Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0299(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0009/2019

Predkladané texty :

A8-0009/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/03/2019 - 19.3

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0191

Prijaté texty
PDF 184kWORD 50k
Streda, 13. marca 2019 - Štrasburg Prechodná verzia
Zmena nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie ***I
P8_TA-PROV(2019)0191A8-0009/2019
Uznesenie
 Zjednotený text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. marca 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1316/2013 vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie (COM(2018)0568 – C8-0385/2018 – 2018/0299(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0568),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 172 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0385/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 17. októbra 2018(1),

–  so zreteľom na stanovisko Výborov regiónov z 10. októbra 2018(2),

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 20. februára 2019, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch a stanovisko Výboru pre regionálny rozvoj (A8-0009/2019),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 62, 15.2.2019, s. 301.
(2) Ú. v. EÚ C 461, 21.12.2018, s. 173.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 13. marca 2019 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/..., ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1316/2013 vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie
P8_TC1-COD(2018)0299

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 172,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(1),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov(2),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(3),

keďže:

(1)  Spojené kráľovstvo predložilo 29. marca 2017 oznámenie o svojom zámere vystúpiť z Únie podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únii. Zmluvy sa prestanú vzťahovať na Spojené kráľovstvo odo dňa nadobudnutia platnosti dohody o vystúpení ▌alebo v prípade, ak sa tak nestane, dva roky po uvedenom oznámení, a to od 30. marca 2019, pokiaľ Európska rada po dohode so Spojeným kráľovstvom jednomyseľne nerozhodne o predĺžení tejto lehoty.

(2)  Nástroj na prepájanie Európy, ktorý je kľúčovým nástrojom Únie určeným na financovanie, bol zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1316/2013(4). Cieľom Nástroja na prepájanie Európy je umožniť, aby sa cezhraničné projekty spoločného záujmu vypracúvali a realizovali v rámci politiky transeurópskych sietí v sektoroch dopravy, telekomunikácií a energetiky s cieľom zlepšiť fungovanie vnútorného trhu a zvýšiť konkurencieschopnosť, ako aj prispieť k hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti a k cieľom udržateľného rozvoja.

(3)  V časti I prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1316/2013 sa stanovuje zoznam deviatich koridorov základnej siete. Uvedené koridory predstavujú nástroj na uľahčenie koordinovaného zavádzania základnej siete. Mali by prispievať k súdržnosti základnej siete prostredníctvom lepšej územnej spolupráce, napĺňať širšie ciele dopravnej politiky a uľahčovať interoperabilitu, modálnu integráciu a multimodálne operácie.

(4)  Spojené kráľovstvo je súčasťou koridoru základnej siete Severné more – Stredomorie, ktorý zahŕňa prepojenia medzi Belfastom, Dublinom a Corkom na ostrove Írsko a prepojenia vo Veľkej Británii z Glasgowa a Edinburghu na severe s mestami Folkestone a Dover na juhu. Úseky a uzly Spojeného kráľovstva sú uvedené v tabuľke s názvom „Predbežne identifikované úseky vrátane projektov“ pre koridory základnej siete uvedené v bode 2 časti I prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1316/2013.

(5)  Vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie sa časti smerovania koridoru základnej siete Severné more – Stredomorie, ktoré súvisia so Spojeným kráľovstvom, a úseky a uzly Spojeného kráľovstva uvedené v tabuľke predbežne identifikovaných úsekov vrátane projektov stanú zastaranými a odo dňa nasledujúceho po dni, ku ktorému sa nariadenie (EÚ) č. 1316/2013 prestane uplatňovať na Spojené kráľovstvo, už nebudú mať právne účinky.

(6)  Pre Írsko sú námorné spojenia kľúčovým prostriedkom na zabezpečenie jeho priameho prepojenia s kontinentálnou Európou, najmä vzhľadom na neistý vývoj obchodných tokov, ktoré prechádzajú cez „pozemný most“ Spojeného kráľovstva.

(7)  S cieľom zabrániť situácii, v ktorej je koridor základnej siete Severné more – Stredomorie rozdelený na dve oddelené a neprepojené časti, a zabezpečiť prepojenie Írska s kontinentálnou Európou, koridor základnej siete Severné more –Stredomorie by mal zahŕňať nové námorné spojenia medzi ▌prístavmi Írska a prístavmi Belgicka, Francúzska a Holandska, ktoré sú súčasťou uvedeného koridoru. Okrem toho by sa spojením medzi koridorom Severné more – Stredomorie a atlantickým koridorom cez Le Havre, ktorý je súčasťou atlantického koridoru, mala zabezpečiť lepšia prepojenosť a integrácia vnútorného trhu.

(8)  Je dôležité, aby sa strednodobé dôsledky vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie pre spojenia a dopravné toky, najmä prípadný presun dopravných tokov, zohľadnili pri navrhovaní nástroja, ktorým sa nahradí Nástroj na prepájanie Európy, a pri hodnotení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013(5). Komisia by preto mala do roku 2021 vykonať včasné preskúmanie nariadenia (EÚ) č. 1315/2013, aby zohľadnila prípadné zmeny toku tovaru po tom, čo Spojené kráľovstvo vystúpi z Únie.

(9)  Zabezpečenie prepojenia medzi Írskom a ostatnými členskými štátmi v rámci koridoru základnej siete Severné more – Stredomorie a obmedzenej časti atlantického koridoru má zásadný význam pre prebiehajúce a budúce investície do infraštruktúry a pre zabezpečenie právnej zrozumiteľnosti a istoty na účely plánovania infraštruktúry. Rozvoj príslušnej infraštruktúry je nevyhnutný na zachovanie a podporu existujúcich a budúcich obchodných tokov medzi Írskom a kontinentálnou Európou.

(10)  Investície do zariadení a infraštruktúry na účely bezpečnosti a kontroly na vonkajších hraniciach by mali byť prioritou poslednej fázy realizácie súčasného programového obdobia Nástroja na prepájanie Európy.

(11)  V záujme riešenia uvedených potrieb by Komisia mala navrhnúť nový ročný pracovný program.

(12)  Počas preskúmania viacročného pracovného programu, s cieľom prispôsobiť ho vystúpeniu Spojeného kráľovstva z Únie, by sa mali zohľadniť najmä opatrenia zamerané na posilnenie dopravnej infraštruktúry na účely bezpečnosti a kontrol na vonkajších hraniciach.

(13)  Toto nariadenie by z dôvodu naliehavosti malo nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie a malo by sa uplatňovať odo dňa nasledujúceho po dni, ku ktorému sa nariadenie (EÚ) č. 1316/2013 prestane uplatňovať na Spojené kráľovstvo,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EÚ) č. 1316/2013 sa mení takto:

1.  V článku 7 sa v odseku 2 dopĺňa toto písmeno:"

„m) opatrenia na prispôsobenie dopravnej infraštruktúry na účely bezpečnosti a kontrol na vonkajších hraniciach.“

"

2.  Článok 17 sa mení takto:

a)  odsek 2 sa nahrádza takto:"

„2. Komisia preskúma viacročné pracovné programy aspoň v polovici trvania. V sektore dopravy preskúma viacročný pracovný program s cieľom upraviť ho vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie. Komisia v prípade potreby prijme vykonávacie akty, ktorými upraví viacročný pracovný program. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 25 ods. 2.“;

"

b)  vkladá sa tento odsek:"

„5a. V sektore dopravy sú opatrenia uvedené v článku 7 ods. 2 písm. m) prioritou ročného pracovného programu prijatého ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] alebo po tomto dátume.“

"

3.  Príloha I sa mení tak, ako sa uvádza v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť ▌dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa odo dňa nasledujúceho po dni, ku ktorému sa nariadenie (EÚ) č. 1316/2013 prestane uplatňovať na Spojené kráľovstvo.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V ...

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

PRÍLOHA

Zmena prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1316/2013

V bode 2 časti I prílohy I („Koridory základnej siete“) sa v oddiele „Koridor Severné more – Stredomorie“ pododdiele „Smerovanie“ za riadok „Belfast – Baile Átha Cliath/Dublin – Corcaigh/Cork“ vkladá tento riadok:

Shannon Foynes/ Baile Átha Cliath/Dublin/ Corcaigh/Cork – Le Havre/ Calais/ Dunkerque/ Zeebrugge/ Terneuzen/ Gent/ Antwerpen/ Rotterdam/ Amsterdam“.

(1)Ú. v. EÚ C 62, 15.2.2019, s. 301.
(2)Ú. v. EÚ C 461, 21.12.2018, s. 173.
(3)Pozícia Európskeho parlamentu z 13. marca 2019.
(4)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1316/2013 z 11. decembra 2013 o zriadení Nástroja na prepájanie Európy, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 913/2010 a zrušujú sa nariadenia (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010 (Ú. v. EÚ L 348, 20.12.2013, s. 129).
(5)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013 z 11. decembra 2013 o usmerneniach Únie pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete a o zrušení rozhodnutia č. 661/2010/EÚ (Ú. v. EÚ L 348, 20.12.2013, s. 1).

Posledná úprava: 15. marca 2019Právne oznámenie