Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0040(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0342/2018

Внесени текстове :

A8-0342/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/03/2019 - 19.5

Приети текстове :

P8_TA(2019)0193

Приети текстове
PDF 196kWORD 58k
Сряда, 13 март 2019 г. - Страсбург Неокончателна версия
Удължаване на преходните мерки за използване на средства, различни от средствата за електронна обработка на данни, предвидени в Митническия кодекс на Съюза ***I
P8_TA-PROV(2019)0193A8-0342/2018
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 март 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 952/2013 с цел да се удължат преходните мерки за използване на средства, различни от средствата за електронна обработка на данни, предвидени в Митническия кодекс на Съюза (COM(2018)0085 – C8-0097/2018 – 2018/0040(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0085),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и членове 33 и 207 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0097/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 14 февруари 2019 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A8-0342/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  одобрява съвместното изявление на Парламента и Съвета, приложено към настоящата резолюция, което ще бъде публикувано в серия L на Официален вестник на Европейския съюз заедно с окончателния законодателен акт;

3.  приема за сведение изявлението на Комисията, приложено към настоящата резолюция, което ще бъде публикувано в серия L на Официален вестник на Европейския съюз заедно с окончателния законодателен акт;

4.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 13 март 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 952/2013 с цел да се удължат преходните мерки за използване на средства, различни от средствата за електронна обработка на данни, предвидени в Митническия кодекс на Съюза
P8_TC1-COD(2018)0040

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 33 и член 207 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

в съответствие с обикновената законодателна процедура(1),

като имат предвид, че:

(1)  Съгласно Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза(2) (наричан по-нататък „Кодексът“), всеки обмен на информация между митническите органи, и между икономическите оператори и митническите органи, както и съхранението на такава информация, трябва да се извършва с помощта на средства за електронна обработка на данни.

(2)  В Кодекса обаче се допуска използването в рамките на преходен период на средства за обмен и съхранение на информация, различни от средствата за електронна обработка на данни, посочени в член 6, параграф 1 от него, доколкото електронните системи, необходими за прилагането на разпоредбите на Кодекса, все още не са действащи. Този преходен период трябва да приключи най-късно на 31 декември 2020 г.

(3)  В съответствие с Кодекса държавите членки трябва да си сътрудничат с Комисията за разработването, поддържането и експлоатацията на електронни системи за обмен и съхранение на митническа информация, а Комисията трябва да изготви работна програма за разработването и въвеждането на тези електронни системи.

(4)  Работната програма беше установена с Решение за изпълнение (ЕС) 2016/578 на Комисията(3). В нея се съдържа списък със 17електронни системи, които трябва да бъдат разработени за целите на прилагането на Кодекса или само от държавите членки (в случая на системи, които ще бъдат управлявани на национално равнище — т.нар. „национални системи“), или в тясно сътрудничество на държавите членки с Комисията (в случая на системи на равнището на Съюза, някои от които включват както общи за Съюза, така и национални компоненти — т.нар. „трансевропейски системи“).

(5)  В Работната програма е очертан план на графика за въвеждането на тези национални и трансевропейски системи.

(6)  Преходът към пълно използване на електронните системи за взаимодействие между икономическите оператори и митническите органи, и между митническите органи, ще даде възможност за пълно прилагане на опростяванията, предвидени в Кодекса, което ще доведе до подобряване на обмена на информация между участниците, до по-ефективно регистриране на пристигането, транзита и извеждането на стоки, до централизирано митническо оформяне и хармонизиран митнически контрол на цялата митническа територия на Съюза, като по този начин ще се намалят административните разходи, бюрокрацията, грешките и измамите в митническите декларации и търсенето на места, предлагащи най-изгодни условия за внос.

(7)   Изграждането на електронните системи налага Комисията и държавите членки да хармонизират елементите от данни въз основа на международно приети модели на данни, каквото е изискването на Кодекса, и да инвестират финансови средства и време и в някои случаи изцяло да препрограмират съществуващите електронни системи ▌. Държавите членки са предвидили различен график за разработването на тези електронни системи, което е довело до различия в графика за въвеждане на системите в рамките на Съюза. ▌Тъй като електронните системи са тясно свързани помежду си, е важно те да бъдат въведени в правилния порядък. Следователно забавянето при разработването на една система ще доведе неминуемо до забавяне при разработването на другите. Кодексът (включително крайният срок за преходните мерки – 31 декември 2020 г.) беше приет през 2013 г., но разпоредбите за неговото допълнение и изпълнение, а именно Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 на Комисията(4), Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията(5) и Делегиран регламент (ЕС) 2016/341 на Комисията(6), бяха публикувани през 2015 и 2016 г. ▌Това забави изготвянето на функционалните и техническите спецификации, необходими за разработването на електронните системи.

(8)   Въпреки че в член 278 от Кодекса се определя един-единствен краен срок – 31 декември 2020 г. — за въвеждането на всички системи, посочени в същия член, и въпреки усилията, положени от Съюза и някои държави членки на бюджетно и оперативно равнище за завършване на работата в определения срок, стана ясно, че някои системи могат да бъдат въведени в експлоатация само частично до тази дата ▌. Това означава, че ще се наложи някои от съществуващите системи да продължат да се използват след тази дата. При липсата на законодателни изменения, удължаващи този срок, дружествата и митническите органи няма да могат да изпълняват своите служебни и правни задължения по отношение на митническите операции.

(9)   ▌Работата по три групи системи следва да продължи и след 31 декември 2020 г. Първата група включва националните електронни системи, свързани с уведомлението за пристигане, представянето, декларациите за временно складиране и митническите декларации за стоки, въведени на митническата територия на Съюза (включително специалните режими с изключение на режим пасивно усъвършенстване), които трябва да бъдат модернизирани или изградени, за да се вземат предвид някои изисквания на Кодекса, като например хармонизирането на изискванията относно данните, които да бъдат въвеждани в тези системи. Втората група включва съществуващите електронни системи, които трябва да бъдат модернизирани, за да се вземат предвид някои изисквания на Кодекса, като например хармонизирането на изискванията за данните, които да бъдат въвеждани в системите. В тази група са включени три трансевропейски системи (системата за обработка на обобщените декларации за въвеждане, системата за обработка на външния и вътрешния транзит и системата за обработка на стоки, изведени от митническата територия на Съюза), както и националната система за износ (включително компонента за износ на националната система за специални режими). Третата група включва три нови трансевропейски електронни системи (системата за обезпечения при потенциални или съществуващи митнически задължения, системата за митническия статус на стоките и системата за централизирано оформяне). В партньорство с държавите членки Комисията изготви подробен времеви график за въвеждане в експлоатация на тези системи със срок до края на 2025 г.

(10)   Предвид новия план за разработването на електронните системи, предвиденият в Кодекса срок, в който като преходна мярка могат да се използват средства за обмен и съхранение на информация, различни от средствата за електронна обработка на данни по член 6, параграф 1 от Кодекса, следва да бъде удължен до 2022 г., що се отнася до първата група, и до 2025 г., що се отнася до втората и третата група електронни системи.

(11)   По отношение на другите системи, които трябва да бъдат създадени за целите на прилагането на Кодекса, следва да продължи да се прилага общият краен срок – 31 декември 2020 г., за използването на средства за обмен и съхранение на информация, различни от средствата за електронна обработка на данни по член 6, параграф 1 от него.

(12)  За да се даде възможност на Европейския парламент и на Съвета да наблюдават въвеждането на всички електронни системи, необходими за прилагането на разпоредбите на Кодекса, посочени в член 278 от него, Комисията следва да докладва редовно за осъществения напредък и за постигането на междинните цели в рамките на планирания график. Държавите членки следва да предоставят съответната информация на Комисията за тази цел два пъти годишно. След като всички електронни системи станат действащи, Комисията следва да направи оценка дали тези системи са подходящи за целта чрез проверка за пригодност, която следва да бъде стартирана в срок от една година от първата дата, на която тези системи са действащи.

(13)   Поради това следва Кодексът да бъде съответно изменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменения на Регламент (ЕС) № 952/2013

Регламент (ЕС) № 952/2013 се изменя, както следва:

(1)  Член 278 се заменя със следното:"

„Член 278

Преходни мерки

1.  Най-късно до 31 декември 2020 г. като преходна мярка могат да бъдат използвани средства за обмен и съхранение на информация, различни от средствата за електронна обработка на данни по член 6, параграф 1, ▌когато електронните системи, необходими за прилагане на разпоредбите на Кодекса, с изключение на посочените в параграфи 2 и 3 от настоящия член системи, все още не са действащи.

2.  Най-късно до 31 декември 2022 г. като преходна мярка могат да бъдат използвани средства, различни от средствата за електронна обработка на данни по член 6, параграф 1, когато все още не са действащи електронните системи, необходими за прилагане на следните разпоредби на Кодекса:

   а) разпоредбите относно уведомлението за пристигане, представянето и декларациите за временно складиране, установени в членове 133, 139, 145 и 146; както и
   б) разпоредбите, свързани с митническата декларация за стоки, въведени на митническата територия на Съюза, предвидени в членове 158, 162, 163, 166, 167, 170—174, 201, 240, 250, 254 и 256.

3.   До 31 декември 2025 г. като преходна мярка могат да бъдат използвани средства, различни от средствата за електронна обработка на данни по член 6, параграф 1, ▌ когато все още не са действащи електронните системи, необходими за прилагане на следните разпоредби на Кодекса:

   а) разпоредбите относно обезпеченията за потенциални или съществуващи митнически задължения, съдържащи се в член 89, параграф 2, буква б) и член 89, параграф 6;
   б) разпоредбите относно обобщените декларации за въвеждане и относно анализа на риска, съдържащи се в членове 46, 47, 127, 128 и 129;
   в) разпоредбите относно митническия статус на стоките, съдържащи се в член 153, параграф 2;
   г) разпоредбите относно централизираното оформяне, съдържащи се в член 179;
   д) разпоредбите относно транзита, съдържащи се в член 210, буква а), член 215, параграф 2 и в членове 226, 227, 233 и 234; както и
   е) разпоредбите относно пасивното усъвършенстване, предварителните декларации за заминаване, формалностите при напускане на стоките, износа на съюзни стоки, реекспорта на несъюзни стоки и обобщени декларации за напускане за извеждане на стоките от митническата територия на Съюза, съдържащи се в членове 258, 259, 263, 267, 269, 270, 271, 272, 274 и 275 .

"

(2)  Вмъква се следният член:"

„Член 278a

Задължения за докладване

1.  До31 декември 2019 г. и всяка следваща година след това до датата, на която електронните системи, посочени в член 278, станат действащи, Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета годишен доклад за напредъка при разработването на тези електронни системи.

2.  В годишния доклад се оценява напредъкът на Комисията и на държавите членки при разработването на всяка от електронните системи, като се вземат по-специално предвид следните основни етапи:

   i) датата на публикуване на техническите спецификации за външна комуникация на електронната система;
   ii) периодът за тестовете за съответствие с икономическите оператори; както и
   iii) очакваните и действителните дати на въвеждане на електронните системи.

3.  Ако оценката покаже, че напредъкът не е задоволителен, в доклада се описват и смекчаващите действия, които трябва да бъдат предприети, за да се гарантира въвеждането на електронните системи преди края на приложимия преходен период.

4.  Държавите членки предоставят на Комисията два пъти годишно актуализирана таблица за собствения си напредък при разработването и внедряването на електронните системи. Комисията публикува тази актуализирана информация на своя уебсайт.“

"

(3)   Член 279 се заменя със следното:"

„Член 279

Делегиране на правомощия

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 284, с които се установяват правилата относно обмена и съхраняването на данни в случаите, посочени в член 278.“

"

Член 2

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в …

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

Съвместно изявление на Европейския парламент и на Съвета

Европейският парламент и Съветът приветстват Специален доклад № 26/2018 на Европейската сметна палата, озаглавен „Закъснения при внедряването на информационните системи за Митническия съюз: какви са причините?“, както и други актуални доклади в областта на митниците, които дадоха на съзаконодателите по-добър поглед върху причините за закъсненията при внедряването на информационните системи, необходими за подобряване на митническите операции в ЕС.

Европейският парламент и Съветът считат, че всеки бъдещ одит от страна на Европейската сметна палата, в който се оценяват докладите, изготвени от Комисията въз основа на член 278а от Митническия кодекс на Съюза, би могъл да допринесе положително за избягването на допълнителни забавяния.

Европейският парламент и Съветът призовават Комисията и държавите членки да вземат изцяло предвид тези одити.

Изявление на Комисията

Комисията приветства споразумението между Европейския парламент и Съвета относно предложението за удължаване на крайния срок за преходните мерки за използване на средства, различни от средствата за електронна обработка на данни, предвидени в Митническия кодекс на Съюза.

Комисията отчита съвместното изявление на Европейския парламент и на Съвета, в което се отбелязва, че евентуална бъдеща работа на Европейската сметна палата по оценка на докладите, изготвени от Комисията на основание член 278а от Митническия кодекс на Съюза, би могла да допринесе за избягването на по-нататъшни забавяния.

Ако Европейската сметна палата реши да подложи на оценка докладите на Комисията, Комисията — както се изисква от член 287, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз — ще ѝ съдейства в пълна степен и ще вземе изцяло предвид съответните констатации.

(1)Позиция на Европейския парламент от 13 март 2019 г.
(2)Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1).
(3)Решение за изпълнение (ЕС) 2016/578 на Комисията от 11 април 2016 г. за създаване на работна програма относно разработването и въвеждането на електронните системи, предвидени в Митническия кодекс на Съюза (ОВ L 99, 15.4.2016 г., стр. 6).
(4)Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 на Комисията от 28 юли 2015 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза (ОВ L 343, 29.12.2015 г., стр. 1).
(5)Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 г. за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза (OВ L 343, 29.12.2015 г., стр. 558).
(6)Делегиран регламент (ЕС) 2016/341 на Комисията от 17 декември 2015 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета чрез преходни правила за някои разпоредби от Митническия кодекс на Съюза, за случаите, когато съответните електронни системи все още не са в действие, и за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 (ОВ L 69, 15.3.2016 г., стр. 1).

Последно осъвременяване: 15 март 2019 г.Правна информация