Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Ακτής του Ελεφαντοστού (2018-2024) ***
 Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Ακτής του Ελεφαντοστού (2018-2024) (ψήφισμα)
 Συμφωνία σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου ***
 Συμφωνία για την αποτροπή της άναρχης αλιείας ανοικτής θάλασσας στον κεντρικό Αρκτικό Ωκεανό ***
 Πρωτόκολλο στη συμφωνία για την οικονομική εταιρική σχέση, τον πολιτικό συντονισμό και τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Μεξικού (προσχώρηση της Κροατίας) ***
 Πρόγραμμα της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης ***I
 Πολυετές σχέδιο για τα αποθέματα ιχθύων στα Δυτικά Ύδατα και στα παρακείμενα ύδατα, και τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων ***I
 Μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης ***I
 Ελάχιστες απαιτήσεις για την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων ***I
 Έγκριση και εποπτεία της αγοράς γεωργικών και δασικών οχημάτων ***I
 Θέσπιση προγράμματος για την ενιαία αγορά, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις ευρωπαϊκές στατιστικές ***I
 ΦΠΑ: Οριστικό σύστημα για τη φορολόγηση των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των κρατών μελών *
 Στρατηγικές για την ένταξη των Ρομά
 Εφαρμογή των διατάξεων της Συνθήκης που αφορούν την ιθαγένεια της ΕΕ
 Εφαρμογή των διατάξεων των Συνθηκών σχετικά με την ενισχυμένη συνεργασία
 Εφαρμογή των διατάξεων των Συνθηκών που αφορούν την εξουσία του Κοινοβουλίου να ασκεί πολιτικό έλεγχο στην Επιτροπή
 Εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ
 Καθεστώς και γενικοί όροι άσκησης των καθηκόντων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή (καθεστώς του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή)
 Μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική για την τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική
 Ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων
 Εφαρμογή της οδηγίας για τη διασυνοριακή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Ακτής του Ελεφαντοστού (2018-2024) ***
PDF 111kWORD 48k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη του πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Ακτής του Ελεφαντοστού (2018-2024) (10858/2018 – C8-0387/2018 – 2018/0267(NLE))
P8_TA(2019)0063A8-0030/2019

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (10858/2018),

–  έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Ακτής του Ελεφαντοστού (2018-2024) (10856/2018),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 43 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) και το άρθρο 218 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0387/2018),

–  έχοντας υπόψη το μη νομοθετικό ψήφισμά του της 12ης Φεβρουαρίου 2019(1) σχετικά με το σχέδιο απόφασης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 και παράγραφος 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Αλιείας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0030/2019),

1.  εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και στη Δημοκρατία της Ακτής του Ελεφαντοστού.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0064.


Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Ακτής του Ελεφαντοστού (2018-2024) (ψήφισμα)
PDF 131kWORD 53k
Μη νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη του Πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή της Συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Ακτής του Ελεφαντοστού (2018-2024) (10858/2018 – C8-0387/2018 – 2018/0267M(NLE))
P8_TA(2019)0064A8-0034/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (10858/2018),

–  έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο σχετικά με την εφαρμογή της Συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Ακτής του Ελεφαντοστού (2018-2024) (10856/2018),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 43, το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) και το άρθρο 218 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0387/2018),

–  έχοντας υπόψη το νομοθετικό του ψήφισμα της 12ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με το σχέδιο απόφασης(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A8-0034/2019),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή και η κυβέρνηση της Ακτής του Ελεφαντοστού διαπραγματεύτηκαν νέα Συμφωνία σύμπραξης βιώσιμης αλιείας (ΣΣΒΑ ΕΕ-Ακτής Ελεφαντοστού) και Πρωτόκολλο εφαρμογής εξαετούς διάρκειας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εν γένει στόχος της ΣΣΒΑ ΕΕ-Ακτής Ελεφαντοστού είναι να διευρύνει την αλιευτική συνεργασία μεταξύ ΕΕ και Ακτής Ελεφαντοστού, προς το συμφέρον αμφοτέρων των πλευρών, μέσω της προαγωγής μιας βιώσιμης αλιευτικής πολιτικής και μιας βιώσιμης εκμετάλλευσης των αλιευτικών πόρων στην αποκλειστική οικονομική ζώνη (ΑΟΖ) της Ακτής του Ελεφαντοστού·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το επίπεδο αξιοποίησης των αλιευτικών δυνατοτήτων στο πλαίσιο της προηγούμενης ΣΣΒΑ ΕΕ-Ακτής Ελεφαντοστού υπολογίζεται κατά μέσο όρο σε 79%, ποσοστό που σε γενικές γραμμές κρίνεται ικανοποιητικό· λαμβάνοντας όμως υπόψη ότι, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, δεν έγινε χρήση των διαθέσιμων αλιευτικών δυνατοτήτων από παραγαδιάρικα αλιευτικά·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το γεγονός της συνεχόμενης σύναψης των ΣΣΒΑ ΕΕ-Ακτής Ελεφαντοστού έχει βοηθήσει την οικονομία της Ακτής του Ελεφαντοστού στον βαθμό που χρησιμοποιούνται τοπικοί αλιείς, ο λιμένας του Abidjan και οι εγκαταστάσεις κονσερβοποίησης, αξιοποιούνται τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα των ενωσιακών σκαφών αλίευσης τόνου και ενισχύονται οι τοπικές δυνατότητες παρακολούθησης (αν και εξακολουθούν να θεωρούνται περιορισμένης εμβέλειας)·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΣΣΒΑ ΕΕ-Ακτής Ελεφαντοστού οφείλει να προαγάγει μια αποτελεσματικότερη βιώσιμη ανάπτυξη του ιβοριανού αλιευτικού τομέα και των συναφών παραγωγικών κλάδων και δραστηριοτήτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρεχόμενη στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου υποστήριξη οφείλει να συνάδει με τα εθνικά σχέδια ανάπτυξης και συγκεκριμένα το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης της κτηνοτροφίας, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (PSDEPA) της Ακτής Ελεφαντοστού, καθώς και με το σχέδιο δράσης για τη γαλάζια ανάπτυξη που εκπονήθηκε με τη βοήθεια των Ηνωμένων Εθνών, προκειμένου να αυξηθούν η παραγωγή και ο βαθμός επαγγελματισμού του κλάδου ούτως ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες του πληθυσμού τόσο ως προς τη διατροφή όσο και ως προς την απασχόληση· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το προαναφερθέν στρατηγικό σχέδιο, η επίτευξη των στόχων αυτών απαιτεί προϋπολογισμό υψηλότερο των 140 εκατομμυρίων EUR·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης, θέτει στη διάθεση της Ακτής του Ελεφαντοστού πολυετή προϋπολογισμό ύψους 273 εκατομμυρίων EUR με έμφαση, μεταξύ άλλων, στις υποδομές, στην υγεία και στην ανθρωπιστική βοήθεια·

1.  εκτιμά πως η ΣΣΒΑ ΕΕ-Ακτής Ελεφαντοστού οφείλει να επιδιώξει δυο στόχους ίσης σπουδαιότητας: (1) να παράσχει αλιευτικές δυνατότητες για ενωσιακά σκάφη στην ΑΟΖ της Ακτής του Ελεφαντοστού, με γνώμονα τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις και χωρίς να παρεμβαίνει στα μέτρα διατήρησης και διαχείρισης που λαμβάνουν οι περιφερειακές οργανώσεις των οποίων είναι μέλος η Ακτή του Ελεφαντοστού – με κυριότερη την ICCAT – ή να επιφέρει ανατροπές του διαθέσιμου πλεονάσματος· και (2) να προαγάγει τη συνεργασία μεταξύ ΕΕ και Ακτής του Ελεφαντοστού προς την κατεύθυνση μιας βιώσιμης αλιευτικής πολιτικής και μιας θεμιτής εκμετάλλευσης των αλιευτικών πόρων εντός της αλιευτικής ζώνης της Ακτής του Ελεφαντοστού, καθώς και να συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη του ιβοριανού αλιευτικού τομέα μέσω μιας οικονομικής, χρηματοδοτικής, τεχνικής και επιστημονικής συνεργασίας που δεν θα υπονομεύει τις κυρίαρχες επιλογές και στρατηγικές της Ακτής του Ελεφαντοστού σε ό,τι αφορά την εν λόγω ανάπτυξη·

2.  εφιστά την προσοχή στα ευρήματα της αναδρομικής αξιολόγησης και της αξιολόγησης προοπτικών του Πρωτοκόλλου της ΣΣΒΑ ΕΕ-Ακτής Ελεφαντοστού, του Σεπτεμβρίου 2017, σύμφωνα με τα οποία το Πρωτόκολλο της ΣΣΒΑ της περιόδου 2013-2018 απέδειξε σε γενικές γραμμές την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, την καταλληλότητά του έναντι των εμπλεκόμενων συμφερόντων, την συμβατότητά του ως προς την ιβοριανή τομεακή πολιτική και τον υψηλό βαθμό αποδοχής του από τους ενδιαφερόμενους παράγοντες, καταλήγοντας σε θετική εισήγηση υπέρ της σύναψης νέου Πρωτοκόλλου·

3.  υποστηρίζει ότι η ΣΣΒΑ ΕΕ-Ακτής Ελεφαντοστού και το σχετικό Πρωτόκολλο, τόσο κατά την εφαρμογή τους όσο και κατά την ενδεχόμενη επανεξέταση και/ή αναθεώρηση τους, οφείλουν να αφήνουν περιθώρια αλλά και να ευθυγραμμίζονται τόσο με το PSDEPA όσο και με το σχέδιο δράσης για τη γαλάζια ανάπτυξη του ιβοριανού αλιευτικού κλάδου, με συγκεκριμένες ενέργειες όπως:

   ˗ η βελτίωση της διακυβέρνησης, μέσω της εκπόνησης και επικύρωσης νομοθεσίας και μέσω της περαιτέρω αξιοποίησης των σχεδίων διαχείρισης·
   ˗ η εφαρμογή αυστηρότερου ελέγχου και η άσκηση βελτιωμένης επιτήρησης στην ΑΟΖ της Ακτής του Ελεφαντοστού·
   ˗ η ενίσχυση των μέτρων καταπολέμησης της παράνομης, αδήλωτης και ανεξέλεγκτης αλιείας (ΠΛΑ), μεταξύ άλλων και στα εσωτερικά ύδατα·
   ˗ η δημιουργία συνθηκών που θα επιτρέψουν την κατασκευή και/ή την ανακαίνιση λιμενικών και άλλων υποδομών εκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένου, αλλά όχι περιοριζόμενου σε αυτόν, του λιμένος του Abidjan·
   ˗ η βελτίωση των συνθηκών στα στεγνωτήρια-καπνιστήρια, κυρίως για τις γυναίκες, κάτι που θα καταστήσει αποτελεσματικότερο το σύστημα παστώματος·
   ˗ η υποστήριξη των προσπαθειών βελτίωσης των συνθηκών εργασίας των γυναικών, οι οποίες είναι οι κυρίως υπεύθυνες για τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα·
   ˗ η δημιουργία θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών·
   ˗ η ενίσχυση των εταιρικών σχέσεων με τρίτες χώρες με τη μορφή αλιευτικών συμφωνιών, η διαφάνεια των οποίων διασφαλίζεται με την δημοσίευση των περιεχομένων των συμφωνιών, αλλά και με τη σύσταση περιφερειακού προγράμματος για την εκπαίδευση και χρήση παρατηρητών·
   ˗ η δημιουργία συνθηκών που θα επιτρέψουν την κατασκευή ιχθυαγορών·
   ˗ η δημιουργία συνθηκών που θα επιτρέψουν την ενίσχυση των ενώσεων αλιέων και δη ασχολούμενων με την παραδοσιακή αλιεία μικρής κλίμακας, γεγονός που συμβάλλει στην ενίσχυση των τεχνικών, διαχειριστικών και διαπραγματευτικών ικανοτήτων·
   ˗ η κινητοποίηση για τη δημιουργία και/ή την ανακαίνιση πόλων βασικής και επαγγελματικής κατάρτισης, γεγονός που θα αναβαθμίσει τα επίπεδα ικανοτήτων αλιέων και ναυτικών·
   ˗ η ενίσχυση δυνατοτήτων και ικανοτήτων επιστημονικής έρευνας και παρακολούθησης των αλιευτικών πόρων·
   ˗ η βελτίωση της βιωσιμότητας των εν γένει θαλάσσιων πόρων·

4.  εκτιμά ότι οι κανόνες πρόσληψης ναυτικών από χώρες ΑΚΕ για τα αλιευτικά σκάφη της ΕΕ, το ποσοστό των οποίων ανέρχεται στο 20 % του πληρώματος, θα μπορούσαν να είναι πιο φιλόδοξοι· επαναλαμβάνει ότι είναι ανάγκη να τηρούνται οι αρχές της ΔΟΕ και, συγκεκριμένα, τάσσεται υπέρ της υπογραφής της Σύμβασης της ΔΟΕ αριθ. 188 αφού αυτή παραπέμπει στην υποχρέωση τήρησης των γενικών αρχών της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι, των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων για τους εργαζόμενους και της απαγόρευσης των διακρίσεων στην απασχόληση και στον χώρο εργασίας· ζητεί επίσης να ληφθούν υπόψη τα αιτήματα των τοπικών ενώσεων αλιέων σχετικά με την ανάγκη καλύτερης εφαρμογής των διατάξεων περί κοινωνικής ασφάλισης, υγειονομικής κάλυψης και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων για ναυτικούς από χώρες ΑΚΕ·

5.  θεωρεί ότι πρέπει να συγκεντρωθούν πληροφορίες σχετικά με τα οφέλη που αποφέρει η εφαρμογή του πρωτοκόλλου στις τοπικές οικονομίες (απασχόληση, υποδομές, κοινωνικές βελτιώσεις)·

6.  θεωρεί ενδεδειγμένη τη βελτίωση της ποσότητας και της αξιοπιστίας των δεδομένων σχετικά με όλα τα αλιεύματα (στοχευόμενα και παρεμπίπτοντα) και σχετικά με την κατάσταση διατήρησης των ιχθυαποθεμάτων· κρίνει αναγκαία μια βελτιωμένη εκτέλεση της χρηματοδότησης από την τομεακή στήριξη για να μπορεί ο αντίκτυπος της Συμφωνίας στο θαλάσσιο οικοσύστημα και τις αλιευτικές κοινότητες να υπολογίζεται με μεγαλύτερη ακρίβεια· ζητεί από την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε οι φορείς οι επιφορτισμένοι με την παρακολούθηση της εφαρμογής της Συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένης της μικτής επιστημονικής επιτροπής που θα συσταθεί για τον σκοπό αυτό, να μπορούν να λειτουργούν επί τακτικής και διαφανούς βάσεως, με συμμετοχή ενώσεων ερασιτεχνών αλιέων και γυναικών απασχολούμενων στα στεγνωτήρια-καπνιστήρια ψαριών, συνδικαλιστικών φορέων, εκπροσώπων των παράκτιων κοινοτήτων και οργανώσεων της ιβοριανής κοινωνίας των πολιτών·

7.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο των πολιτικών συνεργασίας και επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας με αποδέκτη την Ακτή του Ελεφαντοστού, να έχουν υπόψη τους ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης και η τομεακή στήριξη που περιγράφεται σε αυτή τη ΣΣΒΑ οφείλουν να αλληλοσυμπληρώνονται με σκοπό την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη συμβολή στην εδραίωση του τοπικού αλιευτικού κλάδου και στην πλήρη άσκηση της κυριαρχίας της Ακτής του Ελεφαντοστού επί των πόρων της χώρας·

8.  ζητεί από την Επιτροπή να παροτρύνει τη Δημοκρατία της Ακτής του Ελεφαντοστού να χρησιμοποιήσει την οικονομική συνεισφορά που προβλέπεται από το πρωτόκολλο για τη βιώσιμη ενίσχυση της εθνικής της αλιευτικής βιομηχανίας, την ενθάρρυνση της ζήτησης τοπικών επενδύσεων και βιομηχανικών σχεδίων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε τοπικό επίπεδο·

9.  καλεί την Επιτροπή να αποστείλει στο Κοινοβούλιο και να δημοσιοποιήσει τα πρακτικά και τα συμπεράσματα των συνεδριάσεων της μικτής επιτροπής που προβλέπει το άρθρο 9 της Συμφωνίας, το πολυετές τομεακό πρόγραμμα που αναφέρει το άρθρο 4 του Πρωτοκόλλου και τα ευρήματα των ετήσιων αξιολογήσεών τους· ζητεί επίσης από την Επιτροπή να διευκολύνει τη συμμετοχή των εκπροσώπων του Κοινοβουλίου, ως παρατηρητών, στις συνεδριάσεις της μικτής επιτροπής και να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των αλιευτικών κοινοτήτων της Ακτής του Ελεφαντοστού·

10.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο, εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων τους, να ενημερώνουν άμεσα και διεξοδικά το Κοινοβούλιο σε κάθε στάδιο των διαδικασιών που αφορούν το Πρωτόκολλο και, κατά περίπτωση, την ανανέωσή του, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το άρθρο 218 παράγραφος 10 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

11.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και στην κυβέρνηση και στο κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Ακτής του Ελεφαντοστού.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0063.


Συμφωνία σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου ***
PDF 111kWORD 48k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου, του πρωτοκόλλου εφαρμογής της, καθώς και της ανταλλαγής επιστολών που συνοδεύουν τη συμφωνία (14367/2018 – C8-0033/2019 – 2018/0349(NLE))
P8_TA(2019)0065A8-0027/2019

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (14367/2018),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο της συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου, του πρωτοκόλλου εφαρμογής της, καθώς και της ανταλλαγής επιστολών που συνοδεύουν τη συμφωνία (12983/2018),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 43 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v), και το άρθρο 218 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8‑0033/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Αλιείας και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0027/2019),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και του Βασιλείου του Μαρόκου.


Συμφωνία για την αποτροπή της άναρχης αλιείας ανοικτής θάλασσας στον κεντρικό Αρκτικό Ωκεανό ***
PDF 108kWORD 48k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2019 για το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας για την αποτροπή της άναρχης αλιείας ανοικτής θάλασσας στον κεντρικό Αρκτικό Ωκεανό (10784/2018 – C8-0431/2018 – 2018/0239(NLE))
P8_TA(2019)0066A8-0016/2019

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (10784/2018),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας για την αποτροπή της άναρχης αλιείας ανοικτής θάλασσας στον κεντρικό Αρκτικό Ωκεανό (10788/2018),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 43 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0431/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Αλιείας (A8-0016/2019),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και των άλλων συμβαλλόμενων στη συμφωνία μερών.


Πρωτόκολλο στη συμφωνία για την οικονομική εταιρική σχέση, τον πολιτικό συντονισμό και τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Μεξικού (προσχώρηση της Κροατίας) ***
PDF 111kWORD 48k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, του τρίτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στη συμφωνία για την οικονομική εταιρική σχέση, τον πολιτικό συντονισμό και τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και των Ηνωμένων Πολιτειών του Μεξικού, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (15383/2017 – C8-0489/2018 – 2017/0319(NLE))
P8_TA(2019)0067A8-0066/2019

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (15383/2017),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο του τρίτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στη συμφωνία για την οικονομική εταιρική σχέση, τον πολιτικό συντονισμό και τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και των Ηνωμένων Πολιτειών του Μεξικού, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (15410/2017),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 91, το άρθρο 100 παράγραφος 2, τα άρθρα 207 και 211 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0489/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A8-0066/2019),

1.  εγκρίνει τη σύναψη του Πρωτοκόλλου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και των Ηνωμένων Πολιτειών του Μεξικού.


Πρόγραμμα της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης ***I
PDF 262kWORD 66k
Ψήφισμα
Ενοποιημένο κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με τη πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου που αφορά τη θέσπιση του προγράμματος της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης (COM(2018)0386 – C8-0236/2018 – 2018/0211(COD))
P8_TA(2019)0068A8-0064/2019

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0386),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και τα άρθρα 33 και 325 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8‑0236/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 15ης Νοεμβρίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0064/2019),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  επισημαίνει ότι η συνολική χρηματοδότηση που ορίζεται στη νομοθετική πρόταση συνιστά απλώς ένδειξη προς τη νομοθετική αρχή και ότι το ακριβές ύψος της δεν μπορεί να καθοριστεί μέχρις ότου επιτευχθεί συμφωνία επί της πρότασης κανονισμού για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για τα έτη 2021-2027·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 12 Φεβρουαρίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) .../... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης

P8_TC1-COD(2018)0211


ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 33 και 325,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου(2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Το άρθρο 325 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) απαιτεί από την Ένωση και τα κράτη μέλη να καταπολεμούν την απάτη, τη διαφθορά και κάθε άλλη παράνομη δραστηριότητα εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Η Ένωση πρέπει να στηρίζει δραστηριότητες στους τομείς αυτούς.

(2)  Η στήριξη κατά το παρελθόν τέτοιων δραστηριοτήτων μέσω της απόφασης αριθ. 804/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(4) (πρόγραμμα Hercule), η οποία τροποποιήθηκε και παρατάθηκε από την απόφαση αριθ. 878/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5) (πρόγραμμα Hercule ΙΙ), η οποία καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 250/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6) (πρόγραμμα Hercule III), κατέστησε εφικτή την ενίσχυση των δραστηριοτήτων που αναλήφθηκαν από την Ένωση και τα κράτη μέλη σε θέματα καταπολέμησης της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.

(3)  Η στήριξη από τα κράτη μέλη και τις υποψήφιες και εν δυνάμει υποψήφιες χώρες στην υποβολή εκθέσεων σχετικά με παρατυπίες και περιπτώσεις απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, μέσω του συστήματος διαχείρισης παρατυπιών (IMS), είναι απαίτηση της τομεακής νομοθεσίας για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης(7), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας(8), το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και το μέσο για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας και της διαχείρισης κρίσεων(9), το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους(10), καθώς και την προενταξιακή βοήθεια(11) όσον αφορά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 και εφεξής. Το IMS είναι ένα ασφαλές εργαλείο ηλεκτρονικών επικοινωνιών που διευκολύνει την εκπλήρωση της υποχρέωσης των κρατών μελών, των υποψήφιων και εν δυνάμει υποψήφιων χωρών να αναφέρουν τις εντοπισθείσες παρατυπίες και στηρίζει τη διαχείριση και την ανάλυση των παρατυπιών.

(3α)  Είναι αναγκαία η αντιστάθμιση της πολυμορφίας των νομικών και διοικητικών συστημάτων των κρατών μελών, προκειμένου να αποφεύγονται οι παρατυπίες και να καταπολεμάται η απάτη. Η διακύμανση του αριθμού των παρατυπιών μπορεί να συνδεθεί με την εξέλιξη των πολυετών κύκλων προγραμματισμού και την καθυστερημένη υποβολή στοιχείων. Όλα αυτά απαιτούν την καθιέρωση ενιαίου συστήματος συλλογής δεδομένων από τα κράτη μέλη για τις παρατυπίες και τα κρούσματα απάτης, προκειμένου να τυποποιηθεί η διαδικασία υποβολής στοιχείων και να εξασφαλιστούν η ποιότητα και η συγκρισιμότητα των υποβαλλόμενων στοιχείων. [Τροπολογία 1]

(3β)  Η σημασία των δραστηριοτήτων πρόληψης της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) είναι αδιαμφισβήτητη, όπως και η ενίσχυση της εφαρμογής του συστήματος έγκαιρου εντοπισμού και αποκλεισμού (EDES) και του συστήματος πληροφοριών κατά της απάτης (AFIS), και η ολοκλήρωση των εθνικών στρατηγικών για την καταπολέμηση της απάτης. Εντός των ορίων των εν λόγω δραστηριοτήτων, είναι αναγκαίο να διαμορφωθεί πλαίσιο για την ψηφιοποίηση όλων των διαδικασιών στην εφαρμογή των πολιτικών της Ένωσης (συμπεριλαμβανομένων των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, της αίτησης, της αξιολόγησης, της εφαρμογής και των πληρωμών), το οποίο θα εφαρμόζεται από όλα τα κράτη μέλη. [Τροπολογία 2]

(4)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συμβουλίου(12) και η απόφαση 2009/917/ΔΕΥ του Συμβουλίου(13) προβλέπουν ότι η Ένωση πρέπει να στηρίζει την αμοιβαία συνδρομή μεταξύ των διοικητικών αρχών των κρατών μελών και τη συνεργασία των αρχών αυτών με την Επιτροπή με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των τελωνειακών και γεωργικών ρυθμίσεων.

(5)  Η εν λόγω στήριξη παρέχεται σε σειρά επιχειρησιακών δραστηριοτήτων. Η στήριξη αφορά το σύστημα πληροφοριών κατά της απάτης (AFIS), μια πλατφόρμα τεχνολογίας πληροφοριών η οποία περιλαμβάνει δέσμη εφαρμογών που λειτουργούν στο πλαίσιο ενός κοινού συστήματος πληροφοριών υπό τη διαχείριση της Επιτροπής. Το IMS λειτουργεί επίσης στο πλαίσιο της πλατφόρμας AFIS. Ένα τέτοιο σύστημα απαιτεί σταθερή και προβλέψιμη χρηματοδότηση με τη πάροδο των ετών προκειμένου να διασφαλίζεται η βιωσιμότητά του.

(6)  Η ενωσιακή στήριξη στους τομείς της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, της υποβολής έκθεσης παρατυπιών και της αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής και συνεργασίας σε τελωνειακά και γεωργικά θέματα θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί στο πλαίσιο ενός ενιαίου προγράμματος, του προγράμματος της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης (το «πρόγραμμα»), με σκοπό την ενίσχυση των συνεργειών και της δημοσιονομικής ευελιξίας, καθώς και την απλούστευση της διαχείρισης, χωρίς να θίγεται ο αποτελεσματικός έλεγχος της εφαρμογής του προγράμματος από τους συννομοθέτες. [Τροπολογία 3]

(7)  Επομένως, το πρόγραμμα συνδυάζει μια συνιστώσα με γνώμονα τις κατευθύνσεις του προγράμματος Hercule, μια άλλη συνιστώσα που διασφαλίζει τη χρηματοδότηση του IMS και μια τρίτη συνιστώσα που χρηματοδοτεί τις δραστηριότητες που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 515/97, συμπεριλαμβανομένης της πλατφόρμας AFIS.

(7α)   Η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης θα πρέπει να στοχεύει σε όλες τις πτυχές του προϋπολογισμού της Ένωσης, τόσο από πλευράς εσόδων όσο και από πλευράς δαπανών. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή στο γεγονός ότι το πρόγραμμα είναι το μόνο που προστατεύει ειδικά το σκέλος των δαπανών του προϋπολογισμού της Ένωσης. [Τροπολογία 4]

(8)  Η πλατφόρμα AFIS περιλαμβάνει αρκετά συστήματα πληροφοριών, μεταξύ άλλων το τελωνειακό σύστημα πληροφοριών (ΤΣΠ). To ΤΣΠ είναι ένα αυτοματοποιημένο σύστημα πληροφοριών, το οποίο έχει στόχο να συνδράμει στην πρόληψη, την έρευνα και τη δίωξη πράξεων που αντίκεινται στις τελωνειακές και γεωργικές ρυθμίσεις, ενισχύοντας, χάρη στην ταχύτερη διαβίβαση των πληροφοριών, την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών συνεργασίας και ελέγχου των τελωνειακών διοικητικών αρχών. Το ΤΣΠ καλύπτει υποθέσεις διοικητικής και αστυνομικής συνεργασίας υπό μια ενιαία δομή. Για τους σκοπούς της διοικητικής συνεργασίας, το ΤΣΠ θεσπίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 515/97, ο οποίος έχει εγκριθεί βάσει των άρθρων 33 και 325 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους σκοπούς της αστυνομικής συνεργασίας, το ΤΣΠ θεσπίζεται από την απόφαση 2009/917/ΔΕΥ, η οποία έχει εγκριθεί βάσει του άρθρου 30 παράγραφος 1 στοιχείο α) και του άρθρου 34 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η διάσταση της αστυνομικής συνεργασίας του ΤΣΠ δεν μπορεί, τεχνικά, να διαχωριστεί από τη διάσταση της διοικητικής συνεργασίας, καθώς αμφότερες οι πτυχές λειτουργούν στο πλαίσιο ενός ενιαίου συστήματος τεχνολογίας πληροφοριών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το ίδιο το ΤΣΠ είναι απλά ένα από τα διάφορα συστήματα πληροφοριών στο πλαίσιο του AFIS και ότι ο αριθμός των υποθέσεων αστυνομικής συνεργασίας είναι μικρότερος από τον αριθμό των υποθέσεων διοικητικής συνεργασίας στο ΤΣΠ, η διάσταση της αστυνομικής συνεργασίας στο AFIS θεωρείται επικουρική σε σχέση με τη διοικητική συνεργασία.

(9)  Ο παρών κανονισμός προβλέπει, για όλη τη διάρκεια του προγράµµατος, χρηµατοδοτικό κονδύλιο το οποίο αποτελεί το ποσό προνομιακής αναφοράς, κατά την έννοια του [η παραπομπή πρέπει να επικαιροποιηθεί κατάλληλα σύμφωνα με τη νέα διοργανική συμφωνία: σηµείου 17 της διοργανικής συμφωνίας, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(14)], για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, κατά την ετήσια δημοσιονομική διαδικασία.

(10)  Οι οριζόντιοι δημοσιονομικοί κανόνες που θεσπίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, βάσει του άρθρου 322 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφαρμόζονται στον παρόντα κανονισμό. Οι κανόνες αυτοί θεσπίζονται στον δημοσιονομικό κανονισμό και προσδιορίζουν συγκεκριμένα τη διαδικασία για τον καθορισμό και την εκτέλεση του προϋπολογισμού, μέσω επιχορηγήσεων, δημοσίων συμβάσεων, βραβείων και έμμεσης διαχείρισης, και προβλέπουν ελέγχους σχετικά με την ευθύνη των δημοσιονομικών παραγόντων. Ως εκ τούτου, οι συμβάσεις που χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από τον προϋπολογισμό της Ένωσης στο πλαίσιο του προγράμματος υπόκεινται, μεταξύ άλλων, στις αρχές της διαφάνειας, της αναλογικότητας, της ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης, ενώ οι επιχορηγήσεις υπόκεινται επιπλέον στις αρχές της συγχρηματοδότησης, της μη σωρευτικής ανάθεσης και της μη επικαλυπτόμενης χρηματοδότησης, της μη αναδρομικότητας και του μη κερδοσκοπικού σκοπού. Οι κανόνες που θεσπίζονται βάσει του άρθρου 322 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφορούν επίσης την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης σε περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη, δεδομένου ότι ο σεβασμός του κράτους δικαίου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και την αποτελεσματική χρηματοδότηση της ΕΕ. [Τροπολογία 5]

(11)  Τα είδη χρηματοδότησης και οι μέθοδοι εφαρμογής δυνάμει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να επιλέγονται με βάση τη δυνατότητά τους να συμβάλλουν στην επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων των δράσεων και να αποφέρουν αποτελέσματα, λαμβανομένων υπόψη, ιδίως, του κόστους των ελέγχων, του διοικητικού φόρτου και του αναμενόμενου κινδύνου μη συμμόρφωσης. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο χρήσης εφάπαξ ποσών, κατ' αποκοπή συντελεστών και μοναδιαίων δαπανών, καθώς και χρηματοδότησης που δεν συνδέεται με δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 125 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού.

(11α)   Τα ανώτατα ποσοστά συγχρηματοδότησης για τις επιχορηγήσεις στο πλαίσιο του προγράμματος δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 80 % των επιλέξιμων δαπανών. Σε εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, οι οποίες ορίζονται στο πρόγραμμα εργασίας, όπως περιπτώσεις που αφορούν κράτη μέλη τα οποία είναι εκτεθειμένα σε υψηλό κίνδυνο σε σχέση με τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης θα πρέπει να ορίζεται στο 90 % των επιλέξιμων δαπανών. [Τροπολογία 6]

(12)  Για να διασφαλιστεί η συνέχεια, στο πλαίσιο του προγράμματος, της χρηματοδότησης όλων των δραστηριοτήτων που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 515/97, συμπεριλαμβανομένης της πλατφόρμας AFIS, το παράρτημα Ι περιλαμβάνει ενδεικτικό κατάλογο των προς χρηματοδότηση δραστηριοτήτων.

(12α)   Η Επιτροπή θα πρέπει να εγκρίνει τα προγράμματα εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 110 του δημοσιονομικού κανονισμού. Τα προγράμματα εργασίας θα πρέπει να περιέχουν περιγραφή των προς χρηματοδότηση δράσεων, ενδεικτικό ποσό διατιθέμενο ανά δράση, ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, καθώς και το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης για επιχορηγήσεις. Κατά την κατάρτιση του προγράμματος εργασίας, η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως διατυπώνονται στο πλαίσιο της ετήσιας αξιολόγησης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Το πρόγραμμα εργασίας θα πρέπει να δημοσιεύεται στον ιστότοπο της Επιτροπής και να διαβιβάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. [Τροπολογία 7]

(12β)   Οι δράσεις θα πρέπει να είναι επιλέξιμες βάσει της ικανότητάς τους για επίτευξη των ειδικών στόχων του προγράμματος που προβλέπονται στο άρθρο 2. Σε αυτές μπορεί να περιλαμβάνονται η παροχή ειδικής τεχνικής βοήθειας για τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, όπως η παροχή ειδικών γνώσεων, εξειδικευμένου και τεχνικά προηγμένου εξοπλισμού, και αποτελεσματικών εργαλείων της τεχνολογίας των πληροφοριών (ΤΠ)· η διασφάλιση της απαιτούμενης στήριξης και διευκόλυνσης των ερευνών, ιδίως με τη σύσταση κοινών ομάδων έρευνας και με διασυνοριακές επιχειρήσεις· ή η ενίσχυση των ανταλλαγών προσωπικού για συγκεκριμένα έργα. Επιπλέον, στις επιλέξιμες δράσεις μπορεί επίσης να περιλαμβάνεται η διοργάνωση στοχευμένης εξειδικευμένης κατάρτισης, εργαστηρίων ανάλυσης κινδύνου καθώς και, κατά περίπτωση, διασκέψεων και μελετών. [Τροπολογία 8]

(13)  Η αγορά εξοπλισμού μέσω του ενωσιακού µέσου χρηµατοδοτικής στήριξης για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων(15) μπορεί να έχει θετικές επιπτώσεις στην καταπολέμηση των περιπτώσεων απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ. Το ενωσιακό μέσο χρηματοδοτικής στήριξης για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων και το πρόγραμμα είναι από κοινού υπεύθυνα για την αποφυγή τυχόν επαναλήψεων στην ενωσιακή στήριξη. Το πρόγραμμα θα πρέπει ουσιαστικά να στηρίζει την απόκτηση τύπων εξοπλισμού που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ενωσιακού μέσου χρηματοδοτικής στήριξης για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων, ή εξοπλισμού του οποίου δικαιούχοι είναι αρχές άλλες εκτός των αρχών που καλύπτονται από το ενωσιακό μέσο χρηματοδοτικής στήριξης για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων. Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρχει σαφής σύνδεση μεταξύ του αντικτύπου του χρηματοδοτούμενου εξοπλισμού και της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Η αποφυγή αλληλοεπικαλύψεων και η δημιουργία συνεργειών ανάμεσα στο πρόγραμμα και σε άλλα συναφή προγράμματα σε τομείς όπως η δικαιοσύνη, τα τελωνειακά θέματα και οι εσωτερικές υποθέσεις θα πρέπει να διασφαλίζεται διασφαλίζονται κυρίως στο πλαίσιο της κατάρτισης των ετήσιων προγραμμάτων εργασίας. [Τροπολογία 9]

(13α)   Το πρόγραμμα στηρίζει τη συνεργασία μεταξύ των διοικητικών αρχών και των αρχών επιβολής του νόμου των κρατών μελών, καθώς και μεταξύ των τελευταίων και της Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένης της OLAF, καθώς και άλλων σχετικών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης, όπως ο Οργανισμός για τη Συνεργασία στον Τομέα της Ποινικής Δικαιοσύνης (Eurojust) και ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ), με σκοπό τη διασφάλιση αποτελεσματικότερης προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Εν προκειμένω, θα στηρίζει επίσης τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO), αφότου αυτή αναλάβει τα καθήκοντά της. [Τροπολογία 10]

(14)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να είναι ανοικτό στη συμμετοχή χωρών της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) που είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Επίσης, θα πρέπει να είναι ανοικτό στη συμμετοχή υπό προσχώρηση χωρών, υποψήφιων χωρών και δυνάμει υποψηφίων χωρών, καθώς και χωρών που καλύπτονται από την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας, σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις για τη συμμετοχή αυτών των χωρών στα προγράμματα της Ένωσης που ορίζονται στις αντίστοιχες συμφωνίες-πλαίσια και τις αποφάσεις του συμβουλίου σύνδεσης ή σε παρόμοιες συμφωνίες. Το πρόγραμμα θα πρέπει να είναι επίσης ανοικτό σε άλλες τρίτες χώρες, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές έχουν συνάψει συμφωνία σύνδεσης ή συνάπτουν ειδικές συμφωνίες που καλύπτουν τη συμμετοχή τους σε προγράμματα της Ένωσης. [Τροπολογία 11]

(15)  Λαμβάνοντας υπόψη τις προηγούμενες αξιολογήσεις των προγραμμάτων Hercule και προκειμένου να ενισχυθεί το πρόγραμμα, η συμμετοχή νομικών οντοτήτων που είναι εγκατεστημένες σε τρίτη χώρα μη συνδεδεμένη με το πρόγραμμα θα πρέπει να είναι δυνατή κατ᾽ εξαίρεση, χωρίς να απαιτείται οι εν λόγω οντότητες να επιβαρύνονται με το κόστος της δικής τους συμμετοχής.

(15α)   Ειδικότερα, θα πρέπει να ενθαρρύνεται η συμμετοχή οντοτήτων εγκατεστημένων σε χώρες που έχουν συνάψει συμφωνία σύνδεσης με την Ένωση, με σκοπό την ενίσχυση της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης μέσω της συνεργασίας σχετικά με τα τελωνεία και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, ιδίως όσον αφορά τρόπους καταπολέμησης της απάτης, της διαφθοράς και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και όσον αφορά την αντιμετώπιση των προκλήσεων των νέων τεχνολογικών εξελίξεων. [Τροπολογία 12]

(16)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να εφαρμοστεί λαμβανομένων υπόψη των συστάσεων και μέτρων που απαριθμούνται στην ανακοίνωση της Επιτροπής, της 6ης Ιουνίου 2013, με τίτλο «Ενίσχυση της καταπολέμησης του λαθρεμπορίου τσιγάρων και άλλων μορφών παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού — Μια συνολική στρατηγική της ΕΕ»(16), καθώς και στην έκθεση σχετικά με την εφαρμογή αυτής της ανακοίνωσης, της 12ης Μαΐου 2017(17).

(17)  Η Ένωση επικύρωσε το πρωτόκολλο για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού της σύμβασης-πλαισίου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον έλεγχο του καπνού (το «πρωτόκολλο») το 2016. Το πρωτόκολλο θα πρέπει να συμβάλλει στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, καθόσον αφορά την καταπολέμηση του διασυνοριακού παράνομου εμπορίου καπνού, το οποίο προκαλεί απώλειες εσόδων. Το πρόγραμμα θα πρέπει να στηρίζει τη γραμματεία της σύμβασης-πλαισίου της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για τον έλεγχο του καπνού ως προς τις αρμοδιότητές της που συνδέονται με το πρωτόκολλο. Επίσης, θα πρέπει να στηρίζει άλλες δραστηριότητες που διοργανώνονται από τη γραμματεία σε σχέση με την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου καπνού.

(18)  Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(18), τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου(19), τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου(20) και τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου(21), τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης πρέπει να προστατεύονται μέσω αναλογικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων της πρόληψης, του εντοπισμού, της διόρθωσης και της διερεύνησης των παρατυπιών, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων απάτης, της ανάκτησης των απολεσθέντων, των αχρεωστήτως καταβληθέντων ή των μη ορθώς χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων και, όταν χρειάζεται, της επιβολής διοικητικών κυρώσεων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 και τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) μπορεί να διενεργεί διοικητικές έρευνες, μεταξύ των οποίων και επιτόπιες έρευνες και επιθεωρήσεις, με στόχο τη διαπίστωση τυχόν απάτης, διαφθοράς ή οποιασδήποτε άλλης παράνομης ενέργειας εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) μπορεί να διερευνά και να ασκεί δίωξη σε υποθέσεις απάτης και άλλων ποινικών αδικημάτων εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, όπως προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(22). Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, κάθε πρόσωπο ή οντότητα που είναι αποδέκτης κονδυλίων της Ένωσης οφείλει να συνεργάζεται πλήρως για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, να παρέχει τα αναγκαία δικαιώματα και πρόσβαση στην Επιτροπή, την OLAF, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και να μεριμνά ώστε τυχόν τρίτοι που συμμετέχουν στην εκτέλεση κονδυλίων της Ένωσης να εκχωρούν ισοδύναμα δικαιώματα.

(19)  Τρίτες χώρες μέλη του ΕΟΧ μπορούν να συμμετέχουν σε προγράμματα της Ένωσης στο πλαίσιο της συνεργασίας που έχει θεσπιστεί δυνάμει της συμφωνίας για τον ΕΟΧ, η οποία προβλέπει την εφαρμογή των προγραμμάτων με απόφαση που λαμβάνεται δυνάμει της εν λόγω συμφωνίας. Τρίτες χώρες μπορούν επίσης να συμμετέχουν βάσει άλλων νομικών πράξεων. Στον κανονισμό αυτό, θα πρέπει να εισαχθεί ειδική διάταξη προκειμένου να παρέχει τα απαραίτητα δικαιώματα και την απαιτούμενη πρόσβαση στον αρμόδιο διατάκτη, στην OLAF καθώς και στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ώστε να ασκούν πλήρως τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους.

(20)  

(21)  Σύμφωνα με [η παραπομπή πρέπει να επικαιροποιηθεί κατάλληλα σύμφωνα με μια νέα απόφαση σχετικά με τις ΥΧΕ: άρθρο 94 της απόφασης 2013/755/ΕΕ του Συμβουλίου(23)], τα πρόσωπα και οι οντότητες που είναι εγκατεστημένα σε υπερπόντιες χώρες και εδάφη είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση, με την επιφύλαξη των κανόνων και στόχων του προγράμματος και των ενδεχόμενων ρυθμίσεων που ισχύουν στο κράτος μέλος με το οποίο είναι συνδεδεμένη η υπερπόντια χώρα ή το έδαφος.

(22)  Σύμφωνα με τις παραγράφους 22 και 23 της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου(24), το παρόν πρόγραμμα πρέπει να αξιολογείται βάσει πληροφοριών που συλλέγονται μέσω ειδικών απαιτήσεων σχετικά με την υποβολή στοιχείων, ιδίως όσον αφορά τις επιδόσεις, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση, ενώ παράλληλα πρέπει να αποφεύγεται η υπερβολική ρύθμιση και ο διοικητικός φόρτος, ιδίως για τα κράτη μέλη. Αυτές οι απαιτήσεις, κατά περίπτωση, μπορούν να περιλαμβάνουν μετρήσιμους δείκτες, ως βάση για την αξιολόγηση των επιπτώσεων του προγράμματος επιτόπου. Η αξιολόγηση θα πρέπει να διενεργείται από ανεξάρτητο αξιολογητή. [Τροπολογία 13]

(23)  Για να συμπληρωθεί ο παρών κανονισμός, η Επιτροπή πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό την ανάπτυξη διατάξεων για ένα πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης του προγράμματος έγκριση των προγραμμάτων εργασίας. Επιπλέον, προκειμένου να τροποποιηθεί ο παρών κανονισμός, η Επιτροπή πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τους δείκτες που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι δε διαβουλεύσεις να διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Ειδικότερα, προκειμένου να εξασφαλιστεί ισότιμη συμμετοχή στην κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματική πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. [Τροπολογία 14]

(24)  Το άρθρο 42α παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 515/97 προβλέπει τη νομική βάση για τη χρηματοδότηση του AFIS. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αντικαταστήσει την εν λόγω νομική βάση και να προβλέψει νέα βάση. Το άρθρο 42α παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 515/97 θα πρέπει, συνεπώς, να καταργηθεί.

(25)  Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 250/2014 που θέσπισε το πρόγραμμα Hercule III κάλυψε την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020. Ο παρών κανονισμός προβλέπει τη συνέχεια του προγράμματος Hercule ΙΙΙ, από την 1η Ιανουαρίου 2021. Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 250/2014 θα πρέπει να καταργηθεί,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το πρόγραμμα της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης (το «πρόγραμμα»).

Καθορίζει τους στόχους του προγράμματος, τον προϋπολογισμό για την περίοδο 2021-2027, τις μορφές ενωσιακής χρηματοδότησης και τους κανόνες για την παροχή της εν λόγω χρηματοδότησης.

Άρθρο 2

Στόχοι του προγράμματος

1.  Το πρόγραμμα έχει τους ακόλουθους γενικούς στόχους:

α)  προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης·

β)  στήριξη της αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ των διοικητικών αρχών των κρατών μελών και της συνεργασίας τους με την Επιτροπή για να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή των τελωνειακών και γεωργικών ρυθμίσεων.

2.  Το πρόγραμμα έχει τους ακόλουθους ειδικούς στόχους:

α)  πρόληψη και καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης·

β)  στήριξη της υποβολής εκθέσεων παρατυπιών, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων απάτης, όσον αφορά την επιμερισμένη διαχείριση και τα κονδύλια προενταξιακής βοήθειας του προϋπολογισμού της Ένωσης·

γ)  Παροχή εργαλείων για την ανταλλαγή πληροφοριών και τη στήριξη επιχειρησιακών δραστηριοτήτων στον τομέα της αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής σε τελωνειακά και γεωργικά θέματα.

Άρθρο 3

Προϋπολογισμός

1.  Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την εκτέλεση του προγράμματος για την περίοδο 2021 – 2027 ανέρχεται σε 181 207 εκατ. 321 314 000 EUR σε τιμές 2018 (362 414 000 EUR σε τρέχουσες τιμές). [Τροπολογία 15]

2.  Η ενδεικτική κατανομή του ποσού που αναφέρεται στην παράγραφο 1 έχει ως εξής:

α)  114 207 εκατ. 202 512 000 EUR σε τιμές 2018 (228 414 000 EUR σε τρέχουσες τιμές) για τον στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο α)· [Τροπολογία 16]

β)  12 412 000 EUR σε τιμές 2018 (7 14 εκατ. EUR σε τρέχουσες τιμές) για τον στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο β)· [Τροπολογία 17]

γ)  106 390 000 EUR σε τιμές 2018 (60 120 εκατ. EUR σε τρέχουσες τιμές) για τον στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο γ). [Τροπολογία 18]

2α.  Στην Επιτροπή ανατίθεται η εξουσία να ανακατανέμει τα κονδύλια μεταξύ των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2. Εάν η ανακατανομή συνεπάγεται τη μεταβολή κατά τουλάχιστον 10 % ενός από τα ποσά που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, η ανακατανομή πραγματοποιείται με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 14. [Τροπολογία 19]

3.  Το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να χρησιμοποιείται για τεχνική και διοικητική βοήθεια για την εκτέλεση του προγράμματος, όπως π.χ. για δραστηριότητες προετοιμασίας, παρακολούθησης, ελέγχου, λογιστικού ελέγχου και αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών συστημάτων τεχνολογίας της πληροφορίας. Επιπλέον, η ενδεικτική κατανομή στο στοιχείο α) της παραγράφου 2 λαμβάνει δεόντως υπόψη το γεγονός ότι το πρόγραμμα είναι το μόνο του είδους του που αφορά ειδικά το σκέλος των δαπανών σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. [Τροπολογία 20]

Άρθρο 4

Τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα είναι ανοικτό στις ακόλουθες τρίτες χώρες:

α)  τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) τα οποία είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στη συμφωνία για τον ΕΟΧ·

β)  τις υπό προσχώρηση χώρες, υποψήφιες χώρες και δυνάμει υποψήφιες χώρες, σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής τους στα προγράμματα της Ένωσης που καθορίζονται στις αντίστοιχες συμφωνίες-πλαίσια και τις αποφάσεις του συμβουλίου σύνδεσης, ή σε παρεμφερείς συμφωνίες, και σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που καθορίζονται στις συμφωνίες μεταξύ της Ένωσης και των εν λόγω χωρών·

γ)  τις χώρες που καλύπτονται από την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας, σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής τους στα προγράμματα της Ένωσης που καθορίζονται στις αντίστοιχες συμφωνίες-πλαίσια και τις αποφάσεις του συμβουλίου σύνδεσης, ή σε παρεμφερείς συμφωνίες, και σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που καθορίζονται στις συμφωνίες μεταξύ της Ένωσης και των εν λόγω χωρών·

δ)  άλλες τρίτες χώρες, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε ειδική συμφωνία που καλύπτει τη συμμετοχή της τρίτης χώρας σε οποιοδήποτε ενωσιακό πρόγραμμα, υπό την προϋπόθεση ότι η συμφωνία:

α)  εξασφαλίζει δίκαιη ισορροπία όσον αφορά τις συνεισφορές και τα οφέλη της τρίτης χώρας που συμμετέχει στα προγράμματα της Ένωσης· [Τροπολογία 21]

β)  ορίζει τις προϋποθέσεις συμμετοχής στα προγράμματα, συμπεριλαμβανομένου του υπολογισμού των χρηματοδοτικών συνεισφορών σε επιμέρους προγράμματα και των διοικητικών τους δαπανών. Αυτές οι συνεισφορές αποτελούν έσοδα για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 5 του δημοσιονομικού κανονισμού·

γ)  δεν παρέχει στην τρίτη χώρα εξουσία λήψης αποφάσεων σχετικά με τα προγράμματα·

δ)  εγγυάται τα δικαιώματα της Ένωσης ώστε να διασφαλίζεται χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και να προστατεύονται τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης.

Άρθρο 5

Εκτέλεση και μορφές ενωσιακής χρηματοδότησης

1.  Το πρόγραμμα εκτελείται με άμεση διαχείριση σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, ή με έμμεση διαχείριση με φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του δημοσιονομικού κανονισμού.

2.  Το πρόγραμμα μπορεί να παρέχει χρηματοδότηση σε οποιαδήποτε από τις μορφές που καθορίζονται στον δημοσιονομικό κανονισμό, ειδικότερα επιχορηγήσεις σύμφωνα με τον τίτλο VIII και δημόσιες συμβάσεις σύμφωνα με τον τίτλο VII, καθώς και επιστροφή των εξόδων ταξιδίου και διαμονής όπως προβλέπεται στο άρθρο 238 του δημοσιονομικού κανονισμού. [Τροπολογία 22]

3.  Το πρόγραμμα μπορεί να παρέχει χρηματοδότηση για δράσεις που διενεργούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 515/97, ειδικότερα για την κάλυψη των ειδών δαπανών που αναφέρονται στον ενδεικτικό κατάλογο στο παράρτημα Ι.

4.  Όταν η υποστηριζόμενη δράση περιλαμβάνει την απόκτηση εξοπλισμού, η Επιτροπή, κατά περίπτωση, θεσπίζει μηχανισμό συντονισμού που διασφαλίζει την αποδοτικότητα και τη διαλειτουργικότητα μεταξύ όλων των εξοπλισμών που αποκτώνται με τη στήριξη προγραμμάτων της Ένωσης.

Άρθρο 6

Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης

Σε περίπτωση συμμετοχής τρίτης χώρας στο πρόγραμμα με απόφαση στο πλαίσιο διεθνούς συμφωνίας ή δυνάμει οποιασδήποτε άλλης νομικής πράξης, η τρίτη χώρα παρέχει τα αναγκαία δικαιώματα και την πρόσβαση που απαιτείται στον αρμόδιο διατάκτη, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης και στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, ώστε να ασκούν πλήρως τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους. Στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης, στα δικαιώματα αυτά περιλαμβάνεται το δικαίωμα διενέργειας ερευνών, συμπεριλαμβανομένων επιτόπιων ελέγχων και επιθεωρήσεων, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ [Τροπολογία 23]

Άρθρο 7

Η παροχή και η διαχείριση επιχορηγήσεων Το ποσοστό συγχρηματοδότησης για επιχορηγήσεις που παρέχονται στο πλαίσιο του προγράμματος γίνονται σύμφωνα με τον τίτλο VIII του δημοσιονομικού κανονισμού δεν υπερβαίνει το 80 % των επιλέξιμων δαπανών. Σε έκτακτες και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, που προσδιορίζονται στα κατά το άρθρο 10 προγράμματα εργασίας, το ποσοστό συγχρηματοδότησης δεν υπερβαίνει το 90 % των επιλέξιμων δαπανών. [Τροπολογία 24]

Άρθρο 8

Επιλέξιμες δράσεις

Μόνο Οι ακόλουθες δράσεις που υλοποιούν τους στόχους οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 2 είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση:

α)  παροχή τεχνικών γνώσεων, εξειδικευμένου και τεχνικά προηγμένου εξοπλισμού και αποτελεσματικών εργαλείων ΤΠ που ενισχύουν τη διεθνική και πολυτομεακή συνεργασία και τη συνεργασία με την Επιτροπή·

β)  ενίσχυση των ανταλλαγών προσωπικού για συγκεκριμένα σχέδια, διασφάλιση της αναγκαίας στήριξης και διευκόλυνση των ερευνών, ιδίως δε τη σύσταση κοινών ομάδων έρευνας και τη διενέργεια διασυνοριακών επιχειρήσεων·

γ)  παροχή τεχνικής και επιχειρησιακής στήριξης σε εθνικές έρευνες, ιδίως δε σε τελωνειακές αρχές και σε αρχές επιβολής του νόμου, για την ενίσχυση της καταπολέμησης της απάτης και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων·

δ)  ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της τεχνολογίας των πληροφοριών σε όλα τα κράτη μέλη και σε τρίτες χώρες, ενίσχυση της ανταλλαγής δεδομένων, καθώς και ανάπτυξη και παροχή εργαλείων ΤΠ για έρευνα και για παρακολούθηση των εργασιών στον τομέα των πληροφοριών·

ε)  οργάνωση εξειδικευμένης κατάρτισης, εργαστηρίων ανάλυσης κινδύνου, διασκέψεων και μελετών που αποσκοπούν στη βελτίωση της συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ των υπηρεσιών που σχετίζονται με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης·

στ)  χρηματοδότηση δέσμης σχετικών με τα τελωνεία εφαρμογών ΤΠ που λειτουργούν στο πλαίσιο κοινού συστήματος πληροφοριών υπό τη διαχείριση της Επιτροπής, η σύσταση του οποίου έχει σκοπό την εκτέλεση των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 515/97·

ζ)  χρηματοδότηση ασφαλούς εργαλείου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ώστε να διευκολυνθεί η εκπλήρωση της υποχρέωσης των κρατών μελών να αναφέρουν τις εντοπισθείσες παρατυπίες, συμπεριλαμβανομένης της απάτης, και το οποίο στηρίζει τη διαχείριση και την ανάλυση των παρατυπιών αυτών·

η)  κάθε άλλη δράση, προβλεπόμενη από τα προγράμματα εργασίας βάσει του άρθρου 10, η οποία είναι αναγκαία για την επίτευξη των γενικών και των ειδικών στόχων που προβλέπονται στο άρθρο 2. [Τροπολογία 25]

Όταν η στηριζόμενη δράση συνεπάγεται την απόκτηση εξοπλισμού, η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι ο χρηματοδοτούμενος εξοπλισμός συμβάλλει στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. [Τροπολογία 26]

Άρθρο 9

Επιλέξιμες οντότητες

1.  Επιπλέον των κριτηρίων που ορίζονται στο άρθρο 197 του δημοσιονομικού κανονισμού, εφαρμόζονται και τα κριτήρια επιλεξιμότητας των δαπανών που ορίζονται στην παράγραφο 2.

2.  Οι εξής οντότητες είναι επιλέξιμες:

α)  δημόσιες αρχές που μπορεί να συμβάλλουν στην επίτευξη ενός εκ των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 2 και έχουν συσταθεί σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες χώρες:

α)  κράτος μέλος ή υπερπόντια χώρα ή έδαφος συνδεδεμένο με αυτό·

β)  τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα·

γ)  τρίτη χώρα που απαριθμείται στο πρόγραμμα εργασίας υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 3·

β)  ερευνητικά και εκπαιδευτικά ινστιτούτα και μη κερδοσκοπικές οντότητες που μπορεί να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 2, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν συσταθεί και λειτουργούν επί τουλάχιστον ένα έτος σε κράτος μέλος ή τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα ή σε τρίτη χώρα που απαριθμείται σε πρόγραμμα εργασίας υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 3·

γ)  νομικές οντότητες που έχουν συσταθεί βάσει του δικαίου της Ένωσης ή διεθνείς οργανισμοί, όπως ορίζονται στο άρθρο 156 του δημοσιονομικού κανονισμού. [Τροπολογία 27]

3.  Οι νομικές οντότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και είναι εγκατεστημένες σε τρίτη χώρα μη συνδεδεμένη με το πρόγραμμα είναι κατ’ εξαίρεση επιλέξιμες για συμμετοχή, αν αυτό είναι αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων μιας συγκεκριμένης δράσης.

4.  Οι αναφερόμενες στην παράγραφο 2 οντότητες που είναι εγκατεστημένες σε τρίτη χώρα η οποία δεν είναι συνδεδεμένη με το πρόγραμμα θα πρέπει, καταρχήν, να επωμίζονται το κόστος της συμμετοχής τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Άρθρο 10

Πρόγραμμα εργασίας

Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω των προγραμμάτων εργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 110 του δημοσιονομικού κανονισμού.

Τα προγράμματα εργασίας εγκρίνονται από την Επιτροπή με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 14. [Τροπολογία 28]

Η Επιτροπή διερευνά τις συνέργειες μεταξύ του προγράμματος και άλλων συναφών προγραμμάτων σε τομείς όπως η δικαιοσύνη, τα τελωνειακά θέματα και οι εσωτερικές υποθέσεις, και διασφαλίζει την αποφυγή αλληλοεπικαλύψεων στο πλαίσιο της προετοιμασίας των προγραμμάτων εργασίας. [Τροπολογία 29]

Τα προγράμματα εργασίας δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής και διαβιβάζονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο αξιολογεί τα περιεχόμενα και τα αποτελέσματά τους στο πλαίσιο της ετήσιας αξιολόγησης της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. [Τροπολογία 30]

Άρθρο 11

Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων

1.  Στο παράρτημα ΙΙ παρατίθενται οι δείκτες για την κατάρτιση εκθέσεων σχετικά με την πρόοδο του προγράμματος ως προς την επίτευξη των γενικών και των ειδικών στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 2.

2.  Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική αξιολόγηση της προόδου του προγράμματος όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 14 για την τροποποίηση του παραρτήματος, προκειμένου να επανεξετάσει ή να συμπληρώσει τους δείκτες, όταν κρίνεται αναγκαίο, και να συμπληρώσει τον παρόντα κανονισμό με διατάξεις σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης. [Τροπολογία 31]

2α.  Η Επιτροπή υποβάλλει ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τις επιδόσεις του προγράμματος. [Τροπολογία 32]

3.  Το σύστημα υποβολής εκθέσεων για τις επιδόσεις εξασφαλίζει ότι τα στοιχεία με τα οποία παρακολουθούνται η εκτέλεση του προγράμματος και τα αποτελέσματα συλλέγονται κατά τρόπο αποδοτικό, αποτελεσματικό και έγκαιρο. Για τον σκοπό αυτό, επιβάλλονται αναλογικές απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων στους αποδέκτες των πόρων της Ένωσης και, αν συντρέχει περίπτωση, στα κράτη μέλη.

Άρθρο 12

Αξιολόγηση

1.  Οι αξιολογήσεις διενεργούνται εγκαίρως από ανεξάρτητο αξιολογητή ώστε να τροφοδοτούν με στοιχεία τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. [Τροπολογία 33]

2.  Η ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος διενεργείται όταν υπάρχουν διαθέσιμες επαρκείς πληροφορίες για την εκτέλεση του προγράμματος, αλλά το αργότερο τέσσερα έτη από την έναρξη της εκτέλεσης του προγράμματος.

3.  Αφού ολοκληρωθεί η εκτέλεση του προγράμματος, αλλά το αργότερο τέσσερα τρία έτη ύστερα από τη λήξη της περιόδου που καθορίζεται στο άρθρο 1, η Επιτροπή προβαίνει σε τελική αξιολόγηση του προγράμματος. [Τροπολογία 34]

4.  Η Επιτροπή ανακοινώνει τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων, μαζί με τις παρατηρήσεις της, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, και τα δημοσιεύει στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής. [Τροπολογία 35]

Άρθρο 13

Εξουσιοδότηση

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 14, με σκοπό την ανάπτυξη διατάξεων σχετικών με ένα πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολογήσεων έγκριση των προγραμμάτων εργασίας όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 10 και την τροποποίηση των δεικτών που καθορίζονται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού. [Τροπολογία 44]

Άρθρο 14

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 13 ανατίθεται στην Επιτροπή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2028.

3.  Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 13 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται στην απόφαση. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

4.  Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή ζητά τη γνώμη των εμπειρογνωμόνων που ορίζονται από τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

5.  Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

5α.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει των άρθρων 10 και 13 τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, προτού λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου. [Τροπολογία 36]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 15

Πληροφόρηση, επικοινωνία και δημοσιότητα

1.  Οι αποδέκτες της ενωσιακής χρηματοδότησης μνημονεύουν ρητώς την προέλευση της χρηματοδότησης και εξασφαλίζουν την τη μέγιστη προβολή της (ιδίως κατά την προώθηση των δράσεων και των αποτελεσμάτων τους), παρέχοντας συνεκτική, αποτελεσματική και αναλογική στοχευμένη πληροφόρηση σε πολλαπλά ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης και του κοινού. Η ρητή μνημόνευση της προέλευσης της ενωσιακής χρηματοδότησης και η εξασφάλιση της προβολής της δεν είναι απαραίτητες σε περίπτωση που υπάρχει κίνδυνος διακύβευσης της αποτελεσματικής άσκησης των δραστηριοτήτων για την καταπολέμηση της απάτης και των τελωνειακών επιχειρησιακών δραστηριοτήτων. [Τροπολογία 37]

2.  Η Επιτροπή προβαίνει τακτικά σε ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας για το πρόγραμμα, τις δράσεις και τα αποτελέσματά του. Οι χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται στο πρόγραμμα συμβάλλουν επίσης στην εταιρική προβολή των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, στον βαθμό που αυτές είναι συναφείς με τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 2. [Τροπολογία 38]

Άρθρο 16

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 515/97

Στο άρθρο 42α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 515/97, οι παράγραφοι 1 και 2 διαγράφονται.

Άρθρο 17

Κατάργηση

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 250/2014 καταργείται από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Άρθρο 18

Μεταβατικές διατάξεις

1.  Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τη συνέχιση ή την τροποποίηση των οικείων δράσεων, μέχρι τη λήξη τους, στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 250/2014 και του άρθρου 42α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 515/97, ο οποίος εξακολουθεί να εφαρμόζεται στις εν λόγω δράσεις μέχρι τη λήξη τους.

2.  Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για το πρόγραμμα μπορεί επίσης να καλύπτει τις δαπάνες τεχνικής και διοικητικής συνδρομής που απαιτούνται για την εξασφάλιση της μετάβασης μεταξύ του προγράμματος και των μέτρων που θεσπίστηκαν στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 250/2014 και του άρθρου 42α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 515/97.

Άρθρο 19

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την [εικοστή] ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο πρόεδρος Ο πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Ενδεικτικός κατάλογος των ειδών δαπανών που θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα για δράσεις που υλοποιούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 515/97:

α)  όλες οι δαπάνες εγκατάστασης και συντήρησης της μόνιμης τεχνικής υποδομής που θέτει στη διάθεση των κρατών μελών τα υλικοτεχνικά μέσα, τα μέσα οργάνωσης γραφείου και τα μέσα πληροφορικής για τον συντονισμό των κοινών τελωνειακών επιχειρήσεων και άλλων επιχειρησιακών δραστηριοτήτων·

β)  η επιστροφή των εξόδων μετάβασης και διαμονής ή, εφόσον συντρέχει περίπτωση, κάθε άλλης αποζημίωσης, των εκπροσώπων των κρατών μελών και, κατά περίπτωση, των εκπροσώπων τρίτων χωρών, που συμμετέχουν στις ενωσιακές αποστολές, στις κοινές τελωνειακές επιχειρήσεις που διοργανώνονται από την Επιτροπή ή από κοινού με αυτή, καθώς και στα προγράμματα κατάρτισης, στις ειδικές και τις προπαρασκευαστικές συναντήσεις και τις συναντήσεις αξιολόγησης για διοικητικές έρευνες ή επιχειρησιακές ενέργειες που διεξάγουν τα κράτη μέλη, όταν αυτές διοργανώνονται από ή σε συνεργασία με την Επιτροπή·

γ)  οι δαπάνες που έχουν σχέση με την απόκτηση, μελέτη, ανάπτυξη και συντήρηση ηλεκτρονικής υποδομής (υλισμικό – hardware), λογισμικών, ειδικών δικτυακών συνδέσεων, καθώς και με τις σχετικές υπηρεσίες παραγωγής, υποστήριξης και κατάρτισης, για την υλοποίηση των δράσεων που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 515/97, ιδίως για την πρόληψη και καταπολέμηση της απάτης·

δ)  οι δαπάνες που έχουν σχέση με την παροχή πληροφοριών και οι δαπάνες για σχετικές δράσεις που επιτρέπουν την πρόσβαση στην πληροφορία, στα δεδομένα και στις πηγές δεδομένων, για την υλοποίηση των δράσεων που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 515/97, ιδίως για την πρόληψη και καταπολέμηση της απάτης·

ε)  οι δαπάνες που έχουν σχέση με τη χρήση του τελωνειακού συστήματος πληροφοριών που προβλέπεται από πράξεις εκδοθείσες βάσει του άρθρου 87 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως της απόφασης 2009/917/ΔΕΥ για τη χρήση της τεχνολογίας πληροφοριών για τελωνειακούς σκοπούς, στο μέτρο που οι πράξεις αυτές προβλέπουν την ανάληψη των εν λόγω δαπανών από τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

στ)  οι δαπάνες που έχουν σχέση με την απόκτηση, μελέτη, ανάπτυξη και συντήρηση του ενωσιακού εξοπλισμού του κοινού δικτύου επικοινωνιών που χρησιμοποιείται για τους σκοπούς του στοιχείου γ).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα παρακολουθείται στενά, στη βάση μιας δέσμης δεικτών που αποσκοπούν στη μέτρηση του βαθμού στον οποίο έχουν επιτευχθεί οι γενικοί και ειδικοί στόχοι του προγράμματος και στην ελαχιστοποίηση της διοικητικής επιβάρυνσης και του κόστους. Προς τον σκοπό αυτό, συλλέγονται στοιχεία όσον αφορά την ακόλουθη δέσμη κύριων δεικτών:

Ειδικός στόχος 1: Πρόληψη και καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.

Δείκτης 1: Στήριξη της πρόληψης και της καταπολέμησης της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, που εκφράζεται από:

1.1: Το ποσοστό ικανοποίησης από τις δραστηριότητες που οργανώνονται και (συγ)χρηματοδοτούνται μέσω του προγράμματος.

α)  Τον αριθμό και τον τύπο των δραστηριοτήτων που οργανώνονται και (συγ)χρηματοδοτούνται μέσω του προγράμματος· [Τροπολογία 39]

1.2: Το ποσοστό Τον κατάλογο των κρατών μελών που λαμβάνουν στήριξη σε κάθε έτος του προγράμματος και αντίστοιχο μερίδιο στη χρηματοδότηση. [Τροπολογία 40]

Ειδικός στόχος 2: Στήριξη της υποβολής εκθέσεων παρατυπιών, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων απάτης, όσον αφορά την επιμερισμένη διαχείριση και τα κονδύλια προενταξιακής βοήθειας του προϋπολογισμού της Ένωσης.

Δείκτης 2: Ποσοστό ικανοποίησης των χρηστών που χρησιμοποιούν το σύστημα διαχείρισης παρατυπιών.

α)  Αριθμός αναφορών παρατυπιών· [Τροπολογία 41]

Δείκτης 2α: Ποσοστό ικανοποίησης των χρηστών που χρησιμοποιούν το σύστημα πληροφοριών κατά της απάτης. [Τροπολογία 42]

Ειδικός στόχος 3: Παροχή εργαλείων για την ανταλλαγή πληροφοριών και τη στήριξη επιχειρησιακών δραστηριοτήτων στον τομέα της αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής σε τελωνειακά θέματα.

Δείκτης 3: Αριθμός διαθέσιμων πληροφοριών για την αμοιβαία συνδρομή και αριθμός υποστηριζόμενων δραστηριοτήτων που συνδέονται με την αμοιβαία συνδρομή.

Δείκτης 3α: Αριθμός και τύπος δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την αμοιβαία συνδρομή. [Τροπολογία 43]

(1) EE C 10 της 10.1.2019, σ. 1.
(2) ΕΕ C 10 της 10.1.2019, σ. 1.
(3) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2019.
(4) Απόφαση αριθ. 804/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για τη θέσπιση προγράμματος κοινοτικής δράσης για την προώθηση δράσεων στον τομέα της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Κοινότητας (Πρόγραμμα «Hercule») (ΕΕ L 143 της 30.4.2004, σ. 9).
(5) Απόφαση αριθ. 878/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2007, που τροποποιεί και παρατείνει την απόφαση αριθ. 804/2004/ΕΚ για τη θέσπιση προγράμματος κοινοτικής δράσης για την προώθηση δράσεων στον τομέα της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Κοινότητας (πρόγραμμα Hercule II) (ΕΕ L 193 της 25.7.2007, σ. 18).
(6) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 250/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με πρόγραμμα για την προώθηση δραστηριοτήτων στον τομέα της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρόγραμμα «Hercule III») και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 804/2004/ΕΚ (ΕΕ L 84 της 20.3.2014, σ. 6).
(7) Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/1971 της Επιτροπής, της 8ης Ιουλίου 2015, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με ειδικές διατάξεις για την υποβολή έκθεσης παρατυπιών όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1848/2006 της Επιτροπής· και εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/1975 της Επιτροπής, της 8ης Ιουλίου 2015, για τον καθορισμό της συχνότητας και του μορφότυπου της έκθεσης παρατυπιών όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 293 της 10.11.2015, σ. 6).
(8) Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/1970 της Επιτροπής, της 8ης Ιουλίου 2015, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με ειδικές διατάξεις για την υποβολή έκθεσης παρατυπιών όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας· και εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/1974 της Επιτροπής, της 8ης Ιουλίου 2015, για τον καθορισμό της συχνότητας και του μορφότυπου της έκθεσης παρατυπιών όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 293 της 10.11.2015, σ. 1).
(9) Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/1973 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με ειδικές διατάξεις για την υποβολή έκθεσης παρατυπιών όσον αφορά το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και το μέσο για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας και της διαχείρισης κρίσεων · και εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/1977 της Επιτροπής για τον καθορισμό της συχνότητας και του μορφότυπου της έκθεσης παρατυπιών όσον αφορά το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και το μέσο για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας και της διαχείρισης κρίσεων, δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 293 της 10.11.2015, σ. 15).
(10) Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/1972, της 8ης Ιουλίου 2015, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 223/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με ειδικές διατάξεις για την υποβολή έκθεσης παρατυπιών όσον αφορά το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους και εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/1976 της Επιτροπής, της 8ης Ιουλίου 2015, για τον καθορισμό της συχνότητας και του μορφότυπου της έκθεσης παρατυπιών όσον αφορά το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 223/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 293 της 10.11.2015, σ. 11).
(11) Άρθρο 16 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 447/2014 της Επιτροπής, σχετικά με τους ειδικούς κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 231/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙ) (ΕΕ L 132 της 3.5.2014, σ. 32).
(12) Κανονισμός (EΚ) αριθ. 515/97 του Συμβουλίου, της 13ης Μαρτίου 1997, περί της αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ των διοικητικών αρχών των κρατών μελών και της συνεργασίας των αρχών αυτών με την Επιτροπή, με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των τελωνειακών και γεωργικών ρυθμίσεων, όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό 2015/1525 (ΕΕ L 82 της 22.3.1997, σ. 1).
(13) Απόφαση 2009/917/ΔΕΥ του Συμβουλίου για τη χρήση της πληροφορικής για τελωνειακούς σκοπούς (ΕΕ L 323 της 10.12.2009, σ. 20).
(14) Παραπομπή που πρέπει να επικαιροποιηθεί. ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1. Η συμφωνία διατίθεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2013.373.01.0001.01.ELL&toc=OJ%3AC%3A2013%3A373%3ATOC.
(15) [αναφ.]
(16) COM(2013)0324 τελικό.
(17) COM(2017)0235 τελικό.
(18) Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 1).
(19) ΕΕ L 312 της 23.12.1995, σ. 1.
(20) Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2).
(21) Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (ΕΕ L 283 της 31.10.2017, σ. 1).
(22) Οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 29).
(23) Απόφαση 2013/755/EE του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2013, για τη σύνδεση των υπερπόντιων χωρών και εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση («απόφαση για τη σύνδεση ΥΧΕ-ΕΕ») (ΕΕ L 344 της 19.12.2013, σ. 1).
(24) Διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου (ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1).


Πολυετές σχέδιο για τα αποθέματα ιχθύων στα Δυτικά Ύδατα και στα παρακείμενα ύδατα, και τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων ***I
PDF 126kWORD 53k
Ψήφισμα
Κείμενο
Παράρτημα
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τα αποθέματα ιχθύων στα Δυτικά Ύδατα και στα παρακείμενα ύδατα, και τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1139 για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τη Βαλτική Θάλασσα και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 811/2004, (ΕΚ) αριθ. 2166/2005, (ΕΚ) αριθ. 388/2006, (ΕΚ) αριθ. 509/2007 και (ΕΚ) αριθ. 1300/2008 (COM(2018)0149 – C8-0126/2018 – 2018/0074(COD))
P8_TA(2019)0069A8-0310/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0149),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 43 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0126/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την από 29ης Μαρτίου 2017 επίσημη κοινοποίηση της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, δυνάμει του άρθρου 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά με την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 19ης Σεπτεμβρίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 12ης Δεκεμβρίου 2018, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπή Αλιείας (A8-0310/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω(2)·

2.  εγκρίνει την κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που επισυνάπτονται στο παρόν ψήφισμα, η οποία θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σειρά L, μαζί με την τελική νομοθετική πράξη·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 12 Φεβρουαρίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τα αποθέματα που αλιεύονται στα Δυτικά Ύδατα και στα παρακείμενα ύδατα, και τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 2016/1139 και (ΕΕ) 2018/973, και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 811/2004, (ΕΚ) αριθ. 2166/2005, (ΕΚ) αριθ. 388/2006, (ΕΚ) αριθ. 509/2007 και (ΕΚ) αριθ. 1300/2008

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2019/472.)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο προτίθενται να καταργούν τις εξουσιοδοτήσεις για την έγκριση τεχνικών μέτρων μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων δυνάμει του άρθρου 8 του παρόντος κανονισμού όταν εγκρίνουν νέο κανονισμό σχετικά με τεχνικά μέτρα που περιλαμβάνει εξουσιοδότηση η οποία καλύπτει τα ίδια μέτρα.

(1) ΕΕ C 440 της 6.12.2018, σ. 171.
(2) Η παρούσα θέση αντικαθιστά τις τροπολογίες που εγκρίθηκαν στις 25 Οκτωβρίου 2018 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0425).


Μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης ***I
PDF 129kWORD 56k
Ψήφισμα
Κείμενο
Παράρτημα
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ περί μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης (COM(2017)0772/2 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD))
P8_TA(2019)0070A8-0180/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0772/2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 196 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0409/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη που υποβλήθηκε από την Τσεχική Βουλή στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με την οποία υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 18ης Οκτωβρίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 16ης Μαΐου 2018(2),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 19ης Δεκεμβρίου 2018, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και τις γνωμοδοτήσεις και τη θέση υπό μορφή τροπολογιών της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και της Επιτροπής για τα Δικαιώματα των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0180/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω(3)·

2.  εγκρίνει την κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

4.  καλεί την Επιτροπή να μην προβεί σε αναδιατάξεις για τη χρηματοδότηση νέων προτεραιοτήτων πολιτικής που προστίθενται κατά τη διάρκεια ενός πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου που βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς αυτό θα έχει αναπόφευκτα αρνητικό αντίκτυπο στην εφαρμογή άλλων σημαντικών δραστηριοτήτων της Ένωσης·

5.  καλεί την Επιτροπή να παράσχει επαρκή χρηματοδότηση για τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας της Ένωσης (ΜΠΠΕ) στο πλαίσιο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου που αρχίζει το 2021, με βάση την παρούσα αναθεώρηση του ΜΠΠΕ·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 12 Φεβρουαρίου 2019 εν όψει της έγκρισης απόφασης (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ περί μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, απόφαση (ΕΕ) 2019/420.)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής

Το πρόσθετο χρηματοδοτικό κονδύλιο για την εφαρμογή του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης το 2019 και το 2020 ορίστηκε σε 205,6 εκατομμύρια EUR. Με την επιφύλαξη των εξουσιών της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, μέρος της συνολικής αύξησης του προϋπολογισμού του rescEU θα πρέπει να διατεθεί μέσω ανακατανομών στον τομέα 3 (Ασφάλεια και ιθαγένεια) και στον τομέα 4 (Η Ευρώπη στον κόσμο) του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020. Τα τρία θεσμικά όργανα υπενθυμίζουν ότι μέρος των ανακατανομών περιλαμβάνεται ήδη στον προϋπολογισμό του 2019 και 15,34 εκατομμύρια EUR έχουν ήδη συμπεριληφθεί στον δημοσιονομικό προγραμματισμό για το 2020.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού για το 2020, η Επιτροπή καλείται να προτείνει πρόσθετες ανακατανομές ύψους 18,24 εκατομμύρια EUR για να φθάσει στο 50 % για το 2019 και το 2020 στους ίδιους τομείς.

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
(2) ΕΕ C 361 της 5.10.2018, σ. 37.
(3) Η παρούσα θέση αντικαθιστά τις τροπολογίες που εγκρίθηκαν στις 31 Μαΐου 2018 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0236).


Ελάχιστες απαιτήσεις για την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων ***I
PDF 397kWORD 94k
Ψήφισμα
Ενοποιημένο κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ελάχιστες απαιτήσεις για την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων (COM(2018)0337 – C8-0220/2018 – 2018/0169(COD))
P8_TA(2019)0071A8-0044/2019

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0337),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 192 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0220/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 12ης Δεκεμβρίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών, της 6ης Δεκεμβρίου 2018(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (Α8-0044/2019),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 12 Φεβρουαρίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων

P8_TC1-COD(2018)0169


(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 192 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(3),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών(4),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(5),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Οι υδατικοί πόροι της Ένωσης υφίστανται ολοένα μεγαλύτερη πίεση, γεγονός που οδηγεί σε λειψυδρία και ποιοτική υποβάθμιση. Ειδικότερα, η κλιματική αλλαγή, οι απρόβλεπτες καιρικές συνθήκες και η ξηρασία συμβάλλουν σημαντικά στον περιορισμό της διαθεσιμότητας γλυκών υδάτων λόγω της αστικής ανάπτυξης και της γεωργίας. [Τροπολογία 1]

(2)  Η ικανότητα της Ένωσης να ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη πίεση που υφίστανται οι υδατικοί πόροι θα μπορούσε να βελτιωθεί μέσω της ευρύτερης επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων λυμάτων, ώστε να περιοριστεί η άντληση των υδατικών συστημάτων και των υπόγειων υδάτων, να μειωθούν οι επιπτώσεις των απορρίψεων επεξεργασμένων αστικών λυμάτων στα υδατικά συστήματα και να προωθηθεί η εξοικονόμηση νερού μέσω της πολλαπλής χρήσης των αστικών λυμάτων, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος. Η οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6) αναφέρει την επαναχρησιμοποίηση του νερού, σε συνδυασμό με την προώθηση της χρήσης τεχνολογιών αποδοτικής χρήσης των υδάτων στη βιομηχανία και τις τεχνικές άρδευσης με βάση την εξοικονόμηση νερού, ως ένα από τα συμπληρωματικά μέτρα που τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να εφαρμόσουν προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους της οδηγίας σχετικά με την καλή ποιοτική και ποσοτική κατάσταση των υδάτων στα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα. Η οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου(7) ορίζει ότι τα επεξεργασμένα λύματα πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται, όποτε είναι σκόπιμο. [Τροπολογία 2]

(2α)  Ένα ιδιαίτερο πρόβλημα σε πολλές περιοχές είναι η παλαιότητα και η κακή κατάσταση των υποδομών διανομής επεξεργασμένων αστικών λυμάτων, που έχουν ως αποτέλεσμα τεράστιες απώλειες αυτών των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων και τη επακόλουθη σπατάλη των χρημάτων που επενδύονται σε αυτήν την επεξεργασία. Η αναβάθμιση όλων των εν λόγω δικτύων αγωγών θα πρέπει συνεπώς να αποτελέσει προτεραιότητα. [Τροπολογία 3]

(3)  Στην ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Προσχέδιο για τη διαφύλαξη των υδατικών πόρων της Ευρώπης»(8) επισημαίνεται ότι η η ανάγκη δημιουργίας ενός μέσου για τη ρύθμιση σε επίπεδο Ένωσης των προτύπων για την επαναχρησιμοποίηση του νερού, για άρδευση ή στη βιομηχανία άρδευσης αποτελεί μια εναλλακτική επιλογή σχετικά με την υδροδότηση, η οποία απαιτεί την προσοχή της ΕΕ με στόχο την άρση των εμποδίων στην ευρεία χρήση μιας τέτοιας εναλλακτικής επιλογής υδροδότησης που μπορεί να συμβάλει στον περιορισμό της λειψυδρίας και στη μείωση της τρωτότητας των συστημάτων εφοδιασμού. [Τροπολογία 4]

(4)  H ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο «Η αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας και της ξηρασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση»(9) καθορίζει την ιεράρχηση των μέτρων που θα πρέπει να εξετάσουν τα κράτη μέλη όσον αφορά τη λειψυδρία και την ξηρασία. Για τον ίδιο σκοπό, θα ήταν σκόπιμο να ενσωματωθεί στην οδηγία 2000/60/ΕΚ μια δεσμευτική ιεράρχηση των μέτρων για την ορθή διαχείριση των υδάτων. Επισημαίνει ότι στις περιοχές όπου έχουν ληφθεί προληπτικά μέτρα σε συνάρτηση με την ιεράρχηση των δυνατών λύσεων, καθώς και εκεί όπου η ζήτηση συνεχίζει να υπερβαίνει την προσφορά υδάτινων πόρων, το ενδεχόμενο δημιουργίας πρόσθετων υποδομών υδροδότησης μπορεί, υπό ορισμένες περιστάσεις και εφόσον έχει συνεκτιμηθεί η σχέση κόστους-οφέλους, να αντιμετωπιστεί ως εναλλακτική προσέγγιση στον μετριασμό των επιπτώσεων των σοβαρών φαινομένων ξηρασίας. [Τροπολογία 5]

(4α)  Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2008, σχετικά με την αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας και της ξηρασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση(10), υπενθυμίζει ότι κατά τη διαχείριση των υδάτινων πόρων πρέπει να προτιμάται η προσέγγιση με γνώμονα τη ζήτηση και εκτιμά ότι η Ένωση πρέπει να υιοθετήσει μια ολιστική προσέγγιση κατά τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, που θα συνδυάζει μέτρα διαχείρισης της ζήτησης, μέτρα για τη βελτιστοποίηση των υπαρχόντων πόρων στο πλαίσιο του υδρολογικού κύκλου και μέτρα για τη δημιουργία νέων πόρων, καθώς και ότι η προσέγγιση αυτή πρέπει να ενσωματώνει ζητήματα περιβαλλοντικού, κοινωνικού και οικονομικού χαρακτήρα. [Τροπολογία 6]

(5)  Στο σχέδιο δράσης της για την κυκλική οικονομία(11), η Επιτροπή δεσμεύτηκε να προχωρήσει σε μια σειρά δράσεων για την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων λυμάτων, μεταξύ άλλων καταρτίζοντας νομοθετική πρόταση σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για τα επαναχρησιμοποιούμενα ύδατα. Η Επιτροπή θα πρέπει να επικαιροποιήσει το σχέδιο δράσης της και να διατηρήσει τους υδάτινους πόρους ως τομέα προτεραιότητας στον οποίο θα πρέπει να παρέμβει. [Τροπολογία 7]

(6)  Η επαναχρησιμοποίηση των κατάλληλα επεξεργασμένων λυμάτων, για παράδειγμα από μονάδες επεξεργασίας αστικών λυμάτων ή από βιομηχανικές εγκαταστάσεις, θεωρείται ότι έχει χαμηλότερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο σε σύγκριση με άλλες εναλλακτικές μεθόδους υδροδότησης, όπως οι εκτροπές υδάτων ή η αφαλάτωση., Όμως η εν λόγω επαναχρησιμοποίηση, η οποία θα μπορούσε να μειώσει τη σπατάλη και να εξοικονομήσει νερό, εφαρμόζεται σε περιορισμένο βαθμό στην Ένωση. Όπως φαίνεται, αυτό οφείλεται εν μέρει στο σημαντικό κόστος των συστημάτων επαναχρησιμοποίησης των λυμάτων, καθώς και στην έλλειψη κοινών ενωσιακών περιβαλλοντικών ή και υγειονομικών προτύπων για την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων και, ιδίως όσον αφορά ειδικά γεωργικά προϊόντα, σε ενδεχόμενους κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον και σε δυνητικά εμπόδια για την ελεύθερη κυκλοφορία των εν λόγω προϊόντων που αρδεύονται με νερό από ανάκτηση. Ταυτόχρονα, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι σε ορισμένα κράτη μέλη οι αρδευτικές υποδομές είναι ανεπαρκείς ή ανύπαρκτες. [Τροπολογία 8]

(6α)  Η επαναχρησιμοποίηση των υδάτων μπορεί να συμβάλει στην ανάκτηση των θρεπτικών ουσιών που περιέχονται στα επεξεργασμένα λύματα και η χρήση των υδάτων ανάκτησης για αρδευτικούς σκοπούς στη γεωργία ή τη δασοκομία θα μπορούσε να είναι ένας τρόπος αποκατάστασης των θρεπτικών ουσιών, όπως το άζωτο, ο φώσφορος και το κάλιο, στους φυσικούς βιογεωχημικούς κύκλους. [Τροπολογία 9]

(6β)  Η επαναχρησιμοποίηση, για αρδευτικούς σκοπούς, λυμάτων που έχουν υποστεί κατάλληλη επεξεργασία και ανάκτηση σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να είναι φιλική προς το περιβάλλον. Ως εκ τούτου, η επαναχρησιμοποίηση δεν θα πρέπει να συνεπάγεται μεγαλύτερη απελευθέρωση αζώτου και φωσφόρου, διότι η υπέρμετρη παρουσία των συγκεκριμένων θρεπτικών στοιχείων οδηγεί σε ευτροφισμό στα εδάφη και στα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα, γεγονός που βλάπτει τα οικοσυστήματα και συμβάλλει στη μείωση της βιοποικιλότητας. [Τροπολογία 10]

(6γ)   Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική επαναχρησιμοποίηση των αστικών λυμάτων, θα πρέπει να γίνει αποδεκτό ότι τα ανακυκλωμένα ύδατα δεν είναι κατάλληλα για όλες τις καλλιέργειες. Είναι επομένως αναγκαία η επιμόρφωση των γεωργών, έτσι ώστε να χρησιμοποιούν τα διάφορα είδη ανακυκλωμένων υδάτων με τον βέλτιστο για τις καλλιέργειες τρόπο, ώστε η ποιότητα των χρησιμοποιούμενων υδάτων να μην έχει συνέπειες για τη δημόσια υγεία. [Τροπολογία 11]

(7)  Τα Ισότιμα υγειονομικά πρότυπα σχετικά με την υγιεινή των τροφίμων για τα γεωργικά προϊόντα που αρδεύονται με νερό από ανάκτηση μπορούν να επιτευχθούν μόνο εάν οι απαιτήσεις ποιότητας για το νερό από ανάκτηση που προορίζεται για γεωργική άρδευση δεν παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές στα κράτη μέλη. Η εναρμόνιση των απαιτήσεων θα συμβάλει επίσης στην αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς σε σχέση με τα εν λόγω προϊόντα. Συνεπώς, είναι σκόπιμη η ελάχιστη εναρμόνιση μέσω της θέσπισης ελάχιστων απαιτήσεων για την ποιότητα και την παρακολούθηση των υδάτων, τη συχνότητα της παρακολούθησης και τα βασικά καθήκοντα διαχείρισης κινδύνων. Αυτές οι ελάχιστες απαιτήσεις θα πρέπει να αποτελούνται από ελάχιστες παραμέτρους για το νερό από ανάκτηση, καθώς και από την επιβολή άλλων αυστηρότερων ή πρόσθετων απαιτήσεων ποιότητας, κατά περίπτωση, από τις αρμόδιες αρχές, σε συνδυασμό με άλλα συναφή προληπτικά μέτρα. Προκειμένου να προσδιοριστούν Ο φορέας εκμετάλλευσης της εγκατάστασης ανάκτησης θα πρέπει να καταρτίζει σχέδιο διαχείρισης κινδύνου για επαναχρησιμοποίηση των υδάτων, σε συνεργασία με τους σχετικούς φορείς, και να έχει τη δυνατότητα να ορίζει αυστηρότερες ή πρόσθετες απαιτήσεις για την ποιότητα του νερού από ανάκτηση. οι φορείς Ο φορέας εκμετάλλευσης μονάδων της εγκατάστασης ανάκτησης θα πρέπει να ασκήσουν εκτελεί τα βασικά καθήκοντα διαχείρισης κινδύνου, σε συνεργασία τουλάχιστον με τον φορέα διανομής νερού από ανάκτηση και τον φορέα αποθήκευσης νερού από ανάκτηση. Το σχέδιο διαχείρισης κινδύνου για επαναχρησιμοποίηση των υδάτων πρέπει να επικαιροποιείται συνεχώς και να καταρτίζεται σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένες τυποποιημένες διαδικασίες. Οι παράμετροι βασίζονται στην τεχνική έκθεση του Κοινού Κέντρου Ερευνών και αντικατοπτρίζουν τα διεθνή πρότυπα για την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων. Το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Επιτροπής θα πρέπει να καταρτίσει παραμέτρους και μεθόδους μέτρησης με σκοπό τον εντοπισμό μικροπλαστικών και υπολειμμάτων φαρμάκων στο νερό από ανάκτηση. [Τροπολογία 12]

(7α)  Η παρουσία μικροπλαστικών μπορεί να αποτελέσει πηγή κινδύνου για την υγεία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος. Για τον λόγο αυτό, στο πλαίσιο εμπεριστατωμένης εξέτασης των πηγών, της διανομής, της πορείας και των επιπτώσεων των μικροπλαστικών στο πλαίσιο της επεξεργασίας λυμάτων, η Επιτροπή θα πρέπει να αναπτύξει μια μεθοδολογία για τη μέτρηση των μικροπλαστικών στα αστικά λύματα που έχουν υποστεί επεξεργασία σύμφωνα με την οδηγία 91/271/ΕΟΚ και ανακτήθηκαν σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. [Τροπολογία 13]

(7β)  Η χρησιμοποίηση ανεπαρκώς καθαρών επεξεργασμένων λυμάτων για αστικές χρήσεις (όπως ο καθαρισμός των οδών ή η άρδευση πάρκων και γηπέδων γκολφ) μπορεί να προκαλέσει βλάβες στην υγεία. Προκειμένου να προστατευθεί η υγεία ανθρώπων και ζώων, καθώς και η ποιότητα των υπόγειων και των επιφανειακών υδάτων, η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει απαιτήσεις ποιότητας αναφορικά με την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων για αστικές χρήσεις. [Τροπολογία 14]

(7γ)   Στις απαιτήσεις ποιότητας του νερού που χρησιμοποιείται για άρδευση, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι επιστημονικές εξελίξεις, ιδίως όσον αφορά τους ελέγχους εντοπισμού μικρορύπων και νεοεμφανιζόμενων ουσιών, προκειμένου να είναι εγγυημένη η ασφαλής χρήση του νερού και να διασφαλίζονται η προστασία του περιβάλλοντος και η δημόσια υγεία. [Τροπολογία 15]

(7δ)  Στις απαιτήσεις ποιότητας του νερού πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα πειραμάτων που έχουν διεξαχθεί, ιδίως όσον αφορά τη χρήση στη γεωργία της ιλύος που προέρχεται από μονάδες επεξεργασίας και των λυμάτων μεθανιοποίησης. [Τροπολογία 16]

(8)  Η συμμόρφωση με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων θα στηρίξει πρέπει να συνάδει με την πολιτική της Ένωσης στον τομέα των υδάτων και να στηρίζει την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης που περιλαμβάνονται στην Ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη έως το 2030, ιδίως του στόχου 6 για τη διασφάλιση της διάθεσης βιώσιμης διαχείρισης νερού και αποχέτευσης για όλους, καθώς και για τη σημαντική αύξηση της ανακύκλωσης και της ασφαλούς χρήσης του νερού παγκοσμίως, με σκοπό τη συμβολή στην επίτευξη του στόχου 12 των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη όσον αφορά τη βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή. Επιπλέον, σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι η διασφάλιση της εφαρμογής του άρθρου 37 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος. [Τροπολογία 17]

(8α)  Οι απαιτήσεις σχετικά με την ποιότητα του νερού για ανθρώπινη κατανάλωση καταγράφονται στην οδηγία (ΕΕ) .../... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(12). Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίζουν ότι οι υδάτινοι πόροι που χρησιμοποιούνται για πόσιμο νερό δεν έχουν μολυνθεί από νερό από ανάκτηση, προκειμένου να αποφεύγεται η υποβάθμιση της ποιότητας του πόσιμου νερού. [Τροπολογία 18]

(8β)  Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι φορείς εκμετάλλευσης της εγκατάστασης ανάκτησης συνεχίζουν να μεταφέρουν και να αποθηκεύουν το ανακτημένο νερό μετά τον αγωγό διάθεσης της μονάδας ανάκτησης, πριν παραδώσουν αυτό το νερό σε επόμενους παράγοντες της αλυσίδας, όπως ο φορέας διανομής νερού από ανάκτηση, ο φορέας αποθήκευσης νερού από ανάκτηση ή ο τελικός χρήστης. Είναι αναγκαίο να οριστεί το σημείο τήρησης για να διευκρινιστεί πού σταματά η ευθύνη του φορέα εκμετάλλευσης της εγκατάστασης ανάκτησης και πού αρχίζει η ευθύνη του επόμενου παράγοντα της αλυσίδας. [Τροπολογία 19]

(9)  Η διαχείριση κινδύνου συνίσταται στον προορατικό εντοπισμό και τη διαχείριση κινδύνων, καθώς και στην ενσωμάτωση της έννοιας της παραγωγής, διανομής, αποθήκευσης και χρήσης νερού από ανάκτηση, το οποίο θα διαθέτει την ποιότητα που απαιτείται για συγκεκριμένες χρήσεις. Η διαχείριση κινδύνου θα πρέπει να βασίζεται σε βασικά καθήκοντα διαχείρισης κινδύνου και σε μια αυστηρή εφαρμογή, μεταξύ άλλων, της αρχής τα προφύλαξης, και να καθορίζει τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις ποιότητας του νερού που είναι αναγκαίες για τη διασφάλιση επαρκούς προστασίας του περιβάλλοντος, της υγείας του ανθρώπου και των ζώων. Η διαχείριση κινδύνου θα πρέπει να αποτελεί κοινή ευθύνη όλων των σχετικών παραγόντων που συμμετέχουν σε ένα σχέδιο διαχείρισης κινδύνου για επαναχρησιμοποίηση των υδάτων· Οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων φορέων θα πρέπει να προσδιορίζονται με σαφήνεια στο σχέδιο διαχείρισης κινδύνου για επαναχρησιμοποίηση των υδάτων. Κατά τη χορήγηση άδειας, η αρμόδια αρχή θα πρέπει να είναι σε θέση να απαιτεί τη λήψη περαιτέρω μέτρων διαχείρισης του κινδύνου από τους σχετικούς φορείς που συμμετέχουν στο σχέδιο διαχείρισης κινδύνου για την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων. [Τροπολογία 20]

(9α)  Η συνεργασία και η αλληλεπίδραση μεταξύ των διαφόρων μερών που συμμετέχουν στη διαδικασία ανάκτησης νερού θα πρέπει να αποτελούν προϋπόθεση για τη θέσπιση διαδικασιών επεξεργασίας για ανάκτηση νερού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις για συγκεκριμένες χρήσεις και προκειμένου να είναι δυνατή η πρόβλεψη της παροχής νερού από ανάκτηση ανάλογα με τη ζήτηση από τους τελικούς χρήστες. [Τροπολογία 21]

(10)  Για να υπάρξει αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος, περιλαμβανομένης της ποιότητας του εδάφους, καθώς και της υγείας του ανθρώπου, οι φορείς εκμετάλλευσης μονάδων εγκαταστάσεων ανάκτησης θα πρέπει να έχουν την κύρια ευθύνη για την ποιότητα του ανακτηθέντος νερού στο σημείο τήρησης. Για τους σκοπούς της συμμόρφωσης με τις ελάχιστες απαιτήσεις και με τυχόν πρόσθετους όρους τους οποίους έχει ορίσει η αρμόδια αρχή, οι φορείς εκμετάλλευσης μονάδων εγκαταστάσεων ανάκτησης θα πρέπει να παρακολουθούν την ποιότητα του νερού από ανάκτηση σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις και οποιουσδήποτε πρόσθετους όρους που καθορίζουν οι αρμόδιες αρχές. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να καθοριστούν ελάχιστες απαιτήσεις παρακολούθησης, οι οποίες συνίστανται στη συχνότητα των συστηματικών παρακολουθήσεων και στους στόχους συγχρονισμού και επιδόσεων για την παρακολούθηση της επικύρωσης. Συγκεκριμένες απαιτήσεις για τη συστηματική παρακολούθηση καθορίζονται σύμφωνα με την οδηγία 91/271/ΕΟΚ. [Τροπολογία 22]

(11)  Είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η ασφαλής προμήθεια, αποθήκευση και χρήση του νερού από ανάκτηση, ενθαρρύνοντας με τον τρόπο αυτό την επαναχρησιμοποίηση ανάπτυξη της επαναχρησιμοποίησης νερού σε ενωσιακό επίπεδο, και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης παρακινώντας ιδίως τους γεωργούς της Ένωσης να υιοθετήσουν αυτήν την πρακτική και ενισχύοντας την εμπιστοσύνη του κοινού σε αυτήν. Οι ποσότητες των επεξεργασμένων λυμάτων, η φύση, η επεξεργασία και τα χαρακτηριστικά αυτών, όποια και να είναι η χρήση τους, θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε ο χειρισμός, η χρήση και η αποθήκευση, περιλαμβανομένων του ψεκασμού και της άρδευσης στάγδην, με ή χωρίς αποθήκευση, δεν θίγουν, άμεσα ή έμμεσα, την υγεία των ανθρώπων ή των ζώων ή την ποιότητα του εδάφους και των υδάτινων περιβαλλόντων βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Η παροχή και αποθήκευση νερού από ανάκτηση για συγκεκριμένες χρήσεις θα πρέπει, συνεπώς, να επιτρέπεται μόνο βάσει άδειας που χορηγείται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Προκειμένου να διασφαλιστεί η εναρμονισμένη προσέγγιση σε ενωσιακό επίπεδο, η ιχνηλασιμότητα και η διαφάνεια, θα πρέπει να θεσπιστούν ουσιαστικοί κανόνες σε ενωσιακό επίπεδο. Ωστόσο, οι λεπτομέρειες των διαδικασιών για τη χορήγηση αδειών θα πρέπει να καθορίζονται από τα κράτη μέλη, οι αρμόδιες αρχές των οποίων είναι υπεύθυνες για την εκτίμηση των κινδύνων που συνδέονται με την επαναχρησιμοποίηση του νερού. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να εφαρμόζουν τις υφιστάμενες διαδικασίες για τη χορήγηση αδειών, οι οποίες θα πρέπει να προσαρμοστούν προκειμένου να λαμβάνουν υπόψη τις απαιτήσεις που θεσπίζονται με τον παρόντα κανονισμό. [Τροπολογία 23]

(11α)  Η παροχή και αποθήκευση νερού από ανάκτηση καθώς και η χρήση του από τους τελικούς χρήστες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του συστήματος επαναχρησιμοποίησης νερού. Στο πλαίσιο της διαδικασίας παροχής και αποθήκευσης, το νερό από ανάκτηση μπορεί να υποστεί αλλοιώσεις που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τη χημική και βιολογική του ποιότητα. Το νερό από ανάκτηση θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατάλληλα, λαμβάνοντας υπόψη τις κατηγορίες ανακτηθέντων υδάτων, τα χαρακτηριστικά των καλλιεργειών και τις μεθόδους άρδευσης. Στα βασικά καθήκοντα διαχείρισης κινδύνου θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι πιθανές αρνητικές συνέπειες για την υγεία και το περιβάλλον που συνδέονται με την παροχή, αποθήκευση και προβλεπόμενη χρήση του ανακτηθέντος νερού. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να εκδώσει έγγραφα καθοδήγησης για να βοηθήσει τις αρμόδιες αρχές να εκπληρώσουν τα καθήκοντα ελέγχου και παρακολούθησης της παροχής, αποθήκευσης και χρήσης του ανακτηθέντος νερού. [Τροπολογία 24]

(11β)  Εάν απαιτείται ένας φορέας διανομής νερού από ανάκτηση και ένας φορέας αποθήκευσης νερού από ανάκτηση, κάθε τέτοιος φορέας θα πρέπει να υπόκειται σε αδειοδότηση. Εάν πληρούνται όλες οι απαιτήσεις για την αδειοδότηση, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους θα πρέπει να χορηγεί άδεια, η οποία θα πρέπει να εμπεριέχει όλους τους αναγκαίους όρους και μέτρα που καθορίζονται στην εκτίμηση κινδύνου για την ασφαλή διανομή και αποθήκευση του νερού από ανάκτηση μέχρι τον τελικό χρήστη. [Τροπολογία 25]

(12)  Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού συμπληρώνουν τις απαιτήσεις άλλων ενωσιακών νομοθετικών πράξεων, ιδίως όσον αφορά δυνητικούς κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον. Για να εξασφαλιστεί μια ολιστική προσέγγιση όσον αφορά την αντιμετώπιση δυνητικών κινδύνων για την υγεία των ανθρώπων, και των ζώων καθώς και περιβαλλοντικών κινδύνων, οι φορείς εκμετάλλευσης μονάδων ανάκτησης και των φυτών, περιλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος, κατά περίπτωση, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να λάβουν υπόψη συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις που θεσπίζονται σε άλλες συναφείς ενωσιακές νομοθετικές πράξεις, και ιδίως στις οδηγίες 86/278/ΕΟΚ(13), 91/676/ΕΟΚ(14) και 98/83/ΕΚ(15) του Συμβουλίου, στις οδηγίες 91/271/ΕΟΚ και 2000/60/ΕΚ, στους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 178/2002(16), (ΕΚ) αριθ. 852/2004(17), (ΕΚ) αριθ. 183/2005(18), (ΕΚ) αριθ. 396/2005(19) και (ΕΚ) αριθ. 1069/2009(20) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στις οδηγίες 2006/7/ΕΚ(21), 2006/118/ΕΚ(22), 2008/105/ΕΚ(23) και 2011/92/ΕΕ(24) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 2073/2005(25), (ΕΚ) αριθ. 1881/2006(26) και (ΕΕ) αριθ. 142/2011(27) της Επιτροπής. [Τροπολογία 26]

(12α)  Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, οι εργασίες επεξεργασίας και οι εργασίες ανάκτησης αστικών λυμάτων θα πρέπει να μπορούν να εκτελούνται στην ίδια φυσική τοποθεσία, με τη χρήση της ίδιας εγκατάστασης ή διαφορετικών, χωριστών εγκαταστάσεων. Επιπλέον, ο ίδιος φορέας θα πρέπει να μπορεί να είναι τόσο ο φορέας εκμετάλλευσης της μονάδας επεξεργασίας όσο και ο φορέας εκμετάλλευσης της εγκατάστασης ανάκτησης. [Τροπολογία 27]

(13)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/2004 θεσπίζει γενικούς κανόνες για τους υπεύθυνους των επιχειρήσεων τροφίμων και καλύπτει την παραγωγή, την επεξεργασία, τη διανομή και την τοποθέτηση στην αγορά τροφίμων που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση. Ο εν λόγω κανονισμός αφορά την υγειονομική ποιότητα των τροφίμων και μία από τις βασικές αρχές του είναι ότι την κύρια ευθύνη για την ασφάλεια των τροφίμων φέρει ο υπεύθυνος της επιχείρησης τροφίμων. Ο κανονισμός διέπεται επίσης από λεπτομερείς οδηγίες, ιδίως την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με κατευθύνσεις για την αντιμετώπιση μικροβιολογικών κινδύνων σε νωπά φρούτα και λαχανικά στην πρωτογενή παραγωγή μέσω της ορθής υγιεινής (2017/C 163/01). Η απόδοση των στόχων για το νερό από ανάκτηση, που θεσπίζει ο παρών κανονισμός δεν εμποδίζει τους υπεύθυνους επιχειρήσεων τροφίμων να επιτυγχάνουν την ποιότητα νερού που απαιτείται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 852/2004, χρησιμοποιώντας σε μεταγενέστερο στάδιο διάφορες επιλογές επεξεργασίας του νερού, μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με άλλες επιλογές μη επεξεργασίας.

(13α)  με στόχο την καλύτερη προώθηση των επιχειρήσεων επαναχρησιμοποίησης νερού, η ένδειξη των ειδικών χρήσεων στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού δεν θα πρέπει να εμποδίζει τα κράτη μέλη να επιτρέπουν τη χρήση του νερού από ανάκτηση για περαιτέρω σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της επαναχρησιμοποίησης για βιομηχανικούς, σχετικούς με την αναψυχή και περιβαλλοντικούς σκοπούς, υπό την προϋπόθεση ότι τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με την υποχρέωση διασφάλισης υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας των ανθρώπων και των ζώων, καθώς και του περιβάλλοντος. [Τροπολογία 28]

(14)  Προκειμένου να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη στην επαναχρησιμοποίηση των υδάτων, θα πρέπει να παρέχεται ενημέρωση στο κοινό. Η διάθεση πληροφοριών σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων αυξάνει τη διαφάνεια και την ιχνηλασιμότητα και θα μπορούσε επίσης να παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για άλλες αρμόδιες αρχές στις οποίες έχει επιπτώσεις η συγκεκριμένη επαναχρησιμοποίηση υδάτων. Προκειμένου να ενθαρρυνθεί η επαναχρησιμοποίηση του νερού, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνούν ώστε να αναπτύσσονται ειδικές εκστρατείες ευαισθητοποίησης προσαρμοσμένες στους διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς, με σκοπό να ευαισθητοποιούν τους παράγοντες αυτούς στον κύκλο του αστικού ύδατος, στην ανάγκη επαναχρησιμοποίησης του νερού και στα οφέλη που απορρέουν από την επαναχρησιμοποίηση του νερού, προωθώντας με τον τρόπο αυτόν την αποδοχή εκ μέρους των ενδιαφερομένων και τη συμμετοχή τους στις πρακτικές επαναχρησιμοποίησης του νερού. [Τροπολογία 29]

(14α)  Η εκπαίδευση και κατάρτιση των τελικών χρηστών που εφαρμόζουν γεωργική άρδευση έχουν πρωτεύουσα σημασία ως συνιστώσες της εφαρμογής και διατήρησης των μέτρων πρόληψης. Οι τελικοί χρήστες θα πρέπει να ενημερώνονται πλήρως για την κατάλληλη χρήση του ανακτηθέντος νερού, καθώς είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι. Θα πρέπει να εφαρμόζεται μια σειρά μέτρων πρόληψης της ανθρώπινης έκθεσης, όπως η χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας, το πλύσιμο των χεριών και η ατομική υγιεινή. Η παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής αυτών των μέτρων θα πρέπει να αποτελεί μέρος των βασικών καθηκόντων διαχείρισης κινδύνου. [Τροπολογία 30]

(15)  Στόχος της οδηγίας 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(28) είναι να κατοχυρώσει το δικαίωμα πρόσβασης στις περιβαλλοντικές πληροφορίες στα κράτη μέλη σύμφωνα με τη σύμβαση για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη των αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα(29) (Σύμβαση του Aarhus). Η οδηγία 2003/4/ΕΚ προβλέπει ευρείες υποχρεώσεις σχετικά με την παροχή περιβαλλοντικών πληροφοριών κατόπιν αιτήματος και με την ενεργό διάδοσή τους. Η οδηγία 2007/2/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(30) καλύπτει την κοινοχρησία χωρικών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων συνόλων δεδομένων, σχετικά με διάφορα περιβαλλοντικά ζητήματα. Είναι σημαντικό οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού σχετικά με την πρόσβαση στις πληροφορίες και σε ρυθμίσεις κοινοχρησίας δεδομένων να συμπληρώνουν τις εν λόγω οδηγίες και να μην δημιουργούν χωριστό νομικό καθεστώς. Ως εκ τούτου, οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού για την παροχή πληροφοριών στο κοινό και για τις πληροφορίες σχετικά με την παρακολούθηση της εφαρμογής θα πρέπει να ισχύουν με την επιφύλαξη των οδηγιών 2003/4/ΕΚ και 2007/2/ΕΚ.

(16)  Προκειμένου να προσαρμοστούν οι υφιστάμενες ελάχιστες απαιτήσεις και τα βασικά καθήκοντα διαχείρισης κινδύνου στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την τροποποίηση των ελάχιστων απαιτήσεων και των βασικών καθηκόντων διαχείρισης κινδύνου, χωρίς ωστόσο να υπονομεύονται οι δυνατότητες επαναχρησιμοποίησης κατάλληλα επεξεργασμένων λυμάτων. Επιπλέον, για να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας του ανθρώπου, η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για τη συμπλήρωση των βασικών καθηκόντων διαχείρισης κινδύνου με τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να πραγματοποιεί η Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι διαβουλεύσεις αυτές να διεξάγονται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου(31). Ειδικότερα, προκειμένου να εξασφαλιστεί ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. [Τροπολογία 31]

(17)  Προκειμένου να διασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση του παρόντος κανονισμού, πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες για την έγκριση λεπτομερών κανόνων σχετικά με τη μορφή και την παρουσίαση των πληροφοριών που θα παρέχουν τα κράτη μέλη στο κοινό, όσον αφορά τη μορφή και την παρουσίαση των πληροφοριών που παρέχουν τα κράτη μέλη σχετικά με την παρακολούθηση της εκτέλεσης του παρόντος κανονισμού, καθώς και σχετικά με τη μορφή και την παρουσίαση των πληροφοριών που αφορούν την επισκόπηση σε επίπεδο Ένωσης που καταρτίζει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος. Οι εξουσίες αυτές θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(32).

(18)  Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να ελέγχουν τη συμμόρφωση της ανάκτησης νερού με τους όρους που προβλέπονται στην άδεια. Σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, θα πρέπει να απαιτούν από τον φορέα εκμετάλλευσης της μονάδας εγκατάστασης ανάκτησης να λάβει τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης. Οι φορείς εκμετάλλευσης μονάδων εγκαταστάσεων ανάκτησης θα πρέπει να αναστέλλουν κάθε παροχή νερού από ανάκτηση όταν η μη συμμόρφωση υπερβαίνει προσδιορισμένες ανώτατες αξίες και, κατά συνέπεια, προκαλεί σημαντικό κίνδυνο για το περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να συνεργάζονται στενά με τους τελικούς χρήστες προκειμένου να διευκολυνθεί η επαναχρησιμοποίηση δεόντως επεξεργασμένων λυμάτων. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να παρακολουθούν και να ελέγχουν την παροχή, αποθήκευση και χρήση του νερού από ανάκτηση, λαμβάνοντας υπόψη τους σχετικούς κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον. [Τροπολογία 32]

(19)  Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να συνεργάζονται με άλλες αρμόδιες αρχές, μέσω ανταλλαγής πληροφοριών, προκειμένου να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τις σχετικές ενωσιακές και εθνικές απαιτήσεις.

(20)  Τα στοιχεία που παρέχουν τα κράτη μέλη είναι απαραίτητα για να μπορεί η Επιτροπή να παρακολουθεί και να αξιολογεί την εκτέλεση της νομοθεσίας σε σχέση με τους επιδιωκόμενους στόχους.

(21)  Δυνάμει της παραγράφου 22 της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, η Επιτροπή θα πρέπει να διενεργεί αξιολόγηση του παρόντος κανονισμού. Η αξιολόγηση θα πρέπει να γίνεται με βάση τα πέντε κριτήρια: αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα, συνάφεια, συνεκτικότητα και ενωσιακή προστιθέμενη αξία, τα οποία θα πρέπει να αποτελούν τη βάση για τις εκτιμήσεις των επιπτώσεων των πιθανών περαιτέρω μέτρων.

(22)  Σύμφωνα με τη Σύμβαση του Aarhus, τα ενδιαφερόμενα μέλη του κοινού θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στη δικαιοσύνη προκειμένου να συμβάλλουν στην προστασία του δικαιώματος στη ζωή σε ένα κατάλληλο περιβάλλον για την υγεία και την ευημερία των ατόμων.

(23)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις για παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και να διασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι εν λόγω κυρώσεις θα πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

(24)  Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας του ανθρώπου, δεν μπορούν να επιτευχθούν ικανοποιητικά από τα κράτη μέλη, μπορούν όμως εξαιτίας της κλίμακας και των επιπτώσεων της δράσης να επιτευχθούν καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση δύναται να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(25)  Είναι αναγκαίο να προβλεφθεί επαρκής χρόνος προκειμένου τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν τις αναγκαίες διοικητικές υποδομές για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, και οι φορείς εκμετάλλευσης να προετοιμαστούν για την εφαρμογή των νέων κανόνων.

(25α)   Με στόχο την ανάπτυξη και την προώθηση, σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό, της επαναχρησιμοποίησης των δεόντως επεξεργασμένων λυμάτων, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να στηρίξει την έρευνα και την ανάπτυξη στο πεδίο αυτό, μέσω του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», προκειμένου να βελτιωθεί σημαντικά η αξιοπιστία των δεόντως επεξεργασμένων λυμάτων και των βιώσιμων μεθόδων χρήσης. [Τροπολογία 33]

(25β)  Για την αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας, τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη, θα πρέπει να θεσπίσουν ποιοτικό έλεγχο του εδάφους βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. [Τροπολογία 34]

(25γ)  Ο παρών κανονισμός επιδιώκει να ενθαρρύνει τη βιώσιμη χρήση του νερού. Λαμβάνοντας υπόψη αυτόν τον στόχο, η Επιτροπή θα πρέπει να χρησιμοποιήσει ενωσιακά προγράμματα, μεταξύ των οποίων το πρόγραμμα LIFE, για να στηρίξει τοπικές πρωτοβουλίες που αφορούν την επαναχρησιμοποίηση δεόντως επεξεργασμένων λυμάτων, [Τροπολογία 35]

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο και σκοπός

1.  Ο παρών κανονισμός καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την ποιότητα και την παρακολούθηση των υδάτων του νερού από ανάκτηση, καθώς και την υποχρέωση εκτέλεσης συγκεκριμένων βασικών καθηκόντων διαχείρισης κινδύνου για την ασφαλή επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων αστικών λυμάτων στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης των υδάτων και συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της οδηγίας 2000/60/ΕΚ. [Τροπολογία 36]

2.  Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι να εγγυηθεί ότι το νερό από ανάκτηση είναι ασφαλές για την προβλεπόμενη χρήση του, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας του ανθρώπου και των ζώων και περιβαλλοντικής προστασίας, καταπολεμώντας με συντονισμένο τρόπο σε ολόκληρη την Ένωση μειώνοντας ταυτόχρονα τις αρνητικές επιπτώσεις της χρήσης των υδάτινων πόρων και βελτιώνοντας την αποδοτικότητα, αντιμετωπίζοντας τη λειψυδρία, ζητήματα που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και τους περιβαλλοντικούς στόχους της Ένωσης, και την επακόλουθη πίεση που υφίστανται οι υδατικοί πόροι με συντονισμένο τρόπο σε ολόκληρη την Ένωση, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη βιώσιμων λύσεων χρήσης του νερού, υποστηρίζοντας τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία και εξασφαλίζοντας τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα της Ένωσης, καθώς και την αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. [Τροπολογία 37]

2α.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι υδάτινοι πόροι που χρησιμοποιούνται για την παροχή πόσιμου νερού να μην έχουν μολυνθεί από νερό από ανάκτηση. [Τροπολογία 38]

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στο νερό από ανάκτηση που προορίζεται για τη χρήση που ορίζεται στο παράρτημα Ι τμήμα 1.

Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στα δοκιμαστικά σχέδια που εστιάζουν στην επαναχρησιμοποίηση νερού σε μονάδες ανάκτησης. [Τροπολογία 39]

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)  «αρμόδια αρχή»: η αρχή ή ο φορέας που καθορίζει το κράτος μέλος προκειμένου να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό·

2)  «αρχή διαχείρισης υδάτων»: η αρχή ή οι αρχές που προσδιορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 ή 3 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ·

3)  «τελικός χρήστης»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η δημόσια ή ιδιωτική οντότητα που χρησιμοποιεί νερό από ανάκτηση για τη χρήση για την οποία προορίζεται· [Τροπολογία 40]

4)  «αστικά λύματα»: τα αστικά λύματα, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ·

4α)  «επεξεργασμένα λύματα»: τα αστικά λύματα που έχουν υποστεί επεξεργασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην οδηγία 91/271/ΕΟΚ· [Τροπολογία 41]

5)  «νερό από ανάκτηση»: τα επεξεργασμένα αστικά λύματα που έχουν υποστεί επεξεργασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην οδηγία 91/271/ΕΟΚ και τα οποία προκύπτουν από περαιτέρω επεξεργασία σε μονάδα εγκατάσταση ανάκτησης που καθιστά την ποιότητά τους κατάλληλη για τη χρήση για την οποία προορίζονται· [Τροπολογία 42]

5α)  «επαναχρησιμοποίηση του νερού»: χρήση ανακτηθέντος νερού συγκεκριμένης ποιότητας, κατάλληλου για χρήση που καθορίζεται στο τμήμα 1 του παραρτήματος Ι, μέσω συστήματος διανομής, αντικαθιστώντας, κατά συνέπεια, εν μέρει ή πλήρως, τη χρήση επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων· [Τροπολογία 43]

6)  «μονάδα εγκατάσταση ανάκτησης»: η μονάδα τμήμα μιας μονάδας επεξεργασίας αστικών λυμάτων ή άλλη μονάδα εγκατάσταση που επεξεργάζεται περαιτέρω τα αστικά λύματα, τα οποία προηγουμένως έχουν υποστεί επεξεργασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην οδηγία 91/271/ΕΟΚ, με στόχο την παραγωγή ανακτημένου νερού κατάλληλου για χρήση που προσδιορίζεται στο παράρτημα Ι τμήμα 1 του παρόντος κανονισμού και περιλαμβάνει κάθε υποδομή αποθήκευσης και κάθε υποδομή που έχει σχεδιαστεί για την παράδοση του νερού από ανάκτηση στην υποδομή διανομής νερού από ανάκτηση ή στον τελικό χρήστη· [Τροπολογία 44]

7)  «φορέας εκμετάλλευσης μονάδας εγκατάστασης ανάκτησης»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο εκμεταλλεύεται ή ελέγχει μια μονάδα εγκατάσταση ανάκτησης· [Τροπολογία 45]

7α)  «υποδομή διανομής νερού από ανάκτηση»: σύστημα ειδικών αγωγών και αντλιών ή άλλων ειδικών εγκαταστάσεων μεταφοράς, που έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν το νερό από ανάκτηση στον τελικό χρήστη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εγκαταστάσεων για εξισορρόπηση, περαιτέρω επεξεργασία και αποθήκευση, έξω από την εγκατάσταση ανάκτησης· [Τροπολογία 46]

7β)  «φορέας διανομής νερού από ανάκτηση»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο εκμεταλλεύεται ή ελέγχει την υποδομή διανομής νερού από ανάκτηση· [Τροπολογία 47]

7γ)  «υποδομή αποθήκευσης νερού από ανάκτηση»: σύστημα ειδικών εγκαταστάσεων αποθήκευσης που έχει σχεδιαστεί για την αποθήκευση του νερού από ανάκτηση· [Τροπολογία 48]

7δ)  «φορέας αποθήκευσης νερού από ανάκτηση»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο εκμεταλλεύεται ή ελέγχει υποδομή αποθήκευσης νερού από ανάκτηση· [Τροπολογία 49]

8)  «πηγή κινδύνου»: βιολογικός, χημικός, φυσικός ή ραδιολογικός παράγοντας που έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει βλάβη σε ανθρώπους, ζώα, καλλιέργειες ή φυτά, σε άλλους επίγειους ζώντες οργανισμούς, σε υδρόβιους ζώντες οργανισμούς, σε εδάφη ή στο περιβάλλον γενικά·

9)  «κίνδυνος»: η πιθανότητα ταυτοποιημένων κινδύνων που προκαλούν βλάβη σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένης της σοβαρότητας των συνεπειών·

10)  «διαχείριση κινδύνου»: η συστηματική διαχείριση που διασφαλίζει με συνέπεια την ασφάλεια της επαναχρησιμοποίησης των υδάτων σε συγκεκριμένο πλαίσιο·

11)  «προληπτικό μέτρο»: κάθε κατάλληλη δράση ή δραστηριότητα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πρόληψη ή την εξάλειψη υγειονομικού ή περιβαλλοντικού κινδύνου, ή για τη μείωσή του σε αποδεκτό επίπεδο· [Τροπολογία 50]

11α)  «σημείο τήρησης»: το σημείο όπου ο φορέας εκμετάλλευσης εγκατάστασης ανάκτησης παραδίδει το ανακτημένο νερό στον επόμενο παράγοντα της αλυσίδας· [Τροπολογία 51]

11β)  «μικρορύπος»: ανεπιθύμητη ουσία, ανιχνεύσιμη στο περιβάλλον σε πολύ χαμηλή συγκέντρωση, όπως αναφέρεται στο παράρτημα VIII της οδηγίας 2000/60/ΕΚ. [Τροπολογία 52]

Άρθρο 4

Υποχρεώσεις των φορέων εκμετάλλευσης μονάδων εγκαταστάσεων ανάκτησης σχετικά με την ποιότητα των υδάτων [Τροπολογία 53]

1.  Οι φορείς εκμετάλλευσης μονάδων εγκαταστάσεων ανάκτησης διασφαλίζουν ότι το νερό από ανάκτηση το οποίο προορίζεται για χρήση που ορίζεται στο παράρτημα Ι τμήμα 1, στον αγωγό διάθεσης της μονάδας ανάκτησης ( στο σημείο τήρησης), συμμορφώνεται με τα ακόλουθα:

α)  τις ελάχιστες απαιτήσεις για την ποιότητα των υδάτων, όπως ορίζονται στο παράρτημα Ι τμήμα 2·

β)  τυχόν πρόσθετους όρους που καθορίζει η αρμόδια αρχή στη σχετική άδεια δυνάμει των στοιχείων β) και γ) του άρθρου 7 παράγραφος 3 σχετικά με την ποιότητα των υδάτων. [Τροπολογία 54]

2.  Για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις και τους όρους που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ο φορέας εκμετάλλευσης της μονάδας ανάκτησης παρακολουθεί την ποιότητα των υδάτων σύμφωνα με τα ακόλουθα:

α)  παράρτημα Ι τμήμα 2·

β)  τυχόν πρόσθετους όρους που καθορίζει η αρμόδια αρχή στη σχετική άδεια δυνάμει των στοιχείων β) και γ) του άρθρου 7 παράγραφος 3 σχετικά με την παρακολούθηση.

2α.  Οι φορείς εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων ανάκτησης μεριμνούν επίσης ώστε τουλάχιστον τα μέτρα διαχείρισης κινδύνου που ορίζονται στο σχέδιο διαχείρισης κινδύνου για επαναχρησιμοποίηση των υδάτων, στο οποίο αναφέρεται η παράγραφος -1 του άρθρου 5 να εφαρμόζονται πλήρως μέσα στην εγκατάσταση ανάκτησης. [Τροπολογία 55]

2β.   Μετά το σημείο τήρησης, η ποιότητα του νερού δεν αποτελεί πλέον ευθύνη του φορέα εκμετάλλευσης της εγκατάστασης ανάκτησης και καθίσταται ευθύνη του επόμενου παράγοντα στην αλυσίδα. [Τροπολογία 56]

3.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με το άρθρο 14 προκειμένου να προσαρμόσει τις ελάχιστες απαιτήσεις του παραρτήματος Ι τμήμα 2 στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο που έχει σημειωθεί. [Τροπολογία 57]

Άρθρο 4α

Υποχρεώσεις των φορέων διανομής νερού από ανάκτηση, των φορέων αποθήκευσης νερού από ανάκτηση και των τελικών χρηστών

1.  Ο φορέας διανομής νερού από ανάκτηση διατηρεί το επίπεδο ποιότητας του νερού από ανάκτηση εντός της υποδομής διανομής νερού από ανάκτηση τουλάχιστον στο ίδιο επίπεδο ποιότητας με εκείνο που ορίζεται στο τμήμα 2 του παραρτήματος I. Ο φορέας διανομής νερού από ανάκτηση εξασφαλίζει επίσης ότι τουλάχιστον τα μέτρα διαχείρισης του κινδύνου που ορίζονται στο σχέδιο διαχείρισης κινδύνου για επαναχρησιμοποίηση υδάτων, στο οποίο αναφέρεται η παράγραφος -1 του άρθρου 5, εφαρμόζονται πλήρως εντός της υποδομής διανομής νερού από ανάκτηση.

Όταν χορηγεί άδεια σύμφωνα με το άρθρο 7, η αρμόδια αρχή μπορεί να απαιτεί να λαμβάνονται περαιτέρω μέτρα διαχείρισης του κινδύνου όσον αφορά καθήκοντα που πρέπει να εκτελούνται από τον φορέα διανομής νερού από ανάκτηση και να προσδιορίζει πρόσθετες απαιτήσεις και μέτρα πρόληψης που είναι αναγκαία σύμφωνα με τα στοιχεία β) και γ) του παραρτήματος ΙΙ.

2.  Ο φορέας αποθήκευσης νερού από ανάκτηση διατηρεί το επίπεδο ποιότητας του νερού από ανάκτηση εντός της υποδομής αποθήκευσης νερού από ανάκτηση τουλάχιστον στο ίδιο επίπεδο ποιότητας με εκείνο που ορίζεται στο τμήμα 2 του παραρτήματος I. Ο φορέας αποθήκευσης νερού από ανάκτηση εξασφαλίζει επίσης ότι τουλάχιστον τα μέτρα διαχείρισης του κινδύνου που ορίζονται στο σχέδιο διαχείρισης κινδύνου για επαναχρησιμοποίηση υδάτων, στο οποίο αναφέρεται η παράγραφος -1 του άρθρου 5, εφαρμόζονται πλήρως εντός της υποδομής αποθήκευσης νερού από ανάκτηση.

Όταν χορηγεί άδεια σύμφωνα με το άρθρο 7, η αρμόδια αρχή μπορεί να απαιτεί να λαμβάνονται περαιτέρω μέτρα διαχείρισης του κινδύνου όσον αφορά καθήκοντα που πρέπει να εκτελούνται από τον φορέα αποθήκευσης νερού από ανάκτηση και να προσδιορίζει πρόσθετες απαιτήσεις και μέτρα πρόληψης που είναι αναγκαία σύμφωνα με τα στοιχεία β) και γ) του παραρτήματος ΙΙ.

3.  Το νερό από ανάκτηση που χρησιμοποιείται από τους τελικούς χρήστες πρέπει να είναι τουλάχιστον του επιπέδου ποιότητας που ορίζεται στο τμήμα 2 του παραρτήματος I. Η αρμόδια αρχή μπορεί να προβλέπει περαιτέρω απαιτήσεις όσον αφορά τις υποχρεώσεις των τελικών χρηστών, επιπλέον εκείνων που ορίζονται στο τμήμα 2 του παραρτήματος Ι.

4.  Η Επιτροπή εκδίδει έγγραφα καθοδήγησης για να βοηθήσει τις αρμόδιες αρχές στην εφαρμογή των απαιτήσεων ελέγχου και παρακολούθησης της παραγωγής, διανομής, αποθήκευσης και χρήσης του ανακτηθέντος νερού. [Τροπολογία 58]

Άρθρο 5

Διαχείριση κινδύνου

-1.  Ο φορέας εκμετάλλευσης της εγκατάστασης ανάκτησης, σε συνεργασία με τους σχετικούς φορείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, καταρτίζει σχέδιο διαχείρισης κινδύνου για επαναχρησιμοποίηση των υδάτων. Το σχέδιο διαχείρισης κινδύνου για επαναχρησιμοποίηση των υδάτων βασίζεται στα κύρια καθήκοντα διαχείρισης κινδύνου που ορίζονται στο στοιχείο α) του παραρτήματος ΙΙ, καθορίζει οποιεσδήποτε απαιτήσεις πρόσθετες σε εκείνες που ορίζονται στο παράρτημα Ι, σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ στοιχείο β), και προσδιορίζει τις πηγές κινδύνου, τους κινδύνους και τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα σύμφωνα με το στοιχείο γ) του παραρτήματος ΙΙ. [Τροπολογία 59]

1.  Για τους σκοπούς της ασφαλούς παραγωγής, διανομής, αποθήκευσης και παροχής χρήσης νερού από ανάκτηση, ο φορέας εκμετάλλευσης της μονάδας ανάκτησης διεξάγει η αρμόδια αρχή επιβλέπει τη διαχείριση κινδύνου σε διαβούλευση με τους ακόλουθους φορείς: [Τροπολογία 60]

α)  τον φορέα εκμετάλλευσης της(των) μονάδας(-ων) επεξεργασίας αστικών λυμάτων που προμηθεύει με νερό τη μονάδα επεξεργασμένα λύματα την εγκατάσταση ανάκτησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις ποιότητας που ορίζονται στην οδηγία 91/271/ΕΕΚ, εάν είναι διαφορετικός από τον φορέα εκμετάλλευσης της μονάδας εγκατάστασης ανάκτησης· [Τροπολογία 61]

αα)  τον φορέα εκμετάλλευσης της εγκατάστασης ανάκτησης· [Τροπολογία 62]

αβ)  τον φορέα διανομής νερού από ανάκτηση· [Τροπολογία 63]

αγ)  τον φορέα αποθήκευσης νερού από ανάκτηση· [Τροπολογία 64]

β)  τον τελικό χρήστη ή τους τελικούς χρήστες·

γ)  οποιοδήποτε άλλο μέρος θεωρεί σχετικό ο φορέας εκμετάλλευσης της μονάδας ανάκτησης η αρμόδια αρχή. [Τροπολογία 65]

2.  Ο φορέας εκμετάλλευσης της μονάδας εγκατάστασης ανάκτησης καταρτίζει σχέδιο διαχείρισης κινδύνου για επαναχρησιμοποίηση των υδάτων με γνώμονα τα βασικά, ο φορέας διανομής νερού από ανάκτηση και ο φορέας αποθήκευσης νερού από ανάκτηση εκτελούν τουλάχιστον τα καθήκοντα διαχείρισης του κινδύνου που καθορίζονται ορίζονται στο παράρτημα II. Το σχέδιο διαχείρισης κινδύνου για επαναχρησιμοποίηση των υδάτων προτείνει τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις πέραν εκείνων που ορίζονται στο παράρτημα Ι οι οποίες είναι αναγκαίες για τον περαιτέρω μετριασμό οιωνδήποτε κινδύνων και, μεταξύ άλλων, καθορίζει πηγές κινδύνων, κινδύνους και κατάλληλα προληπτικά μέτρα που αναφέρεται στην παράγραφο -1. Οι μέθοδοι διαχείρισης κινδύνου που χρησιμοποιούνται από τον φορέα εκμετάλλευσης της μονάδας ανάκτησης, τον φορέα διανομής νερού από ανάκτηση και τον φορέα αποθήκευσης νερού από ανάκτηση βασίζονται σε διεθνώς αναγνωρισμένες μεθοδολογίες. [Τροπολογία 66]

2α.  Στη σχετική άδεια που χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 7, η αρμόδια αρχή μπορεί να καθορίζει διαφορετικά καθήκοντα και αρμοδιότητες για τους διάφορους φορείς που συμμετέχουν στο σχέδιο διαχείρισης κινδύνου για την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων. [Τροπολογία 67]

2β.  Εάν το είδος καλλιέργειας που θα αρδεύεται πρόκειται να διατεθεί στο εμπόριο σε διάφορες μορφές και εμπίπτει σε πολλές διαφορετικές κατηγορίες ποιότητας νερού από ανάκτηση, ο φορέας εκμετάλλευσης της εγκατάστασης ανάκτησης πρέπει να διαθέτει στον γεωργό νερό από την υψηλότερη σχετική κατηγορία ποιότητας. [Τροπολογία 68]

3.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει, σύμφωνα με το άρθρο 14, κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού προκειμένου να προσαρμόσει τα βασικά καθήκοντα διαχείρισης κινδύνου που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο που έχει σημειωθεί. [Τροπολογία 69]

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται επίσης να εκδίδει, σύμφωνα με το άρθρο 14, κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού προκειμένου να καθορίσει τις τεχνικές προδιαγραφές των βασικών καθηκόντων διαχείρισης κινδύνου που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ. [Τροπολογία 70]

Έως … [ένα έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού], η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 14 προκειμένου να συμπληρώσει τον παρόντα κανονισμό, εισάγοντας μεθοδολογία για τη μέτρηση της παρουσίας μικροπλαστικών στα ανακτηθέντα ύδατα, η οποία ενδέχεται να υπόκειται σε πρόσθετες απαιτήσεις με βάση την αξιολόγηση κινδύνου που αναφέρεται στο σημείο 4 του παραρτήματος IΙ. [Τροπολογία 133]

3α.  Σε περίπτωση που ο τελικός χρήστης έχει υπόνοιες ότι το αποθηκευμένο νερό σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 4α παράγραφος 2 δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, υποχρεούται:

α)  να ενημερώσει αμέσως την οικεία υγειονομική αρχή παρέχοντας, κατά περίπτωση, όλα τα διαθέσιμα στοιχεία·

β)  να συνεργαστεί πλήρως με την οικεία αρμόδια αρχή προκειμένου να εξακριβωθούν και να προσδιοριστούν οι αιτίες της υπόνοιας και της ενδεχόμενης παρουσίας μη επιτρεπόμενων ουσιών ή τιμών σύμφωνα με το παράρτημα Ι τμήμα 2 πίνακες 2 και 4. [Τροπολογία 71]

Άρθρο 6

Αίτηση χορήγησης άδειας για την παροχή παραγωγή, διανομή και αποθήκευση νερού από ανάκτηση [Τροπολογία 72]

1.  Για κάθε παροχή παραγωγή, διανομή ή αποθήκευση νερού από ανάκτηση το οποίο προορίζεται για χρήση που προσδιορίζεται στο παράρτημα Ι τμήμα 1 απαιτείται αδειοδότηση. [Τροπολογία 73]

2.  Ο φορέας εκμετάλλευσης της εγκατάστασης ανάκτησης υποβάλλει, στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο λειτουργεί ή πρόκειται να λειτουργήσει η μονάδα εγκατάσταση ανάκτησης, αίτηση χορήγησης της άδειας που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ή τροποποίησης της ισχύουσας άδειας. [Τροπολογία 74]

3.  Η αίτηση περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

α)  σχέδιο διαχείρισης κινδύνου για επαναχρησιμοποίηση των υδάτων, το οποίο καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 παράγραφος -1· [Τροπολογία 75]

αα)  τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση των λυμάτων που έχουν υποστεί επεξεργασία σύμφωνα με την οδηγία 91/271/ΕΟΚ στη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων από την οποία προέρχεται το νερό που προορίζεται για ανάκτηση· [Τροπολογία 76]

β)  περιγραφή του τρόπου συμμόρφωσης του φορέα εκμετάλλευσης της μονάδας εγκατάστασης ανάκτησης στο σημείο τήρησης με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την ποιότητα και την παρακολούθηση των υδάτων, όπως ορίζονται στο παράρτημα Ι τμήμα 2· [Τροπολογία 77]

γ)  περιγραφή του τρόπου συμμόρφωσης του φορέα εκμετάλλευσης της μονάδας εγκατάστασης ανάκτησης στο σημείο τήρησης με τις πρόσθετες απαιτήσεις που προτείνονται στο σχέδιο διαχείρισης κινδύνου για επαναχρησιμοποίηση των υδάτων. [Τροπολογία 78]

3α.  Ο φορέας διανομής νερού από ανάκτηση υποβάλλει αίτηση για την άδεια που αναφέρεται στην παράγραφο 1, ή την τροποποίηση υφιστάμενης άδειας, στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο λειτουργεί ή προβλέπεται να λειτουργεί η υποδομή διανομής νερού από ανάκτηση. Η αίτηση περιλαμβάνει περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο φορέας διανομής νερού από ανάκτηση πρέπει να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 4α παράγραφος 1. [Τροπολογία 79]

3β.  Ο φορέας αποθήκευσης νερού από ανάκτηση υποβάλλει αίτηση για την άδεια που αναφέρεται στην παράγραφο 1, ή την τροποποίηση υφιστάμενης άδειας, στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο λειτουργεί ή προβλέπεται να λειτουργεί η υποδομή αποθήκευσης νερού από ανάκτηση. Η αίτηση περιλαμβάνει περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο φορέας αποθήκευσης νερού από ανάκτηση πρέπει να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 4α παράγραφος 2. [Τροπολογία 80]

Άρθρο 7

Χορήγηση της άδειας

1.  Για τους σκοπούς της αξιολόγησης της αίτησης, η αρμόδια αρχή πρέπει, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, να συμβουλευτεί ή να προβεί σε ανταλλαγή πληροφοριών με τους ακόλουθους φορείς:

α)  άλλες αρμόδιες αρχές του ίδιου κράτος μέλους, ιδίως την αρχή τις αρχές διαχείρισης υδάτων και τις υγειονομικές αρχές, εάν είναι διαφορετική διαφορετικές από την αρμόδια αρχή· [Τροπολογία 81]

β)  σημεία επαφής σε δυνητικά επηρεαζόμενο(-α) κράτος μέλος (κράτη μέλη), τα οποία καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1.

2.  Η αρμόδια αρχή αξιολογεί την αίτηση, προσφεύγοντας στην κατάλληλη επιστημονική συνδρομή, και αποφασίζει, εντός 3 μηνών από την ημερομηνία παραλαβής παραλαβή της πλήρους αίτησης, όπως αναφέρεται στο στοιχείο α) στις παραγράφους 2, 3, 3α και 3β του άρθρου 6 παράγραφος 3, εάν θα χορηγήσει ή θα απορρίψει την άδεια. Εάν η αρμόδια αρχή χρειαστεί περισσότερο χρόνο λόγω της πολυπλοκότητας της αίτησης, ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση τον αιτούντα, επισημαίνει την προσδοκώμενη ημερομηνία χορήγησης ή απόρριψης της άδειας και παραθέτει τους λόγους της παράτασης. Η αρμόδια αρχή, σε κάθε περίπτωση, λαμβάνει απόφαση το αργότερο εντός έξι μηνών από την παραλαβή της πλήρους αίτησης, όπως αναφέρεται στις παραγράφους 2, 3, 3α και 3β του άρθρου 6. [Τροπολογία 82]

3.  Εάν η αρμόδια αρχή αποφασίσει να χορηγήσει την άδεια, καθορίζει τους όρους που ισχύουν, οι οποίοι περιλαμβάνουν τα ακόλουθα, κατά περίπτωση:

α)  τους όρους σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την ποιότητα και την παρακολούθηση των υδάτων, όπως ορίζονται στο παράρτημα Ι τμήμα 2·

β)  τους όρους σχετικά με τις πρόσθετες απαιτήσεις που προτείνονται στο σχέδιο διαχείρισης κινδύνου για επαναχρησιμοποίηση των υδάτων·

γ)  οποιουσδήποτε άλλους όρους απαιτούνται για τον περαιτέρω μετριασμό την εξάλειψη τυχόν απαράδεκτων κινδύνων για την υγεία του ανθρώπου και των ζώων ή περιβαλλοντικών κινδύνων. [Τροπολογία 83]

3α.  Εάν όροι που είναι ισοδύναμοι με εκείνους που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως γ) της παραγράφου 3 δεν περιλαμβάνονται ήδη στο σχέδιο διαχείρισης κινδύνου για επαναχρησιμοποίηση των υδάτων που αναφέρεται στο άρθρο 5, η αρμόδια αρχή επικαιροποιεί το σχέδιο χωρίς καθυστέρηση. [Τροπολογία 84]

4.  Η άδεια αναθεωρείται τακτικά, τουλάχιστον ανά πενταετία, και τροποποιείται, εφόσον κρίνεται αναγκαίο.

Άρθρο 8

Έλεγχος συμμόρφωσης

1.  Η αρμόδια αρχή ελέγχει τη συμμόρφωση της ανάκτησης νερού με τους όρους που προβλέπονται στην άδεια, στο σημείο τήρησης στις άδειες που χορηγούνται σύμφωνα με το άρθρο 7. Ο έλεγχος συμμόρφωσης διενεργείται με τη χρήση των ακόλουθων μέσων: [Τροπολογία 85]

α)  επιτόπιοι έλεγχοι·

β)  χρήση δεδομένων παρακολούθησης που αποκτώνται δυνάμει του παρόντος κανονισμού και των οδηγιών 91/271/ΕΟΚ και 2000/60/ΕΚ·

γ)  τυχόν άλλα κατάλληλα μέσα.

2.  Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, η αρμόδια αρχή υποχρεώνει τον φορέα εκμετάλλευσης της μονάδας εγκατάστασης ανάκτησης, τον φορέα διανομής νερού από ανάκτηση ή τον φορέα αποθήκευσης νερού από ανάκτηση, κατά περίπτωση, να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ταχεία αποκατάσταση της συμμόρφωσης χωρίς καθυστέρηση και την άμεση ενημέρωση των θιγόμενων τελικών χρηστών. [Τροπολογία 86]

3.  Όταν η μη συμμόρφωση προκαλεί σημαντικό κίνδυνο για το περιβάλλον ή την υγεία του ανθρώπου, επιμέρους τιμή οποιασδήποτε παραμέτρου υπερβαίνει τις ελάχιστες απαιτήσεις ως προς την ποιότητα του νερού, οι οποίες καθορίζονται στο παράρτημα Ι τμήμα 2 στοιχείο α), ο φορέας εκμετάλλευσης της μονάδας εγκατάστασης ανάκτησης αναστέλλει αμέσως κάθε περαιτέρω προμήθεια νερού από ανάκτηση. έως ότου H αρμόδια αρχή διαπιστώσει μπορεί να καθορίσει ότι η συμμόρφωση έχει αποκατασταθεί μόνο αφού η επιμέρους τιμή της παραμέτρου ή παραμέτρων που υπερέβη τις σχετικές ελάχιστες απαιτήσεις ως προς την ποιότητα του νερού βρεθεί κάτω από τη μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή σε τουλάχιστον τρεις διαδοχικούς ελέγχους. [Τροπολογία 87]

4.  Σε περίπτωση συμβάντος που επηρεάζει τη συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις της άδειας, ο φορέας εκμετάλλευσης της μονάδας εγκατάστασης ανάκτησης, ο φορέας διανομής νερού από ανάκτηση ή ο φορέας αποθήκευσης νερού από ανάκτηση, κατά περίπτωση, ενημερώνει αμέσως την αρμόδια αρχή και τον(τους) τελικό(-ούς) χρήστη(-ες) που ενδεχομένως επηρεάζονται και κοινοποιεί στην αρμόδια αρχή τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εκτίμηση των επιπτώσεων του εν λόγω συμβάντος. [Τροπολογία 88]

4α.  Μετά τη χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 7, η αρμόδια αρχή ελέγχει τακτικά τη συμμόρφωση του φορέα εκμετάλλευσης της εγκατάστασης ανάκτησης, του φορέα διανομής νερού από ανάκτηση και του φορέα αποθήκευσης νερού από ανάκτηση, με τα μέτρα που ορίζονται στο σχέδιο διαχείρισης κινδύνου για επαναχρησιμοποίηση των υδάτων. [Τροπολογία 89]

4β.  Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του νερού από ανάκτηση στο σημείο τήρησης, και συνεπαγόμενης ρύπανσης του εδάφους ή των γεωργικών προϊόντων μέσω της διανομής και αποθήκευσης του εν λόγω μη συμμορφούμενου νερού από ανάκτηση, με αποτέλεσμα κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον, ο φορέας εκμετάλλευσης της εγκατάστασης ανάκτησης θεωρείται υπεύθυνος και υπόχρεος αποζημιώσεων. [Τροπολογία 134]

Άρθρο 9

Συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών

1.  Τα κράτη μέλη καθορίζουν ένα σημείο επαφής για την κατάλληλη συνεργασία με σημεία επαφής και αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών. Ο ρόλος των σημείων επαφής είναι η παροχή συνδρομής κατόπιν αιτήματος και ο συντονισμός της επικοινωνίας μεταξύ αρμόδιων αρχών. Ειδικότερα, τα σημεία επαφής λαμβάνουν και διαβιβάζουν αιτήματα συνδρομής.

2.  Τα κράτη μέλη ανταποκρίνονται στα αιτήματα συνδρομής χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Άρθρο 9α

Εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης

1.  Τα κράτη μέλη πραγματοποιούν εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που απευθύνονται σε δυνητικούς τελικούς χρήστες, περιλαμβανομένων των πολιτών, και αφορούν την ασφάλεια της επαναχρησιμοποίησης νερού και την εξοικονόμηση υδάτινων πόρων λόγω της επαναχρησιμοποίησης του νερού.

2.  Τα κράτη μέλη πραγματοποιούν επίσης εκστρατείες ενημέρωσης των γεωργών προκειμένου να διασφαλιστεί η βέλτιστη χρήση των εν λόγω υδάτων στις καλλιέργειες, προς αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων σε υγειονομικό και περιβαλλοντικό επίπεδο από τη χρήση αυτή. [Τροπολογία 91]

Άρθρο 10

Πληροφόρηση του κοινού

1.  Με την επιφύλαξη των οδηγιών 2003/4/ΕΚ και 2007/2/ΕΚ και του άρθρου 9 παράγραφος 4 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, διαδικτυακά ή με άλλους εύχρηστους τρόπους και σε συμμόρφωση προς τους κανόνες σχετικά με την προστασία των δεδομένων, να παρέχονται διαδικτυακά στο κοινό κατάλληλες, επικαιροποιημένες και εύκολα προσβάσιμες πληροφορίες σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: [Τροπολογία 92]

α)  την ποσότητα και την ποιότητα του νερού από ανάκτηση που παρέχεται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό·

αα)  τη χρήση νερού από ανάκτηση ως ποσοστό του συνόλου του γλυκού νερού που χρησιμοποιείται για τις χρήσεις που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό· [Τροπολογία 93]

β)  το ποσοστό του νερού από ανάκτηση που παρέχεται στο κράτος μέλος σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό σε σύγκριση με τη συνολική ποσότητα επεξεργασμένων αστικών λυμάτων·

βα)  το ποσοστό του νερού από ανάκτηση που παρέχεται στο κράτος μέλος σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, σε σύγκριση με τη συνολική ποσότητα επεξεργάσιμων αστικών λυμάτων· [Τροπολογία 94]

γ)  τις άδειες που χορηγούνται ή τροποποιούνται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, συμπεριλαμβανομένων των όρων που θέτουν οι αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3·

δ)  το αποτέλεσμα του ελέγχου συμμόρφωσης που διενεργήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1·

ε)  τα σημεία επαφής που έχουν οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1.

2.  Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 επικαιροποιούνται τουλάχιστον μία φορά ετησίως.

2α.   Σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 852/2004 που θεσπίζει γενικούς κανόνες για τους υπεύθυνους επιχειρήσεων τροφίμων και καλύπτει την παραγωγή, τη μεταποίηση, τη διανομή και τη διάθεση στην αγορά τροφίμων που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, οι αρμόδιες αρχές ενημερώνουν τους χρήστες για τη μέγιστη περιεκτικότητα των κατάλληλα επεξεργασμένων λυμάτων σε θρεπτικά συστατικά, προκειμένου οι χρήστες, περιλαμβανομένων των γεωργών, να είναι σε θέση να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση με τα επίπεδα περιεκτικότητας σε θρεπτικά συστατικά που προβλέπονται από τους σχετικούς ευρωπαϊκούς κανόνες. [Τροπολογία 95]

3.  Η Επιτροπή δύναται, μέσω εκτελεστικών πράξεων, να θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τη μορφή και την παρουσίαση των πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται σύμφωνα με την παράγραφο 1. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 15. [Τροπολογία 96]

Άρθρο 11

Πληροφορίες σχετικά με την παρακολούθηση της εφαρμογής

1.  Με την επιφύλαξη των οδηγιών 2003/4/ΕΚ και 2007/2/ΕΚ, κάθε κράτος μέλος, επικουρούμενο από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος:

α)  καταρτίζει και δημοσιεύει έως ... [τρία τέσσερα έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], και επικαιροποιεί κάθε έξι έτη, ένα σύνολο δεδομένων που περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το αποτέλεσμα του ελέγχου συμμόρφωσης που διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 και άλλες πληροφορίες που διατίθενται διαδικτυακά στο κοινό σύμφωνα με το άρθρο 10· [Τροπολογία 97]

β)  στη συνέχεια, καταρτίζει, δημοσιεύει και επικαιροποιεί ετησίως ένα σύνολο δεδομένων με πληροφορίες σχετικά με περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τους όρους που προβλέπονται στην άδεια, τα οποία συλλέγονται σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1, και με πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφοι 2 και 3.

2.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η Επιτροπή, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων έχουν πρόσβαση στα δεδομένα στα οποία παραπέμπει η παράγραφος 1.

3.  Με βάση τα δεδομένα στα οποία παραπέμπει η παράγραφος 1, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος καταρτίζει, δημοσιεύει και επικαιροποιεί, σε τακτική βάση ή κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, επισκόπηση σε επίπεδο Ένωσης, η οποία περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, δείκτες για τις εκροές, τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις του παρόντος κανονισμού, χάρτες και εκθέσεις των κρατών μελών.

4.  Η Επιτροπή δύναται, μέσω εκτελεστικών πράξεων, να θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τη μορφή και την παρουσίαση των πληροφοριών που παρέχονται δυνάμει της παραγράφου 1, καθώς και λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τη μορφή και την παρουσίαση της επισκόπησης σε επίπεδο Ένωσης, στην οποία παραπέμπει η παράγραφος 3. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 15.

Άρθρο 12

Πρόσβαση στη δικαιοσύνη

1.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή οι ενώσεις, οργανισμοί ή ομάδες των εν λόγω προσώπων έχουν, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή πρακτική, δικαίωμα σε διαδικασία εξέτασης ενώπιον δικαστηρίου ή άλλης ανεξάρτητης και αμερόληπτης νομίμως συσταθείσας αρχής για την αμφισβήτηση της ουσιαστικής ή διαδικαστικής νομιμότητας αποφάσεων, πράξεων ή παραλείψεων που αφορούν την εφαρμογή των άρθρων 4 έως 8, όταν πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)  έχουν επαρκές συμφέρον·

β)  υποστηρίζουν ότι επέρχεται προσβολή δικαιώματος, εάν αυτό απαιτείται ως προϋπόθεση από τη διοικητική δικονομία του σχετικού κράτους μέλους.

2.  Τα κράτη μέλη καθορίζουν σε ποια φάση είναι δυνατόν να προσβάλλονται αποφάσεις, πράξεις ή παραλείψεις.

3.  Τα κράτη μέλη καθορίζουν τι αποτελεί επαρκές συμφέρον και τι προσβολή δικαιώματος, με σταθερό στόχο να παρέχεται στο ενδιαφερόμενο κοινό ευρεία πρόσβαση στη δικαιοσύνη.

Προς τούτο, το συμφέρον κάθε μη κυβερνητικής οργάνωσης που υποστηρίζει την προστασία του περιβάλλοντος και πληροί τις απαιτήσεις του εθνικού δικαίου θεωρείται επαρκές για τους σκοπούς του στοιχείου α) της παραγράφου 1.

Οι οργανώσεις αυτές θεωρείται επίσης ότι έχουν δικαιώματα που μπορούν να προσβληθούν, για τους σκοπούς του στοιχείου β) της παραγράφου 1.

4.  Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 δεν αποκλείουν τη δυνατότητα προκαταρκτικής διαδικασίας εξέτασης ενώπιον διοικητικής αρχής και δεν θίγουν την απαίτηση να εξαντλούνται οι διοικητικές διαδικασίες εξέτασης πριν από την προσφυγή σε δικαστικές διαδικασίες εξέτασης, εάν υφίσταται τέτοιου είδους απαίτηση κατά την εθνική νομοθεσία.

5.  Κάθε διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπουν οι παράγραφοι 1 και 4 πρέπει να είναι ορθή, δίκαιη, εμπρόθεσμη και να μην έχει απαγορευτικό κόστος.

6.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να τίθενται στη διάθεση του κοινού πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση στις διοικητικές και δικαστικές διαδικασίες εξέτασης.

Άρθρο 13

Αξιολόγηση

1.  Η Επιτροπή, έως ... [6 πέντε έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], διενεργεί αξιολόγηση του παρόντος κανονισμού. Η αξιολόγηση βασίζεται τουλάχιστον στα ακόλουθα στοιχεία: [Τροπολογία 98]

α)  την εμπειρία που αποκτήθηκε από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού·

β)  τα σύνολα δεδομένων που δημιουργήθηκαν από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 και την επισκόπηση σε επίπεδο Ένωσης που καταρτίστηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 3·

γ)  συναφή επιστημονικά, αναλυτικά και επιδημιολογικά στοιχεία·

δ)  τεχνική και επιστημονική γνώση·

ε)  συστάσεις της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, εφόσον διατίθενται·

εα)   σε πειράματα που έχουν πραγματοποιηθεί, ιδίως όσον αφορά τη χρήση στη γεωργία της λυματολάσπης και των λυμάτων μεθανιοποίησης. [Τροπολογία 99]

2.  Στο πλαίσιο της αξιολόγησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή δίνει ιδιαίτερη προσοχή στις ακόλουθες πτυχές:

α)  στις ελάχιστες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα Ι·

β)  στα βασικά καθήκοντα διαχείρισης κινδύνου που καθορίζονται στο παράρτημα II·

γ)  στις πρόσθετες απαιτήσεις που θεσπίζουν οι αρμόδιες αρχές δυνάμει των στοιχείων β) και γ) του άρθρου 7 παράγραφος 3·

δ)  στις επιπτώσεις που έχει η επαναχρησιμοποίηση των υδάτων στο περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου·

δα)   στην αυξανόμενη παρουσία μικρορύπων και νέων ουσιών, των αποκαλούμενων «αναδυόμενων», στο επαναχρησιμοποιούμενο νερό. [Τροπολογία 100]

2α.  Στο πλαίσιο της αξιολόγησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσο είναι εφικτό:

α)  να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού στο νερό από ανάκτηση που προορίζεται για περαιτέρω ειδικές χρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της επαναχρησιμοποίησης για βιομηχανικούς σκοπούς·

β)  να επεκταθούν οι απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού ώστε να καλύψουν την έμμεση χρήση επεξεργασμένων λυμάτων·

γ)  να οριστούν ελάχιστες απαιτήσεις για την ποιότητα των επεξεργασμένων λυμάτων για σκοπούς αναπλήρωσης των υδροφόρων οριζόντων. [Τροπολογία 101]

2β.  Κατά περίπτωση, η Επιτροπή συνοδεύει την αξιολόγηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 με νομοθετική πρόταση. [Τροπολογία 102]

Άρθρο 14

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.  Η προβλεπόμενη στο άρθρο 4 παράγραφος 3 και στο άρθρο 5 παράγραφος 3 εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

3.  Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 και στο άρθρο 5 παράγραφος 3 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

4.  Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

5.  Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 3 και του άρθρου 5 παράγραφος 3 τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 15

Διαδικασία επιτροπής

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή που έχει συσταθεί με την οδηγία 2000/60/ΕΚ. Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.  Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Άρθρο 16

Κυρώσεις

Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους κανόνες για τις κυρώσεις που εφαρμόζονται σε περίπτωση παραβιάσεων του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν ότι εκτελούνται. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, έως ... [τρία τέσσερα έτη από την ημερομηνία έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού], τους εν λόγω κανόνες και τα μέτρα και της κοινοποιούν οποιαδήποτε επακόλουθη τροποποίηση τα επηρεάζει. [Τροπολογία 103]

Άρθρο 17

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται... [ένα έτος δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. [Τροπολογία 104]

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Τμήμα 1. Χρήσεις του νερού από ανάκτηση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2

α)  Γεωργική άρδευση

Γεωργική άρδευση σημαίνει την άρδευση των ακόλουθων τύπων καλλιεργειών:

–  καλλιέργειες εδώδιμων φυτών που καταναλώνονται ωμά, δηλαδή καλλιέργειες για κατανάλωση από τον άνθρωπο που προορίζονται να καταναλωθούν ωμές ή μη μεταποιημένες·

–  καλλιέργειες εδώδιμων φυτών που μεταποιούνται, δηλαδή καλλιέργειες που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, οι οποίες καταναλώνονται όχι ωμές αλλά μετά από επεξεργασία (π.χ. μαγείρεμα, βιομηχανική μεταποίηση)·

–  καλλιέργειες μη εδώδιμων φυτών , δηλαδή καλλιέργειες που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο (π.χ. βοσκότοποι, χορτονομή, ίνες, διακοσμητικά φυτά, σπόροι προς σπορά, ενεργειακές καλλιέργειες και χλοοτάπητες).

Με την επιφύλαξη της σχετικής νομοθεσίας της Ένωσης στους τομείς του περιβάλλοντος και της υγείας, τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν νερό από ανάκτηση για περαιτέρω χρήσεις, όπως η επαναχρησιμοποίηση βιομηχανικών υδάτων και για σχετικούς με την αναψυχή και περιβαλλοντικούς σκοπούς. [Τροπολογία 105]

Τμήμα 2. Ελάχιστες απαιτήσεις

2.1.  Ελάχιστες απαιτήσεις που ισχύουν για το νερό από ανάκτηση που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί προβλέπεται για γεωργική άρδευση [Τροπολογία 106]

Στον πίνακα 1 καθορίζονται οι κατηγορίες ποιότητας του νερού από ανάκτηση και η επιτρεπόμενη χρήση και οι μέθοδοι άρδευσης για κάθε κατηγορία. Οι ελάχιστες απαιτήσεις για την ποιότητα του νερού καθορίζονται στον πίνακα 2 του στοιχείου α). Οι ελάχιστοι στόχοι συχνότητας και απόδοσης για την παρακολούθηση του νερού από ανάκτηση καθορίζονται στον πίνακα 3 (συνήθης παρακολούθηση) και στον πίνακα 4 (παρακολούθηση επικύρωσης) του στοιχείου β).

Πίνακας 1 Κατηγορίες ποιότητας του νερού από ανάκτηση και επιτρεπόμενη γεωργική χρήση και μέθοδος άρδευσης

Ελάχιστη κατηγορία ποιότητας του νερού από ανάκτηση

Κατηγορία καλλιέργειας

Μέθοδος άρδευσης

A

Όλες οι κατηγορίες εδώδιμων φυτών, περιλαμβανομένων των φυτών με ριζώματα ή κονδύλους, που καταναλώνονται ωμά και καλλιέργειες εδώδιμων φυτών των οποίων το βρώσιμο τμήμα έρχεται σε άμεση επαφή με νερό από ανάκτηση

Όλες οι μέθοδοι άρδευσης

Β

Καλλιέργειες εδώδιμων φυτών που καταναλώνονται ωμά όταν το βρώσιμο μέρος παράγεται πάνω από το έδαφος και δεν βρίσκεται σε άμεση επαφή με νερό από ανάκτηση, καλλιέργειες εδώδιμων φυτών που μεταποιούνται και καλλιέργειες μη εδώδιμων φυτών, συμπεριλαμβανομένων των καλλιεργειών για τη διατροφή γαλακτοπαραγωγικών ζώων και ζώων που παράγουν κρέας

Όλες οι μέθοδοι άρδευσης

Γ

Μόνο για συστήματα στάγδην άρδευσης Μόνο μέθοδοι άρδευσης που δεν οδηγούν σε άμεση επαφή μεταξύ της καλλιέργειας και του νερού από ανάκτηση. Για παράδειγμα, στάγδην άρδευση*

Δ

Βιομηχανικές και ενεργειακές καλλιέργειες και καλλιέργειες σπόρων προς σπορά

Όλες οι μέθοδοι άρδευσης

(*) Στάγδην άρδευση είναι ένα σύστημα μικροάρδευσης φυτών με σταγόνες ή μικρά ρυάκια νερού και συνίσταται στην παροχή νερού σε σταγόνες πάνω στο έδαφος ή απευθείας κάτω από την επιφάνειά του σε πολύ χαμηλές ροές (2-20 λίτρα/ώρα) μέσω ενός συστήματος πλαστικών σωλήνων μικρής διαμέτρου με εξόδους που ονομάζονται σταλάκτες. [Τροπολογία 107]

α)  Ελάχιστες απαιτήσεις για την ποιότητα του νερού

Πίνακας 2 Απαιτήσεις ποιότητας του νερού από ανάκτηση για γεωργική άρδευση

Κατηγορία ποιότητας του νερού από ανάκτηση

Ενδεικτικός τεχνολογικός στόχος

Ενδεικτική κατάλληλη επεξεργασία

Απαιτήσεις ποιότητας Οριακή τιμή

 

E. coli

(cfu/100 ml)

BOD5

(mg/l)

TSS

(mg/l)

Θολότητα

(NTU)

Άλλα

A

Δευτεροβάθμια επεξεργασία, διήθηση και απολύμανση

≤10

ή κάτω από το όριο ανίχνευσης

≤10

≤10

≤5

Legionella spp.: <1,000 cfu/l, όταν υπάρχει κίνδυνος αερόλυσης σε θερμοκήπια

Εντερικά νηματώδη (ελμινθικά αβγά): ≤1 αβγό/l για άρδευση βοσκοτόπων ή χορτονομής

Σαλμονέλλα: απουσία

Β

Δευτεροβάθμια επεξεργασία και απολύμανση

≤100

Σύμφωνα με την οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου(33)

(Παράρτημα Ι πίνακας 1)

Σύμφωνα με την οδηγία 91/271/ΕΟΚ

(Παράρτημα Ι πίνακας 1)

-

Γ

Δευτεροβάθμια επεξεργασία και απολύμανση

≤1.000

-

Δ

Δευτεροβάθμια επεξεργασία και απολύμανση

≤10.000

-

[Τροπολογία 108]

Το νερό από ανάκτηση θεωρείται ότι συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στον πίνακα 2 αν οι μετρήσεις πληρούν όλα τα ακόλουθα κριτήρια:

–  Οι αναφερόμενες τιμές για το E. coli, τη Legionella spp. και τα εντερικά νηματώδη πληρούνται στο 90 % ή περισσότερο των δειγμάτων. Καμία από τις τιμές των δειγμάτων δεν μπορεί να υπερβαίνει το όριο μέγιστης απόκλισης της τάξης της 1 λογαριθμικής μονάδας από την αναφερόμενη τιμή για το E. coli και τη Legionella και το 100 % της αναφερόμενης τιμής για τα εντερικά νηματώδη. Η απαίτηση να διασφαλίζεται ότι υπάρχει απουσία σαλμονέλας εφαρμόζεται στο 100 % των δειγμάτων. [Τροπολογία 109]

–  Οι αναφερόμενες τιμές για το BOD5, τα TSS και τη θολότητα πληρούνται στο 90 % ή περισσότερο των δειγμάτων. Καμία από τις μέγιστες τιμές των δειγμάτων δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο απόκλισης της τάξης του 100 % της αναφερόμενης τιμής. [Τροπολογία 110]

β)  Ελάχιστες απαιτήσεις για την παρακολούθηση

Ο υπεύθυνος της εγκατάστασης ανάκτησης εκτελεί συνήθη παρακολούθηση για να επαληθεύει ότι το νερό από ανάκτηση πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις για την ποιότητα του νερού που αναφέρονται στο στοιχείο α). Η συνήθης παρακολούθηση περιλαμβάνεται στις διαδικασίες επαλήθευσης του συστήματος έργου επαναχρησιμοποίησης των υδάτων. [Τροπολογία 111]

Τα δείγματα που θα χρησιμοποιηθούν για την επαλήθευση της συμμόρφωσης με τις μικροβιολογικές παραμέτρους στο σημείο τήρησης λαμβάνονται σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 19458. [Τροπολογία 112]

Πίνακας 3 Ελάχιστες συχνότητες για τη συνήθη παρακολούθηση του νερού από ανάκτηση για γεωργική άρδευση

 

Ελάχιστες συχνότητες παρακολούθησης

Κατηγορία ποιότητας του νερού από ανάκτηση

E. coli

BOD5

TSS

Θολότητα

Legionella spp.

(κατά περίπτωση)

Εντερικά νηματώδη

(κατά περίπτωση)

A

Μία φορά

την εβδομάδα

Μία φορά

την εβδομάδα

Μία φορά

την εβδομάδα

Συνεχής

Μία φορά

την εβδομάδα

Δύο φορές τον μήνα ή σε συχνότητα που καθορίζεται από τον υπεύθυνο της εγκατάστασης ανάκτησης, σύμφωνα με τον αριθμό των αβγών στα λύματα που εισέρχονται στην εγκατάσταση ανάκτησης

Β

Μία φορά

την εβδομάδα

Σύμφωνα με την οδηγία 91/271/ΕΟΚ

(Παράρτημα 1 τμήμα Δ)

Σύμφωνα με την οδηγία 91/271/ΕΟΚ

(Παράρτημα 1 τμήμα Δ)

-

Γ

Δύο φορές τον μήνα

-

Δ

Δύο φορές τον μήνα

-

Η παρακολούθηση επικύρωσης πρέπει να πραγματοποιείται πριν τεθεί σε λειτουργία η εγκατάσταση ανάκτησης, όταν αναβαθμίζεται ο εξοπλισμός, και όταν προστίθενται νέος εξοπλισμός ή διαδικασίες και κάθε φορά που χορηγείται μια νέα ή τροποποιείται μια υφιστάμενη άδεια. [Τροπολογία 113]

Η παρακολούθηση επικύρωσης πραγματοποιείται για την πιο αυστηρή κατηγορία ποιότητας του νερού από ανάκτηση, την κατηγορία Α, για να αξιολογηθεί η συμμόρφωση με τους στόχους απόδοσης (μείωση log10). Η παρακολούθηση επικύρωσης συνεπάγεται την παρακολούθηση των μικροοργανισμών-δεικτών που συνδέονται με κάθε ομάδα παθογόνων μικροοργανισμών (βακτήρια, ιούς και πρωτόζωα). Οι μικροοργανισμοί-δείκτες που έχουν επιλεγεί είναι το E. coli, για την παρουσία παθογόνων βακτηρίων, ειδικών F κολιφάγων, σωματικών κολιφάγων ή κολιφάγων για παθογόνους ιούς, και τα σπόρια Clostridium perfringens ή τα σποριογόνα, θειικο-μειωτικά βακτηρίδια για τα πρωτόζωα. Οι στόχοι επιδόσεων (μείωση log10) για την παρακολούθηση επικύρωσης για τους επιλεγμένους μικροοργανισμούς-δείκτες ορίζονται στον πίνακα 4 και πρέπει να τηρούνται στην έξοδο της εγκατάστασης ανάκτησης (σημείο συμμόρφωσης), λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεντρώσεις των ανεπεξέργαστων λυμάτων που εισέρχονται στην εγκατάσταση επεξεργασίας αστικών λυμάτων. Τουλάχιστον το 90 % των δειγμάτων επικύρωσης προσεγγίζει ή υπερβαίνει τον στόχο απόδοσης. [Τροπολογία 114]

Όταν ένας βιολογικός δείκτης δεν υπάρχει σε επαρκή ποσότητα στα ακατέργαστα λύματα ώστε να επιτευχθεί η μείωση log10, η απουσία του εν λόγω βιολογικού δείκτη στα λύματα συνεπάγεται ότι πρέπει να υπάρχει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις επικύρωσης. Η απόδοση σε σχέση με τον στόχο συμμόρφωσης μπορεί να καθοριστεί με αναλυτικό έλεγχο, με προσθήκη της απόδοσης που επιτυγχάνεται σε μεμονωμένα στάδια της επεξεργασίας βάσει επιστημονικών στοιχείων για τυποποιημένες καθιερωμένες διαδικασίες, όπως δημοσιευμένα δεδομένα των εκθέσεων δοκιμών, μελέτες περιπτώσεων κ.λπ., ή με δοκιμές σε εργαστήριο υπό ελεγχόμενες συνθήκες για καινοτόμο επεξεργασία. [Τροπολογία 115]

Πίνακας 4 Παρακολούθηση επικύρωσης του νερού από ανάκτηση για γεωργική άρδευση

Κατηγορία

ποιότητας

του νερού από ανάκτηση

Μικροοργανισμοί-δείκτες(*)

Στόχοι επιδόσεων της αλυσίδας επεξεργασίας

(μείωση log10)

A

E. coli

≥ 5,0

Σύνολο κολιφάγων/ειδικών F κολιφάγων/σωματικών κολιφάγων/κολιφάγων (**)

≥ 6,0

Σπόρια Clostridium perfringens /σποριογόνα, θειικο-μειωτικά βακτηρίδια(***)

≥ 5,0

(*) Για την παρακολούθηση επικύρωσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα παθογόνα αναφοράς Campylobacter, Rotavirus και Cryptosporidium, αντί των προτεινόμενων μικροοργανισμών-δεικτών. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν οι ακόλουθοι στόχοι επιδόσεων για τη μείωση log10: Campylobacter (≥ 5.0), Rotavirus (≥ 6.0) και Cryptosporidium (≥ 5.0). Η εθνική υγειονομική αρχή μπορεί να καθορίσει περαιτέρω δείκτες σχετικά με τη συγκεκριμένη περίπτωση, όταν υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν την ανάγκη να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας του ανθρώπου και των ζώων, καθώς και του περιβάλλοντος. [Τροπολογία 116]

(**) Το σύνολο των κολιφάγων επιλέγεται ως ο καταλληλότερος ιικός δείκτης. Ωστόσο, αν η ανάλυση των συνολικών κολιφάγων δεν είναι εφικτή, πρέπει να αναλύεται τουλάχιστον ένας εξ αυτών (ειδικοί F κολιφάγοι ή σωματικοί κολιφάγοι). Όταν το σύνολο των κολιφάγων δεν υπάρχει σε επαρκή ποσότητα στα ακατέργαστα λύματα, η συμμόρφωση με τον στόχο απόδοσης μπορεί να καθοριστεί με προσθήκη της απόδοσης που παρέχεται σε μεμονωμένα στάδια της επεξεργασίας βάσει επιστημονικών στοιχείων για τυποποιημένες καθιερωμένες διαδικασίες, όπως δημοσιευμένα δεδομένα των εκθέσεων δοκιμών, μελέτες περιπτώσεων κ.λπ., ή με δοκιμές σε εργαστήριο υπό ελεγχόμενες συνθήκες για καινοτόμο επεξεργασία. [Τροπολογία 117]

(***) Τα σπόρια Clostridium perfringens επιλέγονται ως ο καταλληλότερος δείκτης για τα πρωτόζωα. Ωστόσο τα σποριογόνα, θειικο-μειωτικά βακτηρίδια είναι μια εναλλακτική λύση σε περίπτωση που η συγκέντρωση των σπορίων Clostridium perfringens δεν επιτρέπει την επικύρωση της απαιτούμενης μείωσης log10. Όταν τα σπόρια Clostridium perfringens δεν υπάρχουν σε επαρκή ποσότητα στα ακατέργαστα λύματα, η συμμόρφωση με τον στόχο απόδοσης μπορεί να καθοριστεί με προσθήκη της απόδοσης που παρέχεται σε μεμονωμένα στάδια της επεξεργασίας βάσει επιστημονικών στοιχείων για τυποποιημένες καθιερωμένες διαδικασίες, όπως δημοσιευμένα δεδομένα των εκθέσεων δοκιμών, μελέτες περιπτώσεων κ.λπ., ή με δοκιμές σε εργαστήριο υπό ελεγχόμενες συνθήκες για καινοτόμο επεξεργασία. [Τροπολογία 118]

Οι μέθοδοι ανάλυσης για την παρακολούθηση επικυρώνονται και τεκμηριώνονται από τον υπεύθυνο της εγκατάστασης σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO/IEC-17025 ή άλλα εθνικά ή διεθνή πρότυπα που εξασφαλίζουν ισοδύναμη ποιότητα. Ο φορέας εκμετάλλευσης της μονάδας ανάκτησης διασφαλίζει ότι τα εργαστήρια που επιλέγονται για την παρακολούθηση της επικύρωσης εφαρμόζουν πρακτικές διαχείρισης της ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 17025. [Τροπολογία 119]

Παράρτημα ΙΙ

α)  Βασικά καθήκοντα διαχείρισης κινδύνου [Τροπολογία 120]

-1.  Διενεργήστε μελέτη σκοπιμότητας της σχεδιαζόμενης εγκατάστασης ανάκτησης, η οποία να λαμβάνει υπόψη τουλάχιστον το κόστος ανάπτυξης της εγκατάστασης σε σχέση με την περιφερειακή ζήτηση για νερό από ανάκτηση, τους δυνητικούς τελικούς χρήστες και τις απαιτήσεις της εγκατάστασης για λύματα που έχουν υποστεί επεξεργασία, και αξιολογήστε την ποιότητα των επεξεργασμένων λυμάτων που εισέρχονται στην εγκατάσταση. [Τροπολογία 121]

1.  Περιγράψτε το σύστημα επαναχρησιμοποίησης των υδάτων, από τα λύματα που εισέρχονται στην εγκατάσταση επεξεργασίας αστικών λυμάτων έως το σημείο χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των πηγών λυμάτων, των σταδίων επεξεργασίας και των τεχνολογιών στην εγκατάσταση ανάκτησης, της υποδομής εφοδιασμού και αποθήκευσης, της προοριζόμενης χρήσης και των ποσοτήτων του νερού από ανάκτηση που πρόκειται να διατεθεί. Στόχος του καθήκοντος αυτού είναι να προσφέρει λεπτομερή περιγραφή του συνολικού συστήματος για την επαναχρησιμοποίηση του νερού.

2.  Εντοπίστε πιθανούς κινδύνους, ιδίως την παρουσία ρυπογόνων και παθογόνων, και την πιθανότητα επικίνδυνων συμβάντων, όπως αστοχίες στην επεξεργασία, τυχαίες διαρροές ή μόλυνση στο περιγραφόμενο σύστημα επαναχρησιμοποίησης των υδάτων.

3.  Προσδιορίστε τα περιβάλλοντα, τους πληθυσμούς και τα άτομα που διατρέχουν κίνδυνο άμεσης ή έμμεσης έκθεσης στους πιθανούς κινδύνους που έχουν εντοπιστεί, λαμβάνοντας υπόψη ειδικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες όπως την τοπική υδρογεωλογία, την τοπολογία, τον τύπο του εδάφους και την οικολογία και παράγοντες που σχετίζονται με το είδος των καλλιεργειών και τις γεωργικές πρακτικές. Η αξιολόγηση του κινδύνου για την υγεία, συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού της πηγής κινδύνου, της σχέσης δόσης-απόκρισης, της αξιολόγησης του βαθμού έκθεσης και του χαρακτηρισμού του κινδύνου, λαμβάνεται υπόψη σε όλα τα στάδια του συστήματος επαναχρησιμοποίησης των λυμάτων. Πρέπει επίσης να συνεκτιμώνται πιθανές μη αναστρέψιμες ή μακροχρόνιες αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον ή την υγεία, περιλαμβανομένων των ενδεχόμενων αρνητικών συνεπειών για τις οικολογικές ροές, της διαδικασίας ανάκτησης, παροχής, αποθήκευσης και χρήσης του νερού. [Τροπολογία 122]

4.  Διενεργείστε αξιολόγηση των κινδύνων, καλύπτοντας τόσο τους περιβαλλοντικούς κινδύνους όσο και τους κινδύνους για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των πιθανών κινδύνων που εντοπίζονται, τα προσδιοριζόμενα περιβάλλοντα, τους πληθυσμούς και τα άτομα που διατρέχουν κίνδυνο έκθεσης σε αυτούς τους κινδύνους και τη σοβαρότητα των πιθανών επιπτώσεων των κινδύνων, καθώς και κάθε σχετική ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, τα έγγραφα καθοδήγησης και τις ελάχιστες απαιτήσεις σε σχέση με την ασφάλεια των τροφίμων, των ζωοτροφών και των εργαζομένων και με περιβαλλοντικούς στόχους. Για τους σκοπούς της αξιολόγησης του κινδύνου μπορούν να χρησιμοποιηθούν ποιοτικές μελέτες. Η επιστημονική αβεβαιότητα όσον αφορά τον χαρακτηρισμό των κινδύνων αντιμετωπίζεται σύμφωνα με την αρχή της προφύλαξης. [Τροπολογία 123]

Η αξιολόγηση κινδύνου περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

α)  αξιολόγηση των περιβαλλοντικών κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων όλων των ακόλουθων:

i.  επιβεβαίωση της φύσης των κινδύνων, συμπεριλαμβανομένου, κατά περίπτωση, του προβλεπόμενου επιπέδου χωρίς επιπτώσεις·

ii.  αξιολόγηση της δυνητικής έκτασης της έκθεσης·

iii.  χαρακτηρισμός του κινδύνου.

β)  αξιολόγηση των κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία, συμπεριλαμβανομένων όλων των ακόλουθων:

i.  επιβεβαίωση της φύσης των κινδύνων, συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, της σχέσης δόσης-απόκρισης σε συνεργασία με τις υγειονομικές αρχές· [Τροπολογία 124]

ii.  αξιολόγηση της δυνητικής δόσης έκθεσης·

iii.  χαρακτηρισμός του κινδύνου.

Οι ακόλουθες απαιτήσεις και υποχρεώσεις, τουλάχιστον, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη γίνονται σεβαστές κατά την αξιολόγηση κινδύνου: [Τροπολογία 125]

γ)  η απαίτηση μείωσης και πρόληψης της νιτρορύπανσης των υδάτων σύμφωνα με την οδηγία 91/676/ΕΟΚ·

δ)  η υποχρέωση να πληρούν οι προστατευόμενες περιοχές πόσιμου νερού τις απαιτήσεις της οδηγίας 98/83/ΕΚ·

ε)  η απαίτηση επίτευξης των περιβαλλοντικών στόχων που καθορίζονται στην οδηγία 2000/60/ΕΚ·

στ)  η απαίτηση πρόληψης της μόλυνσης των υπόγειων υδάτων σύμφωνα με την οδηγία 2006/118/ΕΚ·

ζ)  η απαίτηση συμμόρφωσης με τα περιβαλλοντικά πρότυπα ποιότητας για ουσίες προτεραιότητας και ορισμένους άλλους ρύπους που καθορίζονται στην οδηγία 2008/105/ΕΚ·

η)  η απαίτηση συμμόρφωσης με τα περιβαλλοντικά πρότυπα ποιότητας για ρύπους εθνικού ενδιαφέροντος (π.χ. συγκεκριμένοους ρύπους λεκάνης απορροής ποταμού) που ορίζονται στην οδηγία 2000/60/ΕΚ·

θ)  η απαίτηση συμμόρφωσης των προτύπων ποιότητας για τα νερά κολύμβησης που ορίζονται στην οδηγία 2006/7/ΕΚ·

ι)  οι απαιτήσεις σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και ιδίως του εδάφους κατά τη χρησιμοποίηση της ιλύος καθαρισμού λυμάτων στη γεωργία, δυνάμει της οδηγίας 86/278/ΕΟΚ·

ια)  οι απαιτήσεις σχετικά με την υγιεινή των τροφίμων, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 852/2004 και οι οδηγίες που παρέχονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής για έγγραφο καθοδήγησης σχετικά με την αντιμετώπιση των μικροβιολογικών κινδύνων στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά στο στάδιο της πρωτογενούς παραγωγής με την υιοθέτηση ορθών πρακτικών υγιεινής·

ιβ)  οι απαιτήσεις για την υγιεινή των ζωοτροφών, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 183/2005·

ιγ)  η απαίτηση να πληρούνται τα σχετικά μικροβιολογικά κριτήρια που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2073/2005·

ιδ)  η απαίτηση σχετικά με τα ανώτατα επίπεδα για ορισμένες ουσίες οι οποίες επιμολύνουν τα τρόφιμα που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1881/2006·

ιε)  οι απαιτήσεις σχετικά με τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005·

ιστ)  οι απαιτήσεις σχετικά με την υγεία των ζώων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 142/2011.

β)  Όροι σχετικά με τις πρόσθετες απαιτήσεις [Τροπολογία 126]

5.  Εφόσον κριθεί αναγκαίο και σκόπιμο για να διασφαλιστεί επαρκής κατάλληλη προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας, καθορίστε απαιτήσεις για την ποιότητα του νερού και την παρακολούθηση, επιπλέον αυτών που ορίζονται στο παράρτημα Ι και/ή αυστηρότερες από εκείνες.

Ανάλογα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των κινδύνων που αναφέρεται στο σημείο 4, Οι πρόσθετες αυτές απαιτήσεις μπορούν, ιδίως, να αφορούν:

α)  βαρέα μέταλλα·

β)  ζιζανιοκτόνα·

γ)  υποπροϊόντα απολύμανσης·

δ)  φάρμακα·

δα)  την παρουσία μικροπλαστικών·

ε)  άλλες ουσίες που δημιουργούν ανησυχίες· άλλους ρύπους που έχουν πρόσφατα χαρακηριστεί ως σημαντικοί από αναλύσεις σε σχέση με το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία που διενεργούνται σε τοπικό επίπεδο·

στ)  τη μικροβιακή αντοχή. [Τροπολογία 127]

γ)  Προληπτικά μέτρα [Τροπολογία 128]

6.  Προσδιορίστε τα προληπτικά μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί ή που πρέπει να ληφθούν για να περιοριστούν οι κίνδυνοι, ώστε να μπορούν όλοι οι εντοπισθέντες κίνδυνοι να αντιμετωπιστούν επαρκώς.

Αυτά τα προληπτικά μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν:

α)  έλεγχο πρόσβασης·

β)  πρόσθετη απολύμανση ή μέτρα απομάκρυνσης ρύπων·

γ)  ειδική αρδευτική τεχνολογία για τον περιορισμό του κινδύνου σχηματισμού αερολυμάτων (π.χ. στάγδην άρδευση)·

δ)  μέτρα καταστροφής παθογόνων πριν από τη συγκομιδή·

ε)  θέσπιση ελάχιστων αποστάσεων ασφαλείας.

Ειδικά προληπτικά μέτρα τα οποία ενδέχεται να έχουν σημασία, παρατίθενται στον πίνακα 1.

Πίνακας 1: Ειδικά προληπτικά μέτρα

Κατηγορία

ποιότητας

του νερού από ανάκτηση

Ειδικά προληπτικά μέτρα

A

—  Οι χοίροι δεν πρέπει να εκτίθενται σε χορτονομές που έχουν αρδευτεί με νερό από ανάκτηση, εκτός αν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να υποδεικνύουν ότι οι κίνδυνοι για μια συγκεκριμένη περίπτωση μπορούν να αντιμετωπιστούν.

Β

—  Απαγόρευση της συγκομιδής παραγωγής υγρής από άρδευση ή πεσμένης στο έδαφος.

—  Αποκλεισμός αγελάδων γαλακτοπαραγωγής σε γαλακτοφορία από βοσκότοπους μέχρι αυτοί να στεγνώσουν.

—  Οι χορτονομές πρέπει να είναι ξηρές ή σε σιλό πριν από τη συσκευασία.

—  Οι χοίροι δεν πρέπει να εκτίθενται σε χορτονομές που έχουν αρδευτεί με νερό από ανάκτηση, εκτός αν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να υποδεικνύουν ότι οι κίνδυνοι για μια συγκεκριμένη περίπτωση μπορούν να αντιμετωπιστούν.

Γ

—  Απαγόρευση της συγκομιδής παραγωγής υγρής από άρδευση ή πεσμένης στο έδαφος.

—  Αποκλεισμός των ζώων βοσκής από βοσκότοπο για πέντε ημέρες μετά την τελευταία άρδευση.

—  Οι χορτονομές πρέπει να είναι ξηρές ή σε σιλό πριν από τη συσκευασία.

—  Οι χοίροι δεν πρέπει να εκτίθενται σε χορτονομές που έχουν αρδευτεί με νερό από ανάκτηση, εκτός αν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να υποδεικνύουν ότι οι κίνδυνοι για μια συγκεκριμένη περίπτωση μπορούν να αντιμετωπιστούν.

Δ

—  Απαγόρευση της συγκομιδής παραγωγής υγρής από άρδευση ή πεσμένης στο έδαφος.

7.  Εξασφαλίστε κατάλληλα συστήματα ποιοτικού ελέγχου και διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης του νερού από ανάκτηση για τις σχετικές παραμέτρους, καθώς και κατάλληλα προγράμματα συντήρησης του εξοπλισμού.

8.  Διασφαλίστε ότι εφαρμόζονται συστήματα περιβαλλοντικής παρακολούθησης, τα οποία θα εντοπίζουν τυχόν αρνητικές επιπτώσεις της επαναχρησιμοποίησης των υδάτων, και εξασφαλίστε την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της παρακολούθησης και την κατάλληλη επικύρωση και τεκμηρίωση όλων των διεργασιών και διαδικασιών.

Συνιστάται στον υπεύθυνο της εγκατάστασης ανάκτησης να θεσπίζει και να διατηρεί σύστημα διαχείρισης της ποιότητας, πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 ή ισοδύναμο.

8α.  Εξασφαλίστε ότι η μονάδα ανάκτησης είναι εξοπλισμένη με ένα εναλλακτικό μέσο για τη διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων που δεν επαναχρησιμοποιούνται. [Τροπολογία 129]

9.  Εξασφαλίστε την εφαρμογή κατάλληλου συστήματος για τη διαχείριση συμβάντων και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών για την κατάλληλη ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων μερών για παρόμοιες περιπτώσεις, και τηρείτε τακτικά επικαιροποιημένο σχέδιο αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης.

9α.  Εξασφαλίστε ότι το δίκτυο διανομής των ανακτώμενων υγρών αποβλήτων είναι διαχωρισμένο και έχει κατασκευαστεί κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος μόλυνσης του δικτύου προμήθειας και διανομής νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση. [Τροπολογία 130]

9β.  Εξασφαλίστε ότι η υποδομή διανομής νερού από ανάκτηση φέρει κατάλληλη σήμανση και, όταν είναι κατασκευασμένη με ανοικτό δίκτυο ομβρίων, ότι διαθέτει επαρκώς ορατή σήμανση, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης όπου τα λύματα αναμειγνύονται με νερό άλλης προέλευσης. [Τροπολογία 131]

9γ.  Εξασφαλίστε τη θέσπιση μηχανισμών συντονισμού μεταξύ των διαφόρων φορέων, ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής παραγωγή και χρήση του νερού από ανάκτηση. [Τροπολογία 132]

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
(2) EE C 86 της 7.3.2019, σ. 353.
(3) ΕΕ C της , σ. .
(4) ΕΕ C 86 της 7.3.2019, σ. 353.
(5) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2019.
(6) Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων (ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1).
(7) Οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1991 για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων (ΕΕ L 135 της 30.5.1991, σ. 40).
(8) COM(2012)0673.
(9) COM(2007)0414.
(10) ΕΕ C 9 E της 15.1.2010, σ. 33.
(11) COM(2015)0614.
(12) Οδηγία (ΕΕ) .../... σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (ΕΕ L ...).
(13) Οδηγία 86/278/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 1986 σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και ιδίως του εδάφους κατά τη χρησιμοποίηση της ιλύος καθαρισμού λυμάτων στη γεωργία (ΕΕ L 181 της 4.7.1986, σ. 6).
(14) Οδηγία 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991 για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης (ΕΕ L 375 της 31.12.1991, σ. 1).
(15) Οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Νοεμβρίου 1998 σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (ΕΕ L 330 της 5.12.1998, σ. 32).
(16) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1).
(17) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την υγιεινή των τροφίμων (ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 1).
(18) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 183/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, της 12ης Ιανουαρίου 2005, περί καθορισμού των απαιτήσεων για την υγιεινή των ζωοτροφών (ΕΕ L 35 της 8.2.2005, σ. 1).
(19) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23 Φεβρουαρίου 2005, για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 70 της 16.3.2005, σ. 1).
(20) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 (κανονισμός για τα ζωικά υποπροϊόντα) (ΕΕ L 300 της 14.11.2009, σ. 1).
(21) Οδηγία 2006/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 2006, σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και την κατάργηση της οδηγίας 76/160/ΕΟΚ (ΕΕ L 64 της 4.3.2006, σ. 37).
(22) Οδηγία 2006/118/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με την προστασία των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση και την υποβάθμιση (ΕΕ L 372 της 27.12.2006, σ. 19).
(23) Οδηγία 2008/105/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος στον τομέα της πολιτικής των υδάτων καθώς και σχετικά με την τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 82/176/ΕΟΚ, 83/513/ΕΟΚ, 84/156/ΕΟΚ, 84/491/ΕΟΚ και 86/280/ΕΟΚ και την τροποποίηση της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 348 της 24.12.2008, σ. 84).
(24) Οδηγία 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (ΕΕ L 26 της 28.1.2012, σ. 1).
(25) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 της Επιτροπής της 15ης Νοεμβρίου 2005 περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα (ΕΕ L 338 της 22.12.2005, σ. 1).
(26) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2006, για καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για ορισμένες ουσίες οι οποίες επιμολύνουν τα τρόφιμα (ΕΕ L 364 της 20.12.2006, σ. 5).
(27) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 142/2011 της Επιτροπής, της 25ης Φεβρουαρίου 2011, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την εφαρμογή της οδηγίας 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένα δείγματα και τεμάχια που εξαιρούνται από κτηνιατρικούς ελέγχους στα σύνορα οι οποίοι αναφέρονται στην εν λόγω οδηγία (ΕΕ L 54 της 26.2.2011, σ. 1).
(28) Οδηγία 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2003, για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες και για την κατάργηση της οδηγίας 90/313/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 41 της 14.2.2003, σ. 26)
(29) ΕΕ L 124 της 17.5.2005, σ. 4.
(30) Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2007, για τη δημιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (INSPIRE) (ΕΕ L 108 της 25.4.2007, σ. 1).
(31) ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.
(32) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
(33)Οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1991, για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων (ΕΕ L 135 της 30.5.1991, σ. 40).


Έγκριση και εποπτεία της αγοράς γεωργικών και δασικών οχημάτων ***I
PDF 120kWORD 43k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση και τη διόρθωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013 για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς γεωργικών και δασικών οχημάτων (COM(2018)0289 – C8-0183/2018 – 2018/0142(COD))
P8_TA(2019)0072A8-0318/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0289),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8‑0183/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 19ης Σεπτεμβρίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 16ης Ιανουαρίου 2019, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A8-0318/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 12 Φεβρουαρίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013 για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς γεωργικών και δασικών οχημάτων

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2019/519.)

(1) ΕΕ C 440 της 6.12.2018, σ. 104.


Θέσπιση προγράμματος για την ενιαία αγορά, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις ευρωπαϊκές στατιστικές ***I
PDF 519kWORD 145k
Ψήφισμα
Ενοποιημένο κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος για την ενιαία αγορά, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων, και τις ευρωπαϊκές στατιστικές και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 99/2013, (ΕΕ) αριθ. 1287/2013, (ΕΕ) αριθ. 254/2014, (ΕΕ) αριθ. 258/2014, (EΕ) αριθ. 652/2014 και (EΕ) 2017/826 (COM(2018)0441 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))
P8_TA(2019)0073A8-0052/2019

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0441),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, το άρθρο 43 παράγραφος 2, το άρθρο 168 παράγραφος 4 στοιχείο β) και τα άρθρα 114, 173 και 338 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0254/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 17ης Οκτωβρίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών, της 5ης Δεκεμβρίου 2018(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0052/2019),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 12 Φεβρουαρίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) .../... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος για την ενιαία αγορά, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων, και τις ευρωπαϊκές στατιστικές και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 99/2013, (ΕΕ) αριθ. 1287/2013, (ΕΕ) αριθ. 254/2014, (ΕΕ) αριθ. 258/2014, (EΕ) αριθ. 652/2014 και (EΕ) 2017/826

P8_TC1-COD(2018)0231


(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 43 παράγραφος 2, το άρθρο 168 παράγραφος 4 στοιχείο β) και τα άρθρα 114, 173 και 338,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(3),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών(4),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(5),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Η εσωτερική αγορά αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της Ένωσης. Από την ίδρυσή της η συμβολή της στην ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση υπήρξε καταλυτική. Έχει δημιουργήσει νέες ευκαιρίες και οικονομίες κλίμακας για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ιδίως τις πολύ μικρές, τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), και ενίσχυσε τη βιομηχανική τους ανταγωνιστικότητα, και θα πρέπει να συνεχίσει να ωφελεί εξίσου όλους τους πολίτες. Η εσωτερική αγορά συνέβαλε στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην παροχή περισσότερων επιλογών σε χαμηλότερες τιμές για τους καταναλωτές, εγγυώμενη παράλληλα την υψηλή ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρονται. Εξακολουθεί να αποτελεί την κινητήρια δύναμη για την οικοδόμηση μιας πιο ολοκληρωμένης αγοράς και μιας πιο ισχυρής, πιο ισορροπημένης και πιο δίκαιης οικονομίας. Συγκαταλέγεται στα κυριότερα επιτεύγματα της Ένωσης και αποτελεί το κυριότερο πλεονέκτημά της σε έναν ολοένα και πιο παγκοσμιοποιημένο κόσμο, ενώ παράλληλα αποτελεί βασικό στοιχείο για τον επιτυχή μετασχηματισμό προς μια βιώσιμη οικονομία αποδοτική ως προς τους πόρους και την ενέργεια, ώστε να δοθεί απάντηση στις αυξανόμενες πιέσεις της κλιματικής αλλαγής. [Τροπολογία 1]

(2)  Η εσωτερική αγορά οφείλει να προσαρμόζεται αδιάκοπα σε ένα ταχέως εξελισσόμενο περιβάλλον ψηφιακής επανάστασης και παγκοσμιοποίησης. Μια νέα εποχή ψηφιακής καινοτομίας εξακολουθεί να προσφέρει ευκαιρίες και οφέλη για την οικονομία και για την καθημερινή ζωή, ιδίως για τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες, δημιουργεί νέα προϊόντα και επιχειρηματικά μοντέλα, αλλά συνιστά εξίσου μια πρόκληση για τις αρχές κανονιστικής ρύθμισης και επιβολής και για την προστασία και την ασφάλεια των καταναλωτών. [Τροπολογία 2]

(3)  Σημαντικότατο τμήμα της νομοθεσίας της Ένωσης στηρίζει τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Οι πτυχές λειτουργίας της αφορούν, συγκεκριμένα, την ανταγωνιστικότητα, την τυποποίηση, την αμοιβαία αναγνώριση, την προστασία των καταναλωτών, την επιτήρηση της αγοράς και τις κανονιστικές ρυθμίσεις για την τροφική αλυσίδα, αλλά και τους κανόνες σχετικά με τις επιχειρηματικές, εμπορικές και χρηματοοικονομικές συναλλαγές, καθώς και την προώθηση ισότιμων όρων ανταγωνισμού, οι οποίοι έχουν ζωτική σημασία για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς προς όφελος καταναλωτών και επιχειρήσεων. [Τροπολογία 3]

(4)  Παρόλα αυτά, παραμένουν αδικαιολόγητοι, μεροληπτικοί και δυσανάλογοι φραγμοί στην ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και προκύπτουν νέα εμπόδια. Η θέσπιση κανόνων αποτελεί μόνο ένα πρώτο βήμα, αλλά η εφαρμογή τους στην πράξη είναι εξίσου σημαντική. Η ανεπαρκής επιβολή των υφιστάμενων κανόνων, οι φραγμοί στην ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και υπηρεσιών, και τα χαμηλά επίπεδα των διασυνοριακών δημόσιων συμβάσεων περιορίζουν τις ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Από την αντιμετώπιση τέτοιων εμποδίων εξαρτάται σε τελική ανάλυση διακυβεύεται η εμπιστοσύνη των πολιτών στην Ένωση, στην ικανότητά της να πετυχαίνει τους στόχους της, να δημιουργεί ποιοτικές θέσεις εργασίας και ανάπτυξη και παράλληλα να προστατεύει το δημόσιο συμφέρον. [Τροπολογία 4]

(5)  Την παρούσα στιγμή υφίστανται ορισμένα προγράμματα για την ανάληψη ενωσιακής δράσης στον τομέα της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, ιδίως των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, της προστασίας των καταναλωτών, των πελατών και των τελικών χρηστών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, της χάραξης πολιτικής για τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και την τροφική αλυσίδα. Ορισμένες πρόσθετες δραστηριότητες χρηματοδοτούνται απευθείας από γραμμές του προϋπολογισμού για την εσωτερική αγορά. Είναι απαραίτητο να απλουστευτούν και να αξιοποιηθούν οι συνέργειες μεταξύ των διαφόρων δράσεων, καθώς και να εξασφαλιστεί έναν πιο ευέλικτο, διαφανές, απλοποιημένο και ενεργό πλαίσιο για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων που επιδιώκουν την εύρυθμη λειτουργία και τη βιωσιμότητα της εσωτερικής αγοράς με τον πλέον αποδοτικό τρόπο. Κατά συνέπεια, είναι απαραίτητο να θεσπιστεί ένα νέο πρόγραμμα που θα συγκεντρώσει τις δραστηριότητες οι οποίες χρηματοδοτούνταν πριν από τα εν λόγω προγράμματα και άλλες συναφείς γραμμές του προϋπολογισμού, το οποίο να αντλεί τα δέοντα διδάγματα από τα υφιστάμενα προγράμματα. Το πρόγραμμα θα πρέπει να περιλαμβάνει επίσης νέες πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, αποφεύγοντας την αλληλοκάλυψη με συναφή προγράμματα και δράσεις της Ένωσης. [Τροπολογία 5]

(6)  Η ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση των ευρωπαϊκών στατιστικών αποτελούν το αντικείμενο χωριστού ευρωπαϊκού στατιστικού προγράμματος που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 99/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6). Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνέχεια στην παραγωγή και τη διάδοση των ευρωπαϊκών στατιστικών, το νέο πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει δραστηριότητες που καλύπτονται από το υφιστάμενο ευρωπαϊκό στατιστικό πρόγραμμα, παρέχοντας ένα πλαίσιο για τη συλλογή δεδομένων, καθώς και για την ανάπτυξη, την παραγωγή, την ορθή χρήση, την εφαρμογή και τη διάδοση των ευρωπαϊκών στατιστικών. Το νέο πρόγραμμα θα πρέπει να θεσπίσει το χρηματοδοτικό πλαίσιο για τις ευρωπαϊκές στατιστικές, έτσι ώστε να παρέχονται υψηλής ποιότητας, συγκρίσιμες και αξιόπιστες ευρωπαϊκές στατιστικές, μεταξύ άλλων και για ζητήματα όπως το εμπόριο και η μετανάστευση, που θα στηρίζουν τη χάραξη, την εφαρμογή, την επιτήρηση και την αξιολόγηση όλων των πολιτικών της Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ9. [Τροπολογία 6]

(7)  Κατά συνέπεια, κρίνεται σκόπιμο να θεσπιστεί ένα το πρόγραμμα για την εσωτερική ενιαία αγορά, την ανταγωνιστικότητα για την ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς και τη βελτίωση της λειτουργίας της, στους τομείς της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων, της τυποποίησης, της εποπτείας της αγοράς, της προστασίας των καταναλωτών, της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, και τις ευρωπαϊκές στατιστικές («το πρόγραμμα»). Η διάρκεια του προγράμματος θα πρέπει να καλύπτει περίοδο επτά ετών, από το 2021 έως το 2027. [Τροπολογία 7]

(8)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να στηρίζει τη χάραξη, την εφαρμογή και την επιβολή της νομοθεσίας της Ένωσης υποστηρίζοντας την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Το πρόγραμμα θα πρέπει να στηρίζει τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών, ώστε να ενισχυθούν όλοι οι παράγοντες της εσωτερικής αγοράς: επιχειρήσεις, πολίτες, όπως και καταναλωτές και εργαζόμενοι, η κοινωνία των πολιτών και οι δημόσιες αρχές. Για τον σκοπό αυτόν, το πρόγραμμα θα πρέπει να επιδιώκει την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων του τομέα του τουρισμού, αλλά και τη στήριξη της επιβολής των κανόνων για την προστασία και την ασφάλεια των καταναλωτών καθώς και των περιβαλλοντικών και κοινωνικών προτύπων. Αυτό θα γίνει με την ενίσχυση της ενημέρωσης επιχειρήσεων και ιδιωτών και με τη χορήγηση των κατάλληλων εργαλείων, πληροφοριών και βοήθειας, γνώσεων και αρμοδιοτήτων, έτσι ώστε να λαμβάνουν ενημερωμένες αποφάσεις και να αυξηθεί η συμμετοχή τους στη χάραξη πολιτικής της Ένωσης. Επιπλέον, το πρόγραμμα θα πρέπει να έχει ως αποστολή την ενίσχυση της κανονιστικής και διοικητικής συνεργασίας, μέσω ιδίως προγραμμάτων κατάρτισης, της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, της οικοδόμησης βάσεων γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης στρατηγικών δημόσιων συμβάσεων. Το πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να προωθεί την ανάπτυξη διεθνών προτύπων υψηλής ποιότητας που θα στηρίζουν την εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης. Πρότυπα θα πρέπει επίσης να καθοριστούν στον τομέα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και της ελεγκτικής, συμβάλλοντας έτσι στη διαφάνεια και την εύρυθμη λειτουργία των κεφαλαιακών αγορών της Ένωσης και στη βελτίωση της προστασίας των επενδυτών. Το πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να στηρίξει τη θέσπιση κανόνων και τον καθορισμό προτύπων με τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή ενδιαφερόμενων μερών. Ο στόχος του προγράμματος θα πρέπει να είναι η στήριξη της εφαρμογής και της επιβολής της νομοθεσίας της Ένωσης που προωθεί την υψηλού επιπέδου υγεία του ανθρώπου, των ζώων και των φυτών στο σύνολο της τροφικής αλυσίδας, καθώς και τη βελτίωση της καλής μεταχείρισης των ζώων. [Τροπολογία 8]

(9)  Μια σύγχρονη εσωτερική αγορά που βασίζεται στις αρχές της δικαιοσύνης, της διαφάνειας και της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, προωθεί τον ανταγωνισμό και ωφελεί τους καταναλωτές, τις επιχειρήσεις και τους μισθωτούς. Η καλύτερη αξιοποίηση της συνεχώς εξελισσόμενης αγοράς υπηρεσιών αναμένεται να βοηθήσει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και να αναπτυχθούν στο εξωτερικό, να προσφέρουν μεγαλύτερες επιλογές υπηρεσιών σε προσφορότερες τιμές, και να διατηρήσουν υψηλά πρότυπα για τους καταναλωτές και τους εργαζομένους. Για να επιτευχθούν αυτά, το πρόγραμμα θα πρέπει να συνεχίσει να αίρει τους υφιστάμενους φραγμούς συνεισφέρει στην καλύτερη παρακολούθηση των εξελίξεων της εσωτερικής αγοράς, συμπεριλαμβανομένου του αντικτύπου των νέων τεχνολογικών εξελίξεων, στον εντοπισμό και στην άρση των εναπομενόντων αδικαιολόγητων, μεροληπτικών και δυσανάλογων φραγμών, καθώς και να διασφαλίσει ένα ότι το κανονιστικό πλαίσιο που να επιτρέπει μπορεί να εξυπηρετεί νέα καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα, συμπεριλαμβανομένων των μοντέλων της συνεργατικής οικονομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, εξασφαλίζοντας παράλληλα υψηλό επίπεδο κοινωνικής προστασίας, μεταξύ άλλων και για τους επιχειρηματίες. [Τροπολογία 9]

(10)  Τα κανονιστικά εμπόδια στην εσωτερική αγορά έχουν εξαλειφθεί για πολλά βιομηχανικά προϊόντα μέσω προληπτικών μηχανισμών, χάρη στην υιοθέτηση κοινών κανόνων και προτύπων και, όταν δεν υπάρχουν παρόμοιοι κανόνες στο επίπεδο της Ένωσης, με την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης. Σε τομείς στους οποίους δεν υφίσταται ενωσιακή νομοθεσία, η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης σημαίνει ότι τα αγαθά που διατίθενται νομίμως στην αγορά ενός κράτους μέλους έχουν το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας και μπορούν να πωληθούν στην αγορά κάποιου άλλου κράτους μέλους, εκτός εάν το οικείο κράτος μέλος έχει λόγους να αντιταχθεί στην εμπορία των αγαθών, υπό τον όρο ότι ο εν λόγω περιορισμός δεν εισάγει διακρίσεις, δικαιολογείται από θεμιτούς στόχους δημοσίου συμφέροντος, όπως ορίζονται στο άρθρο 36 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) ή αναγνωρίζονται από τη νομολογία του Δικαστηρίου, και είναι ανάλογος προς τον επιδιωκόμενο στόχο. Ωστόσο, η ανεπαρκής εφαρμογή της αμοιβαίας αναγνώρισης, όπως οι αδικαιολόγητοι ή δυσανάλογοι περιορισμοί, καθιστά δυσχερέστερη την πρόσβαση των επιχειρήσεων στις αγορές άλλων κρατών μελών. Παρά τον υψηλό βαθμό ολοκλήρωσης της αγοράς αγαθών, αυτό οδηγεί σε απώλεια ευκαιριών για την ευρύτερη οικονομία. Η αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. xxx/2018 για την αμοιβαία αναγνώριση θα συμβάλει στην ενίσχυση των οικονομικών οφελών σε αυτόν τον τομέα. Κατά συνέπεια, το πρόγραμμα θα πρέπει να έχει σκοπό να βελτιώσει την αμοιβαία αναγνώριση στον τομέα των αγαθών, ώστε να πραγματωθεί το πλήρες δυναμικό της, και να μειώσει τον αριθμό των παράνομων και μη συμμορφούμενων προϊόντων που εισέρχονται στην αγορά, μέσω στοχευμένης ευαισθητοποίησης και κατάρτισης, μέσω της στήριξης των σημείων επαφής για τα προϊόντα και μέσω της καλύτερης συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών για την αμοιβαία αναγνώριση και μέσω της ενίσχυσης της εποπτείας της αγοράς. [Τροπολογία 10]

(11)  Οι νέες προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν οι κανονιστικές ρυθμίσεις και οι μηχανισμοί εφαρμογής τους οφείλονται στις ταχείες εξελίξεις στο περιβάλλον της ψηφιακής επανάστασης και, συγκεκριμένα, σε θέματα όπως είναι, για παράδειγμα, η κυβερνοασφάλεια, η προστασία των δεδομένων και η ιδιωτικότητα, το διαδίκτυο των πραγμάτων ή η τεχνητή νοημοσύνη και τα σχετικά δεοντολογικά πρότυπα. Σε περίπτωση ζημίας, η ύπαρξη αυστηρών κανόνων σχετικά με την ασφάλεια και την ευθύνη των προϊόντων έχει και η διαύγεια σχετικά με την ευθύνη, καθώς και η αυστηρή επιβολή των κανόνων, έχουν καίρια σημασία, προκειμένου να υπάρξει η κατάλληλη απάντηση πολιτικής που θα επιτρέπει στους Ευρωπαίους πολίτες, τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, να επωφελούνται από τους κανόνες αυτούς. Το πρόγραμμα θα πρέπει συνεπώς να συμβάλει στην ταχεία προσαρμογή και την καλύτερη εφαρμογή ενός ενωσιακού συστήματος για την ευθύνη των προϊόντων το οποίο να προωθεί την καινοτομία. [Τροπολογία 11]

(12)  Η διάθεση στην αγορά προϊόντων τα οποία δεν συμμορφώνονται με τη νομοθεσία της Ένωσης, θέτει σε μειονεκτική θέση όσα προϊόντα συμμορφώνονται και μπορεί να θέσει σε κίνδυνο ανεξάρτητα από το αν τα εν λόγω προϊόντα διατίθενται στην αγορά με παραδοσιακά ή ηλεκτρονικά μέσα και ανεξάρτητα από το αν παράγονται στην Ένωση ή εισέρχονται στην Ένωση από τρίτες χώρες, αποτελεί κίνδυνο για τους Ευρωπαίους πολίτες και τους καταναλωτές. Πολλοί επιχειρηματίες αδιαφορούν για Οι οικονομικοί φορείς που πωλούν συμμορφούμενα προϊόντα αντιμετωπίζουν στρέβλωση του ανταγωνισμού από εκείνους που δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες είτε επειδή δεν τους γνωρίζουν είτε επίτηδες επειδή επιθυμούν να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς συχνά δεν διαθέτουν επαρκή χρηματοδότηση και η αρμοδιότητά τους περιορίζεται στα εθνικά σύνορα. Αντίθετα, οι επιχειρήσεις συναλλάσσονται σε ενωσιακό ή σε παγκόσμιο επίπεδο. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση του ηλεκτρονικού εμπορίου, οι αρχές εποπτείας της αγοράς προσκρούουν σε τεράστιες δυσκολίες στην προσπάθειά τους να ανιχνεύσουν τα μη συμμορφούμενα προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες και να εντοπίσουν την υπεύθυνη επιχείρηση εντός της δικαιοδοσίας τους καθώς και στη διενέργεια εκτιμήσεων κινδύνου ή δοκιμών ασφαλείας λόγω της έλλειψης φυσικής πρόσβασης στα προϊόντα. Το πρόγραμμα θα πρέπει, συνεπώς, να ενισχύσει τη συμμόρφωση των προϊόντων, παρέχοντας κίνητρα στις επιχειρήσεις, εντατικοποιώντας τους ελέγχους συμμόρφωσης και προωθώντας τη στενή διασυνοριακή συνεργασία επιδιώκει την ενίσχυση της συμμόρφωσης των προϊόντων με την ενίσχυση της εποπτείας της αγοράς, την παροχή σαφών, διαφανών και ολοκληρωμένων κανόνων στους οικονομικούς φορείς, την αύξηση της ευαισθητοποίησης όσον αφορά τους εφαρμοστέους ενωσιακούς κανόνες για την ασφάλεια των προϊόντων, την εντατικοποίηση των ελέγχων συμμόρφωσης, μεταξύ άλλων με τη συστηματική χρήση ελέγχων σε δείγματα προϊόντων που αντιπροσωπεύουν σημαντικά ποσοστά κάθε τύπου προϊόντων που διατίθενται στην αγορά και με ανώνυμες έρευνες αγοράς (mystery shopping) από τις αρχές εποπτείας της αγοράς, καθώς και με την προώθηση στενότερης διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου. Επίσης, το πρόγραμμα θα πρέπει να συμβάλει στην ενοποίηση του υπάρχοντος πλαισίου σχετικά με τις δραστηριότητες εποπτείας της αγοράς, να ενθαρρύνει τις κοινές δράσεις των αρχών εποπτείας της αγοράς από διαφορετικά κράτη μέλη, να βελτιώσει την ανταλλαγή πληροφοριών και να προωθήσει τη σύγκλιση και τη στενότερη ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων εποπτείας της αγοράς, ιδίως εξασφαλίζοντας ότι οι νέες απαιτήσεις που εισάγονται με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/858 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7) εφαρμόζονται αυστηρά έτσι ώστε να αποφεύγεται η πώληση μη συμμορφούμενων προϊόντων με Ευρωπαίους πολίτες. Το πρόγραμμα θα πρέπει επομένως να ενισχύσει την ικανότητα των αρχών εποπτείας της αγοράς σε ολόκληρη την Ένωση και να συμβάλει σε μεγαλύτερη ομοιογένεια μεταξύ των κρατών μελών, τα οποία θα επωφελούνται εξίσου από την εσωτερική αγορά από την άποψη της οικονομικής ευημερίας και της βιώσιμης ανάπτυξης, και παράλληλα θα αντιμετωπίζει τις ειδικές ανάγκες τους με εξατομικευμένο τρόπο. [Τροπολογία 12]

(13)  Η ασφάλεια των προϊόντων αποτελεί θέμα κοινής ανησυχίας. Οι φορείς αξιολόγησης της συμμόρφωσης επαληθεύουν κατά πόσον τα προϊόντα ικανοποιούν τις απαιτήσεις ασφάλειας πριν από τη διάθεσή τους στην αγορά. Κατά συνέπεια, το ότι θα πρέπει να είναι αξιόπιστοι και να διαθέτουν την κατάλληλη εμπειρογνωμοσύνη είναι ύψιστης σημασίας. Η Ένωση έχει θεσπίσει ένα σύστημα διαπίστευσης των φορέων αξιολόγησης της συμμόρφωσης, το οποίο έχει την αποστολή να ελέγχει την εμπειρογνωμοσύνη, την αμεροληψία και την ανεξαρτησία τους. Ωστόσο, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(8) έχει εφαρμοστεί κατά πολλούς διαφορετικούς τρόπους σε εθνικό επίπεδο. Οι διαφορές αυτές αφορούν την κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των αρχών εποπτείας της αγοράς και τους μηχανισμούς εσωτερικού συντονισμού σε εθνικό επίπεδο, το επίπεδο των διατιθέμενων χρηματοδοτικών πόρων που προορίζονται για την εποπτεία της αγοράς, τις στρατηγικές και προσεγγίσεις εποπτείας της αγοράς, καθώς και τις εξουσίες όσον αφορά τα μη συμμορφούμενα προϊόντα και το επίπεδο των κυρώσεων για παραβάσεις, με αποτέλεσμα την αποσπασματική επιβολή της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης. Η αποσπασματικότητα αυτή έχει οδηγήσει σε αυστηρότερη εποπτεία της αγοράς σε ορισμένα κράτη μέλη από ό,τι σε άλλα, κάτι που ενδέχεται να υπονομεύει την αποτρεπτική ισχύ της νομοθεσίας, δημιουργώντας άνισους όρους ανταγωνισμού μεταξύ επιχειρήσεων σε ορισμένα κράτη μέλη και οδηγεί σε ανισορροπίες όσον αφορά το επίπεδο ασφαλείας των προϊόντων στην Ένωση. Η κύρια πρόκληση την παρούσα στιγμή είναι να εξασφαλιστεί ο συνεχής εκσυγχρονισμός του συστήματος διαπίστευσης και η ο ομοιόμορφη εφαρμογή του ως προς την αυστηρότητα σε όλη την Ένωση. Το πρόγραμμα θα πρέπει, συνεπώς, να στηρίξει μέτρα που θα εξασφαλίσουν ότι οι φορείς αξιολόγησης της συμμόρφωσης εξακολουθούν να ικανοποιούν τις κανονιστικές απαιτήσεις, ιδίως μέσω της χρήσης αξιολόγησης από τρίτους για τη βελτίωση των αμερόληπτων και ανεξάρτητων διαδικασιών, και ότι το ευρωπαϊκό σύστημα διαπίστευσης βελτιώνεται, ιδίως στους νέους τομείς πολιτικής, στηρίζοντας την ομοιομορφία των ελέγχων και των κυρώσεων, καθώς και την Ευρωπαϊκή Συνεργασία για τη Διαπίστευση (ΕΣΔ) που αναφέρεται στο άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008. [Τροπολογία 13]

(14)  Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου θα μπορούσε να θέτει ορισμένες προκλήσεις όσον αφορά την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των τελικών χρηστών από μη συμμορφούμενα προϊόντα. Καθώς οι καταναλωτικές αγορές δεν περιορίζονται πλέον από τα σύνορα ύστερα από την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και των ταξιδιωτικών υπηρεσιών, αποτελεί αδήριτη ανάγκη να παρέχεται στους καταναλωτές που διαμένουν στην Ένωση η κατάλληλη ισοδύναμη προστασία κατά την εισαγωγή αγαθών και υπηρεσιών από οικονομικούς παράγοντες με έδρα τρίτες χώρες. Το πρόγραμμα θα πρέπει, συνεπώς, να επιτρέπει τη στήριξη της συνεργασίας με τους αρμόδιους φορείς σε βασικές τρίτες χώρες-εταίρους της Ένωσης, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τα μη συμμορφούμενα προϊόντα, τις πρόσφατες επιστημονικές εξελίξεις και τις νέες τεχνολογίες, τους αναδυόμενους κινδύνους και άλλες πτυχές που συνδέονται με τις δραστηριότητες ελέγχου. [Τροπολογία 14]

(15)  Οι δημόσιες συμβάσεις χρησιμοποιούνται από τις δημόσιες αρχές για να εξασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή χρήση των δημόσιων πόρων και για να συμβάλουν σε μια πιο καινοτόμο, περισσότερο βιώσιμη, χωρίς αποκλεισμούς και ανταγωνιστική εσωτερική αγορά, μεταξύ άλλων, όπου αυτό είναι σύμφωνο με το ισχύον δίκαιο της Ένωσης, με την εφαρμογή κριτηρίων πέραν της χαμηλότερης τιμής ή της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, ποιοτικές, περιβαλλοντικές, δικαιοεμπορικές και κοινωνικές πτυχές και διευκολύνοντας την κατανομή των προσφορών σε μέρη, προκειμένου για μεγάλες υποδομές. Οι οδηγίες 2014/23/EΕ(9), 2014/24/EΕ(10) και 2014/25/ΕΕ(11) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου παρέχουν το νομικό πλαίσιο για την ολοκλήρωση και την αποτελεσματική λειτουργία των αγορών δημοσίων συμβάσεων που αντιπροσωπεύουν το 14 % του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της Ένωσης, προς όφελος των δημόσιων αρχών, των επιχειρήσεων καθώς και των πολιτών, ιδίως των καταναλωτών. Οι ορθά εφαρμοζόμενοι κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις αποτελούν καίριο εργαλείο για την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς και για την τόνωση της ανάπτυξης των εταιρειών της Ένωσης και των θέσεων εργασίας στην Ένωση. Συνεπώς, το πρόγραμμα θα πρέπει να υποστηρίζει μέτρα που θα εξασφαλίζουν μια ευρύτερη υιοθέτηση των δημοσίων συμβάσεων στρατηγικής φύσης, την επαγγελματικοποίηση των δημοσίων αγοραστών, τη βελτιωμένη πρόσβαση των ΜΜΕ τη διευκόλυνση και βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ και των πολύ μικρών επιχειρήσεων στις αγορές των δημοσίων συμβάσεων, ιδίως μέσω συμβουλευτικών υπηρεσιών και κατάρτισης, την αύξηση της διαφάνειας, την ακεραιότητα και τη βελτίωση των στοιχείων, την προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού των δημοσίων συμβάσεων και των κοινών διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων· οι στόχοι αυτοί θα υλοποιηθούν με μια ισχυρότερη προσέγγιση εταιρικής σχέσης με τα κράτη μέλη, με τη βελτίωση της συλλογής και ανάλυσης στοιχείων, με την ανάπτυξη ειδικών εργαλείων πληροφορικής, τη στήριξη της ανταλλαγής εμπειριών και ορθών πρακτικών, την παραπομπή σε ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, την παροχή συμβουλών, την επιδίωξη επωφελών εμπορικών συμφωνιών, την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών και την υλοποίηση πιλοτικών έργων. [Τροπολογία 15]

(16)  Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του προγράμματος και να διευκολυνθεί η ζωή των επιχειρήσεων και των πολιτών, θα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή υψηλής ποιότητας, ολοένα και περισσότερο ψηφιακά προσανατολισμένες και πλήρως προσβάσιμες δημόσιες υπηρεσίες με επίκεντρο τον χρήστη, και να ενταθούν περαιτέρω οι προσπάθειες στον τομέα της ηλεδιοίκησης και της ηλεδιακυβέρνησης, με εξασφάλιση της δέουσας προστασίας των δεδομένων και της ιδιωτικότητας. Αυτό σημαίνει ότι οι δημόσιες διοικήσεις θα πρέπει να αρχίσουν να εργάζονται με νέους, πιο καινοτόπους τρόπους, να απομακρύνουν ώστε να απομακρυνθούν τα στεγανά μεταξύ των διαφόρων τμημάτων των οικείων διοικητικών αρχών, και να συμμετέχουν στη συνδημιουργία των εν λόγω δημόσιων υπηρεσιών με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Επιπλέον, η αδιάλειπτη και σταθερή αύξηση των διασυνοριακών δραστηριοτήτων στην εσωτερική αγορά απαιτεί την παροχή τη διαθεσιμότητα επικαιροποιημένων, επακριβών και εύληπτων πληροφοριών σχετικά με τα δικαιώματα των επιχειρήσεων και των πολιτών, αλλά επίσης και πληροφοριών που εξηγούν τις διοικητικές διατυπώσεις, και με παράλληλη απλούστευσή τους. Εξάλλου, η παροχή νομικών συμβουλών και βοήθειας για την επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν σε διασυνοριακό επίπεδο αποκτά ζωτική σημασία. Κρίνεται επίσης αναγκαίο να συνδέονται με απλό και αποτελεσματικό τρόπο οι εθνικές διοικήσεις, υποστηρίζοντας τις δημόσιες αρχές στην επίτευξη αυτών των στόχων, καθώς και να αξιολογείται η λειτουργία στην πράξη της εσωτερικής αγοράς. Τα υφιστάμενα εργαλεία διακυβέρνησης της εσωτερικής αγοράς διαδραματίζουν ήδη σημαντικό ρόλο στη διευκόλυνση της επίτευξης των στόχων αυτών. Προς τούτο, και προκειμένου να συμβαδίσει με την εξέλιξη της τεχνολογίας και της αγοράς, καθώς και με τις νέες προκλήσεις όσον αφορά τη ρύθμιση και την επιβολή, το Πρόγραμμα πρέπει να στηρίξει τη βελτίωση της ποιότητας, της προβολής και της διαφάνειας, καθώς και της αξιοπιστίας των εργαλείων διακυβέρνησης της εσωτερικής αγοράς. Συνεπώς, τα ακόλουθα υφιστάμενα εργαλεία διακυβέρνησης της εσωτερικής αγοράς θα πρέπει να λάβουν, μεταξύ άλλων, στήριξη από το πρόγραμμα: η δικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου», η οποία θα πρέπει να αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά της επικείμενης ενιαίας ψηφιακής πύλης, η υπηρεσία «Η Ευρώπη σου – Συμβουλές», το δίκτυο «SOLVIT», η υπηρεσία πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά και ο πίνακας αποτελεσμάτων για την ενιαία αγορά, έτσι ώστε να βελτιωθεί η καθημερινή ζωή των πολιτών και η ικανότητα διασυνοριακών συναλλαγών των επιχειρήσεων. [Τροπολογία 16]

(17)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να στηρίξει την ανάπτυξη του ενωσιακού κανονιστικού πλαισίου στον τομέα του εταιρικού δικαίου και της εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς και του δικαίου περί συμβάσεων, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις, ιδίως οι ΜΜΕ, να καταστούν πιο αποτελεσματικές και ανταγωνιστικές και, παράλληλα, να παρέχει προστασία στα ενδιαφερόμενα μέρη που υπόκεινται στις επιπτώσεις των επιχειρηματικών ενεργειών και να διατυπώνει τις κατάλληλες απαντήσεις στις αναδυόμενες προκλήσεις πολιτικής. Θα πρέπει επίσης να εξασφαλίσει την κατάλληλη αξιολόγηση, εφαρμογή και επιβολή του σχετικού κεκτημένου, να ενημερώνει και να συνδράμει τα ενδιαφερόμενα μέρη και να προάγει την ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα. Το πρόγραμμα θα πρέπει να στηρίξει περαιτέρω τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής που αποσκοπούν στη δημιουργία ενός σαφούς και προσαρμοσμένου πλαισίου για την οικονομία και την καινοτομία όσον αφορά τα δεδομένα. Οι πρωτοβουλίες αυτές είναι απαραίτητες προκειμένου να κατοχυρωθεί η ασφάλεια δικαίου αναφορικά με το δίκαιο των συμβάσεων και το εξωσυμβατικό δίκαιο, ιδίως όσον αφορά τα θέματα ευθύνης και δεοντολογίας στο πλαίσιο των αναδυόμενων τεχνολογιών, όπως το διαδίκτυο των πραγμάτων, η τεχνητή νοημοσύνη, η ρομποτική, οι τρισδιάστατες εκτυπώσεις. Το πρόγραμμα θα πρέπει να αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της ανάπτυξης επιχειρήσεων που βασίζονται σε δεδομένα, εξασφαλίζοντας παράλληλα υψηλό επίπεδο προστασίας της ιδιωτικότητας, καθώς αυτό θα επηρεάσει αποφασιστικά τη θέση της οικονομίας της Ένωσης στον παγκόσμιο ανταγωνισμό. [Τροπολογία 17]

(18)  Θα πρέπει επίσης να προωθεί την ορθή και πλήρη εφαρμογή και επιβολή, από τα κράτη μέλη, του νομικού πλαισίου της Ένωσης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και την ανάπτυξη μελλοντικών πολιτικών για την εξεύρεση απαντήσεων στις νέες προκλήσεις στον τομέα αυτό. Θα πρέπει επίσης να υποστηρίξει τις σχετικές δραστηριότητες των διεθνών οργανώσεων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, όπως η επιτροπή εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση μέτρων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας του Συμβουλίου της Ευρώπης.

(19)  Η εφαρμογή και η ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, και ιδίως της βιώσιμης χρηματοδότησης, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από βασιζόμενα σε στοιχεία μέτρα πολιτικής που λαμβάνει η Ένωση. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, η Επιτροπή θα πρέπει να διαδραματίζει ενεργό ρόλο επιτηρώντας συνεχώς τις χρηματοπιστωτικές αγορές και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, αξιολογώντας την εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης από τα κράτη μέλη, όπως επίσης και τον βαθμό στον οποίο η υφιστάμενη νομοθεσία ανταποκρίνεται στους στόχους της, και εντοπίζοντας δυνητικούς τομείς δράσης στους οποίους αναδύονται νέοι κίνδυνοι, με τη συνεχή συμμετοχή ενδιαφερόμενων μερών από την αρχή έως το τέλος του κύκλου χάραξης πολιτικής. Οι δραστηριότητες αυτές βασίζονται στην παραγωγή αναλύσεων, μελετών, υλικού κατάρτισης, ερευνών, αξιολογήσεων συμμόρφωσης, αξιολογήσεων και στατιστικών και στηρίζονται από συστήματα πληροφορικής και εργαλεία επικοινωνίας.

(20)  Δεδομένου ότι η εσωτερική αγορά, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ΣΛΕΕ περιλαμβάνει ένα σύστημα κανόνων για την καταπολέμηση στρεβλώσεων του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά, το πρόγραμμα θα πρέπει να στηρίζει την πολιτική συνεισφέρει στη στήριξη της πολιτικής ανταγωνισμού της Ένωσης, τα δίκτυα και τη συνεργασία μεταξύ εθνικών αρχών και δικαστηρίων, όπως επίσης και την επικοινωνία με μια ευρύτερη ομάδα ενδιαφερόμενων μερών, ώστε να εξηγηθούν τα δικαιώματα, τα οφέλη και οι υποχρεώσεις βελτιώνοντας και ενισχύοντας τη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανταγωνισμού και με εθνικές αρχές και δικαστήρια, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας όπως επίσης και τη γνωστοποίηση και την επεξήγηση των δικαιωμάτων, των οφελών και των υποχρεώσεων σχετικά με την πολιτική ανταγωνισμού της Ένωσης. Το πρόγραμμα θα πρέπει ειδικότερα να βοηθήσει την Επιτροπή να ενισχύσει την ανάλυση και την αξιολόγηση των εξελίξεων στην αγορά, μεταξύ άλλων με εκτενή χρήση τομεακών ερευνών και με συστηματική ανταλλαγή αποτελεσμάτων και βέλτιστων πρακτικών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανταγωνισμού. Αυτό αναμένεται να συμβάλει στη διασφάλιση θεμιτού ανταγωνισμού και ισότιμων όρων ανταγωνισμού, και σε διεθνές επίπεδο, και στην ενδυνάμωση των επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ, και των καταναλωτών, προκειμένου να αποκομίσουν τα οφέλη της ενιαίας αγοράς. [Τροπολογία 18]

(21)  Το πρόγραμμα χρειάζεται ιδίως να αντιμετωπίσει τις ριζικές επιπτώσεις για τον ανταγωνισμό και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς από τον συνεχή μετασχηματισμό της οικονομίας και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, και συγκεκριμένα μέσω της γεωμετρικής αύξησης και χρήσης δεδομένων, λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη προσφυγή στην τεχνητή νοημοσύνη, τα μεγάλα δεδομένα και τους αλγορίθμους και σε άλλα εργαλεία και εμπειρογνωμοσύνη ΤΠΕ από τις εταιρείες και τους συμβούλους τους. Έχει επίσης ζωτική σημασία το πρόγραμμα να στηρίξει τα δίκτυα και τη συνεργασία μια ευρύτερη και βαθύτερη δέσμευση με τις αρχές και τα δικαστήρια των κρατών μελών, καθώς η εξάλειψη των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού και η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς συνδέονται άρρηκτα με τη δράση των οργάνων αυτών. Υπό το πρίσμα του ιδιαίτερου ρόλου της πολιτικής ανταγωνισμού στην πρόληψη δυσλειτουργιών της εσωτερικής αγοράς από συμπεριφορές που στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό πέρα από τα σύνορα της Ένωσης, το πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να στηρίξει τη συνεργασία με τις αρχές τρίτων χωρών, όπου αυτό κρίνεται κατάλληλο. Τέλος, η διεύρυνση των δραστηριοτήτων επικοινωνίας είναι απαραίτητη, έτσι ώστε περισσότεροι πολίτες και επιχειρήσεις να μπορέσουν να επωφεληθούν πλήρως από τα πλεονεκτήματα του υγιούς ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά. Ειδικότερα, είναι αναγκαίο να καταδειχθούν τα απτά οφέλη της πολιτικής ανταγωνισμού της Ένωσης για τους ευρωπαίους πολίτες μέσω της συνεργασίας με ομάδες της κοινωνίας των πολιτών και τους σχετικούς άμεσα επηρεαζόμενους συμφεροντούχους. Καθώς μια σειρά από πρωτοβουλίες στο πρόγραμμα είναι νέες και το σκέλος του προγράμματος σχετικά με τον ανταγωνισμό επηρεάζεται ιδιαίτερα από τις δυναμικές και ταχείες εξελίξεις στους όρους του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά, ιδίως όσον αφορά τις εξελίξεις στον ψηφιακό κόσμο, την τεχνητή νοημοσύνη, τους αλγορίθμους, τα μαζικά δεδομένα, την κυβερνοασφάλεια και την εγκληματολογική τεχνολογία, τον ρυθμό και το μέγεθος των οποίων είναι δύσκολο να υπολογιστούν, προβλέπεται ότι θα χρειαστεί ευελιξία για να ληφθούν υπόψη οι μεταβαλλόμενες ανάγκες στο εν λόγω σκέλος του προγράμματος. [Τροπολογία 19]

(22)  Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και, συγχρόνως, η αποτελεσματική εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού και μιας ανοιχτής και ανταγωνιστικής εσωτερικής αγοράς έχουν κομβική σημασία. Οι ΜΜΕ αποτελούν τον κινητήρα της ευρωπαϊκής οικονομίας, καθώς αντιπροσωπεύουν το 99 % όλων των επιχειρήσεων στην Ευρώπη, προσπορίζουν τα δύο τρίτα των θέσεων εργασίας και συμβάλλουν καίρια στη δημιουργία νέων ποιοτικών θέσεων εργασίας σε όλους τους τομείς με τοπική και περιφερειακή διάσταση και, συνεπώς, συμβάλλουν στην κοινωνική συνοχή. Οι ΜΜΕ διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην επιδίωξη της ενεργειακής μετάβασης και συμβάλλουν στην επίτευξη των κλιματικών στόχων της Ένωσης που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού. Συνεπώς, το πρόγραμμα θα πρέπει να ενισχύσει την ικανότητά τους να αναπτύσσουν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας που είναι φιλικά προς το περιβάλλον και να στηρίξει τις προσπάθειές τους να αυξήσουν την αποδοτικότητα των πόρων σύμφωνα με την αρχή «προτεραιότητα στην ενεργειακή απόδοση». Με αυτόν τον τρόπο, το πρόγραμμα συμβάλλει επίσης στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ της Ένωσης στην παγκόσμια αγορά. [Τροπολογία 20]

(23)  Οι ΜΜΕ αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις, οι οποίες δεν δυσχεραίνουν στον ίδιο βαθμό τη λειτουργία μεγαλύτερων επιχειρήσεων, όταν αναζητούν χρηματοδότηση και ειδικευμένο εργατικό δυναμικό, όταν επιδιώκουν την ελάφρυνση του διοικητικού τους φόρτου, όταν απορροφούν δημιουργικότητα και καινοτομία, έτσι ώστε να εξασφαλίσουν την πρόσβασή τους στις αγορές και να ενισχύσουν τις διεθνείς δραστηριότητές τους. Το πρόγραμμα θα πρέπει να αντιμετωπίσει παρόμοιες ανεπάρκειες της αγοράς με τρόπο αναλογικό, χωρίς όμως να προκαλέσει στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά. Το πρόγραμμα θα πρέπει συγκεκριμένα να δημιουργήσει κατάλληλες συνθήκες για την εισαγωγή τεχνολογικής και οργανωτικής καινοτομίας στις παραγωγικές διαδικασίες, δίνοντας προσοχή σε συγκεκριμένες μορφές ΜΜΕ, όπως τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις που ασκούν βιοτεχνική δραστηριότητα, τους αυτοαπασχολούμενους, τα ελεύθερα επαγγέλματα και τις επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας. Θα πρέπει επίσης να δοθεί προσοχή στους δυνητικούς, τους νεοεμφανιζόμενους, τους νέους επιχειρηματίες και στις γυναίκες επιχειρηματίες καθώς και σε άλλες ειδικές ομάδες-στόχους, όπως τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, οι μετανάστες και οι επιχειρηματίες που ανήκουν σε κοινωνικά μειονεκτούσες ή ευάλωτες ομάδες, όπως τα άτομα με αναπηρία. [Τροπολογία 21]

(23α)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να υποστηρίζει και να προωθεί μια νοοτροπία καινοτομίας, με την ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος ικανού να ευνοήσει τη δημιουργία και την ανάπτυξη επιχειρήσεων, με εστίαση στις πολύ μικρές επιχειρήσεις και στις καινοτόμες ΜΜΕ που μπορούν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις ενός όλο και πιο ανταγωνιστικού και επιταχυνόμενου περιβάλλοντος. Οι ριζικά νέες διαδικασίες καινοτομίας απαιτούν την ανάπτυξη ενός μοντέλου ανοικτής καινοτομίας με αύξηση της συνεργατικής έρευνας και της ανταλλαγής γνώσεων και διανοητικής ιδιοκτησίας μεταξύ διαφόρων οργανισμών. Συνεπώς, το πρόγραμμα θα πρέπει να αποσκοπεί στη στήριξη της διαδικασίας καινοτομίας με την ενσωμάτωση νέων συνεργατικών επιχειρηματικών μοντέλων, την εστίαση στην ανάπτυξη δικτύων και την ανταλλαγή γνώσεων και πόρων στο πλαίσιο κοινοτήτων αποτελούμενων από διάφορους οργανισμούς. [Τροπολογία 22]

(23β)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να αντιμετωπίζει τις εν λόγω αποτυχίες της αγοράς με αναλογικό τρόπο, με ιδιαίτερη προσοχή σε μέτρα που ωφελούν απευθείας τις ΜΜΕ και τα δίκτυα επιχειρήσεων, χωρίς ωστόσο να προκαλούν αδικαιολόγητες στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά. [Τροπολογία 23]

(24)  Πολλά από τα προβλήματα ανταγωνιστικότητας της Ένωσης έχουν να κάνουν με τις δυσχέρειες πρόσβασης σε πηγές χρηματοδότησης οι των ΜΜΕ, καθώς δεδομένου ότι οι εν λόγω επιχειρήσεις έχουν ανεπαρκή ενημέρωση, δυσκολεύονται να αποδείξουν την πιστοληπτική τους ικανότητα και διαθέτουν ανεπαρκείς εγγυήσεις ή απλώς λόγω της ανεπάρκειας ενημέρωσης σχετικά με τους υφιστάμενους μηχανισμούς για τη στήριξη των δραστηριοτήτων τους σε ενωσιακό, εθνικό ή τοπικό επίπεδο. Οι πρόσθετες προκλήσεις χρηματοδότησης οφείλονται στο μικρότερο μέγεθος των πολύ μικρών επιχειρήσεων και στην ανάγκη των ΜΜΕ να διατηρούν την ανταγωνιστικότητά τους, αναλαμβάνοντας, για παράδειγμα, ενέργειες ψηφιακού μετασχηματισμού, διεθνοποίησης και καινοτομίας, καθώς και αναβαθμίζοντας τις δεξιότητες του εργατικού δυναμικού τους. Η περιορισμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση επηρεάζει αρνητικά τη σύσταση επιχειρήσεων, τα ποσοστά ανάπτυξης και επιβίωσής τους, καθώς και την ετοιμότητα των νέων επιχειρηματιών να εξαγοράζουν βιώσιμες εταιρείες στο πλαίσιο της επιχειρηματικής διαδοχής. [Τροπολογία 24]

(25)  Προκειμένου να ξεπεραστούν αυτές οι ανεπάρκειες της αγοράς και να εξασφαλιστεί ότι οι ΜΜΕ θα συνεχίσουν να παίζουν τον θεμελιώδη ρόλο τους για την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της Ένωσης, καθώς και να αποτελούν κινητήρια δύναμη για μια βιώσιμη οικονομία, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις χρειάζονται πρόσθετη στήριξη μέσω μηχανισμών δανειοδότησης και χρηματοδότησης που θα θεσπιστούν στο πλαίσιο του σκέλους του Ταμείου InvestEU για τις ΜΜΕ, το οποίο θεσπίστηκε με τον κανονισμό [...] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(12). Ο μηχανισμός εγγύησης δανείων που θεσπίστηκε στο πλαίσιο του πρώην προγράμματος COSME με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1287/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(13) διαθέτει αποδεδειγμένη προστιθέμενη αξία και αναμένεται να έχει θετική συνεισφορά σε τουλάχιστον 500 000 ΜΜΕ· ένας διάδοχος μηχανισμός θα θεσπιστεί υπό το σκέλος ΜΜΕ του Ταμείου InvestEU. Θα πρέπει να δίδεται μεγαλύτερη προσοχή στην καλύτερη επικοινωνία και στις δημόσιες εκστρατείες ευαισθητοποίησης, προκειμένου να αυξηθεί η ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων σχετικά με τη διαθεσιμότητα του προγράμματος για τις ΜΜΕ. Προκειμένου να αυξηθεί η ενημέρωση για δράσεις της Ένωσης που στηρίζουν τις ΜΜΕ, οι δράσεις που χρηματοδοτούνται πλήρως ή εν μέρει από το παρόν πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων των διαμεσολαβητών, θα πρέπει να περιλαμβάνουν το ευρωπαϊκό έμβλημα (σημαία) σε συνδυασμό με μια πρόταση που αναγνωρίζει τη στήριξη που λαμβάνουν από το εν λόγω πρόγραμμα. [Τροπολογία 25]

(26)  Οι στόχοι πολιτικής του παρόντος προγράμματος θα υλοποιηθούν επίσης με τη βοήθεια χρηματοδοτικών μέσων και εγγυήσεων του προϋπολογισμού υπό το σκέλος του ταμείου InvestEU για τις ΜΜΕ. Το σκέλος του ταμείου InvestEU για τις ΜΜΕ θα πρέπει να έχει ένα κεντρικό σημείο εκκίνησης που θα παρέχει πληροφορίες για το πρόγραμμα σε κάθε κράτος μέλος, προκειμένου να αυξηθεί η πρόσβαση των ΜΜΕ στα κονδύλια και η ενημέρωσή τους σχετικά με αυτά. Η χρηματοδοτική στήριξη θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να αντιμετωπιστούν ανεπάρκειες της αγοράς ή οι καταστάσεις υποαξιοποίησης των επενδύσεων, με αναλογικό τρόπο, και οι δράσεις δεν θα πρέπει να αλληλεπικαλύπτουν ή να παρεμποδίζουν την ιδιωτική χρηματοδότηση ή να προκαλούν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά, και θα πρέπει να προσφέρουν σαφώς προσθετικότητα και να ενισχύουν τις συνέργειες με άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα. Οι δράσεις θα πρέπει να διαθέτουν σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. [Τροπολογία 26]

(26α)  Οι δράσεις που υποστηρίζονται από το Ταμείο InvestEU είτε μέσω της συνιστώσας ΕΕ είτε μέσω της συνιστώσας των κρατών μελών δεν θα πρέπει να επικαλύπτουν ή να αντικαθιστούν την ιδιωτική χρηματοδότηση ή να στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά αλλά, όσον αφορά τα υφιστάμενα δημόσια και ιδιωτικά τοπικά συστήματα εγγύησης, να διευκολύνουν την ενσωμάτωσή τους στα εν λόγω συστήματα, με πρωταρχικό στόχο την ενίσχυση και την παροχή των πραγματικών οφελών στους τελικούς δικαιούχους, οι οποίοι είναι οι ΜΜΕ κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΕ της Επιτροπής(14), με στόχο την επίτευξη πραγματικής προσθετικότητας των παρεμβάσεων. [Τροπολογία 27]

(26β)  Εκτός από την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, είναι καίριας σημασίας να υπάρχει πρόσβαση σε δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένων δεξιοτήτων διαχείρισης και γνώσεων, οι οποίες είναι κρίσιμοι παράγοντες για την πρόσβαση των ΜΜΕ στα υφιστάμενα κονδύλια, την καινοτομία, τον ανταγωνισμό και την ανάπτυξη. Ως εκ τούτου, η εφαρμογή χρηματοπιστωτικών μέσων όπως προβλέπεται στο πλαίσιο του ταμείου InvestEU θα πρέπει να συνοδεύεται από την ανάπτυξη της κατάλληλης καθοδήγησης, προγράμματα πλαισίωσης και παροχή επιχειρηματικών υπηρεσιών με βάση τη γνώση. [Τροπολογία 28]

(27)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να προσπορίζει αποτελεσματική στήριξη για τις ΜΜΕ κατά τη συνολική διάρκεια του κύκλου ζωής τους, με την παροχή βοήθειας που κυμαίνεται από την προετοιμασία των έργων έως την εμπορική αξιοποίηση και την πρόσβαση στην αγορά, και την ενθάρρυνση της δημιουργίας δικτύων επιχειρήσεων. Θα πρέπει να βασίζονται στον μοναδικό πλούτο γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης που έχει αναπτυχθεί όσον αφορά τον τομέα των ΜΜΕ και τον βιομηχανικό οικονομικό και επιχειρηματικό τομέα, καθώς και στη μακρά εμπειρία συνεργασίας με ενδιαφερόμενα μέρη σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Η στήριξη αυτή θα πρέπει να βασίζεται στην επιτυχή εμπειρία του δικτύου «Enterprise Europe Network» ως σημείου ενιαίας εξυπηρέτησης που έχει την αποστολή να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ και να συμβάλει στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους στην ενιαία αγορά και εκτός αυτής. Το δίκτυο σχεδιάζει να συνεχίσει τις υπηρεσίες του εξ ονόματος άλλων προγραμμάτων της Ένωσης, ιδίως το πρόγραμμα Ορίζων 2020, χρησιμοποιώντας τους χρηματοδοτικούς πόρους των προγραμμάτων αυτών. Θα πρέπει επίσης να στηρίζει την ενισχυμένη συμμετοχή οργανώσεων εκπροσώπησης των ΜΜΕ στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών σε τομείς της πολιτικής της ενιαίας αγοράς, όπως οι δημόσιες συμβάσεις, οι διαδικασίες τυποποίησης και τα καθεστώτα διανοητικής ιδιοκτησίας. Το δίκτυο θα πρέπει επίσης να αυξήσει τον αριθμό των δράσεων, παρέχοντας πιο στοχευμένες συμβουλές στις ΜΜΕ για την κατάρτιση σχεδίων και υποστηρίζοντας τη δημιουργία δικτύων και την τεχνολογική και οργανωτική μετάβαση. Το δίκτυο θα πρέπει επίσης να βελτιώσει τη συνεργασία και τη διασύνδεση με άλλους συμβουλευτικούς κόμβους που δημιουργούνται στο πλαίσιο του ψηφιακού προγράμματος και του ταμείου InvestEU όσον αφορά την πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Οι δράσεις για τις ΜΜΕ στο πλαίσιο του δικτύου θα πρέπει επίσης να αποσκοπούν στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε όλη την Ευρώπη, με ιδιαίτερη προσοχή σε τομείς δραστηριοτήτων και σε γεωγραφικά τμήματα της Ένωσης όπου τα δίκτυα και τα ενδιάμεσα ενδιαφερόμενα μέρη δεν επιτυγχάνουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Επίσης, το επιτυχημένο πρόγραμμα πλαισίωσης νέων επιχειρηματιών - Erasmus για νεαρούς επιχειρηματίες - θα πρέπει να παραμείνει το εργαλείο που επιτρέπει σε νέους ή δυνητικούς επιχειρηματίες να αποκτούν επιχειρηματική εμπειρία και διευθυντική πείρα φέρνοντάς τους σε επαφή με έμπειρους επιχειρηματίες από άλλες χώρες, επιτρέποντας τους έτσι να ενισχύσουν τις επιχειρηματικές τους ικανότητες. Το πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να προσπαθήσει να αναπτυχθεί και να διευρύνει τη γεωγραφική του κάλυψη, προσφέροντας έτσι μεγαλύτερα περιθώρια σύζευξης επιχειρηματιών και λειτουργώντας συμπληρωματικά με άλλες ενωσιακές πρωτοβουλίες, όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο. Προκειμένου να αυξηθεί η προστιθέμενη αξία από την προώθηση πρωτοβουλιών επιχειρηματικότητας, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις πολύ μικρές επιχειρήσεις και σε εκείνες που αποκόμισαν το μικρότερο όφελος από το υφιστάμενο πρόγραμμα, και στις περιοχές όπου η νοοτροπία επιχειρηματικότητας παραμένει σε στοιχειώδες επίπεδο, και αντιμετωπίζει περισσότερα εμπόδια. Θα πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη λογικά ισόρροπης γεωγραφικής κατανομής των κονδυλίων. [Τροπολογία 29]

(27α)  Θα πρέπει να καταβληθεί μεγαλύτερη προσπάθεια για τη μείωση του διοικητικού φόρτου και για την αύξηση της προσβασιμότητας των προγραμμάτων, ώστε να μειωθεί το κόστος που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις λόγω της περίπλοκης διαδικασίας εφαρμογής και των απαιτήσεων συμμετοχής. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να εξετάσουν τη δημιουργία ενιαίου σημείου πληροφόρησης για τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν τα κονδύλια της Ένωσης, το οποίο θα λειτουργεί ως υπηρεσία μίας στάσης. Η διαδικασία αξιολόγησης θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν απλούστερη και ταχύτερη, ώστε να επιτρέπεται η έγκαιρη αξιοποίηση των οφελών που προσφέρει το πρόγραμμα. [Τροπολογία 30]

(28)  Τα συμπλέγματα φορέων αποτελούν στρατηγικό εργαλείο για τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας και την αναβάθμιση των ΜΜΕ, καθώς εξασφαλίζουν ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον, αυξάνουν τη βιώσιμη ανάπτυξη της βιομηχανίας και των υπηρεσιών και ενισχύουν την οικονομική ανάπτυξη των περιφερειών μέσω της δημιουργίας ποιοτικών θέσεων εργασίας. Οι κοινές πρωτοβουλίες συμπλεγμάτων φορέων θα πρέπει να συγκεντρώνουν μια κρίσιμη μάζα για να επιταχύνουν την ανάπτυξη των ΜΜΕ. Χάρη στη σύνδεση ειδικευμένων οικοσυστημάτων, τα συμπλέγματα φορέων δημιουργούν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες για τις ΜΜΕ και τις εντάσσουν καλύτερα στις στρατηγικές αξιακές αλυσίδες σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Η στήριξη θα πρέπει να παρέχεται για την ανάπτυξη στρατηγικών διεθνικών συμπράξεων και την εφαρμογή κοινών δραστηριοτήτων, με τη στήριξη της ευρωπαϊκής πλατφόρμας για τη συνεργασία συμπλεγμάτων φορέων. Οι βιώσιμες συμπράξεις θα πρέπει να ενθαρρύνονται με τη συνέχιση της χρηματοδότησης, εάν εκπληρώνονται ορισμένοι στόχοι επιδόσεων και συμμετοχής. Η άμεση στήριξη προς τις ΜΜΕ θα πρέπει να χορηγείται μέσω οργανώσεων για συμπλέγματα φορέων όσον αφορά τα ακόλουθα θέματα: απορρόφηση προχωρημένων τεχνολογιών, νέα επιχειρηματικά μοντέλα, λύσεις χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και αποτελεσματικής αξιοποίησης των πόρων, δημιουργικότητα και σχεδιασμός, αναβάθμιση δεξιοτήτων, προσέλκυση ταλαντούχων εργαζομένων, επιτάχυνση της επιχειρηματικότητας και διεθνοποίηση. Άλλοι παράγοντες ειδικευμένης στήριξης ΜΜΕ θα πρέπει να συμμετάσχουν, προκειμένου να διευκολυνθεί ο βιομηχανικός μετασχηματισμός και να εφαρμοστούν έξυπνες στρατηγικές εξειδίκευσης. Κατά συνέπεια, το πρόγραμμα αναμένεται να συμβάλει στην στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία δεσμών με τα ενωσιακά (ψηφιακά) κέντρα καινοτομίας και τις επενδύσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή και του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη». Συνέργειες με το πρόγραμμα Erasmus μπορούν επίσης να διερευνηθούν. [Τροπολογία 31]

(28α)  Το πρόγραμμα θα μπορούσε να συμβάλει στην ενίσχυση και βελτίωση της σχέσης που διατηρούν οι πολύ μικρές επιχειρήσεις και οι ΜΜΕ με τα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα και με άλλους οργανισμούς που σχετίζονται με τη δημιουργία και τη διάδοση της γνώσης. Αυτή η σχέση θα μπορούσε να βοηθήσει στη βελτίωση των ικανοτήτων των επιχειρήσεων να αντιμετωπίσουν τις στρατηγικές προκλήσεις που θέτει το νέο διεθνές περιβάλλον. [Τροπολογία 32]

(28β)  Οι ΜΜΕ, λόγω του μικρότερου μεγέθους τους, αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα εμπόδια στην ανάπτυξή τους, και έχουν σημαντικές δυσκολίες όσον αφορά την ανάπτυξη και την κλιμάκωση ορισμένων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους. Η Ένωση παρέχει στήριξη για την κλιμάκωση των δραστηριοτήτων που εστιάζουν στην καινοτομία στον τομέα της έρευνας κυρίως μέσω του μέσου για τις ΜΜΕ και της πρόσφατης δοκιμαστικής εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020». Βάσει των μεθόδων εργασίας και των εμπειριών του μέσου για τις ΜΜΕ, το πρόγραμμα για την ενιαία αγορά θα πρέπει να παρέχει επίσης στήριξη σε δραστηριότητες κλιμάκωσης από ΜΜΕ, συμπληρωματικά προς το νέο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας που δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην πρωτοποριακή καινοτομία στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη». Οι δραστηριότητες κλιμάκωσης για ΜΜΕ στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος θα πρέπει να επικεντρώνονται, για παράδειγμα, στην παροχή βοήθειας προς τις ΜΜΕ ώστε να αυξήσουν το μέγεθός τους μέσω της εμπορικής αξιοποίησης, της διεθνοποίησης και ευκαιριών προσανατολισμένων στην αγορά. [Τροπολογία 33]

(29)  Η δημιουργικότητα και η καινοτομία, ο τεχνολογικός και οργανωτικός μετασχηματισμός, η ενισχυμένη βιωσιμότητα όσον αφορά τις παραγωγικές διαδικασίες, ιδίως η αποδοτικότητα των πόρων και της ενέργειας, έχουν κομβική σημασία για την ανταγωνιστικότητα των βιομηχανικών αξιακών αλυσίδων της Ένωσης. Λειτουργούν ως καταλύτες για τον βιομηχανικό εκσυγχρονισμό εκσυγχρονισμό του επιχειρηματικού και του βιομηχανικού τομέα και συμβάλλουν στην έξυπνη, χωρίς αποκλεισμούς, βιώσιμη ανάπτυξη. Ωστόσο, η απορρόφηση από τις ΜΜΕ παρουσιάζει καθυστέρηση. Το πρόγραμμα θα πρέπει, κατά συνέπεια, να στηρίξει τις στοχευμένες δράσεις, τα δίκτυα και τις συμπράξεις για την οδηγούμενη από τη δημιουργικότητα καινοτομία μέσω της βιομηχανικής αξιακής αλυσίδας. [Τροπολογία 34]

(29α)  Αναγνωρίζεται ότι το μέσο για τις ΜΜΕ βάσει του προγράμματος «Ορίζων 2020» ήταν εξαιρετικά επιτυχημένο για τους επιχειρηματίες μέσω των επιχορηγήσεων τόσο της φάσης 1 όσο και της φάσης 2 στην προώθηση της νέας επιχειρηματικής τους ιδέας και στη δοκιμή και ανάπτυξη ενός πρωτοτύπου. Ενώ η διαδικασία επιλογής είναι ήδη πολύ αυστηρή, υπάρχει μεγάλος αριθμός πολύ καλών έργων που δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν λόγω περιορισμένων οικονομικών πόρων. Η υλοποίηση στο πλαίσιο του Εκτελεστικού Οργανισμού για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EASME) λειτουργεί πολύ αποτελεσματικά. Παρόλο που το πρόγραμμα αυτό επικεντρώνεται σε έργα υψηλής τεχνολογίας, το παρόν πρόγραμμα θα πρέπει να επεκτείνει τη μεθοδολογία σε κάθε τύπο επεκτεινόμενων ΜΜΕ. [Τροπολογία 35]

(29β)  Οι δράσεις για τις ΜΜΕ θα πρέπει επίσης να επικεντρώνονται σε τομείς που χαρακτηρίζονται από σημαντικό δυναμικό μεγέθυνσης και κοινωνικό δυναμικό και με υψηλό ποσοστό ΜΜΕ. Ο τουρισμός αποτελεί ιδιαίτερο τομέα της οικονομίας της Ένωσης που συμβάλλει ουσιαστικά στο ΑΕΠ της και ασκείται κυρίως από ΜΜΕ. Η Ένωση θα πρέπει να συνεχίσει και να αυξήσει τις δράσεις που στηρίζουν τις ιδιαιτερότητες του εν λόγω τομέα. [Τροπολογία 36]

(30)  Τα ευρωπαϊκά πρότυπα παίζουν σημαντικό ρόλο στην εσωτερική αγορά. Έχουν ουσιαστική σημασία για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ. Αποτελούν επίσης ένα ζωτικό εργαλείο για τη στήριξη της ενωσιακής νομοθεσίας και πολιτικών σε πληθώρα βασικών τομέων, όπως είναι η ενέργεια ενεργειακή μετάβαση, η κλιματική αλλαγή, η τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνίας, η βιώσιμη χρήση και η ανακύκλωση των πόρων, η καινοτομία, η ασφάλεια των προϊόντων, η προστασία των καταναλωτών, η ασφάλεια των εργαζομένων και οι εργασιακές συνθήκες και η γήρανση του πληθυσμού, συμβάλλοντας έτσι θετικά στο σύνολο της κοινωνίας. Ωστόσο, η πείρα έχει δείξει ότι πρέπει να βελτιωθεί η ταχύτητα και η επικαιρότητα της επεξεργασίας προτύπων και πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για την καλύτερη συμμετοχή όλων των συμφεροντούχων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εκπροσωπούν τους καταναλωτές. [Τροπολογία 37]

(31)  Οι ευρωπαϊκές δραστηριότητες τυποποίησης διέπονται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(15) και εφαρμόζονται μέσω της εδραιωμένης σύμπραξης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα που έχει θεμελιώδη σημασία για την υλοποίηση των στόχων που ορίζονται στον κανονισμό, καθώς και σε γενικές και τομεακές πολιτικές τυποποίησης της Ένωσης.

(32)  Ένα εύρυθμο κοινό πλαίσιο για τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση έχει κομβική σημασία για την εσωτερική αγορά, για την αποτελεσματική λειτουργία των κεφαλαιαγορών χρηματοπιστωτικών αγορών και την υλοποίηση της ολοκληρωμένης αγοράς των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της Τραπεζικής Ένωσης και της Ένωσης Κεφαλαιαγορών. [Τροπολογία 38]

(33)  Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(16) τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) που θεσπίστηκαν από την Επιτροπή Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και οι συναφείς ερμηνείες από την επιτροπή ερμηνείας των ΔΠΧΠ πρέπει να ενσωματωθούν στην ενωσιακή νομοθεσία, έτσι ώστε να εφαρμόζονται από τις επιχειρήσεις με τίτλους εγγεγραμμένους σε οργανωμένη αγορά στην Ένωση, μόνον εάν τα ΔΠΧΠ τηρούν τα κριτήρια που ορίζονται στον εν λόγω κανονισμό, συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης οι λογαριασμοί να παρέχουν την πραγματική εικόνα, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της οδηγίας 2013/34/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(17), και να συμβάλλουν στο ευρωπαϊκό δημόσιο συμφέρον. Παρόμοια διεθνή λογιστικά πρότυπα πρέπει να αναπτυχθούν στο πλαίσιο μιας διαφανούς διαδικασίας που να υπόκειται σε δημοκρατικούς κανόνες λογοδοσίας. Κατά συνέπεια, τα ΔΠΧΠ παίζουν ουσιαστικό ρόλο για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και γι’ αυτό το ενδιαφέρον της Ένωσης να εξασφαλίσει ότι η διαδικασία με την οποία θα αναπτυχθούν και θα εγκριθούν τα ΔΠΧΠ θα οδηγήσει στην κατάρτιση προτύπων που θα συνάδουν με τις απαιτήσεις του νομικού πλαισίου της εσωτερικής αγοράς. Είναι λοιπόν σημαντικό να θεσπιστούν οι κατάλληλες ρυθμίσεις χρηματοδότησης του ιδρύματος ΔΠΧΠ.

(34)  Δεδομένου του ρόλου της ευρωπαϊκής συμβουλευτικής ομάδας για τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση στην αξιολόγηση σχετικά με το κατά πόσο τα ΔΠΧΠ συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της ενωσιακής νομοθεσίας και πολιτικής, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002, κρίνεται επίσης αναγκαίο για την Ένωση να εξασφαλίσει τη σταθερή χρηματοδότηση της εν λόγω ομάδας και για τον λόγο αυτό να συνεισφέρει σε αυτή. Οι τεχνικές εργασίες της ομάδας αυτής θα πρέπει να επικεντρωθούν στις τεχνικές συμβουλές προς την Επιτροπή όσον αφορά την έγκριση των ΔΠΧΠ καθώς και την κατάλληλη συμμετοχή στη διαδικασία κατάρτιση των ΔΠΧΠ και θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι τα συμφέροντα της Ένωσης λαμβάνονται δεόντως υπόψη στη διαδικασία καθορισμού των διεθνών προτύπων. Τα συμφέροντα αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνουν την έννοια της «σύνεσης», τη διατήρηση της απαίτησης «πραγματικής εικόνας», όπως ορίζονται στην οδηγία 2013/34/ΕΕ, και του ευρωπαϊκού δημόσιου συμφέροντος, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002, λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπο των ΔΠΧΠ για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την οικονομία. Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής συμβουλευτικής ομάδας για τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση θα πρέπει επίσης να συσταθεί ένα ευρωπαϊκό εργαστήριο εταιρικής πληροφόρησης, με σκοπό να προχωρήσει η καινοτομία και η ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά την εταιρική πληροφόρηση. Στο φόρουμ αυτό οι εταιρείες και οι επενδυτές θα μπορούν να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές, ιδίως στον τομέα της πληροφόρησης για μη χρηματοοικονομικά θέματα και για θέματα βιωσιμότητας.

(35)  Στον τομέα του υποχρεωτικού οικονομικού ελέγχου, το Συμβούλιο Εποπτείας Δημοσίου Συμφέροντος (PIOB) συστάθηκε το 2005 από την ομάδα παρακολούθησης (Monitoring Group), έναν διεθνή οργανισμό αρμόδιο για την παρακολούθηση της μεταρρύθμισης όσον αφορά τη διακυβέρνηση της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (IFAC). Ο ρόλος του εν λόγω Συμβουλίου είναι να επιτηρεί τη διαδικασία που οδηγεί στην έγκριση των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων (ΔΕΠ), καθώς και άλλες δραστηριότητες δημόσιου συμφέροντος της IFAC. Είναι δυνατόν τα ΔΕΠ να μπορούν να εγκρίνονται για την εφαρμογή τους στην Ένωση με την συγκεκριμένη προϋπόθεση να έχουν καταρτιστεί με τη δέουσα διαδικασία, υπό δημόσια εποπτεία και με διαφάνεια, όπως απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 26 της οδηγίας 2006/43/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(18). Δεδομένης της εισαγωγής των εν λόγω προτύπων στην Ένωση και του καίριου ρόλου που παίζει το PIOB ώστε να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2006/43/ΕΚ, είναι συνεπώς σημαντικό να εξασφαλιστούν οι κατάλληλες ρυθμίσεις χρηματοδότησης του PIOB.

(36)  Η Ένωση συμβάλλει στην εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών, στην ενδυνάμωση των καταναλωτών και στην τοποθέτηση των καταναλωτών στο επίκεντρο της εσωτερικής αγοράς, υποστηρίζοντας και συμπληρώνοντας τις πολιτικές των κρατών μελών, προκειμένου να διασφαλίζει, αφενός, ότι οι πολίτες αποκομίζουν όλα τα οφέλη της εσωτερικής αγοράς και, αφετέρου, ότι, όταν ενεργούν ως καταναλωτές, η ασφάλεια και τα νομικά και τα οικονομικά συμφέροντά τους προστατεύονται κατάλληλα μέσω συγκεκριμένων δράσεων. Η Ένωση πρέπει επίσης να εξασφαλίσει ότι η νομοθεσία για την ασφάλεια των προϊόντων και των καταναλωτών εφαρμόζεται ορθά και ομοιόμορφα στην πράξη και ότι οι επιχειρήσεις απολαμβάνουν ισότιμους όρους ανταγωνισμού με θεμιτό ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά. Επιπλέον, είναι αναγκαίο να ενδυναμωθούν, να ενθαρρυνθούν και να υποβοηθηθούν οι καταναλωτές ώστε να προβαίνουν σε βιώσιμες και εμπεριστατωμένες επιλογές, συμβάλλοντας έτσι σε μια βιώσιμη και αποδοτική, ως προς τη χρήση ενέργειας και πόρων, κυκλική οικονομία. [Τροπολογία 39]

(37)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών, των επιχειρήσεων, της κοινωνίας των πολιτών και των αρχών σχετικά με την ενωσιακή νομοθεσία για την ασφάλεια και τους καταναλωτές, καθώς και την ενδυνάμωση των καταναλωτών και των αντιπροσωπευτικών οργανώσεών τους σε εθνικό επίπεδο και σε ενωσιακό επίπεδο, ιδίως με τη στήριξη του Bureau Européen des Unions de Consommateurs (BEUC) - ο από μακρού εδραιωμένος και αναγνωρισμένος ΜΚΟ που εκπροσωπεί τα συμφέροντα των καταναλωτών σε σχέση με όλες τις συναφείς ενωσιακές πολιτικές - και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Συντονισμό της Εκπροσώπησης των Καταναλωτών στην Τυποποίηση (ANEC), η οποία εκπροσωπεί το συμφέρον των καταναλωτών για θέματα τυποποίησης. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί σε νέες ανάγκες της αγοράς όσον αφορά την προαγωγή της αειφόρου κατανάλωσης και της πρόληψης ιδίως σε δράσεις για την αντιμετώπιση του ζητήματος της προγραμματισμένης αχρήστευσης προϊόντων και για την πρόληψη των τρωτών σημείων, καθώς και σε ό,τι αφορά τις προκλήσεις που δημιουργεί η ψηφιοποίηση της οικονομίας, τα συνδεδεμένα προϊόντα, το διαδίκτυο των πραγμάτων, η τεχνητή νοημοσύνη και η χρήση αλγορίθμων ή η ανάπτυξη νέων τρόπων κατανάλωσης και επιχειρηματικών μοντέλων, όπως η συνεργατική οικονομία και η κοινωνική επιχειρηματικότητα. Το πρόγραμμα θα πρέπει να υποστηρίζει την ανάπτυξη των σχετικών πληροφοριών για τις αγορές, συμπεριλαμβανομένων δράσεων που αποσκοπούν στη βελτίωση της ιχνηλασιμότητας των προϊόντων σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού, τα πρότυπα ποιότητας σε ολόκληρη την Ένωση και την αντιμετώπιση του ζητήματος της διπλής ποιότητας προϊόντων, τις προκλήσεις πολιτικής, τα αναδυόμενα θέματα και συμπεριφορές, καθώς και τη δημοσίευση των πινάκων αποτελεσμάτων της Ένωσης. [Τροπολογία 40]

(38)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να υποστηρίζει τις εθνικές αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι αρμόδιες για την παρακολούθηση της ασφάλειας των προϊόντων, που συνεργάζονται ιδίως μέσω του ενωσιακού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για επικίνδυνα προϊόντα. Θα πρέπει επίσης να υποστηρίζει την εφαρμογή της οδηγίας 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(19) και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 αναφορικά με την προστασία των καταναλωτών και την ασφάλεια των προϊόντων, και το δίκτυο συνεργασίας για την προστασία των καταναλωτών και τη διεθνή συνεργασία μεταξύ των σχετικών αρχών σε τρίτες χώρες και στην Ένωση. Το πρόγραμμα θα πρέπει να αποσκοπεί επίσης στη διασφάλιση της πρόσβασης για όλους τους καταναλωτές και τους εμπόρους σε ποιοτική εξωδικαστική επίλυση διαφορών και ηλεκτρονική επίλυση διαφορών, καθώς και σε πληροφορίες για τις δυνατότητες προσφυγής τη διαδικασία συμμετοχής σε προσφυγές, με το χαμηλότερο κόστος. [Τροπολογία 41]

(39)  Το Πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να στηρίζει ένα δίκτυο των ευρωπαϊκών κέντρων καταναλωτών, το οποίο βοηθά τους καταναλωτές να επωφεληθούν από τα δικαιώματά τους στην Ένωση, όταν αγοράζουν αγαθά και υπηρεσίες διασυνοριακά στην εσωτερική αγορά και στον ΕΟΧ, είτε διαδικτυακά είτε όταν ταξιδεύουν. Το δίκτυο δύναμης 30 κέντρων, το οποίο χρηματοδοτείται από κοινού από ενωσιακά προγράμματα καταναλωτών εδώ και περισσότερο από 10 χρόνια, απέδειξε την προστιθέμενη αξία του στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και των εμπόρων στην εσωτερική αγορά. Ασχολείται με περισσότερα από 100 000 αιτήματα καταναλωτών ετησίως και φτάνει σε εκατομμύρια πολίτες μέσω του Τύπου και διαδικτυακών ενημερωτικών δραστηριοτήτων. Πρόκειται για ένα από τα πλέον πολύτιμα δίκτυα παροχής βοήθειας στους πολίτες της Ένωσης και τα περισσότερα κέντρα υποδοχής της φιλοξενούν σημεία επαφής για τη νομοθεσία της εσωτερικής αγοράς, όπως η οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(20), και η αξιολόγησή του υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η συνέχιση της λειτουργίας του. Το δίκτυο ευρωπαϊκών κέντρων καταναλωτών μπορεί επίσης να αποτελέσει σημαντική πηγή πληροφοριών σχετικά με τις προκλήσεις και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές σε τοπικό επίπεδο, κάτι που έχει σημασία για τη χάραξη πολιτικής της Ένωσης και για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών. Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα θα πρέπει να επιτρέπει τη δημιουργία και την ενίσχυση συνεργειών μεταξύ της εκπροσώπησης των καταναλωτών σε τοπικό επίπεδο και σε ενωσιακό επίπεδο, με σκοπό την ενίσχυση της υπεράσπισης των καταναλωτών. Το δίκτυο σκοπεύει επίσης να αναπτύξει ρυθμίσεις αμοιβαιότητας με παρόμοιους οργανισμούς σε τρίτες χώρες. [Τροπολογία 42]

(40)  Ο έλεγχος καταλληλότητας της ενωσιακής νομοθεσίας για τους καταναλωτές και την εμπορία που πραγματοποιήθηκε από την Επιτροπή τον Μάιο του 2017 αποκάλυψε την ανάγκη αποτελεσματικότερης επιβολής κανόνων και διευκόλυνσης της έννομης προστασίας όταν καταναλωτές έχουν υποστεί ζημία από παραβάσεις της νομοθεσίας για τους καταναλωτές. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή ενέκρινε μια «Νέα Συμφωνία για τους καταναλωτές» τον Απρίλιο του 2018 για να εξασφαλιστεί, μεταξύ άλλων, η ίση μεταχείριση των καταναλωτών σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά, σε σχέση με διασυνοριακές υποθέσεις, όπως η πώληση μη συμμορφούμενων προϊόντων στον τομέα των μηχανοκίνητων οχημάτων, τα διττά ποιοτικά πρότυπα προϊόντων ή τα προβλήματα των επιβατών που καθηλώνονται σε αεροδρόμια εξαιτίας της ακύρωσης μεγάλου αριθμού πτήσεων, η αυστηρότερη ικανότητα επιβολής των κρατών μελών, η ενισχυμένη ασφάλεια των προϊόντων, η ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας και οι νέες δυνατότητες έννομης προστασίας, ιδίως μέσω αντιπροσωπευτικών ενεργειών από ειδικευμένους φορείς. Το πρόγραμμα θα πρέπει να έχει ως στόχο να υποστηρίξει αυτή την πολιτική καταναλωτών με την ευαισθητοποίηση, την οικοδόμηση γνώσης, τη δημιουργία ικανοτήτων και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών των οργανώσεων καταναλωτών και των αρχών προστασίας του καταναλωτή, τη δικτύωση και την ανάπτυξη της γνώσης της αγοράς, την ενίσχυση της βάσης τεκμηρίωσης σχετικά με τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς προς όφελος των καταναλωτών, τα συστήματα πληροφορικής και επικοινωνίας, μεταξύ άλλων. [Τροπολογία 43]

(41)  Οι πολίτες επηρεάζονται ιδιαίτερα από τη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και, για αυτόν τον λόγο, θα πρέπει να ενημερώνονται περαιτέρω για τα συναφή δικαιώματα, οφέλη και τους συναφείς κινδύνους. Τα ανωτέρω αποτελούν βασική συνιστώσα της εσωτερικής αγοράς και απαιτούν ένα άρτιο πλαίσιο κανονιστικής ρύθμισης και εποπτείας, το οποίο όχι μόνο εξασφαλίζει χρηματοπιστωτική σταθερότητα και διατηρήσιμη οικονομία, αλλά και παρέχει υψηλό επίπεδο προστασίας στους καταναλωτές και τους λοιπούς τελικούς χρήστες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτών επενδυτών, των αποταμιευτών, των κατόχων ασφαλιστηρίων συμβολαίων, των μελών και των δικαιούχων συνταξιοδοτικών ταμείων, των ιδιωτών μετόχων, των δανειοληπτών και των ΜΜΕ. Είναι σημαντικό να ενισχυθεί η ικανότητά τους Το Πρόγραμμα θα πρέπει να συμβάλει στην ενίσχυση της ικανότητάς τους να συμμετέχουν στη χάραξη πολιτικής για τον χρηματοπιστωτικό τομέα , επίσης μέσω της παραγωγής και διάδοσης σαφών, πλήρων και φιλικών προς τον χρήστη πληροφοριών για προϊόντα που διατίθενται στις χρηματοπιστωτικές αγορές. [Τροπολογία 44]

(42)  Επομένως, το πρόγραμμα θα πρέπει να εξακολουθήσει να υποστηρίζει τις συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το «Πρόγραμμα ανάπτυξης ικανοτήτων» της περιόδου 2017-2020 με σκοπό την ενίσχυση της συμμετοχής των καταναλωτών και άλλων τελικών χρηστών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στη διαμόρφωση της πολιτικής της Ένωσης, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2017/826 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(21), που συνέχισε το πιλοτικό πρόγραμμα και την προπαρασκευαστική δράση της περιόδου 2012-2017. Αυτό είναι αναγκαίο για να γνωρίζουν οι φορείς χάραξης πολιτικής τις απόψεις άλλων ενδιαφερομένων, πέραν των επαγγελματιών του χρηματοπιστωτικού τομέα και θα υπάρξει καλύτερη εκπροσώπηση των συμφερόντων των καταναλωτών και άλλων τελικών χρηστών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Το πρόγραμμα θα πρέπει να αναπτύσσει συνεχώς τη μεθοδολογία του και βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τον τρόπο αύξησης της συμμετοχής των καταναλωτών και των τελικών χρηστών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, προκειμένου να εντοπίζονται ζητήματα που αφορούν τη χάραξη πολιτικής της Ένωσης και να διασφαλίζονται τα συμφέροντα των καταναλωτών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Αναμένεται δε να οδηγήσει σε καλύτερες βελτιώσει τις πολιτικές για τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, κυρίως χάρη στην καλύτερη κατανόηση του κοινού σχετικά με τα ζητήματα που διακυβεύονται κατά τη ρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα και τη βελτίωση των χρηματοοικονομικών γνώσεων. Οι δημόσιοι πόροι του παρόντος προγράμματος θα πρέπει να επικεντρώνονται σε όσα είναι ουσιώδη για τους τελικούς χρήστες και να αποφεύγουν κάθε μορφή άμεσης ή έμμεσης χρηματοδοτικής στήριξης σε εμπορικές δραστηριότητες που προτείνονται από ιδιωτικούς χρηματοπιστωτικούς φορείς. [Τροπολογία 45]

(43)  Στο πλαίσιο πιλοτικού σχεδίου, μεταξύ 2012 και 2013, και μιας προπαρασκευαστικής δράσης, μεταξύ 2014 και 2016, η Επιτροπή ενέκρινε επιχορηγήσεις σε δύο οργανώσεις, μετά την ετήσια πρόσκληση υποβολής προτάσεων. Οι δύο οργανώσεις είναι η Finance Watch, που συστάθηκε με επιχορηγήσεις της Ένωσης το 2011 ως διεθνής μη κερδοσκοπική ένωση βελγικού δικαίου, και η Better Finance, η οποία αποτελεί προϊόν διαδοχικών αναδιοργανώσεων και μετονομασιών ήδη υφιστάμενων ευρωπαϊκών ομοσπονδιών και μετόχων από το 2009. Το πρόγραμμα ανάπτυξης ικανοτήτων, που συστάθηκε δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2017/826, προσδιορίζει τις δύο αυτές οργανώσεις ως μοναδικούς δικαιούχους. Συνεπώς, είναι αναγκαία η συνέχιση της συγχρηματοδότησής τους στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος. Ωστόσο, η χρηματοδότηση αυτή θα πρέπει να υπόκειται σε αναθεώρηση. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να υπενθυμιστεί ότι, σε περίπτωση που το πρόγραμμα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και η αντίστοιχη χρηματοδότηση επεκταθούν πέραν του 2020 και αναδειχτούν και άλλοι δυνητικοί δικαιούχοι, η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων θα πρέπει να είναι ανοιχτή σε κάθε άλλη οργάνωση που πληροί τα κριτήρια και συμβάλλει στους στόχους του προγράμματος, τούτο δε σε συμφωνία με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/826. [Τροπολογία 46]

(44)  Είναι αναγκαίο Ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας μέσω της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων και ζωοτροφών είναι αναγκαίο για την προστασία των καταναλωτών, προκειμένου να είναι σε θέση η εσωτερική αγορά να λειτουργεί αποτελεσματικά και απρόσκοπτα. Η ασφαλής και διατηρήσιμη γεωργική αλυσίδα και αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων αποτελεί προαπαιτούμενο για την κοινωνία και για την εσωτερική αγορά. Όπως αποδείχθηκε από πρόσφατα περιστατικά, όπως η μόλυνση των αβγών με φιπρονίλη το 2017 και το σκάνδαλο με το κρέας αλόγου το 2013, διασυνοριακές κρίσεις στον τομέα της υγείας, όπως η γρίπη των πτηνών ή η αφρικανική πανώλη των χοίρων, και επισιτιστικές απειλές διαταράσσουν τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, περιορίζοντας τις μετακινήσεις προσώπων και εμπορευμάτων και αποδιοργανώνοντας την παραγωγή. Η πρόληψη διασυνοριακών κρίσεων και επισιτιστικών απειλών αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα. Κατά συνέπεια, το πρόγραμμα θα πρέπει να υποστηρίζει συγκεκριμένες δράσεις, όπως θέσπιση μέτρων έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση καταστάσεων κρίσης και απρόβλεπτων γεγονότων που επηρεάζουν την υγεία των ζώων και των φυτών, δημιουργώντας έναν μηχανισμό άμεσης πρόσβασης στο αποθεματικό επείγουσας βοήθειας, έτσι ώστε να αντιμετωπίζονται ταχύτερα, αποτελεσματικότερα και αποδοτικότερα οι έκτακτες αυτές καταστάσεις. [Τροπολογία 47]

(45)  Ο γενικός στόχος του δικαίου της Ένωσης στην τροφική αλυσίδα είναι να συμβάλει στην επίτευξη υψηλού επιπέδου εγγυηθεί υψηλό επίπεδο υγείας για τον άνθρωπο, τα ζώα και τα φυτά κατά μήκος της τροφικής αλυσίδας, να υποστηρίξει τη βελτίωση της καλής μεταχείρισης των ζώων, να συμβάλει σε υψηλό επίπεδο προστασίας και να συνεισφέρει πληροφορίες για τους καταναλωτές και υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης της βιοποικιλότητας, με ταυτόχρονη βελτίωση της βιωσιμότητας των ευρωπαϊκών της ευρωπαϊκής παραγωγής τροφίμων και ζωοτροφών, με την μείωση των απορριμμάτων τροφίμων, αύξηση των προτύπων ποιότητας των προϊόντων σε ολόκληρη την Ένωση, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας τροφίμων και ζωοτροφών της Ένωσης και την ενθάρρυνση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. [Τροπολογία 48]

(46)  Λαμβάνοντας υπόψη την ειδική φύση των δράσεων σχετικά με ένα υψηλό επίπεδο υγείας για τον άνθρωπο, τα ζώα και τα φυτά σε ολόκληρη την τροφική αλυσίδα, στον παρόντα κανονισμό πρέπει να προβλέπονται ειδικά κριτήρια επιλεξιμότητας όσον αφορά την παροχή επιχορηγήσεων και τη χρήση των δημόσιων συμβάσεων. Ειδικότερα, κατά παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(22) (ο «δημοσιονομικός κανονισμός»), κατ’ εξαίρεση από την αρχή της μη αναδρομικότητας, οι δαπάνες για τα επείγοντα μέτρα, λόγω της επείγουσας και απρόβλεπτης φύσης τους, θα πρέπει να είναι επιλέξιμες και να περιλαμβάνουν και τις δαπάνες που απορρέουν από την ύποπτη εκδήλωση μιας νόσου ή την παρουσία ενός επιβλαβούς οργανισμού υπό τον όρο ότι η εκδήλωση επιβεβαιώνεται στη συνέχεια και κοινοποιείται στην Επιτροπή. Οι αντίστοιχες δημοσιονομικές αναλήψεις υποχρεώσεων και η πληρωμή των επιλέξιμων δαπανών θα πρέπει να γίνονται από την Επιτροπή, μετά την υπογραφή των νόμιμων αναλήψεων υποχρεώσεων και έπειτα από αξιολόγηση των αιτήσεων πληρωμής που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη. Οι δαπάνες θα πρέπει επίσης να είναι επιλέξιμες για μέτρα προστασίας που λαμβάνονται σε περίπτωση άμεσης απειλής για την κατάσταση της υγείας στην Ένωση λόγω της εκδήλωσης ή της εξέλιξης, στο έδαφος τρίτης χώρας ή κράτους μέλους ή υπερπόντιων χωρών και εδαφών, ορισμένων νόσων των ζώων και ζωοανθρωπονόσων, καθώς και για μέτρα προστασίας, ή άλλες συναφείς δραστηριότητες, που αναλαμβάνονται προς στήριξη της φυτοϋγειονομικής κατάστασης της Ένωσης. [Τροπολογία 49]

(47)  Λόγω της αυξανόμενης παγκοσμιοποίησης της τροφικής αλυσίδας, οι επίσημοι έλεγχοι που διενεργούνται από τα κράτη μέλη είναι μέσα ουσιαστικής σημασίας για την επαλήθευση και την παρακολούθηση της εφαρμογής, της τήρησης και της επιβολής των σχετικών απαιτήσεων της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά τα εισαγόμενα προϊόντα από τρίτες χώρες. Η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα των επίσημων συστημάτων ελέγχου έχουν ζωτική σημασία για τη διατήρηση υψηλού επιπέδου ασφάλειας για τον άνθρωπο, τα ζώα και τα φυτά σε όλη την τροφική αλυσίδα, καθώς και για την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, εξασφαλίζοντας, παράλληλα, υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και της ορθής μεταχείρισης των ζώων. Θα πρέπει να προβλέπεται χρηματοδοτική στήριξη της Ένωσης για τα εν λόγω μέτρα ελέγχου. Ειδικότερα, θα πρέπει να προβλέπεται χρηματοδοτική συνδρομή για τα εργαστήρια αναφοράς της Ένωσης, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν τις δαπάνες που προκύπτουν από την εφαρμογή των προγραμμάτων εργασίας που εγκρίνει η Επιτροπή. Επιπλέον, καθώς η αποτελεσματικότητα των επίσημων ελέγχων εξαρτάται επίσης από τη στελέχωση των αρχών ελέγχου με καλά εκπαιδευμένο προσωπικό με κατάλληλη γνώση του δικαίου της Ένωσης, η Ένωση θα πρέπει να είναι σε θέση να συμβάλλει στην κατάρτιση των ατόμων αυτών και στην εφαρμογή σχετικών προγραμμάτων ανταλλαγών που οργανώνονται από τις αρμόδιες αρχές. [Τροπολογία 50]

(48)  Οι ευρωπαϊκές στατιστικές υψηλής ποιότητας που αναπτύσσονται, παράγονται και διαδίδονται δυνάμει του ευρωπαϊκού στατιστικού προγράμματος είναι απαραίτητες για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων, γι’ αυτό οι ευρωπαϊκές στατιστικές θα πρέπει να είναι διαθέσιμες εγκαίρως και θα πρέπει να συμβάλλουν στην εφαρμογή των πολιτικών της Ένωσης όπως αποτυπώνονται στη ΣΛΕΕ, ιδίως δε η ενισχυμένη και ολοκληρωμένη οικονομική διακυβέρνηση, η κοινωνική, οικονομική και εδαφική συνοχή, η αειφόρος ανάπτυξη, η γεωργική πολιτική, η κοινωνική διάσταση της Ευρώπης και η παγκοσμιοποίηση.

(49)  Οι ευρωπαϊκές στατιστικές είναι απολύτως απαραίτητες για τη λήψη αποφάσεων της Ένωσης και για τη μέτρηση της απόδοσης και των επιπτώσεων των πρωτοβουλιών της Ένωσης. Συνεπώς, η συνεχής παροχή και ανάπτυξη των ευρωπαϊκών στατιστικών, αναλαμβάνοντας μια προσέγγιση σε επίπεδο Ένωσης η οποία υπερβαίνει την οπτική γωνία της εσωτερικής αγοράς θα πρέπει να εξασφαλίζεται προκειμένου να καλύψει όλες τις δραστηριότητες και τους τομείς πολιτικής της Ένωσης, στους οποίους περιλαμβάνονται η ενδυνάμωση των επιχειρήσεων και των πολιτών να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις.

(50)  Δεδομένου του οριζόντιου χαρακτήρα του, το ευρωπαϊκό στατιστικό πρόγραμμα υπόκειται σε ειδικές απαιτήσεις και ιδίως σε αυτές που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(23), ιδίως όσον αφορά την τήρηση των στατιστικών αρχών, τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος και τη διακυβέρνησή του, μεταξύ των οποίων ο ρόλος και τα καθήκοντα που ανατίθενται στην επιτροπή ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος και στην Επιτροπή (Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης), η κατάρτιση και η εκτέλεση του προγραμματισμού των στατιστικών δραστηριοτήτων.

(51)  Το πρόγραμμα έχει υποβληθεί για προκαταρκτική εξέταση στην επιτροπή του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009, και θα πρέπει να υλοποιηθεί με εξασφάλιση αποτελεσματικού κοινοβουλευτικού ελέγχου. [Τροπολογία 51]

(52)  Η Ένωση και τα κράτη μέλη δεσμεύονται να εφαρμόσουν το θεματολόγιο διαδραματίσουν ηγετικό ρόλο στην εφαρμογή του θεματολογίου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Συμβάλλοντας στην επίτευξη του θεματολογίου για το 2030, η Ένωση και τα κράτη μέλη θα προωθήσουν μια ισχυρότερη, πιο αειφόρο, χωρίς αποκλεισμούς, ασφαλή και ευημερούσα Ευρώπη. Το πρόγραμμα θα πρέπει να συμβάλει στην εφαρμογή του θεματολογίου για το 2030, μεταξύ άλλων με την εξισορρόπηση των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών διαστάσεων της αειφόρου ανάπτυξης, με την ενσωμάτωση, για τον σκοπό αυτό, σαφών και εμφανών δεσμεύσεων στον κανονισμό για το ΠΔΠ και με την ενσωμάτωση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, όπως ζητήθηκε με τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαρτίου και της 30ής Μαΐου 2018 σχετικά με το ΠΔΠ 2021-2027. [Τροπολογία 52]

(53)  Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η σημασία της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού, καθώς και τη δέσμευσή της όσον αφορά τους στόχους αειφόρου ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, το πρόγραμμα θα πρέπει να συμβάλει στην ενσωμάτωση των δράσεων για το κλίμα και στην επίτευξη του συνολικού στόχου του 25 % των δαπανών του προϋπολογισμού της Ένωσης που υποστηρίζουν στόχους που συνδέονται με το κλίμα. Σχετικές δράσεις θα προσδιοριστούν κατά τη διάρκεια εκπόνησης και εφαρμογής του προγράμματος και θα επανεξεταστούν στο πλαίσιο των σχετικών διαδικασιών αξιολόγησης και επανεξέτασης των προγραμμάτων.

(54)  Ο παρών κανονισμός καθορίζει το δημοσιονομικό κονδύλιο του προγράμματος το οποίο θα αποτελέσει το ποσό προνομιακής αναφοράς, κατά την έννοια του [αναφορά προς επικαιροποίηση ανάλογα με την περίπτωση σύμφωνα με τη νέα διοργανική συμφωνία: του σημείου 17 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(24)], για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατά την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού.

(55)  Η συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο προβλέπει συνεργασία στους τομείς που υπάγονται στο πρόγραμμα μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και των χωρών της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών που συμμετέχουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, αφετέρου. Θα πρέπει να ληφθεί επίσης μέριμνα για τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα και άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων και οι γειτνιάζουσες με την Ένωση χώρες, οι χώρες που υποβάλλουν αίτηση για προσχώρηση και οι υποψήφιες ή υπό προσχώρηση στην Ένωση χώρες. Επιπλέον, στον τομέα των ευρωπαϊκών στατιστικών, το πρόγραμμα θα πρέπει να είναι ανοιχτό και στην Ελβετία, σύμφωνα με τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας για τη συνεργασία στον τομέα της στατιστικής(25).

(56)  Τρίτες χώρες που είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) μπορούν να συμμετάσχουν στα προγράμματα της Ένωσης, στο πλαίσιο της συνεργασίας που θεσπίζεται δυνάμει της συμφωνίας ΕΟΧ, η οποία προβλέπει την εφαρμογή των προγραμμάτων με απόφαση βάσει της εν λόγω συμφωνίας. Είναι επίσης δυνατό να συμμετάσχουν τρίτες χώρες βάσει άλλων νομικών πράξεων. Θα πρέπει να εισαχθεί ειδική διάταξη στον παρόντα κανονισμό με την οποία χορηγούνται τα απαραίτητα δικαιώματα και πρόσβαση στον αρμόδιο διατάκτη, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), καθώς και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, ώστε να μπορούν να ασκήσουν πλήρως τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους.

(57)  Ο δημοσιονομικός κανονισμός εφαρμόζεται στο παρόν πρόγραμμα. Ο κανονισμός θεσπίζει κανόνες σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων σχετικά με τις επιχορηγήσεις, τα βραβεία, τις δημόσιες συμβάσεις.

(58)  Οι δράσεις που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο των προγενέστερων προγραμμάτων και γραμμών του προϋπολογισμού αποδείχθηκαν κατάλληλες και θα πρέπει να διατηρηθούν. Οι νέες δράσεις που θεσπίζονται δυνάμει του προγράμματος αποσκοπούν στην ενίσχυση ιδίως της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. Προκειμένου να παρασχεθεί μεγαλύτερη απλούστευση και ευελιξία κατά την εκτέλεση του προγράμματος και, ως εκ τούτου, να επιτευχθούν καλύτερα οι στόχοι του, οι δράσεις θα πρέπει να ορίζονται μόνο ως συνολικές, γενικές κατηγορίες. Στο πρόγραμμα θα πρέπει να συμπεριληφθούν κατάλογοι των ενδεικτικών δραστηριοτήτων σχετικά με συγκεκριμένους στόχους στον τομέα της ανταγωνιστικότητας, της προστασίας των καταναλωτών ή ειδικών δραστηριοτήτων που απορρέουν από τις κανονιστικές απαιτήσεις, όπως είναι στον τομέα της τυποποίησης, η εποπτεία της αγοράς, ο κανονισμός για την τροφική αλυσίδα και οι ευρωπαϊκές στατιστικές. [Τροπολογία 53]

(59)  Είναι αναγκαίο να καθοριστούν ορισμένες κατηγορίες επιλέξιμων οντοτήτων για χρηματοδότηση, καθώς και οι οντότητες εκείνες που θα πρέπει να είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση χωρίς πρόσκληση υποβολής προτάσεων.

(60)  Λαμβάνοντας υπόψη την όλο και μεγαλύτερη διασυνδεσιμότητα της παγκόσμιας οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής οικονομίας, το πρόγραμμα θα πρέπει να εξακολουθήσει να παρέχει τη δυνατότητα σε εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, όπως υπαλλήλους τρίτων χωρών, εκπροσώπους διεθνών οργανισμών ή οικονομικούς παράγοντες, να συμμετέχουν σε ορισμένες δραστηριότητες. [Τροπολογία 54]

(61)  Είναι αναγκαίο να προσδιοριστούν ειδικά κριτήρια σχετικά με τους κανόνες συγχρηματοδότησης και τις επιλέξιμες δαπάνες.

(62)  Σύμφωνα με τη δέσμευση της Επιτροπής και για την πρόβλεψη συνοχής και απλούστευσης των προγραμμάτων χρηματοδότησης, που περιλαμβάνεται στην ανακοίνωσή της, της 19ης Οκτωβρίου 2010, με τίτλο «Η επανεξέταση του προϋπολογισμού της ΕΕ»(26), οι πόροι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται από κοινού με άλλα χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης, εάν οι προβλεπόμενες δράσεις του προγράμματος επιδιώκουν στόχους κοινούς σε διάφορα χρηματοδοτικά μέσα, εξαιρουμένης ωστόσο της διπλής χρηματοδότησης.

(63)  Το παρόν πρόγραμμα θα πρέπει να συμβάλει στη συνολική στήριξη για την αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών των εξόχως απόκεντρων περιοχών και την ενσωμάτωσή τους στην εσωτερική αγορά, όπως επιβεβαιώθηκε εκ νέου προσφάτως στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Μια ενισχυμένη και ανανεωμένη στρατηγική εταιρική σχέση με τις εξόχως απόκεντρες περιοχές της ΕΕ(27).

(64)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να προωθεί συνέργειες με συναφή προγράμματα και δράσεις της Ένωσης, αποφεύγοντας παράλληλα τις αλληλεπικαλύψεις. Οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος θα πρέπει να είναι συμπληρωματικές προς αυτές των προγραμμάτων Customs και Fiscalis που θεσπίστηκαν με τον κανονισμό (ΕΕ) [...] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(28) και τον κανονισμό (ΕΕ) [...] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(29), δράσεις οι οποίες αποβλέπουν επίσης στη στήριξη και τη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. [Τροπολογία 55]

(65)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να προωθεί συνέργειες, και συμπληρωματικότητες και την προσθετικότητα αναφορικά με τη στήριξη των ΜΜΕ και της επιχειρηματικότητας δυνάμει του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) [...] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(30). Επιπλέον, το σκέλος για τις ΜΜΕ του Ταμείου InvestEU που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) [...] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(31) θα εξασφαλίσει δανειακά και ίδια κεφάλαια στήριξης για να αυξηθεί η πρόσβαση και η διαθεσιμότητα χρηματοδότησης για τις ΜΜΕ και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να επιδιώκει συνέργειες με το διαστημικό πρόγραμμα που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) [...] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(32) όσον αφορά την ενθάρρυνση των ΜΜΕ να επωφεληθούν από τις επαναστατικές καινοτομίες και άλλες λύσεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο των εν λόγω προγραμμάτων. [Τροπολογία 56]

(66)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να προωθεί συνέργειες με το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» που συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) [...] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(33), σκοπός του οποίου είναι να προωθήσει την έρευνα και την καινοτομία. Αυτό θα πρέπει να αφορά ιδίως τη συμπληρωματικότητα με τις δράσεις του μελλοντικού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας για τις καινοτόμες επιχειρήσεις, καθώς και την υποστήριξη των υπηρεσιών για τις ΜΜΕ.

(67)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να προωθεί συνέργειες και συμπληρωματικότητες σε σχέση με το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» που συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) [...] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(34), σκοπός του οποίου είναι να προωθήσει την ψηφιοποίηση της οικονομίας της Ένωσης και του δημόσιου τομέα και την ενισχυμένη κυβερνοασφάλεια. [Τροπολογία 57]

(68)  Επιπλέον, το πρόγραμμα θα πρέπει να επιδιώξει επίσης συνέργειες με το Ταμείο για τη Δικαιοσύνη, τα Δικαιώματα και τις Αξίες που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) [...] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(35), σκοπός του οποίου είναι να στηρίξει την περαιτέρω ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης για την αποτελεσματικότητα των εθνικών συστημάτων δικαιοσύνης, κύριος παράγοντας για μια δίκαιη και αποδοτική ευρωπαϊκή οικονομία.

(69)  Το παρόν πρόγραμμα θα πρέπει να προωθεί συνέργειες με το πρόγραμμα Erasmus που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) [...] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(36), το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) [...] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(37) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) [...] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(38) στον τομέα της εργασίας και κινητικότητας των νέων που είναι ουσιώδους σημασίας για την καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

(70)  Τέλος, οι δράσεις για την τροφική αλυσίδα, όπως κτηνιατρικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα σε περίπτωση υγειονομικών κρίσεων που αφορούν ζώα και φυτά θα μπορούσαν να συμπληρωθούν με βασιζόμενες στην αγορά της Ένωσης παρεμβάσεις στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής που συγκροτείται με τον κανονισμό (ΕΕ) [...] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(39).

(71)  Ανάλογα με την περίπτωση, Οι δράσεις του προγράμματος θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση ανεπαρκειών έχουν σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και να αντιμετωπίζουν ανεπάρκειες της αγοράς ή καταστάσεις μη ικανοποιητικής αξιοποίησης των επενδύσεων, κατά τρόπο αναλογικό, χωρίς να επικαλυφθεί ή να παραγκωνισθεί η ιδιωτική χρηματοδότηση, και να έχουν σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. [Τροπολογία 58]

(72)  Οι εκτελεστικές αρμοδιότητες θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή σε σχέση με την έγκριση των προγραμμάτων εργασίας για την εφαρμογή δράσεων που συμβάλλουν στην εξασφάλιση υψηλού επιπέδου υγείας για τον άνθρωπο, τα ζώα και τα φυτά σε ολόκληρη την τροφική αλυσίδα. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(40). [Τροπολογία 59]

(73)  Οι μορφές χρηματοδότησης και οι μέθοδοι εφαρμογής δυνάμει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να επιλέγονται με βάση την ικανότητά τους να επιτύχουν τους συγκεκριμένους στόχους των δράσεων και να επιφέρουν αποτελέσματα, λαμβανομένων υπόψη, ειδικότερα, της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας, του κόστους των ελέγχων, του διοικητικού φόρτου και του αναμενόμενου κινδύνου μη συμμόρφωσης. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει την εξέταση της χρήσης εφάπαξ ποσών, κατ’ αποκοπή συντελεστών και μοναδιαίων δαπανών, καθώς και τη χρηματοδότηση που δεν σχετίζεται με δαπάνες, όπως αναφέρεται στο άρθρο 125 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού. [Τροπολογία 60]

(74)  Για να διασφαλιστεί η τακτική παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί και με την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του προγράμματος, θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή ήδη από την αρχή ένα κατάλληλο πλαίσιο για την παρακολούθηση των δράσεων και των αποτελεσμάτων του προγράμματος. Αυτή η παρακολούθηση και η υποβολή εκθέσεων θα πρέπει να βασίζονται σε δείκτες, οι οποίοι μετρούν τα αποτελέσματα των δράσεων στο πλαίσιο του προγράμματος έναντι προκαθορισμένων βασικών γραμμών. [Τροπολογία 61]

(75)  Σύμφωνα με τις παραγράφους 22 και 23 της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου(41), το παρόν πρόγραμμα πρέπει να αξιολογείται με βάση πληροφορίες που συλλέγονται βάσει ειδικών απαιτήσεων παρακολούθησης και ταυτόχρονα να αποφεύγονται οι υπερβολικές ρυθμίσεις και η διοικητική επιβάρυνση, ιδίως για τα κράτη μέλη. Οι απαιτήσεις αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, μετρήσιμους δείκτες ως βάση για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος στην πράξη. Η Επιτροπή θα πρέπει να εκπονήσει ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης σχετικά με την επίτευξη των στόχων των δράσεων που υποστηρίζονται στο πλαίσιο του προγράμματος, σχετικά με τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο, την αποδοτικότητα της χρήσης των πόρων και την προστιθέμενη αξία της για την Ένωση, καθώς και μια τελική έκθεση αξιολόγησης σχετικά με τον πιο μακροπρόθεσμο αντίκτυπο, τα αποτελέσματα και τη βιωσιμότητα των δράσεων, καθώς και τις συνέργειες με άλλα προγράμματα. [Τροπολογία 62]

(75α)  Προκειμένου να συμπληρωθούν ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ όσον αφορά την έγκριση προγραμμάτων εργασίας. [Τροπολογία 63]

(76)  Ο Ένας ανοιχτός κατάλογος των νοσημάτων των ζώων και των ζωοανθρωπονόσων που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο πλαίσιο των επειγόντων μέτρων και για χρηματοδότηση στο πλαίσιο προγραμμάτων εκρίζωσης, ελέγχου και επιτήρησης θα πρέπει να καθορίζεται με βάση τα νοσήματα των ζώων που αναφέρονται στο κεφάλαιο 2 του μέρους Ι του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(42), στον κανονισμό (ΕΚ) 2160/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(43) και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(44). [Τροπολογία 64]

(77)  Προκειμένου να ληφθούν υπόψη καταστάσεις που προκύπτουν από νοσήματα των ζώων που έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην παραγωγή ή στο εμπόριο ζωικού κεφαλαίου, η ανάπτυξη ζωοανθρωπονόσων που αποτελούν απειλή για τον άνθρωπο ή οι νέες επιστημονικές ή επιδημιολογικές εξελίξεις, καθώς και νοσήματα των ζώων που είναι πιθανόν να αποτελούν νέα απειλή για την Ένωση, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ, σχετικά με την τροποποίηση του καταλόγου των νοσημάτων των ζώων και των ζωοανθρωπονόσων. Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική αξιολόγηση της προόδου του προγράμματος ως προς την επίτευξη των στόχων του, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή όσον αφορά την αναθεώρηση ή τη συμπλήρωση των δεικτών για τη μέτρηση της επίτευξης των ειδικών στόχων, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο, και τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με διατάξεις για τον καθορισμό ενός πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι δε διαβουλεύσεις να διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Ειδικότερα, Θα πρέπει επίσης να ζητηθεί η γνώμη συμφεροντούχων και ενώσεων καταναλωτών. Προκειμένου να εξασφαλιστεί ισότιμη συμμετοχή στην κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονες των εν λόγω οργάνων έχουν συστηματική πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. [Τροπολογία 65]

(78)  Σύμφωνα με [αναφορά προς επικαιροποίηση ανάλογα με την περίπτωση σύμφωνα με την έκδοση νέας απόφασης σχετικά με τις ΥΧΕ: το άρθρο 94 της απόφασης 2013/755/ΕΕ του Συμβουλίου(45)], τα πρόσωπα και οι οντότητες που είναι εγκατεστημένα σε υπερπόντιες χώρες και εδάφη (ΥΧΕ) είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση, με την επιφύλαξη των κανόνων και στόχων του προγράμματος και των ενδεχόμενων ρυθμίσεων που ισχύουν στο κράτος μέλος με το οποίο είναι συνδεδεμένη η υπερπόντια χώρα ή το έδαφος.

(79)  Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(46), τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου(47), τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου(48) και τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου(49), τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης πρέπει να προστατεύονται μέσω αναλογικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων της πρόληψης, του εντοπισμού, της διόρθωσης και της διερεύνησης παρατυπιών και περιπτώσεων απάτης, της ανάκτησης των απολεσθέντων, αχρεωστήτως καταβληθέντων ή μη ορθώς χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων και, όταν χρειάζεται, της επιβολής διοικητικών κυρώσεων. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 και τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) μπορεί να διενεργεί διοικητικές έρευνες, μεταξύ των οποίων και επιτόπιες έρευνες και επιθεωρήσεις, με στόχο να διαπιστωθεί αν υπήρξε απάτη, διαφθορά ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) μπορεί να διερευνά και να ασκεί δίωξη σε υποθέσεις απάτης και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, όπως προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(50). Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, κάθε πρόσωπο ή οντότητα που είναι αποδέκτης κονδυλίων της Ένωσης οφείλει να συνεργάζεται πλήρως για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, να παρέχει τα αναγκαία δικαιώματα και πρόσβαση στην Επιτροπή, την OLAF, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) και να μεριμνά ώστε τυχόν τρίτοι που συμμετέχουν στην εκτέλεση κονδυλίων της Ένωσης να εκχωρούν ισοδύναμα δικαιώματα.

(80)  Στον παρόντα κανονισμό εφαρμόζονται οι οριζόντιοι δημοσιονομικοί κανόνες που εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο βάσει του άρθρου 322 ΣΛΕΕ. Οι κανόνες αυτοί θεσπίζονται στον δημοσιονομικό κανονισμό και ορίζουν συγκεκριμένα και ιδίως ο δημοσιονομικός κανονισμός ο οποίος ορίζει τη διαδικασία για τον καθορισμό και την εκτέλεση του προϋπολογισμού μέσω επιχορηγήσεων, δημοσίων συμβάσεων, βραβείων, έμμεσης διαχείρισης και προβλέπουν προβλέπει ελέγχους σχετικά με την ευθύνη των δημοσιονομικών παραγόντων ως προς τις δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος με την επιφύλαξη ειδικών παρεκκλίσεων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Οι κανόνες που εγκρίνονται βάσει του άρθρου 322 ΣΛΕΕ αφορούν επίσης την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης σε περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη, δεδομένου ότι ο σεβασμός του κράτους δικαίου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και την αποτελεσματική ενωσιακή χρηματοδότηση. [Τροπολογία 66]

(81)  Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(51) διέπει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται στα κράτη μέλη στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και υπό την εποπτεία των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(52) διέπει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται από την Επιτροπή στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και υπό την εποπτεία του επόπτη προστασίας των ευρωπαϊκών δεδομένων. Κάθε ανταλλαγή ή διαβίβαση πληροφοριών από τις αρμόδιες αρχές πρέπει να συμμορφώνεται με τους κανόνες για τη διακίνηση προσωπικών δεδομένων που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και στον κανονισμό (ΕΕ) ΧΧΧ [Κανονισμός για την ιδιωτικότητα και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες] και κάθε ανταλλαγή ή διαβίβαση πληροφοριών από την Επιτροπή πρέπει να συμμορφώνεται με τους κανόνες για τη διακίνηση προσωπικών δεδομένων που αναφέρονται στον κανονισμό (EΚ) αριθ. 45/2001. [Τροπολογία 67]

(82)  Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη εξαιτίας της διασυνοριακής φύσης των σχετικών ζητημάτων, μπορούν όμως, λόγω του ότι η ενωσιακή δράση προσφέρει μεγαλύτερες δυνατότητες, να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση δύναται να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, η οποία διατυπώνεται στο άρθρο 5 ΣΕΕ. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(83)  Ο σκοπός του προγράμματος Το πρόγραμμα θα πρέπει να είναι επίσης να διασφαλιστεί διασφαλίζει μεγαλύτερη προβολή και συνοχή όσον αφορά την εσωτερική αγορά της Ένωσης, την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ ιδίως των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων και τις δράσεις για τις ευρωπαϊκές στατιστικές απέναντι στους Ευρωπαίους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις δημόσιες διοικήσεις. [Τροπολογία 68]

(84)  Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 99/2013, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1287/2013, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 254/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(53), ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 258/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(54), ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 652/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(55), ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 017/826 θα πρέπει να καταργηθούν με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2021.

(85)  Είναι σκόπιμο να εξασφαλιστεί ομαλή μετάβαση χωρίς διακοπή μεταξύ των προγραμμάτων στους τομείς ανταγωνιστικότητας και βιωσιμότητας των επιχειρήσεων, ιδίως των πολύ μικρών, των μικρών και των ΜΜΕ μεσαίων επιχειρήσεων, της προστασίας των καταναλωτών, των πελατών και τελικών χρηστών σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, της χάραξης πολιτικής σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, της τροφικής αλυσίδας και των ευρωπαϊκών στατιστικών, που θεσπίστηκαν με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1287/2013, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 254/2014, τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/826, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 258/2014, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 652/2014, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 99/2013 και του παρόντος προγράμματος, ιδίως όσον αφορά τη συνέχιση των πολυετών μέτρων και την αξιολόγηση των επιτυχιών των προηγουμένων προγραμμάτων, [Τροπολογία 69]

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το πρόγραμμα για την ενιαία αγορά για την ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς και τη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και της ανταγωνιστικότητας στους τομείς της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των πολύ μικρών, των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, της τυποποίησης, της προστασίας των καταναλωτών, της εποπτείας της αγοράς, της εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων, καθώς και το πλαίσιο για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης, της παραγωγής και της διάδοσης των ευρωπαϊκών στατιστικών στοιχείων κατά την έννοια του άρθρου 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 («το πρόγραμμα»). [Τροπολογία 70]

Καθορίζει δε τους στόχους του προγράμματος, τον προϋπολογισμό του για την περίοδο 2021-2027, τις μορφές ενωσιακής χρηματοδότησης και τους κανόνες για την παροχή της εν λόγω χρηματοδότησης.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)  «συνδυαστική πράξη»: ενέργειες που στηρίζονται από τον ενωσιακό προϋπολογισμό, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο συνδυαστικών μηχανισμών σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 6 του δημοσιονομικού κανονισμού, και συνδυάζουν μη επιστρεπτέες μορφές στήριξης και/ή χρηματοδοτικά μέσα από τον προϋπολογισμό της Ένωσης με επιστρεπτέες μορφές στήριξης από ιδρύματα αναπτυξιακής ή άλλης δημόσιας χρηματοδότησης, καθώς και από εμπορικά χρηματοδοτικά ιδρύματα και επενδυτές.

2)  «ευρωπαϊκές στατιστικές»: οι στατιστικές που αναπτύσσονται, παράγονται και διαδίδονται σε επίπεδο Ένωσης και στα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 3 ΣΕΕ και από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009· [Τροπολογία 71]

3)  «νομική οντότητα»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει συσταθεί και αναγνωρίζεται ως τέτοιο βάσει του εθνικού, του ενωσιακού ή του διεθνούς δικαίου και το οποίο διαθέτει νομική προσωπικότητα και μπορεί, ενεργώντας για δικό του λογαριασμό, να ασκεί δικαιώματα και να υπόκειται σε υποχρεώσεις, ή κάθε οντότητα χωρίς νομική προσωπικότητα σύμφωνα με το άρθρο 197 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 (ο «δημοσιονομικός κανονισμός»)· [Τροπολογία 72]

4)  «πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις»: οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στη σύσταση 2003/361/ΕΚ στην έκδοση της 6ης Μαΐου 2003·

4α)  «επιχείρηση κοινωνικής οικονομίας»: επιχείρηση, της οποίας πρωταρχικός στόχος είναι η επίτευξη κοινωνικού αντικτύπου και όχι η δημιουργία κερδών για τους ιδιοκτήτες ή τους μετόχους της, η οποία δραστηριοποιείται στην αγορά παρέχοντας αγαθά και υπηρεσίες, και υπόκειται σε ανοικτή και υπεύθυνη διαχείριση, με τη συμμετοχή των εργαζομένων, των πελατών και των συμφεροντούχων· [Τροπολογία 73]

4β)  «τοπική δημόσια επιχείρηση»: μικρή τοπική επιχείρηση παροχής δημόσιων υπηρεσιών που ικανοποιεί τα κριτήρια χαρακτηρισμού της ως ΜΜΕ και επιτελεί σημαντικά καθήκοντα για τις τοπικές κοινότητες· [Τροπολογία 74]

4γ)  «δίκτυα επιχειρήσεων»: η συνεργασία επιχειρηματιών για την υλοποίηση κοινού έργου και στο πλαίσιο της οποίας δύο ή περισσότερες ΜΜΕ ασκούν από κοινού μία ή περισσότερες οικονομικές δραστηριότητες με σκοπό την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους στην αγορά· [Τροπολογία 75]

5)  «τρίτη χώρα»: χώρα που δεν είναι κράτος μέλος της Ένωσης.

Άρθρο 3

Στόχοι του προγράμματος

1.  Το πρόγραμμα έχει τους ακόλουθους γενικούς στόχους:

α)  βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, και ιδιαίτερα της προστασίας και της ενδυνάμωσης των πολιτών, των καταναλωτών και των επιχειρήσεων, ιδίως των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), με την επιβολή του δικαίου της Ένωσης νομοθετικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού πλαισίου της Ένωσης, τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά, τη θέσπιση και της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, προώθηση του θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ εταιρειών και της θέσπισης προτύπων, καθώς εξασφάλιση ομοιόμορφου και υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών, ενίσχυση της εποπτείας της αγοράς σε ολόκληρη την Ένωση, βελτίωση της αμοιβαίας αναγνώρισης και με την προαγωγή της υγείας του ανθρώπου, των φυτών και των ζώων και της καλής μεταχείρισης των ζώων· καθώς και ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών και μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών και της Επιτροπής, καθώς και των αποκεντρωμένων οργανισμών της Ένωσης· [Τροπολογία 76]

β)  την παροχή ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση υψηλής ποιότητας, συγκρίσιμων και αξιόπιστων ευρωπαϊκών στατιστικών σχετικά με την Ευρώπη που στηρίζουν τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση όλων των πολιτικών της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών στους τομείς του εμπορίου και της μετανάστευσης, και βοηθούν τους πολίτες, τους υπευθύνους για τη χάραξη πολιτικής και τις ρυθμιστικές και εποπτικές αρχές, τις επιχειρήσεις, τα πανεπιστήμια, τους πολίτες την κοινωνία των πολιτών και τα μέσα ενημέρωσης ώστε να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις και να συμμετέχουν ενεργά στη δημοκρατική διαδικασία. [Τροπολογία 77]

2.  Το πρόγραμμα έχει τους ακόλουθους ειδικούς στόχους:

α)  να καταστήσει την εσωτερική αγορά πιο αποτελεσματική, ως εξής:

i)  διευκολύνοντας την πρόληψη και άρση των εμποδίων, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη, την εφαρμογή και την επιβολή του δικαίου της Ένωσης στους τομείς της εσωτερικής αγοράς για τα αγαθά και τις υπηρεσίες, τις δημόσιες συμβάσεις, την εποπτεία της αγοράς, καθώς και στους τομείς του εταιρικού δικαίου και του δικαίου των συμβάσεων και του εξωσυμβατικού δικαίου, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της ελεύθερης κυκλοφορίας των κεφαλαίων, των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και του ανταγωνισμού, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης εργαλείων διακυβέρνησης·

ii)  υποστηρίζοντας την αποτελεσματική εποπτεία της αγοράς και την ασφάλεια των προϊόντων σε ολόκληρη την Ένωση, και συμβάλλοντας στην καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης προϊόντων με σκοπό να διασφαλιστεί ότι διατίθενται στην αγορά της Ένωσης μόνο ασφαλή και συμμορφούμενα προϊόντα που προσφέρουν υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που πωλούνται στο διαδίκτυο και προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερη ομοιογένεια και δυνατότητες των αρχών εποπτείας της αγοράς σε ολόκληρη την Ένωση· [Τροπολογία 78]

β)  να βελτιώσει να ενισχύσει τόσο την ανταγωνιστικότητα όσο και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, με ειδική έμφαση στις ΜΜΕ και να επιτύχει προσθετικότητα μέσω της παροχής μέτρων που εξασφαλίζουν διάφορες μορφές υποστήριξης σε ΜΜΕ, πρόσβαση σε αγορές, συμπεριλαμβανομένης της διεθνοποίησης των ΜΜΕ, ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον, την ανταγωνιστικότητα των κλάδων, τον εκσυγχρονισμό της βιομηχανίας και την προαγωγή της επιχειρηματικότητας (στόχοι για τις ΜΜΕ), δίνοντας ιδιαίτερη σημασία τις ιδιαίτερες ανάγκες τους, μέσω:

i)  παροχής διάφορων μορφών στήριξης στις ΜΜΕ, ενισχύοντας την ανάπτυξη, την προώθηση και τη δημιουργία ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων δικτύων επιχειρήσεων, την ανάπτυξη διευθυντικών δεξιοτήτων και προωθώντας μέτρα κλιμάκωσης που θα τους επιτρέψουν να έχουν καλύτερη πρόσβαση στις αγορές και στις διαδικασίες διεθνοποίησης, καθώς και στην εμπορική προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών τους·

ii)  καλλιέργειας ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος και πλαισίου για τις ΜΜΕ, με τη μείωση του διοικητικού φόρτου, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τομέων, τη διασφάλιση του εκσυγχρονισμού της βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένου του ψηφιακού μετασχηματισμού τους, συμβάλλοντας σε μια ανθεκτική και αποδοτική ως προς την ενέργεια και τους πόρους οικονομία·

iii)  προώθησης της επιχειρηματικής νοοτροπίας και συμβολής στην υψηλής ποιότητας κατάρτιση του προσωπικού των ΜΜΕ·

iv)  προώθησης νέων επιχειρηματικών ευκαιριών για τις ΜΜΕ που ξεπερνούν διαρθρωτικές αλλαγές μέσω στοχευμένων μέτρων, και άλλων καινοτόμων μορφών μέτρων όπως οι εξαγορές από τους εργαζόμενους που διευκολύνουν τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη συνέχεια των επιχειρήσεων, σε περιοχές που πλήττονται από τις συγκεκριμένες αλλαγές. [Τροπολογία 79]

γ)  να εξασφαλίσει την αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς μέσω διαδικασιών στον τομέα της τυποποίησης που:

i)  επιτρέπουν τη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής των ευρωπαϊκών φορέων τυποποίησης και τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων όλων των σχετικών συμφεροντούχων στην κατάρτιση ευρωπαϊκών προτύπων· [Τροπολογία 80]

ii)  υποστηρίζουν την ανάπτυξη υψηλής ποιότητας διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και ελεγκτικής, διευκολύνουν την ένταξή τους στο δίκαιο της Ένωσης και προάγουν την καινοτομία και την ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά την υποβολή εταιρικών εκθέσεων τόσο για μικρές όσο και για μεγάλες εταιρείες· [Τροπολογία 81]

δ)  να προωθήσει τα συμφέροντα των καταναλωτών και να διασφαλίσει ομοιόμορφο και υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και ασφάλειας των προϊόντων: [Τροπολογία 82]

i)  με την ενδυνάμωση, την παροχή βοήθειας και την εκπαίδευση καταναλωτών, επιχειρήσεων και της κοινωνίας των πολιτών· με την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών, αειφόρου κατανάλωσης και ασφάλειας των προϊόντων, κυρίως ιδίως για τους πλέον ευάλωτους καταναλωτές, προκειμένου να ενισχύεται η δικαιοσύνη, η διαφάνεια και η εμπιστοσύνη στην ενιαία αγορά· με τη στήριξη των αρμόδιων αρχών επιβολής και των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων των καταναλωτών και δράσεις συνεργασίας· με την των δράσεων συνεργασίας, μέσω της αντιμετώπισης, μεταξύ άλλων, των ζητημάτων που εγείρουν οι υφιστάμενες και οι αναδυόμενες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων δράσεων που αποσκοπούν στη βελτίωση της ιχνηλασιμότητας των προϊόντων σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού· με πρότυπα ποιότητας σε ολόκληρη την Ένωση και την αντιμετώπιση του ζητήματος της διπλής ποιότητας προϊόντων ευαισθητοποίηση σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών βάσει του δικαίου της Ένωσης και εξασφάλιση ότι όλοι οι καταναλωτές έχουν πρόσβαση σε μέσα αποτελεσματικούς μηχανισμούς έννομης προστασίας και με την παροχή επαρκούς πληροφόρησης για τις αγορές και τους καταναλωτές, καθώς και προώθηση της βιώσιμης κατανάλωσης μέσω της παροχής ενισχυμένης πληροφόρησης στους καταναλωτές σχετικά με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των αγαθών και των υπηρεσιών· [Τροπολογία 83]

ii)  με την ενίσχυση της συμμετοχής των καταναλωτών, άλλων τελικών χρηστών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και της κοινωνίας των πολιτών στη χάραξη πολιτικής στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών· με την προώθηση της καλύτερης κατανόησης του χρηματοπιστωτικού τομέα· και των διαφόρων κατηγοριών των εμπορικών χρηματοπιστωτικών προϊόντων και τη διασφάλιση των συμφερόντων των καταναλωτών στον τομέα των λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών [Τροπολογία 84]

ε)  με τη συμβολή στην εξασφάλιση υψηλού επιπέδου υγείας και ασφάλειας για τον άνθρωπο, τα ζώα και τα φυτά σε ολόκληρη την τροφική αλυσίδα και την αλυσίδα ζωοτροφών και σε συναφείς τομείς, μεταξύ άλλων μέσω της πρόληψης και της εκρίζωσης νόσων και επιβλαβών οργανισμών, και την υποστήριξη της βελτίωσης συμπεριλαμβανομένων, μέσω μέτρων έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση κρίσιμων καταστάσεων μεγάλης κλίμακας και απρόβλεπτων γεγονότων που πλήττουν την υγεία των ζώων ή των φυτών, καθώς και με υποστήριξη βελτιώσεων της καλής μεταχείρισης των ζώων, καθώς και με ανάπτυξη της βιώσιμης παραγωγής και κατανάλωσης τροφίμων σε προσιτές τιμές, καθώς και με τόνωση της έρευνας, της καινοτομίας και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ συμφεροντούχων σε αυτούς τους τομείς· [Τροπολογία 85]

στ)  την ανάπτυξη, την παραγωγή, τη διάδοση και την κοινοποίηση ευρωπαϊκών στατιστικών υψηλής ποιότητας σχετικά με την Ευρώπη με έγκαιρο, αμερόληπτο και οικονομικά αποδοτικό τρόπο, μέσω ενισχυμένων εταιρικών σχέσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 και με όλους τους αρμόδιους εξωτερικούς φορείς, με τη χρήση πολλαπλών πηγών στοιχείων, προηγμένων μεθόδων ανάλυσης δεδομένων, έξυπνων δικτύων και ψηφιακών τεχνολογιών, και με την παρουσίαση μιας εθνικής και, όπου είναι δυνατή, περιφερειακής κατανομής. [Τροπολογία 86]

Άρθρο 4

Προϋπολογισμός

1.  Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την εφαρμογή του προγράμματος για το διάστημα 2021 έως 2027 ανέρχεται σε 4 088 580 000 6 563 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές. [Τροπολογία 87]

2.  Στο πλαίσιο του ποσού που αναφέρεται στην παράγραφο 1 τα ακόλουθα ποσά κατανέμονται στους ακόλουθους στόχους:

-α)  394 590 000 EUR για τον στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο i)· [Τροπολογία 88]

-αα)  396 200 000 EUR για τον στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο ii)· [Τροπολογία 89]

α)  1 000 000 000 3 122 000 000 EUR για τον στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο β)· [Τροπολογία 90]

αα)  220 510 000 EUR για τον στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο γ)· [Τροπολογία 91]

β)  188 000 000 198 000 000 EUR για τον στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο δ) σημείο i)· [Τροπολογία 92]

γ)  1 680 000 000 EUR για τον στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο ε)·

δ)  552 000 000 EUR για τον στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο στ).

3.  Το ποσό που προβλέπεται στην παράγραφο 1 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τεχνική και διοικητική βοήθεια για την εφαρμογή του προγράμματος, ιδίως όσον αφορά δραστηριότητες προετοιμασίας, παρακολούθησης, ελέγχου, οικονομικού ελέγχου και αξιολόγησης, καθώς και για τη χρήση δικτύων τεχνολογίας των πληροφοριών που επικεντρώνονται στην επεξεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών, καθώς και τη χρήση και την ανάπτυξη εργαλείων της τεχνολογίας πληροφοριών. Προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη διαθεσιμότητα του προγράμματος για τη χρηματοδότηση των δράσεων που καλύπτονται από τους στόχους του προγράμματος, οι συνολικές δαπάνες διοικητικής και τεχνικής στήριξης δεν υπερβαίνουν το 5 % της αξίας του χρηματοδοτικού κονδυλίου που αναφέρεται στην παράγραφο 1. [Τροπολογία 93]

4.  Για τον στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο ε), οι δημοσιονομικές αναλήψεις υποχρεώσεων οι οποίες εκτείνονται πέραν του ενός οικονομικού έτους, δύνανται να κατανεμηθούν σε πολλά έτη σε ετήσιες δόσεις.

5.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 111 παράγραφος 2 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή πραγματοποιεί τη δημοσιονομική ανάληψη υποχρεώσεων για την επιχορήγηση που παρέχεται για κτηνιατρικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με τον ειδικό στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο ε), του παρόντος κανονισμού έπειτα από αξιολόγηση των αιτήσεων πληρωμής που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη.

5α.  Θα πρέπει να θεσπιστεί ειδικός μηχανισμός για την άμεση πρόσβαση της τροφικής αλυσίδας στο αποθεματικό κρίσης της Επιτροπής σε περίπτωση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης μεγάλης κλίμακας, προκειμένου να διασφαλίζεται η χρηματοδότηση των μέτρων που παρατίθενται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο ε). [Τροπολογία 94]

6.  Οι πόροι που διατίθενται στα κράτη μέλη στο πλαίσιο επιμερισμένης διαχείρισης μπορούν, κατόπιν αιτήματος των κρατών μελών, να μεταφερθούν στο πρόγραμμα. Η Επιτροπή μεριμνά για την εκτέλεση των εν λόγω πόρων άμεσα, σύμφωνα με το άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο α) του δημοσιονομικού κανονισμού ή, έμμεσα, σύμφωνα με το στοιχείο γ) του εν λόγω άρθρου. Όταν είναι δυνατόν, οι πόροι αυτοί χρησιμοποιούνται προς όφελος του οικείου κράτους μέλους.

Άρθρο 5

Τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα είναι ανοικτό στις ακόλουθες τρίτες χώρες:

α)  μέλη της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) τα οποία είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας για τον ΕΟΧ·

β)  υπό προσχώρηση χώρες, υποψήφιες χώρες και δυνάμει υποψήφιες χώρες ή οντότητες, σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής τους σε προγράμματα της Ένωσης που καθορίζονται στις αντίστοιχες συμφωνίες-πλαίσια και τις αποφάσεις του συμβουλίου σύνδεσης ή σε παρεμφερείς συμφωνίες και σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που καθορίζονται στις συμφωνίες μεταξύ της Ένωσης και αυτών·

γ)  χώρες που καλύπτονται από την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας, σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής τους στα προγράμματα της Ένωσης που καθορίζονται στις αντίστοιχες συμφωνίες-πλαίσια και τις αποφάσεις του συμβουλίου σύνδεσης, ή σε παρεμφερείς συμφωνίες, και σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που καθορίζονται στις συμφωνίες μεταξύ της Ένωσης και των εν λόγω χωρών·

δ)  τρίτες χώρες, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται σε ειδική συμφωνία που καλύπτει τη συμμετοχή της τρίτης χώρας σε οποιοδήποτε ενωσιακό πρόγραμμα, υπό την προϋπόθεση ότι η συμφωνία:

i)  εξασφαλίζει δίκαιη ισορροπία όσον αφορά τις συνεισφορές και τα οφέλη των τρίτων χωρών που συμμετέχουν στα ενωσιακά προγράμματα·

ii)  προσδιορίζει τους όρους συμμετοχής στα προγράμματα, συμπεριλαμβανομένου του υπολογισμού χρηματοδοτικών συνεισφορών σε μεμονωμένα προγράμματα και το διοικητικό κόστος τους.

iii)  δεν παρέχει σε τρίτη χώρα εξουσία λήψης αποφάσεων όσον αφορά το πρόγραμμα·

iv)  εξασφαλίζει τα δικαιώματα της Ένωσης να διασφαλίζει τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και να προστατεύει τα οικονομικά συμφέροντά της.

Οι συνεισφορές που αναφέρονται στο σημείο ii) αποτελούν έσοδα για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 5 του δημοσιονομικού κανονισμού.

Άρθρο 6

Εκτέλεση και μορφές της ενωσιακής χρηματοδότησης

1.  Το πρόγραμμα εκτελείται με άμεση διαχείριση σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, ή με έμμεση διαχείριση με φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του δημοσιονομικού κανονισμού.

2.  Το πρόγραμμα μπορεί να παρέχει χρηματοδότηση σε οποιαδήποτε από τις μορφές που καθορίζονται στον δημοσιονομικό κανονισμό, ιδίως επιχορηγήσεις, βραβεία και δημόσιες συμβάσεις. Μπορεί επίσης να παρέχει χρηματοδότηση με τη μορφή χρηματοδοτικών μέσων στο πλαίσιο συνδυαστικών πράξεων.

3.  Συνεισφορές σε ένα μηχανισμό αμοιβαίας ασφάλισης μπορεί να καλύπτουν τον κίνδυνο που συνδέεται με την είσπραξη των χρηματικών ποσών που οφείλονται από δικαιούχους και θεωρείται επαρκής εγγύηση στο πλαίσιο του δημοσιονομικού κανονισμού. Εφαρμόζονται οι διατάξεις που καθορίζονται στο [άρθρο Χ] του κανονισμού XXX [διάδοχο του κανονισμού σχετικά με το Ταμείο Εγγυήσεων](56).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

Άρθρο 7

Επιχορηγήσεις

Η παροχή και η διαχείριση επιχορηγήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος γίνονται σύμφωνα με τον τίτλο VIII του δημοσιονομικού κανονισμού.

Άρθρο 8

Επιλέξιμες δράσεις

1.  Μόνο δράσεις που υλοποιούν τους στόχους οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 3 είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση.

2.  Ειδικότερα, είναι επιλέξιμες οι ακόλουθες δράσεις που υλοποιούν τους στόχους οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 3:

α)  δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την ενδυνάμωση όλων των παραγόντων της εσωτερικής αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων, των πολιτών και των καταναλωτών, της κοινωνίας των πολιτών και των δημόσιων αρχών, μέσω διαφανούς ενημέρωσης ανταλλαγής πληροφοριών και εκστρατειών ευαισθητοποίησης του κοινού, ιδίως όσον αφορά τους εφαρμοστέους ενωσιακούς κανόνες και τα δικαιώματα καταναλωτών και επιχειρήσεων, της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, της προώθησης ορθής πρακτικής και καινοτόμων λύσεων, ανταλλαγής και διάδοσης εμπειρογνωμοσύνης και γνώσης και διοργάνωσης επιμορφώσεων για την προώθηση του ψηφιακού γραμματισμού των πολιτών και των επιχειρήσεων· [Τροπολογία 95]

β)  πρόβλεψη μηχανισμών για πολίτες, καταναλωτές, τελικούς χρήστες, την κοινωνία των πολιτών, συνδικαλιστικές οργανώσεις και εκπροσώπους επιχειρήσεων από την Ένωση, συμπεριλαμβανομένων όσων εκπροσωπούν τις ΜΜΕ, για να συμβάλλουν στον πολιτικό διάλογο, τις πολιτικές και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, ιδίως με την υποστήριξη της λειτουργίας αντιπροσωπευτικών οργανώσεων σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο· [Τροπολογία 96]

γ)  οικοδόμηση ικανοτήτων και διευκόλυνση και συντονισμός κοινών δράσεων μεταξύ των κρατών μελών, μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών και μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών και της Επιτροπής, καθώς και μέσω των αποκεντρωμένων ενωσιακών οργανισμών και των αρχών τρίτων χωρών και ειδικότερα κοινών δράσεων με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας των προϊόντων, την επιβολή των κανόνων προστασίας των καταναλωτών στην Ένωση και την ιχνηλασιμότητα του προϊόντος· [Τροπολογία 97]

δ)  υποστήριξη για την αποτελεσματική εφαρμογή από τα κράτη μέλη και τον εκσυγχρονισμό του νομικού πλαισίου της Ένωσης και τη γρήγορη προσαρμογή του στο διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, καθώς και υποστήριξη στην αντιμετώπιση των ζητημάτων που θέτει η ψηφιοποίηση, μεταξύ άλλων με τη συλλογή δεδομένων και αναλύσεων· μελέτες, αξιολογήσεις και συστάσεις πολιτικής· οργάνωση δραστηριοτήτων επίδειξης και πιλοτικά έργα· δραστηριότητες επικοινωνίας· ανάπτυξη ειδικών εργαλείων ΤΠ που διασφαλίζουν τη διαφανή, δίκαιη και αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. [Τροπολογία 98]

2α.  Οι ακόλουθες δράσεις υλοποίησης των ειδικών στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο δ) σημείο ii) είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση:

α)  συντονισμός και συνεργασία μεταξύ των αρχών εποπτείας της αγοράς και άλλων αρμόδιων αρχών των κρατών μελών, ιδίως μέσω του δικτύου συμμόρφωσης προϊόντων της Ένωσης·

β)  ανάπτυξη και συντήρηση εργαλείων ΤΠ για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την εποπτεία της αγοράς και τους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα·

γ)  υποστήριξη στην ανάπτυξη κοινών δράσεων και δοκιμών στον τομέα της ασφάλειας των προϊόντων και της συμμόρφωσης, μεταξύ άλλων και σε ό,τι αφορά τα συνδεδεμένα προϊόντα και τα προϊόντα που πωλούνται στο διαδίκτυο·

δ)  συνεργασία, ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και κοινά έργα μεταξύ αρχών εποπτείας της αγοράς και σχετικών φορέων από τρίτες χώρες·

ε)  υποστήριξη σε στρατηγικές εποπτείας της αγοράς, συλλογή γνώσεων και πληροφοριών, ικανότητες και εγκαταστάσεις δοκιμών, αξιολογήσεις από ομοτίμους, προγράμματα κατάρτισης, τεχνική βοήθεια και ανάπτυξη ικανοτήτων για τις αρχές εποπτείας της αγοράς·

στ)  αξιολόγηση των διαδικασιών έγκρισης τύπου και επαλήθευση της συμμόρφωσης των μηχανοκίνητων οχημάτων από την Επιτροπή. [Τροπολογία 99]

3.  Οι ακόλουθες δράσεις υλοποίησης του ειδικού στόχου που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο δ) είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση:

α)  η παροχή διάφορων μορφών υποστήριξης σε ΜΜΕ· [Τροπολογία 100]

β)  η διευκόλυνση της πρόσβασης των πολύ μικρών επιχειρήσεων, των ΜΜΕ και των δικτύων επιχειρήσεων στις αγορές, συμπριλαμβανομένων των αγορών εκτός της Ένωσης, η στήριξή τους για την αντιμετώπιση παγκόσμιων, περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων και της διεθνοποίησης των επιχειρήσεων, η διευκόλυνση της στήριξής τους κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, και η ενίσχυση της επιχειρηματικής και βιομηχανικής ηγετικής θέσης που κατέχει η Ένωση στις παγκόσμιες αξιακές αλυσίδες, συμπεριλαμβανομένου του δικτύου Enterprise Europe Network· [Τροπολογία 101]

γ)  η αντιμετώπιση των φραγμών της αγοράς, η μείωση του διοικητικού φόρτου, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των εμποδίων για την ίδρυση επιχειρήσεων και την έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας και η δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος για την ενίσχυση των ΜΜΕ με σκοπό να επιτραπεί στις πολύ μικρές επιχειρήσεις και στις ΜΜΕ να επωφεληθούν από την εσωτερική αγορά, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε χρηματοδότηση και με την παροχή κατάλληλων προγραμμάτων καθοδήγησης και επαγγελματικής πλαισίωσης καθώς και επιχειρηματικών· [Τροπολογία 102]

δ)  η διευκόλυνση της ανάπτυξης και της μεγέθυνσης των βιόσιμων επιχειρήσεων, με την αύξηση των γνώσεων των πολύ μικρών επιχειρήσεων και των ΜΜΕ σχετικά με τη νομοθεσία της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας της ΕΕ στον τομέα του περιβάλλοντος και της ενέργειας, της αναβάθμισης και της ανάπτυξης των δεξιοτήτων και των προσόντων τους, και η βιομηχανική μεταποίηση της διευκόλυνσης νέων επιχειρηματικών μοντέλων και αξιακών αλυσίδων που είναι αποδοτικές ως προς τους πόρους και οι οποίες καλλιεργούν τον βιώσιμο βιομηχανικό, τεχνολογικό και οργανωτικό μετασχηματισμό στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών [Τροπολογία 103]·

ε)  η στήριξη ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων και ολόκληρων τομέων της οικονομίας και η υποστήριξη, μεταξύ άλλων, της υιοθέτησης από τα τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ της συνεργασίας τεχνολογικής, οργανωτικής και κοινωνικής καινοτομίας, και με την ενίσχυση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και τη συνεργασία αξιακών αλυσίδων μέσω της στρατηγικής σύνδεσης οικοσυστημάτων και συνεργατικών σχηματισμών, συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβουλίας κοινών συνεργατικών σχηματισμών· [Τροπολογία 104]

στ)  η προώθηση ενός επιχειρηματικού επιχειρησιακού περιβάλλοντος και της επιχειρηματικής νοοτροπίας, μεταξύ άλλων με τη διεύρυνση του προγράμματος καθοδήγησης για νέους επιχειρηματίες, και της υποστήριξης νεοσύστατων εταιρειών, της βιώσιμης επιχειρηματικότητας και των επεκτεινόμενων επιχειρήσεων, με ιδιαίτερη προσοχή σε νεοεμφανιζόμενους δυνητικούς επιχειρηματίες (δηλαδή νέους, γυναίκες), καθώς και άλλες ειδικές ομάδες-στόχους, όπως ομάδες κοινωνικά μειονεκτούντων ή ευάλωτων ατόμων. [Τροπολογία 105]

3α.  Κατά την υλοποίηση του ειδικού στόχου που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο β), η Επιτροπή μπορεί, εκτός από τις δράσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως στ) της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, να στηρίξει τις ακόλουθες ειδικές δράσεις:

α)  την επιτάχυνση, την υποστήριξη και την επέκταση των συμβουλευτικών υπηρεσιών μέσω του δικτύου «Enterprise Europe Network» για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών υποστήριξης επιχειρήσεων, μέσω μιας μονοαπευθυντικής θυρίδας, προς τις ΜΜΕ της Ένωσης που επιδιώκουν να διερευνήσουν ευκαιρίες τόσο στην εσωτερική αγορά όσο και σε τρίτες χώρες, και με παρακολούθηση ώστε να εξασφαλίζεται ότι παρέχεται συγκρίσιμη ποιότητα υπηρεσιών από το δίκτυο αυτό σε όλα τα κράτη μέλη·

β)  τη στήριξη της δημιουργίας δικτύων επιχειρήσεων·

γ)  την υποστήριξη και την επέκταση των προγραμμάτων κινητικότητας για νέους επιχειρηματίες («Erasmus για νέους επιχειρηματίες»), ώστε να βελτιωθεί η ικανότητά τους να αναπτύσσουν την επιχειρηματική τους τεχνογνωσία, τις δεξιότητες και τη στάση τους και να βελτιώνουν τις ικανότητές τους όσον αφορά την τεχνολογία και τη διοίκηση επιχειρήσεων·

δ)  τη στήριξη της ενίσχυσης των ΜΜΕ μέσω σημαντικών έργων επέκτασης επιχειρήσεων που βασίζονται σε αγορακεντρικές ευκαιρίες (μέσο ενίσχυσης των ΜΜΕ)

ε)  τη στήριξη τομεακών δράσεων σε τομείς που χαρακτηρίζονται από υψηλό ποσοστό πολύ μικρών επιχειρήσεων και ΜΜΕ και έχουν υψηλή συνεισφορά στο ΑΕΠ της Ένωσης, όπως ο τομέας του τουρισμού. [Τροπολογία 106]

3β.  Οι δράσεις που αναλαμβάνονται μέσω του δικτύου «Enterprise Europe Network» που αναφέρονται στο στοιχείο α) της παραγράφου 3α μπορούν να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

α)  τη διευκόλυνση της διεθνοποίησης των ΜΜΕ και του εντοπισμού επιχειρηματικών εταίρων στην εσωτερική αγορά, τη διασυνοριακή συνεργασία επιχειρήσεων στον τομέα της Ε&Α, και τις συμπράξεις για τη μεταφορά τεχνολογίας, γνώσης και καινοτομίας·

β)  την παροχή πληροφοριών, καθοδήγησης και προσωποποιημένων συμβουλών σχετικά με το δίκαιο της ΕΕ, τις ενωσιακές ευκαιρίες χρηματοδότησης καθώς και τις πρωτοβουλίες της Ένωσης που έχουν αντίκτυπο στις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων πτυχών που αφορούν τη φορολογία, τα δικαιώματα ιδιοκτησίας, τις υποχρεώσεις ως προς το περιβάλλον και την ενέργεια, την εργασία και την κοινωνική ασφάλιση·

γ)  τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε εμπειρογνωσία σχετικά με το περιβάλλον, το κλίμα, την ενεργειακή απόδοση και τις επιδόσεις·

δ)  τη διεύρυνση του δικτύου με άλλα ενημερωτικά και συμβουλευτικά δίκτυα της Ένωσης και των κρατών μελών, συγκεκριμένα το EURES, τους κόμβους καινοτομίας της Ένωσης και τον συμβουλευτικό κόμβο InvestEu.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από το δίκτυο για λογαριασμό άλλων προγραμμάτων της Ένωσης χρηματοδοτούνται από τα εν λόγω προγράμματα.

Η Επιτροπή δίνει προτεραιότητα στις δράσεις στο πλαίσιο του δικτύου για τη βελτίωση των μερών ή στοιχείων του που δεν συμμορφώνονται με τα ελάχιστα πρότυπα, με σκοπό την ομοιογενή στήριξη των πολύ μικρών επιχειρήσεων και των ΜΜΕ σε ολόκληρη την Ένωση.

Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τη θέσπιση δεικτών και ελάχιστων προτύπων με σκοπό τη μέτρηση του αντικτύπου του δικτύου σε σχέση με τους ειδικούς στόχους και την αποτελεσματικότητα των δράσεων για τις ΜΜΕ.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 20 για να θεσπίζει πρόσθετες μορφές στήριξης των ΜΜΕ που δεν προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο. [Τροπολογία 107]

4.  Οι δράσεις που ορίζονται στα άρθρα 15 και 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 και η εφαρμογή του ειδικού στόχου που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο γ) σημείο i) του παρόντος κανονισμού είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση.

5.  Οι δράσεις για την παροχή υποστήριξης για δραστηριότητες που αποσκοπούν στην ανάπτυξη, την εφαρμογή, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση διεθνών προτύπων στους τομείς της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και της ελεγκτικής και στην παρακολούθηση των διαδικασιών καθορισμού προτύπων και την υλοποίηση του ειδικού στόχου που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο γ) σημείο ii) είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση.

5α.  Οι ακόλουθες δράσεις υλοποίησης των ειδικών στόχων που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο δ) σημείο i) είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση:

α)  βελτίωση της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών και της διαπαιδαγώγησης σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών μέσω της διά βίου εκπαίδευσης σχετικά με τους ενωσιακούς κανόνες για τους καταναλωτές και ενδυνάμωση των καταναλωτών ώστε να αντιμετωπίζουν τα νέα ζητήματα που θέτουν η τεχνολογική ανάπτυξη και η ψηφιοποίηση, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών αναγκών των ευάλωτων καταναλωτών·

β)  διασφάλιση και διευκόλυνση της πρόσβασης για όλους τους καταναλωτές και τους εμπόρους σε ποιοτική εξωδικαστική επίλυση διαφορών και ηλεκτρονική επίλυση διαφορών, καθώς και σε πληροφορίες για τις δυνατότητες προσφυγής·

γ)  στήριξη της αυστηρότερης επιβολής της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών, με ιδιαίτερη προσοχή στις διασυνοριακές υποθέσεις ή υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται τρίτοι, αποτελεσματικός συντονισμός και συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών επιβολής και συνεργασία με τρίτες χώρες στον τομέα της επιβολής·

δ)  προώθηση της βιώσιμης κατανάλωσης μέσω της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών σχετικά με την ανθεκτικότητα του προϊόντος και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του, τα χαρακτηριστικά του οικολογικού σχεδιασμού, την προώθηση των δικαιωμάτων των καταναλωτών ως προς το θέμα αυτό και τη δυνατότητα προσφυγής σε περίπτωση μη προϊόντων που εμφανίζουν πρόωρες βλάβες. [Τροπολογία 108]

6.  Οι δράσεις που ορίζονται στο παράρτημα Ι για την υλοποίηση του ειδικού στόχου που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο ε) είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση.

7.  Οι δράσεις που ορίζονται στο παράρτημα II για την υλοποίηση του ειδικού στόχου που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο στ) είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση.

Άρθρο 9

Επιλέξιμες οντότητες

1.  Επιπλέον των κριτηρίων που ορίζονται στο άρθρο 197 του δημοσιονομικού κανονισμού, εφαρμόζονται και τα κριτήρια επιλεξιμότητας των δαπανών που ορίζονται στις παραγράφους 2 έως 7 του παρόντος άρθρου.

2.  Εκτός από τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας που καθορίζονται στις παραγράφους 3 έως 7, οι ακόλουθες οντότητες είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του προγράμματος:

α)  νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε μία από τις ακόλουθες χώρες:

i)  κράτος μέλος ή υπερπόντια χώρα ή έδαφος συνδεδεμένα με αυτό·

ii)  τρίτη χώρα που συνδέεται με το πρόγραμμα σύμφωνα με το άρθρο 5·

β)  κάθε νομική οντότητα που έχει συσταθεί δυνάμει του δικαίου της Ένωσης ή κάθε διεθνής οργανισμός·

γ)  νομικές οντότητες εγκατεστημένες σε τρίτη χώρα, η οποία δεν είναι συνδεδεμένη με το πρόγραμμα είναι κατ’ εξαίρεση επιλέξιμες υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω δράση επιδιώκει στόχους της Ένωσης και οι δραστηριότητες εκτός της Ένωσης συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων που εκτελούνται στα εδάφη των κρατών μελών στα οποία εφαρμόζονται οι Συνθήκες.

3.  Οι Η Επιτροπή δύναται να επιτρέπει νομικές οντότητες που είναι εγκατεστημένες σε τρίτη χώρα μη συνδεδεμένη με το πρόγραμμα δύνανται να συμμετέχουν στις ακόλουθες δράσεις: [Τροπολογία 109]

α)  δράσεις για την εφαρμογή του ειδικού στόχου που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο β)·

β)  δράσεις για την υποστήριξη της προστασίας των καταναλωτών για την εφαρμογή του ειδικού στόχου που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο δ) σημείο i).

Οι οντότητες που συμμετέχουν στις δράσεις που αναφέρονται στα σημεία στοιχεία α) και β) δεν δικαιούνται να λάβουν οικονομικές συνεισφορές από την Ένωση, ιδίως όταν υπάρχει κίνδυνος μεταφοράς καινοτόμου τεχνολογίας, παρά μόνον εάν αυτό είναι απαραίτητο για το πρόγραμμα, ιδίως όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα και την πρόσβαση στις αγορές επιχειρήσεων της Ένωσης ή όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών που διαμένουν στην Ένωση. Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για τις οντότητες που έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα. [Τροπολογία 110]

4.  Για δράσεις υλοποίησης του ειδικού στόχου που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο γ) σημείο i) του παρόντος κανονισμού, οι οντότητες που αναφέρονται στα άρθρα 15 και 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 είναι επιλέξιμες.

5.  Για δράσεις που υποστηρίζουν την προστασία των καταναλωτών για την εφαρμογή του ειδικού στόχου που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο δ) σημείο i) και αφορούν το δίκτυο των ευρωπαϊκών κέντρων καταναλωτών, οι ακόλουθοι φορείς είναι επιλέξιμοι:

α)  φορέας που ορίζεται από κράτος μέλος ή τρίτη χώρα που αναφέρεται στο άρθρο 5 και αποτελεί μη κερδοσκοπικό φορέα επιλεγόμενο μέσω διαφανούς διαδικασίας.

β)  δημόσιος φορέας.

6.  Τρίτες χώρες είτε συνδεδεμένες είτε όχι με το πρόγραμμα είναι επιλέξιμες για τις ακόλουθες δράσεις εφαρμογής του ειδικού στόχου που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο ε):

α)  μέτρα προστασίας που λαμβάνονται σε περίπτωση άμεσης απειλής για την κατάσταση της υγείας στην Ένωση λόγω της εμφάνισης ή της εξέλιξης, στο έδαφος τρίτης χώρας ή κράτους μέλους, μίας από τα νοσήματα των ζώων και τις ζωοανθρωπονόσους που απαριθμούνται στο παράρτημα III ή επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών που απαριθμούνται στο πρόγραμμα εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 16·

β)  μέτρα προστασίας ή άλλες συναφείς δραστηριότητες, που αναλαμβάνονται προς στήριξη της φυτοϋγειονομικής κατάστασης της Ένωσης.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 20 για την τροποποίηση του παραρτήματος III, όταν είναι αναγκαίο να ληφθούν υπόψη καταστάσεις που προκύπτουν από νοσήματα ζώων που έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην παραγωγή ή στο εμπόριο ζωικού κεφαλαίου, την ανάπτυξη ζωοανθρωπονόσων που αποτελούν απειλή για τον άνθρωπο ή νέες επιστημονικές ή επιδημιολογικές εξελίξεις, καθώς και νοσήματα ζώων που είναι πιθανόν να αποτελούν νέα απειλή για την Ένωση.

Εκτός από την περίπτωση των νοσημάτων ζώων και επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην Ένωση, καταρχήν, μη συνδεδεμένες χώρες θα πρέπει να διαθέτουν τους αναγκαίους πόρους για τη συμμετοχή τους στις ενέργειες που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β).

7.  Για δράσεις υλοποίησης του ειδικού στόχου που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο στ) του παρόντος κανονισμού, οι ακόλουθες νομικές οντότητες είναι επιλέξιμες:

α)  εθνικές στατιστικές υπηρεσίες και άλλες εθνικές αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009·

β)  σχετικά με τις δράσεις στήριξης συνεργατικών δικτύων, άλλοι οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα των στατιστικών που δεν είναι οι αρχές που αναφέρονται στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου·

γ)  μη κερδοσκοπικές οντότητες, που είναι ανεξάρτητες από βιομηχανικά, εμπορικά και επιχειρηματικά ή άλλα αντικρουόμενα συμφέροντα και έχουν ως πρωταρχικούς στόχους και δραστηριότητές τους την προώθηση και την υποστήριξη της εφαρμογής του κώδικα ορθής πρακτικής ευρωπαϊκών στατιστικών που αναφέρεται στο άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 και την εφαρμογή νέων μεθόδων παραγωγής ευρωπαϊκών στατιστικών με σκοπό τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της ποιότητας στο επίπεδο της Ένωσης.

Άρθρο 10

Καθορισμένοι δικαιούχοι

Στις ακόλουθες οντότητες μπορεί να χορηγείται επιχορήγηση χωρίς πρόσκληση υποβολής προτάσεων:

α)  για δράσεις στον τομέα της εποπτείας της αγοράς για την εφαρμογή του ειδικού στόχου που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο ii) του παρόντος κανονισμού, οι αρχές εποπτείας της αγοράς των κρατών μελών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 και στο άρθρο 11 της [Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων και διαδικασιών για τη συμμόρφωση και την επιβολή της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης για τα προϊόντα](57)· [Τροπολογία 111]

β)  για δράσεις στον τομέα της διαπίστευσης και της εποπτείας της αγοράς για την εφαρμογή του ειδικού στόχου που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο i) του παρόντος κανονισμού, ο φορέας που αναγνωρίζεται βάσει του άρθρου 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008, με σκοπό τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008· [Τροπολογία 112]

γ)  για δράσεις υλοποίησης του ειδικού στόχου που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο γ) σημείο i) του παρόντος κανονισμού, είναι επιλέξιμες οι οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012·

δ)  για δράσεις υλοποίησης του ειδικού στόχου που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο γ) σημείο ii), η Ευρωπαϊκή Συμβουλευτική Ομάδα για θέματα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΕΣΟΧΠ), το Ίδρυμα Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) και το Συμβούλιο Εποπτείας Δημοσίου Συμφέροντος (PIOB)·

ε)  για δράσεις υλοποίησης του ειδικού στόχου που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο δ) σημείο i) όσον αφορά την εκπροσώπηση των συμφερόντων των καταναλωτών σε επίπεδο Ένωσης, το Bureau Européen des Unions de Consommateurs (BEUC) και η Ευρωπαϊκή Ένωση για τον Συντονισμό της Εκπροσώπησης των Καταναλωτών στην Τυποποίηση (ANEC), εφόσον δεν έχουν συγκρουόμενα συμφέροντα και εκπροσωπούν μέσω των μελών τους τα συμφέροντα των καταναλωτών τουλάχιστον στα δύο τρίτα των κρατών μελών·

στ)  για δράσεις υλοποίησης του ειδικού στόχου που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο δ) σημείο ii), η Finance Watch και η Better Finance, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις, πρέπει να αξιολογούνται σε ετήσια βάση:

i)  οι οντότητες παραμένουν μη κυβερνητικές, μη κερδοσκοπικές και ανεξάρτητες από βιομηχανικά, εμπορικά ή επιχειρηματικά συμφέροντα·

ii)  δεν έχουν συγκρουόμενα συμφέροντα και εκπροσωπούν μέσω των μελών τους τα συμφέροντα των καταναλωτών και άλλων τελικών χρηστών της Ένωσης στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών·

ζ)  για δράσεις υλοποίησης του ειδικού στόχου που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο ε) του παρόντος κανονισμού·

i)  οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και οι συνδεδεμένες με αυτά οντότητες, τα εργαστήρια αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κέντρα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναφέρονται στα άρθρα 92, 95 και 97 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(58), καθώς και διεθνείς οργανισμοί·

ii)  μόνο στην περίπτωση των δράσεων που περιγράφονται στο άρθρο 9 παράγραφος 6 στοιχεία α) και β) του παρόντος κανονισμού, τρίτες χώρες, είτε είναι συνδεδεμένες είτε όχι με το πρόγραμμα·

η)  για δράσεις υλοποίησης του ειδικού στόχου που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο στ) του παρόντος κανονισμού, οι εθνικές στατιστικές υπηρεσίες και οι λοιπές εθνικές αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 223/2009 είναι επιλέξιμες.

Όσον αφορά το στοιχείο ε) του πρώτου εδαφίου του παρόντος άρθρου, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 20, για την προσαρμογή του καταλόγου των οντοτήτων στις οποίες δύναται να χορηγηθεί επιχορήγηση βάσει του προγράμματος, για δράσεις για την υλοποίηση του ειδικού στόχου που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο δ) σημείο i). [Τροπολογία 113]

Άρθρο 11

Κριτήρια επιλογής και ανάθεσης

Η/Οι επιτροπή/-ές αξιολόγησης για δράσεις υλοποίησης του/των ειδικού/-ών στόχου/-ων που αναφέρεται/-ονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 μπορεί να αποτελείται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες. Το έργο της επιτροπής/των επιτροπών αξιολόγησης βασίζεται στις αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης. [Τροπολογία 114]

Άρθρο 12

Κανόνες συγχρηματοδότησης

1.  Για δράσεις υλοποίησης του ειδικού στόχου που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο ii) του παρόντος κανονισμού με αναφορά στις αρχές εποπτείας της αγοράς των κρατών μελών και των τρίτων χωρών που συνδέονται με το πρόγραμμα και με αναφορά σε ενωσιακές εγκαταστάσεις δοκιμών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 20 της [Πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων και διαδικασιών για τη συμμόρφωση και την επιβολή της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης για τα προϊόντα], το πρόγραμμα μπορεί να χρηματοδοτήσει έως και το 100 % των επιλέξιμων δαπανών μιας δράσης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζεται η αρχή της συγχρηματοδότησης, όπως ορίζεται στον δημοσιονομικό κανονισμό. [Τροπολογία 115]

2.  Για επιχορηγήσεις που χορηγούνται στο Συμβούλιο Εποπτείας Δημοσίου Συμφέροντος (PIOB) για την υλοποίηση του ειδικού στόχου που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο γ) σημείο ii), αν η χρηματοδότηση από τη Διεθνή Ομοσπονδία Λογιστών (IFAC) σε ένα δεδομένο έτος υπερβεί τα δύο τρίτα της συνολικής ετήσιας χρηματοδότησης, η ετήσια συνεισφορά για το συγκεκριμένο οικονομικό έτος πρέπει να περιορίζεται σε ένα ανώτατο ποσό που καθορίζεται στο πρόγραμμα εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 16.

3.  Για δράσεις υλοποίησης του ειδικού στόχου που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο ε) του παρόντος κανονισμού, το πρόγραμμα μπορεί να χρηματοδοτήσει έως και το 100 % των επιλέξιμων δαπανών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζεται η αρχή της συγχρηματοδότησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 190 του δημοσιονομικού κανονισμού.

4.  Για δράσεις υλοποίησης του ειδικού στόχου που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο στ) του παρόντος κανονισμού, το πρόγραμμα μπορεί να χρηματοδοτήσει έως και το 95 % των επιλέξιμων δαπανών των δράσεων που υποστηρίζουν συνεργατικά δίκτυα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 223/2009.

Άρθρο 13

Επιλέξιμες δαπάνες

Εκτός από τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 186 του δημοσιονομικού κανονισμού, τα ακόλουθα κριτήρια κόστους-επιλεξιμότητας ισχύουν για δράσεις υλοποίησης του ειδικού στόχου που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο ε) του παρόντος κανονισμού:

α)  Όπως αναφέρεται στο άρθρο 193 παράγραφος 2 στοιχείο β) του δημοσιονομικού κανονισμού, οι δαπάνες είναι επιλέξιμες πριν από την ημερομηνία έναρξης της δράσης·

β)  οι δαπάνες αυτές μπορεί να είναι επίσης επιλέξιμες ως αποτέλεσμα της λήψης μέτρων σε σχέση με την υποψία εκδήλωσης νόσου ή την παρουσία ενός επιβλαβούς οργανισμού υπό τον όρο ότι η εκδήλωση ή η παρουσία επιβεβαιώνεται στη συνέχεια.

Οι δαπάνες που αναφέρονται στο στοιχείο α) του πρώτου εδαφίου είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία της κοινοποίησης της εκδήλωσης της νόσου ή της παρουσίας του επιβλαβούς οργανισμού στην Επιτροπή.

Άρθρο 14

Σωρευτική, συμπληρωματική και συνδυασμένη χρηματοδότηση

1.  Μια δράση που έχει λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά από κάποιο άλλο ενωσιακό πρόγραμμα μπορεί επίσης να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά δυνάμει του προγράμματος, με την προϋπόθεση ότι οι δύο συνεισφορές δεν καλύπτουν τις ίδιες δαπάνες. Εφαρμόζονται οι κανόνες κάθε συνεισφέροντος προγράμματος της Ένωσης για την αντίστοιχη συνεισφορά τους στη δράση. Η σωρευτική χρηματοδότηση δεν υπερβαίνει τις συνολικές επιλέξιμες δαπάνες της δράσης και η υποστήριξη από τα διάφορα προγράμματα της Ένωσης μπορεί να υπολογίζεται κατ’ αναλογία, σύμφωνα με τα έγγραφα που καθορίζουν τους όρους της στήριξης.

2.  Δράσεις που λαμβάνουν πιστοποίηση Σφραγίδας Αριστείας ή οι οποίες πληρούν τις ακόλουθες σωρευτικές, συγκριτικές προϋποθέσεις:

α)  αξιολογήθηκαν στο πλαίσιο πρόσκλησης υποβολής προτάσεων δυνάμει του προγράμματος·

β)  συμμορφώνονται με τις ελάχιστες ποιοτικές απαιτήσεις της εν λόγω πρόσκλησης υποβολής προτάσεων·

γ)  δεν είναι δυνατόν να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της εν λόγω πρόσκλησης υποβολής προτάσεων λόγω δημοσιονομικών περιορισμών·

μπορούν να λάβουν στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ ή το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου [67] του κανονισμού (ΕΕ) XX [κανονισμός για τις κοινές διατάξεις] και το άρθρο [8] ή του κανονισμού (ΕΕ) XX [χρηματοδότηση, διαχείριση και παρακολούθηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής], ή τον κανονισμό (ΕΕ) XX [θέσπιση του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη»] ιδίως τον στόχο για τις προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες, υπό τον όρο ότι οι εν λόγω δράσεις συνάδουν με τους στόχους του σχετικού προγράμματος. Εφαρμόζονται οι κανόνες του Ταμείου που παρέχει υποστήριξη. [Τροπολογία 116]

3.  Μια πράξη μπορεί να λαμβάνει υποστήριξη από ένα ή περισσότερα προγράμματα της Ένωσης. Στις περιπτώσεις αυτές, οι δαπάνες που δηλώνονται σε μια αίτηση πληρωμής δεν δηλώνονται σε αίτηση πληρωμής για κάποιο άλλο πρόγραμμα.

4.  Το ποσό των δαπανών που περιέχεται σε αίτηση πληρωμής μπορεί να υπολογίζεται κατ’ αναλογία για κάθε σχετικό/-ά πρόγραμμα/-τα, σύμφωνα με το έγγραφο που ορίζει τους όρους στήριξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Άρθρο 15

Συνδυαστικές πράξεις

Οι συνδυαστικές πράξεις που αποφασίζονται στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος εκτελούνται σύμφωνα με τον [κανονισμό InvestEU] και τον τίτλο Χ του δημοσιονομικού κανονισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 16

Εφαρμογή του προγράμματος

1.  Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω του/των προγράμματος/-άτων εργασίας που αναφέρεται/-ονται στο Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 20 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού προκειμένου να εγκρίνει πρόγραμμα ή προγράμματα εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 110 του δημοσιονομικού κανονισμού. Τα προγράμματα εργασίας είναι ετήσια ή πολυετή και καθορίζουν ιδίως τους επιδιωκόμενους στόχους, τα αναμενόμενα αποτελέσματα, τη μέθοδο υλοποίησης και το συνολικό ποσό του σχεδίου χρηματοδότησης. Ορίζουν επίσης λεπτομερώς την περιγραφή των δράσεων που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν, ένδειξη του ποσού που δεσμεύεται για κάθε δράση καθώς και ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής. Τα προγράμματα εργασίας καθορίζουν, κατά περίπτωση, το συνολικό ποσό που προορίζεται για τις συνδυαστικές πράξεις. [Τροπολογία 117]

2.  Προγράμματα εργασίας για την εφαρμογή του ειδικού στόχου Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 20 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού μέσω της έγκρισης προγραμμάτων εργασίας σύμφωνα με τον ειδικό στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο ε) του παραρτήματος I, όπως ορίζεται στο παράρτημα I, εγκρίνονται από την Επιτροπή με εκτελεστικές πράξεις. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2. [Τροπολογία 118]

3.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, οι δράσεις που αναφέρονται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού για την υλοποίηση του ειδικού στόχου που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο στ) του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009.

Άρθρο 17

Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων

1.  Στο παράρτημα IV παρατίθενται οι δείκτες για την κατάρτιση εκθέσεων σχετικά με την πρόοδο της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του προγράμματος ως προς την επίτευξη των ειδικών στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2. [Τροπολογία 119]

2.  Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική αξιολόγηση της προόδου του προγράμματος ως προς την επίτευξη των στόχων του, η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 20 ανατίθεται στην Επιτροπή όσον αφορά την αναθεώρηση ή τη συμπλήρωση των δεικτών στο παράρτημα IV για τη μέτρηση της επίτευξης των ειδικών στόχων, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο, και τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με διατάξεις για τον καθορισμό ενός πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης.

3.  Το σύστημα υποβολής εκθέσεων για τις επιδόσεις εξασφαλίζει ότι τα στοιχεία με τα οποία παρακολουθούνται η εκτέλεση του προγράμματος και τα αποτελέσματα συλλέγονται κατά τρόπο αποδοτικό, αποτελεσματικό και έγκαιρο. Για τον σκοπό αυτό, επιβάλλονται αναλογικές απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων σχετικά με τους αποδέκτες των κονδυλίων της Ένωσης και, ανάλογα με την περίπτωση, τα κράτη μέλη.

Άρθρο 18

Αξιολόγηση

1.  Οι αξιολογήσεις διενεργούνται εγκαίρως ώστε να τροφοδοτούν με στοιχεία τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

2.  Η Το αργότερο ... [τέσσερα έτη μετά την έναρξη της εκτέλεσης του προγράμματος], η Επιτροπή καταρτίζει ενδιάμεση αξιολόγηση έκθεση αξιολόγησης του προγράμματος διενεργείται όταν υπάρχουν διαθέσιμες επαρκείς πληροφορίες για την εκτέλεση του προγράμματος, αλλά το αργότερο τέσσερα έτη από την έναρξη της εκτέλεσης του προγράμματος σχετικά με την επίτευξη των στόχων των δράσεων που υποστηρίζονται βάσει αυτού, σχετικά με τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο, την αποδοτικότητα της χρήσης των πόρων και την ενωσιακή προστιθέμενη αξία του. [Τροπολογία 120]

3.  Σε σχέση με δράσεις υλοποίησης του ειδικού στόχου που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο γ) σημείο ii), η Επιτροπή εκπονεί ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες του Ιδρύματος Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, του PIOB και της EFRAG. Η Επιτροπή διαβιβάζει την έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

4.  Σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009, η Επιτροπή ζητά τη γνώμη της επιτροπής του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος για το τμήμα των αξιολογήσεων που αφορά δράσεις υλοποίησης του ειδικού στόχου που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο στ) του παρόντος κανονισμού, πριν από την έγκριση και την υποβολή τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

5.  Αφού ολοκληρωθεί η εκτέλεση Το αργότερο ... [τρία έτη μετά το τέλος της εκτέλεσης του προγράμματος], αλλά το αργότερο τέσσερα έτη ύστερα από τη λήξη της περιόδου που καθορίζεται στο άρθρο 1, η Επιτροπή προβαίνει σε τελική αξιολόγηση του προγράμματος η Επιτροπή εκπονεί τελική έκθεση αξιολόγησης σχετικά με τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο του προγράμματος, τα αποτελέσματα και τη βιωσιμότητα των δράσεων και τις συνέργειες μεταξύ των διαφόρων προγραμμάτων εργασίας. [Τροπολογία 121]

6.  Η Επιτροπή ανακοινώνει τα συμπεράσματα των αξιολογήσεων, μαζί με τις παρατηρήσεις της υποβάλλει τις εκθέσεις αξιολόγησης που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 5, μαζί με τα συμπεράσματά της, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, και τις καθιστά διαθέσιμες στο κοινό. Εάν χρειάζεται, οι εκθέσεις συνοδεύονται από προτάσεις τροποποιήσεων του προγράμματος. [Τροπολογία 122]

Άρθρο 19

Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης

Όταν μια τρίτη χώρα συμμετέχει στο πρόγραμμα με απόφαση στο πλαίσιο διεθνούς συμφωνίας ή δυνάμει οποιασδήποτε άλλης νομικής πράξης, η τρίτη χώρα χορηγεί τα αναγκαία δικαιώματα και την πρόσβαση που απαιτείται στον αρμόδιο διατάκτη, στην Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ώστε να μπορούν να ασκήσουν πλήρως τις αρμοδιότητές τους. Στην περίπτωση της OLAF, προβλέπεται το δικαίωμα διενέργειας ερευνών, εκτός των άλλων και με επιτόπιους ελέγχους και επιθεωρήσεις, που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ, Euratom) αριθ. 883/2013 σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την OLAF.

Άρθρο 20

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.  Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή με την επιφύλαξη των όρων του παρόντος άρθρου.

2.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στα άρθρα 8 παράγραφος 3β, 9, 10, 16 και 17 ανατίθεται στην Επιτροπή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2028. [Τροπολογία 123]

3.  Η ανάθεση αρμοδιότητας που προβλέπεται στα άρθρα 8 παράγραφος 3β, 9, 10, 16 και 17 μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σʼ αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ήδη ισχύουν. [Τροπολογία 124]

4.  Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζονται από κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

5.  Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει των άρθρων 8 παράγραφος 3β, 9, 10, 16 και 17 τίθεται σε ισχύ, αν δεν έχουν προβληθεί αντιρρήσεις από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο, εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου. [Τροπολογία 125]

Άρθρο 21

Διαδικασία επιτροπής

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από τη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, που συστάθηκε με το άρθρο 58 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(59). Η επιτροπή αυτή είναι επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(60). [Τροπολογία 126]

2.  Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Σε περίπτωση που η γνωμοδότηση της επιτροπής πρέπει να ληφθεί μέσω γραπτής διαδικασίας, η εν λόγω διαδικασία περατώνεται χωρίς αποτέλεσμα, όταν, εντός της προθεσμίας για την παροχή της γνωμοδότησης, ο πρόεδρος της επιτροπής λάβει σχετική απόφαση ή μια απλή πλειοψηφία των μελών της επιτροπής υποβάλλει σχετικό αίτημα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 22

Πληροφόρηση, επικοινωνία και δημοσιότητα

1.  Οι αποδέκτες της ενωσιακής χρηματοδότησης μνημονεύουν ρητώς την προέλευση της χρηματοδότησης και εξασφαλίζουν τη διαφάνεια και την προβολή της (ιδίως κατά την προώθηση των δράσεων και των αποτελεσμάτων τους), παρέχοντας συνεκτική, αποτελεσματική και αναλογική στοχευμένη πληροφόρηση σε πολλαπλά ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης και του κοινού. [Τροπολογία 127]

2.  Η Επιτροπή προβαίνει σε ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας για το πρόγραμμα, κατά τρόπο φιλικό προς τον χρήστη, προκειμένου να αυξήσει την ευαισθητοποίηση μεταξύ των καταναλωτών, των πολιτών, των επιχειρήσεων, ιδίως των μικρών και μεσαίων, και της δημόσιας διοίκησης σχετικά με τους πόρους που παρέχονται μέσω των χρηματοδοτικών μέσων του παρόντος κανονισμού, καθώς και για τις δράσεις και τα αποτελέσματά του. Οι χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται στο πρόγραμμα συμβάλλουν επίσης στην εταιρική προβολή των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, στον βαθμό που αυτές είναι συναφείς με τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3. [Τροπολογία 128]

3.  Η Επιτροπή (EUROSTAT) εκτελεί τις δραστηριότητες ενημέρωσης και επικοινωνίας σχετικά με την υλοποίηση του ειδικού στόχου που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο στ), τις δράσεις και τα αποτελέσματά του, όταν αφορούν τη συλλογή δεδομένων, την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διάδοση των ευρωπαϊκών στατιστικών, σύμφωνα με τις στατιστικές αρχές που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009. [Τροπολογία 129]

Άρθρο 23

Κατάργηση

Οι κανονισμοί (ΕΕ) αριθ. 99/2013, (ΕΕ) αριθ. 1287/2013, (ΕΕ) 254/2014, (ΕΕ) 258/2014, (ΕΕ) αριθ. 652/2014 και (ΕΕ) αριθ. 2017/826 θα πρέπει καταργηθούν με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Άρθρο 24

Μεταβατικές διατάξεις

1.  Ο παρών κανονισμός δεν επηρεάζει τη συνέχιση ή την τροποποίηση των σχετικών δράσεων, μέχρι το κλείσιμό τους, δυνάμει των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 99/2013, (ΕΕ) αριθ. 1287/2013, (ΕΕ) αριθ. 254/2014, (ΕΕ) αριθ. 258/2014, (ΕΕ) αριθ. 652/2014 και (ΕΕ) 2017/826, οι οποίοι εξακολουθούν να εφαρμόζονται για τις σχετικές δράσεις μέχρι το κλείσιμό τους.

2.  Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για το πρόγραμμα μπορεί επίσης να καλύπτει τις δαπάνες τεχνικής και διοικητικής βοήθειας που είναι αναγκαίες για την εξασφάλιση της ομαλής μετάβασης μεταξύ του προγράμματος και των μέτρων που είχαν εγκριθεί στο πλαίσιο προηγούμενων προγραμμάτων που θεσπίστηκαν με πράξεις που παρατίθενται στην παράγραφο 1.

3.  Εάν χρειαστεί, μπορούν να εγγραφούν στον προϋπολογισμό πιστώσεις για την περίοδο μετά το 2027 με σκοπό την κάλυψη των δαπανών που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 3, έτσι ώστε να καταστεί εφικτή η διαχείριση των δράσεων που δεν έχουν ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.

Άρθρο 25

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Επιλέξιμες δράσεις για την εφαρμογή του ειδικού στόχου που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο ε)·

Οι ακόλουθες δράσεις – η εφαρμογή των οποίων θα γίνει μέσω επιχορηγήσεων και δημόσιων συμβάσεων – για την υλοποίηση του ειδικού στόχου που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο ε) είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση:

1.  Κτηνιατρικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα έκτακτης ανάγκης

1.1.  Κτηνιατρικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα έκτακτης ανάγκης που λαμβάνονται κατόπιν επιβεβαίωσης της εκδήλωσης ενός από τα νοσήματα των ζώων και μιας από τις ζωοανθρωπονόσους που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ ή κατόπιν επιβεβαίωσης της παρουσίας ενός ή περισσοτέρων επιβλαβών οργανισμών ή σε περίπτωση άμεσης απειλής για την κατάσταση της υγείας του ανθρώπου, των ζώων ή των φυτών στην Ένωση.

Τα μέτρα που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο εφαρμόζονται άμεσα και η εφαρμογή τους συμμορφώνεται με τις διατάξεις που ορίζονται στη σχετική νομοθεσία της Ένωσης.

1.2.  Όσον αφορά τα φυτοϋγειονομικά μέτρα έκτακτης ανάγκης, τα ακόλουθα μέτρα που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση του πρώτου κρούσματος επιβλαβών οργανισμών σε συγκεκριμένη περιοχή:

α)  μέτρα για την πρόληψη, τον περιορισμό και/ή την εκρίζωση επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας στην Ένωση, που λαμβάνονται από αρμόδια αρχή κράτους μέλους σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(61) ή σύμφωνα με τα μέτρα που ελήφθησαν στο επίπεδο της Ένωσης βάσει του άρθρου 28 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού· [Τροπολογία 130]

β)  μέτρα για την πρόληψη, τον περιορισμό και/ή την εκρίζωση επιβλαβούς οργανισμού, ο οποίος δεν απαριθμείται ως επιβλαβής οργανισμός καραντίνας στην Ένωση, και τα οποία λαμβάνονται από αρμόδια αρχή κράτους μέλους σύμφωνα με το άρθρο 29 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 όσον αφορά επιβλαβή οργανισμό ο οποίος μπορεί να χαρακτηριστεί ως επιβλαβής οργανισμός καραντίνας στην Ένωση σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο ή στο άρθρο 30 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού· [Τροπολογία 131]

γ)  πρόσθετα μέτρα προστασίας από την εξάπλωση επιβλαβούς οργανισμού κατά του οποίου έχουν ληφθεί μέτρα από την Ένωση σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 1 και το άρθρο 30 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/2031, διαφορετικά από τα μέτρα εκρίζωσης που αναφέρονται στο στοιχείο α) του παρόντος σημείου και τα μέτρα αναχαίτισης που αναφέρονται στο στοιχείο β) στα στοιχεία α) και β) του παρόντος σημείου, όταν τα μέτρα αυτά είναι ουσιαστικής σημασίας για την προστασία της Ένωσης από την περαιτέρω εξάπλωση του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού, περιορίζοντας όπου είναι απαραίτητο την ελεύθερη κυκλοφορία των μεταφορέων στα γειτονικά κράτη μέλη· [Τροπολογία 132]

γα)  μέτρα για την εξάλειψη επιβλαβούς οργανισμού που έχει εμφανιστεί ξαφνικά, ακόμη και αν δεν θεωρείται επιβλαβής οργανισμός καραντίνας στην Ένωση, αλλά το αποτέλεσμα ακραίων κλιματικών φαινομένων ή της κλιματικής αλλαγής σε ένα κράτος μέλος. [Τροπολογία 133]

1.3.  Μπορεί επίσης να προβλέπεται χρηματοδότηση της Ένωσης για τα ακόλουθα μέτρα:

1.3.1.  Τα μέτρα προστασίας που λαμβάνονται σε περίπτωση άμεσης απειλής για την κατάσταση της υγείας στην Ένωση λόγω της εκδήλωσης ή της εξέλιξης, στο έδαφος τρίτης χώρας, κράτους μέλους ή ΥΧΕ, ενός από τα νοσήματα των ζώων και τις ζωοανθρωπονόσους που απαριθμούνται στο παράρτημα IΙΙ, καθώς και τα μέτρα προστασίας, ή άλλες συναφείς δραστηριότητες, που αναλαμβάνονται προς στήριξη της φυτοϋγειονομικής κατάστασης της Ένωσης.

1.3.2.  Τα μέτρα που αναφέρονται στο παρόν παράρτημα και εφαρμόζονται από δύο ή περισσότερα κράτη μέλη που συνεργάζονται στενά για τον έλεγχο της επιδημίας.

1.3.3.  Η δημιουργία αποθεμάτων βιολογικών προϊόντων που προορίζονται για τον έλεγχο των νοσημάτων των ζώων και των ζωοανθρωπονόσων που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ, όταν η Επιτροπή, κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους, κρίνει ότι είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν τα εν λόγω αποθέματα στο εν λόγω κράτος μέλος.

1.3.4.  Η δημιουργία αποθεμάτων βιολογικών προϊόντων ή η απόκτηση δόσεων εμβολίων αν η εκδήλωση ή η εξέλιξη, σε τρίτη χώρα ή σε κράτος μέλος, ενός από τα νοσήματα των ζώων ή μιας από τις ζωοανθρωπονόσους που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ ενδέχεται να συνιστά απειλή για την Ένωση.

1.3.4α.  Σε περίπτωση υποψιών εμφάνισης ζωικών ασθενειών ή/και επιβλαβών οργανισμών, οι έλεγχοι και η παρακολούθηση θα πρέπει να εντατικοποιούνται σε ολόκληρη την ΕΕ εντός της Ένωσης και στα εξωτερικά της σύνορα. [Τροπολογία 134]

1.3.4β.   Μέτρα για την παρακολούθηση της εμφάνισης γνωστών και επί του παρόντος άγνωστων επιβλαβών οργανισμών και ασθενειών. [Τροπολογία 135]

2.  Ετήσια και πολυετή κτηνιατρικά και φυτοϋγειονομικά προγράμματα

2.1.  Τα ετήσια και πολυετή κτηνιατρικά και φυτοϋγειονομικά προγράμματα για την πρόληψη, την εκρίζωση, τον έλεγχο και την επιτήρηση των νοσημάτων των ζώων και των ζωοανθρωπονόσων που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ και των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών πρέπει να εφαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία της Ένωσης. [Τροπολογία 136]

Οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας για τη χρηματοδότηση των δράσεων ορίζονται στο πρόγραμμα εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 16.

Τα προγράμματα υποβάλλονται στην Επιτροπή έως τις 31 Μαΐου του έτους που προηγείται της προγραμματισμένης περιόδου υλοποίησης.

Μετά την υποβολή των ενδιάμεσων οικονομικών εκθέσεων από τους δικαιούχους, η Επιτροπή δύναται, αν χρειαστεί, να τροποποιήσει τις συμφωνίες επιχορήγησης για το σύνολο της περιόδου επιλεξιμότητας.

Τα προγράμματα αυτά θα πρέπει να αποτυπώνουν τη νέα πραγματικότητα που προκαλείται από την κλιματική αλλαγή και την πολυμορφία της σε ευρωπαϊκό επίπεδο· θα πρέπει επίσης να συμβάλλουν στην πρόληψη της διάβρωσης της ευρωπαϊκής βιοποικιλότητας. [Τροπολογία 137]

2.2.  Αν η εκδήλωση ή η εξέλιξη κάποιου από τα νοσήματα των ζώων ή κάποιας από τις ζωοανθρωπονόσους που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ είναι πιθανό να απειλήσει την κατάσταση της υγείας στην Ένωση και, προκειμένου να προστατευθεί η Ένωση από την εισαγωγή ενός από τα εν λόγω νοσήματα των ζώων ή μιας τις εν λόγω ζωοανθρωπονόσους ή εάν τα μέτρα προστασίας κρίνονται απαραίτητα για τη στήριξη της φυτοϋγειονομικής κατάστασης της Ένωσης, τα κράτη μέλη μπορούν να περιλαμβάνουν στα εθνικά τους προγράμματα μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν σε εδάφη τρίτων χωρών σε συνεργασία με τις αρχές των χωρών αυτών. Υπό τις ίδιες περιστάσεις και για τον ίδιο στόχο, η χρηματοδότηση της Ένωσης μπορεί να χορηγηθεί απευθείας στις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών.

2.3.  Όσον αφορά τα φυτοϋγειονομικά προγράμματα, μπορεί να χορηγείται ενωσιακή χρηματοδότηση στα κράτη μέλη για τα ακόλουθα μέτρα:

α)  επισκοπήσεις, για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, που έχουν σκοπό να ελέγξουν τουλάχιστον την παρουσία τυχόν επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας στην Ένωση, και τα σημεία ή συμπτώματα τυχόν επιβλαβούς οργανισμού που υπόκειται στα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 29 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 ή σε μέτρα που ελήφθησαν σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού·

β)  επισκοπήσεις, για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, που ελέγχουν κατ’ ελάχιστο την παρουσία τυχόν επιβλαβών οργανισμών, με εξαίρεση τους επιβλαβείς οργανισμούς που αναφέρονται στο στοιχείο α), οι οποίοι ενδέχεται να αποτελούν αναδυόμενο κίνδυνο για την Ένωση, και η εισαγωγή ή η εξάπλωση των οποίων μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις για τη γεωργία ή τα δάση της Ένωσης·

γ)  μέτρα για την πρόληψη, τον περιορισμό ή την εκρίζωση επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας στην Ένωση, που λαμβάνονται από αρμόδια αρχή κράτους μέλους σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 ή σύμφωνα με τα μέτρα που ελήφθησαν στο επίπεδο της Ένωσης βάσει του άρθρου 28 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού· [Τροπολογία 138]

δ)  μέτρα για την πρόληψη, τον περιορισμό ή την εκρίζωση επιβλαβούς οργανισμού, ο οποίος δεν απαριθμείται ως επιβλαβής οργανισμός καραντίνας στην Ένωση, και τα οποία λαμβάνονται από αρμόδια αρχή κράτους μέλους σύμφωνα με το άρθρο 29 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 όσον αφορά επιβλαβή οργανισμό ο οποίος μπορεί να χαρακτηριστεί ως επιβλαβής οργανισμός καραντίνας στην Ένωση σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο ή στο άρθρο 30 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού· [Τροπολογία 139]

ε)  πρόσθετα μέτρα προστασίας από την εξάπλωση επιβλαβούς οργανισμού κατά του οποίου έχουν ληφθεί μέτρα από την Ένωση σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 1 και το άρθρο 30 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031, διαφορετικά από τα μέτρα εκρίζωσης που αναφέρονται στο στοιχείο γ) του παρόντος σημείου και τα μέτρα αναχαίτισης που αναφέρονται στο στοιχείο δ) στα στοιχεία γ) και δ) του παρόντος σημείου, όταν τα μέτρα αυτά είναι ουσιαστικής σημασίας για την προστασία της Ένωσης από την περαιτέρω εξάπλωση του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού· [Τροπολογία 140]

στ)  μέτρα για την αναχαίτιση επιβλαβούς οργανισμού κατά του οποίου έχουν ληφθεί μέτρα αναχαίτισης από την Ένωση, σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 ή το άρθρο 30 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού, σε μολυσμένη περιοχή από την οποία ο εν λόγω επιβλαβής οργανισμός δεν μπορεί να εκριζωθεί, όταν τα μέτρα αυτά είναι ουσιαστικής σημασίας για την προστασία της Ένωσης από την περαιτέρω εξάπλωση του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού.

Το πρόγραμμα εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 16 καθορίζει τον κατάλογο των επιβλαβών οργανισμών που πρέπει να καλύπτονται από τα εν λόγω μέτρα.

3.  Δραστηριότητες για την υποστήριξη της βελτίωσης της καλής μεταχείρισης των ζώων, συμπεριλαμβανομένων μέτρων που διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τα πρότυπα καλής μεταχείρισης των ζώων και την ιχνηλασιμότητα, μεταξύ άλλων κατά τη μεταφορά τους. [Τροπολογία 141]

4.  Εργαστήρια αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κέντρα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αναφέρονται στα άρθρα 92, 95 και 97 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625·

5.  Συντονισμένα προγράμματα ελέγχου και συλλογή πληροφοριών και στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 112 του κανονισμού (EΕ) 2017/625·

6.  Δραστηριότητες για την πρόληψη των απορριμάτων τροφίμων και την καταπολέμηση της απάτης όσον αφορά τα τρόφιμα.

7.  Δραστηριότητες για την υποστήριξη της βιώσιμης αγροοικολογικής παραγωγής, της βιώσιμης και κατανάλωσης τροφίμων, η οποία δεν βλάπτει το περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα, και την προώθηση των άμεσων πωλήσεων και των βραχειών αλυσίδων εφοδιασμού. [Τροπολογία 142]

8.  Βάσεις δεδομένων και ηλεκτρονικά συστήματα διαχείρισης πληροφοριών που απαιτούνται για την αποτελεσματική και αποδοτική εφαρμογή της νομοθεσίας όσον αφορά τον ειδικό στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο ε) και τα οποία έχουν αποδεδειγμένη προστιθέμενη αξία για το σύνολο της Ένωσης· χρήση νέων τεχνολογιών για τη βελτίωση της ιχνηλασιμότητας των προϊόντων, όπως για παράδειγμα χρήση κωδικών QR στη συσκευασία προϊόντων. [Τροπολογία 143]

9.  Η κατάρτιση του προσωπικού των αρμόδιων αρχών που είναι υπεύθυνες για τους επίσημους ελέγχους καθώς και άλλων μερών που εμπλέκονται στη διαχείριση και/ή την πρόληψη των νόσων των ζώων ή των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών, όπως αναφέρονται στο άρθρο 130 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625.

10.  Οδοιπορικά, έξοδα διαμονής και ημερήσιου επιδόματος στα οποία υποβάλλονται οι εμπειρογνώμονες των κρατών μελών στο πλαίσιο του διορισμού τους από την Επιτροπή για να επικουρούν τους εμπειρογνώμονές της, όπως προβλέπεται στο άρθρο 116 παράγραφος 4 και στο άρθρο 120 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625.

11.  Τεχνικές και επιστημονικές εργασίες, μεταξύ των οποίων μελέτες και δραστηριότητες συντονισμού, που είναι αναγκαίες για την πρόληψη της εμφάνισης νέων καθώς και άγνωστων παρασίτων και ασθενειών και για να εξασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας στους τομείς που σχετίζονται με τον ειδικό στόχο του άρθρου 2 παράγραφος 2 στοιχείο ε) και η προσαρμογή της εν λόγω νομοθεσίας στις επιστημονικές, τις τεχνολογικές και τις κοινωνιακές εξελίξεις. [Τροπολογία 144]

12.  Δραστηριότητες που διεξάγονται από τα κράτη μέλη ή από διεθνείς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται με σκοπό την επίτευξη του ειδικού στόχου που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο ε) σχετικά με την υποστήριξη της ανάπτυξης και της εφαρμογής κανόνων που σχετίζονται με τον εν λόγω στόχο.

13.  Τα έργα που καταρτίζονται από ένα ή περισσότερα κράτη μέλη με σκοπό να βελτιωθεί, μέσω της χρήσης καινοτόμων τεχνικών και πρωτοκόλλων, η αποτελεσματική υλοποίηση του ειδικού στόχου που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο ε).

14.  Υποστήριξη πρωτοβουλιών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που αναλαμβάνει η Ένωση και τα κράτη μέλη με σκοπό την εξασφάλιση βελτιωμένης, σύμφωνης με τους κανόνες και βιώσιμης παραγωγής και κατανάλωσης τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων για την πρόληψη των απορριμάτων τροφίμων και που συμβάλλει στην κυκλική οικονομία και την πρόληψη της απάτης σχετικά με τα τρόφιμα, στο πλαίσιο εφαρμογής των κανόνων στον τομέα του ειδικού στόχου που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο ε). [Τροπολογία 145]

15.  Μέτρα που λαμβάνονται για την προστασία της υγείας του ανθρώπου, των ζώων και των φυτών καθώς και της καλής μεταχείρισης των ζώων, τα οποία εφαρμόζονται σε ζώα, ζωικά προϊόντα, φυτά και φυτικά προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες στα σύνορα της Ένωσης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Επιλέξιμες δράσεις για την εφαρμογή του ειδικού στόχου που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο στ)

Η εφαρμογή των πολιτικών της Ένωσης απαιτεί υψηλής ποιότητας, συγκρίσιμες και αξιόπιστες στατιστικές πληροφορίες σχετικά με την οικονομική, κοινωνική, εδαφική και περιβαλλοντική κατάσταση στην Ένωση. Επιπλέον, οι ευρωπαϊκές στατιστικές επιτρέπουν στους Ευρωπαίους πολίτες να κατανοούν και να συμμετέχουν στα κοινά και τον δημοκρατικό διάλογο σχετικά με την παρούσα κατάσταση και το μέλλον της Ένωσης.

Σε συνδυασμό με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009 σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές, το πρόγραμμα καθορίζει το γενικό πλαίσιο για την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διάδοση των ευρωπαϊκών στατιστικών για τα έτη 2021-20127. Οι ευρωπαϊκές στατιστικές αναπτύσσονται, παράγονται και διαδίδονται στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις αρχές του κώδικα ορθής πρακτικής για τις ευρωπαϊκές στατιστικές αλλά και μέσω της στενής και συντονισμένης συνεργασίας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος (ΕΣΣ).

Οι ευρωπαϊκές στατιστικές που αναπτύσσονται, παράγονται και διαδίδονται στο εν λόγω πλαίσιο συμβάλλουν στην εφαρμογή των πολιτικών της Ένωσης, όπως ορίζονται στη ΣΛΕΕ και αποτυπώνονται λεπτομερέστερα στις στρατηγικές προτεραιότητες της Επιτροπής.

Για την υλοποίηση του ειδικού στόχου που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο στ) διεξάγονται οι ακόλουθες δράσεις:

Οικονομική και Νομισματική Ένωση, παγκοσμιοποίηση και εμπόριο

–  παροχή στατιστικών υψηλής ποιότητας για την υποστήριξη της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος, του προγράμματος στήριξης της μεταρρύθμισης και του ετήσιου κύκλου οικονομικής παρακολούθησης και καθοδήγησης της Ένωσης·

–  παροχή και, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, βελτίωση των κύριων ευρωπαϊκών οικονομικών δεικτών (ΚΕΟΔ)·

–  παροχή στατιστικών και μεθοδολογική καθοδήγηση σχετικά με τη στατιστική επεξεργασία όσον αφορά τα επενδυτικά και δημοσιονομικά μέσα που στηρίζουν την οικονομική σύγκλιση, τη δημοσιονομική σταθερότητα και τη δημιουργίας θέσεων εργασίας·

–  παροχή στατιστικών για τους σκοπούς των ιδίων πόρων και των αποδοχών και συντάξεων του προσωπικού της ΕΕ·

–  βελτίωση της μέτρησης των συναλλαγών στον τομέα των αγαθών και των υπηρεσιών, των άμεσων ξένων επενδύσεων, των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας και των επιπτώσεων της παγκοσμιοποίησης στις οικονομίες της Ένωσης. [Τροπολογία 146]

Ενιαία αγορά, καινοτομία και ψηφιακός μετασχηματισμός

–  παροχή υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας στατιστικών για την ενιαία αγορά, το σχέδιο δράσης για την ευρωπαϊκή άμυνα και βασικούς τομείς της καινοτομίας και της έρευνας·

–  παροχή περισσότερων και πιο επίκαιρων στατιστικών σχετικά με τη συνεργατική οικονομία και τις επιπτώσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού στους ευρωπαϊκούς επιχειρήσεις και πολίτες.

Κοινωνική διάσταση της Ευρώπης

–  παροχή υψηλής ποιότητας, επίκαιρων και αξιόπιστων στατιστικών για την υποστήριξη του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και της ενωσιακής πολιτικής για τις δεξιότητες, καθώς και συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά στατιστικών για την αγορά εργασίας, την απασχόληση, την εκπαίδευση και την κατάρτιση, το εισόδημα, τις συνθήκες διαβίωσης, τη φτώχεια, την ανισότητα, την κοινωνική προστασία, την αδήλωτη εργασία και τους δορυφορικούς λογαριασμούς για τις δεξιότητες· [Τροπολογία 147]

–  παροχή στατιστικών σχετικά με τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία·

–  εμπλουτισμός των στατιστικών για τη μετανάστευση, ιδίως όσον αφορά την κατάσταση και την ένταξη των μεταναστών, καθώς και τις εκπαιδευτικές ανάγκες και τα επίπεδα κατάρτισης των αιτούντων άσυλο·

–  ανάπτυξη εκσυγχρονισμένων προγραμμάτων μετά την απογραφή του πληθυσμού και των κατοικιών του 2021 καθώς και πληθυσμιακών στατιστικών·

–  παροχή πληθυσμιακών προβολών και ετήσια επικαιροποιήσή τους.

Βιώσιμη ανάπτυξη, φυσικοί πόροι και περιβάλλον

–  παρακολούθηση της προόδου για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ)·

–  περαιτέρω ανάπτυξη στατιστικών για την υποστήριξη της στρατηγικής ενέργειας, της κυκλικής οικονομίας και της στρατηγικής για τις πλαστικές ύλες·

–  παροχή βασικών περιβαλλοντικών στατιστικών και δεικτών, μεταξύ άλλων για τα απόβλητα, τα ύδατα, τη βιοποικιλότητα, τα δάση, τη χρήση και την κάλυψη γης, καθώς και στατιστικών που συνδέονται με το κλίμα και περιβαλλοντικών οικονομικών λογαριασμών·

–  παροχή στατιστικών για τις μεταφορές των επιβατών και τις εμπορευματικές μεταφορές για την υποστήριξη των πολιτικών της Ένωσης και

–  ανάπτυξη πρόσθετων δεικτών για την παρακολούθηση της διατροπικότητας και την αλλαγή του τρόπου διεξαγωγής των μεταφορών·

–  παροχή έγκαιρων και κατάλληλων στοιχείων για τις ανάγκες της κοινής γεωργικής πολιτικής, της κοινής αλιευτικής πολιτικής και των πολιτικών σχετικών με το περιβάλλον, την ασφάλεια των τροφίμων και την καλή μεταχείριση των ζώων.

Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή

–  παροχή έγκαιρων και ολοκληρωμένων στατιστικών δεικτών για τις περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένων των εξόχως απόκεντρων περιοχών της Ένωσης, τις πόλεις και τις αγροτικές περιοχές, έτσι ώστε να παρακολουθείται και να αξιολογείται η αποτελεσματικότητα των πολιτικών εδαφικής ανάπτυξης, αλλά και για να αξιολογούνται οι εδαφικές επιπτώσεις των τομεακών πολιτικών·

–  υποστήριξη της ανάπτυξης δεικτών για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας· και ανάπτυξη στατιστικών για την αστυνομία και την ασφάλεια·

–  αύξηση της χρήσης των γεωχωρικών δεδομένων· συστηματική και οριζόντια ενσωμάτωση της διαχείρισης γεωχωρικών δεδομένων στην παραγωγή στατιστικών.

Καλύτερη επικοινωνία των ευρωπαϊκών στατιστικών και προβολή της αξιοπιστίας τους για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο

–  συστηματική προβολή των ευρωπαϊκών στατιστικών που συνιστούν μια αξιόπιστη πηγή αποδεικτικών στοιχείων και διευκόλυνση της χρήσης τους από όσους επιθυμούν να επαληθεύσουν την ορθότητα πληροφοριών, τους ερευνητές και τις δημόσιες αρχές με σκοπό την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο·

–  διευκόλυνση όσων επιθυμούν να αποκτήσουν πρόσβαση και να κατανοήσουν τις στατιστικές, χάρη στην παροχή ελκυστικών και διαδραστικών απεικονίσεων, πιο εξατομικευμένων υπηρεσιών, όπως για παράδειγμα η παροχή στοιχείων κατά παραγγελία και η παραγωγή αναλύσεων με αυτοεξυπηρέτηση·

–  περαιτέρω ανάπτυξη και παρακολούθηση του πλαισίου διασφάλισης της ποιότητας για τις ευρωπαϊκές στατιστικές, μεταξύ άλλων, με τις επισκοπήσεις από ομοτίμους όσον αφορά τη συμμόρφωση των κρατών μελών με τον κώδικα ορθής πρακτικής για τις ευρωπαϊκές στατιστικές·

–  παροχή πρόσβασης σε μικροδεδομένα για ερευνητικούς σκοπούς και παράλληλη κατοχύρωση των υψηλότερων δυνατών προτύπων για την προστασία των δεδομένων καθώς και του στατιστικού απορρήτου.

Αξιοποίηση των οφελών από την επανάσταση των δεδομένων και μετάβαση στην παραγωγή έξυπνων και αξιόπιστων στατιστικών

–  ενίσχυση της εκμετάλλευσης νέων πηγών ψηφιακών δεδομένων και θεμελίωση των αξιόπιστων έξυπνων στατιστικών για την παραγωγή νέων στατιστικών σε οιονεί πραγματικό χρόνο με τη βοήθεια έμπιστων αλγορίθμων·

–  ανάπτυξη καινοτόμων προσεγγίσεων για τη χρήση δεδομένων τα οποία κατέχουν ιδιώτες χάρη σε υπολογισμούς που διαφυλάσσουν την ιδιωτικότητα και διασφαλίζουν πολυμερείς μεθόδους υπολογισμού·

–  προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας αιχμής στις επίσημες στατιστικές, με την αξιοποίηση συνεργατικών δικτύων και την παροχή ευρωπαϊκών στατιστικών προγραμμάτων κατάρτισης.

Εκτεταμένες συμπράξεις και συνεργασία στον τομέα των στατιστικών

–  ενίσχυση της σύμπραξης του ΕΣΣ και της συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών·

–  ενίσχυση των συμπράξεων με τους κατόχους δημόσιων και ιδιωτικών δεδομένων και τον τεχνολογικό τομέα, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε δεδομένα για στατιστικούς λόγους, η ενσωμάτωση δεδομένων από πολλαπλές πηγές και η χρήση των πιο σύγχρονων τεχνολογιών·

–  ενίσχυση της συνεργασίας με την ερευνητική και την ακαδημαϊκή κοινότητα, ιδίως όσον αφορά τη χρήση νέων πηγών δεδομένων, της ανάλυσης δεδομένων και της προώθησης στατιστικών γνώσεων·

–  συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και τρίτες χώρες προς όφελος παγκόσμιων επίσημων στατιστικών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Κατάλογος νόσων των ζώων και ζωοανθρωπονόσων

(1)  Αφρικανική πανώλη των ίππων

(2)  Αφρικανική πανώλη των χοίρων

(3)  Άνθραξ

(4)  Γρίπη των πτηνών (υψηλής παθογονικότητας)

(5)  Γρίπη των πτηνών (χαμηλής παθογονικότητας)

(6)  Καμπυλοβακτηρίωση

(7)  Κλασική πανώλη των χοίρων

(8)  Αφθώδης πυρετός

(9)  Λοιμώδης πλευϱοπνευμονία των αιγών

(10)  Μάλις των ίππων

(11)  Μόλυνση με τον ιό του καταρροϊκού πυρετού (ορότυποι 1-24)

(12)  Μόλυνση με Brucella abortus (βρουκέλλωση των βοοειδών), B. melitensis (βρουκέλλωση των αιγοπροβάτων) και B. suis (βρουκέλλωση των χοίρων)

(13)  Μόλυνση με τον ιό της επιζωοτικής αιμορραγικής νόσου

(14)  Μόλυνση με τον ιό της οζώδους δερματίτιδας

(15)  Μόλυνση με Mycoplasma mycoides, υποείδος mycoides SC (Λοιμώδης πλευροπνευμονία των βοοειδών),

(16)  Μόλυνση με το σύμπλεγμα μηκοβακτηριδίων της φυματίωσης (Mycobacterium tuberculosis) (M. bovis, M. caprae και M. tuberculosis)

(17)  Μόλυνση με τον ιό της ψευδοπανώλους των πτηνών

(18)  Μόλυνση με τον ιό της πανώλους των μικρών μηρυκαστικών

(19)  Μόλυνση με τον ιό της λύσσας

(20)  Μόλυνση με τον ιό της νόσου της κοιλάδας του Rift

(21)  Μόλυνση με τον ιό της πανώλους των βοοειδών

(22)  Μόλυνση με ορότυπους ζωονοσογόνου σαλμονέλας

(23)  Μόλυνση με Echinococcus spp

(24)  Λιστερίωση

(25)  Ευλογιά των αιγοπροβάτων

(26)  Μεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες

(27)  Τριχινέλλωση

(28)  Εγκεφαλομυελίτιδα του ίππου της Βενεζουέλας

(29)  Βεροτοξινογόνος E.coli

Ο κατάλογος των νόσων των ζώων και των ζωοανθρωπονόσων καλύπτει:

α)  τον κατάλογο νόσων που έχει καθοριστεί βάσει του κεφαλαίου 2 του μέρους 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429·

β)  τη σαλμονέλα, τις ζωοανθρωπονόσους και τους ζωονοσογόνους παράγοντες που καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2160/2003 και από την οδηγία 2003/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(62)·

γ)  τις μεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες. [Τροπολογία 148]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΔΕΙΚΤΕΣ

Στόχος

Δείκτης

Στόχοι που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο i)

1 - Αριθμός νέων καταγγελιών και κρουσμάτων μη συμμόρφωσης στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας των αγαθών και των υπηρεσιών, καθώς και της ενωσιακής νομοθεσίας Ενωσιακή νομοθεσία όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις

 

2 - Δείκτης περιορισμού του εμπορίου των υπηρεσιών

 

3 - Αριθμός επισκέψεων στην πύλη «Η Ευρώπη σου»

 

4 - Αριθμός κοινών εκστρατειών για την εποπτεία της αγοράς.

Στόχοι που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο ii)

1 - Αριθμός νέων καταγγελιών και κρουσμάτων μη συμμόρφωσης στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας των αγαθών και των υπηρεσιών και των διαδικτυακών πωλήσεων.

 

2 - Αριθμός κοινών εκστρατειών για την εποπτεία της αγοράς και για την ασφάλεια των προϊόντων

Στόχοι που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο β)

1 - Αριθμός ΜΜΕ που λαμβάνουν στήριξη από το πρόγραμμα και το δίκτυο.

 

2 - Αριθμός εταιρειών που έλαβαν στήριξη και οι οποίες έχουν συνάψει επιχειρηματικές συμπράξεις.

 

2α - Αριθμός επιχειρηματιών που επωφελούνται από προγράμματα καθοδήγησης και κινητικότητας.

 

2β - Μείωση χρόνου και κόστους ίδρυσης μιας ΜΜΕ.

 

2γ - Αριθμός δικτύων επιχειρήσεων που δημιουργήθηκαν σε σύγκριση με τη βάση αναφοράς.

 

2δ - Αριθμός κρατών μελών που χρησιμοποιούν το τεστ ΜΜΕ.

 

2ε - Σαφής αύξηση του αριθμού των κρατών μελών με μονοαπευθυντική θυρίδα για τη σύσταση νέων επιχειρήσεων.

 

2στ - Αύξηση του ποσοστού των ΜΜΕ που πραγματοποιούν εξαγωγές και αύξηση του ποσοστού των ΜΜΕ που πραγματοποιούν εξαγωγές εκτός της Ένωσης σε σύγκριση με τη βάση αναφοράς.

 

2ζ - Σαφής αύξηση του αριθμού των κρατών μελών που εφαρμόζουν λύσεις επιχειρηματικότητας με στόχο τους δυνητικούς, τους νεοεμφανιζόμενους, τους νέους επιχειρηματίες και τις γυναίκες επιχειρηματίες καθώς και άλλες ειδικές ομάδες-στόχους σε σύγκριση με τη βάση αναφοράς.

 

2η - Αύξηση του ποσοστού των πολιτών της Ένωσης που θα ήθελαν να είναι αυτοαπασχολούμενοι σε σύγκριση με τη βάση αναφοράς.

 

2θ - Επιδόσεις των ΜΜΕ όσον αφορά τη βιωσιμότητα που μετρώνται μεταξύ άλλων βάσει της αύξησης του ποσοστού ΜΜΕ της Ένωσης που αναπτύσσουν βιώσιμα οικολογικά προϊόντα και οικολογικές υπηρεσίες καθώς και προϊόντα και υπηρεσίες στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας, και βάσει της βελτίωσής τους όσον αφορά την αποδοτικότητα των πόρων (που μπορεί να περιλαμβάνει την ενέργεια, τα υλικά ή το νερό, την ανακύκλωση, κ.λπ.) σε σύγκριση με τη βάση αναφοράς.

*όλοι οι δείκτες πρέπει να συγκριθούν με την ισχύουσα κατάσταση το 2018.

________________

Οικολογικά προϊόντα και οικολογικές υπηρεσίες είναι όσα έχουν πρωταρχική λειτουργία τη μείωση του κινδύνου προς το περιβάλλον και την ελαχιστοποίηση της ρύπανσης και της χρήσης πόρων. Περιλαμβάνονται επίσης τα προϊόντα με περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα (με οικολογικό σχεδιασμό, οικολογικό σήμα, εκ βιολογικής παραγωγής και με σημαντικό ποσοστό ανακυκλωμένου περιεχομένου). Πηγή: Έκτακτο Ευρωβαρόμετρο 342, «ΜΜΕ, αποτελεσματική χρήση των πόρων και οικολογικές αγορές».

Στόχοι που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο γ)

 

i)  

1 - Μερίδιο εφαρμογής των ευρωπαϊκών προτύπων ως εθνικών προτύπων από τα κράτη μέλη σε σχέση με το σύνολο των ενεργών ευρωπαϊκών προτύπων.

ii)  

2 - Ποσοστό διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και ελεγκτικής που έχουν εγκριθεί από την Ένωση.

Στόχοι που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο δ)

 

i)  

1 - Δείκτης καταναλωτικών συνθηκών.

ii)  

2 - Αριθμός εγγράφων για τη διατύπωση θέσεων και απαντήσεις σε δημόσιες διαβουλεύσεις στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών από δικαιούχους.

Στόχοι που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο ε)

1 - Αριθμός επιτυχώς εφαρμοσθέντων εθνικών κτηνιατρικών και φυτοϋγειονομικών προγραμμάτων.

 

2 - Αριθμός περιπτώσεων έκτακτης ανάγκης που προκλήθηκαν από επιβλαβείς οργανισμούς και που επιλύθηκαν επιτυχώς.

 

3 - Αριθμός περιπτώσεων έκτακτης ανάγκης που προκλήθηκαν από νόσους και που επιλύθηκαν επιτυχώς.

Στόχοι που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο στ)

1 - Αντίκτυπος των στατιστικών που δημοσιεύθηκαν στο διαδίκτυο: αριθμός σχετικών αναφορών και θετικών/αρνητικών γνωμών στο διαδίκτυο.

[Τροπολογία 149]

(1) ΕΕ C 62 της 15.2.2019, σ. 40.
(2) ΕΕ C 86 της 7.3.2019, σ. 259.
(3)ΕΕ C 62 της 15.2.2019, σ. 40.
(4)ΕΕ C 86 της 7.3.2019, σ. 259.
(5) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2019.
(6)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 99/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2013, για το ευρωπαϊκό στατιστικό πρόγραμμα 2013-17 (ΕΕ L 39 της 9.2.2013, σ. 12).
(7) Κανονισμός (ΕΕ) 2018/858 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και (ΕΚ) αριθ. 595/2009 και για την κατάργηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ (ΕΕ L 151 της 14.6.2018, σ. 1).
(8)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συμβουλίου (ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 30).
(9)Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 1).
(10)Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 65).
(11)Οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση της οδηγίας 2004/17/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 243).
(12)COM(2018)0439.
(13)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1287/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (COSME) (2014-2020) και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1639/2006/ΕΚ (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ.33).
(14) Σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36).
(15)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με την ευρωπαϊκή τυποποίηση, την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 89/686/ΕΟΚ και 93/15/ΕΟΚ και των οδηγιών 94/9/ΕΚ, 94/25/ΕΚ, 95/16/ΕΚ, 97/23/ΕΚ, 98/34/ΕΚ, 2004/22/ΕΚ, 2007/23/ΕΚ, 2009/23/ΕΚ και 2009/105/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της απόφασης 87/95/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της απόφασης αριθ. 1673/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 316 της 14.11.2012, σ. 12).
(16)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 2002, για την εφαρμογή διεθνών λογιστικών προτύπων (ΕΕ L 243 της 11.9.2002, σ. 1).
(17)Οδηγία 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των οδηγιών 78/660/EOK και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 182 της 29.6.2013, σ. 19).
(18)Οδηγία 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006, για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 157 της 9.6.2006, σ. 87).
(19)Οδηγία 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Δεκεμβρίου 2001, για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών (ΕΕ L 11 της 15.1.2002, σ. 4).
(20)Οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά (ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 36).
(21)Κανονισμός (ΕΕ) 2017/826 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2017, σχετικά με τη θέσπιση ενωσιακού προγράμματος για την υποστήριξη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων με σκοπό την ενίσχυση της συμμετοχής των καταναλωτών και άλλων τελικών χρηστών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στη χάραξη ενωσιακής πολιτικής στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για την περίοδο 2017-2020 (ΕΕ L 129 της 19.5.2017, σ. 17).
(22)Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1).
(23)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1101/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διαβίβαση στη Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων πληροφοριών που καλύπτονται από το στατιστικό απόρρητο, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 322/97 του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές και της απόφασης 89/382/ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου για τη σύσταση επιτροπής του στατιστικού προγράμματος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 87 της 31.3.2009, σ. 164).
(24)ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(25)ΕΕ L 90 της 28.3.2006, σ. 2.
(26)COM(2010)0700.
(27)COM(2017)0623.
(28)COM(2018)0442.
(29)COM(2018)0443.
(30)COM(2018)0372.
(31)COM(2018)0439.
(32)COM(2018)0447.
(33)COM(2018)0435.
(34)COM(2018)0434.
(35)COM(2018)0375.
(36)COM(2018)0367.
(37)COM(2018)0322.
(38)COM(2018)0382.
(39)COM(2018)0393.
(40)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
(41)ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.
(42)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους των ζώων και για την τροποποίηση και την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της υγείας των ζώων («νόμος για την υγεία των ζώων») (ΕΕ L 84 της 31.3.2016, σ. 1).
(43)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2160/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 2003, για τον έλεγχο της σαλμονέλας και άλλων συγκεκριμένων τροφιμογενών ζωονοσογόνων παραγόντων (ΕΕ L 325 της 12.12.2003, σ. 1).
(44)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για τη θέσπιση κανόνων πρόληψης, καταπολέμησης και εξάλειψης ορισμένων μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών (ΕΕ L 147 της 31.5.2001, σ. 1).
(45)Απόφαση 2013/755/EE του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2013, για τη σύνδεση των υπερπόντιων χωρών και εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση («απόφαση για τη σύνδεση ΥΧΕ-ΕΕ») (ΕΕ L 344 της 19.12.2013, σ. 1).
(46)Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 1).
(47)Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 312 της 23.12.95, σ.1).
(48)Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292 της 15.11.96, σ.2).
(49)Κανονισμός (ΕE) 2017/1939 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (ΕΕ L 283 της 31.10.2017, σ.1).
(50)Οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 29).
(51)Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).
(52)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1).
(53)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 254/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με ένα πολυετές πρόγραμμα για τους καταναλωτές για τα έτη 2014-2020 και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1926/2006/ΕΚ (ΕΕ L 84 της 20.3.2014, σ. 42).
(54)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 258/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, περί θεσπίσεως προγράμματος της Ένωσης για την υποστήριξη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων στον τομέα της χρηματοοικονομικής αναφοράς και της ελεγκτικής κατά την περίοδο 2014-2020, και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ (ΕΕ L 105 της 8.4.2014, σ. 1).
(55)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 652/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τη θέσπιση διατάξεων σχετικά με τη διαχείριση των δαπανών που αφορούν, αφενός, τη διατροφική αλυσίδα, την υγεία των ζώων και την καλή μεταχείριση των ζώων και, αφετέρου, την υγεία των φυτών και το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό, για την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 98/56/ΕΚ, 2000/29/ΕΚ και 2008/90/ΕΚ, των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 178/2002, (ΕΚ) αριθ. 882/2004 και (ΕΚ) αριθ. 396/2005, της οδηγίας 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση των αποφάσεων του Συμβουλίου 66/399/ΕΟΚ, 76/894/ΕΟΚ και 2009/470/ΕΚ (ΕΕ L 189 της 27.6.2014, σ. 1).
(56)[να προστεθεί]
(57)COM(2017)0795.
(58)Κανονισμός (EE) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 999/2001, (ΕΚ) αριθ. 396/2005, (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, (EE) αριθ. 652/2014, (ΕΕ) 2016/429 και (ΕΕ) 2016/2031, των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1/2005 και (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 και των οδηγιών του Συμβουλίου 98/58/ΕΚ, 1999/74/ΕΚ, 2007/43/ΕΚ, 2008/119/ΕΚ και 2008/120/ΕΚ και για την κατάργηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004, των οδηγιών του Συμβουλίου 89/608/ΕΟΚ, 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ, 96/23/ΕΚ, 96/93/ΕΚ και 97/78/ΕΚ και της απόφασης 92/438/ΕΟΚ του Συμβουλίου (κανονισμός για τους επίσημους ελέγχους) (ΕΕ L 95 της 7.4.2017, σ. 1).
(59)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων (ΕΕ L 031 της 1.2.2002, σ. 1).
(60) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
(61)Κανονισμός (EE) 2016/2031 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με προστατευτικά μέτρα κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 228/2013, (ΕΕ) αριθ. 652/2014 και (ΕΕ) αριθ. 1143/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των οδηγιών 69/464/ΕΟΚ, 74/647/ΕΟΚ, 93/85/ΕΟΚ, 98/57/ΕΚ, 2000/29/ΕΚ, 2006/91/ΕΚ και 2007/33/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 317 της 23.11.2016, σ. 4).
(62) Οδηγία 2003/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 2003, για την παρακολούθηση των ζωονόσων και των ζωονοσογόνων παραγόντων, για την τροποποίηση της απόφασης 90/424/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 92/117/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 325 της 12.12.2003, σ. 31).


ΦΠΑ: Οριστικό σύστημα για τη φορολόγηση των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των κρατών μελών *
PDF 235kWORD 69k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον αφορά την εισαγωγή των αναλυτικών τεχνικών μέτρων για τη λειτουργία του οριστικού συστήματος ΦΠΑ για τη φορολόγηση των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των κρατών μελών (COM(2018)0329 – C8-0317/2018 – 2018/0164(CNS))
P8_TA(2019)0074A8-0028/2019

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2018)0329),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 113 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0317/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 78γ του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0028/2019),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  καλεί το Συμβούλιο, αν προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1
(1)  Όταν, το 1967, το Συμβούλιο ενέκρινε το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) με τις οδηγίες 62/227/ΕΟΚ1 και 67/228/ΕΟΚ2 του Συμβουλίου, ανελήφθη η δέσμευση θέσπισης οριστικού συστήματος ΦΠΑ για τη φορολόγηση των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των κρατών μελών που να λειτουργεί όπως θα λειτουργούσε εντός ενός κράτους μέλους. Δεδομένου ότι δεν είχαν ωριμάσει οι πολιτικές και τεχνικές συνθήκες για ένα τέτοιο σύστημα, όταν στο τέλος του 1992 καταργήθηκαν τα φορολογικά σύνορα μεταξύ των κρατών μελών, εγκρίθηκε ένα μεταβατικό καθεστώς ΦΠΑ. Η οδηγία 2006/112/ΕΚ3 του Συμβουλίου, που είναι επί του παρόντος σε ισχύ, προβλέπει ότι αυτοί οι μεταβατικοί κανόνες πρέπει να αντικατασταθούν από ένα οριστικό καθεστώς που θα βασίζεται καταρχήν στη φορολόγηση των παραδόσεων αγαθών και των παροχών υπηρεσιών στο κράτος μέλος καταγωγής.
(1)  Όταν, το 1967, το Συμβούλιο ενέκρινε το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) με τις οδηγίες 67/227/ΕΟΚ1 και 67/228/ΕΟΚ2 του Συμβουλίου, ανελήφθη η δέσμευση θέσπισης οριστικού συστήματος ΦΠΑ για τη φορολόγηση των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των κρατών μελών που να λειτουργεί όπως θα λειτουργούσε εντός ενός κράτους μέλους. Δεδομένου ότι δεν είχαν ωριμάσει οι πολιτικές και τεχνικές συνθήκες για ένα τέτοιο σύστημα, όταν στο τέλος του 1992 καταργήθηκαν τα φορολογικά σύνορα μεταξύ των κρατών μελών, εγκρίθηκε ένα μεταβατικό καθεστώς ΦΠΑ. Η οδηγία 2006/112/ΕΚ3 του Συμβουλίου, που είναι επί του παρόντος σε ισχύ, προβλέπει ότι αυτοί οι μεταβατικοί κανόνες πρέπει να αντικατασταθούν από ένα οριστικό καθεστώς που θα βασίζεται καταρχήν στη φορολόγηση των παραδόσεων αγαθών και των παροχών υπηρεσιών στο κράτος μέλος καταγωγής. Ωστόσο, οι εν λόγω μεταβατικοί κανόνες είναι πλέον σε ισχύ εδώ και αρκετές δεκαετίες, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα ένα περίπλοκο μεταβατικό σύστημα ΦΠΑ, ευάλωτο στην ενδοενωσιακή διασυνοριακή απάτη στον τομέα του ΦΠΑ. Οι εν λόγω μεταβατικοί κανόνες πάσχουν από πολυάριθμες ελλείψεις, ως αποτέλεσμα των οποίων το σύστημα ΦΠΑ δεν είναι ούτε πλήρως αποτελεσματικό ούτε συμβατό με τις απαιτήσεις μιας γνήσιας ενιαίας αγοράς. Η ευπάθεια του μεταβατικού συστήματος ΦΠΑ κατέστη εμφανής μόλις λίγα χρόνια μετά την εισαγωγή του. Έκτοτε έχουν ληφθεί διάφορα νομοθετικά μέτρα (βελτίωση της διοικητικής συνεργασίας, βραχύτερες προθεσμίες για τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες, τομεακός μηχανισμός αντιστροφής της επιβάρυνσης) και μη νομοθετικές ενέργειες. Ωστόσο, από τις πρόσφατες μελέτες σχετικά με το χάσμα του ΦΠΑ προκύπτει ότι τα αριθμητικά στοιχεία σχετικά με τον μη εισπραχθέντα ΦΠΑ εξακολουθούν να είναι τεράστια. Πρόκειται για την πρώτη νομοθετική πρόταση από τη θέσπιση των ισχυόντων κανόνων περί ΦΠΑ το 1992, η οποία αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της ρίζας της διασυνοριακής απάτης. Στην ανακοίνωσή της, της 28ης Οκτωβρίου 2015, με τίτλο «Αναβάθμιση της ενιαίας αγοράς: περισσότερες ευκαιρίες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις», η Επιτροπή προσδιόρισε την πολυπλοκότητα των ισχυόντων κανόνων για τον ΦΠΑ ως ένα από τα μείζονα εμπόδια για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς. Παράλληλα, το έλλειμμα ΦΠΑ, το οποίο ορίζεται ως η διαφορά μεταξύ του ποσού των εσόδων από τον ΦΠΑ που πράγματι εισπράττεται και του θεωρητικού ποσού που αναμένεται να εισπραχθεί, έχει αυξηθεί, φθάνοντας σε 151,5 δισεκατομμύρια EUR το 2015 στην ΕΕ των 28. Αυτό καταδεικνύει την ανάγκη για επείγουσα και εκτεταμένη μεταρρύθμιση του συστήματος ΦΠΑ με στόχο τη θέσπιση ενός οριστικού καθεστώτος ΦΠΑ, ώστε να διευκολυνθεί και να απλουστευθεί το διασυνοριακό εμπόριο εντός της Ένωσης και να ενισχυθεί η θωράκιση του συστήματος έναντι της απάτης.
__________________
__________________
1 Πρώτη οδηγία 67/227/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 11ης Απριλίου 1967, περί της εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών (ΕΕ 71 της 14.4.1967, σ. 1301).
1 Πρώτη οδηγία 67/227/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 11ης Απριλίου 1967, περί της εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών (ΕΕ 71 της 14.4.1967, σ. 1301).
2 Δεύτερη οδηγία 67/228/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 11ης Απριλίου 1967, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — διάρθρωση και κανόνες εφαρμογής του κοινού συστήματος φόρου προστιθεμένης αξίας (ΕΕ 71 της 14.4.1967, σ. 1303).
2 Δεύτερη οδηγία 67/228/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 11ης Απριλίου 1967, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — διάρθρωση και κανόνες εφαρμογής του κοινού συστήματος φόρου προστιθεμένης αξίας (ΕΕ 71 της 14.4.1967, σ. 1303).
3 Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 347 της 11.12.2006, σ. 1)
3 Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 347 της 11.12.2006, σ. 1)
Τροπολογία 2
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)
(1α)  Επιπλέον, στο παρελθόν, η Επιτροπή, με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πάντοτε τόνιζε ότι ένα σύστημα ΦΠΑ που βασίζεται στη φορολόγηση στον τόπο καταγωγής ήταν η σωστή απάντηση για να προστατευτεί καλύτερα το σύστημα ΦΠΑ της Ένωσης από απάτες και να καταστεί περισσότερο σύμφωνο με την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Η τρέχουσα πρωτοβουλία, ωστόσο, βασίζεται στην προτιμώμενη προσέγγιση φορολόγησης των κρατών μελών στον τόπο προορισμού, προκειμένου να επιτραπεί κάποια ευελιξία όσον αφορά τον καθορισμό των συντελεστών ΦΠΑ από τα κράτη μέλη.
Τροπολογία 3
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2
(2)  Το Συμβούλιο, με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου1 και της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής2, επιβεβαίωσε ότι ένα σύστημα με βάση την αρχή της χώρας καταγωγής δεν ήταν υλοποιήσιμο και κάλεσε την Επιτροπή να προβεί σε εμπεριστατωμένες τεχνικές εργασίες και σε ευρείας βάσης διάλογο με τα κράτη μέλη, για να εξετάσει λεπτομερώς τους διάφορους δυνατούς τρόπους υλοποίησης της αρχής της χώρας προορισμού3.
(2)  Το Συμβούλιο, με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου1 και της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής2, επιβεβαίωσε ότι ένα σύστημα με βάση την αρχή της χώρας καταγωγής δεν ήταν υλοποιήσιμο και κάλεσε την Επιτροπή να προβεί σε εμπεριστατωμένες τεχνικές εργασίες και σε ευρείας βάσης διάλογο με τα κράτη μέλη, για να εξετάσει λεπτομερώς τους διάφορους δυνατούς τρόπους υλοποίησης της αρχής της χώρας προορισμού3. Η δημιουργία ενός ενιαίου χώρου ΦΠΑ στην Ένωση είναι ζωτικής σημασίας για τη μείωση του κόστους συμμόρφωσης για τις επιχειρήσεις, ιδίως για τις ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται διασυνοριακά, για τη μείωση των κινδύνων διασυνοριακής απάτης στον τομέα του ΦΠΑ και για την απλούστευση των διαδικασιών που σχετίζονται με τον ΦΠΑ. Το οριστικό σύστημα ΦΠΑ θα ενισχύσει την εσωτερική αγορά και θα δημιουργήσει καλύτερες επιχειρηματικές συνθήκες για το διασυνοριακό εμπόριο. Το σύστημα αυτό θα πρέπει να περιλάβει τις απαραίτητες αλλαγές που οφείλονται στις τεχνολογικές εξελίξεις και την ψηφιοποίηση. Η παρούσα οδηγία ορίζει τα τεχνικά μέτρα για την εφαρμογή των αποκαλούμενων «ακρογωνιαίων λίθων» όπως καθορίστηκαν από την Επιτροπή στην πρόταση της 18ης Ιανουαρίου 2018. Κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν αποφάσεις σχετικά με τους προαναφερόμενους «ακρογωνιαίους λίθους» για να προχωρήσουν ταχέως στην εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.
__________________
__________________
1 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με το μέλλον του ΦΠΑ (P7_TA(2011)0436) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0436+0+DOC+XML+V0//EL
1 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με το μέλλον του ΦΠΑ (P7_TA(2011)0436) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0436+0+DOC+XML+V0//EL
2 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 14ης Ιουλίου 2011, με θέμα «Πράσινη Βίβλος σχετικά με το μέλλον του ΦΠΑ — Προς ένα απλούστερο, ισχυρότερο και αποτελεσματικότερο σύστημα ΦΠΑ» https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A52011AE1168
2 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 14ης Ιουλίου 2011, με θέμα «Πράσινη Βίβλος σχετικά με το μέλλον του ΦΠΑ — Προς ένα απλούστερο, ισχυρότερο και αποτελεσματικότερο σύστημα ΦΠΑ» https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A52011AE1168
3 Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με το μέλλον του ΦΠΑ - 3167η συνεδρίαση του Συμβουλίου Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων, Βρυξέλλες, 15 Μαΐου 2012 (βλ. ειδικότερα το σημείο B 4) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/130257.pdf
3 Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με το μέλλον του ΦΠΑ - 3167η συνεδρίαση του Συμβουλίου Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων, Βρυξέλλες, 15 Μαΐου 2012 (βλ. ειδικότερα το σημείο B 4) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/130257.pdf
3a Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με τους μειωμένους συντελεστές φόρου προστιθεμένης αξίας, COM(2018)0020, 2018/0005(CNS).
Τροπολογία 4
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Η Επιτροπή, στο σχέδιο δράσης της για τον ΦΠΑ1, καθορίζει τις τροποποιήσεις του συστήματος ΦΠΑ που θα ήταν απαραίτητες προκειμένου να αναπτυχθεί ένα τέτοιο σύστημα με βάση την αρχή του προορισμού για τις ενδοενωσιακές εμπορικές συναλλαγές μέσω της φορολόγησης των διασυνοριακών παραδόσεων. Στη συνέχεια, το Συμβούλιο επανεπιβεβαίωσε τα συμπεράσματα αυτού του σχεδίου δράσης και ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι κατά τη γνώμη του η αρχή της φορολόγησης στη χώρα καταγωγής, όπως προβλέπεται για το οριστικό σύστημα ΦΠΑ, πρέπει να αντικατασταθεί από την αρχή της φορολόγησης στο κράτος μέλος προορισμού2.
(3)  Η Επιτροπή, στο σχέδιο δράσης της για τον ΦΠΑ1, καθορίζει τις τροποποιήσεις του συστήματος ΦΠΑ που θα ήταν απαραίτητες προκειμένου να αναπτυχθεί ένα τέτοιο σύστημα με βάση την αρχή του προορισμού για τις ενδοενωσιακές εμπορικές συναλλαγές μέσω της φορολόγησης των διασυνοριακών παραδόσεων. Στη συνέχεια, το Συμβούλιο επανεπιβεβαίωσε τα συμπεράσματα αυτού του σχεδίου δράσης και ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι κατά τη γνώμη του η αρχή της φορολόγησης στη χώρα καταγωγής, όπως προβλέπεται για το οριστικό σύστημα ΦΠΑ, πρέπει να αντικατασταθεί από την αρχή της φορολόγησης στο κράτος μέλος προορισμού2. Η αλλαγή αυτή αναμένεται να συνεισφέρει στη μείωση της διασυνοριακής απάτης στον τομέα του ΦΠΑ κατά 50 δισεκατομμύρια EUR κατ’ εκτίμηση, ετησίως.
__________________
__________________
1 Σχέδιο δράσης για τον ΦΠΑ – Προς έναν ενιαίο χώρο ΦΠΑ στην ΕΕ - Η ώρα των αποφάσεων (COM(2016)0148 της 7.4.2016).
1 Σχέδιο δράσης για τον ΦΠΑ – Προς έναν ενιαίο χώρο ΦΠΑ στην ΕΕ - Η ώρα των αποφάσεων (COM(2016)0148 της 7.4.2016).
2 Βλέπε: http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/05/25-conclusions-vat-action-plan/
2 Βλέπε: http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/05/25-conclusions-vat-action-plan/
Τροπολογία 5
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)
(4α)   Προκειμένου να διασφαλίζεται η αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, η Επιτροπή πρέπει να εξασφαλίζει τη διαφάνεια του συστήματος, ιδίως μέσω της υποχρεωτικής ετήσιας δημοσίευσης των περιπτώσεων απάτης που διαπράττονται σε κάθε κράτος μέλος. Η διαφάνεια είναι μεταξύ άλλων σημαντική για την κατανόηση της κλίμακας της απάτης, την αύξηση της ευαισθητοποίησης του ευρύτερου κοινού και την άσκηση πίεσης στα κράτη μέλη.
Τροπολογία 6
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)
(5α)   Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εγκρίθηκαν στα νομοθετικά του ψηφίσματα της 3ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον αφορά την εναρμόνιση και απλούστευση ορισμένων κανόνων στο σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας και τη θέσπιση του οριστικού συστήματος για τη φορολόγηση των συναλλαγών μεταξύ των κρατών μελών (COM(2017)0569 – C8-0363/2017 – 2017/0251(CNS)) και σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον αφορά τους συντελεστές του φόρου προστιθέμενης αξίας (COM(2018)0020 – C8-0023/2018 – 2018/0005(CNS)), καθώς και στο νομοθετικό του ψήφισμα της 3ης Ιουλίου 2018 σχετικά με την τροποποιημένη πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 όσον αφορά μέτρα ενίσχυσης της διοικητικής συνεργασίας στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας (COM(2017)0706 – C8-0441/2017 – 2017/0248(CNS)).
Τροπολογία 7
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13
(13)  Ο συνολικός κανόνας για τις παραδόσεις αγαθών, συμπεριλαμβανομένων των ενδοενωσιακών παραδόσεων αγαθών, και τις παροχές υπηρεσιών θα πρέπει να είναι ότι ο προμηθευτής είναι υπόχρεος καταβολής του ΦΠΑ.
(13)  Ο συνολικός κανόνας για τις παραδόσεις αγαθών, συμπεριλαμβανομένων των ενδοενωσιακών παραδόσεων αγαθών, και τις παροχές υπηρεσιών θα πρέπει να είναι ότι ο προμηθευτής είναι υπόχρεος καταβολής του ΦΠΑ. Οι νέες αυτές αρχές θα επιτρέψουν στα κράτη μέλη να καταπολεμούν καλύτερα την απάτη στον τομέα του ΦΠΑ, ιδίως την ενδοκοινοτική απάτη αφανούς εμπόρου (ΕΑΑΕ), η οποία εκτιμάται ότι ανέρχεται σε τουλάχιστον 50 δισεκατομμύρια EUR ετησίως.
Τροπολογία 8
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)
(14α)   Πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή αυστηρά κριτήρια, τα οποία θα εφαρμόζονται με εναρμονισμένο τρόπο από όλα τα κράτη μέλη, ώστε να καθοριστεί ποιες επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν από την ιδιότητα του πιστοποιημένου υποκείμενου στον φόρο, καθώς και να θεσπιστούν κοινοί κανόνες και διατάξεις που θα συνεπάγονται πρόστιμα και κυρώσεις για όσους δεν συμμορφώνονται.
Τροπολογία 9
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14 β (νέα)
(14β)   Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει την ευθύνη να υποβάλλει περαιτέρω κατευθυντήριες γραμμές και να ελέγχει ότι τα κράτη μέλη εφαρμόζουν ορθά τα εν λόγω εναρμονισμένα κριτήρια σε ολόκληρη την Ένωση.
Τροπολογία 10
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15
(15)  Θα πρέπει να αναθεωρηθούν οι κανόνες σχετικά με την προσωρινή εφαρμογή του μηχανισμού αντίστροφης επιβάρυνσης για κινητά αγαθά προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή τους με την εισαγωγή των νέων κανόνων σχετικά με τον υπόχρεο καταβολής ΦΠΑ στις ενδοενωσιακές παραδόσεις αγαθών.
(15)  Θα πρέπει να αναθεωρηθούν οι κανόνες σχετικά με την προσωρινή εφαρμογή του μηχανισμού αντίστροφης επιβάρυνσης για κινητά αγαθά προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή τους με την εισαγωγή των νέων κανόνων σχετικά με τον υπόχρεο καταβολής ΦΠΑ στις ενδοενωσιακές παραδόσεις αγαθών. Με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, ίσως δεν θα είναι πλέον αναγκαίο να απαιτείται η προσωρινή εφαρμογή του μηχανισμού αντιστροφής της επιβάρυνσης. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα πρέπει να αναλύσει σε εύθετο χρόνο την ανάγκη κατάργησης της πρότασης για προσωρινή εφαρμογή του μηχανισμού αντιστροφής της επιβάρυνσης.
Τροπολογία 11
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23
(23)  Προκειμένου να διασφαλιστεί συνοχή στις υποχρεώσεις υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ για τις μεγάλες επιχειρήσεις, θα πρέπει να επανεξεταστεί η συχνότητα υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ δυνάμει αυτού του ειδικού καθεστώτος, με την προσθήκη ότι οι υποκείμενοι στον φόρο που χρησιμοποιούν το καθεστώς υποβάλλουν δηλώσεις ΦΠΑ μηνιαίως δυνάμει του καθεστώτος όταν ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους στην Ένωση υπερβαίνει τα 2 500 000 EUR.
(23)  Προκειμένου να διασφαλιστεί συνοχή στις υποχρεώσεις υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ για τις μεγάλες επιχειρήσεις, θα πρέπει να επανεξεταστεί η συχνότητα υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ δυνάμει αυτού του ειδικού καθεστώτος, με την προσθήκη ότι οι υποκείμενοι στον φόρο που χρησιμοποιούν το καθεστώς υποβάλλουν δηλώσεις ΦΠΑ μηνιαίως δυνάμει του καθεστώτος όταν ο ετήσιος ΦΠΑ του κύκλου εργασιών τους στην Ένωση υπερβαίνει τα 2 500 000 EUR.
Τροπολογία 12
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)
(25α)   Ένα υψηλό επίπεδο μη συμμόρφωσης δεν συνεπάγεται μόνο οικονομικές απώλειες για τους συμμορφούμενους υποκείμενους στον φόρο αλλά, επιπλέον, απειλεί τη συνοχή και τη συνεκτικότητα του φορολογικού συστήματος και δημιουργεί ένα γενικευμένο αίσθημα αδικίας μέσω της στρέβλωσης του ανταγωνισμού. Ένα αποτελεσματικό και κατανοητό σύστημα είναι καίριας σημασίας για τη δημιουργία δημόσιων εσόδων και την ανάληψη ευθύνης τόσο από τους πολίτες όσο και από τις επιχειρήσεις.
Τροπολογία 13
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα)
(26α)   Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι οι απατεώνες εκμεταλλεύονται την αδυναμία του συστήματος και παρακολουθούν την εξέλιξη της οικονομίας καθώς και τη δυναμική ανάπτυξη της ζήτησης για ορισμένες προμήθειες. Είναι επομένως απαραίτητο να δημιουργηθεί ένα σύστημα το οποίο θα είναι επαρκώς δυναμικό ώστε να αντιμετωπίσει τις επιβλαβείς πρακτικές και να μειώσει το επίπεδο τόσο της εκούσιας (απάτη) όσο και της ακούσιας μη συμμόρφωσης.
Τροπολογία 14
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26 β (νέα)
(26β)   Αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των ΜΜΕ που αναπτύσσουν ενδοκοινοτική διασυνοριακή επιχειρηματική δραστηριότητα και για να διευκολυνθεί το εμπόριο και να αυξηθεί η ασφάλεια δικαίου στην ενιαία αγορά, η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, θα πρέπει να δημιουργήσει εκτενή και προσβάσιμη στο κοινό ενωσιακή διαδικτυακή πύλη ενημέρωσης σχετικά με τον ΦΠΑ για τις επιχειρήσεις. Η εν λόγω πολυγλωσσική δικτυακή πύλη θα πρέπει να παρέχει ταχεία πρόσβαση σε επικαιροποιημένες και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος ΦΠΑ στα διάφορα κράτη μέλη, και ειδικότερα σχετικά με τους σωστούς συντελεστές ΦΠΑ για διαφορετικά αγαθά και υπηρεσίες στα διάφορα κράτη μέλη, καθώς και με τις προϋποθέσεις για μηδενικό συντελεστή. Η πύλη αυτή θα μπορούσε επίσης να βοηθήσει στην αντιμετώπιση του σημερινού ελλείμματος ΦΠΑ.
Τροπολογία 15
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26 γ (νέα)
(26γ)   Η υπηρεσία μίας στάσης αποτελεί τον πυρήνα του νέου συστήματος που βασίζεται στον τόπο προορισμού, χωρίς την οποία η περιπλοκότητα του συστήματος ΦΠΑ και ο διοικητικός φόρτος θα αυξάνονταν σημαντικά. Για να εξασφαλιστούν η διαλειτουργικότητα, η ευκολία χρήσης και η μακροπρόθεσμη θωράκιση έναντι της απάτης, η υπηρεσία μίας στάσης για τις επιχειρήσεις θα πρέπει να λειτουργεί βάσει ενός εναρμονισμένου διασυνοριακού συστήματος πληροφορικής, το οποίο θα βασίζεται σε κοινά πρότυπα και θα επιτρέπει την αυτόματη ανάκτηση και εισαγωγή δεδομένων, για παράδειγμα μέσω της χρήσης ενιαίων τυποποιημένων εντύπων.
Τροπολογία 16
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28
(28)  Ως αποτέλεσμα της εισαγωγής της ενδοενωσιακής παράδοσης αγαθών ως νέας έννοιας, είναι σκόπιμο να αντικατασταθούν οι όροι «Κοινότητα» και «κοινοτικός» με τους όρους «Ένωση» και «ενωσιακός» για να διασφαλιστεί επικαιροποιημένη και συνεκτική χρήση των όρων.
(28)  Ως αποτέλεσμα της εισαγωγής της ενδοενωσιακής παράδοσης αγαθών ως νέας έννοιας, είναι σκόπιμο να αντικατασταθούν οι όροι «Κοινότητα» και «κοινοτικός» με τους όρους «Ένωση» και «ενωσιακός» σε ολόκληρη την οδηγία για να διασφαλιστεί επικαιροποιημένη και συνεκτική χρήση των όρων.
Τροπολογία 17
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30 α (νέα)
(30α)  Τα νομοθετικά μέτρα για τη μεταρρύθμιση του συστήματος ΦΠΑ, την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ και τη μείωση του ελλείμματος ΦΠΑ μπορούν να επιτύχουν μόνο εάν οι φορολογικές διοικήσεις των κρατών μελών συνεργαστούν στενότερα σε πνεύμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και ανταλλάσσουν σχετικές πληροφορίες για να είναι σε θέση να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους.
Τροπολογία 18
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 α (νέο)
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 8
4α)  Το άρθρο 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 8
«Άρθρο 8
Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι οι προβλεπόμενες στα άρθρα 6 και 8 διατάξεις δε δικαιολογούνται πλέον, ιδίως από την άποψη της ουδετερότητας όσον αφορά τον ανταγωνισμό ή από την άποψη των ιδίων πόρων, υποβάλλει στο Συμβούλιο τις κατάλληλες προτάσεις.»
Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι οι προβλεπόμενες στα άρθρα 6 και 8 διατάξεις δε δικαιολογούνται πλέον, ιδίως από την άποψη της ουδετερότητας όσον αφορά τον ανταγωνισμό ή από την άποψη των ιδίων πόρων, υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τις κατάλληλες προτάσεις.»
Τροπολογία 19
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 13α – παράγραφος 1 – εδάφιο 3
Όταν ο αιτών είναι υποκείμενος στον φόρο στον οποίο έχει χορηγηθεί για τελωνειακούς σκοπούς η ιδιότητα του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα, θεωρείται ότι πληρούνται τα κριτήρια της παραγράφου 2.
Όταν ο αιτών είναι υποκείμενος στον φόρο στον οποίο έχει χορηγηθεί για τελωνειακούς σκοπούς η ιδιότητα του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα, θεωρείται ότι πληρούνται τα κριτήρια της παραγράφου 2, για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας.
Τροπολογία 20
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 13α – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)
αα)   απουσία ιστορικού σοβαρών ποινικών αδικημάτων σχετιζόμενων με την οικονομική δραστηριότητα του αιτούντος, όπως, μεταξύ άλλων:
i)  νομιμοποίηση παράνομων εσόδων·
ii)  φοροδιαφυγή και φορολογική απάτη·
iii)  κατάχρηση κονδυλίων και προγραμμάτων της Ένωσης·
iv)  δόλια πτώχευση ή αφερεγγυότητα·
v)  ασφαλιστική απάτη ή άλλου είδους οικονομική απάτη·
vi)  δωροδοκία και/ή διαφθορά·
vii)  έγκλημα στον κυβερνοχώρο·
viii)  συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση·
ix)  αδικήματα στον τομέα του δικαίου του ανταγωνισμού·
x)  άμεση ή έμμεση ανάμιξη σε τρομοκρατικές δραστηριότητες.
Τροπολογία 21
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 13α – παράγραφος 2 – στοιχείο γ
γ)  αποδεικτικά στοιχεία για την οικονομική φερεγγυότητα του αιτούντος, η οποία τεκμαίρεται είτε όταν ο αιτών διαθέτει ικανοποιητική οικονομική επιφάνεια που να του επιτρέπει να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, λαμβανομένων υπόψη δεόντως των χαρακτηριστικών του είδους της ασκούμενης επιχειρηματικής δραστηριότητας, είτε μέσω της προσκόμισης εγγυήσεων από ασφαλιστικά ή άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή από άλλα οικονομικώς αξιόπιστα τρίτα μέρη.
γ)  αποδεικτικά στοιχεία για την οικονομική φερεγγυότητα του αιτούντος κατά τα τρία τελευταία έτη, η οποία τεκμαίρεται είτε όταν ο αιτών διαθέτει ικανοποιητική οικονομική επιφάνεια που να του επιτρέπει να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, λαμβανομένων υπόψη δεόντως των χαρακτηριστικών του είδους της ασκούμενης επιχειρηματικής δραστηριότητας, είτε μέσω της προσκόμισης εγγυήσεων από ασφαλιστικά ή άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή από άλλα οικονομικώς αξιόπιστα τρίτα μέρη. Ο αιτών πρέπει να διαθέτει τραπεζικό λογαριασμό σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα εγκατεστημένο στην Ένωση.
Τροπολογία 22
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 13 α – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.   Προκειμένου να εξασφαλιστεί η εναρμονισμένη ερμηνεία όσον αφορά τη χορήγηση της ιδιότητας του πιστοποιημένου υποκείμενου στον φόρο, η Επιτροπή θεσπίζει με εκτελεστική πράξη περαιτέρω κατευθυντήριες γραμμές για τα κράτη μέλη σχετικά με την αξιολόγηση αυτών των κριτηρίων, τα οποία θα ισχύουν σε ολόκληρη την Ένωση. Η πρώτη εκτελεστική πράξη εκδίδεται το αργότερο έναν μήνα μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
Τροπολογία 23
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 13 α – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.   Για να ενθαρρύνει την υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση της ιδιότητας του πιστοποιημένου υποκείμενου στον φόρο, η Επιτροπή θεσπίζει προσαρμοσμένη διαδικασία για τις μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις.
Τροπολογία 24
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 13α – παράγραφος 4 – εδάφιο 1
Ο υποκείμενος στον φόρο που υποβάλλει αίτηση για την ιδιότητα του πιστοποιημένου υποκειμένου στον φόρο παρέχει όλες τις πληροφορίες που απαιτούν οι φορολογικές αρχές προκειμένου να μπορούν να λάβουν απόφαση.
Ο υποκείμενος στον φόρο που υποβάλλει αίτηση για την ιδιότητα του πιστοποιημένου υποκειμένου στον φόρο παρέχει όλες τις συναφείς πληροφορίες που απαιτούν οι φορολογικές αρχές προκειμένου να μπορούν να λάβουν απόφαση. Οι φορολογικές αρχές διεκπεραιώνουν την αίτηση χωρίς καθυστέρηση και θα πρέπει να υπόκεινται σε εναρμονισμένα κριτήρια σε όλα τα κράτη μέλη όσον αφορά την παροχή πληροφοριών.
Τροπολογία 25
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 13 α – παράγραφος 4 α (νέα)
4α.   Όταν χορηγείται η ιδιότητα του πιστοποιημένου υποκείμενου στον φόρο, οι εν λόγω πληροφορίες καθίστανται διαθέσιμες μέσω του συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών ΦΠΑ. Το σύστημα ενημερώνεται χωρίς καθυστέρηση για τις αλλαγές στην εν λόγω ιδιότητα.
Τροπολογία 26
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 13 α – παράγραφος 5
5.  Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, οι λόγοι της απόρριψης κοινοποιούνται από τις φορολογικές αρχές στον αιτούντα μαζί με την απόφαση. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να παρέχεται στον αιτούντα το δικαίωμα προσφυγής κατά οποιασδήποτε απόφασης απόρριψης της αίτησης.
5.  Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, οι λόγοι της απόρριψης κοινοποιούνται χωρίς καθυστέρηση από τις φορολογικές αρχές στον αιτούντα μαζί με την απόφαση που ορίζει σαφώς τους λόγους της απόρριψης. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να παρέχεται στον αιτούντα το δικαίωμα προσφυγής εντός εύλογου χρονικού διαστήματος κατά οποιασδήποτε απόφασης απόρριψης της αίτησης.
Τροπολογία 27
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 13 α – παράγραφος 5 α (νέα)
5α.   Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, η απόφαση καθώς και οι λόγοι της απόρριψης κοινοποιούνται στις φορολογικές αρχές άλλων κρατών μελών.
Τροπολογία 28
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 13 α – παράγραφος 6
6.  Ο υποκείμενος στον φόρο στον οποίο έχει χορηγηθεί η ιδιότητα του πιστοποιημένου υποκειμένου στον φόρο ενημερώνει τις φορολογικές αρχές χωρίς καθυστέρηση για κάθε στοιχείο που προκύπτει μετά τη λήψη της απόφασης, το οποίο ενδέχεται να επηρεάζει τη συνέχιση ισχύος της ιδιότητας. Η φορολογική ιδιότητα ανακαλείται από τις φορολογικές αρχές όταν δεν πληρούνται πλέον τα κριτήρια της παραγράφου 2.
6.  Ο υποκείμενος στον φόρο στον οποίο έχει χορηγηθεί η ιδιότητα του πιστοποιημένου υποκειμένου στον φόρο ενημερώνει τις φορολογικές αρχές εντός ενός μηνός για κάθε στοιχείο που προκύπτει μετά τη λήψη της απόφασης, το οποίο ενδέχεται να επηρεάζει τη συνέχιση ισχύος της ιδιότητας. Η φορολογική ιδιότητα ανακαλείται από τις φορολογικές αρχές όταν δεν πληρούνται πλέον τα κριτήρια της παραγράφου 2.Οι φορολογικές αρχές των κρατών μελών που χορήγησαν την ιδιότητα του πιστοποιημένου υποκείμενου στον φόρο επανεξετάζουν την εν λόγω απόφαση, τουλάχιστον κάθε δύο έτη, για να διασφαλίζουν ότι εξακολουθούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις. Αν ο υποκείμενος στον φόρο δεν έχει ενημερώσει τις φορολογικές αρχές για οποιοδήποτε στοιχείο ενδέχεται να επηρεάζει την ιδιότητα του πιστοποιημένου υποκείμενου στον φόρο, όπως ορίζεται στην εκτελεστική πράξη, ή έχει εσκεμμένα αποκρύψει κάποιο τέτοιο στοιχείο, υπόκειται σε αναλογικές, αποτελεσματικές και αποτρεπτικές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας της ιδιότητας του πιστοποιημένου υποκείμενου στον φόρο.
Τροπολογία 29
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 13α – παράγραφος 6 α (νέα)
6α.   Ένας υποκείμενος στον φόρο του οποίου έχει απορριφθεί η αίτηση για χορήγηση της ιδιότητας του πιστοποιημένου υποκείμενου στον φόρο, ή ο οποίος έχει ενημερώσει με δική του πρωτοβουλία τη φορολογική αρχή ότι δεν πληροί πλέον τα κριτήρια που ορίζονται στην παράγραφο 2, μπορεί, το νωρίτερο έξι μήνες μετά από την ημερομηνία απόρριψης της αίτησης ή ανάκλησης της εν λόγω ιδιότητας, να υποβάλει εκ νέου αίτηση για χορήγηση της ιδιότητας του πιστοποιημένου υποκείμενου στον φόρο, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλα τα σχετικά κριτήρια.
Τροπολογία 30
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 13α – παράγραφος 6 β (νέα)
6β.   Για την εξασφάλιση ομοιόμορφων προτύπων όσον αφορά τον έλεγχο της συνεχιζόμενης επιλεξιμότητας για την ιδιότητα του πιστοποιημένου υποκείμενου στον φόρο και την ανάκληση της φορολογικής ιδιότητας εντός και μεταξύ των κρατών μελών, η Επιτροπή εκδίδει σχετικές κατευθυντήριες γραμμές.
Τροπολογία 31
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 13 α – παράγραφος 6 γ (νέα)
6γ.   Όταν εντός των τριών τελευταίων ετών έχει απορριφθεί αίτημα του αιτούντος τη χορήγηση της ιδιότητας του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα σύμφωνα με τον ενωσιακό τελωνειακό κώδικα, δεν χορηγείται στον αιτούντα η ιδιότητα του πιστοποιημένου υποκείμενου στον φόρο.
Τροπολογία 32
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 13 α – παράγραφος 7
7.  Η ιδιότητα του πιστοποιημένου υποκειμένου στον φόρο που χορηγείται σε ένα κράτος μέλος αναγνωρίζεται από τις φορολογικές αρχές όλων των κρατών μελών.
7.  Η ιδιότητα του πιστοποιημένου υποκειμένου στον φόρο που χορηγείται σε ένα κράτος μέλος αναγνωρίζεται από τις φορολογικές αρχές όλων των κρατών μελών. Οι εθνικοί μηχανισμοί θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται για τις εσωτερικές φορολογικές διαφορές σχετικά με τον ΦΠΑ μεταξύ των οικείων φορολογουμένων και της εθνικής φορολογικής αρχής·
Τροπολογία 33
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 56 α (νέο)
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 145 – παράγραφος 1
56α)  Στο άρθρο 145, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«1. Η Επιτροπή υποβάλλει, εφόσον απαιτείται, το ταχύτερο δυνατόν στο Συμβούλιο προτάσεις για τον προσδιορισμό του πεδίου εφαρμογής των απαλλαγών που προβλέπονται στα άρθρα 140 και 140α και των πρακτικών διαδικασιών εφαρμογής τους.»
«1. Η Επιτροπή υποβάλλει, εφόσον απαιτείται, το ταχύτερο δυνατόν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο προτάσεις για τον προσδιορισμό του πεδίου εφαρμογής των απαλλαγών που προβλέπονται στα άρθρα 140 και 140α και των πρακτικών διαδικασιών εφαρμογής τους.»
Τροπολογία 34
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 59 α (νέο)
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 150 – παράγραφος 1
59α)  Στο άρθρο 150, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«1. Η Επιτροπή υποβάλλει, εφόσον απαιτείται, το ταχύτερο δυνατόν στο Συμβούλιο προτάσεις για τον προσδιορισμό του πεδίου εφαρμογής των απαλλαγών που προβλέπονται στα άρθρα 140 και 140α και των πρακτικών διαδικασιών εφαρμογής τους.»
«1. Η Επιτροπή υποβάλλει, εφόσον απαιτείται, το ταχύτερο δυνατόν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο προτάσεις για τον προσδιορισμό του πεδίου εφαρμογής των απαλλαγών που προβλέπονται στα άρθρα 140 και 140α και των πρακτικών διαδικασιών εφαρμογής τους.»
Τροπολογία 35
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 68 α (νέο)
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 166
68α)  Το άρθρο 166 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
Άρθρο 166
«Άρθρο 166
«Η Επιτροπή υποβάλλει, εφόσον απαιτείται, το συντομότερο δυνατόν στο Συμβούλιο προτάσεις σχετικά με τους κοινούς κανόνες εφαρμογής του ΦΠΑ όσον αφορά τις πράξεις που αναφέρονται στα τμήματα 1 και 2.»
Η Επιτροπή υποβάλλει, εφόσον απαιτείται, το συντομότερο δυνατόν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο προτάσεις σχετικά με τους κοινούς κανόνες εφαρμογής του ΦΠΑ όσον αφορά τις πράξεις που αναφέρονται στα τμήματα 1 και 2.»
Τροπολογία 36
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 123 α (νέο)
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 293 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
123α)  Στο άρθρο 293 παράγραφος 1, η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Κάθε τετραετία μετά την έκδοση της παρούσας οδηγίας η Επιτροπή υποβάλλει στο Συμβούλιο, με βάση τις πληροφορίες που λαμβάνει από τα κράτη μέλη, έκθεση για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου. Η έκθεση αυτή συνοδεύεται, εφόσον απαιτείται και λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να εξασφαλισθεί η προοδευτική σύγκλιση των εθνικών ρυθμίσεων, από σχετικές προτάσεις που αποσκοπούν στα ακόλουθα:»
«Κάθε τετραετία μετά την έκδοση της παρούσας οδηγίας η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, με βάση τις πληροφορίες που λαμβάνει από τα κράτη μέλη, έκθεση για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου. Η έκθεση αυτή συνοδεύεται, εφόσον απαιτείται και λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να εξασφαλισθεί η προοδευτική σύγκλιση των εθνικών ρυθμίσεων, από σχετικές προτάσεις που αποσκοπούν στα ακόλουθα:»
Τροπολογία 37
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 166 α (νέο)
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 395 – παράγραφος 3
166α)  Στο άρθρο 395, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«3. Τρεις μήνες μετά την ενημέρωση που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2, η Επιτροπή υποβάλλει στο Συμβούλιο κατάλληλη πρόταση ή, όταν έχει αντιρρήσεις σχετικά με το αίτημα παρέκκλισης, ανακοίνωση με την οποία εκθέτει τις εν λόγω αντιρρήσεις.»
«3. Τρεις μήνες μετά την ενημέρωση που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο κατάλληλη πρόταση ή, όταν έχει αντιρρήσεις σχετικά με το αίτημα παρέκκλισης, ανακοίνωση με την οποία εκθέτει τις εν λόγω αντιρρήσεις.»
Τροπολογία 38
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 166 β (νέο)
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 396 – παράγραφος 3
166β)  Στο άρθρο 396, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«3. Τρεις μήνες μετά την ενημέρωση που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2, η Επιτροπή υποβάλλει στο Συμβούλιο κατάλληλη πρόταση ή, όταν έχει αντιρρήσεις σχετικά με το αίτημα παρέκκλισης, ανακοίνωση με την οποία εκθέτει τις εν λόγω αντιρρήσεις.»
«3. Τρεις μήνες μετά την ενημέρωση που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο κατάλληλη πρόταση ή, όταν έχει αντιρρήσεις σχετικά με το αίτημα παρέκκλισης, ανακοίνωση με την οποία εκθέτει τις εν λόγω αντιρρήσεις.»
Τροπολογία 39
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 169 α (νέο)
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 404 α (νέο)
169α)  Μετά το άρθρο 404 παρεμβάλλεται το ακόλουθο νέο άρθρο 404α:
«Άρθρο 404a
Εντός τεσσάρων ετών από την έκδοση της οδηγίας του Συμβουλίου (ΕΕ) …/…*+, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, με βάση τις πληροφορίες που λαμβάνει από τα κράτη μέλη, έκθεση για την εφαρμογή και υλοποίηση των νέων διατάξεων της παρούσας οδηγίας που συνοδεύεται, κατά περίπτωση [και λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να εξασφαλισθεί η προοδευτική σύγκλιση των εθνικών ρυθμίσεων], από προτάσεις.
_______________
* Οδηγία του Συμβουλίου (ΕΕ) .../... της ... που τροποποιεί ... (ΕΕ ...).
+ ΕΕ: Να προστεθεί στο κείμενο ο αριθμός της οδηγίας που περιέχεται στο έγγραφο PE-CONS ... (2018/0164(CNS)) και να προστεθεί ο αριθμός, η ημερομηνία, ο τίτλος και η παραπομπή στην ΕΕ της εν λόγω οδηγίας στην υποσημείωση.»
Τροπολογία 40
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 169 β (νέο)
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 404 β (νέο)
169β)  Μετά το άρθρο 404α παρεμβάλλεται το ακόλουθο νέο άρθρο:
«Άρθρο 404β
Εντός δύο ετών από την έκδοση της οδηγίας (ΕΕ) …/…* + του Συμβουλίου, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την αποτελεσματικότητα της ανταλλαγής των σχετικών πληροφοριών μεταξύ των φορολογικών διοικήσεων των κρατών μελών, δεδομένης της σημασίας της αμοιβαίας εμπιστοσύνης για την επιτυχία του οριστικού καθεστώτος ΦΠΑ.
________________
* Οδηγία του Συμβουλίου (ΕΕ) .../... της ... που τροποποιεί ... (ΕΕ ...).
+ ΕΕ: Να προστεθεί στο κείμενο ο αριθμός της οδηγίας που περιέχεται στο έγγραφο PE-CONS ... (2018/0164(CNS)) και να προστεθεί ο αριθμός, η ημερομηνία, ο τίτλος και η παραπομπή στην ΕΕ της εν λόγω οδηγίας στην υποσημείωση.»
Τροπολογία 41
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 173 α (νέο)
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 411 α (νέο)
173α)   Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 411α:
«Άρθρο 411a
Έως την 1η Ιουνίου 2020 το αργότερο, η Επιτροπή δημιουργεί, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, εκτενή, πολυγλωσσική και προσβάσιμη στο κοινό ενωσιακή διαδικτυακή πύλη ενημέρωσης σχετικά με τον ΦΠΑ, στην οποία επιχειρήσεις και καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται γρήγορα, αποτελεσματικά και χωρίς ανακρίβειες σχετικά με τους συντελεστές ΦΠΑ – καθώς και σχετικά με τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που επωφελούνται από μειωμένους συντελεστές ή απαλλαγές – και όλες τις συναφείς λεπτομέρειες που σχετίζονται με την εφαρμογή του οριστικού συστήματος ΦΠΑ σε όλα τα κράτη μέλη.
Συμπληρωματικά προς την πύλη αυτή, δημιουργείται μηχανισμός αυτόματης ειδοποίησης. Ο εν λόγω μηχανισμός διασφαλίζει την αυτόματη ειδοποίηση των φορολογουμένων σχετικά με αλλαγές και επικαιροποιήσεις στους συντελεστές ΦΠΑ των κρατών μελών. Οι εν λόγω αυτόματες ειδοποιήσεις ενεργοποιούνται πριν τεθεί σε ισχύ η αλλαγή και το αργότερο πέντε ημέρες μετά τη λήψη της σχετικής απόφασης.»
Τροπολογία 42
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010
Άρθρο 34 και άρθρο 49 α (νέο)
Άρθρο 1a
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010
Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010 τροποποιείται ως εξής:
1)  Το άρθρο 34 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
Άρθρο 34
«Άρθρο 34
1.  Τα κράτη μέλη συμμετέχουν στους τομείς εργασίας του Eurofisc της επιλογής τους και μπορούν επίσης να αποφασίσουν να μην συμμετέχουν πλέον σε οιονδήποτε τομέα εργασίας του Eurofisc.
1.   Η Επιτροπή παρέχει την αναγκαία τεχνική και επιμελητειακή στήριξη στο Eurofisc. Η Επιτροπή έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 1, οι οποίες μπορούν να ανταλλάσσονται στο Eurofisc, για τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 55 παράγραφος 2.
2.  Τα κράτη μέλη που έχουν επιλέξει να συμμετέχουν σε τομέα εργασίας του Eurofisc συμμετέχουν ενεργώς στην πολυμερή ανταλλαγή στοχοθετημένων πληροφοριών μεταξύ όλων των συμμετεχόντων κρατών μελών.
2.  Τα κράτη μέλη συμμετέχουν στους τομείς εργασίας του Eurofisc και συμμετέχουν ενεργώς στην πολυμερή ανταλλαγή πληροφοριών.
3.   Οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται είναι εμπιστευτικές, σύμφωνα με το άρθρο 55.
3.   Οι συντονιστές του τομέα εργασίας του Eurofisc μπορούν, με δική τους πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος, να διαβιβάζουν τις συναφείς πληροφορίες που αφορούν τα πιο σοβαρά διασυνοριακά αδικήματα ΦΠΑ στην Ευρωπόλ και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF).
3α.  Οι συντονιστές του τομέα εργασίας του Eurofisc μπορούν να ζητούν συναφείς πληροφορίες από την Ευρωπόλ και την OLAF. Οι συντονιστές του τομέα εργασίας του Eurofisc θέτουν τις πληροφορίες που έλαβαν από την Ευρωπόλ και την OLAF στη διάθεση των λοιπών συμμετεχόντων υπαλλήλων συνδέσμων του Eurofisc· οι πληροφορίες αυτές ανταλλάσσονται με ηλεκτρονικά μέσα.»
2)  Προστίθεται το ακόλουθο νέο άρθρο 49α:
«Άρθρο 49a
Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θεσπίζουν κοινό σύστημα συλλογής στατιστικών στοιχείων για τις ενδοκοινοτικές απάτες στον τομέα του ΦΠΑ και την εκούσια μη συμμόρφωση και δημοσιεύουν σε ετήσια βάση τις εθνικές εκτιμήσεις σχετικά με τις απώλειες ΦΠΑ που προκύπτουν από τις εν λόγω απάτες, καθώς και εκτιμήσεις για το σύνολο της Ένωσης. Η Επιτροπή θεσπίζει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, τις πρακτικές ρυθμίσεις για το εν λόγω στατιστικό σύστημα. Αυτές οι εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία αναφέρεται το άρθρο 58 παράγραφος 2.»

Στρατηγικές για την ένταξη των Ρομά
PDF 142kWORD 58k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με την ανάγκη, στην περίοδο μετά το 2020, για ένα ισχυρότερο στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για τις εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά και για την ενίσχυση του αγώνα κατά της αθιγγανοφοβίας (2019/2509(RSP))
P8_TA(2019)0075B8-0098/2019

Το κείμενο αυτό βρίσκεται στο στάδιο της προετοιμασίας για δημοσίευση στη γλώσσα σας. Η έκδοση PDF ή WORD είναι ήδη διαθέσιμη κάνοντας κλικ στο εικονίδιο πάνω δεξιά.


Εφαρμογή των διατάξεων της Συνθήκης που αφορούν την ιθαγένεια της ΕΕ
PDF 197kWORD 72k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της Συνθήκης που αφορούν την ιθαγένεια της ΕΕ (2018/2111(INI))
P8_TA(2019)0076A8-0041/2019

Το κείμενο αυτό βρίσκεται στο στάδιο της προετοιμασίας για δημοσίευση στη γλώσσα σας. Η έκδοση PDF ή WORD είναι ήδη διαθέσιμη κάνοντας κλικ στο εικονίδιο πάνω δεξιά.


Εφαρμογή των διατάξεων των Συνθηκών σχετικά με την ενισχυμένη συνεργασία
PDF 159kWORD 59k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2019 για την εφαρμογή των διατάξεων των Συνθηκών σχετικά με την ενισχυμένη συνεργασία (2018/2112(INI))
P8_TA(2019)0077A8-0038/2019

Το κείμενο αυτό βρίσκεται στο στάδιο της προετοιμασίας για δημοσίευση στη γλώσσα σας. Η έκδοση PDF ή WORD είναι ήδη διαθέσιμη κάνοντας κλικ στο εικονίδιο πάνω δεξιά.


Εφαρμογή των διατάξεων των Συνθηκών που αφορούν την εξουσία του Κοινοβουλίου να ασκεί πολιτικό έλεγχο στην Επιτροπή
PDF 156kWORD 60k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των Συνθηκών που αφορούν την εξουσία του Κοινοβουλίου να ασκεί πολιτικό έλεγχο στην Επιτροπή (2018/2113(INI))
P8_TA(2019)0078A8-0033/2019

Το κείμενο αυτό βρίσκεται στο στάδιο της προετοιμασίας για δημοσίευση στη γλώσσα σας. Η έκδοση PDF ή WORD είναι ήδη διαθέσιμη κάνοντας κλικ στο εικονίδιο πάνω δεξιά.


Εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ
PDF 199kWORD 67k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με την εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ (2017/2089(INI))
P8_TA(2019)0079A8-0051/2019

Το κείμενο αυτό βρίσκεται στο στάδιο της προετοιμασίας για δημοσίευση στη γλώσσα σας. Η έκδοση PDF ή WORD είναι ήδη διαθέσιμη κάνοντας κλικ στο εικονίδιο πάνω δεξιά.


Καθεστώς και γενικοί όροι άσκησης των καθηκόντων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή (καθεστώς του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή)
PDF 169kWORD 62k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη θέσπιση του καθεστώτος του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και των γενικών όρων άσκησης των καθηκόντων του (καθεστώς του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή) και για την κατάργηση της απόφασης 94/262/ΕΚΑΧ, ΕΚ, Ευρατόμ (2018/2080(INL) – 2019/0900(APP))
P8_TA(2019)0080A8-0050/2019

Το κείμενο αυτό βρίσκεται στο στάδιο της προετοιμασίας για δημοσίευση στη γλώσσα σας. Η έκδοση PDF ή WORD είναι ήδη διαθέσιμη κάνοντας κλικ στο εικονίδιο πάνω δεξιά.


Μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική για την τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική
PDF 275kWORD 97k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική για την τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική (2018/2088(INI))
P8_TA(2019)0081A8-0019/2019

Το κείμενο αυτό βρίσκεται στο στάδιο της προετοιμασίας για δημοσίευση στη γλώσσα σας. Η έκδοση PDF ή WORD είναι ήδη διαθέσιμη κάνοντας κλικ στο εικονίδιο πάνω δεξιά.


Ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων
PDF 209kWORD 80k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/128/ΕΚ σχετικά με την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων (2017/2284(INI))
P8_TA(2019)0082A8-0045/2019

Το κείμενο αυτό βρίσκεται στο στάδιο της προετοιμασίας για δημοσίευση στη γλώσσα σας. Η έκδοση PDF ή WORD είναι ήδη διαθέσιμη κάνοντας κλικ στο εικονίδιο πάνω δεξιά.


Εφαρμογή της οδηγίας για τη διασυνοριακή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
PDF 197kWORD 67k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τη διασυνοριακή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (2018/2108(INI))
P8_TA(2019)0083A8-0046/2019

Το κείμενο αυτό βρίσκεται στο στάδιο της προετοιμασίας για δημοσίευση στη γλώσσα σας. Η έκδοση PDF ή WORD είναι ήδη διαθέσιμη κάνοντας κλικ στο εικονίδιο πάνω δεξιά.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου