Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/0299(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0009/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0009/2019

Viták :

Szavazatok :

PV 13/03/2019 - 19.3

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0191

Elfogadott szövegek
PDF 181kWORD 49k
2019. március 13., Szerda - Strasbourg Ideiglenes kiadás
Az 1316/2013/EU rendeletnek az Egyesült Királyság Unióból való kilépésére figyelemmel történő módosítása ***I
P8_TA-PROV(2019)0191A8-0009/2019
Állásfoglalás
 Egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Az Európai Parlament 2019. március 13-i jogalkotási állásfoglalása az 1316/2013/EU rendeletnek az Egyesült Királyság Unióból való kilépésére figyelemmel történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0568 – C8-0385/2018 – 2018/0299(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0568),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 172. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0385/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. október 17-i véleményére(1),

–  tekintettel a Régiók Bizottságának 2018. október 10-i véleményére(2),

–  tekintettel az illetékes bizottság által az eljárási szabályzat 69f. cikkének (4) bekezdése alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra és a Tanács képviselőjének 2019. február 20-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére és a Regionális Fejlesztési Bizottság véleményére (A8-0009/2019),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 62., 2019.2.15., 301. o.
(2) HL C 461., 2018.12.21., 173. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2019. március 13-án került elfogadásra az 1316/2013/EU rendeletnek az Egyesült Királyság Unióból való kilépésére figyelemmel történő módosításáról szóló (EU) 2019/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P8_TC1-COD(2018)0299

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 172. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére(1),

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére(2),

rendes jogalkotási eljárás keretében(3),

mivel:

(1)  2017. március 29-én az Egyesült Királyság az Európai Unióról szóló szerződés 50. cikkének megfelelően bejelentette az Unióból való kilépésre vonatkozó szándékát. A kilépésről rendelkező megállapodás hatálybalépésének napjától, ▌illetve ennek hiányában a bejelentéstől számított két év elteltével, azaz 2019. március 30-tól a Szerződések az Egyesült Királyságra többé már nem alkalmazhatók, kivéve, ha az Európai Tanács az Egyesült Királysággal egyetértésben ennek a határidőnek a meghosszabbításáról egyhangúlag határoz.

(2)  Az 1316/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet(4) létrehozta az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközt, amely egy kulcsfontosságú uniós finanszírozási eszköz. Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz célja lehetővé tenni a közlekedési, a távközlési és az energetikai ágazatban a határokon átnyúló és közös érdekű projekteknek a transzeurópai hálózatokkal kapcsolatos szakpolitika keretében történő előkészítését és megvalósítását a belső piac működésének és versenyképességnek a javítása érdekében, valamint a gazdasági, társadalmi és területi kohézióhoz és a fenntartható fejlesztési célok teljesítéséhez való hozzájárulás érdekében.

(3)  Az 1316/2013/EU rendelet I. mellékletének I. része kilenc törzshálózati folyosót sorol fel. Ezek a folyosók a törzshálózat összehangolt megteremtését elősegítő eszközök. Céljuk, hogy hozzájáruljanak a törzshálózat kohéziójához a területi együttműködés javítása révén, kezeljék a tágabb közlekedéspolitikai célkitűzéseket, valamint elősegítsék az interoperabilitást, a modális integrációt és a multimodális műveleteket.

(4)  Az Egyesült Királyság az „Északi-tengeri–mediterrán” törzshálózati folyosó része, amely magába foglalja az Ír-szigeten a Belfast, Dublin és Cork közötti kapcsolatokat, valamint a Brit-szigeten az északon fekvő Glasgow-ból és Edinburghből a délen fekvő Folkestone-ba és Doverbe irányuló kapcsolatokat. Az egyesült királyságbeli szakaszokat és csomópontokat a törzshálózati folyosóknak az „Előre meghatározott szakaszok és kapcsolódó projektek” című táblázata tartalmazza, amely az 1316/2013/EU rendelet I. melléklete I. részének 2. pontjában szerepel.

(5)  Tekintettel az Egyesült Királyságnak az Unióból való kilépésére, az „Északi-tengeri–mediterrán” törzshálózati folyosó nyomvonalának az Egyesült Királyságot érintő részei, valamint az „Előre meghatározott szakaszok és kapcsolódó projektek” című táblázatban szereplő egyesült királyságbeli szakaszok és csomópontok elavulttá válnak és többé nem váltanak ki joghatást azt a napot követő naptól kezdve, amelyen az 1316/2013/EU rendelet az Egyesült Királyságra többé már nem alkalmazható.

(6)  Írország esetében a tengeri kapcsolatok kulcsfontosságú eszközök annak biztosításához, hogy az ország közvetlen összeköttetésekkel rendelkezzen a kontinentális Európával, különösen arra a bizonytalanságra tekintettel, amely az Egyesült Királyság alkotta „szárazföldi hídon” áthaladó kereskedelmi forgalom alakulását övezi.

(7)  Azon helyzet elkerülése érdekében, hogy az „Északi-tengeri–mediterrán” törzshálózati folyosó két külön, össze nem kötött részre szakadjon szét, valamint annak biztosítása érdekében, hogy Írország továbbra is össze legyen kapcsolva a kontinentális Európával, indokolt, hogy az „Északi-tengeri–mediterrán” törzshálózati folyosó új tengeri kapcsolatokkal egészüljön ki az ír ▌kikötők és az említett folyosó részét képező belgiumi, franciaországi és hollandiai kikötők között. Ezen túlmenően egy, az „Északi-tengeri–mediterrán” folyosó és az „Atlanti” folyosó közötti, az „Atlanti” folyosó részét képező Le Havre-on keresztüli kapcsolatnak kell biztosítania a jobb összeköttetést és a belső piac jobb integrációját.

(8)  Fontos, hogy az Egyesült Királyság Unióból való kilépésének az összeköttetések és a közlekedési áramlások tekintetében középtávon jelentkező következményei – különösen a közlekedési áramlások lehetséges áthelyeződése – az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz utódeszközének kialakítása és az 1315/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet(5) értékelése során figyelembe legyenek véve. Ezért a Bizottságnak 2021-ig el kell végeznie az 1315/2013/EU rendelet korai felülvizsgálatát, hogy figyelembe lehessen venni azokat a lehetséges változásokat, amelyek az áruáramlásban az Egyesült Királyság Unióból való kilépését követően bekövetkezhetnek.

(9)  Az Írország és a többi tagállam közötti összeköttetés biztosítása az „Északi-tengeri–mediterrán” törzshálózati folyosón és az „Atlanti” folyosó egy behatárolt részén kulcsfontosságú a folyamatban lévő és jövőbeli infrastrukturális beruházások szempontjából, valamint az infrastruktúra-tervezéssel kapcsolatos jogi egyértelműség és jogbiztonság tekintetében. Az Írország és a kontinentális Európa közötti meglévő és jövőbeli kereskedelmi forgalom fenntartása és támogatása érdekében alapvető fontosságú kialakítani a releváns infrastruktúrát.

(10)  Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz jelenlegi programozási időszaka végrehajtásának utolsó szakaszában kiemelt intézkedésként kell kezelni a berendezésekbe és az infrastruktúrába történő, biztonsági célú és a külső határokon történő ellenőrzéseket célzó beruházásokat.

(11)  Az említett igényeknek való megfelelés érdekében a Bizottságnak új éves munkaprogramra kell javaslatot tennie.

(12)  A többéves munkaprogram annak érdekében történő felülvizsgálata során, hogy azt az Egyesült Királyság Unióból való kilépésére tekintettel kiigazítsák, figyelmet kell fordítani különösen az olyan intézkedésekre, amelyek a közlekedési infrastruktúra biztonsági célú megerősítésére és a külső határokon történő ellenőrzések céljából történő megerősítésére irányulnak.

(13)  Ennek a rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon sürgősséggel hatályba kell lépnie, és e rendeletet az azt a napot követő naptól kell alkalmazni, amelyen az 1316/2013/EU rendelet az Egyesült Királyságra többé már nem alkalmazható,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1316/2013/EU rendelet a következőképpen módosul:

1.  A 7. cikk (2) bekezdése a következő ponttal egészül ki:"

„m) olyan intézkedések, amelyek a közlekedési infrastruktúra biztonsági célú és a külső határokon történő ellenőrzések céljából történő kiigazítására irányulnak.”

"

2.  A 17. cikk a következőképpen módosul:

a)  a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:"

„(2) A Bizottság a többéves munkaprogramokat legalább félidőben felülvizsgálja. A közlekedési ágazatban a Bizottság felülvizsgálja a többéves munkaprogramot annak érdekében, hogy azt az Egyesült Királyság Unióból való kilépésének fényében kiigazítsa. Amennyiben szükséges, a Bizottság a többéves munkaprogramot módosító végrehajtási jogi aktusokat fogad el. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 25. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.”;

"

b)  a szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:"

„(5a) A közlekedési ágazatban a 7. cikk (2) bekezdésének m) pontjában említett intézkedéseknek prioritást kell képezniük a … [e rendelet hatálybalépésének napja]-án/-én vagy azt követően elfogadott éves munkaprogramokban.”

"

3.  Az I. melléklet az e rendelet mellékletében foglaltak szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő ▌napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet azt a napot követő naptól kell alkalmazni, amelyen az 1316/2013/EU rendelet az Egyesült Királyságra többé már nem alkalmazható.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt …,

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről

az elnök az elnök

MELLÉKLET

Az 1316/2013/EU rendelet I. mellékletének módosítása

Az I. melléklet I. részének 2. pontjában („Törzshálózati folyosók”) az „Északi-tengeri–mediterrán” szakasz a „Nyomvonal" alszakaszában a „Belfast – Baile Atha Cliath/Dublin – Corcaigh/Cork” sor után a következő sor kerül beillesztésre:

Shannon Foynes/ Baile Átha Cliath/Dublin/ Corcaigh/Cork – Le Havre/ Calais/ Dunkerque/ Zeebrugge/ Terneuzen/ Gent/ Antwerpen/ Rotterdam/ Amszterdam

(1) HL C 62., 2019.2.15., 301. o.
(2) HL C 461., 2018.12.21., 173. o.
(3) Az Európai Parlament 2019. március 13-i álláspontja.
(4) Az Európai Parlament és a Tanács 1316/2013/EU rendelete (2013. december 11.) az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról, a 913/2010/EU rendelet módosításáról és a 680/2007/EK és 67/2010/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 348., 2013.12.20., 129. o.).
(5)1Az Európai Parlament és a Tanács 1315/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó uniós iránymutatásokról és a 661/2010/EU határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 348., 2013.12.20., 1. o.).

Utolsó frissítés: 2019. március 15.Jogi nyilatkozat