti koheziji osnovne mreže poboljšanom teritorijalnom suradnjom, uzeti u obzir šire ciljeve prometne politike te olakšati interoperabilnost, modalnu integraciju i multimodalni promet.

(4)  Ujedinjena Kraljevina dio je koridora osnovne mreže Sjeverno more – Sredozemlje koji uključuje veze između Belfasta, Dublina i Corka na irskom otoku te veze u Velikoj Britaniji od Glasgowa i Edinburga na sjeveru do Folkestonea i Dovera na jugu. Dionice i čvorovi Ujedinjene Kraljevine uključeni su u tablicu naslovljenu „Prethodno identificirane dionice, uključujući i projekte” koridora osnovne mreže uključenu u dijelu I. točki 2. Priloga I. Uredbi (EU) br. 1316/2013.

(5)  S obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije dijelovi trase koridora osnovne mreže Sjeverno more – Sredozemlje povezani s Ujedinjenom Kraljevinom te dionicama i čvorovima Ujedinjene Kraljevine koji su uključeni u tablicu „Prethodno identificirane dionice, uključujući i projekte”, zastarjet će i neće više proizvoditi pravne učinke od sljedećeg dana od dana kada se Uredba (EU) br. 1316/2013 prestane primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu.

(6)  Za Irsku pomorske veze predstavljaju ključno sredstvo kojim se može zajamčiti njezina izravna povezanost s kontinentalnom Europom, a posebno s obzirom na nesiguran razvoj trgovinskih tokova koji prelaze preko „kopnenog mosta” koji predstavlja Ujedinjena Kraljevina.

(7)  Kako bi se izbjegla situacija u kojoj je koridor osnovne mreže Sjeverno more – Sredozemlje razdvojen na dva različita i nepovezana dijela te kako bi se osigurala povezanost Irske s kontinentalnom Europom, koridor osnovne mreže Sjeverno more – Sredozemlje trebao bi uključivati nove pomorske veze između irskih ▌luka i luka Belgije, Francuske i Nizozemske koje su dio tog koridora.

Osim toga, veza između koridora Sjeverno more – Sredozemlje i atlantskog koridora preko Le Havrea, koji je u atlantskom koridoru, trebala bi osigurati bolju povezanost i integraciju unutarnjeg tržišta.

(8)  Srednjoročne je posljedice povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije na povezanost i tokove prometa, posebno moguću preraspodjelu tokova prometa, važno je uzeti u obzir prilikom stvaranja instrumenta koji će naslijediti Instrument za povezivanje Europe te za evaluaciju Uredbe (EU) br. 1315/2013 Europskog parlamenta i Vijeća(5).

Stoga bi Komisija do 2021. trebala provesti rano preispitivanje Uredbe (EU) br. 1315/2013, kako bi se uzele u obzir moguće izmjene tokova robe nakon što Ujedinjena Kraljevina napusti Uniju.

(9)  Osiguravanje povezanosti Irske i drugih država članica u koridoru osnovne mreže Sjeverno more – Sredozemlje i ograničenom dijelu atlantskog koridora od ključne je važnosti za postojeća i buduća infrastrukturna ulaganja te za osiguravanje pravne jasnoće i sigurnosti pri planiranju infrastrukture. Ključno je razviti odgovarajuću infrastrukturu kako bi se održali i poduprli postojeći i budući trgovinski tokovi između Irske i kontinentalne Europe.

(10)  Ulaganje u opremu i infrastrukturu za potrebe sigurnosti i kontrola na vanjskim granicama trebalo bi biti prioritetna mjera u posljednjoj fazi provedbe tekućeg programskog razdoblja Instrumenta za povezivanje Europe.

(11)  Kako bi se odgovorilo na te potrebe, Komisija bi trebala predložiti novi godišnji program rada.

(12)  Tijekom preispitivanja višegodišnjeg programa rada kako bi ga se prilagodilo povlačenju Ujedinjene Kraljevine iz Unije, osobito treba uzeti u obzir mjere kojima je cilj jačanje prometne infrastrukture za potrebe sigurnosti i kontrola na vanjskim granicama.

(13)  Ova bi Uredba trebala hitno stupiti na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije i trebala bi se primjenjivati od sljedećeg dana od dana kada se Uredba (EU) br. 1316/2013 prestane primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu.

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EU) br. 1316/2013 mijenja se kako slijedi:

1.  u članku 7. stavku 2. dodaje se sljedeća točka:"

„(m) mjere za prilagodbu prometne infrastrukture za potrebe sigurnosti i kontrola na vanjskim granicama.”;

"

2.  članak 17. mijenja se kako slijedi:

(a)  stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:"

„2. Komisija preispituje višegodišnje programe rada barem jednom u sredini roka provedbe. Kad je riječ o prometnom sektoru, ona preispituje višegodišnji program rada kako bi ga prilagodila u svjetlu povlačenju Ujedinjene Kraljevine iz Unije. Ako je potrebno, Komisija donosi provedbene akte kojima se mijenja višegodišnji program rada. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 25. stavka 2.”;

"

(b)  umeće se sljedeći stavak:"

„5.a U prometnom sektoru mjere navedene u članku 7. stavku 2. točki (m) prioritet su godišnjeg programa rada donesenog na dan ili nakon … [datum stupanja na snagu ove Uredbe].”;

"

3.  Prilog I. mijenja se kako je navedeno u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu ▌sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od sljedećeg dana od dana kada se Uredba (EU) br. 1316/2013 prestane primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u …

Za Europski parlament Za Vijeće

Predsjednik Predsjednik

PRILOG

Izmjena Priloga I. Uredbi (EU) br. 1316/2013

U dijelu I. točki 2. Priloga I. („Koridori osnovne mreže”) u odjeljku „Koridor Sjeverno more – Sredozemlje” , pododjeljku „Trasa” nakon retka „Belfast – Baile Àtha Cliath/Dublin – Corcaigh/Cork” umeće se sljedeći redak:

Shannon Foynes/ Baile Átha Cliath/Dublin/ Corcaigh/Cork – Le Havre/ Calais/ Dunkerque/ Zeebrugge/ Terneuzen/ Gent/ Antwerpen/ Rotterdam/ Amsterdam .

(1)SL C 62, 15.2.2019., str. 301.
(2)SL C 461, 21.12.2018., str. 173.
(3)Stajalište Europskog parlamenta od 13. ožujka 2019.
(4)Uredba (EU) br. 1316/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi Instrumenta za povezivanje Europe, izmjeni Uredbe (EU) br. 913/2010 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 680/2007 i (EZ) br. 67/2010 (SL L 348, 20.12.2013., str. 129.).
(5)1Uredba (EU) br. 1315/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o smjernicama Unije za razvoj transeuropske prometne mreže i stavljanju izvan snage Odluke br. 661/2010/EU (SL L 348, 20.12.2013., str. 1.).

Posljednje ažuriranje: 15. ožujka 2019.Pravna napomena