Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2018/0012(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0326/2018

Testi mressqa :

A8-0326/2018

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

PV 13/03/2019 - 19.4
CRE 13/03/2019 - 19.4

Testi adottati :

P8_TA(2019)0192

Testi adottati
PDF 385kWORD 114k
L-Erbgħa, 13 ta' Marzu 2019 - Strasburgu Verżjoni proviżorja
Faċilitajiet tal-akkoljenza fil-portijiet għall-konsenja ta' skart minn bastimenti ***I
P8_TA-PROV(2019)0192A8-0326/2018
Riżoluzzjoni
 Test konsolidat

Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Marzu 2019 dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-faċilitajiet tal-akkoljenza fil-portijiet għall-iskart għall-konsenja ta' skart minn bastimenti, li tħassar id-Direttiva 2000/59/KE u li temenda d-Direttiva 2009/16/KE u d-Direttiva 2010/65/UE (COM(2018)0033 – C8-0014/2018 – 2018/0012(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2018)0033),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 100(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0014/2018),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tat-23 ta' Mejju 2018(1),

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni tal-10 ta’ Ottubru 2018(2),

–  wara li kkunsidra l-ftehim proviżorju approvat mill-kumitat responsabbli fis-sens tal-Artikolu 69f(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu u l-impenn meħud mir-rappreżentant tal-Kunsill, permezz tal-ittra tad-19 ta’ Diċembru 2018 li japprova l-pożizzjoni tal-Parlament fit-tieni qari, skont l-Artikolu 294(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel u tal-Kumitat għas-Sajd (A8-0326/2018),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

(1) ĠU C 283, 10.8.2018, p. 61.
(2) ĠU C 461, 21.12.2018, p. 220.


Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fit-13 ta' Marzu 2019 bil-ħsieb tal-adozzjoni tad-Direttiva (UE) 2019/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-faċilitajiet tal-akkoljenza fil-portijiet għall-konsenja ta' skart minn bastimenti, li temenda d-Direttiva ▌2010/65/UE u li tħassar id-Direttiva 2000/59/KE
P8_TC1-COD(2018)0012

(Test b'relevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 100(2) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara t-trażmissjoni tal-abbozz tal-att leġislattiv lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew(1),

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni(2),

Waqt li jaġixxu skont il-proċedura leġislattiva ordinarja(3),

Billi:

(1)  Il-politika marittima tal-Unjoni għandha l-għan li tiżgura livell għoli ta' sigurtà u ta' ħarsien tal-ambjent. Dan jista' jinkiseb permezz tal-konformità ma' konvenzjonijiet, kodiċijiet u riżoluzzjonijiet internazzjonali filwaqt li tinżamm il-libertà tan-navigazzjoni kif previst mill-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Liġi tal-Baħar ('UNCLOS').

(2)  L-Għan 14 tan-Nazzjonijiet Uniti dwar l-Iżvilupp Sostenibbli jiġbed l-attenzjoni għat-theddidiet ta' tniġġis tal-baħar u tan-nutrijenti, it-tnaqqis tar-riżorsi u t-tibdil fil-klima, li kollha huma kkawżati primarjament minn azzjonijiet tal-bniedem. Dawk it-theddidiet ipoġġu pressjoni ulterjuri fuq sistemi ambjentali, bħall-bijodiversità u l-infrastruttura naturali, filwaqt li joħolqu problemi soċjoekonomiċi globali, inkluż riskji ta' saħħa, ta' sikurezza u finanzjarji. L-Unjoni trid taħdem biex tipproteġi l-ispeċi tal-baħar u biex tappoġġa lill-persuni li jiddependu mill-oċeani, irrispettivament minn jekk dan ikunx minħabba raġunijiet ta' impjieg, riżorsi jew divertiment.

(3)  Il-Konvenzjoni Internazzjonali għall-Prevenzjoni tat-Tniġġis minn Bastimenti (il-"Konvenzjoni MARPOL") tipprevedi projbizzjonijiet ġenerali dwar l-iskariku minn bastimenti fuq il-baħar, imma tirregola wkoll il-kondizzjonijiet li taħthom ċerti tipi ta' skart jistgħu jiġu skarikati fl-ambjent tal-baħar. Il-Konvenzjoni MARPOL teħtieġ li l-Partijiet kontraenti jiżguraw il-forniment ta' faċilitajiet adegwati tal-akkoljenza fil-portijiet għall-iskart.

(4)  L-Unjoni imxiet fuq l-implimentazzjoni ta' partijiet tal-Konvenzjoni MARPOL permezz tad-Direttiva 2000/59/KE tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill(4), billi segwiet approċċ ibbażat fuq il-portijiet. Id-Direttiva 2000/59/KE għandha l-għan li tirrikonċilja l-interessi ta' ħidma bla xkiel tat-trasport marittimu mal-protezzjoni tal-ambjent tal-baħar.

(5)  F'dawn l-aħħar żewġ deċennji, il-Konvenzjoni MARPOL u l-Annessi tagħha kienu s-suġġett ta' emendi importanti, li stabbilixxew normi u projbizzjonijiet aktar stretti għall-iskariku ta' skart mill-bastimenti fuq il-baħar.

(6)  L-Anness VI għall-Konvenzjoni MARPOL daħħal normi dwar l-iskariku għal kategoriji ta' skart ġodda, b'mod partikolari ▌ il-fdalijiet minn sistemi ta' tindif tal-gass tal-egżost, magħmula kemm mill-fluss ta' ħama u ta' ilma. Dawk il-kategoriji ta' skart jenħtieġ li jiġu inklużi fil-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva.

(7)   Jenħtieġ li l-Istati Membri ikomplu jaħdmu fil-livell tal-Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali ("OMI") għal konsiderazzjoni komprensiva tal-impatti ambjentali ta' skariki ta' ilma tad-drenaġġ minn purifikaturi b'ċirkwit miftuħ, inkluż għal miżuri kontra l-impatti possibbli.

(8)  L-Istati Membri jenħtieġ li jiġu mħeġġa jieħdu l-miżuri adatti f'konformità mad-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(5), inkluż projbizzjonijiet għall-skariki ta' ilma tad-drenaġġ minn purifikaturi b'ċirkwit miftuħ u ċerti fdalijiet tal-merkanzija fl-ibħra territorjali tagħhom.

(9)  Fl-1 ta' Marzu 2018, l- OMI adottat il-Gwida Konsolidata riveduta għall-fornituri u għall-utenti ta' faċilitajiet tal-akkoljenza fil-portijiet għall-iskart (MEPC.1/Ċirk. 834/Rev.1) (il-"Gwida Konsolidata tal-OMI), li tinkludi formats standard għan-notifika ta' skart, għall-irċevuta tal-konsenja tal-iskart, u għar-rappurtar tal-inadegwatezzi allegati fil-faċilitajiet tal-akkoljenza fil-portijiet għall-iskart, kif ukoll rekwiżiti ta' rappurtar tal-faċilitajiet tal-akkoljenza tal-iskart.

(10)  Minkejja dawk l-iżviluppi regolatorji, l-iskariku ta' skart fil-baħar għadu jseħħ bi spejjeż ambjentali, soċjali u ekonomiċi sostanzjali. Dan hu dovut għal taħlita ta' fatturi, jiġifieri faċilitajiet adegwati tal-akkoljenza fil-portijiet għall-iskart li mhux dejjem qed ikunu disponibbli, infurzar ▌li ta' spiss mhux qed ikun suffiċjenti u li hemm nuqqas ta' inċentivi biex l-iskart jiġi kkonsenjat fuq l-art.

(11)  Id-Direttiva 2000/59/KE kkontribwixxiet għaż-żieda fil-volumi ta' skart li jiġu kkonsenjati lill-faċilitajiet tal-akkoljenza fil-portijiet għall-iskart, fost l-oħrajn billi żgurat li l-bastimenti jikkontribwixxu għall-ispejjeż ta' dawk il- faċilitajiet, irrispettivament mill-użu effettiv ta' dawk il-faċilitajiet, u għaldaqstant kienet strumentali għat-tnaqqis l-iskariku ta' skart fil-baħar, kif ħareġ mill-evalwazzjoni ta' dik id-Direttiva li twettqet fil-qafas tal-programm dwar l-Idoneità u l-Prestazzjoni tar-Regolamentazzjoni ("Evalwazzjoni REFIT" ▌).

(12)  L-Evalwazzjoni REFIT uriet ukoll li d-Direttiva 2000/59/KE ma kinitx effettiva kompletament minħabba inkonsistenzi mal-qafas tal-Konvenzjoni MARPOL. Barra minn hekk, l-Istati Membri żviluppaw interpretazzjonijiet differenti tal-kunċetti ewlenin ta' dik id-Direttiva, bħall-adegwatezza tal-faċilitajiet, in-notifika bil-quddiem dwar l-iskart, il-konsenja obbligatorja tal-iskart fil-faċilitajiet tal-akkoljenza fil-portijiet għall-iskart u l-eżenzjonijiet għal bastimenti fi traffiku skedat. L-Evalwazzjoni REFIT appellat għal aktar armonizzazzjoni ta' dawk il-kunċetti u għal allinjament sħiħ mal-Konvenzjoni MARPOL sabiex jiġi evitat piż amministrattiv żejjed kemm fuq il-portijiet kif ukoll fuq l-utenti tal-portijiet.

(13)  Sabiex id-Direttiva 2005/35/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tkun allinjata(6) mad-dispożizzjonijiet rilevanti tal- Konvenzjoni MARPOL dwar in-normi ta' skariku, jenħtieġ li l-Kummissjoni tevalwa x-xewqa għal rieżami ta' dik id-Direttiva, b'mod partikolari permezz ta' estensjoni tal-kamp ta' applikazzjoni tagħha.

(14)  Il-politika marittima tal-Unjoni jenħtieġ li timmira għal livell għoli ta' protezzjoni tal-ambjent tal-baħar b'kont meħud tad-diversità taż-żoni marittimi tal-Unjoni. Jenħtieġ li din tkun ibbażata fuq il-prinċipji li jenħtieġ li tittieħed azzjoni preventiva u li l-ħsara lill-ambjent tal-baħar jenħtieġ li, bħala prijorità, tiġi rettifikata f'ras il-għajn u li min iniġġes jenħtieġ li jħallas.

(15)  Jenħtieġ li din id-Direttiva tkun strumentali għall-applikazzjoni tal-leġislazzjoni u l-prinċipji ambjentali ewlenin fil-kuntest tal-portijiet u l-ġestjoni tal-iskart minn bastimenti. B'mod partikolari, ▌id-Direttivi 2008/56/KE(7), u 2008/98/KE(8) tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill huma strumenti rilevanti f'dan ir-rigward.

(16)  Id-Direttiva 2008/98/KE tistabbilixxi l-prinċipji ewlenin tal-ġestjoni tal-iskart, inkluż il-prinċipju ta' "min iniġġes iħallas" u l-ġerarkija tal-iskart, li titlob preċedenza tal-użu mill-ġdid u r-riċiklaġġ tal-iskart fuq tipi oħra ta' rkupru u rimi tal-iskart u teżiġi l-istabbiliment ta' sistemi għall-ġbir separat tal-iskart. Barra minn hekk, il-kunċett ta' responsabbiltà estiża tal-produttur huwa prinċipju gwida tal-liġi tal-Unjoni dwar l-iskart, li abbażi tiegħu l-produtturi huma responsabbli għall-impatti ambjentali tal-prodotti tagħhom matul iċ-ċiklu ta' ħajja ta' dawk il-prodotti. Dawk l-obbligi japplikaw ukoll għall-ġestjoni tal-iskart minn bastimenti.

(17)  Il-ġbir separat ta' skart mill-bastimenti, inkluż l-irkaptu tas-sajd abbandunat, huwa meħtieġ biex jiżgura l-irkupru ulterjuri tiegħu b'mod li jippermetti t-tħejjija għall-użu mill-ġdid jew ir-riċiklaġġ aktar 'l isfel fil-katina tal-ġestjoni tal-iskart u biex jevita li dan jikkawża ħsara lill-organiżmi u l-ambjenti tal-baħar. L-iskart spiss huwa segregat abbord ta' bastimenti f'konformità ma' normi u standards internazzjonali, u l-liġi tal-Unjoni jenħtieġ li tiżgura li dawn l-isforzi ta' segregazzjoni tal-iskart abbord ma jkunux kompromessi minn nuqqas ta' arranġamenti għal ġbir separat fuq l-art.

(18)  Kull sena ammont sostanzjali ta' plastik jidħol fl-ibħra u l-oċeani fl-Unjoni. Għalkemm, fil-biċċa l-kbira taż-żoni tal-baħar, il-maġġoranza tal-iskart fil-baħar ġejja minn attivitajiet fuq l-art, l-industrija tat-tbaħħir, inkluż is-setturi tas-sajd u l-opri tal-baħar għar-rikreazzjoni, hija wkoll kontributur importanti, bi skariku ta' skart, inkluż plastik u rkaptu tas-sajd qadim, li jisfaw direttament fil-baħar.

(19)  Id-Direttiva 2008/98/KE tappella lill-Istati Membri biex iwaqqfu l-produzzjoni tal-skart fil-baħar bħala kontribut għall-Għan ta' Żvilupp Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti biex jiġi prevenut u jitnaqqas b'mod sinifikanti kull tip ta' tniġġis tal-baħar.

(20)  Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-2 ta' Diċembru 2015 bit-titlu "L-għeluq taċ-ċirku - Pjan ta' azzjoni tal-UE għall-Ekonomija Ċirkolari" ▌ rrikonoxxiet ir-rwol speċifiku li ▌d-Direttiva 2000/59/KE kellha f'dan ir-rigward, billi tiżgura d-disponibbiltà ta' faċilitajiet adegwati għall-akkoljenza ta' skart, u tipprevedi kemm il-livell tajjeb ta' inċentivi kif ukoll l-infurzar tal-konsenja tal-iskart fil-faċilitajiet fuq l-art.

(21)  Installazzjonijiet barra mix-xtut huma waħda mis-sorsi bbażati fil-baħar tal-iskart fil-baħar. Għal dik ir-raġuni, jenħtieġ li l-Istati Membri jadottaw miżuri kif xieraq dwar il-konsenja tal-iskart minn installazzjonijiet offshore li jtajru l-bandiera tagħhom jew li joperaw fl-ilmijiet tagħhom, jew it-tnejn, u jiżguraw konformità man-normi stretti ta' skariku applikabbli għal installazzjonijiet offshore stabbiliti fil-Konvenzjoni MARPOL.

(22)  L-iskart, b'mod partikolari skart tal-plastik, minn xmajjar huwa wieħed mill-kontributuri ewlenin tal-iskart fil-baħar, li jinkludi l-iskariku minn bastimenti tal-passaġġi fuq l-ilma interni. Jenħtieġ għalhekk li dawk il-bastimenti jiġu soġġetti għal normi stretti ta' skariku u konsenja. Illum il-ġurnata, dawk ir-regoli huma stabbiliti mill-Kummissjoni tax-Xmajjar rilevanti. Madankollu, il-portijiet interni huma koperti mil-liġi tal-Unjoni dwar l-iskart. Biex tkompli bl-isforzi ta' armonizzazzjoni tal-qafas leġislattiv għall-passaġġi fuq l-ilma interni tal-Unjoni, il-Kummissjoni hija mistiedna tevalwa reġim tal-Unjoni għal normi ta' skariku u konsenja ta' bastimenti tal-passaġġi fuq l-ilma interni li jqis il-Konvenzjoni dwar il-ġbir, id-depożitu u l-akkoljenza għall-iskart prodott matul in-navigazzjoni fuq ir-Renu u fuq passaġġi fuq l-ilma interni tad-9 ta' Settembru 1996 (CDNI).

(23)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009(9) jirrikjedi li bastiment tas-sajd tal-Unjoni jkollu tagħmir abbord biex jirkupra l-irkaptu mitluf. F'każijiet fejn irkaptu tas-sajd jintilef, il-kaptan tal-bastiment għandu jipprova jirkuprah malajr kemm jista' jkun. Jekk l-irkaptu mitluf ma jistax jiġi rkuprat, l-kaptan tal-bastiment tas-sajd għandu jinforma lill-awtoritajiet tal-Istat Membru tal-bandiera tiegħu fi żmien 24 siegħa. L-Istat Membru tal-bandiera għandu mbagħad jinforma lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru kostali. L-informazzjoni tinkludi n-numru ta' identifikazzjoni estern u l-isem tal-bastiment tas-sajd, it-tip u l-pożizzjoni tal-irkaptu mitluf kif ukoll il-miżuri li ttieħdu biex dan jiġi rkuprat. Bastimenti tas-sajd taħt it-12-il metru jistgħu jiġu eżentati. Skont il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009, ir-rappurtar mill-bastiment tas-sajd għandu jsir f'reġistru elettroniku, u l-Istati Membri huma meħtieġa jiġbru u jiddokumentaw l-informazzjoni dwar l-irkaptu mitluf u jgħadduha lill-Kummissjoni fuq talba. L-informazzjoni miġbura u disponibbli fl-irċevuti tal-konsenja ta' skart fuq skart mistad b'mod passiv f'konformità ma' din id-Direttiva tista' wkoll tiġi rrapportata b'dan il-mod.

(24)  F'konformità mal-Konvenzjoni Internazzjonali għall-Kontroll u l-Immaniġġjar tal-Ilma għas-Saborra tal-Vapuri u tas-Sedimenti, li ġiet adottata fit-13 ta' Frar 2004 mill-OMI u li daħlet fis-seħħ fit-8 ta' Settembru 2017, il-bastimenti kollha huma obbligati jwettqu proċeduri ta' ġestjoni tal-ilma tas-saborra skont l-istandards tal-OMI, u l-portijiet u t-terminals iddeżinjati għat-tindif u t-tiswija tat-tankijiet tas-saborra huma meħtieġa li jipprovdu faċilitajiet adegwati għall-ġbir ta' sedimenti.

(25)  Faċilità tal-akkoljenza fil-portijiet għall-iskart hija kkunsidrata adegwata jekk tkun kapaċi tissodisfa l-ħtiġijiet tal-bastimenti li normalment jużaw il-port mingħajr ma tikkawża dewmien żejjed, kif speċifikat ukoll fil-Gwida Konsolidata tal-OMI u l-Linji Gwida tal-OMI biex tiġi żgurata l-adegwatezza għall-faċilitajiet tal-akkoljenza tal-portijiet għall-iskart (ir-Riżoluzzjoni MEPC.83(44)). L-adegwatezza tirrigwarda kemm il-kondizzjonijiet operazzjonali tal-faċilità fid-dawl tal-ħtiġijiet tal-utenti, kif ukoll il-ġestjoni ambjentali tal-faċilitajiet skont il-liġi tal-Unjoni dwar l-iskart. F'xi każijiet, jista' jkun diffiċli li jiġi vvalutat jekk faċilità tal-akkoljenza fil-portijiet għall-iskart li tinsab barra l-Unjoni tissodisfax tali istandard.

(26)  Ir-Regolament (KE) Nru 1069/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(10) jirrikjedi li l-iskart internazzjonali mill-industrija tal-ikel jiġi inċinerat jew mormi permezz ta' dfin f'miżbla awtorizzata, inkluż skart minn bastimenti li jidħlu f'portijiet tal-Unjoni li potenzjalment ġew f'kuntatt ma' prodotti sekondarji tal-annimali abbord. Sabiex dan ir-rekwiżit ma jillimitax it-tħejjija għall-użu mill-ġdid u riċiklaġġ ta' skart minn bastimenti, jenħtieġ li jsiru sforzi f'konformità mal-Gwida Konsolidata tal-OMI sabiex l-iskart jiġi separat aħjar ▌ b'tali mod li l-kontaminazzjoni potenzjali tal-iskart, bħal skart mill-imballaġġ, tkun tista' tiġi evitata.

(27)  Kif stabbilit ir-Regolament (KE) nru 1069/2009, flimkien mar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 142/2011(11), vjaġġi intra-Unjoni mhumiex ikkunsidrati bħala trasport li jopera internazzjonalment u l-iskart mill-industrija tal-ikel minn dawk il-vjaġġi ma għandux għalfejn jiġi inċinerat. Madankollu, tali vjaġġi intra-Unjoni huma kkunsidrati vjaġġi internazzjonali taħt il-leġislazzjoni marittima internazzjonali (il-Konvenzjoni MARPOL u l-Konvenzjoni Internazzjonali għas-Salvagwardja tal-Ħajja Umana fuq il-Baħar (SOLAS)). Sabiex tiġi żgurata l-koerenza tal-liġi tal-Unjoni, jenħtieġ li jiġu segwiti d-definizzjonijiet mir-Regolament (KE) Nru 1069/2009 meta jiġu ddefiniti l-kamp ta' applikazzjoni u t-trattament tal-iskart internazzjonali mill-industrija tal-ikel skont din id-Direttiva, flimkien mar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 142/2011.

(28)  Biex tiġi żgurata l-adegwatezza tal-faċilitajiet tal-akkoljenza fil-portijiet għall-iskart, l-iżvilupp, l-implimentazzjoni u l-valutazzjoni mill-ġdid tal-pjan għall-akkoljenza u l-ġestjoni tal-iskart huma essenzjali, abbażi tal-konsultazzjoni mal-partijiet rilevanti kollha. Għal raġunijiet prattiċi u ta' organizzazzjoni, portijiet ġirien fl-istess reġjun ġeografiku jaf ikunu jixtiequ jiżviluppaw pjan konġunt, li jkopri d-disponibbiltà tal-faċilitajiet tal-akkoljenza fil-portijiet għall-iskart f'kull wieħed mill-portijiet koperti minn dak il-pjan, filwaqt li jipprovdu qafas amministrattiv komuni.

(29)  L-adozzjoni u l-monitoraġġ tal-pjanijiet għall-akkoljenza u l-ġestjoni tal-iskart għal portijiet mhux kummerċjali żgħar, bħal żoni għall-irmiġġ u l-marini, bi ftit traffiku, li jikkonsistu inġenji għar-rikreazzjoni biss, jew li jintużaw biss matul parti tas-sena, jaf ikunu ta' sfida. L-iskart minn dawk il-portijiet iż-żgħar normalment jiġi ġestit mis-sistema muniċipali ta' ġestjoni tal-iskart f'konformità mal-prinċipji stipulati fid-Direttiva 2008/98/KE. Sabiex l-awtoritajiet lokali ma jitgħabbewx iżżejjed u sabiex tiġi ffaċilitata l-ġestjoni tal-iskart f'tali portijiet żgħar, jenħtieġ li jkun biżżejjed li l-iskart minn tali portijiet jiġi inkluż fil-fluss tal-iskart muniċipali u jiġi ġestit kif xieraq, u li l-port iqiegħed għad-disponibbiltà tal-utenti tal-port l-informazzjoni dwar l-akkoljenza tal-iskart, u li l-portijiet eżentati jiġu rappurtati f'sistema elettronika biex ikun jista' jsir livell minimu ta' monitoraġġ.

(30)  Biex tiġi indirizzata l-problema tal-iskart fil-baħar b'mod effettiv, huwa fundamentali li jiġi pprovdut il-livell ġust ta' inċentivi għall-konsenja tal-iskart fil-faċilitajiet tal-akkoljenza fil-portijiet għall-iskart, b'mod partikolari l-iskart kif definit fl-Anness V għall-Konvenzjoni MARPOL ("skart skont l-Anness V għall-MARPOL"). Dan jista' jinkiseb permezz ta' sistema ta' rkupru tal-ispejjeż, li tirrikjedi l-applikazzjoni ta' tariffa indiretta. Jenħtieġ li dik it-tariffa indiretta tkun dovuta irrispettivament minn jekk jiġix konsenjat skart jew le u jenħtieġ li tagħti d-dritt ta' konsenja tal-iskart mingħajr l-ebda imposti diretti addizzjonali. Is-setturi tas-sajd u tar-rikreazzjoni, minħabba l-kontribut tagħhom għall-okkorrenza tal-iskart fil-baħar, jenħtieġ li jkunu wkoll soġġetti għat-tariffa indiretta. Madankollu, fejn bastiment jikkonsenja ammont eċċezzjonali ta' skart skont l-Anness V għall-MARPOL, speċjalment skart operattiv, li jaqbeż il-kapaċità ta' ħżin iddedikata massima kif imsemmi fil-formola għan-notifika bil-quddiem għall-konsenja ta' skart, jenħtieġ li jkun possibbli li tiġi applikata tariffa diretta addizzjonali biex ikun żgurat li l-ispejjeż relatati mar-riċeviment ta' dan l-ammont eċċezzjonali ta' skart ma jikkawżawx piż sproporzjonat fuq is-sistema ta' rkupru tal-ispejjeż ta' port. Dan jista' jkun ukoll il-każ fejn il-kapaċità ta' ħżin iddedikata massima tkun eċċessiva jew mhux raġonevoli.

(31)  F'ċerti Stati Membri, ġew stabbiliti skemi biex jiġi pprovdut finanzjament alternattiv għall-ispejjeż tal-ġbir u l-ġestjoni ta' skart ta' rkaptu tas-sajd jew ta' skart mistad l-art b'mod passiv, inkluż "skemi ta' sajd għall-iskart". Tali inizjattivi jenħtieġ li jintlaqgħu, u l-Istati Membri jenħtieġ li jkunu mħeġġa jikkomplementaw is-sistemi ta' rkupru ta' spejjeż stabbiliti skont din id-Direttiva bl-iskemi ta' sajd għall-iskart ikopru l-ispejjeż ta' skart mistad b'mod passiv. Dawk is-sistemi ta' rkupru tal-ispejjeż per se, li huma bbażati fuq l-applikazzjoni ta' tariffa indiretta 100% għall-skart skont l-Anness V għall-MARPOL, minbarra fdalijiet tal-merkanzija, jenħtieġ li ma joħolqux diżinċentiv għall-komunitajiet tal-portijiet tas-sajd milli jipparteċipaw fi skemi eżistenti ta' konsenja għal skart mistad b'mod passiv.

(32)  ▌Jenħtieġ li imposta fuq bastiment titnaqqas għal dawk il-bastimenti ddisinjati, mgħammra jew mħaddma biex inaqqsu l-iskart, b'segwitu ta' ċerti kriterji li għandhom jiġu żviluppati permezz tas-setgħat ta' implimentazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni, f'konformità mal-linji gwida tal-OIM għall-implimentazzjoni tal-Anness V għall-MARPOL u mal-istandards żviluppati mill-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Istandardizzazzjoni. It-tnaqqis u r-riċiklaġġ effiċjenti tal-iskart jistgħu jinkisbu primarjament permezz ta' segregazzjoni effettiva abbord tal-iskart f'konformità mal-linji gwida u l-istandards.

(33)  Minħabba t-tip ta' kummerċ tiegħu, li huwa kkaratterizzat minn waqfiet frekwenti fil-portijiet, it-trasport marittimu fuq distanzi qosra qed jiffaċċa spejjeż sinifikanti fis-sistema attwali għall-konsenja ta' skart lill-faċilitajiet tal-akkoljenza fil-portijiet għall-iskart, billi bastiment ikollu jħallas imposta f'kull waqfa f'port. Fl-istess ħin, it-traffiku mhuwiex biżżejjed skedat u regolari biex jikkwalifika għal eżenzjoni minn ħlas u mill-konsenja ta' skart għal dawk ir-raġunijiet. Sabiex jiġi limitat il-piż finanzjarju fuq is-settur, jenħtieġ li tiġi applikata tariffa mnaqqsa għall-bastimenti abbażi tat-tip ta' traffiku li jkunu involuti fih.

(34)  Il-fdalijiet tal-merkanzija jibqgħu l-proprjetà ta' sid il-merkanzija wara l-ħatt tal-merkanzija fit-terminal, u jista' jkollhom valur ekonomiku. Għal din ir-raġuni, fdalijiet tal-merkanzija jenħtieġ li ma jiġux inklużi fis-sistemi għall-irkupru tal-ispejjeż u fl-applikazzjoni ta' tariffa indiretta. L-imposti għall-konsenja ta' fdalijiet ta' merkanzija jenħtieġ li jitħallsu mill-utent tal-faċilità tal-akkoljenza fil-port għall-iskart, kif speċifikat fl-arranġamenti tal-ftehim kuntrattwali bejn il-partijiet involuti jew f'arranġamenti lokali oħra. Fdalijiet tal-merkanzija jinkludu wkoll il-fdalijiet ta' żejt jew likwidi noċivi wara operazzjonijiet ta' tindif, li għalihom japplikaw in-normi dwar l-iskariku tal-Annessi I u II tal-Konvenzjoni MARPOL, u li f'ċerti kondizzjonijiet, kif stabbilit f'dawk l-Annessi, m'hemmx għalfejn jiġu kkonsenjati f'port biex jiġu evitati spejjeż operazzjonali bla bżonn għall-bastimenti u konġestjoni fil-portijiet.

(35)  L-Istati Membri jenħtieġ li jinkoraġġixxu l-konsenja ta' fdalijiet minn ħasil ta' tankijiet li jkun fihom sustanzi li jżommu f'wiċċ l-ilma b'viskożità għolja u persistenti, possibbilment permezz ta' inċentivi finanzjarji xierqa.

(36)  Ir-Regolament (UE) 2017/352 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(12) jinkludi d-dispożizzjoni ta' faċilitajiet tal-akkoljenza fil-portijiet għall-iskart bħala servizz fil-kamp ta' applikazzjoni tiegħu ▌. Dan jipprovdi regoli dwar it-trasparenza tal-istrutturi tat-tariffi applikati għall-użu ta' servizzi portwarji, il-konsultazzjoni tal-utenti tal-portijiet u l-ġestjoni tal-proċeduri ta' lment. Din id-Direttiva tmur lil hinn mill-qafas ipprovdut minn dak ir-Regolament ▌ billi tipprovdi rekwiżiti aktar dettaljati għat-tfassil u t-tħaddim ta' sistemi tal-irkupru ta' spejjeż għal faċilitajiet tal-akkoljenza fil-portijiet għall-iskart minn bastimenti u trasparenza tal-istruttura tal-ispejjeż.

(37)  Minbarra li jipprovdi inċentivi għal konsenja tal-iskart, l-infurzar effettiv tal-obbligu ta' konsenja huwa ta' importanza kbira u jenħtieġ li jsegwi approċċ ibbażat fuq ir-riskju, ▌ li għalih jenħtieġ li jiġi stabbilit mekkaniżmu tal-Unjoni tal-għażla bbażata fuq ir-riskju.

(38)  Wieħed mill-ostakli prinċipali għall-infurzar effettiv tal-konsenja obbligatorja kien l-interpretazzjoni u implimentazzjoni differenti mill-Istati Membri tal-eċċezzjoni bbażata fuq il-kapaċità suffiċjenti ta' ħżin . Sabiex jiġi evitat li ▌l-applikazzjoni ta' din l-eċċezzjoni tippreġudika l-għan ewlieni ta' din id-Direttiva, din jenħtieġ tiġi speċifikata aktar, b'mod partikolari fir-rigward tal-port tal-waqfa li jmiss, u l-kapaċità suffiċjenti ta' ħżin jenħtieġ li tiġi ddeterminata b'mod armonizzat, abbażi ta' metodoloġija u kriterji komuni. F'każijiet fejn ikun diffiċli li jiġi stabbilit jekk f'portijiet barra l-Unjoni jkunx hemm faċilitajiet tal-akkoljenza fil-portijiet għall-iskart adegwati disponibbli, huwa essenzjali li l-awtorità kompetenti tikkunsidra bir-reqqa l-applikazzjoni tal-eċċezzjoni.

(39)  Tinħtieġ aktar armonizzazzjoni tar-reġim ta' eżenzjonijiet għal bastimenti involuti fi traffiku skedat b'waqfiet frekwenti u regolari fil-portijiet, b'mod partikolari kjarifika tat-termini użati u l-kondizzjonijiet li jirregolaw dawk l-eżenzjonijiet. L-Evalwazzjoni tar-REFIT u l-valutazzjoni tal-impatt urew li n-nuqqas ta' armonizzazzjoni tal-kondizzjonijiet u l-applikazzjoni ta' eżenzjonijiet irriżultaw f'piż amministrattiv żejjed għall-bastimenti u l-portijiet.

(40)  Il-monitoraġġ u l-infurzar jenħtieġ li jiġu ffaċilitati permezz ta' sistema elettronika ta' rappurtar u skambju ta' informazzjoni. Għal dan il-għan, l-informazzjoni eżistenti u s-sistema ta' monitoraġġ stabbiliti skont id-Direttiva 2000/59/KE jenħtieġ li jiġu żviluppati aktar u jenħtieġ li jiġu mħaddma fuq bażi ta' sistemi ta' data elettronika eżistenti, b'mod partikolari s-sistema ta' Informazzjoni u ta' Skambju Marittimi tal-Unjoni (SafeSeaNet) stabbilita permezz tad-Direttiva 2002/59/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(13) u l-Bażi tad-data għall-Ispezzjonijiet stabbilita permezz tad-Direttiva 2009/16/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(14) (THETIS). Tali sistema jenħtieġ li tinkludi wkoll l-informazzjoni dwar il-faċilitajiet tal-akkoljenza fil-portijiet għall-iskart li jkunu disponibbli fil-portijiet differenti.

(41)  Id-Direttiva 2010/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(15) tissimplifika u tarmonizza l-proċeduri amministrattivi applikati għat-trasport marittimu billi tagħmel it-trasmissjoni elettronika tal-informazzjoni aktar ġenerali u tissimplifika l-formalitajiet tar-rappurtar. Id-Dikjarazzjoni tal-Belt Valletta dwar il-prijoritajiet għall-politika tal-UE dwar it-Trasport Marittimu sal-2020, approvata mill-Kunsill fil-konklużjonijiet tiegħu tat-8 ta' Ġunju 2017, stiednet lill-Kummissjoni biex tipproponi segwitu xieraq għar-reviżjoni ta' dik id-Direttiva. Il-Kummissjoni wettqet konsultazzjoni pubblika dwar il-formalitajiet ta' rappurtar għall-bastimenti bejn il-25 ta' Ottubru 2017 u t-18 ta' Jannar 2018. Fis-17 ta' Mejju 2018, il-Kummissjoni bagħtet lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill proposta għal Regolament li jistabbilixxi ambjent ta' Punt Uniku ta' Kuntatt Marittimu Ewropew u li jħassar id-Direttiva 2010/65/UE.

(42)  Il-Konvenzjoni MARPOL titlob lill-Partijiet kontraenti li jżommu informazzjoni aġġornata dwar il-faċilitajiet tal-akkoljenza fil-portijiet għall-iskart tagħhom u li jikkomunikaw din l-informazzjoni lill-OMI. Għal dan il-għan, l-OMI stabbilixxiet bażi tad-data dwar il-faċilitajiet tal-akkoljenza fil-portijiet għall-iskart fis-Sistema Globali Integrata ta' Informazzjoni tat-Tbaħħir ("GISIS") tagħha. ▌

(43)  Fil-Gwida Konsolidata tal-OMI, l-OMI tipprevedi r-rappurtar ta' inadegwatezzi allegati tal-faċilitajiet tal-akkoljenza fil-portijiet għall-iskart. Skont dik il-proċedura, jenħtieġ li bastiment jirrapporta inadegwatezzi bħal dawn lill-amministrazzjoni tal-Istat tal-bandiera, li min-naħa tiegħu għandu jinnotifika lill-OMI u lill-Istat tal-port dwar l-okkorrenza. Jenħtieġ li l-Istat tal-port jeżamina r-rapport u jwieġeb b'mod adatt, filwaqt li jinforma lill-OMI u lill-Istat tal-bandiera li jkun irrapporta. Jenħtieġ li r-rappurtar ta' din l-informazzjoni dwar inadegwatezzi allegati direttament fis-sistema ta' informazzjoni, monitoraġġ u infurzar prevista f'din id-Direttiva jippermetti t-trasmissjoni sussegwenti ta' din l-informazzjoni lill-GISIS, u b'hekk l-Istati Membri tal-bandiera u tal-port ma jkollhomx għalfejn jirrapportaw lill-OMI.

(44)  Is-Sottogrupp dwar il-Faċilitajiet tal-Akkoljenza fil-Portijiet għall-Iskart, li kien twaqqaf fil-qafas tal-Forum Ewropew dwar Trasport Marittimu Sostenibbli, u li għaqqad flimkien firxa wiesgħa ta' esperti fil-qasam tat-tniġġis minn bastimenti u l-ġestjoni ta' skart minn bastimenti, ġie differit f'Diċembru 2017 minħabba l-bidu ta' negozjati interistituzzjonali. Billi dak is-Sottogrupp ipprovda gwida u għarfien espert siewja lill-Kummissjoni, ikun xieraq li jinħoloq grupp ta' esperti simili b'mandat ta' skambju ta' esperjenza dwar l-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva.

(45)  Huwa importanti li kwalunkwe penali stabbilita mill-Istati Membri tiġi implimentata kif suppost u tkun effettiva, proporzjonata u dissważiva.

(46)  Kundizzjonijiet tax-xogħol tajbin għall-membri tal-persunal tal-port li jaħdmu fil-faċilitajiet tal-akkoljenza fil-portijiet għall-iskart huma ta' importanza kbira biex jinħoloq settur marittimu sikur, effiċjenti u soċjalment responsabbli, li kapaċi jattira ħaddiema kwalifikati u jiżgura kundizzjonijiet ekwi madwar l-Ewropa. It-taħriġ inizjali u perjodiku tal-persunal huwa essenzjali sabiex jiġu żgurati l-kwalità tas-servizzi u l-protezzjoni tal-ħaddiema. L-awtoritajiet tal-port u l-awtoritajiet tal-faċilitajiet tal-akkoljenza fil-portijiet għall-iskart jenħtieġ li jiżguraw li l-membri kollha tal-persunal jirċievu t-taħriġ meħtieġ biex jiksbu l-għarfien li huwa essenzjali għax-xogħol tagħhom, b'attenzjoni speċifika għall-aspetti tas-saħħa u s-sikurezza relatati mal-indirizzar ta' materjali perikolużi, u li r-rekwiżiti ta' taħriġ jiġu aġġornati regolarment biex jindirizzaw l-isfidi tal-innovazzjoni teknoloġika.

(47)  Is-setgħat mogħtija lill-Kummissjoni biex timplimenta id-Direttiva 2000/59/KE jenħtieġ li jiġu aġġornati f'konformità mat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE).

(48)  Is-setgħa li jiġu adottati atti skont l-Artikolu 290 TFUE jenħtieġ li tiġi ddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-emendar tal-Annessi għal din id-Direttiva u tar-referenzi għal strumenti internazzjonali sal-miżura neċessarja biex dawn ikunu allinjati mal-liġi tal-Unjoni jew sabiex jittieħed kont tal-iżviluppi fil-livell internazzjonali, b'mod partikolari fil-livell tal-OMI; tal-emendar tal-Annessi għal din id-Direttiva fejn dan ikun neċessarju sabiex jiġu mtejba l-arranġamenti ta' implimentazzjoni u ta' monitoraġġ stabbiliti minnha, b'mod partikolari fir-rigward tan-notifika u l-konsenja effettivi tal-iskart u l-applikazzjoni korretta tal-eżenzjonijiet; kif ukoll, f'ċirkostanzi eċċezzjonali, fejn ikun debitament ġustifikat minn analiżi adatta mill-Kummissjoni u sabiex tiġi evitata theddida serja u inaċċettabbli lill-ambjent tal-baħar, tal-emendar ta' din id-Direttiva sal-miżura neċessarja biex tevita tali theddida, sabiex jiġu evitati, jekk neċessarju, bidliet għal dawk l-istrumenti internazzjonali milli japplikaw għall-finijiet ta' din id-Direttiva ▌. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta' tħejjija tagħha, ukoll fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f'konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet(16). B'mod partikolari, biex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta' atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta' esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta' atti delegati.

(49)  Biex jiġu previsti metodi għall-kalkolu tal-kapaċità ▌ ta' ħżin iddedikata suffiċjenti; biex jiġu żviluppati kriterji komuni għar-rikonoxximent, għall-fini tal-għoti ta' tariffa mnaqqsa ta' skart lill-bastimenti, li d-disinn, it-tagħmir u t-tħaddim ta' bastiment juru li huwa jipproduċi kwantitajiet imnaqqsa ta' skart, u jiġġestixxi l-iskart tiegħu b'mod sostenibbli u li jirrispetta lill-ambjent; biex jiġu definiti l-metodoloġiji għad- data ta' monitoraġġ dwar il-volum u l-kwantità ta' skart passiv mistad u l-format għar-rappurtar; biex jiġu definiti l-elementi dettaljati li għandhom ikunu inklużi fi pjanijiet ta' akkoljenza u ġestjoni tal-iskart u biex jiġu definiti l-elementi dettaljati tal-mekkaniżmu tal-Unjoni tal-għażla bbażata fuq ir-riskju, jenħtieġ li jiġu kkonferiti setgħat ta' implimentazzjoni lill-Kummissjoni. Jenħtieġ li dawk is-setgħat jiġu eżerċitati f'konformità mar-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(17).

(50)  Billi l-objettiv ▌ ta' din id-Direttiva, jiġifieri li l-ambjent tal-baħar jiġi protett minn skariku ta' skart fil-baħar, ma jistax jinkiseb b'mod suffiċjenti mill-Istati Membri ▌, iżda minħabba l-iskala tal-azzjoni, jista' pjuttost jinkiseb b'mod aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta miżuri, f'konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. F'konformità mal-prinċipju ta' proporzjonalità kif stabbilit f'dak l-Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jinkiseb dak il-objettiv.

(51)  L-Unjoni hija karatterizzata minn differenzi reġjonali fil-livell tal-portijiet, kif muri wkoll fil-valutazzjoni tal-impatt territorjali mwettqa mill-Kummissjoni. Il-portijiet ivarjaw abbażi tal-lokalità ġeografika, id-daqs, l-istruttura amministrattiva u s-sjieda, u huma kkaratterizzati mit-tip ta' bastimenti li normalment iżuruhom. Barra minn hekk, is-sistemi ta' ġestjoni tal-iskart jirriflettu d-differenzi fil-livell muniċipali u l-infrastruttura aktar 'l isfel fil-katina tal-ġestjoni tal-iskart.

(52)  L-Artikolu 349 TFUE jirrikjedi li tingħata konsiderazzjoni lill-karatteristiċi speċjali tar-reġjuni ultraperiferiċi tal-Unjoni, jiġifieri għall-Guadeloupe, il-Guyana Franċiża, Martinique, Mayotte, Réunion, Saint Martin, l-Azores, Madeira u l-Gżejjer Kanarji. Biex jiġu żgurati l-adegwatezza u d-disponibbiltà tal-faċilitajiet tal-akkoljenza fil-portijiet għall-iskart, jista' jkun xieraq li l-Istati Membri jagħmlu disponibbli għajnuna operatorja reġjonali għall-operaturi tal-faċilitajiet tal-akkoljenza fil-portijiet għall-iskart jew għall-awtoritajiet tal-port f'dawk ir-reġjuni tal-Unjoni sabiex jiġu indirizzati l-effetti tal-iżvantaġġi permanenti msemmija f'dak l-Artikolu. L-għajnuna operattiva reġjonali li titqiegħed għad-dispożizzjoni mill-Istati Membri f'dak il-kuntest hija eżentata mill-obbligu ta' notifika stabbilit fl-Artikolu 108(3) TFUE jekk, fiż-żmien li tingħata, tissodisfa l-kondizzjonijiet stabbiliti mir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 651/2014(18) adottat bis-saħħa tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 994/98(19).

(53)  Id-Direttiva 2000/59/KE jenħtieġ għalhekk li titħassar,

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

TAQSIMA 1

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1

Suġġett

Din id-Direttiva għandha l-għan li tipproteġi l-ambjent marittimu kontra l-effetti negattivi minn skariku ta' skart minn bastimenti li jużaw il-portijiet li jinsabu fl-Unjoni, filwaqt li tiżgura l-operat mingħajr xkiel tat-traffiku marittimu, billi ttejjeb id-disponibbiltà u l-użu ta' faċilitajiet adegwati tal-akkoljenza fil-portijiet għall-iskart u l-konsenja ta' skart lejn dawk il-faċilitajiet.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-fini ta' din id-Direttiva, japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1)  "bastiment" tfisser bastiment ta' kull tip li jaħdem fl-ambjent tal-baħar, inkluż bastimenti tas-sajd ▌, inġenji għar-rikreazzjoni ▌, dgħajjes tal-hydrofoil, vetturi li jimxu fuq kuxxina tal-arja, inġenji li jimxu taħt l-ilma u dawk li jżommu f'wiċċ l-ilma;

(2)  "il-Konvenzjoni MARPOL" tfisser il-Konvenzjoni Internazzjonali għall-Prevenzjoni ta' Tniġġis minn Bastimenti, fil-verżjoni aġġornata tagħha;

(3)  "skart minn bastimenti" tfisser kull skart, inkluż il-fdalijiet tal-merkanzija, li jiġi ġġenerat matul is-servizz ta' bastiment jew matul it-tagħbija, il-ħatt jew l-operazzjonijiet ta' tindif, ▌u li jaqa' fil-kamp ta' applikazzjoni tal-Annessi I, II, IV, V u VI għall-Konvenzjoni MARPOL, kif ukoll skart mistad b'mod passiv;

(4)  "skart mistad b'mod passiv" tfisser skart li jinġabar fix-xbieki matul l-operazzjonijiet tas-sajd;

(5)  "fdalijiet tal-merkanzija" tfisser il-fdalijiet ta' kwalunkwe materjal tal-merkanzija abbord li jibqgħu fuq il-gverta jew fl-istivi jew fit-tankijiet wara t-tagħbija u l-ħatt tal-merkanzija, inkluż it-tixrid, it-tagħbija u l-ħatt eċċessiv, sew jekk imxarrab jew niexef, inkorporat fl-ilma tal-ħasil, bl-esklużjoni tat-trab li jifdal fuq il-gverta wara knis jew trab mal-uċuħ ta' barra tal-bastiment;

(6)  "faċilità tal-akkoljenza fil-portijiet għall-iskart" tfisser kull faċilità ▌ li hija fissa, mobbli jew li żżomm f'wiċċ l-ilma u li kapaċi tipprovdi s-servizz li tirċievi l-iskart mill-bastimenti;

(7)  "bastiment tas-sajd" tfisser kull bastiment mgħammar jew użat kummerċjalment għall-qbid tal-ħut jew ta' riżorsi oħra ħajjin mill-baħar;

(8)  "inġenju għar-rikreazzjoni" tfisser bastiment ta' kull tip, b'buq ta' tul ta' 2.5 metru jew iżjed, ikunu xi jkunu l-mezzi tal-propulsjoni tiegħu, maħsub għall-isport jew għal raġunijiet ta' divertiment, u li mhux involut fil-kummerċ;

(9)  "port" tfisser post jew żona ġeografika magħmula minn xogħol ta' titjib u tagħmir li huma imfassla prinċipalment biex jippermettu l-akkoljenza ta' bastimenti, inkluż iż-żona ta' ankraġġ fi ħdan il-ġurisdizzjoni tal-port;

(10)  "kapaċità suffiċjenti ta' ħżin" tfisser biżżejjed kapaċità ta' ħżin ta' skart abbord mill-mument tat-tluq sal-port tal-waqfa li jkun imiss, inkluż l-iskart li x'aktarx jiġi ġġenerat matul il-vjaġġ;

(11)  "traffiku skedat" tfisser traffiku bbażat fuq lista ppubblikata jew ippjanata ta' ħinijiet ta' tluq u wasliet bejn portijiet identifikati jew traġitti rikorrenti li jikkostitwixxu skeda rikonoxxuta;

(12)  "waqfiet regolari fil-portijiet" tfisser vjaġġi ripetuti mill-istess bastiment li jiffurmaw xejra identifikata kostanti bejn il-portijiet jew serje ta' vjaġġi minn u lejn l-istess port mingħajr waqfiet intermedjarji;

(13)  "waqfiet frekwenti fil-portijiet" tfisser żjarat minn bastiment lejn l-istess port, li jseħħu tal-anqas darba kull ġimagħtejn;

(14)  "GISIS" tfisser is-Sistema Globali Integrata ta' Informazzjoni tat-Tbaħħir stabbilita mill-OMI;

(15)  "trattament" tfisser operazzjonijiet ta' rkupru jew rimi, inkluż il-preparazzjoni qabel l-irkupru jew ir-rimi;

(16)  "tariffa indiretta" tfisser tariffa mħallsa għall-forniment ta' servizzi ta' faċilitajiet tal-akkoljenza fil-portijiet għall-iskart, irrispettivament mill-konsenja reali tal-iskart mill-bastimenti.

"Skart minn bastimenti" imsemmi fil-punt (3) għandu jitqies bħala skart fis-sens tal-punt 1 tal-Artikolu 3 tad-Direttiva 2008/98/KE.

Artikolu 3

Kamp ta' applikazzjoni

1.  Din id-Direttiva tapplika għal:

(a)  il-bastimenti kollha, irrispettivament mill-bandiera tagħhom, li jidħlu f'port ta' Stat Membru jew li joperaw fih, bl-eċċezzjoni ta' bastimenti involuti f'servizzi portwarji fis-sens tal-Artikolu 1(2) tar-Regolament (UE) 2017/352, u bl-eċċezzjoni ta' kwalunkwe bastiment tal-gwerra, awżiljari navali jew bastiment ieħor fil-pussess ta' Stat jew imħaddem minn Stat u, f'dan iż-żmien, użat biss fuq bażi mhux kummerċjali fis-servizz tal-gvern;

(b)  il-portijiet kollha tal-Istati Membri li normalment iżuruhom bastimenti li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tal-punt (a).

Għall-fini ta' din id-Direttiva, u biex jiġi evitat dewmien żejjed għall-bastimenti, l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li jeskludu ż-żona tal-ankraġġ mill-portijiet tagħhom għall-finijiet tal-applikazzjoni tal-Artikoli 6, 7 u 8.

2.  L-Istati Membri għandhom jieħdu miżuri biex jiżguraw li, fejn ikun raġonevolment possibbli, il-bastimenti li ma jaqgħux fil-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva jikkonsenjaw l-iskart tagħhom b'mod konsistenti ma' din id-Direttiva.

3.  L-Istati Membri li la jkollhom portijiet u lanqas bastimenti li jtajru l-bandiera tagħhom li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva jistgħu, bl-eċċezzjoni tal-obbligu stabbilit fit-tielet subparagrafu ta' dan il-paragrafu, jidderogaw mid-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva.

L-Istati Membri li ma għandhomx portijiet li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva jistgħu jidderogaw mid-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva li huma indirizzati unikament għall-portijiet.

Dawk l-Istati Membri li jkun biħsiebhom jagħmlu użu mid-derogi stabbiliti f'dan il-paragrafu għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni sa ... [id-data tat-traspożizzjoni ta' din id-Direttiva] jekk il-kondizzjonijiet rilevanti jkunux ġew issodisfati u għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni kull sena minn hemm 'il quddiem bi kwalunkwe bidla sussegwenti. Sakemm dawn l-Istati Membri ma jkunux ttrasponew u implimentaw din id-Direttiva, ma jistgħux ikollhom port li jaqa' fil-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva u ma jistgħux jippermettu lill-bastimenti, inkluż l-inġenji, li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva jtajjru l-bandiera tagħhom.

TAQSIMA 2

FORNIMENT TA' FAĊILITAJIET ADEGWATI TAL-AKKOLJENZA FIL-PORTIJIET GĦALL-ISKART

Artikolu 4

Faċilitajiet tal-akkoljenza fil-portijiet għall-iskart

1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw id-disponibbiltà tal-faċilitajiet adegwati tal-akkoljenza fil-portijiet għall-iskart sabiex jilħqu mal-ħtieġa tal-bastimenti li normalment jużaw il-port mingħajr ma jikkawżaw dewmien żejjed lill-bastimenti.

2.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li:

(a)  il-faċilitajiet tal-akkoljenza fil-portijiet għall-iskart ikollhom il-kapaċità li jirċievu t-tipi u l-kwantitajiet tal-iskart mill-bastiment li normalment jużaw dak il-port, filwaqt li jqisu:

(i)  il-ħtiġijiet tal-utenti tal-port;

(ii)  id-daqs u l-lokalità ġeografika ta' dak il-port;

(iii)  it-tip tal-bastimenti li jidħlu f'dak il-port; ▌ u

(iv)  l-eżenzjonijiet previsti fl-Artikolu 9;

(b)  il-formalitajiet u l-arranġamenti prattiċi li għandhom x'jaqsmu mal-użu tal-faċilitajiet tal-akkoljenza fil-portijiet għall-iskart huma sempliċi u veloċi biex jiġi evitat dewmien żejjed għall-bastimenti; ▌

(c)  it-tariffi applikati għall-konsenja ma joħolqux diżinċentiv għall-bastimenti milli jużaw il-faċilitajiet tal-akkoljenza fil-portijiet għall-iskart; u

(d)  il-faċilitajiet tal-akkoljenza fil-portijiet għall-iskart jippermettu l-ġestjoni ▌tal-iskart mill-bastimenti b'mod li jirrispetta l-ambjent skont id-Direttiva 2008/98/KE u l-liġijiet rilevanti oħra tal-Unjoni u dawk nazzjonali dwar l-iskart.

Għall-finijiet tal-punt (d) tal-ewwel subparagrafu, l-Istati Membri għandhom jiżguraw il-ġbir separat biex jiġu ffaċilitati l-użu mill-ġdid u r-riċiklaġġ ta' skart minn bastimenti fil-portijiet kif meħtieġ skont il-liġi tal-Unjoni dwar l-iskart, b'mod partikolari d-Direttiva 2006/66/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(20), id-Direttiva 2008/98/KE u d-Direttiva 2012/19/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(21). Sabiex dan il-proċess jiġi ffaċilitat, il-faċilitajiet tal-akkoljenza fil-portijiet għall-iskart jistgħu jiġbru l-frazzjonijiet separati tal-iskart b'konformità mal-kategoriji tal-iskart definiti fil-Konvenzjoni Marpol, b'kunsiderazzjoni tal-linji gwida tagħha.

Il-punt (d) tal-ewwel subparagrafu għandu japplika mingħajr preġudizzju għar-rekwiżiti aktar stretti imposti mir-Regolament (KE) Nru 1069/2009 għall-ġestjoni ta' skart mill-industrija tal-ikel minn trasport internazzjonali.

3.  L-Istati Membri, fil-kapaċità tagħhom bħala Stati tal-bandiera, għandhom jużaw il-formoli u l-proċeduri tal-OMI biex jinnotifikaw lill-OMI kif ukoll lill-awtoritajiet tal-Istat tal-port b'inadegwatezzi allegati tal-faċilitajiet tal-akkoljenza fil-portijiet għall-iskart.

▌ L-Istati Membri, fil-kapaċità tagħhom bħala Stati tal-port, għandhom jinvestigaw kull każ rappurtat ta' inadegwatezzi allegati u jużaw il-formoli u l-proċeduri tal-OMI biex jinnotifikaw lill-OMI u lill-Istat tal-bandiera li jirrapporta l-eżitu tal-investigazzjoni.

4.  L-awtoritajiet tal-port ikkonċernat jew, fin-nuqqas ta' dawn, l-awtoritajiet rilevanti, għandhom jiżguraw li l-operazzjonijiet ta' konsenja jew ta' akkoljenza tal-iskart jitwettqu b'miżuri ta' sikurezza suffiċjenti biex jiġu evitati riskji kemm għan-nies kif ukoll għall-ambjent fil-portijiet koperti b'din id-Direttiva.

5.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li kwalunkwe parti involuta fil-konsenja jew fl-akkoljenza ta' skart minn bastimenti tkun tista' titlob kumpens għal ħsara kkawżata minn dewmien żejjed.

Artikolu 5

Pjanijiet għall-akkoljenza u l-ġestjoni tal-iskart

1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jiġi stabbilit pjan adatt għall-akkoljenza u l-ġestjoni tal-iskart ikun fis-seħħ u jkun ġie implimentat f'kull port wara konsultazzjonijiet mal-partijiet rilevanti, inkluż b'mod partikolari mal-utenti tal-port jew mar-rappreżentanti tagħhom, u, fejn ikun xieraq, mal-awtoritajiet kompetenti lokali, mal-operaturi tal-faċilitajiet tal-akkoljenza fil-portijiet għall-iskart, ma' organizzazzjonijiet li jimplimentaw obbligi ta' responsabbiltà tal-produttur estiżi u ma' rappreżentanti tas-soċjetà ċivili. Dawk il-konsultazzjonijiet jenħtieġ li jsiru kemm matul l-abbozzar inizjali tal-pjan għall-akkoljenza u l-ġestjoni tal-iskart kif ukoll wara l-adozzjoni tagħha, b'mod partikolari fejn ikunu seħħu bidliet sinifikanti, fir-rigward tar-rekwiżiti fl-Artikoli 4, 6 u 7.

Ir-rekwiżiti ddettaljati għall-iżvilupp tal-pjan għall-akkoljenza u l-ġestjoni tal-iskart huma indikati fl-Anness 1.

2.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-informazzjoni segwenti mill-pjan għall-akkoljenza u l-ġestjoni tal-iskart dwar id-disponibbiltà ta' faċilitajiet tal-akkoljenza fil-portijiet għall-iskart adegwati fil-portijiet tagħhom għall-iskart u l-istruttura tal-ispejjeż tiġi kkomunikata b'mod ċar lill-operaturi tal-bastimenti, ssir pubblikament disponibbli u tkun faċilment aċċessibbli, f'lingwa uffiċjali tal-Istat Membru fejn jinsab il-port u, fejn rilevanti, f'lingwa użata internazzjonalment:

(a)  il-lokalità tal-faċilitajiet tal-akkoljenza fil-portijiet għall-iskart li tapplika għal kull irmiġġ, u, fejn rilevanti, is-sigħat tal-ftuħ tagħhom;

(b)  lista ta' skart minn bastimenti li normalment jiġi ġestit mill-port;

(c)  lista tal-punti tal-kuntatt, tal-operaturi tal-faċilità tal-akkoljenza fil-portijiet għall-iskart u tas-servizzi offruti;

(d)  deskrizzjoni tal-proċeduri tal-konsenja tal-iskart; ▌

(e)  deskrizzjoni tas-sistema tal-irkupru tal-ispejjeż, inkluż skemi tal-ġestjoni tal-iskart u fondi kif imsemmi fl-Anness 4, fejn applikabbli.

—  ▌

L-informazzjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu ta' dan il-paragrafu għandha wkoll tkun disponibbli elettronikament u tinżamm aġġornata f'dik il-parti tas-sistema ta' informazzjoni, monitoraġġ u infurzar imsemmija fl-Artikolu 13.

3.  Fejn meħtieġ għal raġunijiet ta' effiċjenza, il-pjanijiet għall-akkoljenza u l-ġestjoni tal-iskart jistgħu jiġu żviluppati b'mod konġunt minn żewġ portijiet ġirien jew aktar fl-istess reġjun ġeografiku, bl-involviment xieraq ta' kull port, sakemm il-ħtieġa u d-disponibbiltà tal-faċilitajiet tal-akkoljenza fil-portijiet għall-iskart jiġu speċifikati għal kull port.

4.  L-Istati Membri għandhom jevalwaw u japprovaw il-pjan tal-akkoljenza u l-ġestjoni tal-iskart ▌ u jiżguraw l-approvazzjoni mill-ġdid tiegħu mill-inqas kull ħames snin wara li jkun ġie approvat jew approvat mill-ġdid, u wara li jkunu seħħew bidliet sinifikanti fit-tħaddim tal-port. Dawk il-bidliet jistgħu jinkludu bidliet strutturali fit-traffiku lejn il-port, l-iżvilupp ta' infrastruttura ġdida, bidliet fid-domanda u l-provvista ta' faċilitajiet tal-akkoljenza fil-portijiet għall-iskart, u tekniki ġodda tat-trattament abbord.

L-Istati Membri għandhom jimmonitorjaw l-implimentazzjoni tal-port tal-pjan għall-akkoljenza u l-ġestjoni tal-iskart. Fejn, matul il-perjodu ta' ħames snin imsemmi fl-ewwel subparagrafu, ma tkun saret l-ebda bidla sinifikanti, l-approvazzjoni mill-ġdid tista' tikkonsisti minn validazzjoni tal-pjanijiet eżistenti.

5.  Il-portijiet mhux kummerċjali żgħar ikkaratterizzati minn livell ta' traffiku baxx jew rari minn inġenji għar-rikreazzjoni biss jistgħu jiġu eżentati mill-paragrafi 1 sa 4 jekk il-faċilitajiet tal-akkoljenza fil-portjiet għall-iskart tagħhom ikunu integrati fis-sistema tal-ġestjoni tal-iskart immaniġġjata mill-muniċipalità rilevanti jew f'isimha u l-Istati Membri, fejn ikunu jinsabu dawk il-portijiet jiżguraw li l-informazzjoni rigward is-sistema tal-ġestjoni tal-iskart tkun disponibbli għall-utenti ta' dawk il-portijiet.

L-Istati Membri fejn ikunu jinsabu tali portijiet għandhom jinnotifikaw l-isem u l-post ta' dawk il-portijiet b'mod elettroniku f'dik il-parti tas-sistema ta' informazzjoni, monitoraġġ u infurzar imsemmija fl-Artikolu 13.

TAQSIMA 3

KONSENJA TA' SKART MINN BASTIMENTI

Artikolu 6

Notifika bil-quddiem dwar l-iskart

1.  L-operatur, l-aġent jew il-kaptan ta' bastiment li jaqa' fil-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva 2002/59/KE ▌ li jkun destinat għal port tal-Unjoni għandu jimla b'verità u eżattezza l-formola stabbilita fl-Anness 2 għal din id-Direttiva ("notifika bil-quddiem dwar l-iskart") u għandu jinnotifika l-informazzjoni kollha li tkun fil-formola lill-awtorità jew lill-korp assenjat għal dan il-fini mill-Istat Membru li fih ikun jinsab dak il-port:

(a)  mill-inqas 24 siegħa qabel il-wasla, jekk il-port tal-waqfa jkun magħruf;

(b)  hekk kif il-port tal-waqfa jkun magħruf, jekk din l-informazzjoni tkun disponibbli inqas minn 24 siegħa qabel il-wasla; jew

(c)  minn tal-inqas mat-tluq mill-port preċedenti, jekk it-tul tal-vjaġġ ikun inqas minn 24 siegħa.

2.  L-informazzjoni min-notifika bil-quddiem dwar l-iskart għandha tkun ukoll irrapportata elettronikament f'dik il-parti tas-sistema ta' informazzjoni, monitoraġġ u infurzar imsemmija fl-Artikolu 13 ta' din id-Direttiva, f'konformità mad-Direttivi 2002/59/KE u 2010/65/UE.

3.  L-informazzjoni min-notifika bil-quddiem dwar l-iskart għandha tkun disponibbli abbord, preferibbilment f'forma elettronika, għall-inqas sal-port tal-waqfa li jkun imiss u għandha tkun disponibbli fuq talba lill-awtoritajiet rilevanti tal-Istati Membri.

4.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-informazzjoni li tkun innotifikata skont dan l-Artikolu tkun ▌ eżaminata u tiġi kondiviża mal-awtoritajiet rilevanti ta' infurzar mingħajr dewmien.

Artikolu 7

Konsenja ta' skart minn bastimenti

1.  Il-kaptan ta' bastiment li jidħol f'port tal-Unjoni għandu, qabel ma jħalli dak il-port, jikkonsenja l-iskart kollu tiegħu li jkun qed jinġarr abbord ▌ lil faċilità tal-akkoljenza fil-portijiet għall-iskart skont in-normi rilevanti dwar ir-rimi stabbiliti fil-Konvenzjoni MARPOL.

2.  Mal-konsenja, l-operatur tal-faċilità tal-akkoljenza fil-portijiet għall-iskart jew l-awtorità tal-port fejn ġie kkonsenjat l-iskart għandha timla b'verità u eżattezza l-formola stabbilita fl-Anness 3 ("irċevuta tal-konsenja tal-iskart") u toħroġ u tipprovdi, mingħajr dewmien żejjed, l-irċevuta tal-konsenja tal-iskart lill-kaptan tal-bastiment.

Ir-rekwiżiti stabbiliti fl-ewwel subparagrafu ma għandhomx japplikaw għal portijiet żgħar b'faċilitajiet mingħajr persunal jew li jinsabu f'post remot ▌, dment li l-Istat Membru li fih ikunu jinsabu t-tali portijiet ikun innotifika l-isem u l-post ta' dawk il-portijiet b'mod elettroniku f'dik il-parti tas-sistema ta' informazzjoni, monitoraġġ u infurzar imsemmija fl-Artikolu 13.

3.  L-operatur, l-aġent jew il-kaptan ta' bastiment li jaqa' fil-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva 2002/59/KE għandu jirrapporta b'mod elettroniku, qabel it-tluq jew hekk kif tasal l-irċevuta tal-konsenja tal-iskart, l-informazzjoni li jkun fiha f'dik il-parti tas-sistema ta' informazzjoni, monitoraġġ u infurzar imsemmija fl-Artikolu 13 ta' din id-Direttiva, f'konformità mad-Direttivi 2002/59/KE u 2010/65/UE.

L-informazzjoni mill-irċevuta tal-konsenja tal--iskart ▌għandha tkun disponibbli abbord għal mill-inqas sentejn, fejn rilevanti flimkien mal-Ktieb tad-Dokumentazzjoni taż-Żejt, il-Ktieb tad-Dokumentazzjoni tal-Merkanzija, il-Ktieb tad-Dokumentazzjoni taż-Żibel jew il-Pjan għall-Ġestjoni taż-Żibel, adatti u għandha tkun disponibbli fuq talba lill-awtoritajiet tal-Istati Membri.

4.  Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 1, bastiment jista' jipproċedi lejn il-port tal-waqfa li jmiss mingħajr ma jikkonsenja l-iskart, jekk:

—  ▌

(a)  l-informazzjoni pprovduta skont l-Annessi 2 u 3 turi li hemm kapaċità ta' ħżin iddedikata suffiċjenti għall-iskart kollu li ġie akkumulat u li ser jiġi akkumulat matul il-vjaġġ maħsub tal-bastiment sal-port tal-waqfa li jkun imiss;

(b)  l-informazzjoni disponibbli abbord il-bastimenti li jaqgħu barra mill-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva 2002/59/KE turi li hemm kapaċità ta' ħżin iddedikata suffiċjenti għall-iskart kollu li ġie akkumulat u li ser jiġi akkumulat matul il-vjaġġ maħsub tal-bastiment sal-port tal-waqfa li jkun imiss; jew

(c)  il-bastiment jankra biss għal inqas minn 24 siegħa jew f'kundizzjonijiet tat-temp ħżiena, sakemm tali żona ma tkunx ġiet eskluża f'konformità mat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 3(1).

Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tal-eċċezzjoni msemmija fil-punti (a) u (b) tal-ewwel subparagrafu, il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta' implimentazzjoni biex tiddefinixxi l-metodi li għandhom jintużaw għall-kalkolu ta' kapaċità ta' ħżin iddedikata suffiċjenti. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 20(2).

5.  Stat Membru għandu jirrikjedi lill-bastiment li jikkonsenja, qabel it-tluq, l-iskart tiegħu jekk:

(a)  ma jkunx jista' jiġi stabbilit, abbażi tal-informazzjoni disponibbli, inkluż informazzjoni disponibbli elettronikament f'dik il-parti tas-sistema ta' informazzjoni, monitoraġġ u infurzar imsemmija fl-Artikolu 13 jew fil-GISIS, li fil-port tal-waqfa li jmiss hemm faċilitajiet tal-akkoljenza fil-portjiet għall-iskart adegwati disponibbli; ▌jew

(b)  il-port tal-waqfa li jmiss ma jkunx magħruf. ▌

6 Il-paragrafu 4 għandu japplika mingħajr preġudizzju għal rekwiżiti iktar stretti għall-bastimenti adottati skont id-dritt internazzjonali.

Artikolu 8

Sistemi ta' rkupru tal-ispejjeż

1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-ispejjeż tat-tħaddim ta' faċilitajiet fil-portijiet għall-akkoljenza u t-trattament tal-iskart mill-bastimenti, għajr il-fdalijiet tal-merkanzija, ikunu koperti permezz tal-ġbir ta' tariffa mill-bastimenti. Dawk l-ispejjeż jinkludu l-elementi elenkati fl-Anness 4.

2.  Is-sistemi ta' rkupru tal-ispejjeż ma għandhom jipprovdu l-ebda inċentiv għall-bastimenti biex dawn jarmu l-iskart fil-baħar. Għal dan il-għan, l-Istati Membri għandhom japplikaw il-prinċipji kollha li ġejjin fit-tfassil u t-tħaddim tas-sistemi ta' rkupru ta' spejjeż:

(a)  ▌il-bastimenti għandhom iħallsu tariffa indiretta, ▌ irrispettivament mill-konsenja ta' skart lil faċilità tal-akkoljenza fil-portijiet għall-iskart;

(b)  it-tariffa indiretta għandha tkopri:

(i)  l-ispejjeż amministrattivi indiretti:

(ii)  parti sinifikanti mill-ispejjeż operattivi diretti, kif determinat fl-Anness 4, li għandha tirrappreżenta mill-anqas 30 % tal-ispejjeż diretti ▌ totali għall-konsenja effettiva tal-iskart matul is-sena preċedenti, bil-possibbiltà li jitqiesu wkoll l-ispejjeż marbuta mal-volum ta' traffiku mistenni għas-sena ta' wara; ▌

(c)  sabiex ikun previst inċentiv massimu għall-konsenja ta' skart tal-Anness V għall-MARPOL għajr il-fdalijiet tal-merkanzija, ma għandha tiġi applikata ebda tariffa diretta ▌fuq tali skart, sabiex jiġi żgurat dritt ta' konsenja mingħajr tariffi ▌addizzjonali bbażati fuq il-volum tal-iskart konsenjat, ħlief fejn il-volum ta' skart konsenjat jaqbeż il-kapaċità ta' ħżin iddedikata massima msemmija fil-formola indikata fl-Anness 2 għal din id-Direttiva; skart mistad b'mod passiv għandu jkun kopert minn dan ir-reġim, inkluż id-dritt ta' konsenja;

(d)  sabiex jiġi evitat li l-ispejjeż tal-ġbir u t-trattament ta' skart mistad b'mod passiv jaqgħu esklużivament fuq l-utenti tal-port, l-Istati Membri għandhom ikopru dawk l-ispejjeż, skont il-każ, mid-dħul iġġenerat minn sistemi ta' finanzjament alternattiv, inkluż minn skemi ta' ġestjoni tal-iskart u minn finanzjament tal-Unjoni, dak nazzjonali jew dak reġjonali disponibbli;

(e)  sabiex titħeġġeġ il-konsenja tal-fdalijiet mill-ħasil tat-tankijiet li jkun fihom

sustanzi li jżommu f'wiċċ l-ilma b'viskożità għolja u persistenti, l-Istati Membri jistgħu jipprevedu inċentivi finanzjarji adegwati għall-konsenja tagħhom;

(f)  it-tariffa indiretta ma għandhiex tinkludi l-iskart mis-sistemi tat-tindif tal-gass tal-egżost, li l-ispejjeż tagħhom għandhom ikunu koperti fuq il-bażi tat-tipi u tal-kwantitajiet ta' skart konsenjat.

3.  Il-parti tal-ispejjeż li ma tkunx koperta bit-tariffa indiretta, jekk ikun hemm, għandha tiġi koperta fuq il-bażi tat-tipi u tal-kwantitajiet ta' skart li fil-fatt ikun ġie kkonsenjat mill-bastiment.

4.   It-tariffi jistgħu jkunu differenzjati abbażi ta' dan li ġej:

(a)  il-kategorija, it-tip u d-daqs tal-bastiment ▌;

(b)  il-forniment ta' servizzi lil bastimenti barra s-sigħat operattivi normali fil-port; jew

(c)  in-natura perikoluża tal-iskart.

5.  It-tariffi għandhom jitnaqqsu abbażi ta' dan li ġej:

(a)  it-tip ta' kummerċ li l-bastiment huwa involut fih, b'mod partikolari meta bastiment ikun involut f'kummerċ tat-trasport marittimu fuq distanzi qosra;

(b)  id-disinn, it-tagħmir u l-operat tal-bastiment juru li l-bastiment jipproduċi kwantitajiet imnaqqsa ta' skart, u jiġġestixxi l-iskart tiegħu b'mod sostenibbli u li jirrispetta lill-ambjent.

. Sa … [12-il xahar wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva], il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta' implimentazzjoni biex tiddefinixxi l-kriterji sabiex jiġi determinat li bastiment jissodisfa r-rekwiżiti indikati fil-punt (b) tal-ewwel subparagrafu fir-rigward tal-ġestjoni tal-iskart abbord il-bastiment. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 20(2).

6.  Sabiex jiġi żgurat li t-tariffi huma ġusti, trasparenti, faċilment identifikabbli, nondiskriminatorji, u li jirriflettu l-ispejjeż tal-faċilitajiet u tas-servizzi magħmula disponibbli u, fejn xieraq, użati, l-ammont tat-tariffi u l-bażi li fuqhom kienu kkalkolati għandhom ikunu disponibbli b'lingwa uffiċjali tal-Istat Membru fejn jinsab il-port u, fejn rilevanti, b'lingwa li tintuża fuq livell internazzjonali għall-utenti tal-portijiet fil-pjan għall-akkoljenza u l-ġestjoni tal-iskart.

7.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li tinġabar data ta' monitoraġġ dwar il-volum u l-kwantità ta' skart passiv mistad, u għandhom jirrapportaw din id-data ta' monitoraġġ lill-Kummissjoni. Il-Kummissjoni għandha tippubblika rapport, abbażi ta' dik id-data tal-monitoraġġ, sal-31 ta' Diċembru 2022 u kull sentejn wara dan.

Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta' implimentazzjoni biex tiddefinixxi l-metodoloġiji għad-data ta' monitoraġġ u l-format għar-rappurtar. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 20(2).

Artikolu 9

Eżenzjonijiet

1.  L-Istati Membri jistgħu jeżentaw bastiment li jidħol fil-portijiet tagħhom mill-obbligi fl-Artikolu 6, l-Artikolu 7(1) u l-Artikolu 8 ▌("l-eżenzjoni"), fejn ikun hemm biżżejjed evidenza li l-kondizzjonijiet li ġejjin huma ssodisfati:

(a)  il-bastiment ikun involut fi traffiku skedat b'waqfiet frekwenti u regolari fil-portijiet;

(b)  hemm arranġament li jiżgura l-konsenja tal-iskart u l-ħlas tat-tariffi f'port tul ir-rotta tal-bastiment li jkun:

; u

(i)  evidenzjat b'kuntratt iffirmat ma' port jew ma' kuntrattur tal-iskart u b'irċevuti tal-konsenja tal-iskart;

(ii)  ġie nnotifikat lill-portijiet kollha tul ir-rotta tal-bastiment; u

(iii)  ġie aċċettat mill-port fejn il-konsenja u l-ħlas iseħħu, li jista' jkun port tal-Unjoni jew xi port ieħor fejn, kif stabbilit abbażi tal-informazzjoni rrappurtata b'mod elettroniku f'dik il-parti tas-sistema ta' informazzjoni, monitoraġġ u infurzar imsemmija fl-Artikolu 13 u fil-GISIS, huma disponibbli faċilitajiet adegwati.

(c)  l-eżenzjoni ma toħloqx impatt negattiv fuq is-sigurtà marittima, is-saħħa, il-kundizzjonijiet ta' għajxien u ta' xogħol abbord jew fuq l-ambjent tal-baħar.

2.  Jekk l-eżenzjoni tingħata, l-Istat Membru fejn jinsab il-port ▌ għandu joħroġ ċertifikat ta' eżenzjoni, abbażi tal-format stabbilit fl-Anness 5, li jikkonferma li l-bastiment jissodisfa l-kondizzjonijiet u r-rekwiżiti meħtieġa għall-applikazzjoni tal-eżenzjoni u li jiddikjara t-tul taż-żmien tal-eżenzjoni.

3.  L-Istati Membri għandhom jirrapportaw l-informazzjoni miċ-ċertifikat tal-eżenzjoni elettronikament f'dik il-parti tas-sistema ta' informazzjoni, monitoraġġ u infurzar imsemmija fl-Artikolu 13.

4.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw monitoraġġ u infurzar effikaċi tal-arranġamenti għall-konsenja u l-ħlas fis-seħħ għall-bastimenti eżentati li jżuru l-portijiet tagħhom.

5.  Minkejja l-eżenzjoni mogħtija, bastiment ma għandux jipproċedi għall-port tal-waqfa li jkun imiss jekk ikun hemm kapaċità ta' ħżin iddedikata suffiċjenti għall-iskart kollu li jkun ġie akkumulat u li jkun ser jiġi akkumulat tul il-vjaġġ ippjanat tal-bastiment sal-port tal-waqfa li jkun imiss.

TAQSIMA 4

INFURZAR

Artikolu 10

Spezzjonijiet

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li kull bastiment jista' jkun soġġett għal spezzjonijiet, inkluż spezzjonijiet għal għarrieda, sabiex jiġi vverifikat li jikkonforma ma' id-Direttiva.

Artikolu 11

Impenji ta' spezzjoni

1.  ▌Kull Stat Membru għandu jwettaq spezzjonijiet ▌tal-bastimenti li jidħlu fil-portijiet tiegħu li jikkorrispondu għal tal-inqas 15 % tal-għadd totali ta' bastimenti individwali li jidħlu fil-portijiet tiegħu kull sena.

L-għadd totali ta' bastimenti individwali li jidħol fi Stat Membru għandu jiġi kkalkolat bħala l-għadd medju ta' bastimenti individwali tul it-tliet snin preċedenti, kif irrapportat f'dik il-parti tas-sistema ta' informazzjoni, monitoraġġ u infurzar imsemmija fl-Artikolu 13.

2.  L-Istati Membri għandhom jikkonformaw mal-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu billi jagħżlu bastimenti abbażi ta' mekkaniżmu tal-Unjoni tal-għażla bbażata fuq ir-riskju.

Biex tkun żgurata l-armonizzazzjoni tal-ispezzjonijiet u biex ikunu previsti kondizzjonijiet uniformi għall-għażla tal-bastimenti għall-ispezzjoni, il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta' implimentazzjoni biex tiddefinixxi l-elementi dettaljati tal-mekkaniżmu tal-Unjoni tal-għażla bbażata fuq ir-riskju. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni f'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 20(2).

3.  L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu proċeduri għall-ispezzjonijiet għal bastimenti li jaqgħu barra mill-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva 2002/59/KE sabiex jiżguraw, sa fejn hu prattikabbli, il-konformità ma' din id-Direttiva.

Meta jistabbilixxu dawk il-proċeduri, l-Istati Membri jistgħu jqisu l-mekkaniżmu tal-Unjoni tal-għażla bbażata fuq ir-riskju msemmi fil-paragrafu 2.

4.   Jekk l-awtorità rilevanti tal-Istat Membru ma tkunx sodisfatta bir-riżultati ta' din l-ispezzjoni, din għandha, mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tal-penali msemmija fl-Artikolu 16, tiżgura li l-bastiment ma jitlaqx mill-port qabel ma jkun ikkonsenja l-iskart tiegħu lil faċilità tal-akkoljenza fil-portijiet għall-iskart f'konformità mal-Artikolu 7.

Artikolu 12

Sistema ta' informazzjoni, monitoraġġ u infurzar

L-implimentazzjoni u l-infurzar ta' din id-Direttiva għandhom jiġu ffaċilitati bir-rappurtar elettroniku u l-iskambju elettroniku ta' informazzjoni bejn l-Istati Membri skont l-Artikoli 13 u 14.

Artikolu 13

Rappurtar u skambju ta' informazzjoni

1.  Ir-rappurtar u l-iskambju ta' informazzjoni għandhom ikunu bbażati fuq s-Sistema tal-Unjoni għall-Iskambju ta' Informazzjoni Marittima ("SafeSeaNet") imsemmija fl-Artikolu 22a(3) u l-Anness III tad-Direttiva 2002/59/KE.

2.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-informazzjoni li ġejja tkun irrapportata b'mod elettroniku u fi żmien raġonevoli skont id-Direttiva 2010/65/UE:

(a)  l-informazzjoni dwar il-ħin reali tal-wasla u l-ħin tat-tluq ta' kull bastiment li jaqa' fil-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva 2002/59/KE li jidħol f'port tal-Unjoni, flimkien ma' identifikatur tal-port ikkonċernat;

(b)  l-informazzjoni min-notifika bil-quddiem dwar l-iskart, kif indikat fl-Anness 2;

(c)  l-informazzjoni mill-irċevuta tal-konsenja tal-iskart, kif indikat fl-Anness 3;

(d)  l-informazzjoni miċ-ċertifikat ta' eżenzjoni, kif indikat fl-Anness 5.

3.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-informazzjoni elenkata fl-Artikolu 5(2) tkun elettronikament disponibbli permezz tas-SafeSeaNet.

Artikolu 14

Dokumentazzjoni tal-ispezzjonijiet

1.  Il-Kummissjoni għandha tiżviluppa, iżżomm u taġġorna bażi tad-data għall-ispezzjonijiet li l-Istati Membri kollha għandhom ikunu konnessi magħha u li jkun fiha l-informazzjoni kollha meħtieġa għall-implimentazzjoni tas-sistema tal-ispezzjoni prevista minn din id-Direttiva (il-"bażi tad-data għall-ispezzjonijiet"). Il-bażi tad-data għall-ispezzjonijiet għandha tkun ibbażata fuq il-bażi tad-data għall-ispezzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 24 tad-Direttiva 2009/16/KE(22) u għandu jkollha funzjonalitajiet simili għal dik il-bażi tad-data.

2.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-informazzjoni relatata mal-ispezzjonijiet skont din id-Direttiva, inkluża informazzjoni dwar nuqqas ta' konformità u projbizzjoni tal-ordnijiet tat-tluq maħruġa, tiġi ttrasferita mingħajr dewmien fil-bażi tad-data għall-ispezzjonijiet, hekk kif:

(a)  ir-rapport tal-ispezzjoni jkun tlesta;

(b)  l-ordni ta' projbizzjoni tat-tluq tkun tneħħiet; jew

(c)  tkun ingħatat eżenzjoni.

3.  Il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-bażi tad-data għall-ispezzjonijiet tagħmilha possibbli li tiġi rkuprata kwalunkwe data rilevanti rrappurtata mill-Istati Membri għall-fini tal-monitoraġġ tal-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva.

Il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-bażi tad-data għall-ispezzjonijiet tipprovdi informazzjoni għall-mekkaniżmu tal-Unjoni tal-għażla bbażata fuq ir-riskju msemmi fl-Artikolu 11(2).

Il-Kummissjoni għandha tirrevedi regolarment il-bażi tad-data għall-ispezzjonijiet biex twettaq monitoraġġ tal-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva u tiġbed l-attenzjoni għal kwalunkwe dubju rigward l-implimentazzjoni komprensiva bl-għan li tħeġġeġ azzjoni korrettiva.

4.  F'kull ħin, l-Istati Membri għandu jkollhom aċċess għall-informazzjoni dokumentata fil-bażi tad-data għall-ispezzjonijiet.

Artikolu 15

Taħriġ tal-persunal

L-awtoritajiet tal-port u l-awtoritajiet tal-faċilità tal-akkoljenza fil-portijiet għall-iskart għandhom jiżguraw li l-persunal kollu jirċievi t-taħriġ meħtieġ biex jikseb l-għarfien li huwa essenzjali għax-xogħol tagħhom dwar kif jittrattaw l-iskart, b'attenzjoni speċifika għal aspetti ta' saħħa u sikurezza marbuta mat-trattament ta' skart perikoluż, u li r-rekwiżiti tat-taħriġ jiġu aġġornati regolarment biex jilqgħu l-isfidi tal-innovazzjoni teknoloġika.

Artikolu 16

Penali

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu ▌ r-regoli dwar il-penali applikabbli għal ksur tad-dispożizzjonijiet nazzjonali adottati skont din id-Direttiva u għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li jiġu implimentati. Il-penali previsti għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u dissważivi.

TAQSIMA 5

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 17

Skambju ta' esperjenza

Il-Kummissjoni għandha tipprevedi l-organizzazzjoni ta' skambji ta' esperjenza bejn l-awtoritajiet nazzjonali tal-Istati Membri u l-esperti, inkluż dawk mis-settur privat, is-soċjetà ċivili u t-trade unions, dwar l-applikazzjoni ta' din id-Direttiva fil-portijiet tal-Unjoni.

Artikolu 18

Proċedura ta' emenda

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 19 sabiex temenda l-Annessi għal din id-Direttiva u r-referenzi għal strumenti tal-OMI f'din id-Direttiva sa fejn dan ikun meħtieġ sabiex jinġiebu konformi mal-liġi tal-Unjoni jew sabiex jitqiesu l-iżviluppi fil-livell internazzjonali, b'mod partikolari fil-livell tal-OMI.

2.  Il-Kummissjoni tingħata wkoll is-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 19 biex temenda l-Annessi meta dan ikun meħtieġ sabiex jiġu mtejba l-arranġamenti ta' implimentazzjoni u ta' monitoraġġ stabbiliti b'din id-Direttiva, b'mod partikolari dawk previsti fl-Artikoli 6, 7 u 9, sabiex ikunu żgurati n-notifika u l-konsenja effettivi tal-iskart, u l-applikazzjoni korretta tal-eżenzjonijiet.

3.  F'ċirkostanzi eċċezzjonali, fejn ikun debitament ġustifikat minn analiżi adatta mill-Kummissjoni u sabiex tiġi evitata theddida serja u inaċċettabbli lill-ambjent tal-baħar, ▌il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 19 biex temenda din id-Direttiva sa fejn dan ikun meħtieġ biex tiġi evitata theddida bħal din, sabiex ma tiġix applikata, għall-finijiet ta' din id-Direttiva, emenda għall-Konvenzjoni MARPOL.

4.  L-atti delegati previsti f'dan l-Artikolu għandhom jiġu adottati tal-inqas tliet xhur qabel l-iskadenza tal-perijodu stabbilit internazzjonalment għall-aċċettazzjoni taċita tal-emenda għall-Konvenzjoni MARPOL jew id-data prevista għad-dħul fis-seħħ ta' dik l-emenda.

Fil-perijodu ta' qabel id-dħul fis-seħħ ta' dawk l-att delegati, l-Istati Membri għandhom joqogħdu lura minn kwalunkwe inizjattiva maħsuba biex tintegra dik l-emenda fil-liġi nazzjonali jew biex tapplika l-emenda għall-istrument internazzjonali kkonċernat.

Artikolu 19

Eżerċizzju tad-delega

1.  Il-Kummissjoni qed tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati bil-kondizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu.

2.  Is-setgħa li jiġu adottati atti delegati msemmija ▌ fl-Artikolu 18(1), ▌(2) u ▌(3) għandha tiġi kkonferita lill-Kummissjoni għal perijodu ta' ħames snin minn … [id-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport b'rabta mad-delega tas-setgħa sa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel ma jintemm il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perijodi ta' żmien identiċi sakemm il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill ma jopponux tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 18(1), (2) u (3) tista' tiġi revokata fi kwalunkwe mument mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni li tirrevoka għandha ttemm id-delega ta' setgħa speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Għandha ssir effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data aktar tard speċifikata fiha. M'għandhiex taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att delegat li jkun diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta ma' esperti nnominati minn kull Stat Membru skont il-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah fl-istess ħin lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 18(1), (2) u (3) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun ġiet espressa ebda oġġezzjoni jew mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perijodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li mhumiex ser joġġezzjonaw. Dak il-perijodu għandu jiġi estiż b'xahrejn fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Artikolu 20

Proċedura ta' kumitat

1.  Il-Kummissjoni għandha tiġi assistita mill-Kumitat dwar l-Ibħra Protetti u l-Prevenzjoni ta' Tniġġis minn Bastimenti (COSS), stabbilit permezz tar-Regolament (KE) Nru 2099/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(23). Dak il-Kumitat għandu jkun kumitat fis-sens tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

2.  Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

Artikolu 21

Emenda għad-Direttiva 2010/65/UE

Fil-punt A tal-Anness għad-Direttiva 2010/65/UE, il-punt 4 huwa sostitwit b'dan li ġej:"

"4. Notifika tal-iskart mill-bastimenti, inkluż fdalijiet

L-Artikoli 6, 7 u 9 tad-Direttiva (UE) 2019/…(24) tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' ... dwar il-faċilitajiet tal-akkoljenza fil-portijiet għall-konsenja ta' skart minn bastimenti (ĠU L ... ).".

"

Artikolu 22

Tħassir

Id-Direttiva 2000/59/KE hija imħassra.

Ir-referenzi għad-Direttiva mħassra għandhom jiġu interpretati bħala referenzi għal din id-Direttiva.

Artikolu 23

Rieżami

1.  Il-Kummissjoni għandha tevalwa din id-Direttiva u tippreżenta r-riżultati tal-evalwazzjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill sa ... [seba' snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament]. L-evalwazzjoni għandha tinkludi wkoll rapport li jiddeskrivi fid-dettall l-aħjar prassi għall-prevenzjoni u l-ġestjoni tal-iskart abbord il-bastimenti.

2.  Fil-kuntest tar-Regolament (UE) 2016/1625 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(25), fl-okkażjoni tar-rieżami li jmiss tal-mandat tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (EMSA), il-Kummissjoni għandha tevalwa wkoll jekk l-EMSA għandhiex tingħata wkoll kompetenzi addizzjonali għall-infurzar ta' din id-Direttiva.

Artikolu 24

Traspożizzjoni

1.  L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi neċessarji sabiex jikkonformaw ma' din id-Direttiva sa … [24 xahar wara d-dħul fis-seħħ]. Huma għandhom jinfurmaw minnufih lill-Kummissjoni dwar dan.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawn il-miżuri, dawn għandhom jinkludu referenza għal din id-Direttiva jew tali ▌referenza għandha takkumpanjahom meta jiġu pubblikati uffiċjalment. Il-metodi kif issir tali referenza għandhom jiġu stabbiliti mill-Istati Membri.

2.  L-Istati Membri għandhom jibagħtu lill-Kummissjoni t-test tal-miżuri ewlenin tal-liġi nazzjonali li jadottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva.

Artikolu 25

Dħul fis-seħħ

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 26

Destinatarji

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi ,

Għall-Parlament Ewropew Għall-Kunsill

Il-President Il-President

ANNESS 1

REKWIŻITI GĦALL-PJANIJIET GĦALL-AKKOLJENZA U L-ĠESTJONI TAL-ISKART

Il-pjanijiet għall-akkoljenza u l-ġestjoni tal-iskart għandhom ikopru kull tip ta' skart ▌ li joriġina mill-bastimenti li normalment iżuru l-port u għandhom jiġu żviluppati skont id-daqs tal-port u t-tipi ta' bastimenti li jidħlu f'dak il-port.

Il-pjanijiet għall-akkoljenza u l-ġestjoni tal-iskart għandhom jinkludu l-elementi li ġejjin:

(a)  valutazzjoni tal-ħtieġa għall-faċilitajiet tal-akkoljenza fil-portijiet għall-iskart, fid-dawl tal-ħtiġijiet tal-bastimenti li normalment iżuru l-port;

(b)  deskrizzjoni tat-tip u l-kapaċità tal-faċilitajiet tal-akkoljenza fil-portijiet għall-iskart;

(c)  deskrizzjoni tal-proċeduri għall-akkoljenza u l-ġbir tal-iskart mill-bastimenti;

(d)  deskrizzjoni tas-sistema ta' rkupru tal-ispejjeż;

(e)  deskrizzjoni tal-proċedura biex jiġu rrappurtati l-inadegwatezzi allegati tal-faċilitajiet tal-akkoljenza fil-portijiet għall-iskart;

(f)  deskrizzjoni tal-proċedura għall-konsultazzjonijiet li jkunu qed isiru mal-utenti tal-port, il-kuntratturi tal-iskart, l-operaturi tat-terminals u partijiet interessati oħra; u

(g)  ħarsa ġenerali lejn it-tip u l-kwantitajiet ta' skart li jasal mill-bastimenti u li jiġi ġestit fil-faċilitajiet.

Il-pjanijiet għall-akkoljenza u l-ġestjoni tal-iskart jistgħu jinkludu :

(a)  sommarju tal-liġi nazzjonali rilevanti u l-proċedura u l-formalitajiet għall-konsenja tal-iskart lill-faċilitajiet tal-akkoljenza fil-portijiet għall-iskart;

(b)  identifikazzjoni ta' punt ta' kuntatt fil-port;

(c)  deskrizzjoni tat-tagħmir u l-proċessi ta' qabel it-trattament għal flussi speċifiċi ta' skart fil-port, jekk ikun hemm;

(d)  deskrizzjoni tal-metodi għad-dokumentazzjoni tal-użu attwali tal-faċilitajiet tal-akkoljenza fil-portijiet għall-iskart;

(e)  deskrizzjoni tal-metodi għad-dokumentazzjoni tal-ammonti tal-iskart ikkonsenjat minn bastimenti;

(f)   deskrizzjoni tal-metodi tal-ġestjoni tal-flussi ta' skart differenti fil-port.

Il-proċeduri għall-akkoljenza, il-ġbir, il-ħażna, it-trattament u r-rimi għandhom jikkonformaw fl-aspetti kollha ma' skema ta' ġestjoni ambjentali adatta għat-tnaqqis progressiv tal-impatt ambjentali ta' dawn l-attivitajiet. Din il-konformità hija preżunta jekk il-proċeduri jkunu konformi mar-Regolament (KE) Nru 1221/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(26).

ANNESS 2

FORMAT STANDARD TAL-FORMOLA GĦAN-NOTIFIKA BIL-QUDDIEM GĦALL-KONSENJA TA' SKART

FIL-FAĊILITAJIET TAL-AKKOLJENZA FIL-PORTIJIET GĦALL-ISKART

Notifika ta' konsenja ta' skart lil: (daħħal isem il-port tal-waqfa, kif imsemmi fl-Artikolu 6 tad-Direttiva (UE) 2019/...(27))

Din il-formola għandha tinżamm abbord il-bastiment flimkien mal-Ktieb tad-Dokumentazzjoni taż-Żejt, il-Ktieb tad-Dokumentazzjoni tal-Merkanzija, il-Ktieb tad-Dokumentazzjoni taż-Żibel jew il-Pjan għall-Ġestjoni taż-Żibel, kif mitlub mill-Konvenzjoni Marpol.

1.  DETTALJI TAL-BASTIMENT

1.1

Isem il-bastiment:

 

 

1.5  Sid jew operatur:

1.2

Numru tal-OMI:

 

 

1.6  Numru jew ittri distintivi:

 

 

 

 

Numru MMSI (Identità tas-Servizz Mobbli Marittimu):

1.3

Tunnellaġġ gross:

 

 

1.7  Stat tal-Bandiera:

1.4

Tip ta' bastiment:

☐Tanker taż-żejt▌

☐Vapur tal-merkanzija ieħor

☐ Tanker tas-sustanzi kimiċi

☐ Vapur tal-passiġġieri

☐ Trasportatur ta' tagħbija bl-ingrossa

☐ Ro-ro

☐Container

☐Ieħor (speċifika)

2.  DETTALJI TAL-PORT U L-VJAĠĠ

2.1  Isem il-post/terminal:

2.6  L-aħħar port fejn saret konsenja tal-iskart:

2.2  Data u ħin tal-wasla:

2.7  Data tal-aħħar konsenja:

2.3  Data u ħin tat-tluq:

2.8  Port tal-konsenja li jmiss:

2.4  L-aħħar port u pajjiż:

2.9  Il-persuna li qed tippreżenta din il-formola (jekk mhux il-kaptan):

2.5  Port u pajjiż li jmiss (jekk magħruf):

3.  TIP U AMMONT TA' SKART U KAPAĊITÀ TA' ĦŻIN

Tip

Skart li jrid jiġi konsenjat (m3)

Kapaċità ta' ħżin iddedikata massima

(m3)

Ammont ta' skart li nżamm abbord

(m3)

Port fejn ser jiġi konsenjat l-iskart li fadal

Ammont stmat

ta' skart iġġenerat bejn in-notifika u l-port taż-żjara li jmiss

(m3)

MARPOL Anness I - Żejt

Ilma żejtni tas-sentina

 

 

 

 

 

Fdalijiet żejtnin (ħama)

 

 

 

 

 

Likwidi żejtnin mill-ħasil tat-tankijiet

 

 

 

 

 

L-ilma tas-saborra maħmuġ

 

 

 

 

 

Ġebla u ħama mit-tindif tat-tankijiet

 

 

 

 

 

Oħrajn (jekk jogħġbok speċifika)

 

 

 

 

 

MARPOL Anness II - SUSTANZI LIKWIDI NOĊIVI (NLS)(28)

Sustanza tal-Kategorija X

 

 

 

 

 

Sustanza tal-Kategorija Y

 

 

 

 

 

Sustanza tal-Kategorija Z

 

 

 

 

 

SO- sustanzi oħra

 

 

 

 

 

MARPOL Anness IV Drenaġġ

MARPOL Anness V - Żibel

A.   Plastiks

 

 

 

 

 

B.   Skart tal-Ikel

 

 

 

 

 

C.   Skart domestiku (pereżempju prodotti tal-karta, ċraret, ħġieġ, metall, fliexken, ċaqquf, eċċ.)

 

 

 

 

 

D.   Żejt tat-Tisjir

 

 

 

 

 

E.   Irmied mill-inċineratur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.   Skart operattiv

 

 

 

 

 

G.   Karkassa/i tal-annimali

 

 

 

 

 

H.   Irkaptu tas-sajd

 

 

 

 

 

I.  Skart elettroniku

 

 

 

 

 

J.  Fdalijiet tal-merkanzija(29) (ta' Ħsara għall-Ambjent tal-Baħar - HME)

 

 

 

 

 

K.  Fdalijiet tal-merkanzija(30) (mhux HME)

 

 

 

 

 

MARPOL Anness VI - relatat mat-Tniġġis tal-Arja

Sustanzi li jnaqqsu s-saff tal-ożonu u tagħmir li jkun fih sustanzi bħal dawn(31)

 

 

 

 

 

Fdalijiet tat-tindif tal-gass tal-egżost

 

 

 

 

 

Skart ieħor, mhux kopert mill-MARPOL

Skart mistad b'mod passiv

 

 

 

 

 

Noti

1.  Din l-informazzjoni għandha tintuża għall-kontroll mill-Istat tal-portijiet u għal skopijiet oħrajn ta' spezzjoni.

2.  Din il-formola għandha timtela sakemm il-bastiment ma jkunx kopert b'eżenzjoni skont l-Artikolu 9 tad-Direttiva (UE) 2019/...(32).

ANNESS 3

FORMAT STANDARD TAL-IRĊEVUTA TAL-KONSENJA TAL-ISKART

Ir-rappreżentant magħżul tal-fornitur tal-faċilitajiet tal-akkoljenza fil-portijiet għall-iskart għandu jipprovdi l-formola li ġejja lill-kaptan ta' bastiment li jkun ikkonsenja l-iskart f'konformità mal-Artikolu 7 tad-Direttiva (UE) 2019/...(33).

Din il-formola għandha tinżamm abbord il-bastiment flimkien mal-Ktieb tad-Dokumentazzjoni taż-Żejt, il-Ktieb tad-Dokumentazzjoni tal-Merkanzija, il-Ktieb tad-Dokumentazzjoni taż-Żibel jew il-Pjan għall-Ġestjoni taż-Żibel, kif mitlub mill-Konvenzjoni MARPOL.

1.  dettalji tal-faċilità tal-akkoljenza fil-portijiet għall-iskart u tal-port

1.1.  Isem il-post/it-terminal:

1.2.  Fornitur(i) ta' faċilità tal-akkoljenza fil-portijiet għall-iskart:

1.3.  Fornitur(i) tal-faċilità tat-trattament - jekk differenti minn ta' hawn fuq:

1.4.  Data u ħin tal-konsenja tal-iskart minn: sa:

2.  dettalji tal-bastiment

2.1.  Isem il-bastiment:

2.5.  Sid jew operatur:

2.2.  Numru tal-OMI:

2.6.  Numru jew ittri distintivi:

Numru MMSI (Identità tas-Servizz Mobbli Marittimu):

2.3.  Tunnellaġġ gross:

2.7.  Stat tal-Bandiera:

2.4.  Tip ta' bastiment: ☐ Tanker taż-żejt ☐Tanker tas-sustanzi kimiċi ☐Trasportatur ta' tagħbija bl-ingrossa ☐ Container

☐Vapur tal-merkanzija ieħor ☐Vapur tal-passiġġieri ☐Ro-ro ☐Ieħor (speċifika)

3.  TIP U AMMONT TA' SKART RIĊEVUT

MARPOL Anness I - Żejt

Kwantità (m3)

 

MARPOL Anness V - Żibel

Kwantità (m3)

Ilma żejtni tas-sentina

 

 

A.  Plastiks

 

Fdalijiet żejtnin (ħama)

 

 

B.  Skart tal-ikel

 

Likwidi żejtnin mill-ħasil tat-tankijiet

 

 

C.  Skart domestiku (pereżempju prodotti tal-karta, ċraret, ħġieġ, metall, fliexken, ċaqquf, eċċ.)

 

L-ilma tas-saborra maħmuġ

 

 

D.  Żejt tat-Tisjir

 

Ġebla u ħama mit-tindif tat-tankijiet

 

 

E.  Irmied mill-inċineratur

 

Oħrajn (jekk jogħġbok speċifika)

 

 

F.  Skart operattiv

 

MARPOL Anness II - SUSTANZI LIKWIDI NOĊIVI (NLS)

Kwantità (m3)/Isem5

 

G.  Karkassa/i tal-annimali

 

Sustanza tal-Kategorija X

 

 

H.  Irkaptu tas-sajd

 

Sustanza tal-Kategorija Y

 

 

I.  Skart elettroniku

 

J.  Fdalijiet tal-merkanzija6 (ta' Ħsara għall-Ambjent tal-Baħar - HME)

 

K.  Fdalijiet tal-merkanzija6 (mhux HME)

 

 

 

MARPOL Anness VI - relatat mat-Tniġġis tal-Arja

Kwantità (m3)

Sustanza tal-Kategorija Z

 

 

Sustanzi li jnaqqsu s-saff tal-ożonu u tagħmir li jkun fih sustanzi bħal dawn

 

OS - sustanza oħra

 

 

Fdalijiet tat-tindif tal-gass tal-egżost

 

MARPOL Anness IV - Drenaġġ

Kwantità (m3)

Skart ieħor, mhux kopert mill-MARPOL

Kwantità (m3)

 

 

Skart mistad b'mod passiv

 

5 Indika l-isem proprju tat-tbaħħir tal-NLS involuti.

6 Indika l-isem proprju tat-tbaħħir tal-merkanzija xotta.

ANNESS 4

Kategoriji ta' spejjeż u dħul nett relatati mal-operat u l-amministrazzjoni tal-faċilitajiet tal-akkoljenza fil-portijiet għall-iskart

Spejjeż diretti

Spejjeż operattivi diretti li jirriżultaw mill-konsenja reali ta' skart minn bastimenti, inkluż l-elementi ta' spejjeż elenkati hawn taħt.

Spejjeż indiretti

Spejjeż amministrattivi indiretti li jirriżultaw mill-ġestjoni tas-sistema fil-port, inkluż l-elementi ta' spejjeż elenkati hawn taħt.

Dħul nett

Rikavat nett minn skemi ta' ġestjoni tal-iskart u finanzjament reġjonali/nazzjonali disponibbli, inkluż l-elementi ta' dħul elenkati hawn taħt.

—  Il-provvista tal-infrastruttura għall-faċilitajiet tal-akkoljenza fil-portijiet għall-iskart, inkluż containers, tankijiet, għodda għall-ipproċessar, braken, trakkijiet, akkoljenza tal-iskart, stallazzjonijiet tat-trattament;

—  Konċessjonijiet għal twellija tas-sit, jekk applikabbli, jew għat-twellija tal-apparat meħtieġ għat-tħaddim tal-faċilitajiet tal-akkoljenza fil-portijiet għall-iskart;

—  It-tħaddim proprju tal-faċilitajiet tal-akkoljenza fil-portijiet għall-iskart: ġbir ta' skart mill-bastiment, trasport ta' skart minn faċilitajiet tal-akkoljenza fil-portijiet għall-iskart għat-trattament aħħari, manutenzjoni u tindif tal-faċilitajiet tal-akkoljenza fil-portijiet għall-iskart, spejjeż għall-persunal, inkluż s-sahra, il-provvista tal-elettriku, l-analiżi tal-iskart u l-assigurazzjoni;

—  L-iżvilupp u l-approvazzjoni tal-pjan tal-akkoljenza u l-ġestjoni tal-iskart, inkluż kwalunkwe awditjar ta' dak il-pjan u l-implimentazzjoni tiegħu;

—  L-aġġornament tal-pjan tal-akkoljenza u l-ġestjoni tal-iskart, inkluż l-ispejjeż tax-xogħol u l-ispejjeż ta' konsulenza, fejn applikabbli;

—  L-organizzazzjoni tal-proċeduri ta' konsultazzjoni għar-(ri)evalwazzjoni tal-pjan tal-akkoljenza u l-ġestjoni tal-iskart;

—  Il-ġestjoni tas-sistemi ta' notifika u ta' rkupru tal-ispejjeż, inkluża l-applikazzjoni ta' tariffi mnaqqsa għal "bastimenti ekoloġikament sensittivi", il-provvediment ta' sistemi tal-IT fil-livell tal-port, analiżi statistika u spejjeż tax-xogħol assoċjati;

—  Benefiċċji finanzjarji netti pprovduti minn skemi ta' responsabbiltà estiża tal-produttur;

—  Dħul nett ieħor mill-ġestjoni tal-iskart bħalma huma l-iskemi ta' riċiklaġġ;

—  Finanzjament taħt il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd (FEMS);

—  Finanzjament jew sussidji oħrajn disponibbli għall-portijiet għall-ġestjoni tal-iskart u għas-sajd.

—  Tħejjija għall-użu mill-ġdid, ir-riċiklaġġ jew ir-rimi tal-iskart mill-bastimenti, inkluż il-ġbir separat tal-iskart;

—  Amministrazzjoni: il-fatturazzjoni, il-ħruġ ta' riċevuti tal-konsenja tal-iskart lill-bastimenti, ir-rappurtar.

—  L-organizzazzjoni ta' proċeduri ta' akkwist pubbliku għall-forniment ta' faċilitajiet tal-akkoljenza fil-portijiet għall-iskart, kif ukoll il-ħruġ ta-awtorizzazzjonijiet neċessarji għall-forniment ta' faċilitajiet tal-akkoljenza fil-portijiet għall-iskart;

—  Komunikazzjoni ta' informazzjoni lil utenti tal-portijiet permezz tat-tqassim ta' fuljetti, tqegħid ta' sinjali u posters fil-port, jew il-pubblikazzjoni tal-informazzjoni fuq is-sit web tal-port, u t-trażmissjoni elettronika tal-informazzjoni kif meħtieġ fl-Artikolu 5;

—  Ġestjoni tal-iskemi ta' ġestjoni tal-iskart: Skemi ta' Responsabbiltà Estiża tal-Produttur (EPR), riċiklaġġ u applikazzjoni għal fondi nazzjonali/reġjonali u l-implimentazzjoni tagħhom;

—  Spejjeż amministrattivi oħra: spejjeż tal- monitoraġġ u tar-rappurtar elettroniku tal-eżenzjonijiet -previsti fl-Artikolu 9.

 

ANNESS 5

ĊERTIFIKAT TA' EŻENZJONI SKONT L-ARTIKOLU 9

B'RABTA MAR-REKWIŻITI SKONT L-ARTIKOLU 6,

L-ARTIKOLU 7(1) U L-ARTIKOLU 8 TAD-DIRETTIVA (UE) 2019/... (34)

FIL-PORT[IJIET] TA' [DAĦĦAL ISEM IL-PORT] FI [DAĦĦAL ISEM L-ISTAT MEMBRU](35)

Isem il-bastiment Numru jew ittri distinti Stat tal-Bandiera

[daħħal isem il-bastiment] [daħħal in-numru tal-OMI] [daħħal isem l-Istat tal-Bandiera]

huwa fi traffiku skedat b'waqfiet frekwenti u regoli fil-port jew portijiet li ġejjin li jinsabu fi [daħħal isem l-Istat Membru] skont skeda jew rotta predeterminata:

[ ]

u jżur dawn il-portijiet mill-inqas darba kull ġimagħtejn:

[ ]

u għamel arranġament biex jiġu żgurati l-ħlas tat-tariffi u l-konsenja tal-iskart lill-port jew lil parti terza fil-port ta':

[ ]

u huwa għalhekk eżentat, f'konformità ma' [daħħal id-dispożizzjoni rilevanti fil-leġislazzjoni nazzjonali tal-pajjiż], [mir-rekwiżiti dwar:

 konsenja obbligatorja ta' skart minn bastimenti,

 in-notifika minn qabel tal-iskart, u

 il-ħlas tat-tariffa obbligatorja, fil-port(ijiet) li ġej(jin):]

Dan iċ-ċertifikat huwa validu sa [daħħal id-data], sakemm ir-raġunijiet li fuqhom inħareġ iċ-ċertifikat ma jinbidlux qabel dik id-data.

Post u data

……………………………………

Isem

Titolu

(1)ĠU C 283, 10.8.2018, p. 61.
(2)ĠU C 461, 21.12.2018, p. 220.
(3) Il-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta’ Marzu 2019.
(4)Id-Direttiva 2000/59/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' Novembru 2000 dwar il-faċilitajiet tal-akkoljenza fil-portijiet għall-iskart iġġenerat mill-bastimenti u għall-fdalijiet mill-merkanzija (ĠU L 332, 28.12.2000, p. 81).
(5)Id-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-23 ta' Ġunju 2000 li tistabbilixxi qafas għal Azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-Politika tal-Ambjent Marin (ĠU L 327, 22.12.2000, p. 1).
(6)Id-Direttiva 2005/35/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta' Settembru 2005 dwar tniġġis ikkawżat minn vapuri u dwar l-introduzzjoni ta’ penali, inklużi pieni kriminali, għal reati ta’ tniġġis (ĠU L 255, 30.9.2005, p. 11).
(7)Id-Direttiva 2008/56/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Ġunju 2008 li tistabbilixxi qafas għal Azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-Politika tal-Ambjent Marin (Direttiva Kwadru dwar l-Istrateġija Marina) (ĠU L 164, 25.6.2008, p. 19).
(8)Id-Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta' Novembru 2008 dwar l-iskart u li tħassar ċerti Direttivi (ĠU L 312, 22.11.2008, p. 3).
(9)Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009 tal-20 ta' Novembru 2009 li jistabbilixxi sistema tal-Unjoni ta' kontroll għall-iżgurar tal-konformità mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd, li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 847/96, (KE) Nru 2371/2002, (KE) Nru 811/2004, (KE) Nru 768/2005, (KE) Nru 2115/2005, (KE) Nru 2166/2005, (KE) Nru 388/2006, (KE) Nru 509/2007, (KE) Nru 676/2007, (KE) Nru 1098/2007, (KE) Nru 1300/2008, (KE) Nru 1342/2008 u li jħassar ir-Regolamenti (KEE) Nru 2847/93, (KE) Nru 1627/94 u (KE) Nru 1966/2006 (ĠU L 343, 22.12.2009, p. 1).
(10)Ir-Regolament (KE) Nru 1069/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2009 li jistabbilixxi regoli tas-saħħa li jirrigwardaw prodotti sekondarji tal-annimali jew derivati minnhom mhux maħsuba għall-konsum mill-bniedem u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru1774/2002 (Regolament dwar prodotti sekondarji tal-annimali) (ĠU L 300, 14.11.2009, p. 1).
(11) Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 142/2011 tal-25 ta’ Frar 2011 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1069/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli tas-saħħa li jirrigwardaw prodotti sekondarji tal-annimali jew derivati minnhom mhux maħsuba għall-konsum mill-bniedem u li jimplimenta d-Direttiva tal-Kunsill 97/78/KE li tistabbilixxi l-prinċipji li jirregolaw l-organizzazzjoni tal-verifiki veterinarji fuq prodotti li jidħlu fil-Komunità minn pajjiżi terzi skont dik id-Direttiva (ĠU L 54, 26.2.2011, p. 1).
(12)Ir-Regolament (UE) 2017/352 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Frar 2017 li jistabbilixxi qafas għall-forniment tas-servizzi portwarji u regoli komuni dwar it-trasparenza finanzjarja tal-portijiet (ĠU L 57, 3.3.2017, p. 1).
(13) Id-Direttiva 2002/59/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' Ġunju 2002 li tistabbilixxi sistema għall-monitoraġġ u l-informazzjoni dwar it-traffiku tal-bastimenti fil-Komunità u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 93/75/KEE (ĠU L 208, 5.8.2002, p. 10).
(14) Id-Direttiva 2009/16/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ April 2009 dwar il-kontroll tal-Istat tal-Port (ĠU L 131, 28.5.2009, p. 57).
(15)Id-Direttiva 2010/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Ottubru 2010 dwar il-formalitajiet ta' rappurtar għal bastimenti li jaslu fi u/jew jitilqu minn portijiet tal-Istati Membri u li tħassar id-Direttiva 2002/6/KE (ĠU L 283, 29.10.2010, p. 1).
(16)ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.
(17)Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13).
(18)Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 651/2014 tas-17 ta' Ġunju 2014 li jiddikjara li ċerti kategoriji ta' għajnuna huma kompatibbli mas-suq intern skont l-Artikoli 107 u 108 tat-Trattat (ĠU L 187, 26.6.2014, p. 1).
(19)Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 994/98 tas-7 ta' Mejju 1998 dwar l-applikazzjoni tal-Artikoli 107 u 108 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għal ċertu kategoriji ta' għajnuna tal-Istat orizzontali (ĠU L 142, 14.5.1998, p. 1).
(20)Id-Direttiva 2006/66/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Settembru 2006 dwar batteriji u akkumulaturi u skart ta' batteriji u ta' akkumulaturi u li tħassar id-Direttiva 91/157/KEE (Test b'rilevanza għaż-ŻEE) (ĠU L 266, 26.9.2006, p. 1).
(21)Id-Direttiva 2012/19/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' Lulju 2012 dwar skart ta' tagħmir elettriku u elettroniku (WEEE) (ĠU L 197, 24.7.2012, p. 38).
(22)Id-Direttiva 2009/16/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ April 2009 dwar il-kontroll tal-Istat tal-Port (ĠU L 131, 28.5.2009, p. 57).
(23)Ir-Regolament (KE) Nru 2099/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' Novembru 2002 li jistabbilixxi Kumitat dwar l-Ibħra Protetti u l-Prevenzjoni ta' Tniġġis minn Bastimenti (COSS) u li jemenda r-Regolamenti dwar is-sigurtà marittima u l-prevenzjoni ta' tniġġis minn bastimenti (ĠU L 324, 29.11.2002, p. 1).
(24)* ĠU: Jekk jogħġbok daħħal fit-test in-numru, id-data u d-dettalji tal-pubblikazzjoni tad-Direttiva li tinsab fid-dokument PE CONS 85/18 (2018/0012 (COD)).
(25) Ir-Regolament (UE) 2016/1625 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Settembru 2016 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1406/2002 li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (ĠU L 251, 16.9.2016, p. 77).
(26) Ir-Regolament (KE) 1221/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Novembru 2009 dwar il-parteċipazzjoni volontarja ta’ organizzazzjonijiet fi skema Komunitarja ta’ ġestjoni u verifika ambjentali (EMAS) li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 761/2001 u d-Deċiżjonijiet tal-Kummissjoni 2001/681/KE u 2006/193/KE (ĠU L 342, 22.12.2009, p. 1).
(27)+ ĠU: jekk jogħġbok daħħal in-numru ta' din id-Direttiva.
(28)Indika l-isem proprju tat-tbaħħir tal-NLS involuti.
(29)Jistgħu jkunu stimi: Indika l-isem proprju tat-tbaħħir tal-merkanzija xotta.
(30)Jistgħu jkunu stimi: Indika l-isem proprju tat-tbaħħir tal-merkanzija xotta.
(31)Li jirriżultaw minn attivitajiet normali ta' manutenzjoni abbord.
(32)+ ĠU: jekk jogħġbok daħħal in-numru ta' din id-Direttiva.
(33)+ ĠU: jekk jogħġbok daħħal in-numru ta' din id-Direttiva.
(34)+ ĠU: jekk jogħġbok daħħal in-numru ta' din id-Direttiva.
(35)Ħassar jekk mhux xieraq.

Aġġornata l-aħħar: 18 ta' Marzu 2019Avviż legali