Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/0299(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0009/2019

Pateikti tekstai :

A8-0009/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 13/03/2019 - 19.3

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0191

Priimti tekstai
PDF 185kWORD 49k
Trečiadienis, 2019 m. kovo 13 d. - Strasbūras Negalutinė teksto versija
Reglamentas, kuriuo dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1316/2013 ***I
P8_TA-PROV(2019)0191A8-0009/2019
Rezoliucija
 Jungtinis tekstas

2019 m. kovo 13 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1316/2013 (COM(2018)0568 – C8-0385/2018 – 2018/0299(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0568),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 172 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0385/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. spalio 17 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. spalio 10 d. Regionų komiteto nuomonę(2),

–  atsižvelgdamas į preliminarų susitarimą, kurį atsakingas komitetas patvirtino pagal Darbo tvarkos taisyklių 69f straipsnio 4 dalį, ir į 2019 m. vasario 20 d. laišku Tarybos atstovo prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą ir Regioninės plėtros komiteto nuomonę (A8-0009/2019),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 62, 2019 2 15, p. 301..
(2) OL C 461, 2018 12 21, p. 173.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2019 m. kovo 13 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/… , kuriuo dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1316/2013
P8_TC1-COD(2018)0299

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 172 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę(2),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros(3),

kadangi:

(1)  2017 m. kovo 29 d. Jungtinė Karalystė pranešė apie savo ketinimą išstoti iš Sąjungos pagal Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnį. Sutartys Jungtinei Karalystei nebebus taikomos nuo susitarimo dėl išstojimo įsigaliojimo dienos arba, jei tokio susitarimo nebus, praėjus dvejiems metams po to pranešimo gavimo, t. y. nuo 2019 m. kovo 30 d., nebent Europos Vadovų Taryba, susitarusi su Jungtine Karalyste, vieningai nuspręstų pratęsti tą terminą;

(2)  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1316/2013(4) sukurta Europos infrastruktūros tinklų priemonė, kuri yra pagrindinė Sąjungos finansavimo priemonė. Tos priemonės tikslas – suteikti galimybę pagal transeuropinių tinklų politiką rengti ir įgyvendinti tarpvalstybinio ir bendro intereso projektus transporto, telekomunikacijų ir energetikos sektoriuose tam, kad pagerintų vidaus rinkos veikimą ir didintų konkurencingumą, taip pat prisidėti prie ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos ir prie darnaus vystymosi tikslų;

(3)  Reglamento (ES) Nr. 1316/2013 I priedo I dalyje pateiktas devynių pagrindinio tinklo koridorių sąrašas. Tų koridorių projektai naudojami kaip priemonė, padedanti koordinuotai diegti pagrindinį tinklą. Jie turėtų padėti didinti teritorinį bendradarbiavimą ir taip gerinti teritorijų, kurias jungia pagrindinis tinklas, sanglaudą, taip pat padėti įgyvendinti platesnio užmojo transporto politikos tikslus ir sudaryti palankesnes sąlygas sąveikumui, įvairiarūšio transporto integracijai ir daugiarūšio transporto operacijoms;

(4)  Jungtinė Karalystė dalyvauja pagrindinio tinklo koridoriaus „Šiaurės jūra – Viduržemio jūra“ projekte, kuris apima jungtis Airijos saloje tarp Belfasto, Dublino ir Korko ir jungtis Didžiojoje Britanijoje tarp Glazgo bei Edinburgo šiaurėje ir Folkstono bei Doverio pietuose. Jungtinės Karalystės atkarpos ir transporto mazgai įtraukti į Reglamento (ES) Nr. 1316/2013 I priedo I dalies 2 punkte pateiktą pagrindinio tinklo koridoriams skirtą lentelę pavadinimu „Iš anksto nustatytos atkarpos, įskaitant projektus“;

(5)  atsižvelgiant į Jungtinės Karalystės išstojimą iš Sąjungos, nuo dienos, einančios po dienos, kurią Reglamentas (ES) Nr. 1316/2013 Jungtinei Karalystei nustos būti taikomas, su ja susijusios išdėstytų pagrindinio tinklo koridoriaus „Šiaurės jūra – Viduržemio jūra“ maršrutų dalys ir į lentelę „Iš anksto nustatytos atkarpos, įskaitant projektus“ įtrauktos nuorodos į Jungtinės Karalystės atkarpas ir transporto mazgus taps nebeaktualios ir nebeturės teisinio poveikio;

(6)  jūrų jungtys Airijai yra vienas svarbiausių būdų užtikrinti jos tiesioginį sujungiamumą su žemynine Europos dalimi, ypač atsižvelgiant į sunkiai prognozuojamą prekybos srautų per Jungtine Karalyste einantį „sausumos tiltą“ raidą;

(7)  siekiant išvengti situacijos, kai pagrindinis tinklo koridorius „Šiaurės jūra – Viduržemio jūra“ yra padalijamas į dvi atskiras bei tarpusavyje nesujungtas dalis, ir užtikrinti Airijos sujungiamumą su žemynine Europos dalimi, į pagrindinio tinklo koridorių „Šiaurės jūra – Viduržemio jūra“ reikėtų įtraukti naujas jūrų jungtis tarp ▌Airijos uostų ir Belgijos, Prancūzijos bei Nyderlandų uostų, priklausančių tam koridoriui. Be to, jungtis tarp koridoriaus „Šiaurės jūra – Viduržemio jūra“ ir Atlanto vandenyno koridoriaus per Havrą, kuri yra Atlanto vandenyno koridoriuje, turėtų užtikrinti geresnį sujungiamumą ir vidaus rinkos integraciją;

(8)  Svarbu, kad į vidutinės trukmės laikotarpiu dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos kilsiančias pasekmes jungtims ir eismo srautams, visų pirma galimą eismo srautų perskirstymą, būtų atsižvelgta rengiant dokumentą, kuriuo bus pakeista Europos infrastruktūros tinklų priemonė, taip pat vertinant Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1315/2013(5). Todėl Komisija turėtų ne vėliau kaip 2021 m. atlikti išankstinę Reglamento (ES) Nr. 1315/2013 peržiūrą, siekdama atsižvelgti į galimus prekių srautų pokyčius po to, kai Jungtinė Karalystė išstos iš Sąjungos;

(9)  užtikrinti Airijos ir kitų valstybių narių, kurias jungs pagrindinio tinklo koridorius „Šiaurės jūra – Viduržemio jūra“ ir Atlanto vandenyno koridoriaus ribota dalis, ryšį yra labai svarbu įgyvendinant dabartines ir numatant būsimas investicijas į infrastruktūrą ir siekiant suteikti teisinį aiškumą ir tikrumą infrastruktūros planuotojams. Itin svarbu plėtoti tinkamą infrastruktūrą siekiant palaikyti ir paremti esamus ir būsimus prekybos srautus tarp Airijos ir žemyninės Europos dalies;

(10)  paskutiniame dabartinio Europos infrastruktūros tinklų priemonės programavimo laikotarpio įgyvendinimo etape pirmenybė turėtų būti teikiama investicijoms į įrangą ir infrastruktūrą, skirtus saugumui ir patikrinimams prie išorės sienų užtikrinti;

(11)  siekiant atsižvelgti į šiuos poreikius, Komisija turėtų pasiūlyti naują metinę darbo programą;

(12)  peržiūrint daugiametę darbo programą siekiant ją pritaikyti prie Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos, reikėtų visų pirma atsižvelgti į veiksmus, kuriais siekiama stiprinti transporto infrastruktūrą saugumo ir patikrinimų prie išorės sienų tikslais;

(13)  šis reglamentas turėtų įsigalioti skubos tvarka kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir turėtų būti taikomas nuo dienos, einančios po dienos, kurią Jungtinei Karalystei nustoja būti taikomas Reglamentas (ES) Nr. 1316/2013,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (ES) Nr. 1316/2013 iš dalies keičiamas taip:

1)  7 straipsnio 2 dalis papildoma šiuo punktu:"

„m) veiksmai, kuriais transporto infrastruktūra pritaikoma atsižvelgiant į saugumo ir patikrinimų prie išorės sienų tikslus.“;

"

2)  17 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  2 dalis pakeičiama taip:"

„2. Komisija daugiametes darbo programas peržiūri bent laikotarpio viduryje. Transporto sektoriuje daugiametę darbo programą ji peržiūri, kad pritaikytų ją atsižvelgiant į Jungtinės Karalystės išstojimą iš Sąjungos. Prireikus Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais patikslinama daugiametė darbo programa. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 25 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.“;

"

b)  įterpiama ši dalis:"

„5a. Transporto sektoriuje 7 straipsnio 2 dalies m punkte išdėstytiems veiksmams teikiamas prioritetas metinėje darbo programoje, priimtoje … [šio reglamento įsigaliojimo diena] ar po šios datos.“;

"

3)  I priedas iš dalies keičiamas, kaip nustatyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja ▌kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo dienos, einančios po dienos, kurią Jungtinei Karalystei nustoja būti taikomas Reglamentas (ES) Nr. 1316/2013.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta …

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 1316/2013 I priedo dalinis pakeitimas

I priedo I dalies 2 punkto „Pagrindinio tinklo koridoriai“ skirsnio „Šiaurės jūra – Viduržemio jūra“ poskirsnyje „Išdėstymas“ po eilutės „Belfast–Baile Átha Cliath/Dublin–Corcaigh/Cork“ įterpiama ši eilutė:

Shannon Foynes/ Baile Átha Cliath/Dublin/ Corcaigh/Cork – Le Havre/ Calais/ Dunkerque/ Zeebrugge/ Terneuzen/ Gent/ Antwerpen/ Rotterdam/ Amsterdam.“.

(1)OL C 62, 2019 2 15, p. 301.
(2)OL C 461, 2018 12 21, p. 173
(3)2019 m. kovo 13 d. Europos Parlamento pozicija.
(4)2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1316/2013, kuriuo sukuriama Europos infrastruktūros tinklų priemonė ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 913/2010 bei panaikinami reglamentai (EB) Nr. 680/2007 ir (EB) Nr. 67/2010 (OL L 348, 2013 12 20, p. 129).
(5)12013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1315/2013 dėl Sąjungos transeuropinio transporto tinklo plėtros gairių, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 661/2010/ES (OL L 348, 2013 12 20, p. 1).

Atnaujinta: 2019 m. kovo 15 d.Teisinis pranešimas