Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0299(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0009/2019

Ingivna texter :

A8-0009/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/03/2019 - 19.3

Antagna texter :

P8_TA(2019)0191

Antagna texter
PDF 171kWORD 49k
Onsdagen den 13 mars 2019 - Strasbourg Preliminär utgåva
Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1316/2013 med anledning av Förenade kungarikets utträde ur EU ***I
P8_TA-PROV(2019)0191A8-0009/2019
Resolution
 Konsoliderad text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 13 mars 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1316/2013 med anledning av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen (COM(2018)0568 – C8-0385/2018 – 2018/0299(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0568),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 172 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0385/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 17 oktober 2018(1),

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 10 oktober 2018(2),

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 69f.4 i arbetsordningen och det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 22 februari 2019 att godkänna parlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism och yttrandet från utskottet för regional utveckling (A8-0009/2019).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 62, 15.2.2019, s. 301.
(2) EUT C 461, 21.12.2018, s. 173.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 13 mars 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/…om ändring av förordning (EU) nr 1316/2013 med anledning av Förenade kungarikets utträde ur unionen
P8_TC1-COD(2018)0299

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 172,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(1),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande(2),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet(3), och

av följande skäl:

(1)  Den 29 mars 2017 anmälde Förenade kungariket sin avsikt att utträda ur unionen i enlighet med artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen. Fördragen kommer att upphöra att vara tillämpliga på Förenade kungariket från och med den dag då ett avtal om utträde träder i kraft ▌eller, om det inte finns något sådant avtal, två år efter anmälan, närmare bestämt från och med den 30 mars 2019, om inte Europeiska rådet i samförstånd med Förenade kungariket med enhällighet beslutar att förlänga denna tidsfrist.

(2)  Fonden för ett sammanlänkat Europa, som är ett viktigt unionsfinansieringsinstrument, inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1316/2013(4). Målet med Fonden för ett sammanlänkat Europa är att göra det möjligt att förbereda och genomföra projekt av gränsöverskridande och gemensamt intresse inom ramen för strategin för de transeuropeiska näten inom transport-, telekommunikations- och energisektorerna i syfte att få den inre marknaden att fungera bättre, att förbättra konkurrenskraften samt att bidra till den ekonomiska, sociala och territoriella samanhållningen och uppfyllandet av målen för hållbar utveckling.

(3)  I del I i bilaga I till förordning (EU) nr 1316/2013 fastställs en förteckning med nio stomnätskorridorer. Korridorerna är ett instrument som ska underlätta ett samordnat genomförande av stomnätet. De bör bidra till stomnätets sammanhållning genom förbättrat territoriellt samarbete samt adressera bredare transportpolitiska målsättningar och underlätta driftskompatibilitet, modal integrering och multimodala transporter.

(4)  Förenade kungariket ingår i stomnätskorridoren Nordsjön – Medelhavet, som inkluderar länkar mellan Belfast, Dublin och Cork på ön Irland och länkar i Storbritannien från Glasgow och Edinburgh i norr till Folkestone och Dover i söder. Förenade kungarikets sträckor och knutpunkter anges i den tabell med titeln ”I förväg identifierade sträckor, inbegripet projekt” för stomnätskorridorer som återfinns i del I punkt 2 i bilaga I till förordning (EU) nr 1316/2013.

(5)  Med tanke på Förenade kungarikets utträde ur unionen kommer de delar av dragningen av stomnätskorridoren Nordsjön – Medelhavet som berör Förenade kungariket, liksom Förenade kungarikets sträckor och knutpunkter i tabellen med i förväg identifierade sträckor, inbegripet projekt, att bli obsoleta och inte längre ha rättslig verkan från och med dagen efter det att förordning (EU) nr 1316/2013 upphör att gälla för Förenade kungariket.

(6)  För Irland är sjöförbindelserna ett mycket viktigt sätt att säkerställa en direkt sammankoppling med kontinentala Europa, särskilt med tanke på den osäkra utvecklingen av de handelsflöden som går via Förenade kungarikets "landbrygga".

(7)  För att undvika en situation där stomnätskorridoren Nordsjön – Medelhavet delas upp i två distinkta och ej sammankopplade delar och för att säkerställa Irlands sammankoppling med kontinentala Europa bör stomnätskorridoren Nordsjön – Medelhavet inbegripa nya sjöförbindelser mellan de irländska ▌hamnarna och de hamnar i Belgien, Frankrike och Nederländerna som är en del av den korridoren. Dessutom bör en förbindelse mellan korridoren Nordsjön – Medelhavet och Atlantkorridoren via Le Havre, som ligger i Atlantkorridoren, säkerställa bättre sammankoppling och integration på den inre marknaden.

(8)  Det är viktigt att de följder på medellång sikt som Förenade kungarikets utträde ur unionen får för förbindelser och trafikflöden, särskilt en eventuell omdirigering av trafikflödena, beaktas vid utformningen av det efterföljande instrumentet till Fonden för ett sammanlänkat Europa och vid utvärderingen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013(5). Kommissionen bör därför senast 2021 genomföra en tidig översyn av förordning (EU) nr 1315/2013 för att beakta eventuella ändringar av varuflöden efter Förenade kungarikets utträde ur unionen.

(9)  Att säkerställa förbindelsen mellan Irland och övriga medlemsstater längs med stomnätskorridoren Nordsjön – Medelhavet och en begränsad del av Atlantkorridoren är av avgörande betydelse för pågående och framtida investeringar i infrastruktur och för att skapa rättslig klarhet och säkerhet för infrastrukturplanering. Det är väsentligt att relevant infrastruktur utvecklas så att befintliga och framtida handelsflöden mellan Irland och kontinentala Europa bibehålls och understöds.

(10)  Investeringar i utrustning och infrastruktur för säkerhet och kontroller vid de yttre gränserna bör vara prioriterade åtgärder under den sista fasen av genomförandet av den nuvarande programperioden för Fonden för ett sammanlänkat Europa.

(11)  För att tillgodose dessa behov bör kommissionen föreslå ett nytt årligt arbetsprogram.

(12)  Vid översynen av det fleråriga arbetsprogrammet i syfte att anpassa det till Förenade kungarikets utträde ur unionen bör åtgärder som syftar till en förstärkning av transportinfrastrukturen för säkerhet och kontroller vid de yttre gränserna särskilt beaktas.

(13)  Denna förordning är av brådskande karaktär och bör träda i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning och tillämpas från och med dagen efter det att förordning (EU) nr 1316/2013 upphör att gälla för Förenade kungariket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EU) nr 1316/2013 ska ändras på följande sätt:

1.  I artikel 7.2 ska följande led läggas till:"

”m) Åtgärder för anpassning av transportinfrastruktur för säkerhet och kontroll vid de yttre gränserna.”

"

2.  Artikel 17 ska ändras på följande sätt:

a)  Punkt 2 ska ersättas med följande:"

”2. Kommissionen ska se över de fleråriga arbetsprogrammen åtminstone efter halva tiden. Inom transportsektorn ska den se över det fleråriga arbetsprogrammet i syfte att anpassa det mot bakgrund av Förenade kungarikets utträde ur unionen. Vid behov ska kommissionen anta genomförandeakter som reviderar det fleråriga arbetsprogrammet. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 25.2.”

"

b)  Följande punkt ska införas:"

”5a. Inom transportsektorn ska åtgärderna i artikel 7.2 m prioriteras i ett årligt arbetsprogram som antagits den … [datum för denna förordnings ikraftträdande] eller efter det datumet.”

"

3.  Bilaga I ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft ▌dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med dagen efter det att förordning (EU) nr 1316/2013 upphör att gälla för Förenade kungariket.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

BILAGA

Ändring av bilaga I till förordning (EU) nr 1316/2013

I del I punkt 2 (”Stomnätskorridorer”) i bilaga I ska följande post fogas in i avsnittet ”Nordsjön – Medelhavet”, underavsnitt "Linjedragning", efter posten ”Belfast – Baile Átha Cliath/Dublin – Corcaigh/Cork”:

Shannon Foynes/Baile Átha Cliath/Dublin/Corcaigh/Cork – Le Havre/Calais/ Dunkerque/Zeebrugge/Terneuzen/Gent/Antwerpen/Rotterdam/Amsterdam.

(1)EUT C 62, 15.2.2019, s. 301.
(2)EUT C 461, 21.12.2018, s. 173.
(3)Europaparlamentets ståndpunkt av den 13 mars 2019.
(4)Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1316/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa, om ändring av förordning (EU) nr 913/2010 och om upphävande av förordningarna (EG) nr 680/2007 och (EG) nr 67/2010 (EUT L 348, 20.12.2013, s. 129).
(5)1Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 av den 11 december 2013 om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet och om upphävande av beslut nr 661/2010/EU (EUT L 348, 20.12.2013, s. 1).

Senaste uppdatering: 15 mars 2019Rättsligt meddelande