Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/0040(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0342/2018

Teksty złożone :

A8-0342/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 13/03/2019 - 19.5

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0193

Teksty przyjęte
PDF 195kWORD 56k
Środa, 13 marca 2019 r. - Strasburg Wersja tymczasowa
Przedłużenie przejściowego okresu wykorzystywania środków innych niż techniki elektronicznego przetwarzania danych, przewidzianego w unijnym kodeksie celnym ***I
P8_TA-PROV(2019)0193A8-0342/2018
Rezolucja
 Tekst skonsolidowany

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 952/2013 w celu przedłużenia przejściowego okresu wykorzystywania środków innych niż techniki elektronicznego przetwarzania danych, przewidzianego w unijnym kodeksie celnym (COM(2018)0085 – C8-0097/2018 – 2018/0040(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0085),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 33 i 207 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0097/2018),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając wstępne porozumienie zatwierdzone przez komisję przedmiotowo właściwą na podstawie art. 69f ust. 4 Regulaminu oraz przekazane pismem z dnia 14 lutego 2019 r. zobowiązanie przedstawiciela Rady do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (A8-0342/2018),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zatwierdza wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego i Rady załączone do niniejszej rezolucji, które zostanie opublikowane w serii L Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej razem z ostatecznym aktem ustawodawczym;

3.  przyjmuje do wiadomości oświadczenie Komisji załączone do niniejszej rezolucji, które zostanie opublikowane w serii L Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej razem z ostatecznym aktem ustawodawczym;

4.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 13 marca 2019 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/...
zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 952/2013 w celu przedłużenia okresu przejściowego wykorzystywania sposobów innych niż techniki elektronicznego przetwarzania danych przewidzianych w unijnym kodeksie celnym
P8_TC1-COD(2180)0040

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 33 i 207,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą(1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)  Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającym unijny kodeks celny(2) („kodeks”) wszelka wymiana informacji między organami celnymi oraz między przedsiębiorcami i organami celnymi, a także przechowywanie takich informacji powinno się odbywać za pomocą technik elektronicznego przetwarzania danych.

(2)  Kodeks zezwala jednak na wykorzystywanie w okresie przejściowym sposobów wymiany i przechowywania informacji innych niż techniki elektronicznego przetwarzania danych, o których mowa w jego art. 6 ust. 1, w zakresie, w jakim systemy teleinformatyczne niezbędne do stosowania przepisów kodeksu nie zostały jeszcze wdrożone. Okres przejściowy musi zakończyć się najpóźniej 31 grudnia 2020 r.

(3)  Zgodnie z kodeksem państwa członkowskie współpracują z Komisją w celu rozwijania, utrzymywania i wykorzystywaniu systemów teleinformatycznych służących do wymiany i przechowywania informacji celnych, a Komisja sporządza program prac dotyczący rozwoju i wykorzystywania tych systemów teleinformatycznych.

(4)  Program prac został ustanowiony decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/578(3). Program zawiera wykaz 17 systemów teleinformatycznych, które muszą zostać rozwinięte do celów stosowania kodeksu albo przez same państwa członkowskie (w przypadku systemów zarządzanych na poziomie krajowym – „systemy krajowe”), albo przez państwa członkowskie i Komisję w ramach ścisłej współpracy (w przypadku ogólnounijnych systemów, z których niektóre składają się zarówno z komponentów ogólnounijnych, jak i komponentów krajowych – „systemy transeuropejskie”).

(5)  W programie prac określono harmonogram planu wdrażania tych systemów krajowych i transeuropejskich.

(6)  Całkowite przejście na stosowanie systemów teleinformatycznych w kontaktach między przedsiębiorstwami a organami celnymi oraz między organami celnymi pozwoli w pełni wprowadzić uproszczenia, o których mowa w kodeksie, prowadząc do lepszej wymiany informacji między podmiotami, sprawniejszej rejestracji przybycia, tranzytu i wyprowadzenia towarów, odprawy scentralizowanej i zharmonizowanych kontroli celnych na całym obszarze celnym Unii, ograniczając tym samym koszty administracyjne, biurokrację, błędy i oszustwa w zgłoszeniach celnych i wybór miejsc przywozu.

(7)   ▌Utworzenie▌ systemów teleinformatycznych wymaga od Komisji▌ i państw członkowskich zharmonizowania danych na podstawie przyjętych na poziomie międzynarodowym modeli danych zgodnie z wymogami kodeksu, zainwestowania zarówno środków finansowych, jak i czasu, a w niektórych przypadkach – pełnego przeprogramowania istniejących systemów teleinformatycznych. Państwa członkowskie zaplanowały rozwój tych systemów teleinformatycznych w różnych terminach, a przez to systemy te wdrażane są w Unii w różnym czasie. Systemy teleinformatyczne są ze sobą ściśle powiązane, dlatego należy je wprowadzać w odpowiedniej kolejności. Opóźnienia w rozwijaniu jednego systemu będą zatem w sposób nieunikniony prowadziły do opóźnień w rozwijaniu innych. ▌Kodeks (w tym data zakończenia obowiązywania środków przejściowych w dniu 31 grudnia 2020 r.) został przyjęty w 2013 r., ale przepisy uzupełniające i wykonawcze, a mianowicie rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446(4), rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447(5) i rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/341(6), zostały opublikowane dopiero w 2015 i 2016 r▌. Spowodowało to opóźnienie w określeniu specyfikacji funkcjonalnych i technicznych, niezbędnych do rozwijania systemów teleinformatycznych.

(8)   Mimo że art. 278 kodeksu określa jeden termin, upływający 31 grudnia 2020 r., na wdrożenie wszystkich systemów, o których mowa w tym artykule, i pomimo wysiłków Unii i niektórych państw członkowskich podejmowanych na poziomie budżetowym i operacyjnym w celu zakończenia prac w określonym terminie, stało się jasne, że niektóre systemy ▌mogą zostać wdrożone do tego czasu jedynie częściowo. Oznacza to, że niektóre wcześniej istniejące systemy będą nadal musiały być używane po tej dacie. W przypadku braku zmian legislacyjnych przedłużających ten termin przedsiębiorstwa i organy celne nie będą w stanie wykonywać swoich obowiązków i zobowiązań prawnych dotyczących operacji celnych.

(9)   ▌Po 31 grudnia 2020 r. nadal powinny być prowadzone prace nad trzema grupami systemów. Pierwsza grupa składa się z krajowych systemów teleinformatycznych dotyczących powiadomień o przybyciu, przedstawienia, deklaracji do czasowego składowania oraz zgłoszeń celnych towarów wprowadzanych na obszar celny Unii (w tym procedur specjalnych, z wyjątkiem uszlachetniania biernego), które należy zmodernizować lub opracować w celu uwzględnienia niektórych wymogów kodeksu, takich jak harmonizacja wymogów dotyczących danych, które mają być wprowadzane do tych systemów. Druga grupa składa się z istniejących systemów teleinformatycznych, które muszą zostać zmodernizowane w celu uwzględnienia określonych wymogów kodeksu, takich jak harmonizacja wymogów dotyczących danych, które mają być wprowadzane do systemów. Grupa ta składa się z trzech systemów transeuropejskich (system dotyczący przywozowych deklaracji skróconych, system dotyczący tranzytu zewnętrznego i wewnętrznego, system dotyczący towarów wyprowadzanych poza obszar celny Unii) oraz krajowego systemu wywozu (w tym komponentu wywozowego krajowego systemu procedur specjalnych). Trzecia grupa składa się z trzech nowych transeuropejskich systemów teleinformatycznych (systemy dotyczące zabezpieczeń potencjalnego lub istniejącego długu celnego, statusu celnego towarów i odprawy scentralizowanej. Komisja opracowała we współpracy z państwami członkowskimi szczegółowy harmonogram w celu wdrożenia tych systemów w okresie do końca 2025 r.

(10)   Zgodnie z nowym planowaniem rozwijania systemów teleinformatycznych ustanowiony w kodeksie okres, podczas którego można wykorzystywać przejściowo sposoby wymiany i przechowywania informacji inne niż techniki elektronicznego przetwarzania danych, o których mowa w art. 6 ust. 1 kodeksu, powinien zostać przedłużony w odniesieniu do pierwszej grupy systemów teleinformatycznych do 2022 r., a w odniesieniu do drugiej i trzeciej grupy systemów teleinformatycznych – do 2025 r.

(11)   W odniesieniu do pozostałych systemów tworzonych na potrzeby wdrażania kodeksu zasadniczą datą końcową wykorzystywania sposobów wymiany i przechowywania informacji innych niż techniki elektronicznego przetwarzania danych, o których mowa w art. 6 ust. 1 kodeksu, powinien nadal być 31 grudnia 2020 r.

(12)  W celu umożliwienia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie monitorowania wdrażania wszystkich systemów teleinformatycznych niezbędnych do stosowania przepisów kodeksu, o których mowa w jego art. 278, Komisja powinna składać regularne sprawozdania z poczynionych postępów oraz z osiągania celów pośrednich planowanego harmonogramu. Dwa razy w roku państwa członkowskie powinny w tym celu przekazywać Komisji stosowne informacje. Po wdrożeniu wszystkich systemów teleinformatycznych Komisja powinna ocenić ich adekwatność, przeprowadzając kontrolę sprawności po upływie jednego roku od pierwszego dnia, w którym wszystkie te systemy zostaną wdrożone.

(13)   Należy zatem odpowiednio zmienić kodeks,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiany rozporządzenia (UE) nr 952/2013

W rozporządzeniu (UE) nr 952/2013 wprowadza się następujące zmiany:

1)  art. 278 otrzymuje brzmienie:"

„Artykuł 278

Środki przejściowe

1.  Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r. sposoby wymiany i przechowywania informacji inne niż techniki elektronicznego przetwarzania danych, o których mowa w art. 6 ust. 1, można wykorzystywać przejściowo▌, jeżeli nie zostały jeszcze wdrożone systemy teleinformatyczne niezbędne do stosowania przepisów kodeksu inne niż te, o których mowa w ust. 2 i 3 niniejszego artykułu.

2.  Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2022 r. sposoby inne niż techniki elektronicznego przetwarzania danych, o których mowa w art. 6 ust. 1, można wykorzystywać przejściowo, jeżeli nie zostały jeszcze wdrożone systemy teleinformatyczne niezbędne do stosowania następujących przepisów kodeksu:

   a) przepisy dotyczące powiadomienia o przybyciu, przedstawienia oraz deklaracji do czasowego składowania, określone w art. 133, 139, 145 i 146; oraz
   b) przepisy dotyczące zgłoszenia celnego dotyczącego towarów wprowadzanych na obszar celny Unii, określone w art. 158, 162, 163, 166, 167, 170–174, 201, 240, 250, 254 i 256.

3.   Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2025 r. sposoby inne niż techniki elektronicznego przetwarzania danych, o których mowa w art. 6 ust. 1, można wykorzystywać przejściowo▌, jeżeli nie zostały jeszcze wdrożone systemy teleinformatyczne niezbędne do stosowania następujących przepisów kodeksu:

   a) przepisy dotyczące zabezpieczenia potencjalnego lub istniejącego długu celnego, określone w art. 89 ust. 2 lit. b) i art. 89 ust. 6;
   b) przepisy dotyczące przywozowej deklaracji skróconej i analizy ryzyka, określone w art. 46, 47, 127, 128 i 129;
   c) przepisy dotyczące statusu celnego towarów, określone w art. 153 ust. 2;
   d) przepisy dotyczące odprawy scentralizowanej, określone w art. 179;
   e) przepisy dotyczące tranzytu, określone w art. 210 lit. a), art. 215 ust. 2 oraz art. 226, 227, 233 i 234; oraz
   f) przepisy dotyczące uszlachetniania biernego, deklaracji poprzedzających wyprowadzenie, formalności przy wyprowadzeniu towarów, wywozu towarów unijnych, powrotnego wywozu towarów nieunijnych oraz wywozowych deklaracji skróconych do celów wyprowadzenia poza obszar celny Unii, określone w art. 258, 259, 263, 267, 269, 270, 271, 272, 274 i 275.”;

"

2)  dodaje się artykuł w brzmieniu:"

„Artykuł 278a

Obowiązki w zakresie sprawozdawczości

1.  Do dnia 31 grudnia 2019 r., a następnie co roku, do dnia pełnego wdrożenia systemów teleinformatycznych, o których mowa w art. 278, Komisja składa Parlamentowi Europejskiemu i Radzie roczne sprawozdanie dotyczące postępów w rozwijaniu tych systemów teleinformatycznych.

2.  W rocznym sprawozdaniu ocenia się postępy Komisji i państw członkowskich w rozwijaniu poszczególnych systemów teleinformatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem następujących celów pośrednich:

   (i) termin publikacji specyfikacji technicznych dotyczących komunikacji zewnętrznej systemu teleinformatycznego;
   (ii) okres badania zgodności z systemami przedsiębiorców; oraz
   (iii) oczekiwane i faktyczne terminy dotyczące wdrażania systemów teleinformatycznych.

3.  Jeżeli ocena wykaże, że postęp nie jest zadowalający, w sprawozdaniu opisuje się również działania zaradcze, jakie należy podjąć w celu wdrożenia systemów teleinformatycznych przed końcem mającego zastosowanie okresu przejściowego.

4.  Państwa członkowskie przekazują Komisji dwa razy w roku zaktualizowaną tabelę z własnymi postępami w rozwijaniu i wdrażaniu systemów teleinformatycznych. Komisja publikuje takie zaktualizowane informacje na swojej stronie internetowej.”;

"

3)   art. 279 otrzymuje brzmienie:"

„Artykuł 279

Przekazanie uprawnień

Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych, zgodnie z art. 284, określających przepisy dotyczące wymiany i przechowywania danych w sytuacjach, o których mowa w art. 278.”.

"

Artykuł 2

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w … dnia …

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady

Przewodniczący Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego i Rady

Parlament Europejski i Rada z zadowoleniem przyjmują sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nr 26/2018 pt. „Szereg opóźnień we wdrażaniu informatycznych systemów celnych: jak do nich doszło?” i inne istotne sprawozdania w dziedzinie ceł, które dały współustawodawcom lepszy ogląd przyczyn opóźnień we wdrażaniu systemów informatycznych niezbędnych do usprawnienia operacji celnych w UE.

Parlament Europejski i Rada uważają, że każda przyszła kontrola Europejskiego Trybunału Obrachunkowego oceniająca sprawozdania przygotowane przez Komisję na podstawie art. 278a unijnego kodeksu celnego może pozwolić uniknąć dalszych opóźnień.

Parlament Europejski i Rada wzywają Komisję i państwa członkowskie do pełnego uwzględnienia takich kontroli.

Oświadczenie Komisji

Komisja z zadowoleniem przyjmuje porozumienie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wniosku dotyczącego przedłużenia przejściowego okresu wykorzystywania środków innych niż techniki elektronicznego przetwarzania danych, przewidzianego w unijnym kodeksie celnym.

Komisja przyjmuje do wiadomości wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego i Rady, w którym stwierdzono, że wszelkie przyszłe prace Europejskiego Trybunału Obrachunkowego oceniające sprawozdania przygotowane przez Komisję na podstawie art. 278a unijnego kodeksu celnego mogłyby pozytywnie przyczynić się do uniknięcia dalszych opóźnień.

Jeżeli Trybunał Obrachunkowy zdecyduje o ocenie sprawozdań Komisji, Komisja, zgodnie z art. 287 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, będzie w pełni współpracować z Europejskim Trybunałem Obrachunkowym i w pełni uwzględniać takie ustalenia.

(1) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 13 marca 2019 r.
(2)Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1).
(3)Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/578 z dnia 11 kwietnia 2016 r. ustanawiająca program prac dotyczący rozwoju i wykorzystywania systemów teleinformatycznych przewidziany w unijnym kodeksie celnym (Dz.U. L 99 z 15.4.2016, s. 6).
(4)Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego (Dz.U. L 343 z 29.12.2015, s. 1).
(5)Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz.U. L 343 z 29.12.2015, s. 558).
(6)Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/341 z dnia 17 grudnia 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego w okresie, gdy nie działają jeszcze odpowiednie systemy teleinformatyczne, i zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2015/2446 (Dz.U. L 69 z 15.3.2016, s. 1).

Ostatnia aktualizacja: 15 marca 2019Informacja prawna