Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/0040(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0342/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0342/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 13/03/2019 - 19.5

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0193

Hyväksytyt tekstit
PDF 172kWORD 46k
Keskiviikko 13. maaliskuuta 2019 - Strasbourg Väliaikainen painos
Muita menetelmiä kuin unionin tullikoodeksissa säädettyjä sähköisiä tietojenkäsittelymenetelmiä koskevan siirtymäkauden pidentäminen ***I
P8_TA-PROV(2019)0193A8-0342/2018
Päätöslauselma
 Konsolidoitu teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 13. maaliskuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 952/2013 muuttamisesta muita menetelmiä kuin unionin tullikoodeksissa säädettyjä sähköisiä tietojenkäsittelymenetelmiä koskevan siirtymäkauden pidentämiseksi (COM(2018)0085 – C8-0097/2018 – 2018/0040(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0085),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 33 ja 207 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8‑0097/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan työjärjestyksen 69 f artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksymän alustavan sopimuksen sekä neuvoston edustajan 14. helmikuuta 2019 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön (A8‑0342/2018),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  hyväksyy tähän päätöslauselmaan liitetyn Euroopan parlamentin ja neuvoston yhteisen lausuman, joka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden L-sarjassa yhdessä lopullisen säädöksen kanssa;

3.  panee merkille tämän päätöslauselman liitteenä olevan komission lausuman, joka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden L-sarjassa yhdessä lopullisen säädöksen kanssa;

4.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 13. maaliskuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/… antamiseksi asetuksen (EU) N:o 952/2013 muuttamisesta muita menetelmiä kuin unionin tullikoodeksissa säädettyjä sähköisiä tietojenkäsittelymenetelmiä koskevan siirtymäkauden pidentämiseksi
P8_TC1-COD(2019)0040

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 33 ja 207 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä(1),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Unionin tullikoodeksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013(2), jäljempänä ’koodeksi’, mukaan kaikki tietojenvaihto tulliviranomaisten välillä sekä talouden toimijoiden ja tulliviranomaisten välillä sekä näiden tietojen tallentaminen on tehtävä sähköisiä tietojenkäsittelymenetelmiä käyttäen.

(2)  Koodeksissa säädetään kuitenkin mahdollisuudesta käyttää siirtymäkaudella muuta tietojen vaihtamis- ja tallennusmenetelmää kuin sen 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja sähköisiä tietojenkäsittelymenetelmiä, jos koodeksin säännösten soveltamisessa tarvittavat sähköiset järjestelmät eivät vielä ole toiminnassa. Tämän siirtymäkauden on päätyttävä viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2020.

(3)  Koodeksissa säädetään, että jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä komission kanssa kehittääkseen, ylläpitääkseen ja käyttääkseen tullitietojen vaihtamisessa ja tallentamisessa käytettäviä sähköisiä järjestelmiä ja että komissio laatii työohjelman kyseisten sähköisten järjestelmien kehittämisestä ja käyttöönotosta.

(4)  Työohjelma laadittiin komission täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2016/578(3). Siinä on luettelo koodeksin soveltamiseksi edellytettävistä 17 sähköisestä järjestelmästä, joiden kehittämisestä vastaavat joko jäsenvaltiot yksin (kansallisella tasolla hallinnoitavat järjestelmät eli ”kansalliset järjestelmät”) tai jäsenvaltiot tiiviissä yhteistyössä komission kanssa (unionin laajuiset järjestelmät, joista osa sisältää sekä unionin osia että kansallisia osia eli ”Euroopan laajuiset järjestelmät”).

(5)  Työohjelmassa vahvistetaan aikataulu kyseisten kansallisten ja Euroopan laajuisten järjestelmien täytäntöönpanolle.

(6)  Siirtyminen pelkästään sähköisten järjestelmien käyttöön talouden toimijoiden ja tulliviranomaisten välisessä sekä tulliviranomaisten keskinäisessä tietojenvaihdossa mahdollistaa koodeksissa säädetyn yksinkertaistamisen täysimääräisen toteutumisen, mikä johtaa toimijoiden väliseen tehokkaampaan tietojenvaihtoon, tavaroiden saapumisen, passituksen ja poistumisen tehokkaampaan rekisteröintiin, keskitettyyn tulliselvitykseen ja yhtenäisiin tullitarkastuksiin unionin koko tullialueella ja vähentää näin hallinnollisia kustannuksia, byrokratiaa, virheitä ja petoksia tulli-ilmoituksissa sekä tuontipaikkakeinottelua.

(7)   ▌Sähköisten järjestelmien käyttöönotto edellyttää, että komissio ja jäsenvaltiot yhdenmukaistavat tietoelementit kansainvälisesti hyväksyttyjen tietomallien pohjalta, kuten koodeksissa vaaditaan, sekä rahallisten että ajallisten investointien tekemiseksi, ja ohjelmoivat eräissä tapauksissa nykyiset sähköiset järjestelmät kokonaan uudelleen. Jäsenvaltiot ovat suunnitelleet sähköisten järjestelmien kehittämisen eri tavoin, mikä on johtanut kyseisten järjestelmien eriaikaiseen käyttöönottoon eri puolilla unionia. ▌Sähköiset järjestelmät liittyvät läheisesti toisiinsa, joten niiden käyttöön ottaminen oikeassa järjestyksessä on tärkeää. Viivästykset yhden järjestelmän käyttöönotossa viivästyttävät sen vuoksi väistämättä muiden järjestelmien kehittämistä.▌ Koodeksi (mukaan lukien 31 päivänä joulukuuta 2020 päättyvät siirtymätoimenpiteet) annettiin vuonna 2013, mutta koodeksia täydentävät ja sen täytäntöönpanevat säännöt eli komission delegoitu asetus (EU) 2015/2446(4), komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2447(5) ja komission delegoitu asetus (EU) 2016/341(6) julkaistiin vasta vuosina 2015 ja 2016.▌ Tämän vuoksi sähköisten järjestelmien kehittämiseksi tarvittavien toiminnallisten ja teknisten määrittelyjen valmistuminen viivästyi.

(8)   Vaikka koodeksin 278 artiklassa asetetaan ainoastaan yksi määräaika, 31 päivä joulukuuta 2020, jolloin viimeistään kaikki kyseisessä artiklassa tarkoitetut sähköiset järjestelmät on otettava käyttöön, ja huolimatta unionissa ja joissakin jäsenvaltioissa budjettitasolla ja toiminnallisella tasolla toteutetuista toimista työn saattamiseksi päätökseen annetussa määräajassa, on käynyt ilmi, että jotkut järjestelmät voidaan ottaa vain osittain käyttöön kyseiseen päivämäärään mennessä. Tämä tarkoittaa, että joidenkin olemassa olevien järjestelmien käyttöä on jatkettava tämän päivämäärän jälkeenkin. Koska tämän määräajan pidentämistä koskevia lainsäädäntömuutoksia ei ole esitetty, yritykset ja tulliviranomaiset eivät pysty täyttämään tullioperaatioihin liittyviä tehtäviään ja oikeudellisia velvoitteitaan.

(9)   ▌Työtä olisi jatkettava 31 päivän joulukuuta 2020 jälkeen kolmen järjestelmäryhmän osalta. Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat kansalliset sähköiset järjestelmät, jotka koskevat unionin tullialueelle tuotujen tavaroiden saapumistiedonantoja, esittämistä, väliaikaisen varastoinnin ilmoituksia ja tulli-ilmoituksia (mukaan lukien erityismenettelyt ulkoista jalostusmenettelyä lukuun ottamatta) ja joita on päivitettävä tai muokattava tiettyjen koodeksissa säädettyjen vaatimusten huomioon ottamiseksi, kuten sen huomioimiseksi, että kyseisiin järjestelmiin syötettäviä tietoja koskevat vaatimukset on yhdenmukaistettava. Toiseen ryhmään kuuluvat t olemassa olevat sähköiset järjestelmät, joita on päivitettävä tiettyjen koodeksin edellyttämien seikkojen, kuten järjestelmiin syötettäviä tietoja koskevien vaatimusten yhdenmukaistamisen, ottamiseksi huomioon. Tähän ryhmään kuuluu kolme Euroopan laajuista järjestelmää (saapumisen yleisilmoituksia koskeva järjestelmä, ulkoista ja sisäistä passitusta koskeva järjestelmä ja unionin tullialueelta vietäviä tavaroita koskeva järjestelmä) ja kansallinen vientijärjestelmä (mukaan lukien kansallisia erityismenettelyjä koskevan järjestelmän vientiosa). Kolmanteen ryhmään kuuluu kolme uutta Euroopan laajuista sähköistä järjestelmää (mahdollisesta tai olemassa olevasta tullivelasta annettavaa vakuutta koskeva järjestelmä, tavaroiden tullioikeudellista asemaa koskeva järjestelmä ja keskitettyä tulliselvitystä koskeva järjestelmä). Komissio on laatinut yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa yksityiskohtaisen aikataulun näiden järjestelmien käyttöön ottamiseksi vuoden 2025 loppuun mennessä.

(10)   Sähköisten järjestelmien kehittämistä koskevien uusien suunnitelmien mukaisesti koodeksissa säädettyä siirtymäkautta, jonka aikana muita tietojen vaihtamis- ja tallennusjärjestelmiä kuin sen 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja sähköisiä tietojenkäsittelymenetelmiä saadaan käyttää, olisi jatkettava vuoden 2022 loppuun asti ensimmäisen ryhmän osalta ja vuoden 2025 loppuun asti toisen ja kolmannen sähköisten järjestelmien ryhmän osalta.

(11)   Koodeksin täytäntöön panemiseksi käyttöön otettaviin muihin järjestelmiin olisi sovellettava edelleen muille tietojen vaihtamis- ja tallennusjärjestelmille kuin sen 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuille sähköisille tietojenkäsittelymenetelmille 31 päiväksi joulukuuta 2020 vahvistettua yleistä päättymispäivää.

(12)  Jotta Euroopan parlamentti ja neuvosto voisivat seurata kaikkien koodeksin 278 artiklassa tarkoitettujen koodeksin säännösten soveltamiseksi tarvittavien sähköisten järjestelmien käyttöönottoa, komission olisi raportoitava säännöllisesti edistymisestä ja välitavoitteiden saavuttamisesta suunnitellussa aikataulussa. Jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava tätä varten kahdesti vuodessa asianmukaiset tiedot komissiolle. Kun kaikki sähköiset järjestelmät ovat toiminnassa, komission olisi arvioitava kyseisten järjestelmien tarkoituksenmukaisuutta toimivuustarkastuksella, joka tehdään vuoden kuluessa ensimmäisestä päivästä, jona kaikki nämä järjestelmät ovat toiminnassa.

(13)   Koodeksi olisi sen vuoksi muutettava,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EU) N:o 952/2013 muuttaminen

Muutetaan asetus (EU) N:o 952/2013 seuraavasti:

1)  Korvataan 278 artikla seuraavasti:"

”278 artikla

Siirtymätoimenpiteet

1.  Viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2020 päättyvän siirtymäkauden ajan voidaan käyttää muita tietojen vaihtamis- ja tallennusmenetelmiä kuin 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja sähköisiä tietojenkäsittelymenetelmiä ▌, jos muut koodeksin säännösten soveltamiseksi tarvittavat sähköiset järjestelmät kuin tämän artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut järjestelmät eivät ole vielä toiminnassa.

2.  Viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2022 päättyvän siirtymäkauden ajan voidaan käyttää muita menetelmiä kuin 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja sähköisiä tietojenkäsittelymenetelmiä, jos seuraavien koodeksin säännösten soveltamiseksi tarvittavat sähköiset järjestelmät eivät ole vielä toiminnassa:

   a) saapumistiedonantoa, esittämistä ja väliaikaisen varastoinnin ilmoitusta koskevat 133, 139, 145 ja 146 artiklan säännökset; ja
   b) unionin tullialueelle tuotujen tavaroiden tulli-ilmoitusta koskevat 158, 162, 163, 166, 167, 170–174, 201, 240, 250, 254 ja 256 artiklan säännökset.

3.   Viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2025 päättyvän siirtymäkauden ajan voidaan käyttää muita menetelmiä kuin 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja sähköisiä tietojenkäsittelymenetelmiä ▌, jos seuraavien koodeksin säännösten soveltamiseksi tarvittavat sähköiset järjestelmät eivät ole vielä toiminnassa:

   a) mahdollisen tai olemassa olevan tullivelan maksamisesta annettavaa vakuutta koskevat 89 artiklan 2 kohdan b alakohdan ja 89 artiklan 6 kohdan säännökset;
   b) saapumisen yleisilmoituksia ja riskianalyysiä koskevat 46, 47, 127, 128 ja 129 artiklan säännökset;
   c) tavaroiden tullioikeudellista asemaa koskevat 153 artiklan 2 kohdan säännökset;
   d) keskitettyä tulliselvitystä koskevat 179 artiklan säännökset;
   e) passitusta koskevat 210 artiklan a alakohdan, 215 artiklan 2 kohdan sekä 226, 227, 233 ja 234 artiklan säännökset; ja
   f) ulkoista jalostusmenettelyä, lähtöä edeltävää ilmoitusta, tavaroiden poistumista koskevia muodollisuuksia, unionitavaroiden vientiä, muiden kuin unionitavaroiden jälleenvientiä ja tavaroiden vientiä unionin tullialueelta koskevaa poistumisen yleisilmoitusta koskevat 258, 259, 263, ▌ 267, 269–272, 274 ja 275 artiklan säännökset.”

"

2)  Lisätään artikla seuraavasti:"

”278 a artikla

Raportointivelvoitteet

1.  Viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2019 ja sen jälkeen vuosittain siihen päivään, jona 278 artiklassa tarkoitetut sähköiset järjestelmät ovat kokonaan toiminnassa, komissio esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle vuotuisen kertomuksen kyseisten sähköisten järjestelmien kehittämisessä saavutetusta edistymisestä.

2.  Vuosittaisessa kertomuksessa arvioidaan komission ja jäsenvaltioiden edistymistä kunkin sähköisen järjestelmän kehittämisessä ottaen erityisesti huomioon seuraavat välitavoitteet:

   i) sähköisellä järjestelmällä suoritettavaa ulkoista viestintää koskevien teknisten määrittelyjen julkaisupäivä;
   ii) talouden toimijoiden kanssa suoritettavan yhdenmukaisuustestauksen ajankohta; ja
   iii) sähköisten järjestelmien ennakoidut ja tosiasialliset käyttöönottopäivät.

3.  Jos arviointi osoittaa, ettei edistyminen ole tyydyttävää, kertomuksessa on kuvattava myös korjaavia toimia, jotka on toteutettava sähköisten järjestelmien käyttöönoton varmistamiseksi ennen sovellettavan siirtymäkauden päättymistä.

4.  Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kahdesti vuodessa päivitetty taulukko omasta edistymisestään sähköisten järjestelmien kehittämisessä ja käyttöönotossa. Komissio julkaisee tällaiset päivitetyt tiedot verkkosivustollaan.”

"

3)   Korvataan 279 artikla seuraavasti:"

”279 artikla

Säädösvallan siirtäminen

Siirretään komissiolle valta antaa 284 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa määritellään säännöt tietojen vaihtamista ja tallentamista varten 278 artiklassa tarkoitetuissa tilanteissa.”

"

2 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty …ssa/ssä ….

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAN LIITE

Euroopan parlamentin ja neuvoston yhteinen lausuma

Euroopan parlamentti ja neuvosto suhtautuvat myönteisesti Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukseen nro 26/2018 ”Mikä on viivästyttänyt tullin tietoteknisten järjestelmien toteuttamista?” ja muihin viimeaikaisiin tullialaa koskeviin kertomuksiin, joista lainsäätäjät ovat saaneet paremman yleiskuvan unionin tullioperaatioiden parantamisen kannalta välttämättömien tietoteknisten järjestelmien täytäntöönpanon viivästymisen syistä.

Euroopan parlamentti ja neuvosto katsovat, että Euroopan tilintarkastustuomioistuimen mahdolliset tulevat tarkastukset, joissa arvioidaan komission unionin tullikoodeksin 278 a artiklan perusteella laatimia kertomuksia, voisivat auttaa välttämään lisäviiveitä.

Euroopan parlamentti ja neuvosto kehottavat komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan tällaiset tarkastukset kaikilta osin huomioon.

Komission lausuma

Komissio on tyytyväinen, että Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat päässeet sopimukseen ehdotuksesta, jolla pidennettäisiin unionin tullikoodeksissa säädettyä muiden menetelmien kuin sähköisten tietojenkäsittelymenetelmien siirtymäkautta.

Komissio panee merkille Euroopan parlamentin ja neuvoston yhteisen lausuman, jossa todetaan, että jos Euroopan tilintarkastustuomioistuin arvioi komission unionin tullikoodeksin 278 a artiklan perusteella laatimia kertomuksia, tämä voisi auttaa välttämään lisäviivästyksiä.

Jos tilintarkastustuomioistuin päättää arvioida komission kertomuksia, komissio toimii Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan 3 kohdan mukaisesti täydessä yhteistyössä Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kanssa ja ottaa sen havainnot täysin huomioon.

(1)Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 13. maaliskuuta 2019.
(2)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 952/2013, annettu 9 päivänä lokakuuta 2013, unionin tullikoodeksista (EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1).
(3)Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/578, annettu 11 päivänä huhtikuuta 2016, unionin tullikoodeksissa säädettyjen sähköisten järjestelmien kehittämistä ja käyttöönottoa koskevan työohjelman vahvistamisesta (EUVL L 99, 15.4.2016, s. 6).
(4)Komission delegoitu asetus (EU) 2015/2446, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 täydentämisestä tiettyjä unionin tullikoodeksin säännöksiä koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen osalta (EUVL L 343, 29.12.2015, s. 1).
(5)Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2447, annettu 24 päivänä marraskuuta 2015, unionin tullikoodeksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 tiettyjen säännösten täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EUVL L 343, 29.12.2015, s. 558).
(6)Komission delegoitu asetus (EU) 2016/341, annettu 17 päivänä joulukuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 täydentämisestä unionin tullikoodeksin tiettyjä säännöksiä koskevilla siirtymäsäännöksillä sikäli kuin asiaankuuluvat sähköiset järjestelmät eivät ole vielä toiminnassa ja delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 muuttamisesta (EUVL L 69, 15.3.2016, s. 1).

Päivitetty viimeksi: 15. maaliskuuta 2019Oikeudellinen huomautus