Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2019/2541(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0139/2019

Predkladané texty :

B8-0139/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/03/2019 - 19.11

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0199

Prijaté texty
PDF 185kWORD 52k
Streda, 13. marca 2019 - Štrasburg Prechodná verzia
Účinné látky vrátane tiaklopridu
P8_TA-PROV(2019)0199B8-0139/2019

Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. marca 2019 o návrhu vykonávacieho nariadenia Komisie, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o predĺženie období platnosti schválenia účinných látok abamektín, Bacillus subtilis (Cohn 1872) kmeň QST 713, Bacillusthuringiensis poddruh aizawai, Bacillus thuringiensis poddruh israeliensis, Bacillus thuringiensis poddruh kurstaki, Beauveria bassiana, benfluralín, klodinafop, klopyralid, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), cyprodinil, dichlórprop‑P, epoxikonazol, fénpyroximát, fluazinam, flutolanil, fosetyl, Lecanicillium muscarium, mepanipyrím, mepikvát, Metarhizium anisopliae var. anisopliae, metkonazol, metrafenón, Phlebiopsis gigantea, pirimikarb, Pseudomonas chlororaphis kmeň: MA 342, pyrimetanil, Pythium oligandrum, rimsulfurón, spinosad, Streptomyces K61, tiakloprid, tolklofos‑metyl, Trichoderma asperellum, Trichoderma atroviride, Trichoderma gamsii, Trichoderma harzianum, triklopyr, trinexapak, tritikonazol, Verticillium albo-atrum a ziram (D060042/02 – 2019/2541(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES z 21. októbra 2009, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva na dosiahnutie trvalo udržateľného používania pesticídov(1),

–  so zreteľom na návrh vykonávacieho nariadenia Komisie, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o predĺženie období platnosti schválenia účinných látok abamektín, Bacillus subtilis (Cohn 1872) kmeň QST 713, Bacillusthuringiensis poddruh aizawai, Bacillus thuringiensis poddruh israeliensis, Bacillus thuringiensis poddruh kurstaki, Beauveria bassiana, benfluralín, klodinafop, klopyralid, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), cyprodinil, dichlórprop‑P, epoxikonazol, fénpyroximát, fluazinam, flutolanil, fosetyl, Lecanicillium muscarium, mepanipyrím, mepikvát, Metarhizium anisopliae var. anisopliae, metkonazol, metrafenón, Phlebiopsis gigantea, pirimikarb, Pseudomonas chlororaphis kmeň: MA 342, pyrimetanil, Pythium oligandrum, rimsulfurón, spinosad, Streptomyces K61, tiakloprid, tolklofos‑metyl, Trichoderma asperellum, Trichoderma atroviride, Trichoderma gamsii, Trichoderma harzianum, triklopyr, trinexapak, tritikonazol, Verticillium albo-atrum a ziram (D060042/02),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS(2), a najmä na jeho článok 17 prvý odsek,

–  so zreteľom na hodnotiacu správu o obnovení schválenia z októbra 2017 vypracovanú podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 1107/2009 o tiaklopride(3),

–  so zreteľom na články 11 a 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie(4),

–  so zreteľom na návrh uznesenia Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín,

–  so zreteľom na článok 106 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku,

Úvod do súvislostí

A.  keďže tiakloprid bol schválený na použitie ako insekticíd od 1. januára 2005;

B.  keďže postup na obnovenie schválenia tiaklopridu podľa vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 844/2012(5) prebieha od roku 2015 a zahŕňa požadované oznámenie tri roky vopred; keďže súčasné obdobie platnosti schválenia uplynie 30. apríla 2019;

C.  keďže obdobie platnosti schválenia účinnej látky tiakloprid už bolo predĺžené vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2018/524(6);

D.  keďže Komisia neobjasnila dôvody na druhé predĺženie, ale uviedla len, že: „Hodnotenie uvedených látok [vrátane tiaklopridu] sa oneskorilo z dôvodov, na ktoré žiadatelia nemajú vplyv, a preto platnosť schválenia uvedených účinných látok pravdepodobne uplynie pred prijatím rozhodnutia o jeho obnovení“;

E.  keďže cieľom nariadenia (ES) č. 1107/2009 je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia, zdravia zvierat a životného prostredia, a súčasne zabezpečiť konkurencieschopnosť poľnohospodárstva Únie; keďže osobitná pozornosť by sa mala venovať ochrane zraniteľných skupín obyvateľstva vrátane tehotných žien, dojčiat a detí;

F.  keďže by sa mala uplatňovať zásada predbežnej opatrnosti a keďže v nariadení (ES) č. 1107/2009 sa stanovuje, že látky by sa mali do prípravkov na ochranu rastlín pridávať iba vtedy, ak sa preukázalo, že prinášajú zjavný úžitok pre rastlinnú výrobu a že sa pri nich neočakávajú žiadne škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo zvierat ani žiadny neprijateľný účinok na životné prostredie;

G.  keďže v nariadení (ES) č. 1107/2009 sa stanovuje, že s cieľom urýchliť schválenie účinnej látky by sa mali stanoviť prísne lehoty pre rôzne etapy tohto postupu, čo sa zjavne neuskutočnilo;

H.  keďže v nariadení (ES) č. 1107/2009 sa stanovuje, že v záujme bezpečnosti by sa schvaľovacie obdobie účinných látok malo časovo obmedziť; keďže schvaľovacie obdobie by malo byť úmerné možným rizikám spojeným s použitím týchto látok, ale táto úmernosť zjavne chýba;

I.  keďže účinná látka tiakloprid je kyano‑substituovaný neonikotínoid, ktorý sa vo veľkej miere používa ako náhrada klotianidínu, imidaklopridu a tiametoxámu, ktoré sú zakázané v Únii okrem použitia v skleníkoch;

J.  keďže prípravky na báze tiaklopridu sa rozprašujú na poliach v oveľa väčšej miere než predtým používané látky klotianidín, imidakloprid a tiametoxám;

K.  keďže tiaklopridové prípravky sú povolené na použitie počas kvitnutia, lebo sa očakávajú menšie škody na opeľovačoch;

Vlastnosti narúšajúce endokrinný systém

L.  keďže z viacerých nedávnych štúdií vyplýva, že tiakloprid má účinky narúšajúce endokrinný systém(7), genotoxické a cytotoxické účinky(8),(9) a vplyv na neurologický vývoj a je neurotoxický(10) a imunotoxický(11);

M.  keďže sa usudzuje, že účinná látka tiakloprid má „vlastnosti narúšajúce endokrinný systém“ v databáze pesticídov EÚ(12) a je látkou, ktorá sa má nahradiť;

N.  keďže Európska chemická agentúra stanovila toto zatriedenie a označenie pre účinnú látku tiakloprid: „podozrivý ľudský karcinogén a predpokladaný ľudský reprodukčný toxikant“;

O.  keďže Európsky úrad pre bezpečnosť potravín uverejnil znepokojivé a nezvratné závery týkajúce sa nebezpečnosti tiaklopridu pre ľudské zdravie v hodnotiacej správe o obnovení schválenia z októbra 2017 o tiaklopride, ktorá bola vydaná na verejnú konzultáciu(13);

P.  keďže na schôdzi Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín zo 16. júna 2016 komisár Andriukaitis vysvetlil, že zásada predbežnej opatrnosti by mala prednosť v prípade pochybností, pokiaľ ide o kritériá pre endokrinné disruptory;

Q.  keďže francúzska environmentálna agentúra ANSES vydala nepriaznivé stanovisko, pokiaľ ide o účinnú látku tiakloprid, vo svojej správe o neonikotínoidoch z mája 2018(14),(15),(16);

R.  keďže Francúzsko zakázalo používanie tiaklopridu od septembra 2018 z dôvodu podozrenia na jeho karcinogenitu;

Hrozba pre biodiverzitu

S.  keďže tiakloprid môže byť rovnako toxický pre včely medonosné ako imidakloprid a tiametoxám(17);

T.  keďže tiakloprid môže mať vplyv na kvalitu poznávacích schopností a pamäti včiel medonosných a tým na životaschopnosť ich kolónií(18); keďže z nedávnych vedeckých údajov(19) vyplýva, že chronická expozícia včiel medonosných na poliach, pri nízkej koncentrácii, účinnej látke tiakloprid vedie k významným subletálnym účinkom, ako sú narušené potravové správanie, komunikácia a navigačné schopnosti týchto živočíchov, čo znamená, že si možno položiť otázku, či je používanie účinnej látky tiakloprid vlastne v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005(20);

U.  keďže okrem už známych vedľajších účinkov neonikotínoidov na opeľovače sa v nedávnych vedeckých publikáciách(21) preukázalo, že účinná látka tiakloprid má vplyv na imunokompetenciu včiel medonosných, ktorá je už značne oslabená;

V.  keďže nárast toxicity pre opeľovače je výsledkom koktailového účinku(22) spôsobeného využívaním viacerých pesticídov a insekticídov vrátane tiaklopridu;

1.  domnieva sa, že návrh vykonávacieho nariadenia Komisie prekračuje rámec vykonávacích právomocí, ktoré sú stanovené v nariadení (ES) č. 1107/2009;

2.  domnieva sa, že rozhodnutie o registrácii tiaklopridu nie je možné odôvodniť, pretože neexistujú dostatočné dôkazy o tom, že sa zabráni neprijateľným rizikám pre zvieratá, bezpečnosť potravín a opeľovače;

3.  domnieva sa, že návrh vykonávacieho nariadenia Komisie nie je založený na naliehavej potrebe účinnej látky tiakloprid na poľnohospodárske účely v Únii;

4.  domnieva sa, že návrh vykonávacieho nariadenia Komisie nedodržiava zásadu predbežnej opatrnosti;

5.  domnieva sa, že je vhodné, aby Komisia miesto toho navrhla osobitné postavenie včiel medonosných, v rámci ktorého by sa zohľadnila skutočnosť, že opeľovače sú nevyhnutné pre udržateľné poľnohospodárstvo, rastlinnú výrobu a súčasne pre iné voľne žijúce zvieratá a zvieratá určené na výrobu potravín, a v tejto súvislosti navrhla zmeniť, harmonizovať a zvýšiť súlad príslušných nariadení s cieľom zabezpečiť vysokú úroveň ochrany včiel medonosných a iných opeľovačov;

6.  žiada Komisiu, aby stiahla svoj návrh vykonávacieho nariadenia a predložila výboru nový návrh, v ktorom sa zohľadní chronický vplyv účinnej látky tiakloprid na včely medonosné, ľudské zdravie, zdravie zvierat a životné prostredie;

7.  vyzýva Komisiu, aby bezodkladne zakázala účinné látky v triede neonikotínoidov alebo látky, ktoré účinkujú rovnakým spôsobom, vrátane tiaklopridu;

8.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 71.
(2) Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1.
(3) Hodnotiaca správa o obnovení schválenia vypracovaná podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 1107/2009, Tiakloprid, zväzok 1, október 2017, https://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/180123.
(4) Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.
(5) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 844/2012 z 18. septembra 2012, ktorým sa stanovujú ustanovenia potrebné na vykonávanie postupu obnovenia účinných látok podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (Ú. v. EÚ L 252, 19.9.2012, s. 26).
(6) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/524 z 28. marca 2018, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o predĺženie období schválenia účinných látok Bacillus subtilis (Cohn 1872) kmeň QST 713 identický s kmeňom AQ 713, klodinafop, klopyralid, cyprodinil, dichlórprop-P, fosetyl, mepanipyrím, metkonazol, metrafenón, pirimikarb, Pseudomonas chlororaphis kmeň: MA 342, pyrimetanil, chinoxyfén, rimsulfurón, spinosad, tiakloprid, tiametoxám, tirám, tolklofos-metyl, triklopyr, trinexapak, tritikonazol a zirám (Ú. v. EÚ L 88, 4.4.2018, s. 4).
(7) Effects of commercial formulations of deltamethrin and/or thiacloprid on thyroid hormone levels in rat serum. Sekeroglu, V., 2014, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22677783.
(8) In vitro investigation of the genotoxic and cytotoxic effects of thiacloprid in cultured human peripheral blood lymphocytes. Kocaman, A. Y., 2014, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22730181.
(9) Investigation of the genotoxic and cytotoxic effects of widely used neonicotinoid insecticides in HepG2 and SH-SY5Y cells. Şenyildiz, M., 2018, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29591886.
(10) A critical review of neonicotinoid insecticides for developmental neurotoxicity. Sheets, L. P., 2015, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4732412/.
(11) Effects of thiacloprid, deltamethrin and their combination on oxidative stress in lymphoid organs, polymorphonuclear leukocytes and plasma of rats. Birsen Aydin, 2011, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048357511000617.
(12) http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.detail&language=EN&selectedID=1936
(13) https://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/180123
(14) Risques et bénéfices relatifs des alternatives aux produits phytopharmaceutiques comportant des néonicotinoïdes, Tome 1 – Rapport du groupe de travail Identification des alternatives aux usages autorisés des néonicotinoïdes. Rapport d’expertise collective, máj 2018, https://www.anses.fr/fr/system/files/PHYTO2016SA0057Ra-Tome1.pdf.
(15) Risques et bénéfices relatifs des alternatives aux produits phytopharmaceutiques comportant des néonicotinoïdes, Tome 2 – Rapport sur les indicateurs de risque. Rapport d’expertise collective, máj 2018, https://www.anses.fr/fr/system/files/PHYTO2016SA0057Ra-Tome2.pdf.
(16) Risques et bénéfices relatifs des alternatives aux produits phytopharmaceutiques comportant des néonicotinoïdes, Tome 3 – Rapport d’appui scientifique et technique sur l’impact agricole. Rapport d’expertise collective, máj 2018, https://www.anses.fr/fr/system/files/PHYTO2016SA0057Ra-Tome3.pdf.
(17) https://www.farmlandbirds.net/en/content/acetamiprid-and-thiacloprid-can-be-toxic-honey-bees-imidacloprid-and-thiamethoxam?page=1
(18) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28819056
(19) https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.est.6b02658?journalCode=esthag
(20) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2005, s. 1).
(21) https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022191016300014
(22) Traynor, K. S., Pettis, J. S., Tarpy, D. R., Mullin, C. A., Frazier, J. L., Frazier, M., van Engeldsorp, D., „In-hive Pesticide Exposome: Assessing risks to migratory honey bees from in-hive pesticide contamination in the Eastern United States“, Scientific Reports 6, 15. septembra 2016, http://www.nature.com/articles/srep33207.

Posledná úprava: 15. marca 2019Právne oznámenie