Показалец 
Приети текстове
Вторник, 12 февруари 2019 г. - СтрасбургОкончателна версия
Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Кот д’Ивоар и ЕС (2018 – 2024 г.) ***
 Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Кот д’Ивоар и ЕС (2018 – 2024 г.) (резолюция)
 Споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между ЕС и Мароко ***
 Споразумение за предотвратяване на нерегулирания риболов в открито море в централната част на Северния ледовит океан ***
 Протокол към Споразумението за икономическо партньорство, политическа координация и сътрудничество между ЕС и Мексико (присъединяване на Хърватия) ***
 Програма на ЕС за борба с измами ***I
 Многогодишен план за запасите — обект на риболов в западните води и съседните на тях води и за видовете риболов, които експлоатират тези запаси ***I
 Механизъм за гражданска защита на Съюза ***I
 Минимални изисквания за повторното използване на водата ***I
 Одобряване и надзор на пазара на земеделски и горски превозни средства ***I
 Програма за единния пазар, конкурентоспособността на предприятията и европейската статистика ***I
 Окончателна система на ДДС за данъчно облагане на търговията между държавите членки *
 Стратегии за интегриране на ромите
 Прилагане на разпоредбите на Договора относно гражданството на ЕС
 Прилагане на разпоредбите на Договора относно засиленото сътрудничество
 Прилагане на разпоредбите на Договора относно правомощията на Парламента за упражняване на политически контрол върху Комисията
 Прилагане на Хартата на основните права на Европейския съюз в институционалната рамка на ЕС
 Правила и общи условия за изпълнението на функциите на омбудсмана (Устав на Европейския омбудсман)
 Всеобхватна европейска промишлена политика в областта на изкуствения интелект и роботиката
 Устойчива употреба на пестициди
 Прилагане на Директивата за трансграничното здравно обслужване

Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Кот д’Ивоар и ЕС (2018 – 2024 г.) ***
PDF 116kWORD 50k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 февруари 2019 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Кот д’Ивоар (2018 – 2024 г.) (10858/2018 – C8-0387/2018 – 2018/0267(NLE))
P8_TA(2019)0063A8-0030/2019

Текстът все още се обработва за публикуване на Вашия език. За достъп до наличната версия в PDF или WORD кликнете върху иконата горе вдясно.


Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Кот д’Ивоар и ЕС (2018 – 2024 г.) (резолюция)
PDF 133kWORD 54k
Незаконодателна резолюция на Европейския парламент от 12 февруари 2019 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Кот д’Ивоар (2018 – 2024 г.) (10858/2018 – C8-0387/2018 – 2018/0267M(NLE))
P8_TA(2019)0064A8-0034/2019

Текстът все още се обработва за публикуване на Вашия език. За достъп до наличната версия в PDF или WORD кликнете върху иконата горе вдясно.


Споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между ЕС и Мароко ***
PDF 114kWORD 48k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 февруари 2019 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Кралство Мароко, протокола за прилагането му и размяната на писма, придружаваща споразумението (14367/2018 – C8-0033/2019 – 2018/0349(NLE))
P8_TA(2019)0065A8-0027/2019

Текстът все още се обработва за публикуване на Вашия език. За достъп до наличната версия в PDF или WORD кликнете върху иконата горе вдясно.


Споразумение за предотвратяване на нерегулирания риболов в открито море в централната част на Северния ледовит океан ***
PDF 111kWORD 48k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 февруари 2019 г. относно проекта на решение на Съвета относно сключването от името на Европейския съюз на Споразумението за предотвратяване на нерегулирания риболов в открито море в централната част на Северния ледовит океан (10784/2018 – C8-0431/2018 – 2018/0239(NLE))
P8_TA(2019)0066A8-0016/2019

Текстът все още се обработва за публикуване на Вашия език. За достъп до наличната версия в PDF или WORD кликнете върху иконата горе вдясно.


Протокол към Споразумението за икономическо партньорство, политическа координация и сътрудничество между ЕС и Мексико (присъединяване на Хърватия) ***
PDF 117kWORD 48k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 февруари 2019 г. относно проекта на решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз и неговите държави членки, на Трети допълнителен протокол към Споразумението за икономическо партньорство, политическа координация и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Мексиканските съединени щати, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (15383/2017 – C8-0489/2018 – 2017/0319(NLE))
P8_TA(2019)0067A8-0066/2019

Текстът все още се обработва за публикуване на Вашия език. За достъп до наличната версия в PDF или WORD кликнете върху иконата горе вдясно.


Програма на ЕС за борба с измами ***I
PDF 264kWORD 75k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 февруари 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Програмата на ЕС за борба с измамите (COM(2018)0386 – C8-0236/2018 – 2018/0211(COD))
P8_TA(2019)0068A8-0064/2019

Текстът все още се обработва за публикуване на Вашия език. За достъп до наличната версия в PDF или WORD кликнете върху иконата горе вдясно.


Многогодишен план за запасите — обект на риболов в западните води и съседните на тях води и за видовете риболов, които експлоатират тези запаси ***I
PDF 133kWORD 54k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 февруари 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на многогодишен план за рибните запаси в западните води и съседните на тях води и за видовете риболов, които експлоатират тези запаси, за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1139 за създаване на многогодишен план за Балтийско море и за отмяна на регламенти (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007 и (ЕО) № 1300/2008 (COM(2018)0149– C8-0126/2018– 2018/0074(COD)
P8_TA(2019)0069A8-0310/2018

Текстът все още се обработва за публикуване на Вашия език. За достъп до наличната версия в PDF или WORD кликнете върху иконата горе вдясно.


Механизъм за гражданска защита на Съюза ***I
PDF 135kWORD 58k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 февруари 2019 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 1313/2013/ЕС относно Механизъм за гражданска защита на Съюза (COM(2017)0772/2) – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD))
P8_TA(2019)0070A8-0180/2018

Текстът все още се обработва за публикуване на Вашия език. За достъп до наличната версия в PDF или WORD кликнете върху иконата горе вдясно.


Минимални изисквания за повторното използване на водата ***I
PDF 423kWORD 119k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 февруари 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно минималните изисквания за повторното използване на водата (COM(2018)0337 – C8-0220/2018 – 2018/0169(COD))
P8_TA(2019)0071A8-0044/2019

Текстът все още се обработва за публикуване на Вашия език. За достъп до наличната версия в PDF или WORD кликнете върху иконата горе вдясно.


Одобряване и надзор на пазара на земеделски и горски превозни средства ***I
PDF 122kWORD 49k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 февруари 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 167/2013 относно одобряването и надзора на пазара на земеделски и горски превозни средства (COM(2018)0289 – C8-0183/2018 – 2018/0142(COD))
P8_TA(2019)0072A8-0318/2018

Текстът все още се обработва за публикуване на Вашия език. За достъп до наличната версия в PDF или WORD кликнете върху иконата горе вдясно.


Програма за единния пазар, конкурентоспособността на предприятията и европейската статистика ***I
PDF 493kWORD 155k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 февруари 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за единния пазар, конкурентоспособността на предприятията, включително малките и средните предприятия, и европейската статистика и за отмяна на регламенти (ЕС) № 99/2013, (ЕС) № 1287/2013, (ЕС) № 254/2014, (ЕС) № 258/2014, (ЕС) № 652/2014 и (ЕС) 2017/826 (COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))
P8_TA(2019)0073A8-0052/2019

Текстът все още се обработва за публикуване на Вашия език. За достъп до наличната версия в PDF или WORD кликнете върху иконата горе вдясно.


Окончателна система на ДДС за данъчно облагане на търговията между държавите членки *
PDF 236kWORD 67k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 февруари 2019 г. относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на въвеждането на подробни технически мерки за функционирането на окончателната система на ДДС за данъчно облагане на търговията между държавите членки (COM(2018)0329 – C8-0317/2018 – 2018/0164(CNS))
P8_TA(2019)0074A8-0028/2019

Текстът все още се обработва за публикуване на Вашия език. За достъп до наличната версия в PDF или WORD кликнете върху иконата горе вдясно.


Стратегии за интегриране на ромите
PDF 143kWORD 55k
Резолюция на Европейския парламент от 12 февруари 2019 г. относно необходимостта от подобрена стратегическа рамка на ЕС за националните стратегии за приобщаване на ромите за периода след 2020 г. и за засилване на борбата срещу антиромските настроения (2019/2509(RSP))
P8_TA(2019)0075B8-0098/2019

Текстът все още се обработва за публикуване на Вашия език. За достъп до наличната версия в PDF или WORD кликнете върху иконата горе вдясно.


Прилагане на разпоредбите на Договора относно гражданството на ЕС
PDF 197kWORD 65k
Резолюция на Европейския парламент от 12 февруари 2019 г. относно прилагането на разпоредбите на Договора относно гражданството на ЕС (2018/2111(INI))
P8_TA(2019)0076A8-0041/2019

Текстът все още се обработва за публикуване на Вашия език. За достъп до наличната версия в PDF или WORD кликнете върху иконата горе вдясно.


Прилагане на разпоредбите на Договора относно засиленото сътрудничество
PDF 161kWORD 58k
Резолюция на Европейския парламент от 12 февруари 2019 г. относно прилагането на разпоредбите на Договора относно засиленото сътрудничество (2018/2112(INI))
P8_TA(2019)0077A8-0038/2019

Текстът все още се обработва за публикуване на Вашия език. За достъп до наличната версия в PDF или WORD кликнете върху иконата горе вдясно.


Прилагане на разпоредбите на Договора относно правомощията на Парламента за упражняване на политически контрол върху Комисията
PDF 162kWORD 55k
Резолюция на Европейския парламент от 12 февруари 2019 г. относно прилагането на разпоредбите на Договора относно правомощията на Парламента за упражняване на политически контрол върху Комисията (2018/2113(INI))
P8_TA(2019)0078A8-0033/2019

Текстът все още се обработва за публикуване на Вашия език. За достъп до наличната версия в PDF или WORD кликнете върху иконата горе вдясно.


Прилагане на Хартата на основните права на Европейския съюз в институционалната рамка на ЕС
PDF 190kWORD 60k
Резолюция на Европейския парламент от 12 февруари 2019 г. относно прилагането на Хартата на основните права на Европейския съюз в институционалната рамка на ЕС (2017/2089(INI))
P8_TA(2019)0079A8-0051/2019

Текстът все още се обработва за публикуване на Вашия език. За достъп до наличната версия в PDF или WORD кликнете върху иконата горе вдясно.


Правила и общи условия за изпълнението на функциите на омбудсмана (Устав на Европейския омбудсман)
PDF 173kWORD 67k
Резолюция на Европейския парламент от 12 февруари 2019 г. относно проект на регламент на Европейския парламент за определяне на правилата и общите условия за изпълнението на функциите на омбудсмана (Устав на Европейския омбудсман) и за отмяна на Решение 94/262/ЕОВС, ЕО, Евратом (2018/2080(INL) – 2019/0900(APP))
P8_TA(2019)0080A8-0050/2019

Текстът все още се обработва за публикуване на Вашия език. За достъп до наличната версия в PDF или WORD кликнете върху иконата горе вдясно.


Всеобхватна европейска промишлена политика в областта на изкуствения интелект и роботиката
PDF 267kWORD 93k
Резолюция на Европейския парламент от 12 февруари 2019 г. относно всеобхватната европейска промишлена политика в областта на изкуствения интелект и роботиката (2018/2088(INI))
P8_TA(2019)0081A8-0019/2019

Текстът все още се обработва за публикуване на Вашия език. За достъп до наличната версия в PDF или WORD кликнете върху иконата горе вдясно.


Устойчива употреба на пестициди
PDF 205kWORD 70k
Резолюция на Европейския парламент от 12 февруари 2019 г. относно прилагането на Директива 2009/128/ЕО за постигане на устойчива употреба на пестициди (2017/2284(INI))
P8_TA(2019)0082A8-0045/2019

Текстът все още се обработва за публикуване на Вашия език. За достъп до наличната версия в PDF или WORD кликнете върху иконата горе вдясно.


Прилагане на Директивата за трансграничното здравно обслужване
PDF 196kWORD 66k
Резолюция на Европейския парламент от 12 февруари 2019 г. относно прилагането на Директивата за трансграничното здравно обслужване (2018/2108(INI))
P8_TA(2019)0083A8-0046/2019

Текстът все още се обработва за публикуване на Вашия език. За достъп до наличната версия в PDF или WORD кликнете върху иконата горе вдясно.

Правна информация