Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0040(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0342/2018

Predkladané texty :

A8-0342/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/03/2019 - 19.5

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0193

Prijaté texty
PDF 195kWORD 51k
Streda, 13. marca 2019 - Štrasburg Prechodná verzia
Predĺženie prechodného používania iných prostriedkov ako techník elektronického spracovania údajov stanovených v Colnom kódexe Únie ***I
P8_TA-PROV(2019)0193A8-0342/2018
Uznesenie
 Zjednotený text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. marca 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 952/2013 s cieľom predĺžiť prechodné používanie iných prostriedkov ako techník elektronického spracovania údajov stanovených v Colnom kódexe Únie (COM(2018)0085 – C8-0097/2018 – 2018/0040(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0085),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a články 33 a 207 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8‑0097/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste zo 14. februára 2019, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A8-0342/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  schvaľuje spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu a Rady, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu, ktoré bude uverejnené v Úradnom vestníku Európske únie v sérii L spolu s konečným znením legislatívneho aktu;

3.  berie na vedomie vyhlásenie Komisie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu, ktoré bude uverejnené v Úradnom vestníku Európske únie v sérii L spolu s konečným znením legislatívneho aktu;;

4.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 13. marca 2019 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/..., ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 952/2013 s cieľom predĺžiť prechodné používanie iných prostriedkov ako techník elektronického spracovania údajov stanovených v Colnom kódexe Únie
P8_TC1-COD(2018)0040

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 33 a článok 207,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(1),

keďže:

(1)  Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie(2) (ďalej len „kódex“), sa každá výmena informácií medzi colnými orgánmi, ako aj medzi hospodárskymi subjektmi a colnými orgánmi, a uchovávanie takýchto informácií, majú uskutočniť s využitím techník elektronického spracovania údajov.

(2)  Podľa kódexu je však možné počas prechodného obdobia používať iné prostriedky výmeny a uchovávania informácií ako techniky elektronického spracovania údajov uvedené v jeho článku 6 ods. 1, a to do tej miery, v akej elektronické systémy, ktoré sú potrebné na uplatňovanie ustanovení kódexu, ešte nie sú funkčné. Uvedené prechodné obdobie sa musí skončiť najneskôr do 31. decembra 2020.

(3)  V súlade s kódexom majú členské štáty spolupracovať s Komisiou na vývoji, správe a využívaní elektronických systémov na výmenu a uchovávanie colných informácií a Komisia má vypracovať pracovný program súvisiaci s vývojom a zavádzaním takýchto elektronických systémov.

(4)  Pracovný program bol stanovený prostredníctvom vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2016/578(3). Obsahuje zoznam 17 elektronických systémov, ktoré musia na účely uplatňovania kódexu vyvinúť buď samotné členské štáty (v prípade systémov, ktoré sa majú riadiť na vnútroštátnej úrovni – „vnútroštátne systémy“), alebo členské štáty a Komisia v úzkej spolupráci (v prípade celoeurópskych systémov, z ktorých niektoré pozostávajú z celoeurópskych aj vnútroštátnych zložiek – „transeurópske systémy“).

(5)  V pracovnom programe sa stanovuje rozvrh plánovania na implementáciu uvedených vnútroštátnych a transeurópskych systémov.

(6)  Prechod k úplnému používaniu elektronických systémov na vzájomnú komunikáciu medzi hospodárskymi subjektmi a colnými orgánmi, ako aj medzi colnými orgánmi, umožní, aby nadobudlo plnú účinnosť zjednodušenie stanovené v kódexe, čo povedie k lepšej výmene informácií medzi subjektmi, k účinnejšej registrácii príchodu, tranzitu a výstupu tovaru, k centralizovanému colnému konaniu a k harmonizovaným colným kontrolám na celom colnom území Únie, čím sa znížia administratívne náklady a obmedzia byrokracia, chyby a podvody v colných vyhláseniach a vyberanie prístavu na základe najvýhodnejších obchodných podmienok.

(7)   Zavádzanie ▌elektronických systémov si vyžaduje, aby Komisia a členské štáty harmonizovali údajové prvky na základe medzinárodne uznávaných dátových modelov, ako sa požaduje v kódexe, aby uskutočnili investície z finančného aj časového hľadiska, a v niektorých prípadoch úplne preprogramovali existujúce elektronické systémy. Členské štáty stanovili rôzne termíny na vývoj uvedených elektronických systémov, čo viedlo k rozdielom v načasovaní implementácie uvedených systémov v celej Únii. Keďže sú elektronické systémy navzájom úzko prepojené, je dôležité zavádzať ich v správnom poradí. Omeškania pri vývoji jedného systému teda nevyhnutne povedú k omeškaniu pri vývoji ostatných systémov. Kódex (vrátane termínu ukončenia prechodných opatrení 31. decembra 2020) bol prijatý v roku 2013, ale pravidlá, ktorými sa kódex dopĺňa a vykonáva, konkrétne delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2446(4), vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2447(5) a delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/341(6), boli uverejnené až v roku 2015 a 2016. ▌To spôsobilo omeškanie pri stanovovaní funkčných a technických špecifikácií potrebných na vývoj elektronických systémov.

(8)   Napriek tomu, že v článku 278 kódexu sa na zavedenie všetkých systémov, ktoré sú v ňom uvedené, stanovuje jednotný termín 31. december 2020, a napriek úsiliu, ktoré na rozpočtovej a prevádzkovej úrovni vynaložili Únia a niektoré členské štáty s cieľom dokončiť prácu v stanovenej lehote, sa ukázalo, že niektoré systémy ▌ sa môžu do uvedeného dátumu zaviesť len čiastočne. To znamená, že niektoré už existujúce systémy sa budú musieť ďalej používať aj po uvedenom dátume. V prípade neexistencie legislatívnych zmien, ktoré by predĺžili túto lehotu, spoločnosti a colné orgány nebudú schopné vykonávať svoje úlohy a zákonné povinnosti, pokiaľ ide o colné operácie.

(9)   ▌Práca by mala pokračovať po 31. decembri 2020 na troch skupinách systémov. Prvú skupinu tvoria vnútroštátne elektronické systémy, ktorých sa týkajú oznámenia o príchode, predložení, vyhlásenia o dočasnom uskladnení a colné vyhlásenia na tovar vstupujúci na colné územie Únie (vrátane osobitných colných režimov s výnimkou pasívneho zušľachťovacieho styku), ktoré sa musia zmodernizovať alebo vybudovať, aby sa zohľadnili určité požiadavky kódexu, ako napríklad harmonizácia požiadaviek na údaje, ktoré sa majú vkladať do uvedených systémov. Druhú skupinu tvoria existujúce elektronické systémy, ktoré sa musia modernizovať, aby sa v nich zohľadnili určité požiadavky kódexu, ako je harmonizácia požiadaviek na údaje, ktoré sa majú vkladať do systémov. Táto skupina pozostáva z troch transeurópskych systémov (systém týkajúci sa predbežných colných vyhlásení o vstupe, systém týkajúci sa colného režimu vonkajší a vnútorný tranzit a systém týkajúci sa tovaru prepravovaného z colného územia Únie), ako aj z vnútroštátneho systému vývozu (vrátane vývoznej zložky vnútroštátneho systému osobitných colných režimov). Tretia skupina pozostáva z troch nových transeurópskych elektronických systémov (systémy týkajúce sa záruk poskytnutých na colný dlh, ktorý vznikol alebo by mohol vzniknúť, colného statusu tovaru a centralizovaných colných konaní). Komisia v spolupráci s členskými štátmi vypracovala podrobný harmonogram s cieľom zaviesť tieto systémy v období do konca roku 2025.

(10)   V súlade s novým plánovaním vývoja elektronických systémov by sa malo predĺžiť obdobie stanovené v kódexe, počas ktorého sa prechodne môžu používať iné prostriedky výmeny a uchovávania informácií ako techniky elektronického spracovania údajov uvedené v jeho článku 6 ods. 1, a to do roku 2022, pokiaľ ide o prvú skupinu, a do roku 2025, pokiaľ ide o druhú a tretiu skupinu elektronických systémov.

(11)   Pokiaľ ide o ostatné systémy, ktoré sa majú zriadiť na účely vykonávania kódexu, na ukončenie používania iných prostriedkov výmeny a uchovávania informácií ako techník elektronického spracovania údajov uvedených v jeho článku 6 ods. 1 by mal naďalej platiť všeobecný termín 31. decembra 2020.

(12)  S cieľom umožniť Európskemu parlamentu a Rade monitorovať vývoj všetkých elektronických systémov potrebných na uplatňovanie ustanovení kódexu uvedených v jeho článku 278 by Komisia mala pravidelne podávať správy o dosiahnutom pokroku a dosahovaní predbežných cieľov v rámci plánovaného harmonogramu. Členské štáty by na tento účel mali dvakrát ročne poskytovať príslušné informácie Komisii. Len čo budú všetky elektronické systémy funkčné, Komisia by mala posúdiť, či sú tieto systémy vhodné na daný účel prostredníctvom kontroly vhodnosti, ktorá sa má spustiť do jedného roka od prvého dátumu, keď budú všetky tieto systémy funkčné.

(13)   Kódex by sa preto mal zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmeny nariadenia (EÚ) č. 952/2013

Nariadenie (EÚ) č. 952/2013 sa mení takto:

(1)  Článok 278 sa nahrádza takto:"

„Článok 278

Prechodné ustanovenia

1.  Najneskôr do 31. decembra 2020 iné prostriedky výmeny a uchovávania informácií ako techniky elektronického spracovania údajov uvedené v článku 6 ods. 1 možno používať prechodne, ▌ak elektronické systémy, ktoré sú potrebné na uplatňovanie ustanovení kódexu, okrem systémov uvedených v odsekoch 2 a 3 tohto článku, ešte nie sú funkčné.

2.  Najneskôr do 31. decembra 2022, iné prostriedky ako techniky elektronického spracovania údajov uvedené v článku 6 ods. 1 možno používať prechodne, ak ešte nie sú funkčné elektronické systémy potrebné na uplatňovanie týchto ustanovení kódexu:

   a) ustanovenia o oznámení o príchode, predložení a o vyhláseniach na dočasné uskladnenie stanovené v článkoch 133, 139, 145 a 146; a
   b) ustanovenia týkajúce sa colného vyhlásenia na tovar vstupujúci na colné územie Únie stanovené v článkoch 158, 162, 163, 166, 167, 170 až 174, 201, 240, 250, 254 a 256.

3.   Najneskôr do 31. decembra 2025, iné prostriedky ako techniky elektronického spracovania údajov uvedené v článku 6 ods. 1 možno používať prechodne ▌, ak ešte nie sú funkčné elektronické systémy potrebné na uplatňovanie týchto ustanovení kódexu:

   a) ustanovení o zárukách poskytnutých na colné dlhy, ktoré vznikli alebo by mohli vzniknúť, stanovených v článku 89 ods. 2 písm. b) a v článku 89 ods. 6;
   b) ustanovení o predbežných colných vyhláseniach o vstupe a analýze rizika stanovených v článkoch 46, 47, 127, 128 a 129;
   c) ustanovení o colnom statuse tovaru stanovených v článku 153 ods. 2;
   d) ustanovení o centralizovanom colnom konaní stanovených v článku 179;
   e) ustanovení o tranzite stanovených v článku 210 písm. a), článku 215 ods. 2 a článkoch 226, 227, 233 a 234; a
   f) ustanovení o pasívnom zušľachťovacom styku, vyhláseniach pred výstupom, formalitách pri výstupe tovaru, vývoze tovaru Únie, spätnom vývoze tovaru, ktorý nie je tovarom Únie, a o predbežných colných vyhlásení o výstupe tovaru z colného územia Únie stanovených v článkoch 258, 259, 263, 267, 269, 270, 271, 272, 274 a 275.“.

"

(2)  Vkladá sa tento článok:"

„Článok 278a

Povinnosti týkajúce sa podávania správ

1.  Do 31. decembra 2019 a následne každý rok až do dátumu, keď sa elektronické systémy uvedené v článku 278 stanú plne funkčné, Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade výročnú správu o pokroku pri vývoji uvedených elektronických systémov.

2.  Vo výročnej správe sa posúdi pokrok Komisie a členských štátov pri vývoji každého elektronického systému, pričom sa zohľadnia najmä tieto míľniky:

   i) dátum uverejnenia technických špecifikácií pre externú komunikáciu elektronického systému;
   ii) obdobie testovania zhody s hospodárskymi subjektmi; a
   iii) očakávané a skutočné dátumy zavedenia elektronických systémov.

3.  Ak z posúdenia vyplynie, že pokrok nie je uspokojivý, v správe sa uvedú aj zmierňujúce opatrenia, ktoré sa majú prijať na zabezpečenie zavedenia elektronických systémov pred uplynutím uplatniteľného prechodného obdobia.

4.  Členské štáty poskytnú Komisii dvakrát za rok aktualizovanú tabuľku o svojom vlastnom pokroku, pokiaľ ide o vývoj a zavádzanie elektronických systémov. Komisia takéto aktualizované informácie uverejňuje na svojom webovom sídle.“.

"

(3)   Článok 279 sa nahrádza takto:"

„Článok 279

Delegovanie právomoci

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 284, v ktorých vymedzí pravidlá výmeny a uchovávania údajov v situáciách uvedených v článku 278.“.

"

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V ...

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

Spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu a Rady

Európsky parlament a Rada vítajú osobitnú správu Európskeho dvora audítorov č. 26/2018 s názvom Sled oneskorení pri vytváraní colných IT systémov: čo ich spôsobilo? a ďalšie aktuálne významné správy v colnej oblasti, ktoré poskytli spoluzákonodarcom lepší prehľad o príčinách oneskorení pri implementácii IT systémov potrebných na zlepšenie colných operácií v EÚ.

Európsky parlament a Rada sa domnievajú, že akýkoľvek budúci audit Európskeho dvora audítorov, ktorý by posudzoval správy vypracované Komisiou na základe článku 278a Colného kódexu Únie, by mohol pozitívne prispieť k tomu, aby sa predišlo ďalším oneskoreniam.

Európsky parlament a Rada vyzývajú Komisiu a členské štáty, aby takéto audity v plnej miere zohľadnili.

Vyhlásenie Komisie

Komisia víta dohodu medzi Európskym parlamentom a Radou o návrhu na predĺženie lehoty týkajúcej sa prechodného využívania iných prostriedkov ako techník elektronického spracovania údajov stanovených v Colnom kódexe Únie.

Komisia berie na vedomie spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu a Rady, v ktorom sa uvádza, že akýkoľvek budúci audit Európskeho dvora audítorov, v ktorom by dvor posudzoval správy vypracované Komisiou na základe článku 278a Colného kódexu Únie, by mohol pozitívne prispieť k tomu, aby sa predišlo ďalším oneskoreniam.

Ak sa Dvor audítorov rozhodne, že bude posudzovať správy Komisie, Komisia bude v súlade s článkom 287 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v plnej miere spolupracovať s Európskym dvorom audítorov a takéto zistenia v plnej miere zohľadní.

(1)Pozícia Európskeho parlamentu z 13. marca 2019.
(2)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1).
(3)Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/578 z 11. apríla 2016, ktorým sa stanovuje pracovný program týkajúci sa vývoja a zavedenia elektronických systémov stanovených v Colnom kódexe Únie (Ú. v. EÚ L 99, 15.4.2016, s. 6).
(4)Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2446 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie (Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2015, s. 1).
(5)Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2015, s. 558).
(6)Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/341 zo 17. decembra 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o prechodné pravidlá pre určité ustanovenia Colného kódexu Únie, keď príslušné elektronické systémy ešte nie sú funkčné, a ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2446 (Ú. v. EÚ L 69, 15.3.2016, s. 1).

Posledná úprava: 15. marca 2019Právne oznámenie