Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0040(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0342/2018

Texte depuse :

A8-0342/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 13/03/2019 - 19.5

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0193

Texte adoptate
PDF 184kWORD 58k
Miercuri, 13 martie 2019 - Strasbourg Ediţie provizorie
Prelungirea utilizării tranzitorii a altor mijloace decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor prevăzute în Codul vamal al Uniunii ***I
P8_TA-PROV(2019)0193A8-0342/2018
Rezoluţie
 Text consolidat

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 13 martie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 în vederea prelungirii utilizării tranzitorii a altor mijloace decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor prevăzute în Codul vamal al Uniunii (COM(2018)0085 – C8-0097/2018 – 2018/0040(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0085),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolele 33 și 207 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0097/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 14 februarie 2019, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (A8-0342/2018),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  aprobă declarația comună a Parlamentului și a Consiliului anexată la prezenta rezoluție, care va fi publicată în seria L a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, împreună cu versiunea finală a actului legislativ;

3.  ia act de declarația Comisiei anexată la prezenta rezoluție, care va fi publicată în seria L a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, împreună cu versiunea finală a actului legislativ;

4.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 13 martie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2019/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 în vederea prelungirii utilizării tranzitorii a altor mijloace decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor prevăzute în Codul vamal al Uniunii
P8_TC1-COD(2018)0040

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolele 33 și 207,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară(1),

întrucât:

(1)  În temeiul Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii(2) („codul”), toate schimburile de informații între autoritățile vamale și între operatorii economici și autoritățile vamale, precum și stocarea acestor informații se efectuează prin utilizarea tehnicilor de prelucrare electronică a datelor.

(2)  Totuși, codul permite utilizarea altor mijloace de schimb și stocare a informațiilor decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor menționate la articolul 6 alineatul (1) din cod pentru o perioadă de tranziție, în măsura în care sistemele electronice necesare pentru aplicarea dispozițiilor codului nu sunt încă operaționale. Perioada de tranziție trebuie să se încheie cel târziu la 31 decembrie 2020.

(3)  În conformitate cu codul, statele membre trebuie să coopereze cu Comisia pentru a dezvolta, întreține și utiliza sistemele electronice destinate schimbului de informații vamale și stocării unor astfel de informații, iar Comisia trebuie să elaboreze un program de lucru referitor la dezvoltarea și instalarea sistemelor electronice respective.

(4)  Programul de lucru a fost stabilit prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/578 a Comisiei(3). Acesta conține o listă de 17 sisteme electronice care trebuie dezvoltate pentru punerea în aplicare a codului, fie de statele membre (în cazul sistemelor care urmează a fi gestionate la nivel național - „sisteme naționale”), fie de statele membre și de Comisie în strânsă colaborare (în cazul sistemelor la nivelul întregii Uniuni, dintre care unele constau atât în componente la nivelul întregii Uniuni, cât și în componente naționale - „sisteme transeuropene”).

(5)  Programul de lucru stabilește calendarul pentru implementarea sistemelor transeuropene și naționale respective.

(6)  Trecerea la o utilizare completă a sistemelor electronice pentru interacțiunile dintre operatorii economici și autoritățile vamale, precum și între autoritățile vamale, va permite ca simplificările prevăzute în cod să producă efecte depline, ceea ce va avea ca rezultat schimbul mai eficient de informații între actori, înregistrarea mai eficace a sosirii, tranzitului și ieșirii mărfurilor, vămuirea centralizată și controale vamale armonizate pe întreg teritoriul vamal al Uniunii, reducând astfel costurile administrative, birocrația, erorile și cazurile de fraudă în declarațiile vamale și practica de alegere a celui mai favorabil punct de import.

(7)   Introducerea ▌sistemelor electronice presupune din partea Comisiei și a statelor membre armonizarea elementelor de date pe baza modelelor de date acceptate pe plan internațional, astfel cum se prevede în cod, realizarea de investiții financiare, precum și timp investit, și, în unele cazuri, o reprogramare completă a sistemelor electronice existente ▌. Statele membre au programat dezvoltarea respectivelor sisteme electronice diferit, ceea ce a condus la diferențe în eșalonarea implementării acestor sisteme în întreaga Uniune. ▌Deoarece sistemele electronice sunt strâns interconectate, este importantă introducerea lor în ordinea corectă. Întârzierile în dezvoltarea unui sistem vor duce, în mod inevitabil, la întârzieri în dezvoltarea altora. ▌Codul (inclusiv data-limită pentru măsurile tranzitorii, stabilită la 31 decembrie 2020) a fost adoptat în 2013, însă normele de completare și de punere în aplicare a acestuia, și anume Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei(4), Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei(5) și Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei(6), au fost publicate doar în 2015 și 2016. ▌Acest lucru a dus la întârzierea elaborării specificațiilor tehnice și funcționale necesare pentru dezvoltarea sistemelor electronice.

(8)   Deși articolul 278 din cod a stabilit data de 31 decembrie 2020 ca termen-limită unic pentru instalarea tuturor sistemelor menționate la articolul respectiv și în ciuda eforturilor depuse de Uniune și de unele dintre statele membre la nivel bugetar și operațional pentru a finaliza lucrările în termenul acordat, a devenit evident că unele sisteme nu pot fi instalate decât parțial până la acea dată. Acest lucru înseamnă că unele sisteme preexistente vor trebui utilizate în continuare și după respectiva dată. În lipsa unor modificări legislative care să extindă acest termen, societățile și autoritățile vamale nu vor fi în măsură să își îndeplinească îndatoririle și obligațiile legale aferente operațiunilor vamale.

(9)   ▌Lucrările ar trebui să continue după 31 decembrie 2020 în cazul a trei categorii de sisteme. Primul grup constă în sistemele electronice naționale prin care se face notificarea sosirii, prezentarea, declarațiile de depozitare temporară și declarațiile vamale pentru mărfurile introduse pe teritoriul vamal al Uniunii (inclusiv regimurile speciale, cu excepția regimului de perfecționare pasivă) care trebuie modernizate sau construite pentru a lua în considerare anumite cerințe ale codului, cum ar fi armonizarea cerințelor privind datele care trebuie introduse în aceste sisteme. Al doilea grup constă în sistemele electronice existente care trebuie să fie modernizate pentru a lua în considerare anumite cerințe ale codului, precum armonizarea cerințelor în materie de date care urmează să fie introduse în sistemele respective. Acest grup constă în trei sisteme transeuropene (sistemul care se ocupă de declarațiile sumare de intrare, sistemul care se ocupă de tranzitul extern și intern și sistemul care se ocupă de mărfurile scoase de pe teritoriul vamal al Uniunii), precum și în sistemul național de export (inclusiv componenta de export a sistemului național de regimuri speciale). Al treilea grup constă în trei noi sisteme electronice transeuropene (sistemele privind garanțiile pentru datorii vamale existente sau potențiale, statutul vamal al mărfurilor și vămuirea centralizată). Comisia, în parteneriat cu statele membre, a elaborat un calendar detaliat în vederea instalării acestor sisteme până la sfârșitul anului 2025.

(10)   În conformitate cu noua planificare pentru dezvoltarea sistemelor electronice, perioada prevăzută de cod în care pot fi utilizate în mod tranzitoriu alte mijloace de schimb și de stocare a informațiilor decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor menționate la articolul 6 alineatul (1) din cod ar trebui să fie prelungită până în 2022 în ceea ce privește primul grup, respectiv până în 2025 în ceea ce privește al doilea și al treilea grup de sisteme electronice.

(11)   În ceea ce privește celelalte sisteme care urmează să fie introduse în scopul punerii în aplicare a codului, ar trebui să se aplice în continuare data-limită generală, și anume 31 decembrie 2020, pentru utilizarea altor mijloace de schimb și stocare a informațiilor decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor menționate la articolul 6 alineatul (1) din cod.

(12)  Pentru a le permite Parlamentului European și Consiliului să monitorizeze instalarea tuturor sistemelor electronice necesare pentru aplicarea dispozițiilor codului menționate la articolul 278 din acesta, Comisia ar trebui să raporteze cu regularitate cu privire la progresele realizate și la atingerea obiectivelor intermediare în intervalul de timp preconizat. Statele membre ar trebui să furnizeze Comisiei informații adecvate în acest scop, de două ori pe an. Odată ce toate sistemele electronice sunt operaționale, Comisia ar trebui să evalueze dacă aceste sisteme sunt adecvate scopului, prin intermediul unei verificări a adecvării lansate în termen de un an de la data la care aceste sisteme devin toate operaționale.

(13)   Prin urmare, codul ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificarea Regulamentului (UE) nr. 952/2013

Regulamentul (UE) nr. 952/2013 se modifică după cum urmează:

1.  Articolul 278 se înlocuiește cu următorul text:"

„Articolul 278

Măsuri tranzitorii

(1)  Cel târziu până la 31 decembrie 2020, mijloacele de schimb și de stocare a datelor, altele decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor menționate la articolul 6 alineatul (1), pot fi utilizate în mod tranzitoriu ▌în cazul în care nu sunt încă operaționale sistemele electronice necesare pentru aplicarea dispozițiilor codului, altele decât cele menționate la alineatele (2) și (3) de la prezentul articol.

(2)  Cel târziu până la 31 decembrie 2022, pot fi utilizate în mod tranzitoriu alte mijloace decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor menționate la articolul 6 alineatul (1), în cazul în care sistemele electronice necesare pentru aplicarea următoarelor dispoziții ale codului nu sunt încă operaționale:

   (a) dispozițiile privind notificarea sosirii, prezentarea și declarațiile de depozitare temporară prevăzute la articolele 133, 139, 145 și 146; și
   (b) dispozițiile privind declarația vamală pentru mărfurile introduse pe teritoriul vamal al Uniunii prevăzute la articolele 158, 162, 163, 166, 167, 170-174, 201, 240, 250, 254 și 256.

(3)   Cel târziu până la 31 decembrie 2025, pot fi utilizate în mod tranzitoriu ▌alte mijloace decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor menționate la articolul 6 alineatul (1), în cazul în care sistemele electronice necesare pentru aplicarea următoarelor dispoziții ale codului nu sunt încă operaționale:

   (a) dispozițiile privind garanțiile pentru datorii vamale existente sau potențiale, prevăzute la articolul 89 alineatul (2) litera (b) și la articolul 89 alineatul (6);
   (b) dispozițiile privind declarațiile sumare de intrare și analiza de risc prevăzute la articolele 46, 47, 127, 128 și 129;
   (c) dispozițiile privind statutul vamal al mărfurilor prevăzute la articolul 153 alineatul (2);
   (d) dispozițiile privind vămuirea centralizată prevăzute la articolul 179;
   (e) dispozițiile privind tranzitul prevăzute la articolul 210 litera (a), la articolul 215 alineatul (2) ▌și la articolele 226, 227, 233 și 234; și
   (f) dispozițiile privind regimul de perfecționare pasivă, declarațiile prealabile la ieșire, formalitățile la ieșirea mărfurilor, exportul mărfurilor unionale, reexportul mărfurilor neunionale și declarațiile sumare de ieșire pentru scoaterea mărfurilor de pe teritoriul vamal al Uniunii prevăzute la articolele 258, 259, 263, 267, 269, 270, 271, 272, 274 și 275.”

"

2.  Se introduce următorul articol:"

„Articolul 278a

Obligații de raportare

(1)  Până la 31 decembrie 2019 și, ulterior, în fiecare an, până la data la care sistemele electronice menționate la articolul 278 devin pe deplin operaționale, Comisia transmite un raport anual Parlamentului European și Consiliului privind progresele realizate în dezvoltarea respectivelor sisteme electronice.

(2)  Raportul anual evaluează progresele înregistrate de Comisie și de statele membre în dezvoltarea fiecăruia dintre sistemele electronice, ținând seama în special de următoarele etape:

   (i) data publicării specificațiilor tehnice pentru comunicarea externă aferente sistemului electronic;
   (ii) perioada de testare a conformității în colaborare cu operatorii economici; și
   (iii) data preconizată și data efectivă a instalării sistemelor electronice.

(3)  Dacă evaluarea indică faptul că progresele nu sunt satisfăcătoare, raportul descrie, de asemenea, acțiunile de atenuare care urmează să fie întreprinse pentru a asigura instalarea sistemelor electronice înainte de încheierea perioadei de tranziție aplicabile.

(4)  Statele membre transmit Comisiei, de două ori pe an, un tabel actualizat conținând propriile progrese în dezvoltarea și instalarea sistemelor electronice. Comisia publică aceste informații actualizate pe site-ul său web.”

"

3.   Articolul 279 se înlocuiește cu următorul text:"

„Articolul 279

Delegarea de competențe

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 284 pentru a stabili normele privind schimbul și stocarea de date în situațiile menționate la articolul 278.”

"

Articolul 2

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la ...,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Președintele Președintele

ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ

Declarație comună a Parlamentului European și a Consiliului

Parlamentul European și Consiliul salută Raportul special nr. 26/2018 al Curții de Conturi Europene intitulat „O serie de întârzieri înregistrate în implementarea sistemelor informatice vamale: ce anume nu a funcționat?” și alte rapoarte recente relevante în domeniul vamal, care le-au oferit colegiuitorilor o imagine de ansamblu mai clară asupra cauzelor întârzierilor în ceea ce privește implementarea sistemelor informatice necesare pentru îmbunătățirea operațiunilor vamale în UE.

Parlamentul European și Consiliul consideră că un eventual viitor audit al Curții de Conturi Europene în cadrul căruia să se evalueze rapoartele elaborate de Comisie în temeiul articolului 278a din Codul vamal al Uniunii ar putea avea o contribuție pozitivă la evitarea altor întârzieri.

Parlamentul European și Consiliul invită Comisia și statele membre să țină seama pe deplin de aceste audituri.

Declarația Comisiei

Comisia salută acordul Parlamentului European și al Consiliului cu privire la propunerea de a se prelungi termenul pentru utilizarea tranzitorie a altor mijloace decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor prevăzute în Codul vamal al Uniunii.

Comisia ia act de declarația comună a Parlamentului European și a Consiliului în care se menționează că orice activitate viitoare a Curții de Conturi Europene prin care se evaluează rapoartele pregătite de Comisie în temeiul articolului 278a din Codul vamal al Uniunii ar putea avea o contribuție pozitivă la evitarea altor întârzieri.

În cazul în care Curtea de Conturi decide să evalueze rapoartele Comisiei, Comisia, conform articolului 287 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, va colabora pe deplin cu Curtea de Conturi Europeană și va lua în totalitate în considerare aceste constatări.

(1) Poziția Parlamentului European din 13 martie 2019.
(2)Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (JO L 269, 10.10.2013, p. 1).
(3)Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/578 a Comisiei din 11 aprilie 2016 de stabilire a programului de lucru referitor la dezvoltarea și instalarea sistemelor electronice prevăzute în Codul vamal al Uniunii (JO L 99, 15.4.2016, p. 6).
(4)Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele detaliate ale anumitor dispoziții ale Codului vamal al Uniunii (JO L 343, 29.12.2015, p. 1).
(5)Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii (JO L 343, 29.12.2015, p. 558).
(6)Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele tranzitorii pentru anumite dispoziții din Codul vamal al Uniunii, în cazul în care sistemele electronice relevante nu sunt încă operaționale, și de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei (JO L 69, 15.3.2016, p. 1).

Ultima actualizare: 15 martie 2019Notă juridică